Sunteți pe pagina 1din 63

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII DIN

REPUBLICA MOLDOVA
UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ”ION CREANGĂ” DIN
CHIȘINĂU
FACULTATEA ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI INFORMATICĂ
CATEDRA PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI
DANS

GHID
PENTRU PRACTICA PROFESIONALĂ
DE MASTER
(adaptat perioadei de instruire la distanță)
PROGRAM DE STUDIU MANAGEMENT ȘI
CONSILIERE ÎN EDUCAȚIE PREȘCOLARĂ

CHIȘINĂU 2020
AGENDA
PRACTICII PROFESIONALE DE MASTER

Practicaprofesională de master

Facultatea Științe ale EducațieișiInformatică


Program de studii MCEP
Masterand Hanganu Ira
Duratapracticii 5 săptăpmâni
Perioada de desfășurare 4 mai-6 iunie
Unitate-bază IET______________________________
Coordonator de practică Carabet Natalia
Mentor _________________________________

SARCINI PENTRU PRACTICA DE MASTER

Sarcina 1.
ElaboraţiPlanul Individual săptămânal, conform tabelului

Săptămâna, Obiectivele Activităţilepreconizate


perioada
Săptămâna  StudiereaGhiduluipracticii de master Descrierea IET de aplicație
I-a  Familiarizarea cu Instituția de Studierea Ghiduluipractivcii
Educație timpurie. Eșalonareaactivitățilorcevor fi
 Elaborareaplanuluipracticii de realizateîncadrulpracticii
master

Săptămâna
II-a  Realizarea,planificarea activitățiilor Realizarea activităților
educaționale cu copii. educaționale cu copiii
 Elaborareaanalizei SOWT. Elaborareaanalizei SWOT

Săptămâna
a III-a  Elaborarea aunui plan Elaborarea și colaborarea cu
individualizatpentru o cadrele didactice,metodistul din
săptămânăpentrufamiliile care nu au instituție a unui plan individualizat
acces la pentru o săptămână pentru famiile
mijloaceleTIC,studiereareperelorteo care nu au acces la
retice a documentelor MECC. internet,telefoane
performante,calculatoares.a.

Realizarea diferitor activităție ducaționale Realizarea activităților


cu copii. educaționale cu copiii

Săptămâna  Organizarea ședinței tematice cu Organizarea ședinței cu părinții


a IV-a părinții
Realizareaactivitățiloreducaționale
cu copiii

Săptămâna  Completarea documentației și Completareareflecțieiasuprapractic


a V-a portofoliului practicii de master. ii de master

Completarea portofoliului
practicii .
Semnarea referinței personale
Completarea borderoului

Sarcina 2.
Executaţi prezentarea IET în care veţi executa practica profesională de master.
_____________________________________________________________________________
Instituția de educație timpurie s.Cîietu la care îmi execut practica profesională de
master și care activez ,este adoua casă pentru mine.
IET este unitatea de educație pentru copii de vârsta de1,5-7ani,este instituția care
în colaborare cu familia asigură dezvoltarea capacitățiilor creative prin valorificarea
potențialului psihologic și intelectual al copiilor,pregătirea multilaterală pentru o viață în
vederea integrării în activitatea școlară.În relațiile cu copii cu colegii de serviciu,părinții
am format un climat prietenos bazat pe multă încredere și stimă reciprocă.Instituția de
educație timpurie s.Cîietu se găsește într-o clădire –tip cu 2 nivele,se respectă stric
normele sanitaro-igienice,cerințele și regulile de anti-incendiare.
Instituția în care activez este formată din3 grupe de copii care cuprinde 75 de
copii.Grupele sunt spațioase,luminoase care dispun de următoarele încăperi separate:
 Grupele cum am mai spus mai sus suntluminoase ,spațioase,mobilierul
corespunde vârstei copiilor,centrele de interes sunt amplasate la nivelul
copiilor,care fiecare copil are acces la materialele din centrele de interes.
 Coluarele fiind destinate pentru copii, unde copii își pun hainele,la fel sunt
afișate panouri pentru părinții.
 Blocurile sanitare sunt dotate conform ,,Regulamentului sanitar pentru
instituțiile de educație timpurie,, cu WC,fiecare copil are prosopul
său.Inainte fiecare masă și nu numai, copii se spală pe mâini cu apă și săpun.
Fiecare grupă de copii dispune de teren de joacă ,la care copii își desfășoară
unele activități la aer liber.
In IET S.Cîietu au fost create condiții optime pentru desfășurarea procesului
educațional.Cadrele didactice acordă prioritate calității demersului didactic
astfel încât acesta să fie atractiv,participativ,stimulativ și motivațional pentru
asigurarea dezvoltării armonioase a personalității copilului.Cadrele didactice
dau dovadă de creativitate în proiectarea și realizarea activitățiilor,axându-se
pe aplicarea metodelor și procedeelor centrate pe copil.Totodată în cadrul
activitățiilor se aplică tehnicii de implicare individuală și în grup al
copiilor.Se lucrează cu copiii în perechi sau în grupuri mici,ceea ce a condus
la participarea tuturor copiilor în cadrul activitățiilor.
Instituția de educație timpurie s.Cîietu colaborează cu APL,Instituția publică
,,Gimnaziul Cîietu,,,cu biserica ,casa de cultură unde se desfășoară diferite
festivități în care participă și copii din instituția noastră.Colaborăm și cu
Consiliul Raional și cu alte instituții din raion și nu numai.
Obiective propuse pentru anul de studii 2019-2020 au fost:
-Dezvoltarea legăturilor de parteneriat cu părinții pentru a eficientiza
dezvoltarea copiilor.
-Cunoașterea mediului,înțelegerea lumii și cultura ecologică la preșcolari.
-Dezvoltarea capacitățiilor de vorbire și comunicare prin intermediul
activitățiilor.

Coluarul grupei mijlocii


Sarcina 3.
Descrieţisuccintactivitateazilnicăîncadrulpracticii de master.

Saptămâna 1 Ziua, Data Activitatea


4 mai 2020 Studierea Ghidului practicii
4 mai 2020 Descrierea IET de aplicație
6 mai 2020 Eșalonarea activităților ce vor fi realizate în
cadrul practicii
Permanent Realizarea activităților educaționale cu copiii

Săptămâna 2 Permanent Realizarea activităților educaționale cu copiii


14 mai Elaborarea analizei SWOT
2020

Săptămâna 3
19mai 2020 Elaborarea, în colaborare cu managerul
instituției și cadrele didactice a unui Plan
individualizat pentru o săptămână pentru
familiie care nu au acces la mijloace TIC
Permanent Realizarea activităților educaționale cu copiii

Săptămâna 4 22 mai Organizare a ședinței cu părinții


2020
Permanent Realizareaactivitățiloreducaționale cu copiii

Săptămâna 5 2 iunie Completareare flecției asupra practicii de


2020 master
3-4 iunie Completarea portofoliului practicii cu dovezi
2020
5 iunie Semnarea referinței personale
2020
6iunie 2020 Completarea borderoului
Permanent Realizareaactivitățiloreducaționale cu copiii
Sarcina 4. Realizați planificarea activităților educaționale cu copiii timp de o săptămână, sarcini pentru
părinți ( vezi exemplu Anexa, 1 din Metodologia privind organizarea la distanță a procesului
educațional în condiții de carantină, pentru instituțiile de educație
timpurie.https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologie_la_distanta_iet_378.pdf _
Ziua 1
Grupa de vârstă __5-6 ani___
Proiect tematic__Împărăția florile de primăvară______
Tema zilei__În grădina cu flori___________
Domenii/dimensiuni integrate:Eu,familia și societatea.Limbaj și comunicare.Arte
Unități de competențe:1.Identificarea emoțiiloradecvatecontextului.
2.Descriereadetaliată,logică,clarăa
unorobiecte,imagini/plante,vietăți,personaje,dupădiferitecriteria,aspect.
Domenii de dezvoltare/indicatori realizați:
Dezvoltarea cognitivă ,indicatori 696,697
Dezvolatrea fizică și fortificarea sănătății ,indicatori 85,86,87.

Ziua Luni.
Etape ale Modalități de realizare Forma on- Sfaturi pentru
activității/Sarcini line părinți
de lucru Sincron
(Zoom;
Skype; Viber;
grup
facebook;
grup viber,
etc.
Asincron
( poștă
electronic;
viber;
messenger,
etc.)
Gimnastică Accesați saytul și efectuați Inainte de
exercițiile.https://www.youtube.com/watch activități
?v=jUNBugrF1iU aerisiți
încăperea,resp
ectați igiena
personală.Asig
urațivă că în
apropiere nu
sunt obiecte
care v-ar putea
să vă loviți.
Jocuri. Participă toți membrii familiei. Sursa Implicați-vă în
Joc de atenție Rugăm copilul să identice culoarea informațional joc.Ajutați-l
:Spunececuloare diferitor obiecte din jur,copilul trebuie să- ă este pe copil să se
are? și concentreze atenția pentru a da un expediată pe expună.
răspuns corect. messenger.
Convorbiri cu -Participă toți membrii familiei.Copilul Solicitați
observare. descrie floarea din grădină,folosind răspunsuri
Observarea și propoziții dezvoltate. complete.
descrierea florilor -Analizează imaginea cu flori de Nu criticați.
dingrădina primăvară. Corectați-l
noastră. -Curiozități despre florile de grădină ce fără
înfloresc primăvara. discriminări.
Memorarea unei Poezia,,Florile ,, Apreciați
poezii (se va scrie de C.Dragomir.Poezia se memorizează efortul prin
denumirea) mai ușor când este citită de părinte de diverse laude.
cîteva ori,lucrul cu vocabularul,memorarea
a câte două viersuri.
Învățarea unui https://www.youtube.com/watch? Cântați
cântec v=Jrrui59to20 împreună cu
vizionați cântecul . copii.
Activități de Propuneți copilului să numere petalele Apreciați
numărare.... unei flori.Să compare florile:mai mare,mai efortul prin
mic,egal. diverse laude.

Desenare/modela Propuneți pentru copil: Ajutați copilul


re/aplicare -să deseneze /picteze/coloreze flori(cu a realizarea
materiale desenului sau
disponibile:creion,cariocă,guaș,hârtie,carto aplicației.
n,ziare)
-să construiască flori din
hârtie,stofă,frunze,puzzle etc.
Activități practice Sădiți împreună cu copilul flori de Participați
( sădirea primăvară și îngrijițile. împreună cu
plantelor; copilul la
pregătirea unor săditul florilor
bucate; aranjarea și îngrijirea
jucăriilor) lor.
Discuții despre -Ce am făcut azi? Vorbiți și
cele realizate -Ce am învățat nou? dumnrvoastre
-Ce ți-a plăcut cel mai mult? ce va plăcut în
-Ce fel de floare este laleaua? această
-Cum te simți? activitate și
-Cu ce vrei să ne mai ocupăm? cum vă simțiți.
Rezultatele Poze ale lucrului efectuat.Segvențe video. Părinții au Expuneți-vă
/produsele transmis prin părerea despre
activității messenger activitatea
desfășurate cu sarcinile date. desfășurată și
copiii anume ce va
reușit/nu a
reușit,ce ați
schimbat,adău
gat,cum a
lucrat copilul.
Ziua 2

Ziua a 2

Grupa de vârstă 5-6 ani

Proiect tematic_Împărățiaflori de primăvară____


Tema zilei___Micii grădinari___
Domenii/dimensiuni integrate:Sănătate și motricitate.Limba și comunicare.
Unități de competențe:Recunoaterea importanței gimnasticii matinale în activitatea motrică.
Manifestarea interesului pentru receptarea expresiilor în contexte de comunicare cunoscute.
Domenii de dezvoltare/indicatori realizați:Dezvoltareacognitivă.indicatorul 584.
Ziua de Marți
Etape ale Modalități de realizare Forma on-line Sfaturi pentru
activității/Sarcini Sincron (Zoom; părinți
de lucru Skype; Viber;
grup facebook;
grup viber, etc.
Asincron ( poștă
electronic; viber;
messenger, etc.)
Gimnastică .
https://www.youtube.com/watc
h?v=jUNBugrF1iU
Jocuri ( se vor Jocul ,,Florilor,, Implicați-vă în
scrie denumirile) Participă toți membrii familie joc.Ajutați-l pe
Desfășurarea jocului:Dintre copil să se
membrii familiei se alege un expună.
grădinar,care pune fiecare
jucător denumiri de
flori(ghiorghină,bujor,trandafir
,liliac,narcis etc.)Toate florile
se așează într-un rând
,grădinarul se apropie de o
floare șii zice:
-Of mă doare!
-Ce te doare?
-Inima!
-Pentru cine?
-Ce fel de floare?
-Gherghină (sau altfel de
floare)
Convorbire cu Care sunt etapele de sădire a Încurajați copilul
observare.Observ unei flori? să vorbească
area și descrierea -Ce materiale ne trebuie pentru corect.Ajutați-l
florilor din a sădi o floare? dacă nu
grădina noastră. -Unde trebuie să sădim? cunoaște.
-Ce trebuie să facem după ce Explicații
am sădit? copilului cum se
sădește o
floare.Cum
trebuie să avem
grijă de flori.
Activități de -Afânează,pregătește pământul Explicații
observare a împreună cu părinții. copilului cum se
mediului/experim -Sădiți împreună cu copilul sădește o
entare/explorarea flori de primăvară și îngrijițile. floare.Cum
Observați ce schimbări au loc trebuie să avem
zilnic? grijă de flori.
Memorarea unei Repetarea poeziei,,Florile,,de Poză trimisă prin Citiți poezia 1-3
poezii (se va scrie C.Dragomir. messenger ori pentru să-și
denumirea) aducă aminte
poezia.
Învățarea unui Înterpretarea cîntecului Secvențe video.
cântec https://www.youtube.com/watc
h?v=Jrrui59to20

Activități de Propuneți copilului să numere Apreciați efortul


numărare.... florile din grădină. Să compare prin diverse
florile:maimare,maimic,egal. laude

Construirea din
diverse materiale
Desenare/modela Să deseneze grădina cu flori pe Ajutați copilul la
re/aplicare care o are acasă. realizarea
desenului
,folosiți culorile
potrivite.
Activități practice Să sădească o floare în grădină.
( sădirea
plantelor;
pregătirea unor
bucate; aranjarea
jucăriilor)
Discuții despre -Ce am făcut azi? Vorbiți și
cele realizate -Ce am învățat nou? dumnevoastre ce
-Ce ți-a plăcut cel mai mult? va plăcut în
-Ce fel de floare este laleaua? această activitate
-Cum te simți? și cum vă simțiți.
-Cu ce vrei să ne mai ocupăm?
Rezultatele Poze ale lucrului efectuat Transmiterea
/produsele pozelor prin
activității messenger.
desfășurate cu
copiii
Ziua 3
Grupa de vârstă 5-7 ani
Proiect tematic:Împărăția florilor de primăvară.
Tema zilei:Bujor –floare de grădină
Domenii/dimensiuni integrateLimbajși comunicare..Arta
Unități de competențe:2.4 Descrierea detaliată,logică clară a unor obiecte,imagini,caduri,vietăți,
personaje după diferite criterii aspecte.
2.1Identificarea și utilizarea conștientă a ustensilelor și a materialelor necesare pentru a desena,a modela
și a crea colaje.
Domeniidedezvoltare/indicatori realizați:Dezvoltarealimbajului,acomunicăriișipremiselecitiriișiscrierii-
indicatori 401,407,546.
Ziua Miercuri
Etape ale Modalități de realizare Forma on-line Sfaturi pentru
activității/Sarcini de Sincron (Zoom; părinți
lucru Skype; Viber;
grup facebook;
grup viber, etc.
Asincron ( poștă
electronic; viber;
messenger, etc.)
Jocuri :,,Eu sunt Participă toți membrii Implicațiv-vă în
bujor,tu ești ? familiei,fiecare numind pe joc.Ajutați-l pe
rând o floare de copul să se
primăvară.Fiecare expună.Oferiți-i
argumentează de ce a ales timp să
floarea dată. răspundă.
Convorbiri cu Propuneți să descrie bujorul Solicitați
observarea în baza imaginilor sau în răspunsuri
bujorului. grădină. -Ce culoare are concrete.Nu
bujorul? criticați.
-Unde crește bujorul? Criticați fără să
-Când înflorește bujorul? discriminați.
-Ce culoare are tulpina?
-Cum este ea?
-Cu ce se aseamănă bujorul?

Lectura textului. Citițile copilului ,,Legenda Anexa 1 Discutați cu


bujorului,, copilul despre
legendă.Explicaț
ii unde nu îi este
clar.Nu criticați.
Activități de Propuneți copilului să
numărare.... numere petalele bujorului și
frunzele de pe tulpină.
Propuneți copilului să scrie
litera din mijlocul
cuvântului,,bujor,,

Educație pentru Sunetulșilitera j. Ajutați-l pe


Da-țiexemple de cuvinte copil.Oferiți-
limbaj și comunicare
care conținsunetul (j). itimpsărăspundă.
2.Alcătuiți propoziții cu Demonstrațimaiî
cuvinteleexemplificate. ntâicopilului
Lucrațiîn abecedary cum săscrie
îndrumându-l pe correct litera de
copilsăefectuiezeînsărcinăril tipar.
e.
Discuții despre cele -Ce am făcut azi?
realizate -Ce ai învățat azi?
-Ce fel de floare este
bujorul?
-Ce materiale ai folosit?
Rezultatele Poze ale lucrului efectuat Puneți în
/produsele vază ,ramă
activității desenele
desfășurate cu ,colajele
copiii apreciați-
le.Solicitați să
le dea o
denumire a
picturii,colajul
ui,modelajului.
Ziua 4
Grupa de vârstă 5-6ani
Proiect tematic:Împărăția florilor
Tema zilei:Florile de cameră.
Domenii/dimensiuni integrate:Științe și tehnologii.Arte.
Unități de competențe:Identificarea și utilizarea conștientă a ustensilelor și a materialelor necesare
pentru a desena,a modela și a crea colaje.
Realizarea numărării în șir crescător și descrescător în limita lui 0-10.
Domenii de dezvoltare/indicatori realizați:Dezvoltare cognitivă.Indicatori-632,633,634
Ziua de JOI
Etape ale Modalități de realizare Forma on-line Sfaturi pentru
activității/Sarcini Sincron (Zoom; părinți
de lucru Skype; Viber;
grup facebook;
grup viber, etc.
Asincron ( poștă
electronic; viber;
messenger, etc.)
Jocuri ,,Culegem Jocul de mișcare,,Culegem
flori,, florile,,
Desfășurarea jocului;
Jocul se desfășoară în curtea
casei îngrădită sau într-o Implicațivă în
cameră mai mare.Un părinte joc
este conducătorul.Pe jos vor
fi împrăștiate flori
artificiale.Câștigătorul va fi
cel care va strânge cele mai
multe flori.
Convorbiri ( se va -Ce beneficii aduce floarea Încurajați copilul
scrie denumirea) de cameră? să vorbească
-Care flori pot fi periculoasă ? corect.Ajutați-l
-Care flori de cameră purifică dacă nu cunoaște
aerul? răspunsul.
-Care floare din casă,cameră
îți place cel mai mult?
-De ce?
Activități de -Să observe și să descrie Asculați-l până
observare a florile din casa lor. la urmă.
mediului/experime -Împreună cu părinții să
ntare/explorarea numescă florile din cameră.
Memorarea unei ,,Florile ,,de C.D ragomir. Segvențe video Puteți organiza
poezii (se va scrie Rugați copilul să recite transmise pe un concurs de
denumirea) poezia clar,solemn,cu messenger. recital al poeziei
intonație. cu participarea
Recitarea expresivă a poeziei. tuturor
membrilor
familiei,cu
acordarea unor
recompense(apla
uze,medalii etc.)
Activități de Să facă calcule orale și scrise Apreciați efortul
numărare.... în concentrul 10.Câte flori se prin diverse
află într-un buchețel și câte în laude.
altul?
Câte petale are o floare?

Desenare/modelare Desenarea/modelarea unui Ajutați-l să


/aplicare ghiveci cu flori de cameră. realizeze sarcina.
Activități practice ( Sădirea unei plante de Paeticipă
sădirea plantelor; cameră. împreună cu
pregătirea unor Îngrijirea zilnică a florilor de copilul la
bucate; aranjarea cameră. îngrijirea florilor
jucăriilor) de cameră.
Discuții despre -Ce am făcut azi? Vorbițile și
cele realizate -Ce am învățat nou? dumnevoastre ce
-Ce flori de cameră cunoști? va plăcut la
-Ce și-ar plăcea să faci? această
activitate.
Rezultatele Poze ale lucrului efectuat. Transmiterea Puneți în vază
/produsele lucrărilor prin ,ramă desenele
activității messenger. ,colajele
desfășurate cu apreciați-
copiii le.Solicitați să le
dea o denumire a
picturii,colajului,
modelajului.
Ziua 5
Grupa de vârstă 5-6 ani
Proiect tematic:Împărăția florilorde primăvară.
Tema zilei_____ Frumoasele lalele_________
Domenii/dimensiuni integrate:Limbaj și comunicare.Arta
Unități de competențe: 2.4 Descrierea detaliată,logică clară a unor obiecte,imagini,caduri,vietăți,
personaje după diferite criterii aspecte

Domeniidedezvoltare/indicatorirealizați: Dezvoltarealimbajului,acomunicăriișipremiselecitiriișiscrierii-
indicatori 401,407,546.

Ziua de Vineri
Etape ale Modalități de realizare Forma on- Sfaturi pentru părinți
activității/Sarcini line
de lucru Sincron
(Zoom;
Skype; Viber;
grup
facebook;
grup viber,
etc.
Asincron
( poștă
electronic;
viber;
messenger,
etc.)
Jocul ,,Grădinarul Participați toți membrii Ajutași-l pe copil să
iscusit,, familiei. se implice în joc.
Desfășurarea jocului :
Părintele împrăștie
elementele de puzzle,iar
copilul trebuie să unească
elementele,astfel încât să
obțină corect imaginea.
Convorbiri Întrebați copilul despre locul Ascultați-l până la
unde crește laleaua,când urmă .Solicitați
înflorește,culorile,forma răspunsuri complete.
lalelei.
-Ce culoare are laleaua?
-Cu ce se aseamănă?
-Ce culoare are tulpina?
-Cu ce se aseamănă laleaua?
-Ce culoare are tulpina?
Activități de Propuneți să descrie laleaua Video se Nu criticați.
observare a în baza imaginilor sau în trimite pe Corectați-l fără
mediului/experime grădină. grup discriminări.
ntare/explorarea -Cum e rădăcina lalelei? messenger.
-Cu ce seamănă?
-La ce servește rădăcina?
--După ce crește tulpina ce se
întâmplă?
-Ce observi pe tulpină?
-Cum sunt aceste frunze?
-Ce formă au petalele lalelei?
-Cum este petala?
-Ce culoare are?
-Du floarea la nas!Ce simți?

Memorizarea Citiți clar poezia,memorați-o Video prin Rugați copilul să


poeziei ,,Lalelele,, împreună cu copilul.Lucrați messenger. recite poezia
asupra vocabularului clar,solemn,cu
,explicații dacă sunt cuvinte intonație.Apreciați
care nu le înțeleg. efortul prin diverse
laude,încurajări.
Nu criticați.
Activități de -Numărarea petalelor de Apreciați efortul prin
numărare.... lalea.Numărarea lalelelor din diverse laude.
grădină?

Desenare/modelare -să deseneze /picteze ,să ANEXELE Puneți în


/aplicare modeleze din plastilină ,să 3,4,5 mapă,vază,ramă
construiască din hîrtie desenele
.Lucrați împreună ,colajele,apreciațile.
Discuții despre Vorbiți-le ce v-a
cele realizate Discuții la cele realizate. plăcut DVS. în
-Ce am făcut azi? această activitate și
-Ce am învățat nou? cum vă simțiți.
-Ce fel de floare este laleaua?
- Ce materiale ai folosit?
Rezultatele Pozele ale lucrului efectuat. Trimise prin Expuneți păreri
/produsele messenger. despre activitatea
activității desfășurată și anume
desfășurate cu ce v-a reușit/nu v-a
copiii reușit, ce ați
schimbat, adăugat,
cum a lucrat copilul

Anexa 2. LALELE

Vai, cât sunt de minunate


Parcă-s cupe colorate!
Picurate fin cu ceară
Sau cu-o roșie cerneală.
Cum apare dimineața
Toate își arata fața.
Cupele-și deschid usor
Salutând pe trecător.
Dar așteaptă cu drag seara,
Ca sa vină iar răcoarea.
Și se culcă împăcate
C-au fost de toți admirate.
Sarcina 5. Elaborați Portofoliul digital al unei grupetimp de o săptămâna. Includeți în portofoliu
lucrările copiilor; secvențe din feed-backul cu părinții despre dezvoltarea copiilor.
MOTTO:

,,sUNT RESPONSABIL CĂ COPII DIN GRUPA MEA SUNT


ACASĂ ȘI AU CU CE SE OCUPA!,,
Sarcina 6. Elaborați , în colaborare cu managerul instituției și cadrele didactice un Plan
individualizat pentru o săptămână pentru copiii cu CES și
pentru familiie care nu au acces la mijloace TIC, urmănd tabelul

Nr. d/o Activitatea Modalități de transmitere a Modalități de


informației de către transmitere a
cadrele didactice informației de către
părinți/tutore
Luni Centrul știința: Convorbire cu părinții prin 1.Footografiile
Observări asupra telefonul mobil,fix. realizate la telefon,
anotimpului. transmise educatorului
Colaj;Poienița cu flori

Marți Centrul joc de masă; Discuții,explicații


părințiilor prin
Găsiți imagini care încep intermediului telefonului.
cu sunetul ,,A,,.ConstruiȚii
propoziții din 2-3 cuvinte.

Miercur Centrul biblioteca În unele cazuri ,cadrul Vizita educatorului si


i Lucrul cu cărțile de didactic se va deplasa la realizarea fotografiilor
colorat.Colorăm atâtea domiciliu pentru a la telefonul mobil al
legume cât arată prezenta părintelui educatorului- ca
cifraPovestiți ce vedeți pe sarcinile de lucru pentru dovadă
imaginea din carte. copil.

Joi
Centrul Arta Discuții,explicații
Modelarea Fructelor și părințiilor prin
legumelor Poze,înregistrări video
intermediului telefonului. relizate la
telefon,transmise
educatorului.

Vineri
Centrul construcții; Activitatea video prin
Construim o căsuță. messenger.

Sarcina 7
Organizaţi o activitate metodică sau managerială/ on-line cu educatorii din instituţia
preşcolară. Proiectul didactic se va anexa în portofoliu.
Proces verbal Nr.4 al şedinţei de părinţi din 22mai 2020
Prezenţi:_15
Absenţi:4
Motivaţi:_2
Nemotivaţi 2
Ordinea de zi cuprinde:
1. Cu privire la procesul de pregătire a copiilor pentru debutul școlar în instituțiile
de educație timpurie.
2.Discuții,schimbări de păreri între cadru didactic și părinții,profesorul de la școală
și părinții,dar și părinții între părinții.

Obiectivul principal:
Dezvoltarea proceselor-cognitive,capacitățiilor intelectuale,adaptarea intelectuală
afectivă,comportamentul la programul activității școlare.

Discuții:
Salutul :Bună ziua stimați părinții.
Astăzi va fi o ședință lucrativă,interesantă,pentru a afla ceva nou.

1În condițiile modernizării sistemului educațional preșcolar apar noi aspecte ,atât
conceptuale,cât și continutale ,ce vizează pregătirea copiilor pentru școală.
Copilul descoperă zilnic pentru sine miracolul lumii naționale,obiectuale și
relaționale valorificând ,copilul deseori greșește.
Astfel,apare necesitatea de a-l ajuta să se orienteze în mediul ambiant,de a-l învăța
să mediteze,să genereze raționamente originale.
Realizarea obiectivelor propuse de Curriculum pentru educației timpurii permite
copilului să debuteze în rol de elev fiind capabil să comunice eficient și să
coopereze cu alți copii și persoane mature ,să se implice în activități comune
aducând contribuția sa,să i-a atitudine față de evenimente și conduita altora,să
evalueze propia conduită și să aplice potențialul său pentru a soluționa probleme,să
identifice și să formuleze verbal emoțiile și sentimentele proprii.Copilul v-a
demonstra încredere în sine și autorespect.
Stăpânind comunicarea verbală ,preșcolarul v-a putea să asculte partenerul de
comunicare;v-a participa la convorbirii;v-a relata coerent despre
obiecte,persoane,evenimente din experiența sa,v-a reda conținutul unor texte de
volum mic,v-a formula întrebări și răspunsuri,v-a identifica limbajul oral și scris,v-
a efectua analiza sonoră a unor cuvinte scurte ,va identifica sunetul și litera ,v-a
identifica literele de tipar ale alfabetului.
Totodată copilul v-a fi capabil să depună unele eforturi cognitive,să-și orinteze
atenția și să se concentreze asupra sarcinii.Preșcolarul la finele anului de activitate
în grupa pregătitoare v-a demonstra capacitatea de a grupa obiecte,a ordona,a
compara ,a analiza ,a face unele concluzii în baza materialului instructiv și a
elabora o soluție în situațiile cotidiene.Copilul la final de grădiniță înțelege
numerele și cifrele,operațiile de anunare și scădere și va cunoaște simbolurile
matematice.
Spre finele vârstei preșcolare copilul v-a demonstra interes pentru explorarea
obiectielor vii și moarte ,v-a corela schimbări de natura vie cu cele din natura
moartă,v-a înțelege efectele activității omului în natură și responsabilitatea acestuia
pentru mediu.
La debutul școlar copilul v-a fi informat și v-a aprecia teatrul ,artele
plastice,literatura,muzica,dansul el v-a manifesta capacitatea de a exprima unele
idei și emoții prin mijloace artistice,v-a dispune de creativitate expresivă și
sentimente estetice.
Preșcolarul se duce la școală sănătos din punct de vedere fizic și psihic, manifestă
deprinderi de igienă individuală și de grup,tinde spre o alimentație
sănătoasă.Copilul se v-a implica cu plăcere în activitățiile motrice,demonstrând
coordonare psihomotoră,un nivel sufient de dezvoltare a mișcărilor de bază și a
mișcărilor fine.
Noi cadrele didactice am depus efort cu mare drag pentru a pregăti copiii pentru
școală nu numai în grupa pregătitoare ,dar și în toți ani de grădiniță.
Succese mari pe viitor!

Ce concluzii am putea trage din cele efectuate mai sus ?


Fiecare copil trebuie sprijinit în dezvoltarea sa în care adultul îl ajută, îl încurajează
în mişcările pe care le realizează.
Fişă de evaluare a ședinței
Emoţiile mele pozitive au fost Astăzi
prilejuite de.................................. cel mai mult mi-a plăcut
....................................................... .........................................................................
....................................................... ...................................................................
....................................................... .......................................................
....................................................... .......................................
....................................................... ..........................

Plec de la şedinţă cu gândul.............................


....................................................................................
.........................................................................................
.............................................................................................
..................................................................................
...............

N-am înţeles....................... Data viitoare vă rog să.............


........................................................ ..................................................
........... .........................................................
...............................................................
......................................................... ....................................................
........... .........................................................
..............................................................
......................................................... ...................................................
........... .........................................................
..............................................................
......................................................... ...................................................
........... .........................................................
..............................................................

Sfaturi, sugestii, propuneri


.......................................................................................................................
...........................................................................................................
..............................................................................................
................................................................................
Sarcina 8.
Analiza SWOT a instruirii la distanță- online
1.1. Procesul de predare –învățare

Puncte tari Puncte slabe


 Lipsa mișcării fizice.
 Cunoști programe noi  Timpul excesiv care îl petrecem la
 Înveți să lucrezi în spațiul online calculator.
 Nu vezi emoțiile copiilor și nu știi daca
toti au înțeles, este clar, le place
sarcina, unde au probleme ca sa intervii
cu ajutor
Oportunități Bariere
 Individualizarea procesului de predare-  Lipsa tehnologiilor informaționale în
învățare familie
 Lipsa competențelor digitale

1.2. Procesul de evaluare a copiilor, a produselor copiilor

Puncte tari Puncte slabe


 Analizezi rezultatul  Nu ai vazut etapele de realizare a
 Vezi clar produsul copilului produsului
 Vezi doar rezultatul

Oportunități Bariere
 Segvențele video a etapelor de  Lipsa tehnologiilor la domiciliu
realizare a sarcinii  Lipsa competențelor digitale

1.3. Procesul de apreciere a activității cadrelor didactice


Puncte tari Puncte slabe
 Să dezvoltă mult competențele digitale  Nu se vede efortul cadrului didactic
 Se face schimb de practici, opinii, depus
competențe  Greu de văzut efortul adevarat depus.

Oportunități Bariere
 Opiniile părinților despre relația,  Lipsa tehnologiilor la domiciliu
efortul și contribuția cadrului didactic  Lipsa competențelor digitale
Sarcina 9.
Reflectaţi asupra practicii pedagogice de master, în care veţi realiza autoanaliza activităţii
profesionale, veţi indica dificultăţile întîlnite, soluţii de îmbunătăţire a practicii pedagogice de
master :

REFLECŢIE:
În urma realizării practicii profesionale de master:

 Am achiziționat următoarele cunoştinţe: de planificare a activităților educaționale


în baza documentelor naționale în vederea educației copiilor de vârstă timpurie.

 Mi-am format următoarele abilități: de relaționare , cu părinții, cu cadrele didactice


de a planifica sarcini cu character educative transmise părințiilor, de convingere că
părinții –mama,tata sunt educatorii copiilor, competențe digitale, tehnologice

 Mi-am confirmat următoarele atitudini: răbdare, calitate, punctualitate, altruism.

Am constatat că am nevoie să-mi dezvolt în continuare următoarele abilități:


Planificarea activițiilor educaționale la distanță, evaluare a copiilor la distanță.
Valori personale:perseverență,răbdare.

Data 1 iunie 2020 Semnătura Hanganu Ira


REFERINŢĂ
ELIBERATĂ MASTERANDULUI STAGIAR _Hanganu Ira
DE CĂTRE METODISTA IET CÎIETU

_____LUCAȘ LILIA________
(Numele, prenumele)

Studenta Hanganu Ira și-a desfășurat practica de master în IET Cîietu în perioada
04.05.2020-06.06.2020.
Pe tot parcursul practicii, masteranda Doamna Hanganu Ira a demonstrat:
prezență zilnică la practică: în condițiile carantine, activităților online o atitudine
satisfăcătoare și responsabilă față de sarcinile de lucru, din Ghidul practicii de
master.
Cunoștințe teoretice de specialitate accumulate la un nivel foarte înalt au permis
implicarea și activitatea D-nei Hanganu Ira fiind curioasă, serioasă, punctual, cu
inițiativășicreativitate.
Doamna Hanganu Ira a demonstrat abilități profesionale dezvoltate, fapt ce este
menționat și apreciat la nivel de instituție, competențe digitale, valorice,
organizaționale multiple, dar și creativitate, onestitate.

Menționăm și apreciem calitatea prestației la practică a masterandei Hanganu Ira la


un nivel înalt!

Nota generală 10 (zece) cu mențiune Semnătura_________________


L.Ş.

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT


„ION CREANGĂ”
Practica Profesională de master
Fișă de evaluare
Facultatea ___Științe ale Educației și informatică
Catedra PEDAGOGIA PREŞCOLARĂ, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI DANS
Anul de studii 2019-2020_, grupa _MCEP
Numele, prenumele masterandului Hanganu Ira

N/ Denumireaactivităţii Nota, semanătura Nota, semanătura Nota medie


o mentorului de coordonatorului de
practicădin IET practicăUPSC

1. Plan individual săptămânal 10


2. Sarcina 2. Prezentarea 10
instituţiei
3. Sarcina 3. Descrierea 10
activităţii zilnice a
masterandului
4. Sarcina 4. Planificarea 9
activității la distanță cu copii
5. Sarcina 5. Portofoliul digital al 10
unui copil/grupei
6. Sarcina 6. Plan individualizat 10
pu copii cu CES și cei ce nu au
TIC
7. Sarcina 7. Organizarea unei 10
activităţi metodice/manageriale
cu educatorii din instituţia
preşcolară . Proiectul.
8. Sarcina 8. Analiza SWOT 10

9. Sarcina 9. Reflecţia asupra 10


practicii de master
10. Referinţa dată masterandului 10
stagiar şi nota medie
11 Prezența la conferința de 10
totalizare și calitatea
prezentării
Conținutul prezentării POWER POINT
Pentru conferința de totalizare

1. Prezentarea succintă a instituției


2. Prezentarea Planului individual de activitate în perioada practicii
3. Exemple de bune practici de desfășurarea a activităților on-line cu copiii.
4. Descrierea succintă a activității didactice/manageriale executate cu educatorii (tema, obiective,
metode utilizate, forme de organizare a activității, proces-verbal, poze )
5. Reflecție despre practica de master

CRITERII DE EVALUARE A PORTOFOLIULUI

Criteriideapreciere. Integral -2 Parțial -1 Deloc - 0 1


Respectareastructuriiportofoliului.
Acuratețeaprezentăriimaterialelor
Corectitudineașicoerențaexprimăriiscrise.
Corectitudinearealizăriisarcinilorpropuse
Calitatearealizăriisarcinilorpropuse.
Justețeasoluțiilorșipropunerilorrealizate.
Judiciozitateaprezentăriiideilorșiargumentelor.
Originalitateașicreativitateaînrealizareasarcinilor
Claritateaconcluziilorșireflecțiilorasupraproprieiacti
vități.
Nota ≈ (Punctajacumulat :Punctaj maxim) × 10

S-ar putea să vă placă și