Sunteți pe pagina 1din 1
1. Instalatii sanitare Capitolut 3:Instalati de canatizare RES = moe este numaul de h pe zi de uti- zare a apei, care pentru clédiile de Io- cult este de 19 hvzi: = N= humérul mediu de persoane pen tru un apartament: ~ N= numarul de persoane pentru care s-a calculat Znge Cuantia dstrbutiei de repartitie norma- la are valos in functie de gradul de asi- gurare a evacuari apeloruzate astal inca 4 nu apara pericolul de refulare la obiectole sanitare sau sifoanele de par- dosealé situate la nivelurile inferioare ale clédri, astiet * penitu clair! de locult previzute cu instalati interioare de alimentare cu apa rece si cu api caldi, preparaté conval sau Cu incalatoere instantanee cu gaz sau elec tric, se aplici un grad de asigurare de 999 Me, cAruia il corespunde y = 3,09 ~ pentru clddii de locuit prevazute cu Instalatinterioare de alimentare cu apa rece sap caida preparata cu inclztoare focale cu combustibil solid sau lichid, se aplica un grad de asigurare de 998 %e, ccaruia i corespunde y = 2,88. Pentru clédirle de locutt, la un nece- sar specific de api de 280 V's pers. un rumar mediu de 3 pers /ap. la un debit specific de scurgere de 2.31 Us.ap. sila (0 duraté de utiizare a apei de 19 nya. in looul ralatci 3.3.7 se poate aplica relat a ~0192VE +0,00186 IVs} (3.3.13) in care E este suma echivalentior de obit peniru scurgere, conform datelor din tabelul 3.38, Debitele de calcul penitu curgere in re- teaua de canalizare, la clidrile de locuit, in funotie de necesarul specific de apa, de numarul de persoane pe apartament, suma dobitelor specifice de scurgere ale obiectelor sanitare si ale punctelor de Cconsum al apei sau in functie de suma echivalentilor de debit. sunt date in tabelul 3.3.9, anexa 3.3.1 Debitele de calcul peniru dimensionarea cconductele de canalizare ale dieritelor ccategori de clidii, corespunzaitoare va- lori sumei debitelor specitice ale oblec- telor sanitare gi ale altor puncte de uitiizare a apel, gee se calculeaz’ cu relatile din tabelul 3.3.10. Pent aceste categori do cdl, la valor ale lui Znge sau ale lui E mai mici decat ‘cele indicat in tabeld 3.3.10a, pentru do- rmeniul de aplicare a relate de calcul, se aplica relata: ges = Eng- sau Ges = 0.936. Valorie debitului de calcul g-, pentru ‘uma debitelor speciice de ape uzate me- najere Inge = 0,...4950 Vs sau pentru su- ma echivalentior de debit E = 0,3..15000, pent dierite categori de clad, sunt date in tabolul 3.3.10b. 3.3.3.2 Caleulul hidraulic de dimensionare a conductelor de ‘canalizare a apelor uzate menajere * Calcululhidraulic al conductelor de legatura de la obiectele sanitare la coloane. ‘Aceste conducte sunt cole mai expuse infundarit datorité impurittilor din apa uzata. Din aceast’ cauzé, diametrele si ppantele minime de montare a conductelor de legitura de la obiectele sanitare la coloane, sunt stabilite prin cercetar fexperimentale si au valorile redate in tabelul 338, Pantele minime de montare ‘rebuie $4 asigure viteza minima de autocurdtre a conductel. Apicand pentru coeficientul de rezistenta hidraulica (Chezy) relatia: i lpr 3.14 c: "3 ) unde y=25\k-075VA (vk -03)-013, (23.15) in care k este coeficiontul de rugoztate al suprafetel inteicare @ peretelui con- ‘ducte si A. raza hidrauicd, se poate veriica vteza minima de autocuratre a conducts, calcuatd cu rolatia 3.3.3 gi cu datele din tabelul 33.8. O crestere a costicentulul de rugoaitate Ke cu numai 0,001 determina mati i conducte! cu 20 %. | Tabelul 3.3.8. Debitele specifice de curgore pentru ape uzate menajere de Ta diferite obiecte sanitare sau puncte de | consum qs echivalentul lor ce debit Ea, ciametrle gi pantele de montare a conductelor de legatura de la obiectele ‘sanitare la coloane (STAS 1795) Ti. ] Denumivea obictelorsanitare [Debit spectic]| Ecnivalentul | Dame nominal] Panta de montare ont de curgere | de debit | al conductei | a conductei de legatura ‘@olls| [pentru curgere) delegétura |_ - es ee Ds [mm nomad [minima | Chuva 033 3.00 50 0,035 0,025; 2 | Lavoar ar O50) 30} 0,085 0.025; 3._|_Pisoar Gu spllare permanent 0.08 0.15, 0.035) 0,025 4 | Pisoar cu spalare ntermitenta [1,15 3.50 (0,025. 0,020 5 [Bideu 0.50 ~| 05; 0.025; 8._| Bale penitu picioare 033, 4.00 0.035) 0,025, [7oTrabie derute 0.68 2.00 0.035 0.025) [8] Closet cu rezervor montat 115 3.50 0,020 0012 |_| inate _ i - @ | Closet cu rezervor montat pe 600 wo | 020 ‘on vas sila seminaitime 10-| Cada de baie 0.88 2.00 0.895 0,025 11. | Cada de baie pentru copi 0.33 7.00 0,035) 0.025; 12 Spalator simplu de vase 0.38 7:00 0,985 0,025; 18. Spalator dublu de vase 0.50 150 035__| 0,025 14. | Féntand pentru baut apt ____| 0.08 0.25 0.035 0,025 15. Spalator crcular (pentwy To 0.17 050) 50 0.035) 0,025 16. | Scuipatoare cu spalare on7 0.50 40 0.030. 0.020 Sion de pardoseala la: | ~cazan de fert rule 200 _ 75 0.035, 0,025 = dus sau cad de dus +00 | 50 0,035 0.025, 17, | marmita - 2.00 100 0,035; 0.025 2 spaiat farar 2.00 00, 0.035 0.025 ccwatal zarzavat 0.86 2.00 100 0.035 0,025. masind de spalatrufe pentru spalatori industiale 300__| 9.00 100 0.035 0,025 76_| Masini ge spalat rule 0.50 1.50. 75, 0.035, 0.025 79.| Masind de splat vase 0.68 2.00 700 0,035) 0,025