Sunteți pe pagina 1din 27

OFERTĂ MANAGERIALĂ

Analiza proiectului de dezvoltare instituțională existent și propunerea planului operațional pentru 1 an

1. Diagnoza mediului extern


1.1. Numele/Numărul şcolii: Şcoala Gimnazială „Sfântul Petru” Sînpetru de Cîmpie
1.2. Nivelul de dezvoltare economică şi socială (scurtă descriere a comunei)
Din punct de vedere fizico-geografic, comuna Sînpetru de Cîmpie face parte din Cîmpia Transilvaniei,
administrativ aparţinând de judeţul Mureş. Localitatea Sînpetru de Cîmpie este situată pe drumul judeţean 152, la
40 de km distanţă faţă de Tg. Mureş şi 70 de km distanţă faţă de Cluj-Napoca, pe drumul naţional 16, ce trece prin
partea nordică a comunei, partea de nord-vest a judeţului Mureş, la limită cu judeţul Bistriţa Năsăud, pe cursul
mijlociu al pârâului Şesu. Comuna cuprinde şase sate: Sînpetru de Cîmpie (reşedinţa de comună), Dîmbu, Tuşinu,
Sîngeorgiu de Cîmpie, Satu Nou şi Bârlibaş.
Comuna se învecinează la nord cu judeţul Bistriţa Năsăud (comuna Silivaşu), la est cu comuna Rîciu, la sud cu
comuna Pogăceaua, iar la vest cu comunele Miheşu de Cîmpie şi Sărmaşu.
Suprafaţa comunei este de 6384 ha.
Suprafeţele structurale sunt cele uşor înclinate ale dealurilor cu soluri fertile, prielnice culturilor agricole şi
mecanizării, determinând şi profilul agrar al comunei.
Clima este influenţaă de poziţia geografică a comunei în zona centrală a Podişului Transilvaniei. Caracteristic
este formatul de deal şi podiş, iarna, iar vara de câmpie. Regimul pluviometric are caracter continental, cu valori
mai mari primăvara şi vara când ploile se produc ca urmare a convecţiei şi au un rol deosebit în dezvoltarea
culturilor agricole.
Principalul curs de apă care străbate comuna de la nord la sud este pârâul Şesu, cunoscut şi sub numele de „Valea
Silivaşului”, sau simplu „Valea”. Apele freatice au adâncimi mici, de 3-5 m pe dealuri, iar în văi de 1-1,5 m.
Datorită stratelor impermeabile aproape de suprafaţă, acestea sunt puternic mineralizate, au un debit mic şi sunt
puţine izvoare cu apă potabilă. Se impune ca o necesitate alimentarea cu apă a tuturor satelor din comună. În
prezent, puţine gospodării beneficiază de alimentarea cu apă curentă şi canalizare, acestea fiind reglementate pe
cont propriu.
Structura funcţională:
Funcţia întregii comune este agrară, majoritatea populaţiei ocupându-se cu agricultura şi creşterea animalelor. La
nivelul comunei există căteva unităţi economice, o fermă agricolă de dimensiuni mari şi alte căteva de dimensiuni
mai mici. Există de asemenea şi un centru de colectare a laptelui, in fiecare sat din comună.
Alimentarea cu apă:
În prezent localitatea Sînpetru de Cîmpie nu dispune de un sistem de alimentare cu apă, acesta fiind în lucru
de câţiva ani.
Apa potabilă care provine din izvoarele locale este de proastă calitate, depăşind limitele prevăzute de STAS
1342-91, chiar şi la indicatorii microbiologici.
Canalizarea:
În prezent localitatea Sînpetru de Cîmpie nu dispune de un sistem centralizat de canalizare.
Puţine din locuinţele particulare dispun de sisteme locale de epurare, nefiind racordate la canalizarea
menajeră.
Canalizarea pluvială nu este rezolvată. Apele meteorice se evacuează prin şanţurile străzilor de multe ori
neavând nici continuitate pe lângă secţiunea insuficientă.
Alimentarea cu energie electrică:
Comuna Sînpetru de Cîmpie este alimentată cu curent electric din reţeaua rurală de 20 kW, traseul liniilor
electrice urmează traseul străzilor, fiind linii aeriene.
Alimentarea cu gaz metan:
La nivelul întregii comune există alimentare cu gaze naturale de la reţea, gospodăriile fiind racordate în
proporţie de 99%.
Industria:
Industria comunei se află la începutul perioadei de tranziţie către economia de piaţă.
S-au înfiinţat un număr de 20 de societăţi comerciale cu capital privat, cu ponderea cea mai mare în comerţ şi
agricultură.
Cu toate că localitatea ar asigura plasament ideal pentru unităţi industriale – cu deschidere rutieră – ea nu dispune
de nici o unitate majoră industrială.
Transportul rutier:
Transportul rutier este important în formă de tranzit ce se desfăşoară pe drumul naţional DN 16, care constituie
principala arteră de legătură cu localităţile din teritoriu. Şoseaua naţională care traversează localitatea Sînpetru de
Cîmpie se află în reabilitare de 12 ani, fiind impracticabilă pe alocuri.
Strada principală a localităţii este drumul naţional DN 16, care străbate localitatea pe o lungime de 14 km.
Datorită intensităţii traficului de tranzit, există pericol permanent de accidente.
Satele aparţinătoare comunei sunt legate de şoseaua principală prin drumuri comunale neamenajate, de piatră.
Concluzii:
Populaţia se caracterizează prin spor natural negativ, manifestându-se o scădere lentă a numărului de locuitori.
Numărul populaţiei tinere este în scădere, creşte procentul populaţiei de peste 60 de ani. Se observă o creştere
semnificativă a numărului persoanelor care migrează spre mediul urban şi în străinătate.
Structura dotărilor comerciale, social-culturale şi administrative este în general necorespunzătoare, se evidenţiază
starea necorespunzătoare a străzilor, lipsa alimentării cu apă în sistem centralizat (în satele aparţinătoare lipseşte
total) şi a canalizării (lipseşte în toată comuna).
De asemenea spaţiile verzi amenajate au pondere redusă, există câteva părculeţe amenajate recent, dar a căror
utilitate, dotare şi calitate lasă de dorit.
În domeniul învăţământului, nu există lipsă de spaţii, dar acestea necesită amenajare corespunzătoare. Există
clădiri ale fostelor şcoli gimnaziale din satele comunei, cu suprafeţe mari, care nu sunt folosite şi care se
degradează. Acestea ar putea fi amenajate ca spaţii de lucru pentru eventuale proiecte de dezvoltare rurală, ca
ateliere de lucru pentru elevii comunei în diferite activităţi extraşcolare şi extracurriculare.
În ceea ce priveşte şcoala de centru, aceasta a fost reabilitată printr-un proiect de finanţare europeană,
implementat de Primăria Comunei Sînpetru de Cîmpie, proiect finalizat în februarie 2016. În cadrul proiectului, s-a
construit un corp nou de clădire, care găzduieşte elevii ciclului primar şi o grupă combinată de grădiniţă. Corpul
este dotat cu săli moderne de clasă şi un grup sanitar care respectă toate prevederile legale în domeniu.
În ceea ce priveşte nivelul de educaţie şi educabilitate al comunei, se impune implementarea unui program
special pentru a oferi servicii de educaţie pentru categoriile de persoane defavorizate din comună. Datorită lipsei
condiţiilor minime de confort, a prezenţei unui număr mare de persoane din comunitatea rromă care nu a beneficiat
de şcolarizare, sau a abandonului timpuriu, a lipsei reţelei de apă curentă şi canalizare, a lipsei investiţiilor atât din
partea administraţiei locale cât şi a investitorilor externi, a lipsei locurilor de muncă la nivel local, a distanţei relativ
mare între comunitatea rurală şi cea urbană comunitatea se confruntă cu probleme care ar putea fi rezolvate în
primul rând prin oferirea posibilităţii accesului la educaţie pentru persoanele care provin din familii defavorizate.
Pentru aceasta, considerăm că implementarea unui program tip „ a doua şansă”, sau stimularea prin programe
speciale cum ar fi „Fiecare copil la grădiniţă”, ar aduce beneficii concrete comunităţii noastre, educaţia fiind primul
pas spre o societate modernă, curată, atât din punct de vedere fizic cât şi psihic, stabilă, ea fiind singura modalitate
de a oferi societăţii indivizi apţi pentru viaţă. Pentru a duce la îndeplinire toate acestea, mizăm pe o colaborare
strânsă şi fructuoasă între familie-şcoală-administraţie locală-biserică, pe care o promovăm şi o susţinem.
2. Diagnoza mediului intern
2.1 Informaţii de tip cantitativ
Evoluţia populaţiei şcolare – număr de elevi

Anul Grădiniţă Ciclul primar Ciclul gimnazial Total


2015-2016 66 106 118 290
2016-2017 64 107 109 280
2017-2018 68 116 90 274

Evoluţia numărului de clase:

An şcolar Grădiniţă Ciclul primar Ciclul gimnazial Total


2015-2016 3 7 6 16
2016-2017 3 7 6 16
2017-2018 3 8 5 16

Resurse umane

Politica în domeniul resurselor umane este esenţială în dezvoltarea calităţii învăţământului. Analiza noastră,
în acest domeniu va cuprinde următoarele aspecte:

Gradul de acoperire cu personal didactic:


Anul şcolar
2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total posturi 24,79 24,41 24,52
Personal didactic calificat 24,79 24,41 24,52
Personal didactic 0 0 0
necalificat

Resurse materiale

Numărul spaţiilor şcolare – 14, din care:

- săli de clasă – 10
- laboratoare –1
- bibliotecă/CDI –1
- sala de sport –1

Numărul grupurilor sanitare – 5

Material didactic – şcoala este dotată cu material didactic modern

Spaţiile vitale ale şcolii sunt securizate prin conectarea la un sistem de alarmă.

2.2. Informaţii de tip calitativ

Baza materială a şcolii

În perioada 2016-2017 s-au realizat următoarele:


 finalizarea corpului nou de clădire
 reabilitarea sălilor de clasă atât la centru cât şi la şcolile aparţinătoare
 înlocuirea geamurilor la Şc. Primară Sîngeorgiu de Cîmpie
 reabilitarea toaletei din incinta Şc. Primare Dâmbu, dotarea cu apă curentă, canalizare şi încălzire
 îmbunătăţirea fondului de carte al bibliotecii prin sponsorizări şi donaţii.
Resurse umane

 Personal didactic

An şcolar Nr. total Nr. prof. Nr. Nr. Nr. prof. Nr. prof.
prof. prof.
Profesori titulari Definitiv debutanţi
Grad I Grad II
2015-2016 20 11 7 8 2 3
2016-2017 21 12 8 7 3 3
2017-2018 40 22 15 12 8 5

 Numărul cadrelor didactice cu gradaţie de merit şi cu salariu de merit

An şcolar An şcolar An şcolar

2015-2016 2016-2017 2017-2018


Gradaţie de merit - - -

 Personal didactic auxiliar


An şcolar
An şcolar An şcolar An şcolar

2015-2016 2016-2017 2017-2018


Personal didactic auxiliar 2 2 2
Personal nedidactic 6 6 6
Total 8 8 8

MISIUNEA ŞCOLII:

„Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru!” ( N. Iorga)

Misiunea şcolii noastre este de a oferi elevilor posibilitatea de a-şi contura personalitatea, de a-şi exprima deschis
opiniile, de a crea oportunitatea afirmării lor, la vârsta aspiraţiilor de a deschide calea valorilor autentice.
Şcoala noastră îşi propune:
 Să realizeze o educaţie de calitate bazată pe asigurarea accesului egal şi sporit la
educaţie al tuturor copiilor printr-un parteneriat autentic cu familia
 Să ducă mai departe tradiţia, prestigiul şi performanţa şcolii, îmbogăţind şi
perfecţionând an de an imaginea acesteia

„Misiunea asumată de lege este formare, prin educație, a infrastructurii mentale a societății românești, în acord cu
noile cerințe, derivate din statutul României de țară membră a Uniunii Europene și din funcționarea în contextul
globalizării, și de generare sustenabilă a unei resurse umane naționale înalt competitive, capabilă să funcționeze
eficient în societatea actuală și viitoare. Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă,
integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de
valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial,
pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii.”
(LEN 1/2011)

VIZIUNEA ŞCOLII:

 Şcoala, ca şi comunitatea, caută să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, legat de alţii şi
autonom
 Şcoala este un loc în care elevul trebuie să se simtă acasă
 Noi oferim sanse egale pentru educaţia şi cultura tuturor elevilor, indiferent de etnie şi religie
 Să devenim o şcoală deschisă pentru toţi cetăţenii comunei, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare
personală şi profesională
 Considerăm că fiecare dintre elevii noştri poate fi un geniu, dacă putem identifica talentul şi găsi cheia
pentru a-l elibera
 Promovăm educaţia ecologică în scopul protecţiei mediului
 Asigurăm un sistem educaţional bazat pe onestitate, deschidere, integritate şi respect din partea tuturor
participanţilor: profesori, elevi, părinţi, autorităţi
 În viziunea noastră a fi profesor/elev înseamnă: a fi loial, a fi generos, să ştii să combini educaţia cu jocul.

„Viziunea școlii este promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, capacități
volative și capacități acționale, cunoștințe fundamentale și cunoștințe, competențe și abilități de utilitate direct, în
profesie și în societate.” (LEN 1/2011)

ŢINTE STRATEGICE:

1. Crearea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică

Obiective:
 iniţierea de proiecte educaţionale cu instituţiile care monitorizează respectarea drepturilor copilului
 dezvoltarea serviciilor educaţionale de consiliere şi orientare şcolară pentru elevi şi părinţi
 cunoaşterea factorilor de risc şi a consecinţelor actelor de delicvenţă juvenilă.
2. Asigurarea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare în vederea dezvoltării armonioase a
personalităţii elevilor prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora

Obiective:
 monitorizarea activităţii didactice din şcoală
 monitorizarea şi consilierea privind utilizarea softurilor educaţionale în lecţii
 susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul comisiilor metodice
 organizarea şi coordonarea acţiunilor de simulare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale
 participarea la concursuri şi olimpiade şcolare

3. Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate

Obiective :
 dotarea corespunzătoare a laboratoarelor de informatică, biologie, chimie, fizică, cu aparatură de specialitate
modernă, în pas cu dezvoltarea tehnologică
 diversificarea surselor de venituri extrabugetare
 identificarea posibilităţilor de a dezvolta resursele proprii

4. Sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi şi mai puţin susţinuţi de familii în vederea ameliorării rezultatelor
şcolare

Obiective:
 colaborarea permanentă cu familia
 identificarea programelor de sprijin, naţionale sau prin proiecte finaţate de terţi pentru copiii care provin din
familii defavorizate
 implementarea programelor educative pentru părinţii copiilor care provin din medii defavorizate

5. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficienţizării activităţilor


Obiective:
 proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze reale cu ţinte strategice care să vizeze proceduri
de asigurare a calităţii în educaţie
 consiliere, monitorizare, evaluare şi control bazate pe reguli şi proceduri
 delegarea responsabilităţilor în cadrul echipei manageriale având în vedere criteriile de competenţă
profesională şi managerială, precum şi principiul lucrului în echipă.

6. Promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor

- Este necesară introducerea unei dimensiuni europene în educaţie, la toate nivelurile şi facilitarea accesului larg,
transnaţional, la resursele educaţionale din Europa

7. Utilizarea unui sistem eficient de comunicare

- Scopul vizează dotarea tuturor compartimentelor cu mijloace de comunicare interne şi interinstituţionale şi


adecvarea schimbului de informaţii la ritmul schimbărilor din societatea românească.

I. CURRICULUM
ŞI
EXTRACURRICULUM
Analiză de nevoi –S.W.O.T.

Puncte tari Puncte slabe


- planificări anuale şi semestriale bine puse la punct şi - insuficienta dotare a laboratoarelor şi lipsa unei săli
adaptate la nivelul de cunoştinţe al elevilor moderne de sport
- cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor programei şcolare
de către cadrele didactice - lipsa unui cadru didactic titular pe catedra de matematică,
fizică, chimie
- relaţii bune cu părinţii elevilor
- lipsa spaţiului adecvat pentru activităţi culturale

Oportunităţi Ameninţările cu care se confruntă şcoala

- se va pune accent pe obiecte de studiu care vor ajuta - dacă manualele nu se vor plăti din bugetul de stat,
efectiv la dezvoltarea comunităţii părinţii nu vor putea să le achiziţioneze
- indiferenţa unor părinţi faţă de educaţia copiilor lor
- o evaluare mai bună a randamentului elevilor şi a Scăderea motivaţiei elevilor pentru învăţare şi a cadrelor
cadrelor didactice didactice tinere pentru participarea la cursuri de formare
Oferta mare de auxiliare curriculare de pe piaţă si
biblioteca virtuală

II. RESURSE UMANE


ANALIZĂ DE NEVOI-S.W.O.T.

Puncte tari:
- Cadrele didactice responsabile cu mult simţ pedagogic, calificate
- Clădirea şcolii dispune de speţii moderne, încălzire centrală, grup sanitar în interiorul şcolii
- Existenţa unui laborator de informatică, a unui CDI/bibliotecă
Puncte slabe:

- Număr mare de profesori suplinitori datorită imposibilităţii propunerii unor catedre la titularizare, precum şi
fluctuaţia mare a acestora

- Număr mare de cadre didactice navetiste


- Număr mare de cadre didactice pensionare
- Supraîncărcarea fişei postului la personalul didactic de predare, auxiliar şi de conducere
- Suprapunerea lucrărilor urgente şi termenelor nerealiste pentru unele lucrări solicitate

Oportunităţi :
- Creşterea randamentului şcolar al elevilor, dar şi al cadrelor didactice
- Organizarea mai eficientă a unităţii şcolare
- Descentralizarea şi autonomia instituţională
- Aplicarea înţeleaptă a legii privind asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar
- Relaţii excelente cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş
- Implicarea primăriei în dezvoltarea bazei materiale
- Posibilitatea formării continue prin programe oferite de CCD şi universităţi.
- Colaborarea cu Poliţia, Biserica, DSP
- Posibilitatea promovării imaginii şcolii în comunitate prin intermediul unui site al şcolii

Ameninţările
Lipsa perspectivei clare asupra viitorului determinată de reforma societăţii în derulare;
Migraţia părinţilor în străinătate şi plasarea copiilor în grija persoanelor fară autoritate, sau în mediul urban;
Deprecierea statutului profesorului în societate, ceea ce determină dificultăţi în impunerea cadrului didactic ca
principal factor al educaţiei;

Scăderea continua a numărului de elevi;

Scăderea interesului părinţilor în rezolvarea problemelor şcolii;

Deteriorarea mediului socio-economic;

Slaba motivaţie financiară a personalului din învăţământ;

Sistem legislative complicat, adesea confuz, în continua transformare, restrictiv.

III. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE


Puncte tari

- plan de venituri – cheltuieli echilibrat


- existenţa materialelor logistice
- dispunem de posibilitatea de a ne completa fondurile bugetare prin surse proprii de venit (prin arendarea
terenurilor agricole)

Puncte slabe

- surse extrabugetare şi bugetare încă insuficiente


- lipsa unei săli de lectură şi a informatizării bibliotecii
- interesul scăzut al factorilor economici şi părinţilor pentru sponsorizare

Oportunităţi

- o repartiţie mai echilibrată a fondurilor financiare alocate şcolii


- creşterea valorii surselor extrabugetare
- identificarea posibililor sponsori

Ameninţările

- banii alocaţi şcolilor să se folosească în alte scopuri de către consiliul local


- indiferenţa unor întreprinzători particulari faţă de ajutorul material acordat şcolii
- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a dotărilor existente.

IV. RELAŢII INTERCOMUNITARE


ANALIZĂ DE NEVOI – S.W.O.T.
Puncte tari:
- relaţii bune cu primăria
- relaţii bune cu biserica
- relaţii bune cu consilierii locali

Puncte slabe:

- existenţa unei părţi a comunităţii care nu se implică în relaţiile cu şcoala


- fluxul schimbării cadrelor didactice de la an la an
- lipsa vizitelor diriginţilor la domiciliul elevilor

Oportunităţi :

- dezvoltarea şcolilor odată cu dezvoltarea comunităţilor


- implementarea de reguli stricte pentru comunitatea rromilor pentru a facilita prezenta la şcoală

Ameninţările

Instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere;

Creşterea numărului elevilor a căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;

Lipsa locurilor de muncă la nivelul comunei Sînpetru de Cîmpie


PLAN OPERAŢIONAL
An şcolar 2017-2018

Domenii funcţionale Resurse


Indicatori de
Acţiuni
Obiective Financiare Umane
Timp performanţă
Materiale
specifice
1 2 3 4 5 6 7

Proiectare 1.1. Realizarea analizei şi a Rapoartele de - Director, şefii Oct. 2017 Realizarea
diagnozei activităţii desfăşurate la analiză ale de catedră obiectivelor stabilite
- Analiza şi diagnoza Şcoala Gimnazială „Sf. Petru” catedrelor în planul managerial
activităţii Sînpetru de Cîmpie anterior
manageriale şi
educaţionale. 1.2. Analiza şi diagnoza activităţii Materialele şi - Şefii de Oct. 2017 Stabilirea
desfăşurate la comisiile metodice procesele verbale. catedră obiectivelor pentru
- Realizarea anul şcolar următor.
documentelor de
planificare a 1.3. Elaborarea planurilor Rapoartele de - Director Oct. 2017 Corelarea cu
activităţii manageriale ale catedrelor şi analiză pe anul strategia M.E.N. şi
manageriale la toate Consiliului de Administraţie şcolar trecut. I.S.J. Mureş
nivelurile. 1.4. Elaborarea de studii/proiecte Rapoartele - Director, şefii Periodic Identificarea
- Creşterea calităţii privind problematica catedrelor de catedră nevoilor specifice
activităţii educaţională colegiului
manageriale 1.5. Elaborarea proiectelor de Rapoartele - Şefii de Oct. 2017 Eficientizarea
dezvoltare pe termen scurt şi a catedrelor catedră activităţii.
planurilor operaţionale aferente.
1.6. Elaborarea programelor de Raportul C.C.D. - Director, şefii Sept.2017 Creşterea gradului
perfecţionare a personalului de catedră de implicare.
didactic, didactic auxiliar.

1.7. Întocmirea planului de Anexele pentru în- - Director Ian.–Febr. 2018 Concordanţa cu
şcolarizare pentru anul cadrarea propusă nevoile de formare
şcolar 2018/2019. anul şcolar ale populaţiei
2018/2019 şcolare.

1.8. Elaborarea C.D.Ş. pentru Metodologiile în - Director Martie 2018 Îmbunătăţirea


anul şcolar 2018/2019. vigoare. cadre ofertei
didactice. educaţionale.

1.9. Elaborarea programului de Raportul - Consilier ed., Sept.–Oct. 2017 Dezvoltarea


activităţi extracurriculare. Diriginţi aptitudinilor.

1.10. Elaborarea programelor de Rapoartele - Director şefii Sept.–Oct. 2017 Îmbunătăţirea


menţinere şi îmbunătăţire a catedrelor de catedră rezultatelor.
rezultatelor la evaluările
naţionale.

1.11. Elaborarea programelor de Rapoartele - Director Sept.–Oct. 2017 Creşterea numărului


pregătire pentru concursurile şi catedrelor de premii şi medalii.
şefii de
olimpiadele şcolare.
catedră

1.12. Elaborarea de proiecte pri- Raportul de analiză - Director Sept. 2017 Diminuare a
vind diminuarea absenteismului. fenomenelor.

1.13. Realizarea proiectelor de Legislaţia în - Director Oct.–Dec. 2017 Îmbunătăţirea stării


buget şi a proiectelor de achiziţii. vigoare. contabil şef, materiale

1.14. Conceperea proiectelor de Legislaţia în - Director Oct.–Dec. 2017 Dezvoltarea bazei


identificare a noi resurse vigoare. contabil şef, materiale a
extrabugetare. unităţilor şcolare.
1.15. Întocmirea documentaţiilor Legislaţia în - Director Oct.–Dec. 2017 Dezvoltarea bazei
privind investiţiile şcolare şi vigoare. contabil şef, materiale a şcolii.
reparaţiile.

1.16. Elaborarea proiectelor de Metodologiile în - Director şefii Anual Aplicarea curriculu-


curriculum. vigoare. de catedră mului naţional.

1.17. Pregătirea proiectelor de Programe specifice. - Director Conform Creşterea intere-


colaborare la nivel internaţional. graficelor sului pentru moder-
nizarea demersului
educativ.

1.18. Elaborarea de proiecte de Programe specifice. - Director şefii Când este cazul Deschiderea şcolii
parteneriat la nivel local şi de catedră către comunitate.
naţional.

Organizare 2.1. Elaborarea tematicii şi a Documentele - Director Sept. 2017 Corelarea cu


graficelor pentru şedinţele pentru perfecţio- obiectivele
- Eficientizarea Consiliului profesoral. nare. activităţii.
demersului
managerial. 2.2. Elaborarea tematicii şi a Materialele de la - Şefii de Sept. 2017 Corelarea cu
materialelor pentru comisiile ISJ Mureş catedră. obiectivele
metodice activităţii.
- Organizare în 2.3. Asigurarea calităţii Rapoartele - Director şefii Permanent Formarea/dezvolta-
vederea atingerii demersului didactic. catedrelor de catedră rea abilităţilor şi
standardelor şi a competenţelor
finalităţilor. conform
standardelor.
- Utilizarea unor noi
2.4. Constituirea de echipe de Raportul de - Director Când este cazul. Coeziunea
tehnici şi metode de
lucru pentru realizarea activitate echipelor.
predare – învăţare
proiectelor şi programelor.
-evaluare.
- Organizarea 2.5. Repartizarea atribuţiilor şi a Organigrama. - Director şefii Sept. 2017 Întocmirea fişei
execuţiei bugetare. sarcinilor pentru cadrele de catedră posturilor.
didactice
- Extinderea şi
eficientizarea 2.6. Realizarea procedurilor de Metodologia Conform Director Conform Încadrarea corectă
parteneriatului ocupare a posturilor şi catedrelor M.E.N.C.S. bugetului graficului cu personal didactic.
educaţional. vacante, conform criteriilor aprobat. M.E.N.C.S.
naţionale, locale şi proprii.

2.7. Promovarea unei politici de Metodologia - Director Permanent Creşterea numărului


personal bazată pe criterii de M.E.N.C.S. de cadre didactice
competenţă profesională. perfecţionate.

2.8. Realizarea programelor de Rapoartele şefilor - Director şefii Permanent Creşterea numărului
pregătire pentru concursuri şi de catedra. de catedră de premii şi medalii.
Olimpiade şcolare.

2.9. Organizarea şi desfăşurarea Rapoartele şefilor Resurse Director Conform Stimularea


concursurilor şi olimpiadelor de catedra. extrabu- graficului competiţiei.
şcolare. getare. M.E.N.C.S.

2.10. Implementarea proiectelor Raport de activitate - Director An şcolar Reducerea ratei


privind diminuarea 2017/2018 abandonului şcolar
absenteismului. şi absenteismului.

2.11. Procurarea a documentelor Documentele Conform Director Permanent Asigurarea tuturor


curriculare, a manualelor, a primite de la bugetului manualelor şi
auxiliarelor curriculare, a M.E.N.C.S. şi aprobat. materialelor
aparaturii, a materialului didactic. I.S.J.Mureş didactice.

2.12. Elaborarea criteriilor pentru Metodologia - Director Sept. -Dec. 2017 Criterii specifice, cf.
avizarea programelor pentru M.E.N.C.S. strategiei M.E.C.T. şi
C.D.Ş. intereselor
comunităţii locale.
2.13. Organizarea şi desfăşurarea Planurile cons. ed. Resurse Consilier Conform Formarea abilităţilor
activităţilor extracurriculare, extrabu- educativ planificare şi competenţelor
conform programelor. getare. proprie. extracurriculare.

2.14. Asigurarea asistenţei Legislaţia în vigoare Conform Director Permanent Prevenirea şi asig.
sanitare şi a protecţiei muncii. bugetului Sanitară şi în muncă.
aprobat.

2.15. Repartizarea bugetului Analiza de nevoi. Bugetul Director Cf. gr. de execuţie Asigurarea execuţiei
primit, conform legislaţiei în repartizat. bugetară. bugetare.
vigoare.

2.16. Identificarea resurselor Propuneri-le şefilor Resurse Director Cf. progr. Manag. Creşterea fondurilor
extrabugetare şi repartizarea lor de catedră extrabuge- extrabugetare
conform priorităţilor. tare.

2. 17. Aplicarea proiectelor de Programul propriu. Conform Director Cf. progr. Propriu Dezvoltarea bazei
investiţii şi reparaţii. bugetului materiale.
Contabil
aprobat.

Conducere 3.1. Încheierea contractelor de Legislaţia în - Director Sept. 2017 Respectarea


operaţională. muncă. vigoare. legislaţiei.

- Operaţionalizarea 3.2. Normarea judicioasă şi Legislaţia în Conform Director Anual. Eficientizarea


activităţii. funcţionarea eficientă a vigoare. bugetului activităţii.
personalului din subordine. aprobat.
- Eficientizarea
demersului 3.3. Coordonarea activităţii Documente, - Director Permanent Creşterea calităţii
managerial. comisiilor metodice şi a cadrelor ordine, notificări demersului didactic.
didactice. M.E.N.C.S.
- Organizarea în
vederea atingerii 3.4. Operaţionalizarea resursei de Propriile programe. - Director Permanent Încadrarea în
timp planificarea resursei
de timp.
3.5. Realizarea procedurilor de Legislaţia în - Director Când este cazul. Respectarea
disciplină a muncii, de mediere şi vigoare. legislaţiei.
standardelor şi a rezolvare a confl. şi de rez. a
finalităţilor. contest.

Monitorizare. 4.1. Elaborarea de propuneri Materialele rezul- - Director Anual Adecvarea ofertei
Evaluare. privind curriculumul naţional şi tate din discuţii pe educaţionale.
Control. local această temă.

- Eficientizarea 4.2. Elaborarea criteriilor şi a Documente, - Director Periodic. Respectarea


activităţii. instrumentelor de monitorizare şi ordine, notificări metodologiei şi a
evaluare. M.E.N.C.S. specificului unităţii.
- Identificarea
punctelor slabe şi a 4.3. Aplicarea criteriilor şi a Criteriile stabilite. - Director Periodic Respectarea
punctelor tari în instrumentelor de evaluare. metodologiei.
activitate. 4.4. Întocmirea tuturor Documente, - Director Cf.terme-nelor. Respectarea
documentelor solicitate de I. S. J. ordine, notificări termenelor.
Mureş M.E.N.C.S.

4.5. Întocmirea raportului anual / Documentaţia - Director Semestrial Respectarea


semestrial asupra activităţii. rezultată. structurii şi a
Anual termenelor.

4.6. Întocmirea documentelor Legislaţia în - Directorii Cf.terme-nelor. Respectarea


privind managementul resurselor vigoare. legislaţiei.
umane.

4.7.Arhivarea şi păstrarea tuturor Legislaţia în - Director, Semestrial Respectarea


documentelor legale. vigoare. normativelor
Secretar Anual arhivării.

4.8. Evaluarea ofertei educaţio- Criteriile stabilite. - Director Cf.grafic Depistarea


nale şi a performanţelor, pe baza punctelor tari şi a
indicatorilor de performanţă. punctelor slabe din
activitate.
4.9. Asigurarea organizării şi Legislaţia în Conform Director Conform legii Respectarea
desfăşurării examenului de vigoare. bugetului regulamentelor.
evaluare naţională aprobat.

4.10. Încheierea exerciţiului Legislaţia în Conform Director Semestrial Încadrarea în


financiar. vigoare. bugetului bugetul alocat.
aprobat. Anual

4.11. Evaluarea realizării planului Legislaţia în Conform Director Conform Corelarea cu nevoile
de achiziţii şi a utilizării fondurilor vigoare. bugetului regulamentului reale ale unităţilor.
extrabugetare. aprobat.

4.12. Întocmirea documentelor Legislaţia în Conform Director Cf. term. Legale Respectarea
legale privind managementul vigoare. bugetului contabil şef, legislaţiei şi a
financiar. aprobat. termenelor.

4.13. Monitorizarea şi evaluarea Criteriile stabilite. Resurse Director Periodic Impactul asupra
proiectelor de parteneriat. extrabuge- unităţii şcolare.
Consilier
tare.
educativ.

4.14. Evaluarea periodică a Criteriile stabilite. - Director Cf.terme-nelor. Redimensionarea


activităţii personalului din activităţii.
subordine. Legislaţia în Şefii de
vigoare. catedră

Motivare 5.1 Stimularea (auto)formării şi Ofertele de perfec- Conform Director Permanent Dezvoltarea
dezvoltării profesionale. ţionare. bugetului profesională.
- Stimularea şi aprobat.
motivarea materială
şi morală a cadrelor 5.2. Stimularea spiritului de Rezultatele Resurse Director Permanent Implicare,
didactice şi a elevilor. competitivitate. deosebite extrabuge- participare,
popularizate tare. dezvoltare.
5.3. Încurajarea şi sprijinirea Rezultatele - Director Permanent Implicare,
iniţiativelor prin flexibilitate, deosebite dezvoltare.
deschidere spre nou. popularizate

5.4. Încurajarea performanţei Rapoartele de Resurse Director Permanent Dezvoltarea


manageriale prin acordarea de evaluare. extrabuge- performanţelor.
recompense. tare.

5.5. Repartizarea în cf. cu Criteriile stabilite. Resurse Cons de Lunar, ocazional. Respectarea
legislaţia în vigoare a extrabuge- admin. criteriilor.
Legislaţia în
stimulentelor materiale şi morale tare.
(gradaţii, salarii diplome de merit vigoare.
etc.)

5.6. Stimularea parteneriatului Analiza evoluţiei - Director Permanent Dezvoltarea unităţii.


educaţional prin preluarea comunităţii locale.
iniţiativei.

5.7. Sprijinirea iniţiativelor în Analiza evoluţiei - Director Permanent Participare,


atragerea resurselor materiale şi comunităţii locale. dezvoltarea unităţii.
financiare.

Implicare. 6.1. Asigurarea deschiderii şi Programe - Director Permanent Implicare în actul


Participare. transparenţei în actul decizional, cadre decizional.
prin participare în luarea didactice.
deciziilor.
- Creşterea gradului
6.2. Implicarea personalului din Programe Resurse Director Permanent Responsabilizarea
de implicare.
subordine în atragerea de res. extrabuge- personalului.
mat. şi fin. tare.

6.3. Creşterea gradului de Programe - Director, Permanent Implicare activă a


implicare a părinţilor şi a cadrele părinţilor.
comunităţii locale în viaţa şcolii didactice.
6.4. Organizarea de întâlniri Programe Resurse Director, Permanent Implicare activă a
periodice cu părinţii, autoritatea extrabuge- cadre părinţilor.
locală, agenţi economici, insti- tare. didactice.
tuţii, organizaţii, O.N.G. – uri etc.

6.5. Atragerea şi implicarea Programe - Director, Permanent Responsabilizarea


elevilor în elaborarea cadre elevilor.
documentelor care îi vizează, în didactice.
parteneriatul educaţional, alte
activităţi.

Formare şi 7.1. Participarea la programe de Analiza de nevoi. Conform Director, Cf.grafic M.E.N. şi Creşterea nr.
dezvoltare (auto)formare continuă pentru Cursurile propuse. bugetului cadre I.S.J.MUREŞ cadrelor didactice
profesională şi directori, cadre didactice, aprobat. didactice. care participă la
personală. personal didactic auxiliar. aceste cursuri.

- Optimizarea 7.2. Participarea la întâlniri de Graficul M.E.N. şi Conform Director Cf.grafic M.E.N. şi Dezvoltare
competenţelor. lucru, seminarii, simpozioane, I.S.J.MUREŞ bugetului I.S.J.MUREŞ profesională şi
programe organizate la nivel local aprobat. personală.
- Dezvoltarea sau naţional.
competenţelor. Resurse
extrabuge-
. tare.

7.3. Participarea elevilor la Graficul M.E.N. şi Resurse Director, Cf.grafic M.E.N. şi Dezvoltarea
cursurile de pregătire / formare I.S.J.MUREŞ. extrabuge- cadre did., I.S.J.MUREŞ abilităţilor şi a
organizate la nivel local, naţional, tare. elevi. capacităţilor.
internaţional.

Formarea grupurilor. 8.1. Încurajarea culturii Analiza de nevoi. - Director Permanent Lucrul în echipă.
organizaţionale de tip reţea.
Dezvoltarea
echipelor. 8.2. Organizarea colectivelor de Programe - Director Când este cazul. Constituirea şi
proiect, în funcţie de activitatea coeziunea echipelor.
planificată.
8.3. Organizarea unor echipe Com. loc. - Director Când este cazul. Coeziunea echipei.
mixte pentru realizarea
proiectelor de dezvoltare Programe.
- Dezvoltarea
spiritului de echipă comunitară.

Negocierea şi 9.1. Depistarea şi pozitivarea Solicitările - Director Când este cazul. Înlăturarea
rezolvarea rapidă şi eficientă a conflictelor. existente. conflictelor.
conflictelor.
9.2. Aplicarea corectă a Documente, - Director S1, S2 Evitarea conflictelor.
- Utilizarea negocierii planurilor cadru şi a ordine, notificări
2017,2018
ca mijloc de optimi- curriculumului pt.. rez. M.E.N.
zare a activităţii. conflictelor

9.3. Negocierea cu comunitatea Com. loc. - Director Permanent Implicarea


locală pentru eficientizarea comunităţii.
Programe
sprijinului comunitar.

9.4. Negocierea contractelor Oferta comunităţii - Director Permanent Creşterea fondurilor


pentru obţinerea fondurilor locale. extrabgetare.
extrabugetare.

9.5. Negocierea condiţiilor Legislaţia în - Director Lunar Respectarea


financiare pentru execuţia vigoare. legislaţiei.
bugetară.

Comunicare şi 10.1. Informare periodică şi Documente, - Director Permanent Diseminarea


informare. ritmică. ordine, notificări informaţiei.
M.E.N.
- Asigurarea fluxului
informaţional. 10.2. Informare privind activita- Documente, - Director, resp Periodic Popularizarea
tea Şcolii Gimnaziale „Sf. Petru” ordine, notificări pag. Web. activităţilor.
- Eficientizarea prin crearea paginii web: M.E.N.
comunicării. www.scoalasînpetrudecîmpie.ro
Rapoarte.
10.3. Colaborarea cu mijloacele Rapoartele - Director, Periodic Popularizarea
mass-media locale în vederea catedrelor Cons. Ed, activităţilor şi
informării opiniei publice şi diriginţii. atragerea
atragerii sprijinului posibililor sponsorilor.
sponsori.

10.5. Menţinerea canalelor de Rapoartele - Director Permanent Fluidizarea


comunicare cu partenerii catedrelor comunicării.
educaţionali.

10.6. Organizarea de schimburi Rapoartele Resurse Director Periodic Schimburi de


- Atragerea opiniei de bună practică pentru catedrelor extrabuge- experienţă.
publice şi a factorilor dezvoltarea profesională şi tare.
locali în vederea popularizarea experienţelor.
sprijinirii unităţilor
10.7. Transmiterea în timp util Documente, ordi- - Director Periodic Respectarea
şcolare.
către forurile ierarhice superioare ne, notificări MEN. Secretar conţinutului şi a
a materialelor solicitate. şi I.S.J. MUREŞ Contabil. termenelor.

Parteneriat. 11.1. Colaborarea cu O.N.G. – uri, Oferta comunităţii - Director Permanent Iniţierea de activităţi
asociaţii, fundaţii, instituţii de locale. Cons. Ed, comune.
- Extinderea şi cultură şi artă. diriginţii.
eficientizarea
parteneriatelor 11.2. Colaborarea permanentă cu Oferta comunităţii - Director Permanent Siguranţa şi
organele de poliţie, sanitare, locale. sănătatea elevilor.
gardieni publici, pompieri etc.

11.3. Implicarea fed. sindicale în Parteneri-atul cu - Director, Permanent Respectarea


proc. decizional şi în rez. sindicatele resp. drepturilor
problemelor. sindicat. salariaţilor.

11.4. Iniţierea de proiecte de Oferta locală şi Conform Director An şcolar Dezvoltare


parteneriat la nivel local, naţional internaţională bugetului instituţională.
şi internaţional. aprobat.
Candidat,

Arion Iulia