Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axei prioritare 6 ”Educație și competențe”


Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de
calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”
Titlu: ”Împreună pentru școală, împreună pentru viitor”
Cod MySMIS: POCU 74/6/18/103840

Raport de Activitate1<iunie

Codul proiectului: 103840


Titlul proiectului: ”Împreună pentru școală, împreună pentru viitor”
Beneficiar Asociația Inceptus România
Partener: Inspectoratul Școlar Județean Cluj
Numele şi prenumele expertului:TRUTA CARMEN-CRISTINA
Poziția în cadrul proiectului: prof. lb. si lit.ro.la Scoala Profesionala Poiana
Contract individual de muncă nr. 533/ din 28.09.2018
Categorie expert: sub 5 ani

1. Prezentare succintă a activității prestate în perioada de raportare


Rezultate
Nr. / titlul activității Responsabilități și sarcini obținute / Nr. ore
Nr
conform cererii de conform contractului / fișei Activitate prestată4 materiale lucrat
crt
finanțare2 postului3 elaborate / e6
livrabile5
1. 4.3.Organizarea -Respectă prevederile Întocmirea caietelor de lucru
programului Scoala contractului individual de pentru luna  Iunie 2020 SDS
dupa Scoala (SDS) muncă; 16 ore
Grupa I clasa a VI-a; SDS
pentru 396 copii din -Desfasoara activitatea de
clasele primare si scola dupa scoala cu grupul Grupa a II-a clasa a VI-a;
gimnaziale de la tinta elevi in unitatea SDS Grupa I clasa a VIII-a;
Scoala Gimnaziala scolara, inclusiv activitati SDS Grupa a II-a clasa a
Viisoara si Scoala extracuriculare si de VIII-a
Profesionala Poiana sprijinire a tranzitiei la Raport de
din Turda, inclusiv urmatorul ciclu de Întocmirea Raportului de activitate
consiliere invatamant activitate IUNIE 2020
vocationala pentru -Asigura legatura cu parinti IUNIE 2020
si sprijina implicarea Întocmirea Fişei de Pontaj
1
Nu se solicită pentru experţii externalizați în baza unui contract de prestări servicii și pentru experții pe termen scurt contractați în baza unui contract de cesiune a drepturilor
patrimoniale de autor.
2
Se va menționa numărul și titlul activității proiectului la realizarea căreia expertul contribuie prin execuția sarcinii respective.
3
Expertul va prezenta succint rolul său în cadrul proiectului, responsabilitățile și sarcinile specifice asumate prin contract.
4
Se va menționa pe scurt activitatea prestată în funcție de sarcina asumată prin contract.
5
Se vor menționa rezultatele obținute / livrabilele sau materialele elaborate în contextul activității prestate.
6
Se vor totaliza numărul de ore alocate pentru execuția activității în luna de raportare.
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axei prioritare 6 ”Educație și competențe”
Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de
calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”
Titlu: ”Împreună pentru școală, împreună pentru viitor”
Cod MySMIS: POCU 74/6/18/103840
Rezultate
Nr. / titlul activității Responsabilități și sarcini obținute /
Nr Nr. ore
conform cererii de conform contractului / fișei Activitate prestată materiale
crt lucrate
finanțare postului elaborate /
livrabile
parintilor IUNIE 2020 Fisa de
Realizeaza aplicarea si Pontaj
monitorizarea implementarii
Planului Educational IUNIE 2020
Întocmirea Planificării
Individual al elevilor din întâlnirilor cu părinţii IUNIE Planificarea
grupa pe care o gestioneaza
2020 întâlnirilor cu
- Se implica in activitatile
extracuriculare si de părinţii
sprijinire a tranzitiei la IUNIE 2020
urmatorul ciclu de Întocmirea P . V . de P.V. de
invatamant predare –primire a caietelor
predare –
-Respectă măsurile de de lucru IUNIE 2020
primire a
disciplină a muncii şi
normele de comportare la caietelor de
locul de muncă şi faţă de lucru IUNIE
beneficiarii proiectului; 2020
- Intocmeste Raportul lunar
de activitate in conformitate
cu modelul aprobat de catre
Autoritatea Contractanta;
- Studiază în permanenţă şi
respecta legislaţia în vigoare
pentru domeniul său de
activitate,
- Asigură confidenţialitatea
cu privire la datele
personale ale beneficiarilor
şi la documentele
proiectului;
- Răspunde, în condiţiile
legii, de îndeplinirea
atribuţiilor ce-i revin prin
prezenta fişă a postului, prin
contractul individual de
muncă precum şi de
respectarea tuturor
reglementărilor legale în
vigoare în domeniul specific
de activitate;
- Îndeplineşte orice alte
sarcini in vederea
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axei prioritare 6 ”Educație și competențe”
Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de
calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”
Titlu: ”Împreună pentru școală, împreună pentru viitor”
Cod MySMIS: POCU 74/6/18/103840
Rezultate
Nr. / titlul activității Responsabilități și sarcini obținute /
Nr Nr. ore
conform cererii de conform contractului / fișei Activitate prestată materiale
crt lucrate
finanțare postului elaborate /
livrabile
implementarii
corespunzatoare a
proiectului.
2. Detalierea activităților realizate și a rezultatelor obținute
- Întocmirea caietelor de lucru pentru luna  Iunie 2020 SDS Grupa I clasa a VI-a; SDS Grupa a II-a clasa a VI-a;
SDS Grupa I clasa a VIII-a; SDS Grupa a II-a clasa a VIII-a

- Întocmirea Raportului de activitate IUNIE 2020

- Întocmirea Fişei de Pontaj IUNIE 2020

- Întocmirea Planificării întâlnirilor cu părinţii IUNIE 2020

- Întocmirea P . V . de predare –primire a caietelor de lucru IUNIE 2020

4.3.Organizarea programului Scoala dupa Scoala (SDS) pentru 396 copii din clasele primare si
gimnaziale de la Scoala Gimnaziala Viisoara si Scoala Profesionala Poiana din Turda, inclusiv
consiliere vocationala pentru GT clasele VII-VIII
-Raport de activitate IUNIE 2020

- Fisa de Pontaj IUNIE 2020


3. Întârzieri / probleme întâmpinate în realizarea sarcinilor specifice

Nu este cazul

4. Anexe:
-Raport de activitate IUNIE 2020

- Fisa de Pontaj IUNIE 2020

- Planificarea întâlnirilor cu părinţii IUNIE 2020

- P.V. de predare – primire a caietelor de lucru IUNIE 2020

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, că orele prestate și
plătite din acest proiect sunt conforme cu realitatea și nu au fost decontate din altă sursă de finanțare.
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axei prioritare 6 ”Educație și competențe”
Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de
calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”
Titlu: ”Împreună pentru școală, împreună pentru viitor”
Cod MySMIS: POCU 74/6/18/103840

Numele expertului: TRUTA CARMEN-CRISTINA

Semnătură: ................

Dată: 01.07.2020
Avizat 7,
Numele managerului de proiect:
HAVA ANDREEA
Semnătură:
Dată: 01.07.2020

Verificat Coordonator partener


HADRIAN ARION
Data: 01.07.2020
Semnatura