Sunteți pe pagina 1din 23

Întâlnire II

KEd/>/ddc/ZWKZdZ 4. Contabilitatea evenimentelor ‫܈‬i tranzac‫܊‬iilor privind stocurile


4.1. Definirea ‫܈‬i recunoa‫܈‬terea stocurilor
&/EE/Z 4.2. Sinteza reglementărilor contabile privind contabilitatea stocurilor
4.3. Exemple practice privind contabilizarea ‫܈‬i recunoa‫܈‬terea în situa‫܊‬iile
/ŶƚĂůŶŝƌĞĂ// financiare a stocurilor

5. Contabilitatea evenimentelor ‫܈‬i tranzac‫܊‬iilor privind crean‫܊‬ele ‫܈‬i


^ƵƉŽƌƚĚĞĐƵƌƐ datoriile pe termen scurt
5.1. Sinteza reglementărilor contabile privind contabilitatea crean‫܊‬elor ‫܈‬i
ŶƵů/ ^ĞŵĞƐƚƌƵ/ datoriilor comerciale
5.2.Exemple practice privind contabilizarea crean‫܊‬elor ‫܈‬i datoriilor
comerciale
5.3. Particularită‫܊‬i privind crean‫܊‬ele ‫܈‬i datoriile în valută ‫܈‬i crean‫܊‬ele ‫܈‬i
datoriile exprimate în lei a căror decontare se face în func‫܊‬ie de cursul unei
valute
5.4. Particularită‫܊‬i privind crean‫܊‬ele ‫܈‬i datoriile pe termen scurt rezultate
din tranzac‫܊‬iile cu investi‫܊‬ii pe termen scurt
ŽƉLJƌŝŐŚƚΞϮϬϭϴ͘Z͘ůůƌŝŐŚƚƐƌĞƐĞƌǀĞĚ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϴ Ϯ

4. CONTABILITATEA EVENIMENTELOR ‫܇‬I TRANZAC‫܉‬IILOR


PRIVIND STOCURILE.
Întâlnire II 4.1. SINTEZA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE PRIVIND
CONTABILITATEA STOCURILOR

6. Contabilitatea evenimentelor ‫܈‬i tranzac‫܊‬iilor privind regularizările – cheltuieli ‫܈‬i


venituri în avans Evaluarea ini‫܊‬ială:
6.1. Sinteza reglementărilor contabile privind contabilitatea cheltuielilor ‫܈‬i
veniturilor în avans Evaluarea ini‫܊‬ială a bunurilor
6.2. Exemple practice privind contabilizarea cheltuielilor ‫܈‬i veniturilor în avans
Evaluarea activelor circulante

Cost de achizi‫܊‬ie

Cost de produc‫܊‬ie

Exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor

Capacitatea normală de producĠie

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϴ ϯ
Evaluarea la bilan‫܊‬:
Evaluarea la ie‫܈‬ire:

Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile Evaluarea la bilan‫ ܊‬a activelor de natura stocurilor

Evaluarea la data ieúirii din entitate Evaluarea activelor de natura stocurilor

Valoarea realizabilă netă a stocurilor


Costul de achiziĠie sau costul de producĠie al stocurilor din
aceeaúi categorie Metode de contabilizare a stocurilor:
‫܉‬inerea contabilită‫܊‬ii stocurilor
Metoda "costului mediu ponderat" (CMP)
Inventarul permanent

Metoda "primul intrat-primul ieúit" (FIFO) Inventarul intermitent

Costul în func‫܊‬ie de specificul activită‫܊‬ii:


Metoda "ultimul intrat-primul ieúit" (LIFO) Costul standard
 Metoda pre‫܊‬ului cu amănuntul

Active biologice de natura stocurilor úi produse agricole:


^ƚŽĐƵƌŝ

Activitatea agricolă ǀĂůƵĂƌĞĂ /ŶǀĞŶƚĂƌ


ŝŶŝԑŝĂůĉ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ
Transformarea biologică
ǀĂůƵĂƌĞĂ /ŶǀĞŶƚĂƌ
Defini‫܊‬ia activelor biologice de natura stocurilor. Exemple ůĂŝĞƔŝƌĞ ŝŶƚĞƌŵŝƚĞŶƚ
DĞƚŽĚĞĚĞ
ǀĂůƵĂƌĞĂ
ĐŽŶƚĂďŝůŝnjĂƌĞ
Defini‫܊‬ia produselor agricole
ǀĂůƵĂƌĞĂ ŽƐƚ
ůĂŝŶǀĞŶƚĂƌ ƐƚĂŶĚĂƌĚ
Produse finite rezultate din prelucrarea produselor agricole

Defini‫܊‬ia recoltei ǀĂůƵĂƌĞĂ DĞƚŽĚĂ


ůĂďŝůĂŶԑ ƉƌĞԑƵůƵŝĐƵ
ĂŵĉŶƵŶƚƵů
Activitatea agricolă

Rezultatele transformării biologice.


Inventar permanent – Inventar interminent –
4.2. EXEMPLE PRIVIND CONTABILIZAREA STOCURILOR stocuri cumpărate stocuri cumpărate

Inventar permanent – Inventar interminent – c) Ie‫܈‬iri stocuri = E (consum materii d) Ie‫܈‬iri de stocuri (consum
stocuri cumpărate stocuri cumpărate prime, materiale sau descărcarea materii prime, materiale sau
de gestiune pentru mărfurile descărcarea de gestiune pentru
a) Stoc (sold) ini‫܊‬ial al perioadei a) Stoc (sold) ini‫܊‬ial al perioadei vândute): mărfurile vândute):
curente = Stoc (sold) final al curente = Stoc (sold) final al
perioadei precedente=Si 6xx = 3xx – E NU se contabilizează!
perioadei precedente=Si

d) Stoc (sold) final al perioadei


b) Anulare stoc (sold) ini‫܊‬ial al
perioadei curente: curente = Sold scriptic = Sc
6xx = 3xx - cu Si Sc = Si + I – E

b) Intrări (achizi‫܊‬ii) stocuri = I: c) Intrări (achizi‫܊‬ii) stocuri = I:


% = 401 % = 401
I - 3xx I- 6xx
19% x I- 4426 19% x I 4426

Inventar permanent – Inventar intermitent – Inventar permanent – Inventar intermitent –


stocuri cumpărate stocuri fabricate stocuri fabricate
stocuri cumpărate
a) Stoc (sold) ini‫܊‬ial al perioadei a) Stoc (sold) ini‫܊‬ial al perioadei
e)Se determină stocul (soldul) e)Contabilizarea stocului
curente = Stoc (sold) final al curente = Stoc (sold) final al
faptic (Sf) (numărare, cântărire, (soldului) final al perioadei
perioadei precedente=Si perioadei precedente=Si
etc): curente determinat prin
e1)Dacă Sf< Sc se înregistrează numărare, cântărire, etc - Sf
minusul: b) Anulare stoc (sold) ini‫܊‬ial al
perioadei curente:
6xx = 3xx 3xx = 6xx – Sf
711= 345 - cu Si

e2)Dacă Sf > Sc se înregistrează


plusul: b) Intrări (ob‫܊‬inerea de produse c) Intrări (ob‫܊‬inerea de produse
!!! Soldul contului 6xx
finite) stocuri = I: finite) :
3xx = 6xx reflectă ie‫܈‬irile = Si + i - Sf
345 = 711 – Cost produc‫܊‬ie I NU se contabilizează!
!!! Aten‫܊‬ie: caz particular de
creditare a conturilor de c) Ie‫܈‬iri stocuri = E (descărcarea d) Ie‫܈‬iri de stocuri (descărcarea
cheltuieli. de gestiune pentru produsele de gestiune pentru produsele
finite vândute): finite vândute):
711 = 345 - E NU se contabilizează!
Inventar permanent - Inventar intermitent –
stocuri fabricate stocuri fabricate
Aten‫܊‬ie!
Contul 331 func‫܊‬ionează similar metodei inventarului intermitent
d) Stoc (sold) final al perioadei
curente = Sold scriptic = Sc pentru stocurile fabricate, adică:
Sc = Si + I – E
e) Contabilizarea stocului Soldul final al contului 331 din luna precedentă devine sold ini‫܊‬ial
e) Se determină stocul (soldul) (soldului) final al perioadei Si în luna curentă.
faptic (Sf) (numărare, cântărire, curente determinat prin
etc): numărare, cântărire, etc - Sf
La începutul lunii curente se anulează soldul ini‫܊‬ial:
e1) Dacă Sf< Sc se înregistrează
711 = 331 – cu Si
minusul:
711 = 345
La sfâr‫܈‬itul lunii curente se înregistrează produc‫܊‬ia neterminată,
e2) Dacă Sf > Sc se înregistrează 345 = 711 – Sf Sf:
plusul: 331 = 711 – cu Sf
345 = 711

Filiera principalelor înregistrări privind contabilitatea stocurilor:

Achizi‫܊‬ie stocuri:
% = 401-total factură Achizi‫܊‬ia de stocuri în condi‫܊‬iile în care la recep‫܊‬ie se constată o lipsă
Cost achizi‫܊‬ie 3xx care se impută delegatului:
19% x cost achizi‫܊‬ie 4426

Import de stocuri: 1) Înregistrarea intrării stocurilor ‫܈‬i a lipsei:


Cost de achizi‫܊‬ie 3xx = % % = 401 - total factură
446 - taxa vamală Cost de achizi‫܊‬ie stocuri efectiv recep‫܊‬ionate 3xx
401 - diferen‫܊‬a Cost de achizi‫܊‬ie stocuri constatate lipsă 6588
‫܇‬i plata TVA în vamă:
TVA din factura primită 4426
4426 = 5121 - 19% x (Pre‫ ܊‬de cumpărare + Taxa vamală)

! Eventualele cheltuieli de transport intern facturate de furnizor se 2) Ajustarea sumei TVA deduse la momentul achiziĠiei bunurilor = 19%
adaugă la costul de achizi‫܊‬ie: x Cost de achizi‫܊‬ie stocuri constatate lipsă :
% = 401-Total factură 635 = 4426
Cheltuieli de transport 3xx
19% x cheltuieli de transport 4426
3) Imputarea lipsei:
4282 = 7581
 Achizi‫܊‬ionare pungi cu scop de revânzare: Ob‫܊‬inerea de produse finite:
% = 401-Total factură 345 = 711 - cost de produc‫܊‬ie
Cost de achizi‫܊‬ie 371/pungi
19% x cost de achizi‫܊‬ie 4426
! Aten‫܊‬ie la calculul costului de produc‫܊‬ie:
Aten‫܊‬ie!
În costul de achizi‫܊‬ie se include ‫܈‬i ecotaxa, aceasta fiind o taxă Nivelul real de activitate > Nivelul normal de activitate, vom
nerecuperabilă. avea grijă să NU includem în costul de produc‫܊‬ie o cheltuială fixă
mai mare decât cea efectiv făcută, adică vom avea grijă ca raportul
 Consum de materii prime sau materiale consumabile: să fie întotdeauna egal cu 1 ‫܈‬i NU supraunitar!
601 = 301 sau 602 = 302

Aten‫܊‬ie! Nivelul real de activitate < Nivelul normal de activitate, o


Pentru evaluarea stocurilor la ie‫܈‬ire vom folosi una dintre parte din regia fixă nu va fi inclusă în costul de produc‫܊‬ie ‫܈‬i rămâne
metodele: FIFO, LIFO sau CMP înregistrată ca o cheltuială în contul de profit ‫܈‬i pierdere

Vânzarea mărfurilor:
! Dacă produsele finite sau mărfurile sunt vândute împreună cu
1) Pentru pre‫܊‬ul de vânzare:
pungile achizi‫܊‬ionate în scop de revânzare, pentru pungile
4111 = %
707- pre‫ ܊‬de vânzare vândute se va înregistra:
4427- 19% x pre‫ ܊‬de vânzare 4111 = %
2) Descărcarea de gestiune pentru mărfurile vândute: 707 – pre‫܊‬ul de vânzare al pungilor
607 = 371 – Cost de achizi‫܊‬ie 446 - ecotaxa
! Aten‫܊‬ie: evaluarea la ie‫܈‬ire: FIFO, LIFO sau CMP
4427 – 19% x (Pre‫ ܊‬vânzare + ecotaxa)
Vânzarea produselor finite:
1) Pentru pre‫܊‬ul de vânzare: ‫܇‬i descărcarea de gestiune pentru cost:
4111 = %
607 = 371/pungi Costul de achizi‫܊‬ie al pungilor
7015- pre‫ ܊‬de vânzare
4427- 19% x pre‫ ܊‬de vânzare
2) Descărcarea de gestiune pentru produsele finite vândute:
711 = 345 – Cost de produc‫܊‬ie
! Aten‫܊‬ie: evaluarea la ie‫܈‬ire: FIFO, LIFO sau CMP
Transferul produselor finite în magazinul propriu pentru a fi vândute ca mărfuri: Returnarea unor stocuri cumpărate anterior:
1) Transferul produselor finite la mărfuri: % = 401-(Total, în ro‫܈‬u)
371 = 345 - cost de produc‫܊‬ie = Valoare intrare mărfuri (Cost achizi‫܊‬ie în ro‫܈‬u) 3xx
! Evaluarea la ie‫܈‬ire: FIFO, LIFO sau CMP
(19% x Cost achizi‫܊‬ie, în ro‫܈‬u) 4426
2) Înregistrarea adaosului comercial:
371 = 378 - Adaos = % de adaos x Valoare intrare mărfuri Returul mărfurilor sau al produselor finite de la clien‫܊‬i:

3) Înregistrarea TVA-ului neexigibil: 1) Înregistrarea returului de produse prin stornarea veniturilor din
371 = 4428 - 19% x (Adaos + Valoare intrare mărfuri) vânzare:
(Total, în ro‫܈‬u) 4111 = %
4) Vânzarea cu încasare directă a mărfurilor la pre‫܊‬ul de vânzare afi‫܈‬at în magazin = Valoare 7015- (pre‫ ܊‬vânzare produse returnate, în ro‫܈‬u)
intrare mărfuri + Adaos + TVA neexigibil
4427-(19% x pre‫ ܊‬vânzare produse returnate, în ro‫܈‬u)
Pre‫ ܊‬afi‫܈‬at în magazin 5311 = 707 –(Valoare intrare mărfuri + Adaos)
4427 -19% x (Valoare intrare mărfuri + Adaos)
2) Corec‫܊‬ia stocului de produse:
5) Descărcarea de gestiune pentru valoarea de intrare : 711 = 345 - (cost de produc‫܊‬ie produse returnate, în ro‫܈‬u)
% = 371-(Valoare de intrare mărfuri + Adaos+ TVA neexigibil)
378 Adaos
4428 TVA neexigibil ! Pentru mărfuri corec‫܊‬ia presupune înregistrarea 607 = 371 – în
607 Valoare intrare mărfuri ro‫܈‬u.

5. CONTABILITATEA EVENIMENTELOR ‫܇‬I TRANZAC‫܉‬IILOR


PRIVIND CREAN‫܉‬ELE ‫܇‬I DATORIILE PE TERMEN SCURT

Deprecierea stocurilor la sfâr‫܈‬itul exerci‫܊‬iului financiar: Contabilitatea terĠilor asigură evidenĠa datoriilor úi creanĠelor
6814 = 39x - cu valoarea pierderii din depreciere entităĠii în relaĠiile acesteia cu:
 Furnizorii
! Regulile deprecierii stocurilor sunt acelea‫܈‬i cu regulile  ClienĠii
generale prezentate anterior.  Personalul
 Asigurările sociale
 Bugetul statului
!Aten‫܊‬ie:
 EntităĠile afiliate, entită‫܊‬ile asociate ‫܈‬i entită‫܊‬ile controlate în
Valoarea de inventar a stocurilor este valoarea realizabilă netă = comun
Pre‫ ܊‬de vânzare estimat – Costurile estimate necesare vânzării.
 AcĠionarii/asociaĠii
 Debitorii úi creditorii diverúi

! De regulă, toate aceste crean‫܊‬e ‫܈‬i datorii sunt exigibile în termen


de 12 luni de la data bilanĠului.
5.1. SINTEZA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE
PRIVIND CONTABILITATEA CREAN‫܉‬ELOR ‫܇‬I Reduceri comeriale:
DATORIILOR COMERCIALE
Tipurile de reduceri comerciale

Contabilitatea furnizorilor úi clienĠilor:


Recunoa‫܈‬terea reducerilor comerciale acordate de furnizor úi
înscrise pe factura de achiziĠie
• ‫܉‬inerea contabilită‫܊‬ii furnizorilor úi clienĠilor
Recunoa‫܈‬terea reducerilor comerciale primite ulterior facturării
• Avansurile acordate furnizorilor, precum úi cele primite de la client atunci când achiziĠia de produse úi primirea reducerii comerciale
sunt tratate împreună
• Datoriile, respectiv creanĠele din penalităĠi stabilite conform
clauzelor contractuale Recunoa‫܈‬terea reducerilor în cazul în care reducerile comerciale
înscrise pe factura de achiziĠie acoperă în totalitate contravaloarea
bunurilor achiziĠionate

Recunoa‫܈‬terea reducerilor comerciale primite ulterior facturării

Reduceri comeriale:
Reduceri financiare:
 Recunoa‫܈‬terea reducerilor comerciale primite ulterior facturării •Definirea reducerilor financiare
unor imobilizări corporale úi necorporale •Recunoa‫܈‬terea reducerilor financiare
 Recunoa‫܈‬terea reducerilor comerciale atunci când vânzarea de
produse úi acordarea reducerii comerciale sunt tratate
împreună Datoriile către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de
servicii, de la care, până la finele lunii, nu s-au primit facturile
 Recunoa‫܈‬terea reducerilor comerciale acordate ulterior
facturării CreanĠele faĠă de clienĠii pentru care, până la finele lunii, nu
au fost întocmite facturile
 Recunoa‫܈‬terea reducerilor comerciale legate de prestările de
servicii, primite ulterior facturării, respectiv acordate ulterior
facturării
• Recunoa‫܈‬terea reducerilor în cazul în care acestea reprezintă
evenimente ulterioare datei bilanĠului care conduc la ajustarea
situaĠiilor financiare anuale
Evaluarea la bilan‫܊‬:

ƌĞĂŶԑĞͬĚĂƚŽƌŝŝĐŽŵĞƌĐŝĂůĞ

Evaluarea la inventar a creanĠelor úi a datoriilor, inclusiv a crean’elor


incerte
Recunoa‫܈‬terea diferenĠelor constatate în plus între valoarea de
inventar úi valoarea contabilă pentru elementele de natura datoriilor
Evaluarea crean‫܊‬elor în scopul prezentării în situaĠiile financiare
anuale ĐŚŝnjŝԑŝŝͬsąŶnjĉƌŝƉĞ
ZĞĚƵĐĞƌŝ ǀĂŶƐƵƌŝ ĨĞĐƚĞĚĞĐŽŵĞƌԑ
ďĂnjĂĂǀŝnjƵůƵŝĚĞ
ƉƌŝŵŝƚĞͬĂĐŽƌĚĂƚĞ ĂĐŽƌĚĂƚĞͬŠŶĐĂƐĂƚĞ ĞŵŝƐĞͬƉƌŝŵŝƚĞ
Efecte de comer‫܊‬: ĞdžƉĞĚŝԑŝĞ

Definirea scontului comercial


Definirea forfetării
Recunoa‫܈‬terea operaĠiunilor privind vânzările/cumpărările de bunuri úi
prestările de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale
Recunoa‫܈‬terea efectelor comerciale scontate neajunse la scadenĠă

ĂͿĐŚŝnjŝƜŝŝĐƵavansuri ƉůĉƚŝƚĞ a)Vânzări cu avansuri


5.2. EXEMPLE PRIVIND CONTABILIZAREA CREAN‫܉‬ELOR ‫܇‬I încasate
DATORIILOR COMERCIALE

3.Primirea facturii privind achizi‫܊‬ia 3.Emiterea facturii privind vânzarea


a) Achizi‫܊‬ii cu avansuri a) Vânzări cu avansuri stocurilor: stocurilor:
plătite încasate 3.1.Înregistrarea facturii emise:
3.1.Înregistrarea facturii primite:
Total factură
1. Primirea facturii de avans: 1. Emiterea facturii de avans: % = 401- total factură primită Emisă 4111 = %
% = 401 total avans total avans 4111 = % Cost 7xx - pre‫ ܊‬vânzare
Achizi‫܊‬ie 3xx 4427-19%xpre‫܊‬
Avans 4091 419 -avans
19%x Cost vânzare
19% x Avans 4426 4427-19%x avans Achizi‫܊‬ie 4426

2. Plata avansului: 2. Încasarea avansului: 3.2.Stornarea facturii de avans:


3.2.Stornarea facturii de avans:
401 = 5121 - total avans 5121 = 4111 - total avans % = 401 – (total
avans) (total avans) 4111 = %
(Avans,ro‫܈‬u)- 4091 419 –(avans,ro‫܈‬u)
(19% x Avans,- 4426 4427-(19%x
ro‫܈‬u) avans,ro‫܈‬u)
ĂͿĐŚŝnjŝƜŝŝĐƵavansuri ƉůĉƚŝƚĞ a)Vânzări cu avansuri b)Achizi‫܊‬ii fără facturi primite b)Vânzări fără facturi emise
încasate

1.Achizi‫܊‬ia stocurilor în baza avizului de


3.3.Plata diferen‫܊‬ei = Total factură 3.3.Încasarea diferen‫܊‬ei = Total înso‫܊‬ire a mărfurilor: 1.Vânzarea stocurilor în baza avizului de
primită – total avans: factură emisă – total avans: înso‫܊‬ire a mărfurilor:
% = 408-total
401 = 5121 – diferen‫܊‬a de plată Total- 418 = %
5121 = 4111 - diferen‫܊‬a de încasat Cost achizi‫܊‬ie 3xx
7xx-pre‫ ܊‬de vânzare
19% x cost
4428-19% x pre‫ ܊‬de vânzare
!!!! La primirea facturii se poate !!!! La emiterea facturii se poate achizi‫܊‬ie 4428
proceda ‫܈‬i astfel: proceda ‫܈‬i astfel:
% = 401 2.La primirea facturii:
4111 = % 2.La emiterea facturii:
2.1.Stornarea înregistrării anterioare:
Cost 7xx - pre‫ ܊‬vânzare 2.1.Stornarea înregistrării anterioare:
% = 408-total roúu
achizi‫܊‬ie 3xx 419 (Avans, ro‫܈‬u) (Cost Total roúu- 418 = %
(Avans, ro‫܈‬u) 4091 4427 – diferen‫܊‬a TVA achizi‫܊‬ie,ro‫܈‬u) 3xx 7xx-(pre‫ ܊‬de vânzare,ro‫܈‬u)
dintre factură ‫܈‬i avans (19% x cost 4428-(19% x pre‫ ܊‬de
Diferen‫܊‬a TVA
achizi‫܊‬ie, ro‫܈‬u) 4428 vânzare,ro‫܈‬u)
dintre factură 2.2.Înregistrarea facturii primite: 2.2.Înregistrarea facturii emise:
‫܈‬i avans 4426 % = 401-total fact 4111 = %
Cost achizi‫܊‬ie 3xx 7xx-pre‫ ܊‬de vânzare
19% x cost 4427-19% x pre‫ ܊‬de vânzare
achizi‫܊‬ie 4426

b)Achizi‫܊‬ii fără facturi b)Vânzări fără facturi


primite emise c)Reduceri financiare
c)Reduceri financiare primite acordate

La primirea facturii se poate proceda ‫܈‬i La emiterea facturii se poate proceda ‫܈‬i
astfel: astfel:
Cazul I: Valoarea facturii primite este Cazul I: Valoarea facturii emise este Scontul primit reprezintă un venit Scontul acordat reprezintă o
mai mare decât avizul: mai mare decât avizul: financiar: cheltuială financiară:
4426 = 4428 -TVA aferent aviz 4428 = 4427 -TVA aviz
408 = 401 - Total aviz 4111 = 418 – Total aviz
‫܇‬i pentru diferen‫܊‬a dintre factură ‫܈‬i aviz: ‫܇‬i pentru diferen‫܊‬a dintre factură ‫܈‬i aviz: 401 = % % = 4111
% = 401 4111 = %
Diferen‫܊‬a 3xx 7xx-Diferen‫܊‬a 767-Valoarea scontului primit Valoare scont
19% x diferen‫܊‬ă 4426 4427-19% x diferen‫܊‬a
4426- 19% x scont acordat 667
Cazul II: Valoarea facturii primite este Cazul II: Valoarea facturii emise este 19% x scont 4427
mai mică decât avizul: mai mică decât avizul:
4426 = 4428 -TVA aferent facturii 4428 = 4427 -TVA factură
408 = 401 - Total factură 4111 = 418 – Total factură
‫܇‬i pentru diferen‫܊‬a dintre factură ‫܈‬i aviz: ‫܇‬i pentru diferen‫܊‬a dintre factură ‫܈‬i aviz:
% = 408 418 = %
(Diferen‫܊‬a,ro‫܈‬u) 3xx 7xx-(Diferen‫܊‬a,ro‫܈‬u)
(19% x diferen‫܊‬ă 4428 4428-(19% x diferen‫܊‬a,ro‫܈‬u)
ro‫܈‬u)
d)Reduceri comerciale primite d)Reduceri comerciale acordate d)Reduceri comerciale primite d)Reduceri comerciale acordate
printr-o factură ulterioară celei printr-o factură ulterioară celei printr-o factură ulterioară celei printr-o factură ulterioară celei
de achiziĠie de vânzare de achiziĠie de vânzare
d1) Cazul în care factura de d1)Cazul în care factura de
d3) Cazul în care factura de d3)Cazul în care factura de
reducere ‫܈‬i factura ini‫܊‬ială SUNT reducere ‫܈‬i factura ini‫܊‬ială SUNT
tratate împreună (exemplu pe reducere ‫܈‬i factura ini‫܊‬ială NU reducere ‫܈‬i factura ini‫܊‬ială NU
tratate împreună iar stocurile se
factură se specifică mărfurile pentru sunt tratate împreună
mai află în gestiune: SUNT tratate împreună:
care se acordă reducerea): (exemplu acordarea unei
4111 = %
reduceri pentru toate vânzările
% = 401
7xx –(Reducere, în ro‫܈‬u)
anului):
(Reducere, ro‫܈‬u) 3xx
4427-(19%xReducre, în ro‫܈‬u) 4111 = %
(19% x reducere, ro‫܈‬u) 4426 % = 401
d2)Cazul în care factura de (Reducere, ro‫܈‬u) 609 709 –(Reducere, în ro‫܈‬u)
d2) Cazul în care factura de
reducere ‫܈‬i factura ini‫܊‬ială SUNT reducere ‫܈‬i factura ini‫܊‬ială SUNT (19% x reducere, ro‫܈‬u) 4426 4427-(19%xReducre, în ro‫܈‬u)
tratate împreună iar stocurile NU se tratate împreună (exemplu pe
mai află în gestiune: factură se specifică mărfurile pentru
care se acordă reducerea):
% = 401 4111 = %
(Reducere, ro‫܈‬u) 609 7xx –(Reducere, în ro‫܈‬u)
(19% x reducere, ro‫܈‬u) 4426 4427-(19%xReducre, în ro‫܈‬u)

d)Reduceri comerciale primite d)Reduceri comerciale acordate d) Reduceri comerciale primite d) Reduceri comerciale
printr-o factură ulterioară celei printr-o factură ulterioară celei printr-o factură ulterioară celei acordate printr-o factură
de achiziĠie de vânzare de achiziĠie ulterioară celei de vânzare

d4)În cazul imobilizărilor necorporale sau


corporale achizi‫܊‬ionate:
404 = 475 – Reducerea
! În cazul facturilor privind ! În cazul facturilor privind
4426 = 404-(19%x reducere în ro‫܈‬u)
prestările de servicii se utilizează prestările de servicii se
NUMAI contul 609. utilizează NUMAI contul 709.
475 = 7584 Reducerea/Durata rămasă
Unde:
Durata rămasă= Durata de amortizare în
luni-Număr de luni între data achizi‫܊‬iei ‫܈‬i
data primirii reducerii
e) Cazul particular în care reducerea comercială înscrisă pe e2) În cazul imobilizărilor necorporale sau corporale cumpărate:
factura primită acoperă în totalitate contravaloarea bunurilor
achizi‫܊‬ionate (reducere 100%) e2.1) Factura cu reducerea de 100%:
% = 404 – 0 lei
e1) În cazul stocurilor cumpărate: 0 lei 2xx
e1.1) Factura cu reducerea de 100%: 0 lei 4426
% = 401 – 0 lei
0 lei 3xx
0 lei 4426 e2.2) Recunoa‫܈‬terea imobilizărilor la valoarea justă (pre‫܊‬ul de
vânzare înscris pe factură):
e1.2) Recunoa‫܈‬terea stocurilor la valoarea justă (pre‫܊‬ul de vânzare 2xx = 475 – cu valoarea justă = pre‫܊‬ul din factură
înscris pe factură):
3xx = 758 – cu valoarea justă = pre‫܊‬ul din factură
e2.3) Pe măsura amortizării reluarea contului 475 la venituri
curente:
e1.3) Darea în consum:
475 = 7584 – Valoarea justă/Durata de amortizare
6xx = 3xx – cu valoarea de intrare = valoarea justă

f) Efecte de comer‫ ܊‬emise f) Efecte de comer‫܊‬


către furnizori primite de la clien‫܊‬i

f1) Emiterea efectului ‫܈‬i decontarea f1) Primirea efectului ‫܈‬i decontarea f3) Cazul particular privind depunerea la bancă pentru scontare a
prin casă: prin casă: efectului de comerĠ primit de la client (încasarea fără a a‫܈‬tepta
scaden‫܊‬a efectului):
401 = 403- valoarea efectului emis 413 = 4111 - valoarea efectului primit
(exemplu pentru valoarea unei facturi (exemplu pentru valoarea unei facturi
Valoare încasată = Valoare efect – Scont – Comisioane
primite) emise)
‫܇‬i plata prin casă: ‫܇‬i încasarea prin casă: Scont = Valoare efect x taxa de scont x numărul de zile rămase până
403 = 5311 - valoarea efectului emis 5311 = 413 - valoarea efectului primit la scaden‫܊‬a efectului/360 zile

f2) Emiterea efectului ‫܈‬i decontarea f2) Primirea efectului ‫܈‬i decontarea f31) Primirea efectului:
prin bancă care percepe un comision: prin bancă care percepe un comision: 413 = 4111 - valoarea efectului primit
401 = 403- valoarea efectului emis 413 = 4111- valoarea efectului primit
f32) Încasarea efectului scontat:
‫܇‬i plata prin bancă: ‫܇‬i încasarea prin bancă:
% = 413 - valoarea efectului primit
% = 5121-total % = 413-valoare efect primit Scont 666
Val efect emis 403 Comision 627 Comision 627
Comision 627 Diferen‫܊‬a 5121 Diferen‫܊‬a 5121
f4) Cazul particular privind remiterea efectului de comerĠ primit de la f5) Cazul particular privind remiterea efectului de comerĠ primit de
client spre încasare: la client spre scontare:
f41) Primirea efectului: f5.1) Primirea efectului:
413 = 4111 - valoarea efectului primit 413 = 4111 - valoarea efectului primit

f42) Remiterea efectului spre încasare: f52) Remiterea efectului pentru a fi scontat:
5113 = 413 - valoarea efectului primit 5114 = 413 - valoarea efectului primit
ùi:
f42) Încasarea efectului prin bancă care percepe un comision: Debit 8037 - valoarea efectului primit
% = 5113 –valoarea efectului primit
f5.3) Scontarea efectului:
Comision 627 % = 5114 - valoarea efectului primit
Diferen‫܊‬a 5121 Scont 666
Comision 627
Diferen‫܊‬a 5121

g) Deprecierea crean‫܊‬elor clien‫܊‬i la sfâr‫܈‬itul exerci‫܊‬iului financiar: h) Cazuri posibile în anul următor:

h1) Crean‫܊‬a nu e încasată până la sfâr‫܈‬itul exerci‫܊‬iului financiar ‫܈‬i


g1) Trecerea clien‫܊‬ilor în categoria clien‫܊‬ilor incer‫܊‬i pentru toată probabilitatea de neîncasare cre‫܈‬te:
valoarea facturii (inclusiv TVA!) Ajustarea necesară va fi mai mare ca cea existentă din anul precedent, deci
4118 = 4111-valoarea totală a facturii pentru diferen‫܊‬ă ajustarea se va majora:
6814 = 491 – diferen‫܊‬a

g2) Constituirea unei ajustări pentru deprecieri pentru h2) Crean‫܊‬a nu e încasată până la sfâr‫܈‬itul exerci‫܊‬iului financiar ‫܈‬i
probabilitatea de neîncasare a crean‫܊‬ei: probabilitatea de neîncasare scade:
6814 = 491 -valoarea totală a facturii x probabilitatea de Ajustarea necesară va fi mai mică ca cea existentă din anul precedent, deci
pentru diferen‫܊‬ă ajustarea se va diminua:
neîncasare
491 = 7814 – diferen‫܊‬a

h3) În cursul anului se încasează toată crean‫܊‬a:


5121 = 4118 –valoarea înregistrată în contul 4118 = valoarea totală a facturii

‫܇‬i anularea ajustării existente pentru sold:


491 = 7814 – sold 491
5.3. PARTICULARITĂ‫܉‬I PRIVIND CREAN‫܉‬ELE ‫܇‬I DATORIILE
ÎN VALUTĂ ‫܇‬I CREANğELE ùI DATORIILE EXPRIMATE ÎN LEI,
A CĂROR DECONTARE SE FACE ÎN FUNCğIE DE CURSUL
UNEI VALUTE
h4) În cursul anului se încasează o parte din crean‫܊‬ă:
5121 = 4118 –suma încasată
TranzacĠie în valută - este o tranzacĠie care este exprimată sau
necesită decontarea într-o altă monedă decât moneda naĠională
‫܇‬i diminuarea ajustării existente pentru suma încasată: (leu), inclusiv tranzacĠiile rezultate atunci când o entitate:
491 = 7814
a) cumpără sau vinde bunuri sau servicii al căror preĠ este
exprimat în valută;
h5) Nu se mai încasează nimic întrucât clientul dă faliment ‫܈‬i
există o hotărâre judecătorească definitivă ‫܈‬i irevocabilă: b) împrumută sau oferă spre împrumut fonduri, iar sumele ce
654 = 4118 – valoarea crean‫܊‬ei exclusiv TVA urmează să fie plătite sau încasate sunt exprimate în valută;
sau
4118 = 4427 (Valoarea TVA în ro‫܈‬u) c) achiziĠionează sau cedează într-o altă manieră active,
contractează sau achită datorii exprimate în valută.
‫܇‬i anularea ajustării existente pentru sold:
491 = 7814 – sold 491

5.3.1.SINTEZA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE PRIVIND


CONTABILITATEA CREAN‫܉‬ELOR ‫܇‬I DATORIILOR ÎN VALUTĂ ‫܇‬I
CREANğELOR ùI DATORIILOR EXPRIMATE ÎN LEI, A CĂROR
DECONTARE SE FACE ÎN FUNCğIE DE CURSUL UNEI VALUTE

Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre două


monede.
Recunoa‫܈‬terea ini‫܊‬ială:
Înregistrarea ini‫܊‬ială a unei tranzac‫܊‬ii în valută
DiferenĠa de curs valutar este diferenĠa ce rezultă din
conversia unui anumit număr de unităĠi ale unei monede într-o Definirea cursului de schimb de la data efectuării opera‫܊‬iunii.
altă monedă la cursuri de schimb diferite.
Evaluarea lunară:
Cursul valutar folosit pentru evaluarea lunară.
! Aten‫܊‬ie
CreanĠele úi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face
Recunoa‫܈‬teea diferen‫܊‬elor de curs valutar pentru crean‫܊‬ele ‫܈‬i
în funcĠie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor
datoriile în valută
exprimate în valută.
Recunoa‫܈‬terea diferen‫܊‬elor de curs valutar pentru crean‫܊‬ele ‫܈‬i
datoriile exprimate în lei a căror decontare se face în func‫܊‬ie de
cursul unei valute
Evaluarea la data bilan‫܊‬ului: Decontarea:

Cursul valutar folosit pentru evaluarea la bilan‫܊‬.


Cursul valutar folosit la decontare
Determinarea ‫܈‬i înregistrarea diferen‫܊‬elor de curs valutar care
rezultă în urma evaluării creanĠelor sau datoriilor în valută la data Recunoa‫܈‬terea diferenĠelor de curs valutar care apar cu ocazia
bilan‫܊‬ului. decontării creanĠelor úi datoriilor în valută la cursuri diferite faĠă de
cele la care au fost înregistrate initial
Determinarea ‫܈‬i înregistrarea diferen‫܊‬elor de curs valutar care
rezultă în urma evaluării creanĠelor sau datoriilor exprimate în lei Recunoa‫܈‬terea diferenĠelor de curs valutar atunci când creanĠa
a căror decontare se face în func‫܊‬ie de cursul unei valute la data sau datoria în valută este decontată în decursul aceleiaúi luni în
bilan‫܊‬ului. care a survenit ‫܈‬i recunoa‫܈‬terea diferenĠelor de curs valutar atunci
când creanĠa sau datoria în valută este decontată într-o lună
ulterioară.

5.3.2. EXEMPLE PRIVIND CONTABILIZAREA CREAN‫܉‬ELOR ‫܇‬I


Decontarea: DATORIILOR ÎN VALUTĂ ‫܇‬I CREANğELOR ùI DATORIILOR
EXPRIMATE ÎN LEI, A CĂROR DECONTARE SE FACE ÎN FUNCğIE DE
CURSUL UNEI VALUTE

 Recunoa‫܈‬terea diferenĠelor de curs valutar care apar cu ocazia 1) CreanĠe úi datorii exprimate în lei, a căror decontare se face în
decontării creanĠelor úi datoriilor exprimate în lei a căror funcĠie de cursul unei valute
decontare se face în func‫܊‬ie de cursul unei valute.
Beneficiar Furnizor
 Recunoa‫܈‬terea diferenĠelor de curs valutar atunci când creanĠa
a) În martie N se înregistrează a) În martie N se înregistrează
sau datoria exprimate în lei a căror decontare se face în func‫܊‬ie
achizi‫܊‬ia unei imobilizări la livrarea unei imobilizări la
de cursul unei valute este decontată în decursul aceleiaúi luni în
cursul de schimb valutar de c1 cursul de schimb valutar de c1
care a survenit
lei/euro, comunicat de BNR = lei/euro, comunicat de BNR =
Valoare în euro x c1 lei/euro = Valoare în euro x c1 lei/euro =
 Recunoa‫܈‬terea diferenĠelor de curs valutar atunci când creanĠa Valoare în lei V1: Valoare în lei V1:
sau datoria exprimate în lei a căror decontare se face în func‫܊‬ie 2xx = 404 –V1 4111 = 707 –V1
de cursul unei valute este decontată într-o lună ulterioară.
Beneficiar Furnizor
Beneficiar Furnizor

b) La 31.03.N se efectuează b) La 31.03.N se efectuează c) La data de 30.04.N se efectuează c) La data de 30.04.N se


evaluarea datoriei la cursul c2 evaluarea crean‫܊‬ei la cursul c2 evaluarea datoriei la cursul c3 efectuează evaluarea crean‫܊‬ei la
lei/euro cursul de schimb al pieĠei lei/euro cursul de schimb al lei/euro cursul de schimb al pieĠei cursul c3 lei/euro cursul de schimb
valutare, comunicat de BNR în data pieĠei valutare, comunicat de valutare, comunicat de BNR în data al pieĠei valutare, comunicat de
de 28.03.N ultima zi bancară a lunii BNR în data de 28.03.N ultima BNR în data de 30.04.N, ultima zi
martie, c2<c1: zi bancară a lunii martie, de 30.04.N, ultima zi bancară a lunii
aprilie, c3>c2: bancară a lunii aprilie, c3>c2:
c2<c1:
Datorie la 31.03.N = Valoare în
euro x c2 lei/euro = Valoare în lei = Crean‫܊‬ă la 31.03.N = Valoare Datorie la 30.04.N = Valoare în Crean‫܊‬ă la 30.04.N = Valoare în
V2 în euro x c2 lei/euro = Valoare euro x c3 lei/euro = V3 euro x c3 lei/euro = V3
Datorie ini‫܊‬ială = V1 lei în lei = V2 Datorie la 31.03.N = V2 Crean‫܊‬ă la 31.03.N = V2
Crean‫܊‬ă ini‫܊‬ială = V1 lei
Diminuarea datoriei ‫܈‬i Cre‫܈‬terea datoriei ‫܈‬i recunoa‫܈‬terea Cre‫܈‬terea crean‫܊‬ei ‫܈‬i
recunoa‫܈‬terea diferen‫܊‬elor de curs Diminuarea crean‫܊‬ei ‫܈‬i diferen‫܊‬elor de curs valutar = V2-V3 recunoa‫܈‬terea diferen‫܊‬elor de curs
valutar = V1 – V2 = D1: recunoa‫܈‬terea diferen‫܊‬elor de valutar = V2-V3 = D2
curs valutar = V1 – V2 = D1: = D2
668 = 404 –D2 4111 = 768 –D2
404 = 768 – D1
668 = 4111 – D1

Beneficiar Furnizor 2) CreanĠe úi datorii exprimate în valută – exemplificare la


beneficiar persoană juridică română:

d) La data de 29.05.N se plăte‫܈‬te d) La data de 29.05.N se a) În martie N se înregistrează achizi‫܊‬ia unei imobilizări la cursul de
datoria la cursul valutar c4 lei/euro, încasează crean‫܊‬a la cursul valutar schimb valutar de c1 lei/euro, comunicat de BNR = Valoare în euro x c1
cursul din data de 28.05.N ultima zi c4 lei/euro, cursul din data de
lei/euro = Valoare în lei V1:
bancară anterioară operaĠiunii, 28.05.N ultima zi bancară
c4<c3: anterioară operaĠiunii, c4<c3: 2xx = 404 –V1

Datorie la 30.04.N = V3 Crean‫܊‬ă la 30.04.N = V3 b) La 31.03.N se efectuează evaluarea datoriei la cursul c2 lei/euro
Sumă plătită = Valoarea în euro x Sumă încasată = Valoarea în euro cursul de schimb al pieĠei valutare, comunicat de BNR în data de 28.03.N
c4 lei/euro = V4: x c4 lei/euro = V4: ultima zi bancară a lunii martie, c2<c1:
V3 - 404 = % % = 4111 – V3
5121 – V4 V4 5121 Datorie la 31.03.N = Valoare în euro x c2 lei/euro = Valoare în lei = V2
768 – Diferen‫܊‬a Diferen‫܊‬a 668 Datorie ini‫܊‬ială = V1 lei
! Dacă c4>c3 înregistrarea devine:
! Dacă c4>c3 înregistrarea devine: V4 5121 = %
Diminuarea datoriei ‫܈‬i recunoa‫܈‬terea diferen‫܊‬elor de curs valutar = V1 –
% = 5121 – V4 4111 – V3
V2 = D1:
V3 404 768-Diferen‫܊‬a
404 = 7651 – D1
Diferen‫܊‬a 668
c) La data de 30.04.N se efectuează evaluarea datoriei la cursul c3
lei/euro cursul de schimb al pieĠei valutare, comunicat de BNR în d) La data de 29.05.N se plăte‫܈‬te datoria la cursul valutar c4 lei/euro,
data de 30.04.N, ultima zi bancară a lunii aprilie, c3>c2: cursul din data de 28.05.N ultima zi bancară anterioară operaĠiunii,
c4<c3:
Datorie la 30.04.N = Valoare în euro x c3 lei/euro = V3
Datorie la 30.04.N = V3
Datorie la 31.03.N = V2
Sumă plătită = Valoarea în euro x c4 lei/euro = V4:
V3 - 404 = %
Cre‫܈‬terea datoriei ‫܈‬i recunoa‫܈‬terea diferen‫܊‬elor de curs valutar =
V3-V2 = D2 5124 – V4
6651 = 404 –D2 7651 – Diferen‫܊‬a
!!! Dacă c4>c3 înregistrarea devine:
% = 5124 – V4
V3 404
Diferen‫܊‬a 6651

5.4. PARTICULARITĂ‫܉‬I PRIVIND CREAN‫܉‬ELE ‫܇‬I DATORIILE PE TERMEN


SCURT REZULTATE DIN TRANZAC‫܉‬IILE CU INVESTI‫܉‬II PE TERMEN
SCURT
5.4.1.SINTEZA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE PRIVIND
CONTABILITATEA INVESTI‫܉‬IILOR PE TERMEN SCURT
Evaluarea la data bilanĠului:
 Evaluarea la bilan‫ ܊‬a titlurilor pe termen scurt (acĠiuni úi alte
investiĠii financiare) admise la tranzacĠionare pe o piaĠă
reglementată
Evaluarea la intrare:
Evaluarea la intrarea în entitate a investiĠiilor pe termen scurt  Evaluarea la bilan‫ ܊‬a titlurilor pe termen scurt netrazanc‫܊‬ionate

Costul de achizi‫܊‬ie în cazul valorilor mobiliare pe termen scurt  Deprecierea investi‫܊‬iilor de‫܊‬inute ca active circulante ‫܈‬i
admise la tranzac‫܊‬ionare pe o pia‫܊‬ă reglementată recunoa‫܈‬terea ajustărilor pentru pierdere de valoare

Costul de achizi‫܊‬ie în cazul valorilor mobiliare pe termen scurt care  Suplimentarea, diminuarea sau anularea ajustărilor pentru
NU sunt admise la tranzac‫܊‬ionare pe o pia‫܊‬ă reglementată. pierdere de valoare.

Evaluarea la ie‫܈‬ire.
ͻ ƌĞĂŶԑĞƔŝĚĂƚŽƌŝŝŠŶǀĂůƵƚĉ
ͻ ƌĞĂŶԑĞƔŝĚĂƚŽƌŝŝĞdžƉƌŝŵĂƚĞŠŶůĞŝĂĐĉƌŽƌĚĞĐŽŶƚĂƌĞƐĞĞĨĞĐƚƵĞĂnjĉ
ŠŶĨƵŶĐԑŝĞĚĞĐƵƌƐƵůƵŶĞŝǀĂůƵƚĞ
ŝĨĞƌĞŶԑĞůĞ ĚĞĐƵƌƐǀĂůƵƚĂƌ ĂĨĞƌĞŶƚĞĐƌĞĂŶԑĞůŽƌ Ɣŝ ĚĂƚŽƌŝŝůŽƌŠŶǀĂůƵƚĉ ƐĞŠŶƌĞŐŝƐƚƌĞĂnjĉ
ŠŶĐŽŶƚƵƌŝůĞ͗
• ϳϲϱϭŝĨĞƌĞŶԑĞ ĨĂǀŽƌĂďŝůĞĚĞĐƵƌƐǀĂůƵƚĂƌůĞŐĂƚĞĚĞĞůĞŵĞŶƚĞŵŽŶĞƚĂƌĞ
ĞdžƉƌŝŵĂƚĞŠŶǀĂůƵƚĉ
• ϲϲϱϭŝĨĞƌĞŶԑĞ ŶĞĨĂǀŽƌĂďŝůĞĚĞĐƵƌƐǀĂůƵƚĂƌůĞŐĂƚĞĚĞĞůĞŵĞŶƚĞŵŽŶĞƚĂƌĞ
ǀĂůƵĂƌĞĂŝŶŝԑŝĂůĉ ǀĂůƵĂƌĞĂůĂĚĂƚĂďŝůĂŶԑƵůƵŝ ĞdžƉƌŝŵĂƚĞŠŶǀĂůƵƚĉ

ŝĨĞƌĞŶԑĞůĞ ĚĞĐƵƌƐǀĂůƵƚĂƌ ĂĨĞƌĞŶƚĞĐƌĞĂŶԑĞůŽƌ Ɣŝ ĚĂƚŽƌŝŝůŽƌĞdžƉƌŝŵĂƚĞŠŶůĞŝĂĐĉƌŽƌ


ĚĞĐŽŶƚĂƌĞƐĞĨĂĐĞŠŶĨƵŶĐԑŝĞ ĚĞĐƵƌƐƵůƵŶĞŝǀĂůƵƚĞ ƐĞŠŶƌĞŐŝƐƚƌĞĂnjĉŠŶĐŽŶƚƵƌŝůĞ͗
ǀĂůƵĂƌĞĂůĂƐĨąƌƔŝƚƵůůƵŶŝŝ ĞĐŽŶƚĂƌĞĂ • ϳϲϴůƚĞǀĞŶŝƚƵƌŝĨŝŶĂŶĐŝĂƌĞ
• ϲϲϴůƚĞĐŚĞůƚƵŝĞůŝĨŝŶĂŶĐŝĂƌĞ

5.4.2. EXEMPLE PRIVIND CONTABILIZAREA


INVESTI‫܉‬IILOR PE TERMEN SCURT Ac‫܊‬iuni necotate Ac‫܊‬iuni cotate
Ac‫܊‬iuni necotate Ac‫܊‬iuni cotate b) La sfâr‫܈‬itul exerci‫܊‬iului b) La sfâr‫܈‬itul exerci‫܊‬iului
a) Achizi‫܊‬ia prin intermediul unei bănci a) Achizi‫܊‬ia prin intermediul unei bănci financiar: financiar:
care percepe un comision a unor ac‫܊‬iuni care percepe un comision a unor ac‫܊‬iuni b1) Valoare de inventar > Cost b1) Valoare de inventar
ca valori mobiliare pe termen scurt. ca valori mobiliare pe termen scurt. (valoare de cota‫܊‬ie) > Cost:
Plusul NU se contabilizează
! Comisionul NU se include în cost. 501 = 768
! Comisionul se include în cost.
Cost achizi‫܊‬ie = Nr ac‫܊‬iuni x cost
unitar/ac‫܊‬iune b2) Valoare de inventar < Cost: b2) Valoare de inventar
Cost achizi‫܊‬ie = Nr ac‫܊‬iuni x cost
unitar/ac‫܊‬iune + Comision Cost achizi‫܊‬ie 501=% 6864 = 591 (valoare de cota‫܊‬ie) < Cost:
Cost achizi‫܊‬ie 501 = % 5121 - Plata pe loc 668 = 501
5121 - Plata pe loc 509– Plata ulterioară
509 – Plata ulterioară ! Se aplică regulile generale ! Excep‫܊‬ie de la regulile
‫܇‬i comisionul: privind ajustările pentru generale privind deprecierea
622 = 5121 -Comision deprecieri
ŽŶƚĂďŝůŝƚĂƚĞĂŝŶǀĞƐƚŝԑŝŝůŽƌƉĞƚĞƌŵĞŶƐĐƵƌƚ

c) Vânzarea investi‫܊‬iilor financiare pe termen scurt: sĂůŽƌŝŵŽďŝůŝĂƌĞĐĂƌĞ sĂůŽƌŝŵŽďŝůŝĂƌĞ


EhƐƵŶƚ ĂĚŵŝƐĞ ůĂ ĂĚŵŝƐĞ ůĂ
c1) Dacă pre‫܊‬ul de vânzare >valoarea de intrare (costul): ƚƌĂŶnjĂĐԑŝŽŶĂƌĞƉĞŽ ƚƌĂŶnjĂĐԑŝŽŶĂƌĞƉĞŽ
Pre‫ ܊‬vânzare 461 = % ƉŝĂԑĉƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĉ ƉŝĂԑĉƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĉ
501 – Valoare de intrare
7642 – Diferen‫܊‬a

c2) Dacă pre‫܊‬ul de vânzare < valoarea de intrare (costul): ǀĂůƵĂƌĞĂŝŶŝԑŝĂůĉ ǀĂůƵĂƌĞĂŝŶŝԑŝĂůĉ
% = 501 –Valoare de intrare ĐŽŵŝƐŝŽĂŶĞůĞĚĞůĂĂĐŚŝnjŝԑŝĞƐĞ ĐŽŵŝƐŝŽĂŶĞůĞĚĞůĂĂĐŚŝnjŝԑŝĞ
Pre‫ ܊‬vânzare 461 ŝŶĐůƵĚ ŠŶĐŽƐƚ EhƐĞŝŶĐůƵĚ ŠŶĐŽƐƚ
Diferen‫܊‬a 6642

! Aten‫܊‬ie ǀĂůƵĂƌĞĂůĂďŝůĂŶԑ
ǀĂůƵĂƌĞĂůĂďŝůĂŶԑ
Pentru ac‫܊‬iunile necotate dacă există constituite ajustări pentru deprecieri
odată cu vânzarea acestea se anulează. /ŶǀĞƐƚŝԑŝŝůĞƐĞĞǀĂůƵĞĂnjĉůĂ /ŶǀĞƐƚŝԑŝŝůĞƐĞĞǀĂůƵĞĂnjĉůĂ
ŵŝŶŝŵƵů;ǀĂůŽĂƌĞĂĚĞŝŶǀĞŶƚĂƌ͕ ǀĂůŽĂƌĞĂĚĞŝŶǀĞŶƚĂƌ͕ƉůƵƐƵƌŝůĞ
! Aten‫܊‬ie ǀĂůŽĂƌĞĂĐŽŶƚĂďŝůĉͿ͘^Ğ ƔŝŵŝŶƵƐƵƌŝůĞŠŶƌĞŐŝƐƚƌąŶĚƵͲƐĞ
Dacă ac‫܊‬iunile au valori de intrare diferite  aplicarea metodelor de evaluare la ŠŶƌĞŐŝƐƚƌĞĂnjĉĚŽĂƌŵŝŶƵƐƵƌŝůĞ ŠŶĐŽŶƚƵƌŝůĞϳϲϴͬϲϲϴ͘
ie‫܈‬ire: FIFO, LIFO, CMP ĚĞǀĂůŽĂƌĞ͕ŶƵƔŝƉůƵƐƵƌŝůĞĚĞ
ǀĂůŽĂƌĞ͊

6. CONTABILITATEA EVENIMENTELOR ‫܇‬I 6.1. SINTEZA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE


TRANZAC‫܉‬IILOR PRIVIND REGULARIZĂRILE – PRIVIND CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ‫܇‬I
CHELTUIELI ‫܇‬I VENITURI ÎN AVANS VENITURILOR ÎN AVANS

 Cheltuielile plătite/de plătit ‫܈‬i veniturile încasate/de încasat în Onorarii ‫܈‬i comisioane bancare achitate în vederea ob‫܊‬inerii de
împrumuturi pe termen lung:
exerci‫܊‬iul financiar curent, dar care privesc exerci‫܊‬iile financiare
următoare •Recunoa‫܈‬terea drept cheltuieli în avans ‫܈‬i reluarea la cheltuieli curente

Definirea ‫܈‬i aria de cuprindere a subven‫܊‬iilor guvernamentale:


 Cheltuieli în avans (contul 471) sau Venituri în avans (contul 472)
•Definirea subven‫܊‬iilor guvernamentale
•Ce cuprinde categoria subven‫܊‬iilor ‫܈‬i de unde pot fi primite
•Ce se reflectă distinct în categoria subven‫܊‬iilor
•Definirea subvenĠiilor aferente activelor
•Transferul unui activ nemonetar recunoscut ca subven‫܊‬ii
•DonaĠiile pentru investiĠii úi plusurile la inventar de natura imobilizărilor
corporale úi necorporale recunoscute ca subven‫܊‬ii
Recunoa‫܈‬terea subven‫܊‬iilor:
 Restituirea subven‫܊‬iilor:
•Condi‫܊‬iile recunoa‫܈‬terii subven‫܊‬iilor guvernamentale
• Restituirea unei subvenĠii referitoare la un active
•Recunoa‫܈‬terea subven‫܊‬iilor ca venituri în avans
• Restituirea unei subvenĠii aferente veniturilor
•Recunoa‫܈‬terea subven‫܊‬iilor legate de activele amortizabile în contul
de profit ‫܈‬i pierdere
• Recunoa‫܈‬terea cheltuielii în măsura în care suma rambursată
•Subven‫܊‬iile legate de terenuri depăúeúte venitul amânat sau dacă nu există un asemenea
venit
•Recunoa‫܈‬terea subven‫܊‬iilor pentru active

•Transferul la venituri a subven‫܊‬iei în cazul terenurilor úi clădirilor • Prezentarea de informa‫܊‬ii în notele explicative
pentru care s-au primit subvenĠii úi au făcut obiectul unei cedări
parĠiale

Cheltuielile în avans
Contabilitatea proiectelor finanĠate din subvenĠii:
•‫܉‬inerea contabilită‫܊‬ii proiectelor finanĠate din subvenĠii

•Corelarea cheltuielilor finanĠate din subvenĠii cu veniturile aferente Trecerea cheltuielilor în


Înregistrarea cheltuielilor în
din punctul de vedere al contului de profit úi pierdere ‫܈‬i din punctul avans (BilanĠ) avans pe cheltuieli
de vedere al bilanĠului curente (Contul de profit
úi pierdere)

Active primite prin transfer de la clienĠi:


•Recunoa‫܈‬terea ca venit în avans a activelor primite prin transfer
de la clien‫܊‬i džĞŵƉůĞ

•Transferul venitului amânat la venituri curente


6.2. EXEMPLE PRIVIND CONTABILIZAREA
CHELTUIELILOR ‫܇‬I VENITURILOR ÎN AVANS
Veniturile în avans a) Înregistrarea comisioanelor bancare plătite odată cu contractarea unui
credit bancar pe termen lung pe “n” ani:

a1) Recunoa‫܈‬terea comisioanelor la primirea creditului drept cheltuieli în


avans:
Înregistrarea veniturilor în Trecerea veniturilor în
471 = 5121 – Valoarea totală a comisioanelor plătite
avans (BilanĠ) avans pe venituri curente
;ŽŶƚƵůĚĞƉƌŽĨŝƚƔŝ a2) Transferul lunar al cheltuielilor în avans la cheltuieli curente pe
ƉŝĞƌĚĞƌĞͿ perioada de rambursare a creditului adică pe “n” ani:
627 = 471 –Valoare totală comisioane/12 luni x “n” ani.

džĞŵƉůĞ b) În luna “n” se achită asigurarea RCA valabilă pentru următoarele 12 luni:

b1) În luna “n” plata RCA:


471 = 5121- Suma totală plătită
b2) Trecerea lunară pe cheltuieli a părĠii aferente din asigurare:
613 = 471 - Suma totală plătită/12 luni

c) În luna “n” se facturează unui chiriaú în avans chiria pe 12 luni pentru d4) Lunar, se înregistrează:
punerea la dispoziĠie a unui spaĠiu de birouri.
c1) În luna “n” facturarea chiriei în avans:
4111 = 472 - Valoarea totală facturată d4.1) Amortizarea imobilizării:
6811 = 281x - Cost achizi‫܊‬ie/”n” ani perioada de amortizare x 12
c2) Recunoaúterea lunară a veniturilor din chirii:
472 = 706 - Valoarea totală facturată/12 luni luni

d) Subven‫܊‬ii aferente unui activ amortizabil utilizat până la sfâr‫܈‬itul duratei lui
de via‫܊‬ă: d4.2) Transferul la venituri a cotei păr‫܊‬i din venitul amânat după
d1) Primirea subven‫܊‬iei: aceea‫܈‬i bază liniară aplicată amortizării:
4451 = 4751 - Valoarea subven‫܊‬iei ce urmează a fi primită 4751 = 7584 - Valoarea subven‫܊‬iei ce urmează a fi primită/ ”n” ani
perioada de amortizare x 12 luni
d2) Încasarea subven‫܊‬iei:
5121 = 4451 - Suma încasată
! Aten‫܊‬ie
d3) Achizi‫܊‬ia imobilizării:
2xx = 404 - Cost achizi‫܊‬ie Subven‫܊‬ia se reia la venituri chiar dacă nu a fost încasată.
e) Subven‫܊‬ii aferente unui activ amortizabil vândut înainte de sfâr‫܈‬itul e4) Vânzarea imobilizării la sfâr‫܈‬itul anului N+1:
duratei lui de via‫܊‬ă (subven‫܊‬ie primită la sfâr‫܈‬itul anului N-1, activul
vândut la sfâr‫܈‬itul anului N): e41) Pre‫ ܊‬de vânzare:
e1) Primirea subven‫܊‬iei la sfâr‫܈‬itul anului N-1: 461 = 7583 - Pre‫ ܊‬de vânzare
4451 = 4751 - Valoarea subven‫܊‬iei ce urmează a fi primită

e2) Încasarea subven‫܊‬iei: e42) Scoaterea din eviden‫܊‬ă a imobilizării:


5121 = 4451 - Suma încasată % = 2xx- Cost de achizi‫܊‬ie
Amortizare cumulată pe 2 ani 281x
e3) Anual, se înregistrează:
Diferen‫܊‬a 6583
e3.1) Amortizarea imobilizării:
6811 = 281x - Cost achizi‫܊‬ie/”n” ani perioada de amortizare
e43) Concomitent, soldul contului de venit amânat este
e3.2) Transferul la venituri a cotei păr‫܊‬i din venitul amânat după aceea‫܈‬i transferat la venituri curente:
bază liniară aplicată amortizării:
4751 = 7584 – sold 4751 = Valoarea subven‫܊‬iei ce urmează a fi
4751 = 7584 - Valoarea subven‫܊‬iei ce urmează a fi primită/ ”n” ani
perioada de amortizare primită contabilizată la sfâr‫܈‬itul anului N-1 – (2 ani x Suma
transferată la 7584)

f) Subven‫܊‬ii sub forma activelor nemonetare evaluate la valoarea justă f2.3) Recep‫܊‬ia clădirii în decembrie N-1:
(exemplu subven‫܊‬ii aferente unui teren condi‫܊‬ionate de construirea unei 212 = 231 – Cost de produc‫܊‬ie
clădiri pe terenul respectiv):
f2.4) Începând cu anul N clădirea se va amortiza:
Subven‫܊‬ia, adică terenul este primită în ianuarie N-2, construc‫܊‬ia este
inaugurată în decembrie N-1. 6811 = 2812 – Cost de produc‫܊‬ie/Durata de amortizare a clădirii
f1) Recunoa‫܈‬terea subven‫܊‬iei ca venit amânat în ianuarie N-2:
2111 = 4751 - Valoarea justă a terenului stabilită de un expert evaluator ! Aten‫܊‬ie
Tot începând cu anul N se va înregistra transferul anual la
f2) Realizarea construc‫܊‬iei în perioada ianuarie N-2 – decembrie N-1: venituri a cotei păr‫܊‬i din venitul amânat :
f2.1) Recunoa‫܈‬terea cheltuielilor după natura lor:
6xx = 2xx,3xx,4xx - Valoarea cheltuielilor 4571 = 7584- Valoarea justă a terenului stabilită de un expert
evaluator /Durata de amortizare a clădirii
f2.2) Recunoa‫܈‬terea imobilizărilor în curs de execu‫܊‬ie:
231 = 722 – Cost de produc‫܊‬ie
g) Subven‫܊‬ii aferente unui teren vândut ulterior (terenul este primit în Prin urmare, după 7 ani în momentul vânzării se efectuează
anul N cu titlu de subven‫܊‬ie condi‫܊‬ia fiind crearea de locuri de muncă ‫܈‬i înregistrările:
este vândut în anul N+7):
g1) Recunoa‫܈‬terea subven‫܊‬iei ca venit amânat în anul N: g2.1) Pre‫܊‬ul de vânzare:
2111 = 4751 - Valoarea justă a terenului stabilită de un expert evaluator 461 = 7583- Pre‫ ܊‬vânzare

g2) g2.2) Scoaterea din eviden‫܊‬ă:


! Aten‫܊‬ie 6583 = 2111 -Valoarea justă a terenului stabilită de un expert
Subven‫܊‬ia înregistrată în contul de venit amânat va fi transferată la evaluator
venituri în contul de profit ‫܈‬i pierdere în momentul vânzării terenului,
explica‫܊‬ia fiind aceea că terenul fiind un activ neamortizabil va genera o g2.3) Transferul venitului amânat la venituri curente:
cheltuială în momentul scoaterii lui din eviden‫܊‬ă. 4751 = 7584- -Valoarea justă a terenului stabilită de un expert
evaluator

h) Intrări de imobilizări corporale prin dona‫܊‬ie: i) Intrări de imobilizări corporale de natura plusurilor de inventar:
h1) Primirea prin dona‫܊‬ie a unei imobilizări corporale evaluate la i1) Înregistrarea activului constatat plus la inventarul anului N
valoarea justă: evaluat la valoarea justă:
2xx = 4753- Valoarea justă a imobilizării stabilită de un expert 2xx = 4754- Valoarea justă a imobilizării stabilită de un expert
evaluator evaluator

h2) Lunar se înregistrează: i2) Începând cu anul N+1 se va înregistra:


6811 = 281x - Valoarea justă a imobilizării/Numărul de ani de 6811 = 281x - Valoarea justă a imobilizării/Numărul de ani de
amortizare x 12 luni amortizare

‫܈‬i concomitent transferul venitului în avans la venituri curente: ‫܈‬i concomitent transferul venitului în avans la venituri curente:
4753 = 7584- Valoarea justă a imobilizării/Numărul de ani de 4754 = 7584- Valoarea justă a imobilizării/Numărul de ani de
amortizare x 12 luni amortizare
k) Subven‫܊‬ii aferente veniturilor primite anterior înregistrării în contabilitate
j) Rambursarea unei subven‫܊‬ii aferente activelor amortizabile: a cheltuielilor pe care acestea urmează a le acoperi (exemplu, entitatea
j1) Dacă suma rambursată NU depă‫܈‬e‫܈‬te soldul contului 4751: prime‫܈‬te ‫܈‬i încasează în luna ianuarie anul N o subven‫܊‬ie în valoare de x
lei pentru a compensa o parte din cheltuielile cu salariile personalului
4751 = 5121- Suma rambursată aferente anului N. Cheltuielile lunare cu salariile personalului sunt în
valoare de y lei.):
k1) La începutul anului N se înregistrează primirea subven‫܊‬iei pentru plata
j2) Dacă suma rambursată depă‫܈‬e‫܈‬te soldul contului 4751: personalului ca venit amânat deoarece ea se prime‫܈‬te anterior înregistrării
% = 5121- Suma rambursată cheltuielilor cu salariile:
4451 = 472- x lei
Sold 4571 4751
Diferen‫܊‬a 6588 k2) Încasarea subven‫܊‬iei:
5121 = 4451 – x lei

k3) Lunar în tot anul N se va înregistra:


k3.1) Cheltuielile cu salariile:
641 = 421 – y lei
k3.2) Transferul venitului în avans la venituri curente:
472 = 7414 – x lei/12 luni

l) Primirea de la furnizorul de energie a unor stâlpi pentru


racordarea la re‫܊‬eaua de energie electrică:
l1) Primirea stâlpilor pentru racordarea la re‫܊‬eaua de energie
electrică:
214 = 478-Valoarea stâlpilor primi‫܊‬i DƵůƚƐƉŽƌ͊

l2) Amortizarea lunară a stâlpilor:


6811 = 2814 - Valoarea stâlpilor primi‫܊‬i/Numărul de ani de
amortizare x 12 luni

‫܇‬i concomitent transferul lunar al venitului în avans la venituri


curente:
478 = 7588- Valoarea stâlpilor primi‫܊‬i/Numărul de ani de
amortizare x 12 luni

S-ar putea să vă placă și