Sunteți pe pagina 1din 32

Universiatatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Ştiinţe Economice


Forma de învăţământ: MASTER
Specializarea: Managementul financiar al organizaţiei
Grupa: Miercurea Ciuc
Semestrul: II

REFERAT
DISCIPLINA: Analiza si diagnostic financiar
TEMA: Analiza si diagnosticul financiar al S.N.P. PETROM S.A
Membru Grup OMV

Masterand: BALAZS MONIKA


Cuprins

CUPRINS...............................................................................................................................2

CAPITOLUL I ........................................................................................................................3

S.N.P. PETROM S.A............................................................................................................3

TIPUL DE SOCIETATE ŞI MODUL DE CONSTITUIRE.......................................................3

SEDIUL SOCIETĂŢII::..........................................................................................................3

CAPITOLUL. II. .....................................................................................................................4

ANALIA ŞI DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL .....................................................................4

S.N.P PETROM S.A..............................................................................................................4


2.1. Diagnosticul performanţei şi al rentabilităţii............................................................................................................4
2.1.1.Analiza factoriala a rezultatului exploatarii.............................................................................................................5
2.1.2 Analiza factorială a profitului brut.........................................................................................................................7
2.1.3. Indicatorii calculaţi pe baza contului de profit şi pierdere.....................................................................................8
2.1.3.1. Soldurile intermediare de gestiune..................................................................................................................8
2.1.3.2. Capacitatea de autofinanţare ( CAF ) ...........................................................................................................12
2.1.4. Ratele de rentabilitate. Analiza rentabilităţii pe baza ratelor de rentabilitate......................................................13
2.1.4.1. Rata rentabilităţii economice........................................................................................................................13
2.1.4.2. Rata rentabilităţii financiare..........................................................................................................................14
2.1.4.3. Rata rentabilităţii capitalului avansat............................................................................................................14

2.2. Analiza şi diagnosticul poziţiei financiare pe baza bilanţului contabil.................................................................15


2.2.1. Analiza ratelor de structură ale activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.........................................................15
2.2.1.1. Analiza structurii activelor ........................................................................................................................15
2.2.1.2. Analiza structurii datoriilor şi capitalurilor proprii:......................................................................................17
2.2.2. Analiza situaţiei financiare a întreprinderii.........................................................................................................20
2.2.2.1. Lichiditatea....................................................................................................................................................20
2.2.2.2. Solvabilitatea................................................................................................................................................21
2.2.2.3. Indicatorii de profitabilitate...........................................................................................................................22
2.2.2.4. Indicatori de activitate...................................................................................................................................23
2.2.2.5. Gradul de îndatorare......................................................................................................................................25

2.3. Analiza şi diagnosticul echilibrului financiar..........................................................................................................26


2.3.1. Analiza echilibrului financiar pe baza corelaţiei fondul de rulment-necesar de fond de rulment -trezorerie netă
........................................................................................................................................................................................27
2.3.2. Analiza creanţelor şi datoriilor în sistemul echilibrului financiar........................................................................28
2.3.3. Analiza ratelor de echilibru financiar...................................................................................................................29

2.4. Diagnosticul riscului de faliment..............................................................................................................................30

CONCLUZII..........................................................................................................................31

2
Capitolul I
S.N.P. PETROM S.A.
Tipul de societate şi modul de constituire

Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. Bucureşti a luat fiinţă prin


Ordonanţa de Urgenţă nr.49/15.09.1997 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr.
70/1998 şi să opereze din punct de vedere comercial la data de 01.11.1997.
Fiind organizată ca o societate integrată pe verticală, care îşi desfăşoară activitatea
industriei petroliere, PETROM are în componenţa sa pe lângă sucursalele de explorare a
zăcămintelor de hidrocarburi, ale fostei Regii Autonome a Petrolului, pe structura căreia
intră şi sucursale de prelucrare a ţiţeiului, sucursale pentru transportul produselor petroliere
şi distribuţie ale acestor produse, atât en-gros, cât şi en-detail, sucursale de servicii, precum
şi de cercetare.
Denumirea societăţii:
Denumirea societăţii comerciale este: Societatea Naţională a Petrolului “PETROM”
S.A. Bucureşti.
Forma juridică a solietăţii:
Societatea Naţională a Petrolului “PETROM” S.A. Bucureşti este persoană juridică
română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu legile române.
Emblema societăţii reprezintă un cap de lup dacic de culoare roşie, pe fond galben în
conturul literei P, sub care este scrisă, cu culoare albastră, denumirea PETROM.
Sediul societăţii::
Sediul societăţii comerciale este în România, municipiul Bucureşti, Calea Victoriei,
nr.109, sectorul 1. Sediul societăţii comerciale poate fii schimbat în altă localitate din
România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, potrivit legii.
Societatea comercială poate înfiinţa subunităţi fără personalitate juridică, situate şi în alte
localităţi din ţară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanţe sau
agenţii.Societatea are constituite un număr de 63 sucursale dintre care şi Sucursala Peco
Harghita.
Scopul societăţii:
Societatea Naţională a Petrolului “PETROM” S.A. Bucureşti are ca scop explorarea
şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze naturale de pe uscat şi din platoul ccontinental
al Mării Negre, aflate în administrarea fostei Regii Autonome a Petrolului “Petrom”
Bucureşti, conform prevederilor legale, transportul petrolului şi produselor petroliere,
comercializarea produselor prin reţele proprii de distribuţie, importul şi exportul de ţiţei,
produse petroliere, utilaje, echipamente şi tehnologii specifice, colaborarea tehnico-
economică şi ştiinţifică, executarea de lucrări în străinătate.

3
Capitolul. II.
Analia şi diagnosticul financiar al
S.N.P PETROM S.A.

2.1. Diagnosticul performanţei şi al rentabilităţii


Diagnosticul financiar constă într-un ansamblu de instrumente şi metode care permit
aprecierea situaţiei financiare şi a performanţelor unei întreprinderi.
Scopul diagnosticului financiar este de a aprecia situaţia financiară a întreprinderii. Pe baza
acestui diagnostic are loc elaborarea unei noi strategii de menţinere şi dezvoltare în mediul
specific economiei locale. În sens general, finalitatea diagnosticului financiar constă în
oferirea de informaţii financiare atât celor din interiorul întreprinderii, cât şi celor interesaţi
din afara acesteia.
Informaţiile despre performanţa unei firme, în special profitabilitatea acesteia, sunt
necesare pentru evaluarea modificărilor potenţiale ale resurselor economice pe care firma le
va putea controla în viitor. În acest sens, informaţiile despre variabilitatea performanţelor
sunt importante. De asemenea, utilitatea lor rezidă şi în anticiparea capacităţii firmei de a
genera fluxuri de numerar cu ajutorul resurselor existente, cât şi pentru formularea
raţionamentelor despre eficienţa cu care managementul poate dispune utilizarea de noi
resurse. În managementul performanţei informaţiile se obţin, în primul rând, din contul de
profit şi pierdere, prezentat astfel:
- mii lei -
Denumire indicator 31.12.2005 31.12.2006 Modific 31.12.2007 Modific
are are
Cifra de afaceri 7.134.593 8.687.897 +21,8 10.760.228 +23,9
Productia vanduta 4.644.988 6.008.242 +29,3 6.992.775 +16,4
Venituri din vanzarea 2.489.605 2.679.655 +7,6 3.767.453 +40,6
marfurilor
Productia imobilizata 61.933 46.755 - 24,5 28.351 -39,4
Alte venituri din exploatare 183.691 199.399 +8,6 63.873 - 67, 9
Venituri din expl. - total 7.497.076 9.139.245 +21,9 10.973.183 20,1%
Chelt. mat. prime si mat. 5.426.683 2.117.297 - 61,0 2.278.836 + 7,6
consum
Alte ch. materiale 25.058 64.034 +155,5 40.594 - 36,6
Alte ch.cu energ., apa 584.169 632.824 +8,3 709.689 +12,1
Chelt. marfuri 2.133.824 275.254 - 87,1 329.737 +19,8
Chelt. cu personalul 1.209.110 1.193.869 - 1,3 1.537.409 +28,8
a) salarii 861.337 877.264 +1,8 1.147.968 +30,8
b)Ch. asig. si prot. soc. 347.774 316.605 - 9,0 389.441 +23,0
Amortizari şi provizioane pt. 654.111 1.144.232 +74,9 839.092 - 26,7
deprec. corp. si necorp.
- cheltuieli 725.930 1.183.194 +62,99 1.115.944 -5,68

4
- venituri 71.819 38.962 276.852
Ajustarea valorii activelor 305.102 398.763 +30.7 -454.404 - 213,9
circulante
Alte chelt. de exploatare -3.298247 3.430.007 - 203,9 3.285.564 -4,2
- ch. prestatii externe 1.199.456 1.688.598 +40,8 2.389.946 +41,5
- chelt. alte impozite taxe 423.849 461.995 +9,0 566.629 +22,6
-ch. cu despagubiri, donatii -4.921.553 1.279.414 - 125,9 328.989 - 74,3
si active cedate
Chelt. Exploatare -total 7.039.209 9.720.395 +38,1 9.088.984 - 6,5
Rezultatul brut din expl. 457.867 -581.150 - 26,9 1.884.199 +324
Venituri financiare 105.144 393.201 +273,9 569.200 +44,8
Cheltuieli financiare 243.185 636.050 +161,5 769.976 +21,1
Rezultatul financiar -138.041 -242.849 +75,9 -200.776 17,3
Venituri extraordinare - - -
Cheltuieli extraordinare - - -
Rezultat extrordinar - - -
Profit brut 319.826 -823.999 - 357,6 1.683.423 +204,3
Impozitul pe profit 175.777 149.678 - 14,8 267.001 +78.4
Rezultatul net 144.049 -973.677 -775,9 1.416.422 +145,5

2.1.1.Analiza factoriala a rezultatului exploatarii

Analiza factorială a rezultatului exploatării stabileşte sistemul de factori care


determină modificarea rezultatului exploatării în vederea alegerii criteriilor principale de
estimare a evoluţiei viitoare.
Pentru societatea analizată, se constată că în ultimii 3 ani a înregistrat atât profit cât
şi pierdere. În perioada curentă comparativ cu cea precedentă profitul brut /pierderea se
prezintă astfel:

• modificarea profitului:

 în anul 2006 societatea a înregistrat pierdere, profitul înregistrat în prioada de


bază fiind diminuat cu 1.143.825 lei, din care:
- modificarea rezultatului financiar: - 242.849 – (- 138.041) = - 380.890 lei;

 în anul 2007,
2007 profitul înregistrază o creştere de 2.507.422 lei, din care:
- modificarea rezultatului financiar: -200.776 lei – (- 242.849) = 42.073
lei

• modificarea profitului aferent exploatării

5
 pentru anul 2006 : - 581.150 – 457.867 = -1.039.017 lei, din care:

- influenţa veniturilor:
 Ch 0   Ch 0  7.039 .209 7.039 .209
V1 1 −  − V0 1 −  = 9.139 .245 (1 − ) − 7.497 .076 (1 − ) = 100 .172
 V0   V0  7.497 .076 7.497 .076

- influenţa cheltuielilor la 1 leu venituri:


 Ch   Ch 0  9.720 .395 7.039 .209
V1 1 − 1  − V0 1 −  = 9.139 .245 (1 − ) − 7.497 .076 (1 − ) = −2.300 .099
 V1   V1  9.139 .245 9.139 .245

 pentru anul 2007: 1.884.199 – (- 581.150) = -2.465.349 lei din care:

- influenţa veniturilor:
 Ch 0   Ch 0  9.720 .395 9.720 .395
V1 1 −  − V0 1 −  = 10 .973 .183 (1 − ) − 9.139 .245 (1 − ) = 733 .575
 V0   V0  9.139 .245 9.139 .245

- influenţa cheltuielilor la 1 leu venituri:


 Ch   Ch 0  9.088 .984 9.720 .395
V1 1 − 1  − V0 1 −  = 10 .973 .183 (1 − ) − 9.139 .245 (1 − ) = 836 .374
 V1   V1  10 .973 .183 10 .973 .183

Situaţiile finaniare ale Petrom-ului la sfârşitul anului 2006 prezintă o pierdere din
exploatare de 581.150 lei , pierdere înainte de taxare de aproximativ 824.000 lei, în timp ce
pierderea netă din activitatea desfăşurată se ridică la 973.677 lei .Aceasta se datorează pe de
o parte achitării taxelor şi datoriilor de mediu, în cadrul cărora provizioanele deţin
ponderea principală, cât şi datorită lipsei de stocuri păstrate la terţi, inclisiv acciza şi TVA.
Cifra de afaceri şi alte venituri din exploatare au crescut în anul 2005 cu circa 22% faţă
de 2004, în principal datorită creşterii vânzărilor segmentului de rafinărie şi petrochimie.
Cheltuielile totale au crescut şi ele cu 42%, în principal datorită cheltuilelilor de exploatare
care au reprezentat 94% din total. Restul de 6% fiind reprezentat de cheltuielile financiare.
Diminuarea profitului aferent exploatarii s-a datorat totodată, şi creşterii cheltuielilor
la un leu venituri, ca urmare a scaderii eficientei economice în activitatea de exploatare.
În ceea ce privesc rezultatele obţinute în anul 2006, societatea a înregistrat un profit
semnificativ, acesta crescând de la - 581 mii lei la +1.884 mii lei. Rezultatele au fost
infuenţate datorită scăderii faţă de 2005, cu 6,5% a cheltuielilor operaţionale şi creşterii cu
20% a veniturilor din exploatare.
Rezultatul financiar s-a înbunătăţit cu 17% ca urmare a câştigurilor generate de
veniturile din dobânzi şi a reducerii semnificative a cheltuielilor cu dobânzile ca urmare a
plăţii integrale a împrumuturilor în 2006. Datorită disponibilităţilor băneşti semnificativ
obţinute de companie din procesul de privatizare, în urma aprecierii mondei naţionale faţă
de Euro a rezultat o pierdere de curs valutar nerealizată.

6
2.1.2 Analiza factorială a profitului brut

Cunoaşterea nivelului de rentabilitate a fiecărei categorii de activităţi prezintă o


importanţă deosebită atât pentru dezvoltarea activităţilor mai rentabile cât şi pentru
aprecierea corectă a posibilităţilor viitoare de creştere a rentabilităţii.

- mii lei-

Nr. Indicatori 2004 2005 2006


crt.
1. Venituri totale din care: 4.602.220 9.532.446 11.542.383
1.1 Venituri din exploatare din care: 4.497.076 9.139.245 10.973.183
- cifra de afaceri evaluată în preţuri 7.134.593 8.687.897 10.760228
de vânzare exclusiv TVA
1.2 Venituri financiare 105.144 393.201 569.200
1.3 Venituri extraordinare - - -
2. Cheltuieli totale din care: 7.282.394 10.356.445 9.858.960
2.1 Cheltuieli de exploatare din care: 7.039.209 9.720395 9.088.984
- aferente cifrei de afaceri
2.2 Cheltuieli financiare 243.185 636.050 769.976
2.3 Cheltuieli extraordinare - - -
3. Rez. exerciţiului înaintea -2.680.174 -823.999 1.683.423
impozitării (rd.1 – rd.2)
4. Rezultatul exploatării -2.542.133 -581.150 1.884.199
5. Rezultatul financiar -138.041 -242.849 -200.776
6. Rezultatul curent (rd. 4 + rd. 5) -2.680.174 -823.999 1.683.423
7. Rezultatul extraordinar - - -
8. Profitul mediu la 1 leu venituri -0,582 -0,086 0,146
totale (rd. 3 : rd. 1)
9. Profitul la 1 leu venituri din -0,565 -0,064 0,172
exploatare
10. Profitul la 1 leu venituri financiare -1,313 -0,618 -0,353
11. Profitul la 1 leu venituri - - -
extraordinare

• Modificarea profitului brut total:

Specificatia: Formula Anul 2004 % Anul 2005 %


Modificarea profitului brut Pb1 – Pb0 -1.143.825 2.507.422
total, din care:
- influenţa modificării (Vt1- Vt0) P r0 -2.869.391 293.451 11,7
veniturilor totale
- influenţa modificării Vt 1 ⋅ ( P r1 − P cr 0 ) 1.725.566 2.213.971 88,3
profitului mediu la 1 leu
- exploatare 1.653.092 95,8 2.103.272 95,0

7
- financiare 72.474 4,2 110.699 5,0

 Pr’A2005 = {( 95,8 x (-0,565)) + ( 4,2 x (–1,313) }/ 100= - 0,60


Vt 1 ⋅ ( P r ′− P r0 ) 2004 = 9.532.446[-0,60- (-0,086)] = - 4.899.677 lei

 Pr’A2006 = {( 95,0 x (-0,064)) + ( 5,0 x (–0,618) }/ 100= - 0,09


Vt 1 ⋅ ( P r ′− P r0 ) 2005 = 11.542.383(- 0,09- 0,146) = - 2.724.002 lei

Din informaţiile obţinute mai sus, se observă că modificarea rezultatului produs în


această perioadă din pierdere în cea de profit, se datorează creşterii veniturilor totale cu 71,7
% şi a 28,3 % profitului mediu la un leu venituri totale, datorate în proporţie de peste 95%
celor din exploatare.
Pierderea înregistrată în anul 2005 se datorează scăderii veniturilor totale cu
2.869.391 lei comparativ cu anul 2006, când aceasta creştere cu 3.162.842 lei, fapt ce
modifică situaţia rezultatelor.
Structura veniturilor determină o diminuare a profitului brut cu 4.899.677 lei şi
respectiv 2.724.002 lei, ca urmare a creşterii ponderii veniturilor din exploatare la care
nivelul profitului la 1 leu venituri este mai mic decât nivelul mediu total pe firmă.

2.1.3. Indicatorii calculaţi pe baza contului de profit şi pierdere

2.1.3.1. Soldurile intermediare de gestiune

Structura contului de profit şi pierdere pe cele trei tipuri de activităţi permite


degajarea unor solduri de acumulări băneşti potenţiale, destinate să îndeplinească o anumită
funcţie de remunerare a factorilor de producţie şi de finanţare a activităţii viintoare,
denumite solduri intermediare de gestiune. Realizarea acestui obiectiv presupune o tratare
prealabilă a contului de profit şi pierdere pentru a pune în evidenţă modul de funcţionare şi
rentabilitatea întreprinderii ca marjă comercială, producţie a exerciţiului, valoare adăugată ,
excedentul brut de exploatare, rezultat al exploatării, rezultat curent şi rezultat net al
exerciţiului.

 Marja comercială (MC)


Adică adaosul comercial, este principalul indicator de apreciere a performanţei
comerciale. Excedentul vânzărilor de mărfuri în raport cu costul de cumpărare al acestora
reprezintă marja comercială.
Se calculează ca diferenţă între veniturile obţinute din vânzările de mărfuri (evaluate la
preţ de vânzare, exclusiv reducerile comerciale acordate ulterior facturării) şi costul
mărfurilor vândute (exclusiv reducerile comerciale primite ulterior facturării).

MC 2004 = 2.489.605 – 2.133.824 = 355.781 lei


MC 2005 = 2.679.655 – 275.254 = 2.404.401 lei
MC 2006 = 3.767.453 - 329.737 = 3.437.716 lei
 MC 2005 –MC 2004 = 2.048.620 lei

8
 MC 2006 –MC 2005 = 1.033.315 lei
• Rata marjei comerciale = marjă comercială/cifra de afaceri x100
355 .781
Rmc 2004 = x 100 = 4,99%
7.134 .593
2.404 .401
Rmc 2005 = x 100 = 27,67%
8.687 .897
3.437 .716
Rmc 2006 = x 100 = 31,95%
10 .760 .228

 Producţia exerciţiului (PE)


Producţia exerciţiului include valoarea bunurilor şi serviciilor fabricate de întreprindere
pentru a fi vîndute, stocate sau utilizate pentru nevoile proprii.
PE = producţia vândută +/- producţia stocată + venituri din producţia de imobilizări
PE 2004 = 4.644.988 + 116.859 + 61.933 = 4.823.780 lei
PE 2005= 6.008.242 + 205.194 + 46.755 = 6.260.191 lei
PE 2006 = 6.992.775 + 120.731 + 28.351 = 7.141.857 lei
 PE 2005 – PE 2004 = 1.436.411 lei
 PE 2006 – PE 2005 = 881.666 lei

 Valoarea adăugată (VA)


Exprimă creşterea de valoare rezultată din utilizarea factorilor de producţie, îndeosebi a
forţei de muncă şi capitalului, peste valoarea bunurilor şi serviciilor provenind de la terţi, în
cadrul activităţii curente a întreprinderii.
VA = producţia exerciţiului + marja comercială – consumuri de la terţi
VA 2004 = 4.823.780 + 355.781 – 584.169 = 4.595.392 lei
VA 2005 = 6.260.191 + 2.404.401 – 632.824 = 8.031.768 lei
VA 2006 = 7.141.857 + 3.437.716 – 709.689 = 9.869.884 lei
 VA 2005 – VA 2004 = 3.436.376 lei
 VA 2006 – VA 2005 = 1.838.116 lei

 Excedentul brut al exploatării (EBE) sau, după caz, insuficienţa brută de


exploatare
Reprezintă resursa rezultată din exploatare şi folosită pentru menţinerea şi dezvoltarea
potenţialului productiv al întreprinderii şi remunerarea capitalurilor utilizate şi a statului.
EBE = valoarea adăugată + subvenţii de exploatare – cheltuieli cu impozitele, taxele şi
vărsămintele asimilate – cheltuieli cu personalul.
EBE 2004 = 4.595.392 – 100.588 – 1.209.110 = 3.285.694 lei
EBE 2005 = 8.031.768 – 3.044.209 – 1.193.869 = 3.793.690 lei

9
EBE 2006 = 9.869.884 – 2.387.493 – 1.537.409 = 5.944.982 lei
 EBE 2005 – EBE 2004 = 507.996 lei
 EBE 2006 – EBE 2005 = 2.151.292 lei

• Marja industrială: EBE/VA


3.285.694
EBE/VA 2004 = x 100 = 71,49%
4.595.392
3.793.690
EBE/VA 2005 = x 100 = 47,23%
8.031.768
5.944.982
EBE/VA 2006 = x 100 = 60,23%
9.869.884
• Marja brută asupra cifrei de afaceri: EBE/CA
3.285.694
EBE/CA 2004 = x 100 = 46,05%
7.134.593
3.793.690
EBE/CA 2005 = x 100 = 43,66%
8.687.897
5.944.982
EBE/CA 2006 = x 100 = 55,25%
10.760.228

 Rezultatul exploatării ( RE )
Rezultatul exploatării expimă mărimea absolută a rentabilităţii activităţii de exploatare,
obşinută prin deducerea tuturor cheltuielilor (plătibile şi calculate) din veniturile exploatării
(ăncasate şi calculate)
RE= excedentul brut al exploatării + venituri din provizioane pentru exploatare + alte
venituri din exploatare – cheltuieli cu amortizările şi provizioanele pentru exploatare – alte
cheltuieli pentru exploatare.
RE 2004 = 3.285.694 + 71.819 +183.691 – 725.930 – (- 3.298.247) = 457.867
RE 2005= 3.793.690 + 38.962 + 199.399 – 1.183.194 – 3.430.007 = -581.150
RE 2006= 5.944.982 + 276.852 + 63.873 – 1.115.944 – 3.285.564 = 1.884.199
 RE 2005-RE 2004 = -1.039.017 lei
 RE 2006-RE 2005 = 2.465.338 lei
 Rezultatul curent (RC)
Rezultatul curent permite analiza dinamicii resurselor curente ale ăntreprinderii pe mai
multe exerciţii succesive.
RC = rezultatul exploatării + venituri financiare + venituri financiare din provizioane –
cheltuieli financiare – cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele.
RC 2004 = 457.867 + 105.144 – 243.185 = 319.826 lei
RC 2005 = -581.150 + 393.201 – 636.050 = -823.999 lei
RC 2006 = 1.884.199 +569.200 – 769.976 = 1.683.423lei

10
 RC 2005 – RC 2004 = - 1.143.825 lei
 RC 2006 – RC 2005 = 2.507.422 lei

 Rezultatul net (RN)


Exprimă mărimea absolută a rentabilităţii financiare cu care vor fi remuneraţi acţionarii
pentru capitalurile proprii subscrise. Acest profit net trebuie să fie susţinut de existenţa unor
disponibilităţi monetare reale, astfel el va rămîne doar un potenţial de finanţare.
RN= rezultatul curent (+/-)– cheltuieli cu impozitul pe profit.
RN 2004 = 319.826 – 175.777 = 144.049 lei
RN 2005 = -823.999 – 149.678 = - 973.677 lei
RN 2006 = 1.683.423– 267.001 = 1.416.422 lei
 RN 2005- RN 2004 = -1.117.726lei
 RN 2006- RN 2005 = 2.390.099 lei

Soldurile intermediare Anul Anul Modifi- Anul Modifi-


de gestiune (SIG) 2004 2005 care % 2006 care %
Marja comercială (MC) 355.781 2.404.401 575,8 3.437.716 43,0
Producţia exerciţiului (PE) 4.823.780 6.260.191 29,8 7.141.857 14,1
Valoarea adăugată (VA) 4.595.392 8.031.768 74,8 9.869.884 22,9
Excedentul brut al exploatării
3.285.694 3.793.690 15,5 5.944.982 56,7
(EBE)
Rezultatul exploatării (RE) 457.867 -581.150 -226.9 1.884.199 324,0
Rezultatul current (RC) 319.826 -823.999 -357,6 1.683.423 104,3
Rezultatul net al exerciţiului 144.049 - 973.677 -775,9 1.416.422 245.4

Indicatori financiari
2007 2006 2005

Profitabilitate

Randamentul capitalului propriu 0,13 0,19 0,13


Randamentul capitalului social 0,31 0,40 0,25
Randamentul activului 0,08 0,12 0,08
Rezultatul pe actiune 2,20 2,82 1,75
Rata marjei brute 0,18 0,19 0,16
Rata marjei nete 0,14 0,17 0,13

Indatorare

Coeficient de indatorare globala 0,38 0,37 0,40


Rata datoriilor pe termen lung 0,00 0,00 0,00
Rata datoriilor pe termen scurt 0,12 0,12 0,13

11
În anul 2005, societatea şi-a putut permite luxul, de a aplica un adaos comercial
foarte mare, datorită reducerii cu 87,1% a costului de mărfuri, fapt ce a determinat creşterea
marjei comerciale cu 575,8%
Preţul produselor a variat semnificativ în 2006 datorită calamităţilor naturale care a
afectat capacitatea de rafinare a Statelor Unite, generând o cerere ridicată pentru
combustibil, înregistrând astfel o creştere a veniturilor din vânzarea mărfurilor de 40,6%.
Productia exercitiului înregistrază o creştere de 29,8% în anul 2005, şi o descreştere
de 14,2% în 2006, ca urmare a creşterii stocurilor cu 31%, în principal datorată nivelurilor
mai ridicate ale preţurilor.
Aportul specific al întreprinderii la realizarea producţiei sale a înregistrat în anul
2005 o creştere de 74,8%, datorată în special creşterii stocurilor de produse finite fabricate
la costuri foarte mari.
În 2006 valoarea adăugată înregistrază o plusvaloare de 22,9% , totuşi în scădere cu
51,9% faţă de anul 2005, datorată reducerii numărului de angajaţi cu 13% sub nivelul din
2005, creşterea producţiei vândute,etc.
Atat în anul 2005 cât şi în anul 2006, marja brută asupra cifrei de afaceri şi marja
industriala au avut valori mai mari decat cele medii din sectorul industrial iar creşterea EBE
în anul 2006 cu 2.151.292 lei faţă de anul 2005 influentează pozitiv capacitatea de
autofinanţare a întreprinderii.
După ce a înregistrat o valoare pozitivă în 2004 (457.867 mii lei), rezultatul
exploatării a devenit negativ în anul 2005 ( 581.150) , în special datorită reducerii EBIT-ului
generat de segmentul de exploatare şi producţie. Cheltuielile de exploatare au crescut cu
172%, în special datorită creşterii cheltuielilor cu serviciile prestate de terţi (43%)
combinată cu nivelul mai ridicat al cotei geologice (120%) datorită utilizării integrale.
Creşterea cotei geologice se datorează cantităţilor mari de ţiţei transferate către sucursalele
Petrom, deteminînd venituri mai mari. Astfel prin constituirea unor provizioane la sfîrşitul
anului 2005, societatea înregistrează la sârţitul anului 2006 un rezultat pozitiv, ridicându-se
la 1.884.199 lei ( + 324%).
Descreşterea, respectiv creşterea profitului curent în perioada analizată, influenţează
în aceeaşi măsură rezultatul net al societăţii, reuşind în cele din urmă să-şi încheie cu succes
primul an după finalizarea proceslui de privatizare.

2.1.3.2. Capacitatea de autofinanţare ( CAF )

Capacitatea de autofinanţare reflectă potenţialul financiar degajat de activitatea


rentabilă a întreprinderii, la sfârşitul exerciţiului financiar, destinat să remunereze
capitalurile proprii ( dividentele datorate) şi să finanţeze investiţiile de expansiune (partea
de profit repartizată pentru constituirea rezervelor şi afondului de dezvoltare) şi de
menţinere sau reînnoire (prin amortizări ca veritabilă rezervă care permit reânoirea
imobilizărilor) din exerciţiile viitoare.
Capacitatea de autofinanţare se calculează pornind de la veniturile şi cheltuielile
gestiunii curente susceptibile de a se transforma, imediat sau la termen, în fluxuri de
trezorerie.
Capacitatea de autofinanţare se determinată prin două metode:deductivă şi adiţională.

 Metoda deductive:

12
Capacitatea de autofinanţare = EBE + Alte venituri din exploatare1 – Alte cheltuieli din
exploatare2 + Venituri financiare3– Cheltuieli financiare 4– Impozit pe profit , unde:

CAF 2004 = 3.285.694 + 183.691 – (-3.298.247) + 105.144 – 243.185 – 175.777


= 6.453.814 lei
CAF 2005 = 3.793.690 + 199.399 – 3.430.007 + 393.201 – 636.050 – 149.678
= 170.555 lei
CAF 2006 = 5.944.982 + 63.873 – 3.285.564 + 569.200 – 769.976 – 267.001
= 2.255.514 lei

 Metoda adiţională:
Capacitatea de autofinanţare = RNE + Amortizări şi provizioane (de exploatare, financiare,
excepţionale) calculate – Cote părţi din subvenţii pentru investiţii virate asupra rezultatului
exerciţiului – Reluări asupra amortismentelor şi provizioanelor – Venituri din cesiunea
elementelor de activ + Valoarea net contabilă a elementelor de activ cedate.

CAF 2004 = 144.049 + 6.309.765 = 6.453.814 lei


CAF 2005 = - 973.677 + 1.144.232 = 170.555 lei
CAF 2006 = 1.416.422 + 839.092 = 2.255.514 lei

Cresterea capacităţii de autofinanţare în 2006 faţă de 2005 semnalează faptul că


întreprinderea a fost capabilă să utilizeze eficient capitalurile aflate la dispoziţia sa, fapt ce
conduce la cresterea încrederii acţionarilor şi a creditorilor.

2.1.4. Ratele de rentabilitate. Analiza rentabilităţii pe baza ratelor de


rentabilitate
Evidenţierea caracteristicilor economice şi financiare ale firmelor, permiţând
compararea performanţelor industriale şi comerciale ale acestora.
În general, ratele de rentabilitate se determină ca raport între efectele economice şi
financiare obţinute şi eforturile depuse pentru obţinerea lor.

2.1.4.1. Rata rentabilităţii economice

Rata rentabilităţii economice este definită ca raport între rezultatul exerciţiului


înainte de deducerea sarcinilor financiare (respectiv dobânzi şi impozite) şi capitalul
permanent al firmei.
RE= Profit total brut/ capital permanent x 100
319 .826
RE 2004 = x 100= 3,48 %
9.185 .777
−823 .999
RE 2005 = x 100 = -5,72 %
14 .412 .139
1
calculate fără: veniturile din cesiunea elementelor de active, cote părţi din subvenţii virate asupra rezultatului exerciţiului,
reluări asupra provizioanelor excepţionale
2
calculare fără: valoarea net contabilă a elementelor de activ cedate;- amortizări şi provizioane excepţionale calculate
3
calculate fără: reluări asupra provizioanelor
4
calculate fără amortizări şi provizioane financiare;

13
1.683 .423
RE 2006 = x 100 = 10,80 %
15 .582 .611

2.1.4.2. Rata rentabilităţii financiare

REf = rezultatul net (profit net) / capitalul propriu x100


144 .049
Ref 2004= x 100 = 1,83%
7.881 .935
−973 .677
REf 2005 = x 100 = 10,37 %
9.392 .111
1.416 .422
REf 2006 = x 100 = 13,20 %
10 .727 .090
Indicatorul masoara randamentul capitalurilor proprii, al plasamentului financiar pe
care actionarii l-au facut.

2.1.4.3. Rata rentabilităţii capitalului avansat

Ra = Rezultatul curent al exerciţiului/ (active imobilizate+ active circulante)x 100


319 .826
Ra 2004 = x 100=6,82%
692 .836 + 3.998 .636
− 823 .999
Ra 2005 = x 100 = -5,28%
9.589 .400 + 6.023 .750
1.683 .423
Ra 2006 = x 100 = 9,49%
10 .609 .244 + 7.131 .082

Rezultatul obtinut reflecta performanta economica a intreprinderii, masura in care


utilizarea capitalului avansat a condus la obtinerea de profit.
Scaderea indicatorului reflecta o diminuarea eficientei utilizarii capitalului avansat.
Ratele de rentabilitate

15
10
5 Rata rentabilităţii economice
0 Rata rentabilităţii financiare
-5 Rata rentabilităţii capitalului avansat
-10
Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005

Se poate observa că în toată perioada analizată societatea a înegistrat în anul 2005


cele mai proaste rezultate, cu excepţia rentabilităţii financiare, ca urmare a creşterii
capitalurilor proprii cu 19%, influenţat de creşterea capitalului social ca urmare a
procesului de privatizare (de la 3.773.500 lei la 5.600.051 lei).
Rezultatele pozitive ale anului 2006, se datorează faptului că rotaţia capitalului
investit este una bună.

14
2.2. Analiza şi diagnosticul poziţiei financiare pe baza bilanţului contabil

Bilanţul contabil furnizează informaţii privind poziţia financiară a întreprinderii


concretizată prin resursele economice, structura s-a financiară, lichiditate, solvabilitate,
precum şi de capacitatea sa de a se adapta schimbărilor mediului în care îşi desfăşoară
activitatea.
- mii lei-
Specificaţie 2004 2005 2006
lei % lei % lei %
Activ imobilizat 7.692.835 65,8 9.589.400 61.4 10.609.244 59,8
Activ circulant, in care: 3.998.636 34,2 6.023.750 38.6 7.131.082 40,2
Stocuri 1.484.396 37,1 1.129.234 18,7 1.484.131 20,8
Creanţe 2.054.541 51,4 776.330 12,9 1.146.878 16,1
Investitii pe termen scurt 60.517 1,5 577 0,01 113 0,002
Disponibilităţi 399.182 10,0 4.117.609 68,39 4.499.960 63,1
Total activ 11.691.471 100 15.613.150 100 17.740.326 100
Capital propriu 7.881.935 70,0 9.392.111 84,0 10.727.090 82,6
Datorii pe termen scurt 2.623.101 23,3 1.257.378 11,2 2.230.917 17,2
Datorii pe termen lung 752.858 6,7 530.379 4,8 34.901 0,2
Total pasiv 11.691.471 100 15.613.150 100 17.740.326 100

2.2.1. Analiza ratelor de structură ale activelor, datoriilor şi capitalurilor


proprii.

Analiza structurii financiare îşi propune comparaţia între resursele financiare şi modul de
utilizare a acestora, în scopul depistării eventualelor mutaţii ce s-au produs în structura
financiară a întreprinderii de la o perioadă la alta.

2.2.1.1. Analiza structurii activelor

Se realizează în dinamică prin intermediul ratelor de structură ale elementelor activului


bilanţier.

• Rata activelor imobilizate: Ri = (Active imobilizate / Active totale) x 100

Ri 2004 = 7.692.836 x 100 = 65,8%


11.691.471

Ri 2005 = 9.589.400 x 100 = 61,4%


15.613.150

Ri 2006 = 10.609.244 x 100 = 59,8%


15
17.740.326

Reflectă, faptul că societatea va putea face faţă unei crize economice, însă există riscul
netransformării rapide a acestora în lichidităţi.

• Rata activelor curente: Rc = (Active curente / Active totale) x 100

Rc 2004 = 3.998.636 x 100 = 34,2%


11.691.471

Rc 2005 = 6.023.750 x 100 = 38,9%


15.613.150

Rc 2006 = 7.131.082 x 100 = 40,2%


17.740.326

• Rata stocurilor: Rs = (Stocuri / Active curente) x 100

Rs 2004 = 1.484.396 x 100 = 37,1%


3.998.636

Rs 2005 = 1.129.234 x 100 = 18,7%


6.023.750

Rs 2006 = 1.484.131 x 100 = 20,8%


7.131.082

• Rata creanţelor: Rcr = (Creanţe / Active curente) x 100

Rcr 2004 = 2.054.541 x 100 = 51,4%


3.998.636

Rcr 2005 = 776.330 x 100 = 12,9%


6.023.750

Rcr 2006 = 1.146.878 x 100 = 16,1%


7.131.082

• Rata investiţiilor financiare pe termen scurt şi disponibilităţile băneşti


Rd = (Inv. Fin. Pe termen scurt + Disponibilităţi băneşti /Active curente) x 100

Rd 2004 = 60.517 + 399.182 x 100 = 11,5%


3.998.636
Rd 2005 = 576 + 4.117.609 x 100 = 68,3%
6.023.750
Rd 2006 = 113 + 4.499.960 x 100 = 63,1%
7.131.082

16
- procente-
Nr. Indicatori Anul Anul Anul
crt 2003 2004 2005
RATE DE STRUCTURĂ ALE
ACTIVELOR
1. Rata activelor imobilizate (Ri) 65,8 61,4 59,8
2. Rata activelor curente (Rc) 34,2 38,9 40,2
2.1 Rata stocurilor (Rs) 37,1 18,7 20,8
2.2 Rata creanţelor (Rcr) 51,4 12,9 16,1
2.3 Rata inv. fin. pe termen scurt şi 11,5 68,3 63,1
disponibilităţilor băneşti (Rd)

Structura activelor (%)


Rata activelor imobilizate

80
Rata activelor curente
60

40 Rata stocurilor

20 Rata creantelor
0
ANUL 2003 Anul 2004 Anul 2005 Rata investitiilor pe terme
scurt si a disponibilitatilor

În ce priveşte structura activelor se observă o majorare a gradului de imobilizare a


activelor, concomitent cu reducerea gradului de lichiditate al acestora.
Ponderea activelor imobilizate în total active reprezintă 65,8% în anul 2004, 61,4%
în anul 2005 şi 59,8 % în anul 2006, datorită măririi activelor financiare şi a unei creşteri
semnificative a numerarului de la 399.182 lei la 4.117.609 lei înregistrat în anul 2005, ca
urmare creşterii capitalului realizat de OMV, noul acţionar majoritar al Petromului şi cu 9%
în anul 2006, rezultată din activitatea de exploatare ca urmare a creşterii profitabilităţii.
Din analiza structurii activelor circulante rezultă o pondere normală a creanţelor,
având în vedere creşterea clienţilor cu 46%. În ceea ce privesc stocurile, rata acestora scade
la jumătate faţă de anul 2004, urmând a se menţine acest procent (+2,1%)
Investiţiile au fost mai mici cu 21% faţă de anul 2005, fapt ce se poate constata şi în
urma rezultatului obţinut la rata investiţiilor şi a disponibilităţilor băneşti, ponderea
lichidităţilor din totalul activelor curente este susţinută în ultimii doi ani de disponibilităţile
băneşti.

2.2.1.2. Analiza structurii datoriilor şi capitalurilor proprii:

Reliefează ponderea în care activele reale nete sunt finanţate din resursele reale de
care beneficiază întreprinderea. Analiza se realizează prin intermediul ratelor de structură
ale pasivului bilanţier, astfel:

• Rata stabilităţii financiare: Rsf = (Capital angajat / Total resurse) x 100

Rsf 2004 = 8.634.793 x 100 = 73,5%


11.745.561

17
Rsf 2005 = 9.922.490 x 100 = 63,6%
15.610.920

Rsf 2006 = 10.761.991 x 100 = 60,6%


17.753.487

• Rata datoriilor curente: Rdc = (Datorii curente / Total resurse) x 100

Rdc 2004 = 2.623.101 x 100 = 22,3%


11.745.561

Rdc 2005 = 1.257.378 x 100 = 8,1%


15.610.920

Rdc 2006 = 2.230.917 x 100 = 12,56%


17.753.487

• Ponderea resurselor curente în resursele stabile: Pr = (Resurse curente / Capital


angajat) x 100

Pr 2004 = 2.623.101 x 100 = 30.4%


8.634.793

Pr 2005 = 1.257.378 x 100 = 12,7%


9.922.490

Pr 2006 = 2.230.917 x 100 = 20,7%


10.761.991

• Rata autonomiei financiare: Raf = (Capital propriu / Total resurse) x 100

Raf 2004 = 7.881.935 x 100 = 67,1%


11.745.561

Raf 2005 = 9.392.111 x 100 = 60,2%


15.610.920

Raf 2006 = 10.727.090 x 100 = 60,4%


17.753.487

• Rata autonomiei financiare la termen: Raft = (Capital propriu/Capital angajat)x100

Raft 2004 = 7.881.935 x 100 = 91,3%


8.634.793

Raft 2005 = 9.392.111 x 100 = 94,7%


9.922.490

Raft 2006 = 10.727.090 x 100 = 99,7%


18
10.761.991

• Rata capitalurilor proprii: Rcp = (Capital propriu / Datorii totale) x 100

Rcp 2004 = 7.881.935 x 100 = 233,5%


3.375.959

Rcp 2005 = 9.392.111 x 100 = 525,4%


1.787.757

Rcp 2006 = 10.727.090 x 100 = 473,4%


2.265.818

• Rata îndatorării: Rî = (Datorii totale / Resurse totale) x 100

Rî 2004 = 3.375.958 x 100 = 28,7%


11.745.561

Rî 2005 = 1.787.757 x 100 = 11,5%


15.610.920

Rî 2006 = 2.265.818 x 100 = 12,8%


17.753.487

• Ponderea datoriile totale în capitalurile proprii: Rdc = (Datorii totale/Capitaluri


proprii) x 100

Rdc 2004 = 3.375.958 x 100 = 42,8%


7.881.935
Rdc 2005 = 1.787.757 x 100 = 19,0%
9.392.111

Rdc 2006 = 2.265.818 x 100 = 21,1%


10.727.090

- procente-
Nr. Indicatori Anul Anul Anul
crt 2004 2005 2006
RATE DE STUCTURĂ ALE DATORIILOR
1. Rata stabilităţii financiare (Rsf) 73,5 63,6 60,6
2. Rata datoriilor curente (Rdc) 22,3 8,1 12,56
3. Ponderea res. curente în resurse stabile (Pr) 30,4 12,7 20,7
4. Rata autonomiei financiare (Raf) 67,1 60,2 60,4
5 Rata autonomiei financier la termen (Raft) 91,3 94,7 99,7

19
6 Rata capitalurilor proprii (Rcp) 233,5 525,4 473,4
6. Rata îndatorării (Rî) 28,7 11,5 12,8
Ponderea datoriilor totale în capitalul propriu (Rdc) 42,8 19,0 21,1

Nivelul înregistrat de datorii şi capitalul propriu în perioada analizată este


corespunzător, rezultând o stabilitate şi o autonomie financiară relativ ridicată şi
deasemenea o reducere a gradului de îndatorare şi a ponderii datoriilor în capitalul propriu.
Capitalul propriu a crescut cu 19% în anul 2005, faţă de anul 2004, datorită creşterii
capitalului social ca urmare a procesului de privatizare ( de la 3.773.452 la 5.600.051). A
crescut şi datoriile totale cu 60%, ca urmare a creşterii semnificative a provizioanelor
3.943.385 lei. În schimb datoriile curente au scăzut în principal ca urmare a unei reduceri
semnificative a altor datorii, inclusiv a datoriilor fiscale şi cu asigurările sociale rezultat al
Ordonanţei de guvern nr.15/2004 privind anularea datoriilor Petrom către bugetul statului şi
de asemenea, datorită scăderii valorii conturilor de furnizor.
În 2005, datoriile ce trebuie plătite pe o perioadă mai mare de un an au înregistrat o
scădere de 30% faţă de anul 2004. Cauzele principale ale acestei scăderi au fost conversia
împrumutului BERD în acţiuni, aprecierea leului faţă de dolar şi euro, precum şi plata în
avans a împrumutului BERD.
În ceea ce privesc rezultatele înregistrate în anul 2006, capitalul propriu a înregistrat
o plusvaloare cu 14% peste nivelul din 2005, creşterea reprezentând în principal profitul net
aferent anului 2006. Astfel, întreprinderea are o stabilitate şi o autonomie financiară relativ
ridicată, utilizările firmei sunt finanţate în proporţie de peste 90% (99,7% în anul 2006) din
resursele proprii.
Datoriile totale au crescut şi ele cu 13% faţă de anul 2005, datorită creşterii
semnificative (77%) a datoriilor curente, fapt demonstrat şi în urma rezultatului obţinut din
rata datoriilor curente ( de la 8,1% la 12,56%)
Starea de solvabilitate, este în continuă scădere ajungând la un procent de 21,1%

2.2.2. Analiza situaţiei financiare a întreprinderii

Investitorii prezenţi şi potenţiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clienţii şi


alţi utilizatori ai informaţiilor furnizate de situaţiile financiare anuale iau decizii în urma
evaluării credibilităţii întreprinderii, respectiv capacităţii acesteia de a genera numerar sau
echivalente ale numerarului necesare achitării angajaţilor şi furnizorilor, rambursării
creditelor şi plăţii dobânzilor precum şi remunerării proprietarilor acesteia. Evaluarea
capacităţii întreprinderii de a genera numerar sau echivalente ale numerarului de către terţi
se poate realiza numai dacă acestora le sunt oferite informaţii relevante şi credibile privind
poziţia financiară, performanţele şi modificările produse în poziţia financiară a
întreprinderii.
Indicatorii utilizaţi în analiza situaţiei financiare a întreprinderii şi preluaţi din
situaţiile financiare anuale, pot fi clasificaţi pe următoarele categorii: lichiditate,
solvabilitate, profitabilitate, activitate, gradul de îndatorare şi rezultatul pe acţiune.

2.2.2.1. Lichiditatea

• Rata lichidităţii curente: Ric = (Active curente /Datorii curente)

Ric 2004 = 3.998.636 = 1,52


20
2.623.101

Ric 2005 = 6.023.750 = 4,79


1.257.378

Ric 2006 = 7.131.082 = 3,20


2.230.917

• Rata lichidităţii imediate: Rli = (Active curente – Stocuri)/Datorii curente

Rli 2004 = 3.998.636 – 1.484.396 = 0,96


2.623.101

Rli 2005 = 6.023.750 - 1.129.234 = 3,89


1.257.378

Rli 2006 = 7.131.082 - 1.484.131 = 2,53


2.230.917

2.2.2.2. Solvabilitatea

• Rata solvabilităţii patrimoniale: Rsp = (Capitaluri proprii /Total resurse) x 100

Rsp 2004 = 7.881.935 x 100 = 67,1%


11.745.561

Rsp 2005 = 9.392.111 x 100 = 60,2%


15.610.920

Rsp 2006 = 10727090 x 100 = 60,4%


17.753.487

• Rata generală a solvabilităţii: Rgs = (Capital străin / Capitaluri proprii ) x 100

Rgs 2004 = 3.375.959 x 100 = 42,8%


7.881.935

Rgs 2005 = 1.787.757 x 100 = 19,0%


9.392.111

Rgs 2006 = 2.265.818 x 100 = 21,1%


10.727.090

21
2.2.2.3. Indicatorii de profitabilitate

• Rata rentabilităţii capitalului social: Rcs = (Profit brut / Capital social) x 100

Rcs 2004 = 318.926 x 100 = 8,5%


3.773.452

Rcs 2005 = - 823.999 x 100 = -14,7%


5.600.051

Rcs 2006 = 1.683.423 x 100 = 30,1%


5.600.051

• Rata rentabilităţii capitalului propriu: Rcp = (Profit brut / Capital propriu) x 100

Rcp 2004 = 318.926 x 100 = 4,1%


7.881.935
Rcp 2005 = -823.999 x 100 = -8,8%
9.392.111
Rcp 2006 = 1.683.423 x 100 = 15,7%
10.727.090

• Rata rentabilităţii capitalului angajat: Rca = (Profit brut / Capital angajat) x 100

Rca 2004 = 318.926 x 100 = 3,7%


8.634.793

Rca 2005 = -823.999 x 100 = -8,3%


9.922.490

Rca 2006 = 1.683.423 x 100 = 15,7%


10.692.189

• Marja brută din vânzări: Mb = (Profit brut din vânzări / Cifra de afaceri) x 100

Mb 2004 = 2.489.605 x 100 = 34,9%


7.134.593

Mb 2005 = 2.679.655 x 100 = 30,8%


8.687.897

Mb 2006 = 3.767.453 x 100 = 35,0%


10.760.228

22
Indicatorii de profitabilitate

40 Rata rentabilităţii capitalului


30 social
20 Rata rentabilităţii capitalului
10 propriu
0 Rata rentabilităţii capitalului
-10 angajat
-20 Marja brută din vânzări
ANUL 2003 ANUL 2004 ANUL 2005

2.2.2.4. Indicatori de activitate

• Viteza de rotaţie a activelor curente: Vrac = (Cifra de afaceri/ Active curente)

Vrac 2004 = 7.134.593 = 1,8


8.634.793

Vrac 2005 = 8.687.897 = 1,4


6.023.750

Vrac 2006 = 10.760.228 = 1,5


7.131.082

• Viteza de rotaţie a stocurilor

 număr rotaţii : Costul vânzărilor / Stoc mediu

Nr. rotaţii 2004 = 2.133.824 = 1,4


1.484.396

Nr. rotaţii 2005 = 275.254 = 0,2


1.129.234

Nr. rotaţii 2006 = 329.737 = 0,2


1.484.131

 număr zile de stocare: (Stoc mediu / Costul vânzărilor) x 365

Nr. zile stocare 2004 = 1.484.396 x 365 = 253,9


2.133.824

Nr. zile stocare 2005 = 1.129.234 x 365 = 1.497,4


275.254

Nr. zile stocare 2006 = 1.484.131 x 365 = 1.642,8


23
329.737

• Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi: Vrc = (Sold mediu clienţi /Cifra de afaceri) x
365

Vrc 2004 = 2.054.541 x 365 = 105,1


7.134.593

Vrc 2005 = 776.330 x 365 = 32,6


8.687.897

Vrc 2006 = 1.146.878 x 365 = 38,90


10.760.228

• Viteza de rotaţie a creditelor – furnizor: Vrf = (Sold mediu furnizori/Cifra de


afaceri) x 365

Vrf 2004 = 700.097 x 365 = 35,8


7.134.592

Vrf 2005 = 444.286 x 365 = 18,7


8.687.897

Vrf 2006 = 502.226 x 365 = 17,0


10.760.228

• Viteza de rotaţie a activelor imobilizate: Vra = (Cifra de afaceri/Active imobilizate)

Vra 2004 = 7.134.592 = 0,93


7.692.835

Vra 2005 = 8.687.897 = 0,91


9.589.400

Vra 2006 = 10.760.228 = 1,01


10.609.244

• Viteza de rotaţie a activelor totale: Vrat = (Cifra de afaceri / Total active)

Vrat 2004 = 7.134.593 = 0,61


11.691.471

Vrat 2005 = 8.687.897 = 0,56


15.613.150

Vrat 2006 = 10.760.228 = 0,60


17.740.326

24
2.2.2.5. Gradul de îndatorare

• Gî/capitalul angajat = (Capital împrumutat / Capital angajat) x 100

Gî 2004 = 752.858 x 100 = 8,7%


8.634.793

Gî 2005 = 530.379 x 100 = 5,3%


9.922.490

Gî 2006 = 34.901 x 100 = 0,3%


10.692.189

• Gî/ capital propriu = (Capital împrumutat / Capital propriu) x 100

Gî 2004 = 752.858 x 100 = 9,6%


7.881.935

Gî 2005 = 530.379 x 100 = 5,6%


9.392.111

Gî 2006 = 34.901 x 100 = 0,3%


10.727.090
Nr. Indicatori Anul Anul Anul
crt 2003 2004 2005
I. LICHIDITATEA
1. Rata lichidităţii curente (Rlc) 1,52 4,79 3,20
2. Rata lichidităţii imediate (Rli) 0,96 3,89 2,53
II SOLVABILITATEA
1. Rata solvabilităţii patrimoniale (Rsp) % 67,1 60,2 60,4
2. Rata generală a solvabilităţii (Rgs) % 42,8 19,0 21,1
III PROFITABILITATEA
1. Rata rentabilităţii capitalului social (Rcs) % 8,5 -14,7 30,1
2. Rata rentabilităţii capitalului propriu (Rcp) % 4,1 -8,8 15,7
3. Rata rentabilităţii capitalului angajat (Rca) % 3,7 -8,3 15,7
4. Marja brută din vânzări (Mb)% 34,9 30,8 35,0
IV INDICATORII DE ACTIVITATE
1. Viteza de rotaţie a activelor curente 1,8 1,4 1,5
2. Viteza de rotaţie a stocurilor 1,4 0,2 0,2
3. Viteza de rotaţie a debitelor - clienţi 105,1 32,6 38,90
4. Viteza de rotaţie creditelor - furnizori 35,8 18,7 17,0
5. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 0,93 0,91 1,01
6. Viteza de rotaţie a activelor totale 0,61 0,56 0,60
25
V GRADUL DE INDATORARE
1. Gî/capital angajat % 8,7 5,3 0,3
2. Gî/capital propriu % 9,6 5,6 0,3

În anul 2004 socitatea nu avea posibilitatea să facă faţă datoriilor scadente decât într-
o proporţie relativ scăzută.
Indicatorii de lichiditate au înregistrat valori ridicate în anul 2005, faţă de anul 2004,
datorită unui numerar foarte mare rezultat din creşterea de capital determinat de procesul de
privatizare. La sfârşitul anului 2006, cele două rate de lichiditate (curentă şi rapidă) au
scăzut faţă de 2005 cu aproximativ 1,59 şi respectiv 1,36. Totuşi se observă că rata
lichidităţii curente înregistrează valori mai mari decât lichidităţii imediate, datorită
sensibilătăţii încasărilor. Menţinerea capacităţii de plată este rezultatul activităţii economice
complexe desfăşurate de societate în sectoarele de aprovizionare, producţie, comercializare
şi impune luarea unor măsuri tehnice, economice şi financiare care să asigure un circuit
normal al capitalurilor.
Solvabilitatea înregistrată în anul 2004 poate fi apreciată corespunzător,
întreprinderea având posibilitatea să-şi finanţeze în proporţie de 67,1% obligaţii de plată
din resurse proprii. Se obsevă totuşi o evoluţie necorespunzătoare în anul 2005 şi 2006
diminuîndu –se cu 7% ponderea capitalului propriu în total resurse.
Toate ratele de profitabilitate au înregistrat valori negative în anul 2005, ca urmare a
unui profit net negativ, rezultat în urma evaluării şi înregistrării corespunzătoare a
provizioanelor. În anul 2006, întreprinderea se îndreaptă către o poziţie favorabilă, aportul
resurselor permanente la obţinerea profitului creşte cu 24 procente faţă de anul 2005, iar
eficienţa cu care întreprinderea utilizează capitalul propriu creşte şi acesta cu 24,5 procente.
Viteza de rotaţie a stocurilor este scăzută atât în anul 2004 cât şi în anul 2005 şi
2006, înregistrândus-se în descreştere un număr redus de rotaţii, în condiţiile creşterii
numărului de zile de stocare de la 254 în anul 2004 la 1.497 în anul 2005 şi 1.642 în anul
2006.
Viteza de rotaţie a debitelor-clienti este acceptabilă, întreprinderea reuşind să reducă
încasările de la clienţi de la 150 zile (în anul 2004) la 39 zile (în anul 2006). În ceea ce
priveşte plata căre furnizori, aceasta se poate face în medie, în 17 zile, comparativ cu anul
2004, când plata se achita în 36 de zile.
Viteza de rotaţie a activelor este relativă de la un an la altul ( în scădere în 2005 şi în
creştere în 2006) fiind considerată normală pentru o astfel de societate acest profil de
activitate.
Grad de îndatorare înregistrat este scăzut în anii 2004 şi 2005 şi aproape infirmă în
anul 2006, datorită încheierii cu succes a primului an după finalizarea procesului de
privatizare.

2.3. Analiza şi diagnosticul echilibrului financiar

Abordarea financiară a bilanţului are ca scop stabilirea de „egalităţi” şi „corelaţii”


între necesităţi şi posibilităţile de finanţare ale întreprinderii. În acest sens, posturile
bilanţiere sunt grupate în categorii omogene, după gradul lor de lichiditate (posturile din
activul bilanţier) şi după gradul de exigibilitate (posturile din pasivul bilanţier).

26
Pornind de la un anumit echilibru între resurse şi utilizări, bilanţul financiar pune în
evidenţă două principii ale finanţării: utilizările permanente să fie acoperite din resurse
permanente iar utilizările temporare să fie finanţate din resurse temporare. Nerespectarea
acestor două reguli de finanţare va determina o situaţie de dezechilibru financiar.

2.3.1. Analiza echilibrului financiar pe baza corelaţiei fondul de rulment-necesar


de fond de rulment -trezorerie netă

În cadrul analizei echilibrului financiar al întreprinderii, una dintre corelaţiile


importante o constituie cea dintre fondul de rulment, nevoia de fond de rulment şi trezoreria
netă.

• Fond de rulment: FR = Capital permanent – Active imobilizate

FR 2004 = 9.185.777 – 7.692.836 = 1.492.941


FR 2005 = 14.412.139 – 9.589.400 = 4.822.739
FR 2006 = 15.582.611 – 10.609.244 = 4.973.367

• Necesarul de fond de rulment: NFR = (Active circulante – Disponibilităţi băneşti)


– Datorii curente

NFR 2004 = 3.716.860 – 2.623.101 = 1.093.760


NFR 2005 = 1.962.508 – 1.257.378 = 705.130
NFR 2006 = 2.704.324 – 2.230.917 = 473.407

• Trezoreria netă: TN = FR - NFR

TN 2004 = 1.492.941 – 1.093.760 = 399.182


TN 2005 = 4.822.739 - 705.130 = 4.117.609
TN 2006 = 4.973.367 - 473.407= 4.499.960

Analiza echilibrului financiar

100%
80%
60% Trezoreria netă

40% Necesarul fondului de rulment

20% Fondul de rulment

0%
ANUL 2003 ANUL 2004 ANUL 2005

Se constată că compania înregistrază la finele anul 2005 şi 2006, o majorare a


excedentului de trezorerie ajungând la 4.499.960 lei, ceea ce semnifică faptul că, dispune de
lichidităţi pentru rambursarea datoriilor, acordarea de împrumuturi terţilor şi/sau efectuarea
de plasamente.

27
Fondul de rulment a crescut foarte mult în anul 2005 ( cu 3.329.798 lei), înregistrând
astfel o rată de finanţare a capitalului circulant de 66,8% ce indică o alocare optimă a
resurselor pe termen lung în activitatea curentă. În 2006 fondul de rulmenta crescut de
asemenea, faţă de anul anterior, asta în ciuda faptului că datoruiile pe termen lung au scozut
foarte mult, evoluţie compensată însă de creşterea profitului dar şi de creşterea considerabilă
a provizioanelor.
Necesarul fondului de rulment este în descreştere, cu totuşi că a avut loc o creştere a
datoriilor comerciale şi fiscale, reuşindu-se astfel o finanţare mai bună a activităţii curente
prin aceste datorii.

2.3.2. Analiza creanţelor şi datoriilor în sistemul echilibrului financiar

• Raportul creanţe/datorii: Creanţe/datorii x 100

Rc/d 2004= 1.054.541 x 100 = 40%


2.623.101

Rc/d 2005= 776.330 x 100 = 61,7%


1.257.378

Rc/d 2006= 1.146.878 x 100 = 51,4%


2.230.917

• Perioada de recuperare a creanţelor: Di = (Creanţe / Cifra de afaceri) x 365

Di 2004 = 2.054.541 x 365 = 105,1


7.134.593

Di 2005 = 776.330 x 365 = 32,6


8.687.897

Di 2006 = 1.146.878 x 365 = 38,9


10.760.228

• Perioada de folosire a resurselor atrase: Df = (Datorii curente/Cifra de afaceri) x 365

Df 2004 = 2.623.101 x 365 = 134,2


7.134.593

Di 2005 = 1.257.378 x 365 = 52,8


8.687.897

Di 2006 = 2.230.917 x 365 = 52,8


10.760.228

Se constată că în cei trei ani supusi analizei, raportul creanţe-obligaţii este subunitar,
cea ce semnifică că societatea nu a avut posibilitatea să îşi acopere în întregime datoriile din
creanţele pe care le avea de încasat numai în proporţie de 40% în anul 2004, 61,7% în anul
2005 şi 51,4 în anul 2006.

28
În cea ce priveşte perioada de recuperare a creanţelor, aceasta scade cu 72 de zile în
anul 2005 şi creşte cu 6 zile în anul 2006, în timp ce perioada de folosire a resurselor
atrase, scade în medie de 81 zile.

2.3.3. Analiza ratelor de echilibru financiar

• Rata de finanţare a activelor imobilizate: Rfli = Capital angajat/Active imobilizate

Rfli 2004 = 8.634.793 = 1,1


7.692.836

Rfli 2005 = 9.922.490 = 1,0


9.589.400

Rfli 2006 = 10.692.189 = 1,0


10.609.244
• Rata de finanţare a activelor curente: Rfac = Fond de rulment / Active curente

Rfac 2004 = 1.492.941 = 0,37


3.998.636

Rfac 2005 = 4.822.739 = 0,80


6.023.750

Rfac 2006 = 4.973.367 = 0,69


7.131.082

• Rata de finanţare a stocurilor: Rfs = Fond de rulment / Stocuri

Rfs 2004 = 1.492.941 = 1,01


1.484.396

Rfs 2005 = 4.822.739 = 4,27


1.129.234

Rfs 2006 = 4.973.367 = 3,35


1.484.131

• Rata de finanţare a capitalurilor proprii: Rfcp = Capitaluri proprii / Active


imobilizate

Rfcp 2004 = 7.881.935 = 1,0


7.692.836

Rfcp 2005 = 9.392.111 = 0,98


9.589.400

Rfcp 2006 = 10.727.090 = 1,0


29
10.609.244

• Rata autonomiei financiare: Raf = Capitaluri proprii / Capitaluri angajate

Raf 2004 = 7.881.935 = 0,91


8.634.793

Raf 2005 = 9.392.111 = 0,95


9.922.490

Raf 2006 = 10.727.090 = 1,0


10.692.189

Nr. Indicatori Anul Anul Anul


crt. 2004 2005 2006
1. Rata de finanţare a activelor imobilizate (Rfi) 1,1 1,0 1,0
2. Rata de finanţare a capitalurilor proprii (Rfcp) 1,0 0,98 1,0
3. Rata de finanţare a activelor curente (Rfac) 0,37 0,80 0,69
4. Rata de finanţare a stocurilor (Rfs) 1,01 4,27 3,35
5. Rata autonomiei financiare (Raf) 0,91 0,95 1,0

Se constată că ansambul impobilizărilor este finanţat din resursele durabile ale


companiei, rata de finanţare a activelor imobilizate şi a capitalurilor proprii s-a diminuat în
anul 2005 faţă de anul 2004 şi menţinut în 2006 ceea ce asigură echilibrul pe termen lung.
Rata autonomiei financiare înregistrează valori ridicate, mult peste limita considerată
normală (0,5) ceea ce înseamnă ca compania dispune de o autonomie financiară ridicată.
Se apreciază că pentru asigurarea autonomiei financiare a întreprinderii, capitalurile
proprii trebuie să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul angajat (capital propriu + datorii
ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an).

2.4. Diagnosticul riscului de faliment

În condiţiile economiei de piaţă, bazată pe competitivitate, activitatea oricărei firme


este expusă riscurilor, fiind foarte important ca aceasta să cunoască limitele în care îşi
desfăşoară activitatea sub ameninţarea riscurilor, deoarece cunoaşterea impactului lor are un
rol deosebit în asigurarea echilibrului financiar. În acest sens, riscul de faliment va fi
calculate pe baza informaţiilor furnizate de situaţiile financiare ale întreprinderii utilizând
Modelul Altman, reprezentat de ecuaţia:
Z = 3,3x1 + 1,4x2 + 1,2x3 +1,0x4 +0,6x5

RATE UTILIZATE Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006

X1 = Profit brut/Activ total 0,0273 -0,0527 0,0948


X2 = Profit reinvestit / Active totale 0,0123 0 0,0798
X3 = Active curente /Active totale 0,3428 0,3858 0,4019
30
X4 = Cifra de afaceri/Active totale 0,6102 0,5564 0,6065
X5 = Capitaluri proprii/Datorii totale 2,3347 5,2535 4,7341

Z2004 = 0,0901 + 0,0172 + 0,4114 +0,6102 +1,4008 =2,5297


Z2005 = - 0,1739 + 0 + 0,4629 +0,5564 +3,1521 =3,9975
Z2006 = 0,3128 + 0,1117 + 0,4823 +0,6065 +2,8405 =4,3538

Se constată că în anul 2003 societatea prezintă o stare incertă, dar care în următorii
ani aceasta înregistrează o situaţie financiară bună, devenind solvabilă.

Concluzii

Pe baza analizei economico-financiară rezultă o imagine de ansamblu asupra firmei


imagine, care prezentat managementului poate servii ca suport al deciziilor viitoare.

În linii mari, la nivel bilanţier Petrom stă foarte bine, cu o situaţie echilibrată, având
în vedere că la sfârşitul anului 2005 societatea a înregistrat o pierdere (aproximativ 973 mii
lei), ca urmare a evaluării corecte şi a înregistrării datoriilor de mediu şi a celor cu litigii
(368 mii lei), a provizioanelor pentru activele curente (355 mii lei), a lipsei de stocuri
păstrate la terţi, inclusiv acciza şi TVA (121 mii lei). În ciuda unui profit negativ, Petrom, s-
a găsit în poziţia de a plăti taxele datorate cheltuielilor nedeductibile, în cadrul cărora
provizioanele deţin ponderea principală. În ceea ce priveşte anul 2006, acesta a înregistrat
rezultate pozitive, profitul net crescând semnificativ la 1.416 mii lei, încheând cu succes
primul an de după finalizarea procesului de privatizare.

Cifra de afaceri şi alte venituri din exploatare au crescut în 2005 cu cca 22% faţă de
2004, în special datorită creşterii vânzărilor segmentului de rafinare şi petrochimie, şi cu
24% în 2006 în principal ca urmare unui mediu favorabil al preţurilor.

Cheltuielile totale au crescut cu 42%, în 2005, în principal datorit cheltuielilor din de


exploatare care au rezultat 94% din total, restul de 6% au fost reprezentate de cheltuielile
financiare. Aprecierea monedei locale, leul, a determinat o creştere semnificativă a altor
cheltuieli financiare, în comparaţie cu 2004 cheltuielile determinate de diferenţa de curs
valutar (icluse în cheltuieli financiare) au crescut de aproximativ 4 ori. Cheltuielile totale ale
anului 2006, a înregistrat o scădere cu 6 %, datorată diminuării amortizării activelor fixe şi
circulante generate în principal de modificarea metodei de calcul a amortizării cu metoda pe
„unitate de produs” şi a deprecierii mai reduse a activelor fixe în 2006 faţă de 2005 şi
datorită înregistrării de provizioane pentru restructurare de personal.

Rezultatul financiar s-a îmbunătăţit cu 17% ca urmare a câştigurilor generate de


veniturile din dobânzi şi a reducerii semnificative a cheltuielilor cu dobânzile ca urmare a
plăţii integrale a împrumuturilor în 2006.

Activele totale au crescut cu 33% în 2005 (ca urmare a creşterii activelor financiare
şi a unei creşteri semnificative a numerarului , influenţat de creşterea de capital realizată de
OMV. noul acţionar majoritar al Petrom-ului) şi cu 14% în 2006.

31
De asemenea datoriile totale au crescut şi ele cu 60% faţă de anul 2004 şi cu 13%
faţă de 2005. Datoriile curente au scăzut în anul 2005 ca urmare a unei reduceri
semnificative a altor datorii, inclusiv a datoriilor fiscale şi asigurărilor sociale, conturilor de
furnizori etc, şi au crescut semnificativ (77%) datorită reclasificării datoriei privind
obligaţiunile ca datorie curentă şi a impozitului pe profit de plată. În anul 2005, datoriile ce
trebuie plătite pe o perioadă de un an, a înregistrat o scădere de 30% faţă de valoarea anului
2004 şi cu 3 % în anul 2006. Cauzele principale ale acestei scăderi au fost: conversia
împrumutului BERD în acţiuni, aprecierea leului faţă de dolar şi euro, precum şi plata în
avans a împrumutului BERD.

Capitalurile proprii au crescut cu 19 % în 2005 şi 14% în 2006, datorită creşterii


capitalului social ca urmare a procesului de privatizare pentru anul 2004, şi datorită
profitului net aferent anului 2006 şi rezervelor din reevaloare transferate în cadrul
rezultatului reportat în urma restructurării capitalului. Astfel, datorită poziţiei financiare
pozitive înregistrată în 2006, Petrom va reâncepe plata de dividende către acţionarii săi.

32