Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ


PALATUL COPIILOR TIMIŞOARA

Palatul Copiilor Timișoara Instituția parteneră


e-mail:palatulcopiilortm@yahoo.com
Calea Martirilor, Nr 64, Timişoara/ Timiş
Tel/fax: 0256-203744
Nr. 588 din 18.05.2018 Nr…………….. din.................

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi,…………………….. în cadrul:

PROIECTULUI NAȚIONAL /CONCURS NAȚIONAL


,,PROMOTOR AL TURISMULUI ÎN VESTUL ROMÂNIEI”
CUPRINS ÎN CALENDARUL C.A.E.J., poziția 288, EDIȚIA V, anul școlar 2017-2018
Unitate de învăţământ solicitantă : Unitate de învăţământ parteneră:
PALATUL COPIILOR TIMIȘOARA
Adresa: Calea Martirilor, Nr 64, Telefon / fax:
Localitatea Timişoara/ județ Timiş
Tel/fax: 0256-203744
Adresa Adresa e-mail
e-mail:palatulcopiilortm@yahoo.com
Director unitate școlară: Director unitate școlară:

Prof. Inginer Gheju Nina Daniela


Persoana decontact, Coordonator de proiect: Numele şi prenumele cadrelor didactice
Prof. dr. biolog BABĂ LILIANA care participă la concurs :
Cercul de Ornitologie/Etologie
Nr. Tel. 0744274353
liliana_baba@yahoo.com Persoana de contact
I.Încheiat astăzi,…………………….. între părţile contractante:
1. Palatul Copiilor Timișoara, reprezentat de prof. ing. Gheju Nina Daniela în calitate de
director şi prof. dr. biolog Babă Liliana, coordonatoare a cercului de Ornitologie/Etologie, în
calitate de manager de proiect al proiectului/concursului național ,,Promotor al turismului în
vestul României” cuprins în calendarul CAEJ, poziția 288, ediția V, anul școlar 2017-2018
2............................................................................................................................, reprezentat(ă)
de................................................................................, în calitate de director și de
prof……....................................................................................................în calitate de partener,
în temeiul Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, al Regulamentului de organizare și
desfășurare a concursurilor școlare, au convenit să încheie prezentul acord de parteneriat în
următoatoarele condiţii:
II.Obiectul acordului: îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării concursului național ,,Promotor al turismului în vestul României”
cuprins în calendarul CAEJ, poziția 288, ediția V, anul școlar 2017-2018
III. Grupul ţintă: elevii şi cadrele didactice din unități de învățământ școlare-ciclul gimnazial,
liceal, palate și cluburi ale copiilor; părinţi; autorităţi publice locale, centrale; agenţi
economici; ONG - uri, membrii comunității.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
APLICANTUL se obligă:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
PALATUL COPIILOR TIMIŞOARA

• Să informeze unităţile de învăţământ şi instituţiile partenere cu privire la organizarea


concursului;
• Să distribuie regulamentul concursului în timp util;
• Să respecte perioada de desfăşurare a concursului;
• Să asigure spaţiul şi condiţiile optime necesare unei bune desfăşurări a concursului;
• Să asigure un juriu de calitate, format din cadre didactice de specialitate;
• Să mediatizeze concursul şi rezultatele acestuia în mass-media.
PARTENERUL se obligă:
• Să mediatizeze concursul și rezultatele acestuia în instituţia proprie și în comunitate pentru
a promova importanța mediului înconjurător și a educației pentru mediu.
V. DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT: Acordul de parteneriat intră învigoare la
data semnării acestuia şi este valabil 2 ani (2017 - 2019).
VI. CLAUZE FINALE: Prezentul acord de parteneriat se încheie în două exemplare originale,
câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Director, Director,

Palatul Copiilor Timișoara

Prof. inginer Gheju Nina Daniela

Coordonator proiect,
Prof. dr. biolog Babă Liliana
Cercul de Ornitologie/Etologie