Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Concursul de ocupare a posturilor/ a catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar


15-16 iulie 2004

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE


Limba şi literatura română
Varianta 1

Subiectul I (30 de puncte)

A. Conţinut - 20 de puncte
1. Prezentarea generală a comediilor lui I.L. Caragiale (titluri, problematică): 4 puncte
- prezentarea generală a comediilor lui I.L. Caragiale, prin referire la elementele precizate – 4 p.;
- prezentarea parţială a comediilor lui I.L. Caragiale – 2 p.;
- menţionarea unei idei corespunzătoare cerinţei – 1 p.
2. Relevarea construcţiei subiectului dramatic şi a compoziţiei uneia dintre comedii: 4 puncte
- relevarea argumentată a construcţiei subiectului dramatic şi a compoziţiei uneia dintre comedii – 4 p.;
- relevarea parţială a construcţiei subiectului dramatic şi a compoziţiei uneia dintre comedii – 2 p.;
- menţionarea unor elemente de construcţie a subiectului dramatic şi/ sau a compoziţiei uneia dintre
comedii; tendinţa de simplă povestire – 1 p.
3. Prezentarea construcţiei personajelor din comedia aleasă (tipologii; modalităţi de caracterizare): 4 puncte
- prezentarea argumentată a construcţiei personajelor din comedia aleasă, având în vedere tipologii şi
modalităţi de caracterizare - 4 p.;
- prezentarea parţială a construcţiei personajelor din comedia aleasă, prin referire la tipologii şi la modalităţi
de caracterizare – 2 p.;
- menţionarea unor elemente de construcţie a personajelor din comedia aleasă, prin referire la tipologii şi/
sau la modalităţi de caracterizare – 1 p.
4. Ilustrarea modalităţilor de realizare a diferitelor tipuri de comic, în textul dramatic ales: 4 puncte
- ilustrarea argumentată, pe baza textului dramatic ales, a modalităţilor de realizare a diferite tipuri de
comic – 4 p.;
- ilustrarea parţială, pe baza textului dramatic ales, a modalităţilor de realizare a diferite tipuri de comic;
exemplificări sporadice – 2 p.;
- menţionarea diferitelor tipuri de comic, fără exemplificare – 1 p.
5. Exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre valabilitatea afirmaţiei date: 4 puncte
- exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre valabilitatea afirmaţiei date – 4 p.;
- exprimarea unui punct de vedere despre valabilitatea afirmaţiei date, cu încercare de argumentare – 2 p.;
- exprimarea unui punct de vedere despre afirmaţia dată, fără încercare de argumentare – 1 p.

B. Redactare - 10 puncte (punctele pentru redactare se acordă numai dacă răspunsul se


încadrează în limita minimă de spaţiu precizată)

1. Organizarea ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente,
introducere-cuprins-încheiere; construcţia paragrafelor subliniază ideile; ideile principale şi secundare au
o pondere echilibrată (în totalitate - 2 p.; parţial - 1 p.). 2 puncte
2. Utilizarea limbii literare: stil şi vocabular adecvate eseului argumentativ, claritatea enunţului, exprimare
corectă şi nuanţată, sintaxa adecvată (în totalitate - 2 p.; parţial - 1 p.). 2 puncte
3. Abilităţile de analiză şi de argumentare: ideile urmează succesiunea logică şi sunt susţinute prin
raţionamente pertinente şi personale, pe baza textelor literare; o foarte bună relaţie idee-argument;
argumentele sunt prezentate într-un mod persuasiv (în totalitate - 2 p.; parţial - 1 p.). 2 puncte
4. Integrarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice (în totalitate - 2 p.; parţial - 1 p.). 2 puncte
5. Respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (în totalitate - 2 p.; parţial - 1 p.). 2 puncte

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

1. Motivarea rolului semnelor de punctuaţie în secvenţa dată. (1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte


2. Transformarea în vorbire indirectă a fragmentului, cu indicarea a două modificări apărute în transpunere
(transformarea corectă a vorbirii directe în vorbire indirectă: 1 p.; precizarea a două modificări: 1 p. + 1 p.).
3 puncte
3. Demonstrarea prin trei argumente a caracterului oral, popular al stilului din text dat: 3 puncte
- demonstrarea corectă a caracterului oral, popular al stilului din textul dat, prin trei argumente viabile - 3 p.;
- demonstrarea corectă a caracterului oral, popular al stilului din textul dat, prin două argumente viabile - 2 p.;
- demonstrarea corectă a caracterului oral, popular al stilului din textul dat, printr-un argument viabil - 1 p.
1
Concursul de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar
Limba şi literatura română Varianta 1
Barem de corectare şi de notare
4. Precizarea mijloacelor interne de îmbogăţire a vocabularului. (1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte
Notă! Punctajul va fi acordat doar pentru indicarea corectă a mijloacelor interne de îmbogăţire a
vocabularului; nu este necesară explicarea modului în care s-au format cuvintele date.
5. Menţionarea a câte unui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor. (1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte
6. Precizarea valorii morfologice a cuvântului ,,cea”. 3 puncte
7. Motivarea rolului în frază al cuvântului ,,de”: 3 puncte
- motivarea corectă/ completă a rolului în frază al cuvântului ,,de” - 3 p.;
- motivarea parţial corectă/ completă a rolului în frază al cuvântului ,,de” - 2 p.;
- identificarea valorii de conjuncţie subordonatoare - 1 p.
8. Transcrierea unui verb care are în text funcţia sintactică de complement direct. 3 puncte
9. Precizarea funcţiei sintactice a fiecăruia dintre cuvintele subliniate. (1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte
10. Transcrierea propoziţiilor subordonate circumstanţiale de timp. (1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte

Subiectul al III-lea (30 de puncte)

1. (9 puncte)
a) Se acordă 2 p. pentru precizarea titlului opţionalului.
b) Se acordă 2 p. pentru stabilirea unuia dintre tipurile de curriculum la decizia şcolii din Curriculumul
Naţional (de aprofundare, de extindere, ca disciplină nouă, ca temă integratoare) şi 2 p. pentru
concordanţa cu nivelul de şcolaritate/ cu ciclul curricular.
c) Se acordă 3 p. pentru prezentarea argumentului în relaţie cu unul dintre aspectele menţionate.

2. (12 puncte)
a) Se acordă câte 2 p. pentru fiecare item corect formulat. (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte
b) Se acordă 6 p. pentru baremul corect formulat, distribuite astfel:
- câte 1 p. pentru indicarea răspunsului corect pentru fiecare item; (1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte
- câte 1 p. pentru distribuirea punctajului indicat. (1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte

3. (9 puncte)
a) Se acordă 1 p. pentru definirea corectă a formei de comunicare didactică/ a metodei alese.
b) Se acordă 5 p. pentru caracterizare.
c) Se acordă 3 p. pentru prezentarea exemplului de utilizare la disciplina de concurs.

NOTĂ ! Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la
10. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

2
Concursul de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar
Limba şi literatura română Varianta 1
Barem de corectare şi de notare

S-ar putea să vă placă și