Sunteți pe pagina 1din 3

GRADINITA NR.

52
STR.PETOFI SANDOR. NR 14-16
SECTOR 1 , BUCURESTI
TEL./ FAX. 0212223117

RAPORT EVALUARE FINALA


AN SCOLAR 2016-2017

PROF. INV. PRESC. BREAZU RAMONA GEORGIANA


GRUPA: MICA “C”

Evaluarea finală pe care am realizat-o la sfârşitul semestrului al II-lea , an şcolar 2016 –


2017, a avut drept scop evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi abilităţilor dobândite ,
socializarea copiilor în cursul acestui an şcolar. Altfel spus , a fost o evaluare a gradului de
dezvoltare al copiilor în raport cu tematica parcursă.
Având în vedere faptul că s-a lucrat tot mai mult abordând conţinuturile din perspectiva
indisciplinară , am considerat necesar ca şi evaluarea să se facă abordând conţinutul din
acelaşi perspective .
Pentru a nu abuza de fişele de lucru am selectat şi aplicat probe de evaluare care să
permită preşcolarului să se manifeste liber, creativ şi astfel s-au constatat mai uşor
cunoştinţele dobândite şi capacitatea de aplicare a acestora în practică.
Prin evaluarea interdisciplinară , datorită posibilităţiii pe care preşcolarul o are de a se
folosi de cât mai multe domenii , exersându-şi capacităţile de transfer.
Analizând şi interpretând datele obţinute raportate la obiectivele propuse şi comparate
totodată cu cele obţinute la începutul etapei de instruire am tras următoarele concluzii:

I Domeniul limbă şi comunicare - Educarea limbajului


Referitor la educarea limbajului , copiii au realizat progrese în ce priveşte volumul
vocabularului cât şi exprimarea. Sunt şi unii copiii care prezintă o exprimare defectuoasă din
punct de vedere fonetic şi gramatical , prezintă deficienţe de pronunţie şi exprimare; atenţia
şi memoria voluntară sunt slab dezvoltate de scurtă durată ; acest lucru ducând la
reproducerea defectuoasă a fragmentelor de poezie sau poveste .
Măsuri ameliorative
Copiii care e exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activaţi într-un program de
recupertare şi exersare a comunicării orale în activităţile alese de repovestire după imagini
pentru reactualizarea conţinuturilor poveştilor cunoscute şi pentru antrenarea tuturor
copiilor în repovestiri . Ceilalţi copii vor fi antrenaţi în activităţi pentru dezvoltarea
limbajului oral şi a comunicării orale , fiind solicitaţi în rezolvarea unor sarcini mai
complicate , cu grad de dificultate mai ridicat.

II Domeniul ştiinţă – Activitate matematică


La toţi copiii am observat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările
matematice . Toţi copiii formează şi denumesc corect mulţimi după diferite criterii ; numără
corect în limitele 1 – 3 . Majoritatea recunosc şi descriu corect formele geometricve învăţate
şi identifică corect poziţiile spaţiale ale obiectelor. Cu toate acestea putem spune că am
observat şi o durată scurtă de concentrare a atenţiei la unii copii , folosirea defectuoasă a
limbajului matematic.
Măsuri ameliorative
Copiii se vor juca mai mult în cadrul activităţilor de la aria Ştiinţă şi în activităţile
recuperatorii . De asemenea vom încerca să folosim softurile educaţionale matematice
pentru a atrage maoi mult copiii în fixarea cunoştinţelor matematice.
GRADINITA NR.52
STR.PETOFI SANDOR. NR 14-16
SECTOR 1 , BUCURESTI
TEL./ FAX. 0212223117

III Domeniul ştiinţă – Cunoaşterea mediului


În urma evaluării am constatat că majoritatea copiilor au însuşite cunoştinţele
referitoare la mediul înconjurător. Ei descriu , enumeră, clasifică elemente componente ale
mediului (plante, animale , obiecte,....), însă nu toţi adresează întrebări în legătură cu cele
observate ; nu toţi denumesc corect anotimpurile , nu asociază corect imaginea cu anotimpul
cerut ; nu respectă ordinea efectuării operaţiilor din sarcina didactică.
Măsuri ameliorative
Se va lucra diferenţiat , cu copiii care au întâmpinat dificultăţi , atât la activităţile comune
cât şi la jocurile desfăşurate la sectorul Ştiinţă . Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc să-şi
consolideze şi sistematizeze cunoştinţele referitoare la anotimpuri şi la caracteristicile
acestora . Se vor organiza vizite şi excursii , urmărindu-se formarea unor atitudoini
ecologice faţă de mediul înconjurător.

IV Domeniul om şi societate – Educaţie pentru societate


Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de comvieţuire în grup , însă , există şi
unii copiii care dovedesc un comportament necivilizat în relaţiile cu cei din jur. Unii copii
colaborează în grup pentru realizarea unei sarcini , pe când alţii , preferă lucrul (jocul)
individual.
Am constatat că majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în anumite situaţii
problemă , conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale actelor de comportament
asupra celorlalţi , îşi adaptează comportamentul la diferite situaţii .
Totuşi , deşi majoritatea cunosc regulile şi le aplică unii copii sunt mai rezervaţi , nu au
iniţiativă, dar răspund bine provocărilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta capacităţile de
a lua iniţiativă într-o situaţie oarecare. De asemenea vom desfăşura majoritatea jocurilor şi
activităţilor pe grupuiri pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă.

V Domeniul om şi societate –Activităţi practice


Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în cadrul activităţilor practice , utilizându-le
corect în cadrul diferitelor tehnici însuşite realizând în general lucrări practice estetice.
Nu toţi copiii finalizează lucrările , nu au formate deprinderile de a asambla întregul din
părţile lui componente ; coordonarea ambelor mâini nu estre perfecţionată.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi , stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor . Vom desfăşura
activităţi pentru a le dezvolta abilităţile practice de lucru în echipă.

VI Domeniul estetic creativ – Activitaţi artistico – plastice


În urma evaluării am constatat mari progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a
instrumentelor de lucru ( creion, pensulă, cretă) ; modelează plastilina realizând forme de
dimensiuni şi culori diferite utilizând tehnici specifice.
Sunt unele probleme în ceeea ce priveşte aranjarea şi încadrarea în pagină , respectarea
proporţiilor ; rigiditatea mâinilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi să acopere tot spaţiul de lucru , să respecte proporţiile , să
realizeze lucrări îngrijite , să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare sau a altora şi mai
ales să-şi motiveze părerea..
GRADINITA NR.52
STR.PETOFI SANDOR. NR 14-16
SECTOR 1 , BUCURESTI
TEL./ FAX. 0212223117

VII Domeniul estetic creativ – Educaţie muzicală


Am constatat că majoritatea copiiilor respectă linia melodică şi textul cântecului ,
audiază cu atenţie un fragment dintr-un cântec cunoscut , unii recunoscând cu uşurinţă
cântecul şi denumind titlul .
Am observat însă ezitări la marcarea ritmului , nu executa mişcările în concordanţă cu
textul, nu cântă toţi deodată la unison.
Măsuri ameliorative
Vom învăţa şi vom repeta în cadrul activităţilor ( de joc, alese) , unele cântece ritmate la
care se folosesc bătăi din palme, observaţii sonore..

VIII Domeniul psihomotric – Educaţie fizică


În urma activităţilor de evaluare am constatat că preşcolarii execută corect deprinderile
motrice învăţate şi reuşesc să le utilizeze corectîn diferite contexte , de asemenea execută
mişcări care necesită orientare spaţială şi temporală. Unii copii întâmpină dificultăţi în
perceperea schemei corporale , în păstrarea rândului , nu execută alergarea cu gura închisă,
pe vârfuri , etc..
Măsuri ameliorative
Se va face repetarea asezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi ; exersarea
individuală pentru a-şi însuşi corect cunoştinţele referitoare la propria schemă corporală;
copiii vor fi antrenaţi în activităţi sportive şi ajutaţi ca să-şi perfecţioneze deprinderile
motrice.
Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce
priveşte nivelul de cunoştinţe , priceperi , deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului
şcolar şi deci o evoluţie în ce priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi socio-afectivă
a copiilor , astfel încât toţi preşcolarii grupei pot urma cu succes grupa mijlocie.

S-ar putea să vă placă și