Sunteți pe pagina 1din 1

GHI

D
Det
ransmi
ter
etel
efoni
căai
ndexul
ui

Apl
icaț
iadetransmit
eret
elefonicăaindexuluiautocit
itseadreseazăconsumator
il
orcasniciî
ncadr
ați
încat
egorii
ledeconsum B1–
B4șiconsumat ori
lornon-casni ciî
ncadrațiî
ncat egori
iledeconsum B1–B3.
I
ndexulsetr
ansmitedoarî
ni nterval
uldeci
nci zi
lespeci f
icatî
nfact
uradegazenat
ural
e,l
asecți
unea“
Inf
ormaț
iinecesar
epentrut
rans-
mit
ereaaut
ociti
ri
i.

Pentr
utransmi
ter
eat el
efonicăaindexuluiveiaveanevoiedecoduldeaut
oci
ti
repecareîlgăseșt
iînfact
uradegazenat
ural
e.
Servi
ci
uldeînr
egist
raretelefoni
căai ndexul
uifuncț
ioneazăsubfor
măderobottel
efoni
cșiest
edisponibi
lgr
atui
tl
anumărul
:
0800800200.
Peîntr
eagadurat
ăaapel ul
uiveifighidatdemesajelegenerat
edecătr
eapli
caț
ie.
Darhaisăvedem împreunăcepașiaidepar curs:

1.I
ntr
oducicoduldeaut ocit
ire.Acest
aseregăseșt
epef act
uradeconsum șiest
eformatdin7caract
erenumer
ice.
2.Eșt
iînșt
ii
nțatdacăteafliî
nper i
oadadetransmiter
eaaut oci
ti
ri
ișidacăpoții
ntr
oduceIndexul
sauacestaaf
ostdej
aînr
egi
st
rat
î
nbazadedat e.
3.I
ntr
oduciindexulafi
șatdecontor,ur
matdetasta#.
4.I
ndexulesteînr
egistr
atînbazanoast r
ădedateșipri
meștiunmesajdeconfir
mare.

Înf
uncți
edei ndexulint
rodusșideperioadaîncareaitransmisaut oci
ti
rea,poț
ipri
miunuldint
remesajeleurmătoare:
“Aț
isunatl
aDi st
rigazSudRețele,Ser
vici
ulAutocit
iri
!Pentruatransmiteunindexautoci
ti
t,văr
ugăm săintr
oducețicodulde
aut
ocit
ir
e.”
Dupăascul
tar
eaacestuimesajt
rebui
esăintr
oducicoduldeautoci
ti
reregăsi
tpefact
uradeconsum.

“Coduli
ntrodusestei
nval
id.Tastaț
i1pentr
uareint
roducecodul,tast
ați2pentr
uî nchei
ereaapel
ului.

Acestmesajest
egener
atat
uncicandaii
ntr
odusuncoddeautoci
ti
recarenuesteval
id.Poțif
iesăr
eint
roducicodul
,fi
esăr
enunț
ila
apel
.

“Peri
oadadet ransmitereaindexuluiesteinval
idă.I
ndexulest
edejainregist
rat.

Acestmesajestegeneratpentr
ucazulîncaretransmiț
iunindexî
nafaraperi
oadeidetransmi
ter
eaautoci
ti
ri
i
.Deasemenea,exist
ă
posi
bil
i
tat
eaca,deșiper i
oadadet r
ansmiter
eaaut oci
ti
ri
isafi
eval
idă,î
nsist
emulnostrusăexi
stedej
aunindexci
t
itșiî
nregi
str
atde
căt
reangajaț
iinoșt
ripent
rulunarespect
ivă.

“Apăsați1pentruaconf i
rmaindexul,2pentruar ei
ntroduceunnoui ndex.”
Pri
nintermedi
ulacest
uimesajți
sesoli
cit
ăconfir
mareaindexului
int
rodus.Încazulî
ncar
eobser
vicăi
ndexul
tast
atnucor
espundecu
celaf
ișatdecontor
,aiposi
bil
i
tat
eadeai nt
roduceunnoui ndex.

“I
ndexulintr
odusest
einvali
d.Tastati1pentruarei
ntroduceindexul,2pentr
uînchei
ereaapelul
ui.

Mesaj
ulestegener
atî
ncazulîncar
ei ndexuli
ntr
odusest
einval
id.Aiposi
bil
i
tat
eafi
edeaintroduceunnoui
ndex,f
iedear
enunț
ala
apel
.

“Ațidepăși
tnumăr ulmaxim deîncercări
.”
Încazulî
ncareaiint
rodusuncodinval
iddemai multde3orisauunindexinval
iddemai
mul
tde2or
i,apel
ulvaf
iînt
rer
upt
.Ai
posi
-
bil
i
tat
eadeai ni
ți
aunnouapelî ncazulîncaredor
eștisăt
ransmiț
iautoci
ti
rea.