Sunteți pe pagina 1din 5

Z/Ed/dWZd/^d'/h/DKh>/

KEd/>/ddb/ZWKZdZ&/EE/Z 

ϭ͘ ^WdWZ/s/E2EZ'/^dZZhE/^K/d Ԑ/KDZ/>

Pentru respectarea cerin‫܊‬elor prezentei secĠiuni se va întocmi un dosar cu documentele


necesare înfiin‫܊‬ării unei societă‫܊‬i comerciale în condi‫܊‬iile solicitate de ONRC, care trebuie să ‫܊‬ină
seama de următoarele aspecte:
 Forma de organizare: societate cu răspundere limitată (SRL)
 Număr asocia‫܊‬i: 2 persoane fizice
 Obiect de activitate principal: produc‫܊‬ie (de orice fel)
 Obiect de activitate secundar: comer‫( ܊‬atât en gross, cât ‫܈‬i en detail)
 Capital social:
- Asociat 1: 200.000 lei in numerar, reprezentând 40% din capitalul social;
- Asociat 2: 300.000 lei, reprezentând 60% din capitalul social, vărsat in natură sub
forma unui teren.
 Sediul social: Bucure‫܈‬ti (se optează pentru contract de închiriere sau contract de
comodat)
 Pentru desfasurarea activită‫܊‬ii de productie se va deschide un punct de lucru in Ilfov la
adresa unde se află terenul. Investitia realizată pe acest teren constă în două sectii de
productie si doua sectii auxiliare.
 Luna înfiin‫܊‬ării: ianuarie 2018

Elemente privind con‫܊‬inutul caietului


1. Se vor include documentele necesare înregistrării societă‫܊‬ii (www.onrc.ro).
2. Se vor include documentele necesare înfiin‫܊‬ării punctului de lucru (www.onrc.ro) .

Ϯ͘ ^WdWZKhZ &/^> 

PrezentaĠi următoarele acĠiuni realizate pentru o societate:

 Se înregistrează punctul de lucru la ANAF (fără salaria‫܊‬i).


 Societatea solicită înregistrarea în scopuri de TVA. Se vor prezenta demersurile necesare
pentru înregistrarea în scopuri de TVA (trimestrial). Societatea va fi înregistrată în scopuri de
TVA începând cu 1 februarie.
 Contribuabilul optează pentru TVA la încasare. Se va prezenta procedura de înregistrare.
 Societatea achizi‫܊‬ionează o casă de marcat. Se solicită întocmirea dosarului pentru fiscalizarea
casei de marcat (înregistrarea la ANAF a casei de marcat).
 În luna martie realizează o achizi‫܊‬ie intracomunitară. Se prezintă impactul asupra vectorului
fiscal în materie de TVA ‫܈‬i procedura de modificare a acestuia.
 În luna martie sunt angajate două persoane. Se va întocmi documenta‫܊‬ia necesară pentru a
angaja o persoana (CV, carte de identitate, certificat medicale, document de studii, contractul de
muncă, fi‫܈‬a postului, stabilirea criteriilor de evaluare a activitatii profesionale a salaria‫܊‬ilor). Se
va prezenta procedura de modificare a vectorului fiscal în urma angajării celor 2 salaria‫܊‬i.
 În luna iunie societatea va depasi plafoanele pentru aplicarea sistemului TVA la incasare ‫܈‬i a
impozitului pe venitul microîntreprinderilor. Se prezintă impactul asupra vectorului fiscal în
materie de TVA ‫܈‬i procedura de modificare a acestuia.


 In luna iunie la punctul de lucru, la care tocmai s-a finalizat ‫܈‬i dat în func‫܊‬iune o hală de
produc‫܊‬ie, se angajează 10 salaria‫܊‬i.

ϯ͘ KEd/>/ddb/ZWKZdZ&/EE/Z 

ϯ͘ϭ͘WZ/Z/'EZ>͗
 Pentru fiecare tip de opera‫܊‬iune dintre cele enumerate mai sus se vor ata‫܈‬a, în func‫܊‬ie de
situa‫܊‬ie, documente specifice cum ar fi: contracte, facturi, chitan‫܊‬e, ordine de plată, dispozi‫܊‬ii de
plată/încasare, decont de cheltuieli, ordin de deplasare, NIR, bonuri de consum etc. Se vor
selecta documentele ce vor fi atasate astfel incat acestea sa nu se repete, ci sa indeplineasca
doar rolul de exemplificare. Se va evita printarea documentelor foarte mari (de exemplu,
contracte). In astfel de cazuri, se va incerca diminuarea nr de pagini pastrandu-le pe cele mai
reprezentative.

 Prin excep‫܊‬ie de la practica specifică, jurnalul de cumpărări, jurnalul de vânzări, registrul


jurnal, registrul cartea mare, balan‫܊‬a de verificare, declara‫܊‬iile specifice (D 300, D 390, D 394) se
întocmesc o singură data pentru întreaga perioadă (data înfiin‫܊‬ării – 31 decembrie 2017),
registrul de evidenta fiscala. La sfârsitul anului se completează Registrul inventar si se
elaborează situatiile financiare, în format specific microentită‫܊‬ilor. Nu se întocmesc raportări
semestriale. Excep‫܊‬ie fac declara‫܊‬iile de impozit pe venitul microîntreprinderii (D 100), respectiv
de impozit pe profit (D 101), pentru care se respectă termenele prevăzute de lege. Formulare ce
nu sunt generate direct din programul de contabilitate vor fi completate de mana.
Formularele goale nu sunt acceptate.

 Trimestrial, pentru simplificare, se înregistrează în contabilitate statul de salarii si se


completează declaratia 112. Incepând cu trimestrul IV se vor acorda tichete de masă. Unul dintre
salariaĠi are concediu medical in luna noiembrie.

 Amortizarea mijloacelor fixe se înregistreaza trimestrial.


Observatie: Se va face distinctie intre amortizarea contabila si amortizarea fiscala.

 Cheltuielile în avans se înregistrează trimestrial.

 In functie de valorile alese pentru inregistrarea operatiunilor din prezentul caiet, în cazul
în care, pentru plata furnizorilor sau pentru efectuarea altor plăĠi nu există suficiente
disponibilităĠi băneúti, se va opta pentru împrumuturi de la asociaĠi (cu sau fără dobândă) úi
împrumuturi bancare pe termen scurt úi/sau lung. Se vor înregistra în contabilitate operatiunile
specifice (primirea împrumutului, înregistrarea úi plata dobânzii, eventual rambursarea partială
sau totală).

 Se va prezenta un extras din Manualul de politici si proceduri contabile pentru sectiunile


Imobilizări corporale si Stocuri adaptat specificului activităĠii. Se vor stabili foarte clar valorile
de incadrare ca imobilizari corporale, dar si perioadele de amortizare.


ϯ͘Ϯ͘KWZԐ/hE/>Z>/d^K/dd

KWZԐ/hE/Zh>d2EdZ/D^dZh>/

Se efectuează opera‫܊‬iunile specifice începerii activită‫܊‬ii, cu prezentarea documentelor


justificative aferente fiecărei opera‫܊‬iuni, cum ar fi, dar fără a se limita la:
- Contract, factura ‫܈‬i chitan‫܊‬ă avocat pentru servicii de înfiin‫܊‬are a societă‫܊‬ii;
- Subscrierea capitalului ‫܈‬i vărsarea acestuia (în numerar ‫܈‬i în natură);
- Documentele emise de ONRC reprezentând costurile de înregistrare a societă‫܊‬ii;
- Transferul capitalului social al societă‫܊‬ii din contul provizoriu în contul curent;
- Înregistrarea unor achizi‫܊‬ii specifice, cum ar fi stampila, Registrul unic de control, alte
registre, papetarie etc.

Opera‫܊‬iuni derulate în luna februarie


- Se achizi‫܊‬ionează o casă de marcat.
- Se semnează un contract pentru începerea construc‫܊‬iei unei hale de produc‫܊‬ie. Se achită 10%
avans, la care se adaugă TVA. Plata se face din contul bancar.
- Se încheie un contract de închiriere pentru un spaĠtiu comercial. Proprietarul emite o factură
care cuprinde o garan‫܊‬ie, echivalentul unei luni de chirie ‫܈‬i, alături de ea, chiria pentru
februarie ‫܈‬i martie. Pentru fiecare din celelalte luni se plăte‫܈‬te în avans chiria pentru luna
următoare.
- Se achizi‫܊‬ionează mobilă în valoare de peste 2.500 lei, la care se adaugă TVA, pentru sediul
social. Furnizorul se achită prin bancă.
- Se achizi‫܊‬ionează un laptop cu valoare de intrare sub limita de 2.500 lei, la care se adaugă
TVA. Se achită în numerar retras din bancă.
- Se achizitioneaza sistemul de operare (software) si o licenta antivirus valabila un an.

Opera‫܊‬iuni derulate în luna martie


- Se prime‫܈‬te factura de chirie.
- Se achizi‫܊‬ionează marfă de la un furnizor intern plătitor de TVA (aplica sistemul normal de
TVA) – termen de plata 60 zile. Totusi, plata se face in termen de 5 zile, furnizorul oferind o
reducere financiara de 5% din valoarea tranzactiei.
- Se efectuează o achizi‫܊‬ie intracomunitară de marfă de la un furnizor înregistrat în scopuri de
TVA într-un alt stat membru (Austria). Marfa este transportată de la producatorul din
Bulgaria, úi el înregistrat în scopuri de TVA in statul sau, direct in România, fără a trece pe
la intermediarul austriac. Factura se primeste pe data de 20 a lunii urmatoare. Tot atunci se
realizeaza si plata.
- Se stornează avansul acordat pentru construc‫܊‬ia halei ‫܈‬i se prime‫܈‬te factura pentru prima
parte de lucrări (50% din valoarea totală a contrucĠiei).
- Se vinde 70% din marfă în regim en gross cu o marjă comercială de 40%.

KWZԐ/hE/Zh>d2EdZ/D^dZh>//

Opera‫܊‬iuni derulate în luna aprilie


- Cantitatea de marfă nevândută se transferă la sfâr‫܈‬itul lunii într-un magazin propriu, urmând
a fi vândută cu amănuntul (adaos comercial practicat – 50%).
- Se calculeaza, declara si achita impozitul pentru primul trimestru.

Opera‫܊‬iuni derulate în luna mai- Se realizeaza un import de marfa care va fi introdusa in gestiunea magazinului cu desfacere
cu amanuntul. Odată cu marfa este facturat úi transportul si asigurarea pe parcurs extern de
către un transportator strain. Adaosul comercial practicat este de 50%.

Operatiuni derulate în luna iunie


- Se vinde 60% din marfa aflata in magazin.
- La sfarsitul lunii se descarca gestiunea de marfa din magazine prin utilizarea metodei
coeficientului K.
- Se finalizeaza hala de producĠie – furnizorul factureaza diferenta de 50% din valoarea
construcĠiei. Se face receptia halei de productie.
- Se achizitioneaza, din China, utilaje de productie (2 utilaje cu durate de amortizare diferite).
- Se comanda materie prima de la un furnizor din Romania, (furnizorul este inregistrat in
scopuri de TVA si aplica TVA la incasare) pentru care se plateste un avans de 10% din
banca, in aceeasi zi.

KWZԐ/hE/Zh>d2EdZ/D^dZh>///
- La începutul lunii iulie se primesc materiile prime. Factura pentru materiile prime include si
anularea avansului. O parte dintre produse au defecte calitative, motiv pentru care, doua zile
mai tarziu, furnizorul acorda o reducere comerciala de 4% din valoarea totala a achizitiei.
Diferenta de plata catre furnizor se achita in termen de 15 zile.
- De la furnizori romani inregistrati în scopuri de TVA se achizitioneaza: materiale auxiliare,
materiale de ambalat, produse de curatenie, electricitate, apa, gaz, servicii de salubritate,
telefonie si internet, consultanta.
- Se incheie un contract de leasing financiar pentru un autoturism – se acorda avans 30% din
valoare plus comision de administrare in suma fixa. Plata facturii se face in ziua urmatoare.
- Se incepe procesul de productie. La sfarsitul trimestrului exista produse finite in stoc, inca
nevandute, productie in curs de executie si produse reziduale.
- Se receptioneaza un nou utilaj in baza unui contract de leasing operational, pentru care prima
rata se achita in luna octombrie.
- Se descarca gestiunea de materii prime si materiale.
- Se achiziĠionează 60% din părĠile sociale ale unei societăĠi care are ca obiect de activitate
principal comertul cu produse din aceeasi categorie.
- Excedentul de lichidităĠi este utilizat pentru achiziĠia de instrumente derivate (contracte
futures) ce au ca activ suport un titlu de stat, de pe piaĠa de capital reglementată prin
intermediul unei societati de brokeraj. Societatea pune la dispozitia brokerului o sumă de
bani, pe care aceasta din urmă o va investi conform ordinelor clientului de achiziĠie. Ordinul
prespune achizitia a 1000 de contracte futures la pretul spot de 10 lei/contract. Brokerul
percepe un comision pentru această operaĠiune.
- Prin acelasi broker achiziĠionează si titluri pe termen scurt de pe piaĠa de capital.

KWZԐ/hE/Zh>d2EdZ/D^dZh>/s
- In luna octombrie se face receptia autoturismului si se achita prima rata (include dobanda,
CASCO si RCA).
- Se vand 20% din produsele finite realizate in trimestrul anterior, la pret de vanzare egal cu de
doua ori costul de productie. Factura de vanzare include o reducere comerciala pentru
cantitate de 2%. Se incaseaza in termen de 30 zile.
- Se receptioneaza productia neterminata la sfarsitul trimestrului anterior ‫܈‬i se obtin noi
produse finite. La sfâr‫܈‬itul anului există produc‫܊‬ie în curs de execu‫܊‬ie.
- Produsele reziduale obtinute în trimestrul III, alaturi de cele obtinute in trimestrul curent,
sunt vandute la sfarsitul perioadei la REMANT (deseuri feroase).

- Se descarca gestiunea de materii prime si materiale.
- Se primeste factura pentru tichete de masa (include valoarea tichetelor si comisionul
societatii).
- Se face revizie periodica pentru primul utilaj achizitionat.
- 10% din produsele finite se vand in Ucraina.
- 20% din produsele finite se vand in Germania, catre un cumparator persoana impozabila
inregistrata în scopuri de TVA.
- Societatea hotărăúte închiderea poziĠiei pe cele 1000 de contracte futures prin vânzarea
acestora la un preĠ spot de 10,5 lei. Brokerul percepe un comision pentru această operaĠiune.
- Brokerul anunĠă societatea ca titlurile de plasament achiziĠionate anterior sunt pe excedent,
iar societatea i-a decizia de vânzare a 90% din acestea úi îi dă un ordin în acest sens.
Brokerul realizează vânzarea în numele clientului úi percepe un comision în acest sens.
- 40% din produsele finite se vând către societatea la care s-au cumpărat părĠi sociale în
trimestrul III (fiică). Pretul de livrare este cu 20% sub pretul pietei. Sa se discute necesatea
existentei unui dosar de preturi de transfer in aceste conditii.
- Pentru produsele finite aflate in stoc la sfarsitul exercitiului financiar, cu ocazia inventarierii,
se constata o depreciere de valoare de 5%.
- Pentru stocul de materii prime ramase, se constata o pierdere la inventar (valoare optionala).
- Se constată ca marfa ramasa in magazin este depreciată calitativ si se scoate din gestiune.
- Valoarea de inventar a titlurilor rămase în portofoliu la 31 decembrie este cu 10% mai mare
decât costul de achiziĠie.
- Se închid conturile de TVA.
- Se calculeaza impozitul pe profit anual.

Conditii generale de promovabilitate:

 Stagiarul trebuie să facă dovada elaborarii propriului caietul de practica. In acest sens,
trebuie sa cunoască în detaliu continutul caietului si sa faca o prezentare coerenta si legata a
modului in care a raspuns cerintelor.
 Caietul va fi prezentat in dosar de plastic cu o referentiere riguroasa a rezolvarilor.
 Se va printa pe cat posibil fata-verso.
 Stagiarul nu trebuie sa aiba dificultati in a identifica in caietul de practica documentele si
informatiile care sa ateste raspunsurile la cerinte.
 Nu se accepta partile incluse in caiet si care nu pot fi prezentate corespunzator de stagiar (de
exemplu, cazurile de preluare a informatiilor din alte surse de tip ”copy-paste”).
 Se va utiliza un soft de contabilitate.
 Tranzactiile vor fi prezentate intr-un Registru jurnal pentru intregul an.

Cerinte particulare de promovabilitate:


 Se va face distinctie intre eviden‫܊‬a contabila ‫܈‬i eviden‫܊‬a fiscala, intre registrele de
contabilitate si registrele fiscale.
 Se va face dovada cunoasterii reglementarilor legale pentru fiecare registru (contabil sau
fiscal).
 Se va stabili distinct tratamentul contabil si tratamentul fiscal al activelor imobilizate, cu
mentionarea bazei legale.
 Se va face dovada cunoasterii modului de calcul pentru: cifra de afaceri din punct de
vedere contabil, cifra de afaceri ce se ia in calcul la perioada fiscala TVA, cifra de afaceri
ce se ia in calcul la depasirea plafonului de TVA si cifra de afaceri ce se ia in calcul la
plafonul pentru TVA la incasare.

S-ar putea să vă placă și