Sunteți pe pagina 1din 27

Editori:

SILvIU DrAGoMIr
vASILE DEM. ZAMFIrESCU
MAGDALENA MĂrCULESCU
Director:
CrINA DrĂGHICI
Design:
ALExE PoPESCU
Director producţie:
CrISTIAN CLAUDIU CoBAN
redactor:
AUrELIA NĂSTASE
Dtp:
GABrIELA CHIrCEA
Corectură:
roxANA SAMoILESCU
SîNZIANA DoMAN

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


GERSON, CHARLOTTE
Fii propriul tău şaman: vindecă-te pe tine şi pe cei din jur cu medicina
energetică a secolului XXI / Deborah King; trad.: Natima Mîndrilă. -
Bucureşti: Lifestyle, 2013

ISBN 978–606–8309–09–5

I. Mîndrilă, Natima (trad.)

615.84:577.3

Titlul original: Be Your Own Shaman. Heal Yourself and Others With 21st
Century Energy Medicine
Autor: Deborah King

Copyright © 2011 by Deborah King


Prezenta ediţie s-a publicat prin acord cu Editura Hay House, UK.

Copyright © Lifestyle Publishing, 2013


pentru prezenta ediţie

Lifestyle Publishing face parte din Grupul Editorial Trei

C.P. 27-0490, Bucureşti


Tel./Fax: +4 021 300 60 90
e-mail: comenzi@edituratrei.ro
www.lifestylepublishing.ro

ISBN 978–606–8309–09–5
Dedic această carte tuturor celor care
mi-au cerut ajutor de-a lungul anilor,
în cadrul cursurilor, al atelierelor
şi al conferinţelor mele.
Convingerea voastră că este posibil
să vă trăiţi viaţa deplin — în ciuda tre-
cutului — şi credinţa voastră constituie
spiritul acestei cărţi.
Cuprins

Introducere.......................................................................9

Capitolul unu. Ce este medicina energetică?...............25

Capitolul doi. Cum să-ţi lărgeşti câmpul


de conştiinţă .................................................................44

Capitolul trei. vindecarea de-a lungul veacurilor ........64

Capitolul patru. Examinează-ţi convingerile ..............84

Capitolul cinci. Dincolo de cele cinci


simţuri primare...........................................................100

Capitolul şase. Cum se împletesc firele


căii şamanului .............................................................121

Capitolul şapte. Armamentul războiului psihic.........146

Capitolul opt. Tehnici de vindecare ...........................164

Capitolul nouă. Iniţierea ............................................181

Capitolul zece. Calea vindecătorului ..........................201

Epilog...........................................................................216

Anexă...........................................................................218

Mulţumiri ....................................................................220

7
Introducere

Cu ceva timp în urmă, la o conferinţă în cadrul căreia ţineam


prelegeri şi desfăşuram şedinţe de vindecare cu voluntari din
public, o femeie pe nume Anna mi s-a alăturat pe scenă. Mi-a
spus că avea 49 de ani, că suferea de hipertensiune arterială
gravă şi că medicaţia cu care doctorii încercau s-o trateze n-o
ajuta. Tensiunea arterială îi rămânea periculos de mare şi se
temea, la fel ca medicii ei, că ar putea suferi un atac neaşteptat.
Anna urmase cu fidelitate tratamentul prescris — supraveghin-
du-şi dieta şi făcând regulat exerciţii fizice; cu toate acestea, ten-
siunea arterială îi rămânea prea mare. Temându-se pentru viaţa
ei şi dorind cu disperare să afle ce altceva mai putea să facă,
Anna a venit la conferinţă ca să capete ajutor.
După ce i-am ascultat povestea, mi-am început şedinţa de
vindecare „palpându-i“ câmpul uman de energie — cu alte cuvin-
te, câmpul de energie care înconjoară şi, în acelaşi timp, se află
în corpul uman. Acolo, am găsit sentimente din copilărie pe care
nu le prelucrase în întregime: furia, frica şi ura de sine, pe care
începuse să le simtă la vârsta de 12 ani, când mama şi tatăl ei
divorţaseră. Aşa cum fac copiii deseori, Anna se învinovăţea pen-
tru nefericirea şi despărţirea părinţilor ei. în timpul evaluării,
am observat că tocmai aceste sentimente neprelucrate formase-
ră un blocaj energetic în sistemul ei cardiovascular şi că erau
cauza ascunsă a hipertensiunii arteriale.
în doar câteva minute, folosind o metodă pe care am pus-o
la punct după decenii de studiu şi activitate cu vindecători din
toată lumea, am curăţat aceste sentimente vechi şi distructive

9
din câmpul de energie al Annei şi din corpul ei fizic. Apoi, am
îmbrăţişat-o şi am trimis-o pe drumul ei, ştiind că, blocajul
odată înlăturat din câmpul ei de energie, corpul putea să i se
autoînsănătoşească.
Anna m-a contactat câteva luni mai târziu şi mi-a spus că ten-
siunea arterială îi scăzuse în mod spectaculos. Nu numai că dis-
păruse riscul de a avea un atac neaşteptat, dar medicii îi redu-
seseră medicaţia. Mi-a mulţumit din suflet că o ajutasem să-şi
recapete viaţa.
Cum am produs oare această modificare în starea de sănăta-
te a Annei atât de rapid? Ei bine... folosind tehnici străvechi, pe
care le poţi învăţa şi tu, pentru a te vindeca pe tine însuţi şi pe
alţii.

Istoria noastră umană

Cu mii de ani în urmă, ştiam să-i vindecăm pe alţii aşa cum am


ajutat-o eu pe Anna. Trăiam în triburi, aproape de mama noas-
tră, Pământul. Eram legaţi în mod intim unii de alţii şi cu toţii
de Sursa noastră. Comunicam în mod telepatic şi puteam vorbi
cu strămoşii noştri morţi. Puteam vorbi şi cu animalele.
Fiecare dintre noi avea un talent special, un dar înnăscut şi
depindea numai de noi să-l dezvoltăm şi să-l punem în acţiune,
revărsând roadele muncii noastre asupra comunităţii, ca o bine-
cuvântare. Unii dintre noi excelau în muzică, alţii erau specia-
lişti în utilizarea plantelor. Unii erau conducători. Câţiva dintre
noi aveau talentul special al levitaţiei, puteau să treacă prin
pereţi sau aveau darul de a se afla concomitent în două locuri
diferite. Sau poate că eram capabili să prezicem viitorul. Dar
dacă darul nostru special era capacitatea de a vindeca — de a
atrage, a transmite şi a direcţiona energie vindecătoare —, ni se
dădea titlul de şaman.

10 Fii propriul tău şaman


De-a lungul timpului, pe măsură ce lumea noastră a devenit
mai analitică, ne-am bazat mai puţin pe darurile noastre spe-
ciale şi, din păcate, am început să le pierdem. în zilele noastre,
majoritatea fiinţelor omeneşti posedă doar rămăşiţe din ele. S-ar
putea, de pildă, să întrezărim fugitiv, din când în când, aceste
talente în viaţa noastră — să ştim cine este la telefon înainte ca
acesta să sune, să simţim că copilul nostru s-a lovit înainte să
fim anunţaţi sau să avem acel sentiment covârşitor că partene-
rul ne înşală înainte ca el să mărturisească. Acestea sunt ulti-
mele vestigii ale abilităţilor de care ne bucuram toţi cu milenii
în urmă. Ele ne puneau la dispoziţie informaţii şi abilităţi valo-
roase, care duceau la înflorirea comunităţilor noastre şi la pro-
păşirea noastră ca indivizi.
vestea bună este că tiparul acestor daruri se află încă în
noi — în memoria celulelor, ca parte a ADN-ului. Cu puţină con-
ştientizare, atenţie şi exerciţiu, aceste daruri străvechi pot fi asu-
mate şi folosite din nou, inclusiv puterea vindecătoare a şama-
nului.

Şaman, vindecător şi cocreator

Aşadar, ce înseamnă să fii şaman în zilele noastre? Este oare o


persoană care poartă o parură cu pene, scutură o zornăitoare şi
dansează în jurul focului în ritmul tobelor, în timp ce intră în
comunicare cu o lume invizibilă a spiritelor? S-ar putea. Dar
ştiai că bătrânica aceea simpatică pe care o vezi la biserică, cu
păr albăstrui şi haine din 1950, ar putea să fie şi ea şaman?
Folosesc cuvântul şaman în sensul de „vindecător“ — cineva
care îşi dilată starea de conştiinţă şi îşi dirijează energia vinde-
cătoare pentru a-i ajuta pe alţii să se tămăduiască de orice sufe-
rinţă, pe plan fizic, mental, emoţional sau spiritual. în primul
rând, şamanii sunt oameni care pot proveni din orice mediu,

11
dar care au făcut efortul extraordinar de a se vindeca pe ei
înşişi — curăţând şi descătuşând energia blocată sau stagnantă,
eliberându-se de traume din trecut, creând legături cu călăuze
din plan spiritual şi ascultând ceea ce se petrece în adâncul lor,
în aşa fel încât să fie apţi să-şi folosească din plin potenţialul şi
să-şi urmeze ţelul vieţii.
La fel ca oricare altă fiinţă omenească, tu poţi fi propriul tău
şaman. Capacitatea de a ne vindeca pe noi înşine nu este limi-
tată la cei câţiva aleşi care au potenţialul de a-i vindeca pe alţii.
Dimpotrivă, fiecare dintre noi este un autovindecător înnăs-
cut — aceste abilităţi se află în fiecare, chiar dacă sunt adormi-
te. în acest caz, sarcina noastră este să învăţăm cum să ajungem
la ele şi să le stimulăm. Pentru a face asta trebuie să ne familia-
rizăm cu lumea ascunsă a energiei vindecătoare care există în
noi şi în jurul nostru, apoi să începem s-o explorăm. Am scris
această carte cu scopul să te ajut s-o faci.

Un motiv pentru care folosesc termenul şaman, care poate fi


definit ca o persoană ce acţionează ca intermediar între lumea
oamenilor şi cea a spiritelor — între natural şi supranatural —,
este acela că include ideea că în universul nostru toate elemen-
tele se află în legătură. Suntem legaţi — unul de celălalt, de
lumea fizică a simţurilor şi de lumea pe care nu reuşim s-o per-
cepem. Suntem cu toţii o singură entitate, mult mai mult decât îşi
dau seama cei mai mulţi dintre noi. în afara identităţilor noastre
individuale şi a graniţelor existente în cadrul acestei realităţi
tangibile, trăim într-o „supă“ imensă de energie, conectaţi cu
absolut totul. Fizica cuantică se află în curs de a demonstra exact
asta. Şi tocmai în acest spaţiu infinit al Unicităţii îşi are origi-
nea capacitatea de a vindeca. Aşadar, pentru aceia dintre noi
care dorim să vindecăm scopul este să ajungem să locuim în
acest spaţiu.

12 Fii propriul tău şaman


Există nenumărate căi diferite care ne pot duce acolo. vin-
decătorii contemporani, din secolul al xxI-lea, stau pe funda-
mentul creat de toţi înţelepţii şi şamanii care au trăit înaintea
lor — din timpuri străvechi, cu mii de ani în urmă şi până în
epoca modernă —, alcătuind un lanţ neîntrerupt format dintr-un
număr enorm de afiliaţii religioase şi culturale. Fiecare cultură
de pe pământ are o formă sau alta de practică şamanică, iar în
centrul fiecăreia din aceste tradiţii se află o cale care ne condu-
ce înapoi la Sursă, la energia universală care este Creatorul a Tot
Ce Există.
De fapt, vindecarea este un proces cocreativ şi necesită întot-
deauna un parteneriat între tine şi Sursă. Niciun şaman sau
medic, vindecător sau terapeut, remediu naturist sau medica-
ment produs industrial nu te poate vindeca de unul singur. Pen-
tru ca vindecarea să se petreacă trebuie să existe mereu o parte
din tine care alege să participe la acest proces, chiar dacă o face
în mod complet inconştient. Este vorba despre partea care
optează în mod liber să fie o forţă în propria ta transformare.
în orice caz, cu cât aduci mai multă claritate, echilibru şi since-
ritate în procesul vindecării, cu atât mai uşor vei fi capabil să
primeşti această revărsare de har.
S-ar putea să simţi că nu eşti pregătit în mod adecvat pentru
a practica şamanismul, dar nu e adevărat. Pentru a ilustra modul
în care viaţa ar fi putut să te îndrepte până acum pe această cale,
îţi voi împărtăşi câte ceva din povestea mea.

Cum am devenit şaman


(şi cum poţi şi tu să devii)

Dacă mi-ai citit prima carte, Truth Heals: What You Hide Can Hurt
You, dacă m-ai văzut la televizor sau m-ai auzit vorbind la una din-
tre conferinţele mele ori la emisiunea mea săptămânală transmisă

13
de postul Hay House radio, se poate să-mi cunoşti puţin trecu-
tul. Dacă nu, dă-mi voie să ţi-l împărtăşesc acum.
Am supravieţuit unei copilării îngrozitoare, plină de abuzuri
sexuale şi emoţionale. Mama nu mă suporta, mă dispreţuia, făcea
tot ce-i stătea în putinţă să mă umilească şi îmi controla fiecare
mişcare. Autoritatea ei părintească era copleşitor de crudă. Pe de
altă parte, tata mă adora pur şi simplu, dar amesteca în afecţiu-
nea lui porniri compulsive de a repeta abuzurile sexuale din pro-
pria-i copilărie. M-a molestat de când eram copil mic până la vâr-
sta de doisprezece ani şi m-a violat prima oară când aveam nouă
ani. Preotul parohiei noastre, căruia tatăl meu îşi mărturisea com-
portamentul dezgustător, a abuzat şi el sexual de mine la aceeaşi
vârstă. Mama s-a făcut întotdeauna că nu observa.
Acţiunile părinţilor m-au determinat să devin deosebit de
vigilentă de la o vârstă fragedă. Sunt convinsă că pe când aveam
patru ani sufeream de tulburare posttraumatică de stres. Copiii
care sunt victime ale abuzurilor aşteaptă întotdeauna să calce şi
celălalt picior — zgomotul de paşi, care înseamnă că autorul
abuzului se îndreaptă spre ei —, aşa că devin foarte sensibili
până şi la cele mai mărunte modificări intervenite în mediul lor.
Aşa cum se întâmplă în majoritatea cazurilor la aceşti copii,
trauma mi-a pus sistemul nervos, fragil şi tânăr, într-o aseme-
nea stare de alertă, încât mi-am dezvoltat instinctiv abilitatea de
a intra într-o stare de conştiinţă superioară din dorinţa de a fi
în siguranţă. în această situaţie, puteam să văd, să aud, să simt
şi să ştiu mai mult decât ceea ce considerăm ca „obişnuit“. Şi
astfel a început instruirea mea ca şaman.

Lărgirea câmpului de conştiinţă

După cum s-a dovedit, copilăria mea traumatică a fost înţesată


de ocazii de a-mi lărgi propriul câmp de conştiinţă şi de a-mi

14 Fii propriul tău şaman


dezvolta o legătură din ce în ce mai profundă cu Sursa. Copil
fiind, am învăţat să citesc nu numai printre „rândurile“ a ceea
ce se spunea, ci şi în privirile fugitive, gesturile şi nuanţele emo-
ţionale a ceea ce era prea dureros de văzut, ca să nu mai vor-
bim de enunţat concret. Am început să citesc în adâncul celor-
lalţi... să le simt motivele ascunse, temerile cele mai profunde
şi demonii cei mai întunecaţi. A fost o modalitate ingenioasă
de a supravieţui într-un mediu plin de neprevăzut şi adesea
înşelător. Cu mult înainte de a pune piciorul într-o sală de tri-
bunal pentru a-mi începe lupta, în prima mea carieră, ca avo-
cat, devenisem un negociator priceput cu latura întunecată a
oamenilor şi a vieţii.
Copil mic fiind, rămâneam în permanenţă conectată cu
Sursa — forţa aceea pe care mulţi o numesc „Spirit“, „Dumne-
zeu“ sau orice alt termen găseşti mai potrivit. Deoarece au venit
recent de la Sursă — aceasta fiind locul unde s-au aflat imediat
înainte de naştere —, copiilor mici le este relativ uşor să se
îndrepte într-acolo dacă îi sperie ceva. Conştiinţa lor părăseşte,
pur şi simplu, corpul.
între şase şi paisprezece ani, am petrecut ore în şir în
genunchi, rugându-mă în faţa icoanelor şi statuilor. în mod iro-
nic, ceream în primul rând iertare pentru ceea ce consideram a
fi păcatele mele. Asemeni tuturor copiilor, mă învinovăţeam
pentru problemele familiei. Fiind crescută în credinţa catolică,
îmi era uşor să intru în conexiune cu chipurile din icoane, pre-
cum Iisus, Maria şi toţi ceilalţi sfinţi. Dacă aş fi fost crescută în
altă tradiţie, iluminaţii acesteia ar fi fost cei cărora le-aş fi închi-
nat rugăciunile mele.
o altă tehnică de supravieţuire practicată pe vremea când
eram copil era să petrec cât mai mult timp cu putinţă afară.
După şcoală, după ce exersam la pian şi îmi făceam temele,
ieşeam în fiecare zi afară ca să scap de viaţa opresivă de familie.

15
îmi plăcea să stau în natură şi, pur şi simplu, să exist. îmi amin-
tesc că îmi petreceam cel puţin o oră în fiecare seară şi întreg
răstimpul de la sfârşitul săptămânii comunicând cu copacii, cu
pietrele, cu animalele. Acolo, mă simţeam absolut în siguranţă.
Asta a fost o altă cale uşoară de a trece la o stare de dilatare a
conştiinţei.
Experienţele mele de natură spirituală combinate cu trauma
abuzurilor suferite şi cu tendinţa de a-mi petrece timpul în natu-
ră m-au învăţat cum să intru într-o stare superioară de conşti-
inţă — acel nivel de conştiinţă necesar pentru a atrage, a direc-
ţiona şi a transmite energia universală pentru vindecare. în plus,
îmi perfecţionam, fără măcar s-o ştiu, abilitatea de a intra în
legătură cu fiinţele spirituale — strămoşi, îngeri şi sfinţi —, care
sunt mijloacele prin care se efectuează vindecarea.

Marele semnal de trezire

Totul s-a schimbat, aşa cum se întâmplă adesea, în momentul


când am ajuns la pubertate şi am respins tot ce ştiam şi tot ce
învăţasem. Când m-am revoltat împotriva familiei mele, am fost
trimisă prompt la o şcoală cu internat, unde am încetat să intru
în stări superioare de conştiinţă şi am renunţat să-mi folosesc
abilităţile extrasenzoriale. M-am despărţit în totalitate de legă-
turile spirituale, înlocuindu-le cu alcool, droguri cu prescripţie
medicală, ţigări şi promiscuitate — orice îmi putea modifica sta-
rea de conştiinţă astfel încât să nu mai simt nimic. Nu-mi trecea
prin minte că pierd absolut orice contact cu trupul şi cu senti-
mentele mele.
Am început să sufăr de anxietate şi depresii. Aveam o grijă
exagerată de mine şi mâncam rar. obsedată să port cea mai mică
mărime la îmbrăcăminte, ţineam mereu câte o dietă exagerată
sau alta şi fumam excesiv ca să-mi controlez greutatea. Chiar

16 Fii propriul tău şaman


dacă la exterior arătam grozav, în interiorul meu era un adevă-
rat dezastru. Şi totuşi am reuşit cumva să trec prin liceu, prin
colegiu şi apoi prin Facultatea de drept şi mi-am început carie-
ra de avocat. Lucram numai de douăsprezece luni când, la vâr-
sta de douăzeci şi cinci de ani, mi s-au spus cuvintele pe care nu
vrea să le audă nimeni: ai cancer. După un deceniu de amorţea-
lă şi de eschivare în faţa vieţii, ajunsesem la capătul drumului.
Diagnosticul de cancer este un semnal de trezire major.
Am hotărât imediat că nu doream intervenţia chirurgicală
radicală, ce constituia tratamentul pentru cancerul de col ute-
rin în perioada aceea; eram tânără şi nu voiam să mi se înlătu-
re organele de reproducere. Aşadar, am început să amân ope-
raţia şi să caut, între timp, alte opţiuni. De asemenea, am
petrecut mult timp gândindu-mă care anume ar fi putut să fie
cauza cancerului. Am bănuit că exista o componentă emoţiona-
lă, dar mă îndepărtasem atât de mult de cea care fusesem, încât
nu puteam numi nici măcar un singur sentiment pe care îl
nutream... cu excepţia fricii. Ştiam că îmi era frică de operaţie,
frică de faptul că îmi voi pierde organele, că voi muri. Având
convingerea fermă că adevărata vindecare vine din interior şi
dintr-o dorinţă impresionantă de însănătoşire, mi-am propus
să încerc să găsesc o modalitate de a mă face bine singură.
Drumul vindecării mele a început cu Alcoolicii Anonimi,
unde am renunţat la alcool şi la drogurile cu prescripţie medi-
cală chiar din prima zi. Eliberarea de aceste substanţe a consti-
tuit primul pas în dobândirea limpezimii de care mintea mea
avea nevoie pentru a ajunge la rădăcina cancerului — pentru
a-mi da seama ce anume îl cauzase şi cum puteam să mă vindec
de el. A fost interesant să descopăr că toate programele în 12
paşi ofereau o oportunitate de a restabili conexiunea cu Sursa,
aşa că am fost în stare repede să reconstruiesc legătura spirituală
pe care o abandonasem în perioada adolescenţei.

17
în acelaşi timp, am dezvoltat un exerciţiu zilnic de medita-
ţie, care este unicul şi cel mai important lucru pe care l-am făcut
vreodată pentru mine. Meditaţia ne readuce în prezent, rela-
xează în întregime mintea şi corpul şi înlătură stresul — ca să
nu mai vorbim că ne face să arătăm şi să ne simţim mai tineri!
Cu toate acestea, cel mai important pentru mine era că mă reco-
necta la Sursă şi îmi conferea mai mult din acea luciditate care
îmi era necesară pentru a-mi aborda boala.
Cum noile alegeri îmi dădeau un sentiment de bine inte-
rior, am hotărât să-mi continui căutarea de alternative la inter-
venţia chirurgicală. Astfel, am făcut cunoştinţă cu acupunctu-
ra. Apoi, am încercat masajul pentru a intra în contact cu
propriul meu corp şi am reluat obiceiul de a ţine un jurnal pen-
tru a-mi redescoperi sentimentele. oriunde mă duceam, aveam
la mine un carneţel în care notam imediat orice simţeam, cam
la fiecare jumătate de oră. Scriam absolut totul în carneţelul
acela, turnându-mi sufletul în el — ce simţeam cu adevărat faţă
de copilăria şi de familia mea; cât de nepotrivită mi se părea
munca mea şi, fireşte, câtă invidie resimţeam faţă de femeile
din jurul meu, despre care aveam convingerea că erau mai zvel-
te şi mai frumoase decât mine. Şi, pe măsură ce făceam asta,
am descoperit că exprimarea sentimentelor în scris, fără să le
judec, era un pas uriaş în procesul de conştientizare a tot ceea
ce se petrecea în mine.
Am încercat şi un tratament numit vindecarea cu energie,
într-o serie de şedinţe cu un vindecător. în acel moment, am
constatat că boala mea intrase complet în remisie.

Cum m-am vindecat

Mi-am dat seama că îmbunătăţirea surprinzătoare a stării mele de


sănătate a rezultat din combinaţia de meditaţie, conştientizare a

18 Fii propriul tău şaman


sentimentelor prin însemnări în jurnal şi lucru cu energia. Aceste
practici m-au ajutat să devin conştientă de sentimentele nocive
din interiorul meu şi să le procesez. în adâncul meu, ştiam că
sentimentele neasumate din perioada copilăriei mele înţesate
de abuzuri m-au îmbolnăvit atât de rău şi că îndepărtarea ace-
lor sentimente din corpul şi mintea mea a constituit funda-
mentul însănătoşirii mele.
Intrigată de buletinul meu medical curat, am vrut să înţeleg
cum s-a întâmplat asta şi să fiu capabilă să fac acelaşi lucru pen-
tru alţi bolnavi. Mai mult chiar, am vrut să le arăt cum să pro-
cedeze ca să nu se îmbolnăvească.
Am început să studiez vindecarea cu un grup ezoteric creş-
tin, care practica „vindecarea de la distanţă“, numită de ei „rugă-
ciune“, şi mi-am petrecut următorii zece ani lucrând cu ei. De
asemenea, m-am înscris la un curs avansat de meditaţie, care
m-a dus la studiul vedelor antice — cele mai vechi cărţi sfinte
ale indienilor. Mai târziu, am urmat cursurile unei Şcoli a Mis-
terelor, un loc unde se studiau mistere metafizice, al cărei scop
este crearea unei legături cu spiritul nostru profund — şi, astfel,
cu tot ce înseamnă viaţă. Programul pe care l-am urmat se con-
centra pe câmpul de energie umană şi pe sistemul chakrelor,
noţiuni derivate şi ele din străvechi cunoştinţe vedice, şi acolo
am aflat pentru prima oară despre ceea ce se numeşte în mod
obişnuit vindecare cu energie sau prin „punerea mâinilor“ —
aceeaşi formă de tratament care mă ajutase şi pe mine să mă vin-
dec de cancer. Am petrecut mulţi ani în acest domeniu, lucrând
cu clienţi — persoane particulare — şi predând practici de vin-
decare cu energie.
în răstimpul acelor ani, mi-am continuat în timpul zilei
munca de avocat în aşa fel încât să-mi pot dedica fiecare clipă
liberă şi fiecare dolar în plus pentru a înainta în explorarea aces-
tor concepte. La vremea aceea, nu existau prea mulţi practicanţi

19
în ceea ce era recunoscut ca fiind domeniul misticii superioare.
Familia şi puţini dintre prietenii mei considerau că eram nebu-
nă să umblu prin toată lumea, cheltuindu-mi timpul şi banii în
ucenicii pe lângă maeştri, şamani şi preoţi. Iar când eram acasă,
obiceiul de a mă trezi în zorii dimineţii şi de a mă duce cu maşi-
na la o mănăstire retrasă din apropiere ca să meditez acolo ore
de-a rândul era considerat cel mai mic dintre rele.

Primii paşi în şamanism

Spre marea mea dezamăgire, cu toate că eram mereu foarte


intuitivă şi simţeam o dorinţă arzătoare să învăţ, nu păream să
am vreun talent special pentru a efectua vindecări. De fapt, s-au
scurs mulţi, mulţi ani de studiu, în timpul cărora eram sigură
că îmi pierdeam vremea din pricină că realizasem atât de puţin
în domeniul vindecării efective a altora. Cu toate acestea, n-am
încetat niciodată să încerc şi să meditez, să cred că aceasta era
cheia către dezvoltarea abilităţilor de vindecător.
Ei bine, aceşti ani de formare s-au dovedit în final nepreţuiţi,
căci m-au ajutat să am de-a face cu propriul meu ego — soarta
crudă a fiecărui vindecător. Aveam nevoie să-mi ţin sub control
spiritul exagerat de bravadă al avocatului care eram, ca să nu
mai vorbesc de obsesiile privitoare la felul cum arătam, şi să
devin suficient de umilă ca să pot fi slujitoarea Spiritului. Multe
din perioadele mele de ucenicie pe lângă şamani au fost solici-
tante din punct de vedere fizic şi moral, iar unele chiar înjosi-
toare, ceea ce m-a ajutat să-mi cultiv foarte necesara umilinţă.
în timpul uceniciei pe lângă un maestru vindecător, ceilalţi învă-
ţăcei mă numeau „Cenuşăreasa“, pentru că mi se dădea mereu
sarcina cel mai puţin dorită, cel mai puţin recompensatoare cu
putinţă — cât mai în fundul camerei şi cât mai departe de locul
unde se desfăşura acţiunea.

20 Fii propriul tău şaman


Apoi, după ani de studiu cu diferiţi lideri spirituali şi de
punere în practică a tehnicilor acestora, după ore nenumă-
rate petrecute într-o stare de meditaţie intensă şi de rugăciu-
ne, mi-am dezvoltat propria metodă puternică de vindecare:
o combinaţie între ceea ce învăţasem de la diferiţi maeştri şi
tehnici străvechi, la care aveam acces prin intermediul câm-
pului unificat — Sursa universală de la care vin toate infor-
maţiile şi toată vindecarea. Tocmai folosind această nouă teh-
nică, am ajuns să obţin o schimbare reală de ordin fizic,
pornită efectiv de sub mâinile mele! Am primit ceea ce-mi
dorisem atâta timp şi pentru care muncisem atât de greu:
darul vindecării. Astăzi, călătoresc prin lume învăţându-i pe
alţii, demonstrându-mi abilităţile şi împărtăşind acest har.
Dar nu uit niciodată că fiind vindecător nu fac altceva decât
să facilitez acest miraculos proces cocreator dintre persoana
vindecată şi Sursă.

Aparent, s-ar putea ca intrarea mea în lumea corporatistă să


fie o deviere aberantă de la calea cea adevărată. Dar, mi-am dat
curând seama că atât cariera mea în avocatură, cât şi copilăria
mea petrecută sub semnul abuzurilor fuseseră binecuvântări
deghizate. Una dintre sarcinile pe care le implică efectuarea
transformărilor vindecătoare la alţii este formarea unei voinţe
de neclintit — de acelaşi soi cu aceea care, în mod ironic, duce
la câştigarea proceselor în instanţă. o mare parte din gândirea
adăpostită în emisfera cerebrală stângă, gândirea liniară şi ana-
litică pe care am învăţat-o la facultatea de drept şi am pus-o în
practică fiind avocat, a devenit surprinzător de utilă în dome-
niul medicinei energetice!
Aşadar, oricare ar fi fost drumul tău până acum, să fii con-
vins că tot ce s-a întâmplat în viaţa ta face parte din planul tău
Divin. Totul îţi va servi, într-un fel sau altul, la un ţel mai înalt.

21
Acordă-ţi un răgaz acum şi rememorează-ţi propria poveste,
pentru a vedea obstacolele, traumele şi uceniciile din viaţa ta ca
pe fundamentul necesar dezvoltării tale ca „vindecător rănit“.
întreabă-te ce ar fi putut să te pregătească să-ţi dezvolţi acest har
de a fi capabil să te vindeci pe tine şi, poate, şi pe alţii. Eşti con-
centrat, sensibil, milos, muncitor? îţi petreci adesea timpul în
natură, meditând sau rugându-te? Ai început deja să lucrezi cu
rănile şi problemele emoţionale din copilărie? Lista posibilelor
experienţe, calităţi şi abilităţi pe care le posezi deja şi care îţi
vor fi de ajutor în acest efort este nesfârşită.
Adevărata putere de vindecare este în tine; nu are nevoie
decât să fie trezită, hrănită şi pusă în practică. Poţi fi propriul
tău şaman şi această carte te va ajuta să porneşti pe acest
drum.

În aceste pagini

în următoarele capitole îţi voi prezenta indicii, căi şi exerciţii


care te vor ajuta să intri în contact cu lumea spiritului şi te vor
pune în armonie cu energia sacră a tot ce este viu. în acest spa-
ţiu cretor vei avea acces la puterea de a vindeca.
Cartea este structurată în zece capitole, care te conduc
printr-o acumulare progresivă de noţiuni cum ar fi: ce este
medicina energetică, cum funcţionează ea şi cum poţi începe
să-ţi extinzi conştiinţa pentru a avea acces la forţa ei impre-
sionantă. Te voi duce într-o scurtă călătorie înapoi în timp,
pentru a descoperi istoria medicinei energetice de-a lungul
secolelor, precum şi pe cei mai înzestraţi şi cunoscuţi vinde-
cători. Apoi, îţi vei examina gândurile, pentru a le elimina
dintre ele pe acelea care te împiedică să-ţi poţi dezvolta abi-
lităţile de şaman. odată eliminat tot ce-ţi poate limita cre-
dinţa, vei fi gata să înveţi despre darurile tale şamanice şi să

22 Fii propriul tău şaman


ţi le dezvolţi — percepţiile extrasenzoriale, care sunt însem-
nul caracteristic al acestei munci.
După aceea, te voi învăţa cele cinci practici esenţiale, care te
vor ajuta să-ţi continui evoluţia şi vor fi parte integrantă a dez-
voltării şi eficacităţii tale ca vindecător. vei călători şi prin par-
tea întunecată, văzând diferitele forme de agresiune psihică,
precum şi modalităţile de a te proteja de ele. Ajuns în acest
punct, vei fi pregătit să practici unele tehnici de vindecare şi să
înveţi despre altele, care sunt atât de uimitoare, încât te lasă cu
gura căscată. Cartea se încheie cu câteva capcane, de care tre-
buie să te fereşti, şi câteva ţeluri, la care să aspiri în timp ce con-
tinui să înaintezi pe calea şamanului.
Pe tot parcursul cărţii vei găsi numeroase exerciţii — au fost
incluse în anumite secţiuni, în care experimentarea te va ajuta
să înţelegi conceptele prezentate. recomand insistent folosirea
unui caiet sau a unui jurnal pentru exerciţiile ce necesită scri-
sul pe care îl vei putea utiliza la ceea ce sper că va deveni noul
tău obicei zilnic de a nota în jurnal. Scopul meu este ca tu să
beneficiezi de aceste metode pentru a-ţi extinde conştiinţa, pen-
tru a veni în legătură cu ceea ce există în interior şi pentru a
atinge o armonie mai mare.
După ce vei citi această carte, este foarte posibil să constaţi
că abilitatea ta de a simţi ce gândesc şi ce simt ceilalţi a sporit
şi că ai capacitatea de a intra mai uşor în legătură cu spiritele
morţilor dragi, la fel cum puteau s-o facă strămoşii tăi. visele
tale vor deveni mai intense şi îţi vor oferi informaţii importan-
te despre viaţa ta şi în acelaşi timp, îţi vei da seama că supără-
toarele probleme de sănătate, ca hipertensiunea arterială,
dependenţele sau depresia, s-au diminuat ori au dispărut. Aces-
tea vor fi semne că te reconectezi la cea mai adâncă Sursă a ta —
un câmp vast, nelimitat, de informaţii şi putere, în care poţi
dobândi orice doreşti, inclusiv autovindecarea.

23
Îţi respect credinţa

De asemenea, este important să ştii că nu-ţi voi încălca convin-


gerile religioase şi nu le voi viola, indiferent care ar fi ele. Ai
putea să fii evreu, creştin, musulman, hinduist, budist, adept al
celor 12 paşi sau să crezi în forţele Naturii. ori ţi-ai creat poate
propriul sistem de credinţe, care încorporează elemente din mai
multe tradiţii diferite, aşa cum am făcut eu. oricare ar fi credinţa
ta, sper că se află într-o continuă evoluţie şi te încurajez să o
aprofundezi şi să o practici cu pietate.
vei descoperi că studierea tehnicilor de vindecare te va duce
inevitabil la legături spirituale mai profunde şi că nu poţi să-ţi
sporeşti capacitatea de conştientizare fără să fii mai puternic
legat de Sursă. vei şti întotdeauna când cineva are sau nu sen-
timente pozitive faţă de tine, căci vindecarea este, pur şi sim-
plu, o extensie naturală a relaţiei corecte cu tine însuţi şi cu
lumea naturală.

Bine ai venit la punctul de pornire pe drumul pe care vei


deveni propriul tău şaman! După cum spun rugăciunile tradi-
ţionale ale indienilor navajo, „fie să păşeşti prin frumuseţe în
asocierea ta cu universul“!

24 Fii propriul tău şaman


Capitolul unu

Ce este medicina energetică?

Am scris această carte dintr-un motiv simplu: vreau să ştii că eşti


capabil să vindeci. Poţi învăţa cum să te vindeci pe tine însuţi şi
chiar să-i ajuţi pe alţii să se vindece.
E adevărat! De fapt, vindecări cu bună credinţă se petrec
chiar acum, în secolul al xxI-lea. Cancerul se face nevăzut. Artri-
ta dispare. o viaţă întreagă apăsată de o depresie adâncă, întu-
necată, zdrobitoare revine pe neaşteptate la lumină. Am luat
personal parte la vindecări care au fost uluitor de spectaculoa-
se. Deşi aceste vindecări pot părea miraculoase, e bine să nu uiţi
că un miracol este, pur şi simplu, ceva pentru care nu avem încă
explicaţie... dar asta nu înseamnă că nu există.
Medicii nu se simt prea bine în prezenţa cuvântului „mira-
cole“. în loc să-l folosească, se referă la el spunând „remisii
spontane“ şi îşi clatină capetele la unison a uimire. Convingeri-
le lor se referă la tratarea simptomelor unei boli cu ajutorul
medicamentelor şi al chirurgiei, în loc să coboare mai adânc şi
să înceapă prin a vindeca situaţia care a provocat problema de
sănătate. Să luăm de exemplu diabetul. Doctorii te vor ajuta să-l
ţii sub control, dar nu au leac pentru el. Cu toate acestea, dia-
betul poate fi tratat cu ajutorul medicinei energetice. Toate boli-
le pot fi tratate astfel. De fapt, „miracolele“ ei nu se limitează la
vindecarea fizică. Medicina energetică poate vindeca tot ce ne
tulbură, în oricare domeniu al vieţii noastre.
Sunt convinsă că suferi de ceva ce ai dori să fie vindecat. Cu
toţii suferim de ceva. Starea de sănătate, greutatea corporală,
situaţia financiară, o relaţie sau chiar absenţa unei relaţii. Şi

25
poate că nu doreşti doar să vindeci părţile disfuncţionale din
viaţa ta, ci incită, aşa cum m-a incitat pe mine, şi ideea de a fi
capabil să-i ajuţi pe alţii. Lucrul fascinant este că aceste două
ţeluri, să te vindeci pe tine şi să-i vindeci pe alţii, sunt inextri-
cabil legate: pe măsură ce înveţi cum să-i vindeci pe alţii, eşti
vindecat şi tu însuţi. Este efectiv imposibil să studiezi medicina
energetică fără să simţi şi tu însuţi schimbări pozitive.

Energia ca medicină

Ce este medicina energetică? Este un proces dinamic care uneş-


te, după cum arată şi denumirea ei, două lucruri foarte puter-
nice: energia şi medicina. Cu toate că în mod obişnuit n-o putem
vedea, energia se află peste tot în jurul nostru, existând într-o
mare varietate de lungimi de undă şi frecvenţe. Ea include radia-
ţiile cosmice, razele x, undele radio, razele infraroşii, precum
şi o formă mult mai subtilă, care se infiltrează în întregul uni-
vers şi înglobează tot ce există în el, inclusiv pe tine şi pe mine.
Acesta este fundamentul medicinei energetice şi subiectul des-
pre care vom vorbi aici. Această forţă, prin care funcţionează
universul nostru, este inteligentă, vie şi constituie sursa a tot ce
înseamnă viaţă. în acest câmp infinit de potenţial, creativitatea
nu cunoaşte limite şi totul e posibil. Este inepuizabilă, nu are
început şi nici sfârşit.
Anticii cunoşteau totul despre această energie conştientă şi
creativă: cum pătrunde în tot spaţiul, cum curge de la un obiect
la altul şi leagă un lucru de toate celelalte. Numim acest câmp
al tuturor posibilităţilor câmpul universal de energie sau, mai sim-
plu, câmpul unificat.
în mod ironic, ceea ce simplii clarvăzători considerau de la
sine înţeles cu mii de ani în urmă, oamenii de ştiinţă din zile-
le noastre abia încep să înţeleagă. Cercetătorii de azi sunt pe

26 Fii propriul tău şaman


punctul de a putea să folosească instrumente ştiinţifice pen-
tru a înregistra câmpul unificat. Este posibil ca ştiinţa moder-
nă să descopere curând că energia care constituie câmpul uni-
ficat este o substanţă cu mult deosebită de tot ce s-a cunoscut
până acum.
Până atunci, este posibil ca această forţă magnifică — invi-
zibilă pentru aproape întreaga rasă umană — să rămână un
mister. Şi totuşi, cu studiu şi exerciţiu, se poate ajunge la ea.
De fapt, aproape tot ce ştiu despre acest câmp am aflat în
mod experimental — adică în timpul rugăciunilor, al medi-
taţiei sau atunci când canalizam energia în cadrul unei vin-
decări. Câmpul unificat conţine fiecare lucru şi aspect al uni-
versului, de la începutul timpurilor până în prezent şi, apoi,
către un viitor fără limite, împreună cu energia care poate fi
utilizată în scopul efectuării unei schimbări, aici incluzân-
du-se acele transformări petrecute la nivelul celulei în corpul
uman.
Aşadar, pentru scopurile noastre, medicina energetică
înseamnă folosirea acestui câmp inepuizabil ca factor de trata-
re a bolii — asta înseamnă medicină. în aplicarea ei la nivel
Divin, energia este medicină. Şi, atunci când te afli în conexiune
cu acest câmp universal, atrăgând, conducând şi transmiţându-i
energia pentru a efectua o vindecare asupra ta şi a celorlalţi,
devii vindecător. Devii şaman.
Deşi această medicină, în variatele ei forme, datează din zori-
le istoriei umanităţii, ea este, în acelaşi timp, la fel de nouă ca
şi cea mai nouă tehnologie medicală din cel mai modern spital
de pe Pământ. Medicina energetică este în întregime naturală;
este extrem de sigură şi, în opinia mea, cel mai incitant dome-
niu nou de studiu, perfect şi practic pentru o carieră. în primul
rând însă, este o modalitate incredibil de puternică de a-ţi însă-
nătoşi propria viaţă.

27

S-ar putea să vă placă și