Sunteți pe pagina 1din 4

Aplicaţii practice: Obiectul si metoda contabilității

Problema 1. Să se determine şi să se prezinte patrimoniul entităţii „Floricica” S.A. la 31 martie


anul N.
Entitatea „Floricica” S.A. este o societate comercială şi prezintă la finele lunii martie anul N
următorul patrimoniu: clădiri – 80 000 de lei; mijloace de transport – 40 000 de lei; materii prime - 10
000 de lei; mărfuri – 30 000 de lei; numerar în contul curent în monedă naţională – 40 000 de lei.
Se ştie că: a) aportul adus de fondatori în momentul înfiinţării este de 140 000 de lei (data
înfiinţării 03 ianuarie anul N); b) entitatea a contractat şi încasat un împrumut în valoare de 30 000 de
lei (10 februarie anul N); c) mărfurile sunt achiziţionate cu plata ulterioară (achiziţionate la 20
februarie anul N şi urmează să fie achitate la 15 aprilie anul N).

Patrimoniul entităţii „Floricica” S.A. la 31 martie anul N


Bunuri economice Relaţii de drepturi Relaţii de obligaţii

Total Total Total

Problema 2. Să se grupeze elementele patrimoniale ale entităţii „Pud” S.A. în bunuri economice
şi relaţii de drepturi şi obligațiuni.
S.A. „Pud” este o entitate de producere şi dispune de următorul patrimoniu:
Elementele patrimoniale Patrimoniul, lei
Valoarea, Bunuri Relaţii de Relaţii
Nr.
lei econo drepturi de
mice obligaţii
1. Automobile 6 250
2. Împrumuturi pe termen scurt 5 280
3. Datorii de arendă finanţată 6 720
4. Materie primă şi materiale de bază 2 855
5. Depozite în conturi la bancă 3 450
6. Datorii privind impozitul funciar 1 465
Numerar în contul curent în monedă
7. 6 565
naţională
8. Rezerve statutare 3 590
9. Capital suplimentar 10 100
10. Finanţări cu destinaţie specială din buget 2 535
11. Mijloace fixe preluate în arendă finanţată 10 000
12. Terenuri fără construcţii 5 240
13. Credite bancare pe termen scurt 4 190
14. Licenţe 2 460
15. Datorii comerciale 7 840
16. Subvenţii 3 050
17. Numerar în acreditive 4 820
18. Numerar în casierie 2 010
19. Creanţe curente comerciale 10 270
20. Mărfuri 7 520
Datorii faţă de personal privind retribuirea
21. 1 100
muncii
22. Datorii privind accizele, taxele 850
23. Producţie în curs de execuţie 1 900
24. Produse finite 7 250
25. Amortizarea mijloacelor fixe 1 010
26. Capital social 15 900
27. Amortizarea licenţelor 460
28. Profitul net 6 500
Total

Problema 3. Prezentaţi în ipostaze diferite cheresteaua ca fiind:


a) materie primă;
b) produs finit;
c) marfă.
Comentaţi răspunsurile.

Problema 4. Explicaţi caracteristicile generale ale activelor pentru fiecare dintre următoarele
elemente, în ipostaze diferite:
a) un autocamion procurat pentru prestarea serviciilor către terţi;
b) o maşină de cusut obţinută de un producător şi destinată vânzării;
c) program informatic elaborat pentru nevoi proprii.

Problema 5. Presupunem că entitatea „Galacom” are principalul gen de activitate - fabricarea


biscuiţilor. Nominalizaţi bunurile care pot avea calitatea de:
a) materie primă;
b) produs finit;
c) marfă;
d) mijloc fix.

Problema 6. Determinați veniturile și cheltuielile entității, respectând principiile contabile.


Entitatea „Andrieș” a produs în luna mai 10 costume pentru bărbați la costul unitar de producție
de 1 230 de lei și 34 costume pentru dame cu costul unitar 1 390 de lei, din care în aceiași lună au fost
vândute 8 costume pentru bărbați la prețul unitar de vânzare de 3 500 de lei și 29 costume pentru dame
la prețul de vânzare unitar de 3 850 de lei.

Problema 10. De determinat suma cheltuielilor pe tipuri de activități.


În cadrul entității „Guguţă” S.R.L. s-au efectuat în cursul perioadei de gestiune următoarele
cheltuieli:
Nr. Cheltuielile entității Suma, lei
1. cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe cu destinație administrativă 73 500
2. cheltuieli privind reclama 830
3. cheltuieli de întreținere a personalului administrativ și de conducere 57 050
4. cheltuieli privind dobânzile la credite pe termen scurt 1 250
5. lipsuri din deteriorarea valorilor materiale 5 200
6. costul produselor finite vândute 153 000
7. cheltuielile privind ambalarea produselor finite 27 200
8. cheltuieli privind ieșirea imobilizărilor necorporale 1 800
9. cheltuieli privind diferențele de curs valutar 2 250
10. cheltuieli privind ieșirea mijloacelor fixe 7 300
11. cheltuieli privind arenda finanțată a mijloacelor fixe 10 300
12. cheltuieli de deplasare a personalului administrativ 3 800
13. cheltuieli privind arenda curentă 7 200
14. cheltuieli în scopuri de binefacere 10 000
15. cheltuieli privind amenzile 3 200
16. cheltuieli privind impozitele și taxele, cu excepția impozitului pe venit 5 200
Identificarea cheltuielilor pe tipuri de activității

Cheltuieli ale activității operaționale Cheltuieli ale altor activității


Costul Cheltuieli Cheltuieli Alte cheltuieli Cheltuieli cu Cheltuieli
vânzărilor comerciale administrative din activele financiare
activitatea imobilizate
operațională

Problemă 11. De determinat suma veniturilor pe tipuri de activități.


În cadrul entității „Guguţă” S.R.L. s-au obținut în cursul perioadei de gestiune următoarele
venituri:
Nr. Elementele de venituri Suma, lei
1. venituri din vânzarea produselor 175 000
2. venituri din amenzi și penalități 5 250
3. venituri din dobânzi 11 100
4. venituri din darea în arendă finanțată a mijloacelor fixe 15 000
5. venituri din diferențe de curs valutar 7 300
6. venituri din vânzare altor active curente 10 300
7. venituri din arenda curentă 6 000
8. venituri din ieșirea mijloacelor fixe 700
9. venituri din active intrate cu titlu gratuit 1 750
10. venituri din dividende 25 000
11. venituri din subvenții de stat 2 300
12. venituri din recuperarea daunei materiale 750

Identificarea veniturilor pe tipuri de activității

Venituri ale activității operaționale Venituri din alte activități


Venituri din vânzări Alte venituri din Venituri din Venituri financiare
activitatea operațiuni cu active
operațională imobilizate

Problemă 12. De determinat rezultatul financiar net.


În cadrul entității „Guguţă” S.R.L. s-au obținut în cursul perioadei de gestiune următoarele venituri
şi cheltuieli:
Nr. Elementele de venituri, cheltuieli şi consumuri (costuri) Suma, lei
1. Consum de materie primă pentru producerea produselor 100 000
2. Consum de materiale în scopuri publicitare 17 000
3. Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe cu destinație administrativă 12 000
4. Costul mărfurilor livrate 150 000
5. Cheltuieli privind retribuirea muncii personalului administrativ 25 000
6. Consumuri privind retribuirea muncii muncitorilor ocupați cu producerea 120 000
7. Cheltuieli cu dobânzile 9 000
8. Cheltuieli din diferențe ce curs valutar 6 000
9. Cheltuieli din cedarea activelor pe termen lung 9 000
10. Venituri din vânzarea mărfurilor 310 000
11. Venituri din vânzarea de mijloace fixe 25 000
12. Venituri din diferențe de curs valutar 7 000
13. Venituri din dobânzi 12 000
14. Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe utilizate în producerea 70 000
produselor
15. Costul produselor vândute 290 000
16. Venituri din vânzarea produselor 400 000
17. Venituri din active primite cu titlul gratuit 16 000
18. Cheltuieli în scopuri de binefacere 15 000
19. Lipsuri de materiale la inventariere 3 000