Sunteți pe pagina 1din 6

AN SCOLAR 2015-2016

M.E.N. / CTMV SCOALA GIMNAZIALA Nr.5 Vulcan


PLANIFICARI ANUALE LA ED. TEHNOLOGICA
PROF. Postolache Dumitrita
CLASA a VII-a
Curriculum aplicat:T.C.-o ora/sapt. Total :36 ore

Sem. Modul Unitati de invatare Nr.ore Total ore

Sem.I MATERIALE SI 1. Prezentarea disciplinei 2 19


TEHNOLOGII

2.Materii prime si materiale 6


3.Analiza de produs 1
4.Realizare produs 6

5. Evaluarea si valorificarea produselor 1


6.Activitati si meserii specifice 1

7. Recapitulare-evaluare sumativă 2
Sem.II TEHNOLOGII 1.Sisteme de comunicatii si transporturi 1 17(16+1)
DE *18-22.04: Scoala
2. Reţele de comunicaţii şi telecomunicaţii 3
COMUNICATII altfel
SI TRANSPORT 3.Retele de transport 4
4.Mijloace si tehnologii de realizare a transporturilor 1
5.Comunicatii si limbaj grafic in transporturi 2
6. Calitatea serviciilor de comunicaţii şi transport 1

7. Impactul dezvoltării comunicaţiilor şi transporturilor 2


asupra individului, mediului şi societăţii

8.Recapitulare,evaluare finală 2
clasa a VII a, o oră pe săptămână
MODULUL : MATERIALE ŞI TEHNOLOGII
( materiale metalice, materiale plastice, cauciuc, sticlă)

Nr. de
Nr. crt Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Săpt. Observaţii
ore
1 Prezentarea  Prezentarea disciplinei;Evaluare iniţială; Evaluare
disciplinei  Norme de sănătate şi securitate în muncă la iniţială
2 S1-S2
orele de ET, prevenirea şi stingerea incendiilor.

2 Materii prime şi 1.1 Identificarea materiilor prime şi materialelor în  Materii prime şi materiale-generalităţi; Realizarea
materiale funcţie de proprietăţile specifice ale acestora;  Materii prime şi materiale metalice: provenienţă, de panouri
1.2 Identificarea efectelor tehnologiilor de obţinere a clasificare, proprietăţi; cu mostre
materiilor prime, a semifabricatelor şi a produselor finite  Materii prime şi materiale plastice: provenienţă, de
asupra mediului şi societăţii. clasificare, proprietăţi; 6 S3-S8 materiale
 Cauciucul: provenienţă, clasificare, proprietăţi;
 Materii prime şi materiale din sticlă: Evaluare
provenienţă, clasificare, proprietăţi; pag 29
 Recapitulare-evaluare.
3 Analiza de 1.2 Analizarea caracteristicilor produselor în funcţie de  Analiza produselor din materiale studiate: fişa Evaluare
produs/gama de calitate şi preţ; de analiză. formativă
produse 3.1 Valorificarea informaţiilor culese din surse diferite 1 S9
utilizând terminologia şi simbolurile specifice
domeniului.
4 Realizarea unui 2.1 Selectarea materiilor prime şi materialelor metalice,  Elemente de limbaj grafic; fişa tehnologică- Studiul
produs plastice, cauciuc şi sticlă pentru obţinerea produselor; noţiuni generale; fişei
2.2 Executarea unor operaţii tehnologice de pregătire,  Operaţii de pregătire, prelucrare, finisare din tehnol.
de prelucrare şi finisare pentru realizarea unui produs procesul tehnologic de realizare a unui produs S10-
pe baza fişei tehnologice; simplu; 6
S15
 Realizarea unui produs din materialele studiate;
 Recapitulare-evaluare.

5 Evaluarea şi 1.2 Analizarea caracteristicilor produselor în funcţie de  Evaluarea şi valorificarea produselor din Evaluare
valorificarea calitate şi preţ; materiale metalice, materiale plastice, cauciuc, formativă
produselor 3.1 Valorificarea informaţiilor culese din surse diferite sticlă. 1 S16
utilizând terminologia şi simbolurile specifice
domeniului.
6 Activităţi şi meserii 4.1 Analizarea relaţiilor dintre tipuri de activităţi şi  Activităţi şi meserii specifice realizării Evaluare
specifice meserii specifice acestora. produselor din metal, plastic, cauciuc, sticlă. 1 S17 formativă

7 Recapitulare- 3.1 Valorificarea informaţiilor culese din surse diferite  Obţinerea, utilizarea şi valorificarea produselor Evaluare
S18-
evaluare sumativă utilizând terminologia şi simbolurile specifice din materiale metalice, materiale plastice, 2 sumativă,
S19
domeniului. cauciuc, sticlă.

MODULUL II: TEHNOLOGII DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT

Nr. Nr. de Observa


Unităţi de învăţare Competenţe Conţinuturi Săpt.
crt ore ţii
1 Sisteme de 1.1 Să identifice tipuri de reţele de comunicaţii şi  Noţiuni generale. Structura sistemelor de
comunicaţii şi transport şi efectele lor asupra omului şi a mediului; comunicaţii şi transporturi. Evaluare
1 S20
transporturi 1.3 Să explice complementaritatea dintre reţeaua de iniţială
comunicaţii şi cea de transport.
2 Reţele de comunicaţii 1.1 Să identifice tipuri de reţele de comunicaţii şi  Noţiuni generale;
şi telecomunicaţii transport şi efectele lor asupra omului şi a mediului;  Reţele de telecomunicaţii;
1.3 să explice complementaritatea dintre reţeaua de  Reţele informatice;
comunicaţii şi cea de transport;  Reţeaua de telefonie fixă; Evaluare
2.1 Să utilizeze tehnologii moderne de comunicaţii  Reţeaua de telefonie mobilă; S21- formativ
3
pentru realizarea unor aplicaţii;  Reţele radio şi de televiziune; S23 ă
3.1 Să utilizeze simboluri şi terminologia specifică
 Sistemul poştal.
comunicaţiilor şi transporturilor;
3.2. Să selecteze pentru uzul personal informaţii din
diverse surse referitoare la comunicaţii şi transporturi.
3 Reţele de transport 1.1 Să identifice tipuri de reţele de comunicaţii şi  Noţiuni generale-căi, noduri, terminale;
transport şi efectele lor asupra omului şi a mediului;  Reţele de transport terestru (rutier, feroviar); Realizar
1.3 Să explice complementaritatea dintre reţeaua de  Reţele de transport pe apă; ea unui
comunicaţii şi cea de transport;  Reţele de transport aerian. pliant cu
2.1 Să utilizeze tehnologii moderne de comunicaţii reţelele
pentru realizarea unor aplicaţii; de
S24-
3.1 Să utilizeze simboluri şi terminologia specifică şi 4 transport
S26,27
transporturilor;
3.2 Să selecteze pentru uzul personal informaţii din
diverse comunicaţiilor surse referitoare la comunicaţii
şi transporturi. Evaluare
formativ
ă
4 Mijloace şi tehnologii 1.1 Să identifice tipuri de reţele de comunicaţii şi  Transportul de persoane;
de realizare a transport şi efectele lor asupra omului şi a mediului;  Transportul de mărfuri.
transportului 3.1 Să utilizeze simboluri şi terminologia specifică 1 S29 Evaluare
comunicaţiilor şi transporturilor. formativ
ă
5 2.1 Să utilizeze tehnologii moderne de comunicaţii  Comunicaţii şi limbaj grafic în transporturi. Realizar
Comunicaţii şi limbaj pentru realizarea unor aplicaţii; S30- ea de
2
grafic în transporturi 3.1 Să utilizeze simboluri şi terminologia specifică S31 colaje
comunicaţiilor şi transporturilor.
6 Calitatea serviciilor 2.1 Să utilizeze tehnologii moderne de comunicaţii  Calitatea serviciilor de comunicaţii şi transport. Evaluare
de comunicaţii şi pentru realizarea unor aplicaţii; formativ
transport 1 S32 ă
3.1 Să utilizeze simboluri şi terminologia specifică
comunicaţiilor şi transporturilor.
7 Impactul dezvoltării 1.5. Să propună soluţii de protejare a mediului în  Impactul dezvoltării comunicaţiilor şi Evaluare
comunicaţiilor şi condiţiile transportului actual; transporturilor asupra individului şi societăţii; formativ
transporturilor asupra 4.1. Să descrie oportunităţi profesionale legate de  Poluarea şi soluţiile de protejare a mediului. S33- ă
2
individului, mediului serviciile de comunicaţii şi transport existente şi de S34
şi societăţii perspectivă.

8 Recapitulare, 4.1. Să descrie oportunităţi profesionale legate de Tehnologii de comunicaţie şi transport din jurul Evaluare
evaluare finală serviciile de comunicaţii şi transport existente şi de nostru. S35- sumativă
2
perspectivă. S36
Calendar şcolar – 2015 / 2016 SEMESTRUL I
Luna SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE

Ziua/săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
V. 15 16 17 V.
L 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1
Ma 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2
Mi 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3
J 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4
V 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5
S 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6
D 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7

SEMESTRUL AL II-lea
Luna FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE

18iunie - 4 septembrie
VACANŢA DE VARĂ
Ziua/săpt. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 V. 29 30 31 32 33 34 35 36

L 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20
Ma 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21
Mi 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22
J 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23
V 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
S 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
D 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26