Sunteți pe pagina 1din 1

Exemplar nr.

:____________
ACT ADITIONAL NR. _________ LA CONTRACTUL DE INCHIRIERE NR.__________
DIN __________ 1 . P A R T I C O N T R A C T A N T E
PROPRIETAR _________________________________ cu domiciliul in _______
_________________________________________, posesor al CI seria__ ,nr.
________________ , eliberat de catre Pol. _________________________ la datade
_____________ siCHIRIAS___________________________________________
domiciliatin _____________________________________________ , posesor al
CI seria ___ nr . __________________, eliberat de catre Pol.
________________________la datade _______________________ .
2.
Partile, de comun accord, convin aducerea urmatoarelor modificari ale
clauzei privind cuantumul chiriei lunare, care in redactarea data prin prezentul
Act Aditional
,va avea urmatorul continut :“Incepand cu data de __________________chiria
lunara este de ________________ ______________________________ RON si va
fi achitata ________________ .Reparatiile curente pentru intretinerea imobilului
inchiriat vor fi suportate in totalitatede chiriasi.”Prezentul act additional a fost
incheiat azi, ________________________, in _____ exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.Perioada de inchiriere este de la data de
____________________________ pana ladata de ___________________
.PROPRIETAR CHIRIAS

S-ar putea să vă placă și