Sunteți pe pagina 1din 8

Data 05.04.

2018
Nr. 619.520

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

ANUNŢ

Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5,


organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante expert
clasa I, grad profesional debutant - 4 posturi la Direcția generală pregătire Ecofin și
asistență comunitară.

I. Organizarea concursului
1. Înscrierea la concurs se va face până la data de 24.04.2018.
2. Concursul va avea loc în data de 08.05.2018 (proba scrisă), ora 10.00, la sediul
Ministerului Finanțelor Publice

II. Condiţii de participare


În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
generale cumulative:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează,
atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică
înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de


expert clasa I grad profesional debutant, Serviciul asistență comunitară, notificare și
pregătire COREPER (1 post):
 Cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor sociale -
științe economice sau științelor juridice;
- aplicații de tip Office (editor de texte, calcul tabelar), poșta electronică, navigare
internet - nivel mediu, cunoștințe care se vor testa la probele de concurs;
- cunoștințe de limba engleză în vederea colaborării constante cu instituțiile europene
(citit, scris, vorbit) - nivel avansat, cunoștințe care se vor testa la probele de concurs;
- orientare către rezultate, personalitate proactivă și responsabilă, disponibilitate de
autoperfecționare, adaptabilitate, gândire critică și analitică, capacitate de a identifica și de a
implementa soluții, capacitatea de a stabili relații profesionale eficiente, abilități de
comunicare, capacitatea de a lucra eficient în echipe;

 Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de


expert clasa I, grad profesional debutant (3 posturi), Serviciul asistență comunitară și
coordonare poziții :
 Cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor sociale -
științe economice sau științelor juridice;
- aplicații de tip Office (editor de texte, calcul tabelar), poșta electronică, navigare
internet - nivel mediu, cunoștințe care se vor testa la probele de concurs;
- cunoștințe de limba engleză în vederea colaborării constante cu instituțiile europene
(citit, scris, vorbit) - nivel avansat, cunoștințe care se vor testa la probele de concurs;
- orientare către rezultate, personalitate proactivă și responsabilă, disponibilitate de
autoperfecționare, adaptabilitate, gândire critică și analitică, capacitate de a identifica și de a
implementa soluții, capacitatea de a stabili relații profesionale eficiente, abilități de
comunicare, capacitatea de a lucra eficient în echipe.

III. Actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere:


a) formularul de înscriere (se poate downloada de pe www.mfinante.ro - cariera
profesională, secțiunea concursuri);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă
efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor
necesare ocupării funcţiei publice (modelul de adeverință se poate downloada de pe
www.mfinante.ro - cariera profesională, secțiunea concursuri);
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) copia certificatului de căsătorie;
i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa
calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

BIBLIOGRAFIE

1. Constituția României, republicată;


2. HG.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice cu
modificările şi completările ulterioare;
3. HG nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a
afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor
Uniunii Europene;
4. Legea nr. 188/1999 (M.O. nr.600/8.12.1999) privind statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
6. Tratatul privind Uniunea Europeană (versiunea consolidată 2012) și Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene (versiunea consolidată 2012) disponibile la: http://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-
fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF (versiunea în limba română) și la http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
(versiunea în limba română).
7. Instituţiile şi organismele Uniunii Europene – rol, responsabilităţi, procesul decizional
european, relaţiile inter-instituţionale (http://ec.europa.eu/index_en.htm,
http://www.europarl.europa.eu/,
http://www.consilium.europa.eu/ro/european-council/,
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/better-regulation/);
8. Aplicarea dreptului comunitar – procedura de infringement,
(http://ec.europa.eu/info/infringement-procedure_en)
9. Aplicarea dreptului comunitar – procedura de deficit excesiv,
(http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_
en.htm)
10. Priorităţile Preşedintelui Comisiei Europene în actualul mandat (2014-2019)
(http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines_en.pdf,
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm)
11. Programul anual de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2018
(https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-
documents_en )
12. Presedintia Consiliului Uniunii Europene
(http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/)
13. Ghidul presedintiei Consiliului Uniunii Europene
(https://www.eesistumine.ee/sites/el_veeb/files/presidency_handbook_en.pdf)
14. Programa analitică de verificare a cunoștințelor în domeniul IT - nivel mediu –
(http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/cariera/programaanaliticanivelmediu.pdf)

ATRIBUȚIILE POSTULUI

Atribuţiile postului de expert clasa I, grad profesional debutant la Serviciul


Asistenţă Comunitară, Notificare şi Pregătire Coreper
:
Atributii in domeniul afacerilor europene
1. Asigură planificarea activităților legate de pregătirea Președinției României la
Consiliul Uniunii Europene prin prisma domeniilor de competență ale Ministerului
Finanțelor Publice;
2. Coordonează dialogul cu instituţiile europene și ministerele de linie ale statelor
membre Uniunii Europene, în vederea susținerii intereselor naționale pe domeniile
din competența Ministerului Finanțelor Publice în contextul exercitării de către
România a rolului de Președinție a Consiliului Uniunii Europene;
3. Informează structurile organizatorice de specialitate din cadrul Ministerului
Finanțelor Publice asupra viitoarelor atribuții în calitate de Președinție, pe domeniile
din competența Ministerului Finanțelor Publice;
4. Coordonează activitățile Ministerului Finanțelor Publice în vederea asigurării
Președinției României la Consiliul Uniunii Europene;
5. Pregătește programul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene prin
prisma activităților din competența Ministerului Finanțelor Publice ca și contribuție la
Programul Președinției României la Consiliului Uniunii Europene, gestionat de
Ministerul Afacerilor Externe;
6. Contribuie la stabilirea obiectivelor și pregătirea agendei comune, prin prisma
activităților din competența Ministerului Finanțelor Publice, ca urmare a apartenenței
la trio-ul de Președinții;
7. Coordonează, pe domeniile de competență ale Ministerului Finanțelor Publice,
organizarea reuniunilor Consiliului ECOFIN (desfășurate în Bruxelles sau
Luxemburg, după caz), în contextul asigurării Președinției României la Consiliul
Uniunii Europne;
8. Coordonează pe domeniile de competență ale Ministerului Finanțelor Publice,
organizarea reuniunilor tehnice de la nivelul Consiliului Uniunii Europene,
(desfășurate în Bruxelles sau Luxemburg, după caz), în contextul asigurării
Președinției României la Consiliul Uniunii Europene;
9. Participă, alături de alte direcţii / direcţii generale din MFP, la elaborarea mandatelor
generale, pentru domeniile din competenţa MFP;
10. Pregǎteşte participarea Ministerului Finanţelor Publice la reuniunile Consiliului
ECOFIN, pe baza poziţiilor şi mandatelor primite de la participanţii la grupurile de
lucru şi comitete.

Alte atributii:
1. Elaborează şi actualizează procedurile interne aferente desfăşurării activităţilor
direcţiei;
2. Participǎ la reuniuni şi seminarii naţionale şi internaţionale cu relevanţǎ pentru
obiectul de activitate al serviciului;
3. Asigurǎ legătura cu structuri similare din celelalte ministere şi instituţii publice
implicate, inclusiv ambasadele statelor membre;
4. Participǎ la programe destinate formǎrii profesionale a funcţionarilor publici din
MFP;
5. Raspunde pentru legalitatea si corectitudinea de fond si de forma a tuturor lucrarilor
pe care le intocmeste;
6. Respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă,
apărării împotriva incendiilor și măsurile de aplicare a acestora;
7. Utilizează corect și eficient aparatura (calculator, imprimantă, etc.) și rechizitele,
manipulează și întreține corespunzător mobilierul din dotare;
8. Informează conducerea structurii privind eventualele accidente de muncă pe care le
suferă;
9. Îndeplineşte orice alte sarcini primite de la conducerea directiei care duc la
îndeplinirea scopului postului.

Atribuţiile postului de expert clasa I, grad profesional debutant la Serviciul


Asistenţă Comunitară şi Coordonare Poziţii :
Atributii in domeniul afacerilor europene
1. Asigurǎ coordonarea procesului de formulare a poziţiilor şi de participare la
grupurile de lucru şi comitetele de la nivelul Comisiei Europene şi Consiliului
Uniunii Europene;
2. Asigura procesul de organizare a reuniunilor informale în România (ministeriale, la
nivel de înalți funcționari, secretari de stat, directori generali, grupuri de lucru etc.),
pe domeniile de interes ale Ministerului Finanțelor Publice, în contextul exercitării
de către România a rolului de Președinție a Consiliului Uniunii Europene;
3. Asigura participarea României, pe domeniile din competența Ministerului
Finanțelor Publice, la activitățile presupuse de pregătirea agendei incluzând
aspectele ce vor fi abordate la nivelul Consiliului Uniunii Europene, în contextul
exercitării de către România a rolului de Președinție a Consiliului Uniunii
Europene;
4. Asigură procesul de pregătire a Președinției României la Consiliul Uniunii
Europene, pentru domeniile de competența ale Ministerului Finanțelor Publice,
5. Informează și asigură colaborarea cu Reprezentanța Permanentă a României la
Bruxelles pentru aspectele care țin de competența Ministerului Finanțelor Publice
în cadrul viitoarei Președinții a României la Consiliul Uniunii Europene;
6. Elaborează programul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene,
secțiunea ECOFIN, împreună cu calendarul reuniunilor aferente;
7. Asigura pe domeniile de competență ale Ministerului Finanțelor Publice,
organizarea de expoziții, conferințe, prezentări desfășurate în România sau în
străinătate (după caz, în colaborare cu MAE) în contextul asigurării Președinției
României la Consiliul UE;
8. Participă, alături de alte direcţii / direcţii generale din MFP, la elaborarea
mandatelor generale, pentru domeniile din competenţa MFP;
9. Pregǎteşte participarea Ministerului Finanţelor Publice la reuniunile Consiliului
ECOFIN, pe baza poziţiilor şi mandatelor primite de la participanţii la grupurile de
lucru şi comitete
10. Elaborează raportǎri/informări periodice pentru reflectarea evoluţiilor în domeniul
afacerilor europene;

Alte atributii:
1. Elaborează şi actualizează procedurile interne aferente desfăşurării activităţilor
direcţiei;
2. Participǎ la reuniuni şi seminarii naţionale şi internaţionale cu relevanţǎ pentru
obiectul de activitate al serviciului;
3. Asigurǎ legătura cu structuri similare din celelalte ministere şi instituţii publice
implicate, inclusiv ambasadele statelor membre;
4. Participǎ la programe destinate formǎrii profesionale a funcţionarilor publici din
MFP;
5. Raspunde pentru legalitatea si corectitudinea de fond si de forma a tuturor lucrarilor
pe care le intocmeste;
6. Respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă,
apărării împotriva incendiilor și măsurile de aplicare a acestora;
7. Utilizează corect și eficient aparatura (calculator, imprimantă, etc.) și rechizitele,
manipulează și întreține corespunzător mobilierul din dotare;
8. Informează conducerea structurii privind eventualele accidente de muncă pe care le
suferă;
9. Îndeplineşte orice alte sarcini primite de la conducerea directiei care duc la
îndeplinirea scopului postului.

Atribuţiile postului de expert clasa I, grad profesional debutant la Serviciul


Asistenţă Comunitară şi Coordonare Poziţii:
Atributii in domeniul afacerilor europene
1. Asigurǎ coordonarea procesului de formulare a poziţiilor şi de participare la
grupurile de lucru şi comitetele de la nivelul Comisiei Europene şi Consiliului
Uniunii Europene;
2. Asigura procesul de organizare a reuniunilor informale în România (ministeriale, la
nivel de înalți funcționari, secretari de stat, directori generali, grupuri de lucru etc.),
pe domeniile de interes ale Ministerului Finanțelor Publice, în contextul exercitării
de către România a rolului de Președinție a Consiliului Uniunii Europene;
3. Asigura participarea României, pe domeniile din competența Ministerului
Finanțelor Publice, la activitățile presupuse de pregătirea agendei incluzând
aspectele ce vor fi abordate la nivelul Consiliului Uniunii Europene, în contextul
exercitării de către România a rolului de Președinție a Consiliului Uniunii
Europene;
4. Asigură procesul de pregătire a Președinției României la Consiliul Uniunii
Europene, pentru domeniile de competența ale Ministerului Finanțelor Publice,
5. Informează și asigură colaborarea cu Reprezentanța Permanentă a României la
Bruxelles pentru aspectele care țin de competența Ministerului Finanțelor Publice
în cadrul viitoarei Președinții a României la Consiliul Uniunii Europene;
6. Elaborează programul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene,
secțiunea ECOFIN, împreună cu calendarul reuniunilor aferente;
7. Asigura pe domeniile de competență ale Ministerului Finanțelor Publice,
organizarea de expoziții, conferințe, prezentări desfășurate în România sau în
străinătate (după caz, în colaborare cu MAE) în contextul asigurării Președinției
României la Consiliul UE;
8. Participă, alături de alte direcţii / direcţii generale din MFP, la elaborarea
mandatelor generale, pentru domeniile din competenţa MFP;
9. Pregǎteşte participarea Ministerului Finanţelor Publice la reuniunile Consiliului
ECOFIN, pe baza poziţiilor şi mandatelor primite de la participanţii la grupurile de
lucru şi comitete
10. Elaborează raportǎri/informări periodice pentru reflectarea evoluţiilor în domeniul
afacerilor europene;

Alte atributii:
1. Elaborează şi actualizează procedurile interne aferente desfăşurării activităţilor
direcţiei;
2. Participǎ la reuniuni şi seminarii naţionale şi internaţionale cu relevanţǎ pentru
obiectul de activitate al serviciului;
3. Asigurǎ legătura cu structuri similare din celelalte ministere şi instituţii publice
implicate, inclusiv ambasadele statelor membre;
4. Participǎ la programe destinate formǎrii profesionale a funcţionarilor publici din
MFP;
5. Raspunde pentru legalitatea si corectitudinea de fond si de forma a tuturor lucrarilor
pe care le intocmeste;
6. Respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă,
apărării împotriva incendiilor și măsurile de aplicare a acestora;
7. Utilizează corect și eficient aparatura (calculator, imprimantă, etc.) și rechizitele,
manipulează și întreține corespunzător mobilierul din dotare;
8. Informează conducerea structurii privind eventualele accidente de muncă pe care le
suferă;
9. Îndeplineşte orice alte sarcini primite de la conducerea directiei care duc la
îndeplinirea scopului postului.

Atribuţiile postului de expert clasa I, grad profesional debutant la Serviciul


Asistenţă Comunitară şi Coordonare Poziţii:
Atributii in domeniul afacerilor europene
1. Asigurǎ coordonarea procesului de formulare a poziţiilor şi de participare la
grupurile de lucru şi comitetele de la nivelul Comisiei Europene şi Consiliului
Uniunii Europene;
2. Asigura procesul de organizare a reuniunilor informale în România (ministeriale, la
nivel de înalți funcționari, secretari de stat, directori generali, grupuri de lucru etc.),
pe domeniile de interes ale Ministerului Finanțelor Publice, în contextul exercitării
de către România a rolului de Președinție a Consiliului Uniunii Europene;
3. Asigura participarea României, pe domeniile din competența Ministerului
Finanțelor Publice, la activitățile presupuse de pregătirea agendei incluzând
aspectele ce vor fi abordate la nivelul Consiliului Uniunii Europene, în contextul
exercitării de către România a rolului de Președinție a Consiliului Uniunii
Europene;
4. Asigură procesul de pregătire a Președinției României la Consiliul Uniunii
Europene, pentru domeniile de competența ale Ministerului Finanțelor Publice,
5. Informează și asigură colaborarea cu Reprezentanța Permanentă a României la
Bruxelles pentru aspectele care țin de competența Ministerului Finanțelor Publice
în cadrul viitoarei Președinții a României la Consiliul Uniunii Europene;
6. Elaborează programul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene,
secțiunea ECOFIN, împreună cu calendarul reuniunilor aferente;
7. Asigura pe domeniile de competență ale Ministerului Finanțelor Publice,
organizarea de expoziții, conferințe, prezentări desfășurate în România sau în
străinătate (după caz, în colaborare cu MAE) în contextul asigurării Președinției
României la Consiliul UE;
8. Participă, alături de alte direcţii / direcţii generale din MFP, la elaborarea
mandatelor generale, pentru domeniile din competenţa MFP;
9. Pregǎteşte participarea Ministerului Finanţelor Publice la reuniunile Consiliului
ECOFIN, pe baza poziţiilor şi mandatelor primite de la participanţii la grupurile de
lucru şi comitete
10. Elaborează raportǎri/informări periodice pentru reflectarea evoluţiilor în domeniul
afacerilor europene;

Alte atributii:
1. Elaborează şi actualizează procedurile interne aferente desfăşurării activităţilor
direcţiei;
2. Participǎ la reuniuni şi seminarii naţionale şi internaţionale cu relevanţǎ pentru
obiectul de activitate al serviciului;
3. Asigurǎ legătura cu structuri similare din celelalte ministere şi instituţii publice
implicate, inclusiv ambasadele statelor membre;
4. Participǎ la programe destinate formǎrii profesionale a funcţionarilor publici din
MFP;
5. Raspunde pentru legalitatea si corectitudinea de fond si de forma a tuturor lucrarilor
pe care le intocmeste;
6. Respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă,
apărării împotriva incendiilor și măsurile de aplicare a acestora;
7. Utilizează corect și eficient aparatura (calculator, imprimantă, etc.) și rechizitele,
manipulează și întreține corespunzător mobilierul din dotare;
8. Informează conducerea structurii privind eventualele accidente de muncă pe care le
suferă;
9. Îndeplineşte orice alte sarcini primite de la conducerea directiei care duc la
îndeplinirea scopului postului.
Relaţii suplimentare se vor obţine la telefon 021.319.97.59 interior 1214, persoană de
contact Roman Gheorghe - expert superior, e-mail: Concursuri@mfinante.gov.ro.
Dosarele se vor depune la Direcţia generală managementul resurselor umane - etaj
2, camera 473 și vor fi însoțite de originalele documentelor necesare în vederea
întocmirii dosarului de înscriere, pentru a putea fi certificate.