Sunteți pe pagina 1din 13

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială La sfârşitul activităţii educaţional-terapeutice, elevii

Specială nr. 8 - Bucureşti vor fi capabili:


Clasa: Pregătitoare A
Activitatea educaţional - terapeutică: Terapie Cognitive:
ocupaţională Grupa I (de dezvoltare):
Subiectul activităţii: „Căsuţa Iepuraşului” 1.1 să intuiască materialul de lucru, pe baza
Data: 28 noiembrie 2018 cunoştinţelor însuşite. Obiectivul va fi considerat
atins dacă vor fi intuite cel puţin şase din opt
Profesor-educator: Dumitru-Blaga Claudia- materiale de lucru.
Luciana 1.2 să precizeze etapele realizării ciupercuţei
conform explicaţiilor oferite. Obiectivul va fi
Capacități de învățare: considerat atins dacă elevii vor preciza corect
Grupa I (de dezvoltare): Ghiţă Andrei Rudolf, toate cele trei etape de realizare a ciupercuţei.
Manole Denis Gabriel, Manole Mihai, Minciună Grupa II (de ameliorare):
Cristina Georgiana, Stoica Oana, Tudorache Alexia 2.1 să intuiască materialul de lucru, pe baza
Antonia Georgiana. cunoştinţelor însuşite. Obiectivul va fi considerat
Elevii din grupa de nivel I pot realiza toate atins dacă vor fi intuite, cu sprijin, cel puţin patru
obiectivele proiectate pentru această grupă, în din opt materiale de lucru.
condiţiile date, pe baza criteriilor stabilite. 2.2 să precizeze etapele realizării ciupercuţei
Grupa II (de ameliorare): Dinu Maria Alexandra, conform explicaţiilor oferite. Obiectivul va fi
Florea Geani, Pena Adriana Constantina, Stoica considerat atins dacă elevii vor preciza, cu sprijin,
Ionuţ. cel puţin două din trei etape de realizare a
Elevii din grupa de nivel II pot realiza obiectivele ciupercuţei.
proiectate pentru această grupă, cu sprijin, în Psihomotorii:
condiţiile date, pe baza criteriilor stabilite. Grupa I (de dezvoltare):
1.3 să execute gestul rotativ prin imitare şi la
Obiective operaţionale: comandă verbală. Obiectivul va fi considerat atins
dacă elevii vor executa corect cel puţin trei din elevii vor executa corect operaţia de mototolire a
patru gesturi exersate. hârtiei.
1.4 să mototolească bucăţelele de hârtie
creponată. Obiectivul va fi considerat atins dacă

1.5 să execute mişcări circulare de modelare a elevii vor executa, cu sprijin, operaţia de
hârtiei în vederea modelării „biluţelor”. Obiectivul mototolire a hârtiei.
va fi considerat atins dacă elevii vor executa 2.5 să execute mişcări circulare de modelare a
corect operaţia de modelare a hârtiei. hârtiei în vederea modelării „biluţelor”. Obiectivul
1.6 să lipească „biluţele” respectând etapele de va fi considerat atins dacă elevii vor executa, cu
lucru. Obiectivul va fi considerat atins dacă elevii sprijin, operaţia de modelare a hârtiei.
vor lipi „biluţele” pe toată suprafaţa de lucru 2.6 să lipească „biluţele” respectând etapele de
respectând toate etapele. lucru. Obiectivul va fi considerat atins dacă elevii
1.7 să aplice elemente decorative respectând vor lipi „biluţele” pe toată suprafaţa de lucru, cu
poziţia lor firească. Obiectivul va fi considerat atins sprijin, respectând toate etapele de lucru.
dacă elevii vor lipi toate elementele decorative 2.7 să aplice elemente decorative respectând
respectând poziţia lor firească. poziţia lor firească.
Grupa II (de ameliorare): Obiectivul va fi considerat atins dacă elevii vor lipi,
2.3 să execute gestul rotativ prin imitare şi la cu sprijin, toate elementele decorative respectând
comandă verbală. Obiectivul va fi considerat atins poziţia lor firească.
dacă elevii vor executa, cu sprijin, cel puţin două Afective:
din patru gesturi exersate. Grupa I (de dezvoltare):
2.4 să mototolească bucăţelele de hârtie 1.8 să aprecieze cele mai bune lucrări în
creponată. Obiectivul va fi considerat atins dacă conformitate cu criteriile prezentate de educator
(realizarea ciupercuţei, finalizarea lucrării, aspectul
acesteia). Obiectivul va fi considerat atins dacă (realizarea ciupercuţei, finalizarea lucrării, aspectul
elevii vor preciza în aprecierea lucrărilor cel puţin acesteia). Obiectivul va fi considerat atins dacă
unul din trei criterii de evaluare prezentate. elevii vor preciza, cu sprijin, cel puţin unul din trei
1.9 să manifeste interes pentru activităţile artistico criterii de evaluare prezentate.
– plastice. Obiectivul va fi considerat atins dacă 2.9 să manifeste interes pentru activităţile artistico
elevii manifestă (verbal sau nonverbal) o stare – plastice. Obiectivul va fi considerat atins dacă
afectivă pozitivă cel puţin o dată pe parcursul elevii manifestă (verbal sau nonverbal) o stare
activităţii. afectivă pozitivă cel puţin o dată pe parcursul
Grupa II (de ameliorare): activităţii.
2.8 să aprecieze cele mai bune lucrări în
conformitate cu criteriile prezentate de educator
operaționale Obiective

Desfăşurarea activităţii

Strategii didactice

Etapele
Conținutul activității Metode și Mijloace Itemi de evaluare
activității
procedee didactice

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Momentul - Se pregăteşte sala de clasă pentru
Instructajul
organizatoric desfăşurarea în bune condiţii a activităţii
Videoproiecto
O1. r, PC CD –
- Se realizează o scurtă discuţie pornind Conversaţia
9 2. Captarea prezentare
de la poezia „Căsuţa Iepuraşului” (anexa euristică,
O2. atenţiei PowerPoint
1), citită de către profesorul - educator. explicaţia.
9 „Căsuţa
Iepuraşului”.
- Se spune copiilor că în activitatea ce PC, CD –  Elevii din grupa de nivel 1
O1.
urmează a se desfăşura vor realiza Prezentare reproduc corect titlul activităţii.
9 3. Anunţarea
căsuţa iepuraşului, prin decorarea Explicaţia. PowerPoint:  Elevii din grupa de nivel 2
O2. temei reproduc, cu sprijin, titlul
Ciupercuţei, iar activitatea se numeşte anunţarea
9 activităţii.
„Căsuţa Iepuraşului” temei.
O1.
1  Elevii din grupa de nivel 1
- Se execută gestul rotativ prin imitare Lucrare – execută cel puţin trei din patru
O1.
şi la comandă verbală (pe baza model: gesturi rotative prin imitare şi
3 4. Dirijarea
versurilor din poezia citită anterior: „Căsuţa la comandă verbală şi intuiesc
O1. învăţării Explicaţia, cel puţin şase din opt materiale
„Vrăbiuţele în zbor / Dau azi roată Iepuraşului”,
9 a) Prezentarea conversaţia, de lucru.
pomilor. / Broscuţele săritoare / Au făcut hârtie
O2. materialului jocul,  Elevii din grupa de nivel 2
o horă mare. / Roata morii se-nvârteşte, creponată, execută, cu sprijin, cel puţin
1 intuitiv - observaţia.
/ El un ou rostogoleşte.”) lipici, două din patru gesturi exersate
O2. vizual
- Se intuieşte materialul de lucru. pensule, şi intuiesc, cu sprijin, cel puţin
3 patru din opt materiale de
- Se prezintă lucrarea model. cârpe umede.
O2. lucru.
9

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Lucrare
- Pe o lucrare parţial finisată se
O1. parţial
demonstrează tehnica de lucru:  Elevii din grupa de nivel 1
2 finisată,
mototolirea hârtiei, modelarea biluţelor Explicaţia, precizează corect toate cele
O1. b) hârtie trei etape de realizare a
de hârtie creponată prin mişcări conversaţia,
9 Demonstrarea creponată, ciupercuţei.
circulare; lipirea acestora - mai întâi pe observaţia,  Elevii din grupa de nivel 2
O2. tehnicii de lipici,
contur, apoi pe restul spaţiului de lucru; demonstraţia precizează, cu sprijin, două din
2 lucru pensule,
lipirea elementelor decorative. . trei etape de realizare a
O2. cârpe umede, ciupercuţei.
- Se repetă împreună cu elevii etapele
9 elemente
de lucru.
decorative.
O1.  Elevii din grupa de nivel 1
4 mototolesc corect bucăţelele
O1. de hârtie creponată, execută
- Se execută câteva exerciţii de mişcări circulare de modelare a
5
încălzire a mâinilor (anexa 2); Se urează Cartoane hârtiei în vederea modelării
O1.
“spor la lucru!”; Se asigură un fond colorate (cu „biluţelor”, lipesc „biluţele” pe
6 toată suprafaţa de lucru
muzical. conturul
O1. respectând toate etapele şi
- Educatorul supraveghează activitatea ciupercuţei
7 aplică toate elementele
elevilor intervenind pentru evitarea desenat), decorative respectând poziţia
O1. Jocul,
eventualelor blocaje. elemente lor firească.
9 c) Activitatea explicaţia,
- Elevii realizează decorarea decorative,  Elevii din grupa de nivel 2
O2. propriu – zisă conversaţia, mototolesc, cu sprijin,
Ciupercuţei: hârtie
4 exerciţiul. bucăţelele de hârtie creponată,
• mototolirea hârtiei; creponată,
O2. execută mişcări circulare de
• modelarea biluţelor de hârtie lipici, modelare a hârtiei, cu sprijin,
5
creponată prin mişcări circulare; pensule, în vederea modelării
O2.
• lipirea acestora - mai întâi pe contur, cârpe umede, „biluţelor”, lipesc, cu sprijin,
6 „biluţele” pe toată suprafaţa de
apoi pe restul spaţiului de lucru; CD, PC.
O2. lucru respectând toate etapele
• lipirea elementelor decorative.
7 şi aplică toate elementele
O2. decorative, cu sprijin,
respectând poziţia lor firească.
9
O1.
 Elevii din grupa de nivel 1
8 - Se prezintă criteriile de evaluare a apreciază cele mai bune
O1. lucrărilor: realizarea ciupercuţei, lucrări precizând cel puţin unul
Lucrările
9 finalizarea lucrării, aspectul acesteia; din trei criterii prezentate.
5. Evaluarea Conversaţia elevilor,
O2. - Se organizează o mică expoziţie cu  Elevii din grupa de nivel 2
panou. apreciază cele mai bune lucrări
8 toate lucrările elevilor, analizându-se
precizând, cu sprijin, cel puţin
O2. împreună cu aceştia. unul din trei criterii prezentate.
9
O1. - Se fac aprecieri asupra desfăşurării
9 6. Încheierea activităţii.
Conversaţia. Audio CD, PC.
O2. activităţii - Se interpretează cântecul
9 „Ciupercuţa” (anexa 3).
ANEXA 1

Au făcut o horă Doar Iepurilă-i


În pădure, mare. supărat
iepuraşul, Roata morii se- Fiindcă ploaia l-a
Ţopăie de zor nvârteşte, udat.
poznaşul. El un ou - Vai, ce ploaie s-a
Se tot plimbă fără rostogoleşte. pornit,
grabă, Şi cum mergea Aşa ceva n-am
El prin iarbă are liniştit, pomenit!
treabă. O ploaie mare s-a Dar cum sărea el
Şi priveşte cu pornit. necăjit,
mirare Pădurea toată a O voce caldă a
Că-n pădure-i amuţit… auzit:
zarvă mare: Şi de la mic până - Hei! Tu, Iepurici,
Vrăbiuţele în zbor la mare, Te rog, vino aici!
Dau azi roată Cu toţii îndată şi-au Eu sunt o
pomilor. găsit Ciupercuţă,
Broscuţele Câte-o căsuţă Voi fi a ta căsuţă.
săritoare salvatoare.
- Ia te uită, o Sub ea am să O Ciupercuţă a
Ciupercuţă, locuiesc, găsit.
Numai bună de De ploaie-am să Buni prieteni ei
umbreluţă! mă feresc. vor fi de-acum
Şi Iepurilă-i fericit. El nu mai stă în
drum…
Versuri,
Dumitru – Blaga Claudia Luciana
ANEXA 2

- joc cu cântec şi mişcare

Coatele ni le mişcăm. Se deschid ca la o floare.


Şi-acum să ne pregătim, Ştergem tabla uite-aşa, Ploaia bate ne-ncetat,
Mâinile să le-ncălzim. Să putem iar desena. Vârful degetelor bat.
Le vom folosi cu spor Palmele nu stau deloc, Iar apoi le răsfirăm,
La ceva folositor. Şi se pregătesc de joc. Şi la pian noi cântăm.
Ne jucăm, ne jucăm, Degetele sunt petale,
ANEXA 3

Sub o ciupercuţă Ploaia cade pic, Tot cu gândul la


mică pic, pic urechi,
O furnică s-a Nu ne temem de Încăpu sub
ascuns, nimic ciupercuţă
De la o ploiţă care Toţi prietenii vor Cu-ale sale lungi
Picura din cer, de sta urechi.
sus. Sub ciuperca mea.
S-a pitit şi-o Ploaia cade pic,
vrăbiuţă A venit şi o pic, pic,
De la ploaie, de la broscuţă Nu ne temem de
vânt, Ce va face? nimic,
Vrabia şi furnicuţa Alergând. Toţi prietenii vor
Sub ciupercă stau - Hai primiţi-mă sta,
cântând. îndată, Sub ciuperca mea.
A strigat orăcăind.
Iepuraşul urechilă,
Când a obosit Sub o mică
ploiţa ciupercuţă Ploaia cade pic,
Să tot picure din Care-n ploaie a pic, pic,
nori, crescut. Nu ne temem de
Răsări un vesel nimic,
soare Ploaia cade pic, Toţi prietenii vor
Peste câmp şi pic, pic, sta,
peste flori. Nu ne temem de Sub ciuperca mea.
Toţi amicii din nimic,
poiană Toţi prietenii vor Lollipops
Fără ceartă-au sta,
încăput, Sub ciuperca mea.