Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA

DATA:
SCOALA: GIMNAZIALĂ NR. 1 MITOC
ARIA CURRICULARĂ : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

DISCIPLINA: BIOLOGIE
TIPUL LECȚIEI: MIXTĂ
SUBIECTUL: POLUAREA ȘI EFECTELE SALE – MODALITĂȚI DE
PREVENIRE A ACESTEIA
SCOPUL: IDENTIFICAREA SURSELOR DE POLUARE ŞI A METODELOR DE

PREVENIRE A POLUĂRII MEDIULUI DE VIAŢĂ

COMPETENŢELE SPECIFICE :

1.1 – identificarea elementelor componente ale unui ecosistem;


4.1 – să-şi formeze deprinderi de documentare şi comunicare.
4.2 – să prelucreze datele şi să elaboreze concluzii;
5.1 – să demonstreze un mod de gândire ecologic în luarea unor decizii;
5.2 – să demonstreze înţelegerea consecinţelor propriului comportament în raport cu
mediul

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1 – să definescă poluarea;
O2 – să recunoască efectele poluării asupra omului și a mediului înconjurător pe baza
imaginilor date;
O3 – să exemplifice modalități de reducere a poluării;
O4 – să definescă termenul de reciclare;
O5 – să investigheze cauzele poluării oferind soluții la situațiile observate;
O6 – să-i sensibilizeze pe cei din jur formulând mesaje ecologice;

STRATEGII DIDACTICE:
a) metode si procedee: conversația euristică, explicația, problematizarea, investigația,
observația independentă, munca în echipă;
b) mijloace: videoproiector, prezentări POWER POINT, tabla flipchart, coli, marker,
carioci;
c) forme de organizare: pe grupe, frontal, individual;
BIBLIOGRAFIE:
Biologie clasa a VIII a Aurora Mihail, Gheorghe Mohan, editura All
Metodica predarii biologiei – Iordache Ion
Etapele lecției Obiective Strategii didactice Evaluare
operaționale Conținutul lecției Metode Mijloace Forme de
organizare

1. -pregătirea materialelor necesare


Moment -efectuarea prezenței
organizatoric -crearea climatului psihopedagogic necesar
desfășurării lecției
2. -prezentare power point –diferite medii poluate Conversatia Ppt Frontal
Captarea -discuții pe marginea fotografiilor Explicatia
atenției
3. -prezentarea PPT a celor trei medii de viata poluate
Reactualizarea O1 (apa, aer, sol) si a substantelor care produc poluarea:
cunoștințelor AER:
anterioare  Sursa principală de poluare (atât în ceea ce
privește cantitatea cât și toxicitatea) este
industria.
O2 • Procesele de obținere a energiei,
a cărei productie a crescut foarte mult, Explicația Frontal Formativă
constituie o altă sursă importantă de poluare a
atmosferei.
• O alta sursă importantă de poluare a aerului, în
special în mediul urban o reprezintă
transporturile.
O2
APA: Prezentări
• Datorită oxigenului, dioxidului de carbon și ppt
sărurilor minerale pe care le conține, apa
reprezintă și un mediu viu, care dă viață
solului, florei și faunei.
• Modificarea calității apelor se datorează Problematizarea
poluării fizice (termale), chimice (foarte
diverse), biologice (cu virusuri), radioactive și
prin degradarea termică.
• Poluarea apei este însă legată și de
aglomerările urbane, prin apele de la
canalizare, uleiuri arse și pline de reziduuri Explicația
produse de industrie și de autovehicule.
• Grupările de oxizi de azot (NOx), sub formă de
gaze degajate de centralele electrice și gazele
de eșapament ale vehiculelor constituie o sursă
O2 de poluare acidă (ploile acide)
SOLUL:
• Solul este supus poluării ca și celelalte
elemente ale mediului.
• Substanțele poluante sunt vărsate de om, fie
direct asupra solului, fie în apă sau aer, de unde Conversația Prezentări Frontal Formativă
ajung în sol. euristică ppt
• Unele dintre substanțele care poluează solul
sunt: țițeiul, substanțe reziduale, ape poluate,
uleiuri minerale, etc. de la diverse instalații sau
substanțe poluante din deșeuri, din gunoaie, din
resturi menajere de la marile aglomerări
urbane, reziduuri de la fermele zootehnice.
• Diversele substanțe chimice (îngrășăminte,
erbicide, insecticide etc.) utilizate de om în
agricultură și silvicultură, administrate în
cantitate prea mare.
RECICLAREA: - explicarea termenului
O3 -discuții pe baza prezentării (materiale care pot fi Problematizarea
O4 reciclate, 5 motive pentru care reciclarea este un
proces de care avem nevoie)
-exemple de bună practică;
2.
Anunțarea - se anunță titlul, se precizează obiectivele Tabla
temei și operaționale și scopul activității; conversația flipchart Frontal
precizarea
obiectivelor Planșa cu
obiective
3. Se prezintă planșa pe care sunt reprezentate
Dirijarea situații de poluare a aerului, apei și solului. observația
situațiilor de Împreună cu elevii, se discută fiecare situație
învățare prezentată pentru a se ajunge la stabilirea unui set de explicația
măsuri care vizează prevenirea poluarii:
MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII ATMOSFERICE
- diminuarea emisiilor de gaze și pulberi în aer
O5 cu ajutorul filtrelor și a unor tehnologii
moderne aplicate în industrie;
- construirea de vehicule cât mai puțin poluante; Planșa cu Frontal formativă
- plantarea unor zone verzi de protecție; medii poluate
MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII APEI:
- construirea de baraje;
O3 - epurarea apelor rezi0duale cu ajutorul filtrelor; conversația
- consturirea de bazine speciale a deșeurilor și euristică
reziduurilor;
MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII SOLULUI:
- construcția unor zone de depozitare a
gunoaielor;
- diminuarea eroziunii solului prin plantarea
arborilor;
- utilizarea cu măsură a îngrășămintelor agricole;
4. Obținerea Elevii sunt împărțiți în trei grupe:
performanței • grupa de reciclare
• grupa de investigare Observația Pe grupe
O6 • grupa ecologiștilor independentă
GRUPA ECOLOGISTILOR – realizează o scrisoare Prezentări
O4 , O3 adresată colegilor cu sfaturi ecologice; ppt
GRUPA DE RECICLARE – definesc termenul, Munca în
O5 enumeră deșeuri reciclabile și prezintă motivele echipă
pentru care reciclarea este un proces necesar; Pe grupe
GRUPA DE INVESTIGARE – investighează pe baza Investigația
unui plan de investigare 3 situații de poluare;
5. Evaluarea - fiecare grupa prezinta produsele realizate Conversația Frontal Finală
O1 – O6 - se formuleaza opinii Explicația
- se fac aprecieri și recomandări
- fișă de activitate va fi completată (dacă timpul Individual
rămas permite), în caz contrar, va fi dată ca
temă pentru acasă;
Fisa de lucru

1. Daţi cinci 5 exemple de comportamente ecologice din viaţa voastră de zi cu


…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
2. Explicaţi de ce uneori unele alimente ( mai ales legumele ) au gust de substanţe
chimice…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……
3. Ce se întâmplă dacă cetăţenii nu respectă legile şi normele de protecţie a naturii?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………….