Sunteți pe pagina 1din 11
ANUL XVIII - Ns 6 10 Decembrie 1972 Carpaiii SULTURA SI ACTIUNE ROMANEASCA IN EXIL Redactor: Traian Popeseu ULTIMUL DISCURS AL’ LUI CORNELIU ZELEA CODREANU NOAPTEA DE 20 SPRE 30 NOEMBRIE 1938 De Faust BRADESCU “Vor trimite sine prinds gl si ne omoare. Vom fugi; me vom ascunde: vom lupta; lar Ia urma vor {1 desigur répusl, Cicl nol vom fi polini, urmaritt de Uatalioane gl de regimente roritnegt. Atunci ¥om primt moarten, angele nostra al Cuturors, va curke. Acest moment va fi eel mal mare discurs al nostri adresat neamufus romanese si eel din urms! Cornell ZELBA CODREANU CUM 34 de ani s'a stins, sub loviturile unei democratii inconstiente, Corneliu Codreanu, Ah! cu edtta ugurintd se ucidea in acea oreme tot ce nu cdinta in struna micilor si marilor po- tentati ai momentuluit... Cate sute de martiri nu s'au inclestat in moarte sub rdnjetul hidos al celor ce stdpincau Romania... Ce insemndtate putea avea cuvdintul si fapta unui adevarat patriot in fata intereselor meschine gi sordide ale catorva “mari” at zilel Chiar daca acest patriot avea chip de inger gi vorba de profet. Cu atat mai repede trebuia sters dintre cet vit, inainte ca spusele luf $0 atingd strdfundul sufletelor, sd pund in miscare nfelegerea omului $i voinfa de tmplinire a neamulul. Trebuia infranta aceasta intruchipare a neamulai etern, aceasta prezenta acuzatoa- re, aceasta sabie de foo peste nelegiuirile lor. Si profetul-trup de lut a fost nimicit ca toft (Wrmeaza in pag. 2) THE ARCHANGEL AMBITIONS PRESIDENTIELLES AND THE WORLD par BASIL RUTASKOL DE LA KALEONE - elo Zelen C Jour crucial des sections améztcalnes | | Aehaer of tnd *Atociiiion ef CRIISUGR ‘approche. Les préparations festives et | Brudents’, saw for the first lime in the 5 Ica manifestations prédlectorales abon- | Chapel of the prison of Vacaresti, near a q au dans a. délire que, seulo, 1a men- | Bueareat the Ion of the-Arenan fel Mi site enfantine des Amerteaine "peut | Chueh, Ho. was #0 deeply Impressed by maine. Gatun vata crt: fa fhe analogy between (Be symbol of ars, nltormes, maloreti. alogan ae ee ean Meith toutonntere et meme sur les fesse: Toot mia univertary youne people, that he ft permis et encouragt car “le srt du | telat to put hls Movement under te monde em epena On le alt parce que felt put his Movement unde Ant cela-gonne len etn a thabiude de Fentenfee de, fying Arcane ao had name ec era ghh Saleh Cy Sa fu a de lm gh TE ANGION OF THR ARCHANGR, MTCUARL. sunbed in Sean be Se pilin” and his convatea have been several Umea inmates Bartles gut se disputent le peste supréme, te, possbUlte Of Vacareatl, an old monastery, erected by Prince Nicolas 1 exercer dex pressions et des chantages. Ainsl, dee groupes Mavrocordata ot Valuchia nnd gonverted Co prion by tess 30 RéETes demandent Te "oerte des drogues, dea, krowbes plous rulers. We read in his Memoirs, of which ne could —-1¢ Pédérastes le droit de se “maricr o//iclellement™ entre ux; des groupes de portorricains Je droit de violer et de fuer sans @tre admonestés par les fics: des groupes do publish only the first volume before his assassination ‘The Yenr 1991 started for us in the Vacarest! pri- hippies, celul a’étaler leur eexualiame et leur pornograpgie fon, Under a torrent of lies, of insults and of blows, 1a. ait fis en ont envle. ete, ote, en éehange de leurs volx Jed this time again my new comrades’ to our ieon pour celal des deux candidats qui leur accordera 10 plus ‘We found In God out only consolation, against ail Go privileges RU cela marche, croyesde bien! Que ne these diabolical machinations, We started again total _‘feralt-un. démagogue ambILICUX, pour se volr élire et porter fasting on Fridays and cyery night at 12 o'clock 1 en trlomphe! recited an Ave Maria. (Ormeard In pag. 4.) (Wrmeasd tn pog. 8.) ca tofi vizionarii, ca tofi cei cu gand. curat si lipsifi de mariri pamdntesti, Peste trupu-i fara "2 { apocalipticelor satisfactti personale ate celor plini de ek si goi in suflet. Incre- eles nimnic din aparifia acestui om, venit sa squduie agezdmintele vremelnice ale nere Nau Injeles nici macar ed propria lor salvare era legatd de soarta acestui om predestinat Pridu bit, ou ucis, au relntunecat o epoca ce-si croia cale de lumind prin hdfisurile istoriet. Si s'au bueurat ca neiotii de fapta lor od de-ccum incolo liberd le va fi cdrarea ambifiilor. Singurul 2d de cinste si demnitate 2acea rdpus. Oh, Doamne! ct rdu pot aduce cstfel de creaturi, ce nu wid decat micile lor interese $i lasd uilarit aspiratile si nevotle permanente ale neamului! Dar dach omul ce intruchipa aceste axpirafii a fost sdrobit, profetul-cuvant n'a putut fi intinat. Pes te rele gi nevrednicni, peste enme gi trddari, sa ridicat mereu tot mai sus, lumindnd calea viitorului pen tru cej ce cred in apa vie 0 spiritului carpatic Tot ce mintea tui limpede a Intrendzut gi intuit, s'a ade verit. Tot ce sufletul Iut, plin de dragoste pentru omul obidit, a pus in slovd gi sistem, tsi va gdsi tmplinirea mai curind su mai tdrctu. E ceeace n'au priceput cdldii de totdeauna ai neamutut Win oll gl afl te fateaa pl tataten ntele spuse de Cornetiu Codreanu cu mult tnainte de *...De tor intra in Romiinia (Rusti), cine poate crede cd vor pleca inainte de a sa tanisa fara ..~ Cafi din potiticienii acelei epoci nu si-au murmurat soeptic, cd astfel de ~profetii" sunt in Jara politicei realiste dusd de ei. Naveam noi oare garanfia Occidentulut? N’aveam noi oare pe Nicolae Ti tulescu? Waveam noi oare cel mai mic si rahitic parlid comunist din lume? De unde scotea Codreanu 0 imagine atat de tragica pentru neamul romanesc? a se abatd ciuma comunistd peste fard pen tru ca subtila eninte a politicientior » 2 sa Implinit Dar omul care previzuse ingr e ale unei politici de compromisuri, de meschine aranjamente partidare, de supunere o ate, de subordonare finanfei internatio. nale, de dispret gi indiferenta fafa de interesele re. ale poporulut roman, nu mai era acolo sa le aminteasca micime 0d $i Lipsa de pre De-atunci neamul se xbate sub silnicia hoardelor rosii, ducand calvarul gregelilor politice ale unut sistem ce si-a pecetluit soarta prin asasinarea iui Cornetiu Cédreanu tn pddurea Tancdbesti. Pundnd ca pat acestei existente, nau distrus —aza cum erau convingi— Miscarea Legionard, dar au modificat coor donatele politice, usurdnd sldbirea momentand a ecumenicitafti nationale, pe care Capitanul 0 realizase aproape in intregime. Redestrdmarca spiritelor, in conjunctura de atunct, a fost fatala evenimentelor ul terioare, Prin inconstien{a gi cruzimea cu care au tratat pe cel ce singur putea garanta unirea tuturor Romdnitor, politicienti acelei epoci au devenit indirect groparii propriei ior nafiuni. Astfel se adeverea inca unul din gandurile de baza ale Capitanului: “ruina vine dela suflet”. In suflet era bolnavi acestt po liticieni, plini de orgotiu vanitos si de urd nestdpdnita Acest Noembrie 1938 va apdea resnic ufletele celor ce Lau pregdtit sau Lau acceptat. Caci puitini ax fost cei ce-ou ridicat glas de protest In fata infamici comise de Guvernul din acea vreme. T de consecinfe, indiferenta sau mulfumire de a se ved omit ce le bictwia scdderile morale $i patriotice, ¢ tot una. Gestul tdcerti este semnificativ, Prin pas sau solidarizat cu tirania, cu infusti fia, cu crima. In acea noapte fi.au incdrcat constiinfele cu un pacat de neiertat. Mulfi Lau pldtit dupd ‘acéea cu viafa, dar uni si-1 duc incd pe cdile exilului. Pufini au fost cei ce au injeles in ceasul al.12-le mdreaja figurd a Capitanului gi- gi-au recunoscut grésedla comisd Simbolul acelui 20-30 Noembrie 1938 € mult mai profund yi maret decdt tsi pot inchipui dusmanii neamului romdnesc pf ai Miscdrti Legionare, Acea nogple de groaz simbolizeazd ruptura definitiod intre doud lumi Intre tumea veche a burgheziet egoiste si nedemne, cési manifesta atotputernicia (sau... népu finfa) tn crimd, gi lumen noud, ce-g1 incepe veacul prin sacrificiul Capitanului Din clipa tn care sangele marélut patriot s'a amestecat cu pdmdntul fdrti, marea dospire spiritual @ neamului a fort cimentatd pe vecte. Invierea neamului nu se poate realiza deci prin sacrificiul perma Deaceea. comemorarea anuald a acestui Noembrie Instngerat nu-i numai un omagiu adus tut Cor. neti Codreans, #1 cetor ce L-au insofit tn moarte. Cu atat mai putin nu-iun mijloc de a reaminti migelia unora sau lasitatea altora, Istoria se va insdrcina cu stigmatizarea tor : Pentru noi, Legionarii, e o readucere aminte a datoriei ce avem fafa ce cel ce ne-a insuflat ideia ret. noire prin spirit, fata de martirii nostri, fajd de neamul romanese ce-asteapta descatusarea, fafa de noi ingine care-am jurat sf ducem mai deparie flncdra credinjei leqionare. S{-aceasta datorie se tntrupeasd In doud nofiund 8d fim prezenti tn lupta sd fim gata de sacrifictu Acerta | simbotul st xemnificatia attnea a lut 20-30 Noembrie retmprospdtare a virtufilor noastre legionare, un eramen de constiinta al ficcdrui combatant, un salut pios peste dureri sf timp, adus celui ce ne-este Indrumdtor si exemplu de neittat Faust BRADESCU isbuenirea rasboiul: CORNELIU ZELEA CODREANU 1899 - 1938 8A vil umplotl inimile de foc gi de hotdrfre in lupta grea §i, dreapth In care v'ati inclestat gi din care avem cui totii porunca de a est: birultor! La vol mi giindese cAnd seriu. La voi, acel care vet{ trebul sa muritt primind cu senindtatea strimogilor Thracl, botexul mortil, Si1A vou ncel ce voti trebul si pagiti peste morti gi mormintele lor, ducfind in milinile vonstre steagurile triumf&toare ale RomAnilor. CORNELIU ZELEA CODREANU THE ARCHANGEL For Codreano and nis people, the fallen Beelsebub, jainst whom the glorious Archangel, the scales of Justice tn bis left hand, brandishes bls vietorious sword, personified the Evil which, since the beginning of the Bolchevik Re- votution, ‘nad little by Title subjugated the majority of the polilal leaders not only tm Feumania but in almoet Al the countries of our Christian elvilisation. Tt was this, Universal Evil, he Antlebrist: Conspiracy, with all its infa- ‘mijes, its gules and ite cruelty that Codreano and his com- rades had to confront, from the very beginning. of thet activities till to the garoiting of the “Capitan~ by th agents of King Carol 1 of Rumania, an agent himseit of he Communist monsttrosity, against the Nameless beast ‘on decimating the Legion of the Archangel and pursuing ‘Cornelis: Codreanu whit the formidable eapselty of thelr Slander machinery, even after his death. ‘Since Its very birth, the Movement was directed against the Communist monsitrosity, against the Nameless, Beast ‘We quote Codreano: “In the spring of 1819 we were gathered in the ‘Woods of Dobrina, a group of about twenty studente from the last three grades of the Husi high school. Thad summoned my young comrades in order to discuss with them a tery Important portant perhaps for boys of our age: “What lem, 90 Ima ul wwe do If the Bolcheviks would Invade Rumania?”. My ‘opinion, immediately adopted by the others, was that if the Bolenevik armies would cross the Dniester and the Pruth and occupy our district, xe would not ‘submit. bat arm ourselves and take to the woods, ‘We would organize there a center of action, and by properly timed and executed forays abash the éne- By, and Keep alive the sprit of resistance and the among the Rumanian population, We ‘bound ourselves to one another by a solemn cath, among those centuries old woods where all” along Moldavia's ‘our enemies often found thelr via isary often found thei From this handful of high school students, through se ee Se seven a a a — tn the it eountey on the Intet- Ahyuhing ete tom, their persputors thar egal float ite and suri for the Hatton embatted fel Letlonaries’ peruecution sted as a iong ight between the poluicions we Soak tnd arain before the Courts after Wn aad lertirne preventive detentions: under the ost shoud find tallaclous preteria and the lover and hiyner cours Of de eounty RRR seule the ay a alr of role them home abwolyed of any calidemennour his nly after the cop sa of December 10, 1 if Carol created a special Kind’ of courts tiled is slots supped the ieee oe romulgated new Tawa expecialy tflored to Sutlawing o¢ the Legionary Moston apd $F ies; Introdueed Hnally the tyatem of mace al assasainations without ‘ren the’ sancios nig reotton the Legion a ution the Légion of the Archangel wanted Fevaition In the soul of Rumania And ererythine Tt would have realied Wit the Hidden For lead the worla of our Christian elviastion ards Lenin's forboden Gehenna, would nob have struck rlestly and with salanie cleverness: murdering at sind mont efficient among Hs Seip a ees wh, fr me, could have Wt eetacbine We quote trom one of the siete 080 eaten, from Victor Guslncanus ook Pe Lape en SEREGRE tye Se “The Legionary Movement ts not « political move ‘ment, but a spiritual revolition, a mavement which has transformed Rumania’s life not in. its manifesta. tlons but In Its earence ‘There ig of course a political Tegionary attitude, a sotlal, a mors} ara a spiritual one But each of them and ail of them together are but the reflection of a ‘higher power which transcends them and had fecon- dated them: a spiritual power. And there is the ex: ceptional value of Legionarism, it has succeded to cal up the central reality of liffe: the SPIRIT. "The Legionary Movernent is first of all a spiritual revolution, one of those deep and total transforma- ton of the human soul which occurs only at the cros-rouds of History, at the birth of a new era. It is not a polltical party which has appeared with the Leglonary Movement, but a New World.” In the Suleide of Europe, Chave given some details about {ne systematic extermination of Legionarles, and although T'do not like to insist about the subject, I'don't think it useless fo reproduce a description by an ocular witness of the butchering of $2 of the Inmates of the Vaslul concentration camp. the group to which Garcinean, belonged, carefully selected according to the same crite lon than that used by the Communist liquidation squads {n Soviet dominated countries: the most likely individuals to oxert an inteleetual, moral oF spiritual fnfluence. “Tn that night of blood and death $2 of our com- rades are lead to the grove in front of our camp, ‘bound to one another by thelr hands and surrounded bby thelr executioners, ‘The Lieutenant of Gendarmerie Chingitza, in charge of the machine-gun. starts knocking them down, one over the other. Tie bull ets severe the ‘hands of the attorney Teodor Tudose, He tries tu run. ‘The Murderers cateh him, finish him and throw his body over those of his comrades. During two days the bodies are left there, exposed, ‘The teachers of the high and primary echools of ‘Vaslul haye been ordered to bring their pupils to Took At this heap of corpses. and take thelr lesson, They ‘ery, som of them are fainting...” ‘As the number of Incarcerated Lagloniaries had reached At A certain. moment « peak of over 90.000, concentration camps had been fitted out all over the country; in each of them the seene of the Vaslul eamp was repeated that night. In the Cluk camp, for instance, 44 Legionaries found thelr death. Besides the mass executions in prisons ‘And camps, (Tiree Legionarles, specially designed by high: Quarters in the Royal Palace {n Hucarest were murdered In each of the 62 districts of Ue Country In Tassy Miss Elena Bagdad was renoved from her eot in the local hoe- pital and executed with two of her comrades. When asked by his people or by outsiders when would the Legion start a real political action, Codreano always distelet and. grol have only true men In thelr local organization.” ‘The true man was for Codreanu the predecessor of the new man, needed by the New World the Legion of the Archange) was dreaming and hélping to build, What the Legion required from the true man was Implied In the six laws mentioned in the Manual for Group Leader Ay The Laws of Discipline: Legionary be obedient Without discipline we will neve rolls your Detter and worse, win, Follow your ehiet for 2) The Law of Work: Do your datiy work, Work wit Joy, Lat toe reward of your work be not any’ Material rofl but the satlafation that you have contributed go: Anehing othe eminensso1 the Leon and toe gretness 3) The Lave of silence: Talk tt = amis, Your eloquent in Goda Ll sens U8 YO ‘Tig daw of Rdueation: You must become anothor 4) moa (Wrmeaza pag, AMBITIONS PRESIDENTIELLES 11 est méme cocasse (pour ne pas dire triste et avlilssant) de voir ies deux champions 4 la Préaldence du plus pulssant Etat du monde, fumer Je calumet de la paix avec de mi- sérables Indiens parqués dans unc réserve nationale parce ‘aus ont droit de vote. Ou de jes voir sincliner respeetueu- Sement devant un ‘coudou" d'ébéne et supporter son odeur Iinfecte, pour Ie simple fait qu'il domine Ia volonté de quel- ques dizaines de noirs abrutis. Mals 1e comble est atteint lorsque, chacin de son eéte, en ehrétiens avoues, Ils posent sur leur téte la petite calotte Judalque, se prosternent de- vant les grands et petits rabins de Now-York et diailleurs, et mendient nérolquement quelques oboles substantielies pour que JA campagne électorale aboutisse & une victoire certaine. Et les oboles tombent abondamment dans les mains de deux candidats, pour que la balance penehe du cote “du mei eur” et que les communautés Julves pulssent faire vatoir plus tard leur contribution “déetsive™ dans la réussite du vaingueur, quel qu'll soit, Ge sont moeurs courantes dans ce pays et personne ne s’Stonne. On clame contre les finances occultes et les Ames pourries uniquement lorsqu'une publication nalionallste Féusalt péniblement A se maintenir avec une malgre paru: \lon mensuelle, Si, vraiment, cette démagogle, ces mensonges, ces moeurs, ces trahisons et ce manque de caractére devaient toucher exclusivement le peuple américain, notre protestation ne Seralt (conformément A la formule consacrée) qu'une “ingérence dans les affaires internes des Etats-Unis”. Ce- pendant, eile a sa ratson a’étre, car attitude du président Nixon nous touche directement ou indirectement, tous Dans son ambition délirante de reprendre 1a direction de VEtat, il sest laneé dans tn ehantage & échelle interna- Mlonale; Pour atteindre des buts purement électoraux, compromet tout Ja sécurité du monde libre et Vavenir du peuple vietnamien, Ce qui est on seuJement win mangue @onnéteté envers ceux qui vont voter, mals aus! un manque de loyaute envers son alllé Je plus sr dans cette Partie du globe, 11 fait semblant d'ignorer aujourd’hut que Ies sacrifices de ee peuple aux portes de VExtréme-Orient ont défendu te bien-étre du peuple américain, En misunt, Dour sa réélection, sur Watmosphére affective surcie du slogan “paiz au Vietnam”, créé et soutenu diailleurs depuls Tongtemps par les forces auchistes et leurs comparses, le Président Nixon a provoqué tn processus de décomposition nationale et un courant de nouvelles exlgences de In part Ge ceux avee qui il négocle, Aux Etats-Unis, les gens Warrivent plus & comprendre. Dun céte, on leur ressase que le communtarme est un danges qui stale un peu par. Tout et qu’on doit stefforcer par tous les moyens d'arréter eb de détruire. Dun autre cbté, on leur assure que les com munistes de Hanol sont trés gentils et quills ne sont pas st méchants quion W'a cru, La preuve en est quills ne veulent len conquérir, mals seulement finit 1a guerre ot rendre service & leurs fréres de Salfon, en leur prétant leur dia. Kectique et leurs moyens de travail, Des que les choses Sarrangeront plus de guerre, plus de menace communiste, plus d'inflation. Bien au contraire, ta mation américaine Joulra d'une nouvelle époque de prospérité, car il-va falloir Tefaire tout ee quion m aystématiquement détrult par 18, TI n’en faut pas plus pour que Américain moyen. com- mence A nimer les drapeaux rouges et a penser que Nixon ‘Git un gran Président. Mals, comme if est _assea métiant —malgré sn nalveté coutumiere- i pose une petite con- dition? mon vote contre un tralté signe d’entente cordiale ‘entre jen deux moitiés vietnam-vieteong. tA commence le drame electoral de Nixon, aecompagné 4 Vautre bout du monde par Ia tragédte nationale do Thieu, ‘Mafs, quel polds pout avoir ta tragédie d'un peuple valliant devant Vambition dun homme qui trouve plus intéressant de gagnier tine election que de faire tout kon possible pour vyainere un enneml,.. Le compromis né [ul est pas ineonnt et encore moins, pénible, Th Int faut cette signature de ‘pals & tout prix, #t dans cétte Intention rien ne le rebute: promettre tout ce quill peut et meme phis) ctder A toutes Tes exigences sans ¢iller, menacer des pires vengeances ‘ous eetix qui s'opposeralent & sex desseins. ‘VollA Je tableau moral do celui qul aspire & ta *représt- dence” des Evats-Unis, Atteindre son but par tous 1 moyens, meme les plus dangereux pour Vaventr du monde de son pays. Qu'importel Comme on est trés matin, on Warrangera par Ia suite. On a déia vu cela & Ja fin de Ta I Guerre Mondiale et dex traites de Yalta, aveo Yes con: stquences quon salt... Pour WInstant, 11 faut presser Tes deux partiér en cause —surtout ce “miserable” (ene nemL de I palx— 4 tomber d'aceord sur, pour le moins, Une tréve spectaculalre qu! pulsse étre interprétée par lea ‘masses votantes deg Amériealns comme fa fin de ta guerre suet is est TA quientze en Jeu Kissinger, Je pigeon voya de'a Maison ‘Blanche, avec son beau ‘sourire de seeaits 6 Tunettes et an mentale de semite messianiaue, totalement Indifférente aux soultrances et aux sacrifices des autres ‘Gn diralt qu'une fatalive veut. que tous lex malneurs de Thumanité.anclens ou recents, alent & leur origin ou dans leur execuilon, In. présence aglasante de ‘etic race. La France n'y a pas échappe ron plu aye tes kon Bitia # Mendes France, Malntenant, est Je tour dea Rtate-Unis de recevoit les services desintéressta. et patrlotques un Kissinger infor Ugabie, Salgon, Hancl, Pekin, Moscou et Paris mont pla fe ‘myiteres pour Tul Avee tne compétsnce toute talmne fiique, Il lsteiove partout des sourtres enchanteure et des conseile suDtils”Avee une hablite de steatege eaneomme, ita deja tranquulise Moscoa et Pekin. ila convainey Hand du desir amerieain. de finie cele guerre Injuste et sans “tuewne valeur marchhande” et assure Batgon que Vout ee Sintamarre nate que Te prelude et Meneere-an pevple Hietoarert ‘nis, on insiste sur le falt que tes choses pressent et on Wh pus le-temps drexpliaucr en Gétall comment 58 présentefa ce blen-ltre pant Ier sacrifies du Mekone. On E'tncare moins Te temps de s'occuper de Is retralte anticipee {ca forces vietcong Infltrées dans Te Vietnam, de Tetablis- Sement dune zone de sécurité, des garantles pour assurer in non-reprise des hostiltes apres Ye depart des forces amé- Heatnes, al eautres broutites du meme gente. On nm pas Eetempal Ce quit tat cest que entente cordiale entre les freres ennemis depula deux décennles deviene. une Teallte palpable en quelgues jours. Cest (e desir av grand Manitou de Washington et des forces occultes gut Ie dirs Hint dana fombre. Dont, pas dlstokres, sion. ‘On ne peut pas savoir exactement comment ces trace: ong se sont deroulées, maison. peit Imaginer Je. ton Inlelleux, ponctue dacceptations humailantes, de Kissinger Ean! ev son regard courrouce, chargé de menaces, & Saigon. Sans parler de sex sourires entendus & Moscou et des cadeaux Gconomico-financlers portts & Pékin.. Sore: cnt, rien W's tle ¢parqub pour que les tlections soient Fapnées: ni ceutbelten. ni promemes, ni csgslons terrto- Finfes, nl aventages politiques Quimportel.. On v's tlen hégitie pour que Tambllon, Gectorale du grand Atanitou fot satitalte. On n'a rien néglige pour Fentendre usa folk fe plus avec les pires ennemie de (numanite.. Cependant, dans ceive flevre Unanitie pour Ja paci- catlon de ce coln aslatique, on a élltiné quelques petite Sitails qui, fusqu'an debut de la campagne tlectorale, cont: iuuntent esgentiel dune: doctrine de defense des Herts hhumanines et de Tintervention des Buate-Unia ‘On. oubII tes soulfrances du peuple vietnamen & 1a quite des incursions meurtrieresdes communistes Gi ord “Son a oubllé Ja forouche détermination de ee pau ple da reater du cit que~croyaitit--detendent la berth. “On a meme oubilé les sacrifices dea soldats améri< cains que déterdajent Mhonneur des Etats-Unis dans cette tquerre‘Jointaine et locale. ‘On a OUbING, eurtout, que ce morcenu de terre meur: ianiate a a fouvernersent de coalition Safeon-Eandl, (iu sore reserve. au bastion eudviewnamien avenit de VAue libre se Joue dans ee duel entre Jam: BMoWient "Thien aul te veut Sader at AUX promeuey, ie gul ne veut cfder nl AUX p ie asurances hx menaces de (deat de tnalheur Aix0- Neng charge ener Taft Tone te Autres compat, ta bien eoitendu, sant ouvertemént d'accord, ears eavent {pain Slut de Sfoute ements ur outta Xe Dope de tauee Vetnam espa fh dota ea este a tinent ‘Gn youdralt étre de mauris prophétest Mais f dematle gig 1 ES ee ‘Nion ss ae i bebe diplomat 7 FORTELE STAU FATA IN FATA GA dar mult dorita eonterinta de Moscova Teferitoare Ia xecuritatea european se aprople. DelegaQit \arllor chemate x4 Partletpe Ia acea conferinih desbat 1a Freisine! problemete eart se vor discuta, ‘$l caus ‘sh so punt de acord asupra Soluliiior, aga fel IncAt atuncl cind se va Intron! ¢onferinfa, a nu mal fle de Tieut de cit sh se glefulascd ultimele asperitajl De fapt desbaterile au Toc intre dowd texe. Pentru flecare ches diune, Fugit ea eatelifil lor au o po zifle comunt, Jar fh fata lor occldentalil sustindnd alte Buncte de vedere, dar unde fleeare delegat{c lucreuzd inde- Pendent, {lind obligate si-s! coordonens pirerile lor pc terenul de Juptl, neexistand niet ditilor st niet orhestra. care sh chnte in perfecth armonle, Speram ch delega\ti {arllor care fac parte din allanta atlantiea 8 fi gisit puncte de vedere comane, la earl vor eAnta sh ralleze 31 pe acel earl ny intra In Blocu) comunist; dar asta nu-{ sigur ct Yor reust In toate problemele. Din partza bloculul comunist Gouk probleme sunt esentiale: Recunoasterea de drept a frontlercioe actoale europe ‘oe ale Ruslel, rerultate dupa decisiile lui Stalin, frontiere fixate arbltrat 4{ firs asentimentul aliajlor Jul oteldentals, ~ Desfiintarea blocurllor militare, st retragerea tuturor forjelor aflate in afara frontierelor arflor respective. Din partes oceidentalilor, intre problemete pe car! acestia ‘vor sh le desbatS, doud te disting prin Importanta lor — Zidul de ta Berlin $1 — Doetrina Brejnev, aan doctrina cuveranititi! imitate, Nu stim dae& gi cand se va ajange Ta’ vreun rezultat coneret in weests probleme, = Recunoasierea aefualelor frontiete europene ale Ruslel tovletice nu reprerinté o bariera de netrecut. Franta a deelarat inch pe cand generafol de Gaulle era presedinte republic c& recunoagte ca valablle frontierele Germantel ‘sal Poloniel, adicd In esent linia Oder-Nelse, tar tratatele fneheiate in acest an de chtre Germania de vest ex: Moscova il Vargovia au deschis calea qh celorlalte state ai le rect ‘Hoased. Mu acelas lucra exte cu lichidarea pactulul atlantic, Sé pare cK StateleUnite 51 Canada se pregates sa redued (a maximum fortele lor din Ruropa, bloeu) atlantic Tu poate fi Hichidat, pentru cA pe et se sprijind regirourile fiberale din Enropa de vest. Ori ce garantle ar oferi Rusia sovletiel st ori ce asigurir\ ar da, farile din pactul atlantic ‘nu pot sf rendnte Is apararea for militar’ eu mifloacele cele mal moderne. Risen! este mult prea mare, 1 niment ‘ia poate a afirme ck Rusia Igl va respects angajamentelr. Im fiecare an. tn adunirile comandantllor eu rispondere In pactul atlantic. se exprima marea Ingrijorare a arestors, Pravocati de Imensvl arsenal al armelor pertectionate Fuse, §) se ateage avenjia in modul cel mai insistent, gu Yernilor din {arlle earl intra In acest nact, sh Intireasct mereu forjele lor militare, ¢) 6A ott se Tase inselate de att tudines Impictultoare rust, eare este IngefAtoare In chia. ce priveste xidul de Ja Berlin, Germania de ext Se va opune eu toatl Luria In dirdmarea Iul. Chiar acum ehnd problema securitjit europene este in plink desbaterr, guvernul Germaniel de est a intarit frontiers cu Germania ide vest, cu cel mal perfeeflonat sistem de arme de foe. care funetioneax automat. Th {ine aplicarea doctrine! Brejnev pune grave probleme in Mirlle oceldentale, acolo unde partidele comuniste sunt puternice ca In Franta gi Tialls —9! unde es poave admite A prin Jocul aliantslor de partide ar puten ajunge la muverne compute din partide de stanga aliate cx eamunist| Hiumite guverne de “Front Popular” Un astfel de” gu ‘vern— de sigut eu. predominant® comuniati va intra in onfliet eu partidele din opoaiiie — yi chiar in Interiorul Wl 96 vor ‘produce nermultumiel grave — ex urmare s mAsurllor dictatorlale de tip comunist. Th mod logic yor avea toe manifestatil Ih contra avestor mlsurl, earl Yor {i ‘Sever impledecave de guvern, ajungandu-se ehlar 1a Wal de singe In aceasth slare de adanch tulburare Interns, atat de ciutata de comuniytl, acestin yor soeotl gia snsit mo- Mmentul 84 se debarasere de tovarisll de dftim $1 a4 Ia ‘Singur! condueetea. Tn carul eK nu vor fi slgurt de reusita, ‘DU Vor face el apel la Moscovn ah interving, aga cum a Intervenit in Cehoslovaeta. adick sX aplice docttina Brey. ev? Natural, se poate sustine 8 situafia nu ar fl {dentics tru ca lel Franta, nicl Talla nu sunt tart aflate sub, iMuenta poitica a Ruslel en atatelo din Europa de est Dar Stalin a Just aceste state sub aripa ful ocrotitoare tari, si ceark apgobarea Iu! Roosevelt sau a Jul Truman in anit 1045-48. Pentru ce Sar Jona Brejney si ajute pe comiinigtit de la Paris sau de 1a Roma, cénd niel Ia Washington, niet a Londra nu <¢ manifesta un anticomunism, dur, cl doar ln fel de apa eildicfed cu pronunjate nuanye ros, in care comunigtit se simt din ce tn ce mal mult ca la el scash. $1 Spol Intro asemenea Impre}orare —eare nut de loc excl: Sh— ce vor face Jarile aflate pe glaclsul european eu fa Spre est? Ce se va Intmpla in Germania de vest sin, Austria? Cine poate a aflrme c& vor putea rexista presiiinit polltice comuniste din est sf vest? Cine poate si sustini ci blocul atinntic va mal funefiona, sau nu se va prAbUsl, aga cum sa pribugit pactul mlcel Inféleger! in 1038, c€nd Hitler a intrat in Cehoalovasi Acest ratlonament ne duce la concluzia e& In situajla cluall doctrina Brejnev, care—trebue sa IuAm Jn eonsi- Gerare — este aplicapila in tot “campul soclalist” gi nu numal ta sateli(it europen, reprezintt un mare porleol Pentru bertate popoarelor din Europa de vest. Credem ch discutlile in jurul acestul sublect, atat in conferinta Dregatitoare de Ja Helsinkl, edt 4i'n conferinta asupra secu Tall europene, var fl foarte apringe 4] nik vor-aice 1a ‘lel un revultat, ee! pufin In faza actuald, Dar acum sk ne intrebim de ce Moscova fine atit de mult Ia aceast& conferingA @ gecuritalll? Ce Vrea e& oblina? Dintre toate problemele carl sé vor pune, cea mal impor- tanti pentru Moscova si pentru care gl propus confe- rinja este acelin a recunoagteril frontlerelor actuale ale Rusiel etre Europa, Ea vrea eA co aslgure ed nu va ave surprize neplicute tn aceastA parte, atuncl cind va ft obllgata si intro In desbater! detinitive eu China pentru Inmga frontier care le desparte. Cict sl alel este vorba tot. despre frontier, Ca s4 alungd ta inmensul, el Imperia din poea nosatra, Rusia « lunt eee de la veeint AL a pULUt Sa intins eu Taek gl se intindo gl aeum tnteun mod mult ‘mal periculos gl eu mijioace mult mat indnd de partidele eomuniste din farlie Inet Ii ora dlace'un permanent rasbofu-subversiv tn fonte aeeste (a7 “Toate forele spirtuale gi materiale ate furl Wbere sunt stacate, Biseres, gona, dministatia Unerstal tamil, Seetonrete sociale 9) economice, viata’ poltck, nimie. mi ste tsat lao parte pests tot ce simte axjannen eau Innare a oreanlearitbeponrlor ire latent slline fe duce, nn ‘numal prin Intermediul partigelor comuniste ‘tin touts Kimea, dar chiar prin intermiralUtelementeloe de eonducere ql ¢‘acelors carl represinta. viata und stat = ament pole, profesan\ de toate rradele, camer d\n Te HAUL pect staaent., comercial coneuelton de tiaieate foerbtor] — cart ongient, sau de bund credin(a fmnptng a. dexaqrevarea morals a camenifor 9 in creates eroutltilor ae efdin materia en inflate, seupites wet Frtorme neanauite grestren de centaltonre st eaaryiets reve aga Hon eu eavocter soci]: at cart fn realiate ni Srralrwse stv destt iehreneinaree atapiitau monetare Heconemice a slatelor respective. Toate nemultumiile de tase soclte, toate revolise: toate contictele de rasa ge Tella, aunt enplontato de’ coming “Tots necsuitoRig Sunt faa In price de gent Moscovel sau atch! ‘utaft-ca Bom seu, ame, Indortrinat tn ieotopin co: munis 9 steaih cum sh se-organteto glk duck fupta Gata punk ‘mina pe putere. Ast, tn timp ct olfolat et teenth nk apie coexatentiaiamil, retenun de spon, a bartizant fide propigasig! hnereaat Hf noapte Ta deat. tegraren fun bere Degradaren conyinetellor goelale prin intrigl s1 propa andh, spalarea creerelor ql eBeitionarén lor prt pertoe Fenn’ gresentare falta a fealtaqior comuntate, mints epetath Ta intinit, #1 cidiearen rel Ja nivel do. dostrind foetaih pentru fanitesren onmenior 9 ranatoranrea tot in best crelazh 0 atmosters de intaxtca}fe pahotonteh, im are molt man pring shu te Poa) pet liver ‘Acum dol ant, a conterinja anvall a pactulal atlantic eh Besaete, eh init’ tlle atin Lemar, f caracteriat attel-coexistenta pacifieh scootieven fraudulonsn pacited mis este nic ctf putin un aureaee fe Bare, pentrn eh ntmicul 0 fotgegte” ea aren pps entra s continua tupta Da fapt este vorba de o adevarath fortr|ng conceputa cn a4 cont four spot Cu aite mio fe Penkra totaltariamul comuniet mapravieauitea ioe: Uivitatior potter nation unde tomnenee tsriotes oa Boate!t folerata aud nicl on moti Liberati individaate Si pote mint penten et 'nberatle interne pe eure (Wrmeasa pag. 7.) trebue s'o combati gio @iatrugh; sil peteapas dee veces lbertatea distrugind propriul Ia} edificiy politic. De o Jumatate de seco! lummea este martora unul tenomen dublo, fara si-g! dea seama de fmpllea(ile. lols marctarea fos iulut ‘import rus st puslficarea (deotoples mareiste.. Le ninismul este o Ingeliciune prin care violenta este camu- Hats tn Ideologie, in serviciol unel conspira\l da proteslo Digth af revolute’ {esi dinte’ minoritate Intima dar foar ie'combativa sl bine antrenata pentru cuceriren g1 exer: itarea totalitara. putorli © mavisirala caracterleare a comunismalul, Conductto- il acestal comunism au reusit sh transforme marxiamul otro ideologle rusiticatl, de care se folosesc ca st aduck Tumea sub stapanires Ruslel ‘Adevarurile enuntate de Matteo Lombardo mu sunt not Ele aul fost canoscute atht de alla(il Rluslel Ta. al: dollen rasbolu fhondlal, cela ce n'a tmpledceat pe cel allapl si Srunce atatea popoare sup enutal comunismulul rusese. Ble sunt cunogeute al de etre conducatorl de art aj Yarlor occidentale. {dup cum am virut mal sus, acciagl fos1t Alla desl azi adversari pe podiQil total deoscbite— se preghtere # recunoased frontierele Tel Stalin, fart niet o hustifieare, el numal pentru motivul ¢& Germania de vest inamicai inving acum 27 de ant in wrma. 9 allatul in- contestabil de astAzi— a facut deja act de recunoagtere Jar Franja, pentru care Hlecare pas Inainite spre vest. fa cot de Rusia inseamni um pas mortal pentru bertAtie ‘i, printrun gest ca total de nemnfeles, s' grAbit prin gin Sul cenerafulul de Gaulle, sh declare aga din senin gt fri Dicl o Justiticare, ch recunoagte trontlera Oder Nelsr, adl- Ch ncea frontiers care pentru Rusia feprerinta sonnel hegragics fn lungul-actoalclor el frontiere europenc. ‘Not Ferugiauil, avem convingerca ch. accastS. conferint& se Indreapta spre declall definitive. Punem Joarte tnsts- tent Intrevarea quvernelor occidentale, Dacd. pdnd acum frontiera europeand a Rusiet @ fost considerata.ca rerulta- fat unor acto de fo) ate Rusiel tm detrimentul vectnilor 090 Intdmplat pentru ca de olct inainte cle xa poate fi ‘considerate ca frontiere de drcpt? Care cate motieul pen- Tru core nu pot sd ceard Rusiel 24 se relraga in (rontterele et din anul 1938, frontiere Juste, trasate prin respectarea ‘dreptudul etnte gia celut de autodcterminare a popodretor ain Buropa do eit? Nn piltem si admitem c& le este felch de suptrarea vio- enti a Ruusiel De sigur ch Moscova va sari in-gus.dach ateasth cheatlune ¢ va phine Tn dlscutle, dar ea este acela care a provocat conderinis pentru motivele ef foarte Im portante, sl alucl va trebul, cau sd accepte desbateren, #81 EX Intrerupaconferinfa fara ‘nicl o plerdere penten oeck Gentall, Mal mult ehlar, occldentalll se yor acopert de glo- Fin pe eare leo va aduce apsrarea unch caure dreple, s prestielul Jor se va ridica vertiginias tn Ochll popoarevor afl te eub rogimurl cortniste, Dich totust asttel de nobile per Speetive mul ating be oceldentall,suntm obligait eh cut in alth parte mouivwl eventualel recunoastert, adich mot , nil cet taya de MOveOaL Si @lnu/pAAte f\ do cAt intrun cord secret refetitor In. confiictul dintre Israel gi Wriie ‘arabe, 61 —poate mal putin provabil— In celdlalt eontllet din Vietnam. AdleA Washington $i-ar 11 luat angajamen- {ul recunoasterll frontlerel ruse, jar Moscova ar renun\a af jute mal departe Belptal gl Wie-namn-ol de nord. Cela ce serlu ale este numal o ipotess, pentru ¢& nimie ni este publicat in acest gens, dar observind eveniimen- Tete carl se petrer ea chili noytrl, aceasta Ipabeek devine tot mal probabll&. Pentra Vie-ham acordul nu apare clar. Conditiile publicate de Hanol miele acestea, gh cart ar fi recultatul tratativelor duse de cite delegatil personal al Dbregedintelul Nixon nu sunt de toe onorabile pentru State- TeUnite, si de sigur marea majoritate a poporulil ameri- can ¢ simnte uralit, daca aceste condiyit gunt cele adevi- rate, ‘In cazul confiictulul din Orient, spropiat, 56 constats alcl ek Rusia gla Mndeplinit angajamentat de a nu mal da rmament perfectlonat Egiptulul. Pe basa. vechiulul prin- clplu roman “do ut deo” irebue si dea gt Washington ceva ot atit de important, care sh insemne o usurare pentra Moacova tn conJunetura polities mondialk aetuala, gt asta niu poate fl de cif recunoagterea frontierelor europene ac tunte ruse, Dice aja este, atunet stam im fata unet foarte triste tra- gedit, in care se Joacd soarta Intreyet lumi De recultatul ‘acostet conferinfe depinde. dacd In secolul care vine urma- $i nojtrl vor fl oament liberi tau animale sclavizate, cart tor trage ta jugul comunismulul. America de nord trebue 50 spund clar ce gandeste 1d faed sf unde vrea sd atungd. Cet nu sunt de cat dowd coup: stu xe asigurd iiertatea, sau se derchide calea pentru selavisarea tuturar popoare lor. Ort libertatea nu se poate asigura de edt Impundnd Ruslel sd se retraga in Jrontterele ef din 1988. AIL altemativk nu existh, fea este in acord gl cu principiul at&t de mult eAntat de strenele comuntste dupa Care trebue.sa se respecte dreptul fecdrul papor de a cide singur de snarta tol Ort asta nti se poate reallea de cat dack popolatitie strigne Mrtovate th frontierele Ruse Sup 188 sunt redate YArilor dit care fae parte ter mod natural ‘De ace alsturt de Statele-Unit, et celetalve mutert-—An- alla, Franfa gl Canads— trebue sa aduch In cunostinta, Ru Biel cA (rontierele el valablle.sunt ncelea pe cari fea avut Gupk primal asboll Mmondtst pana’, anu 1088. ‘A recunoagte de rept actuatete fromtiere tnsearnnd com- riledfate 1a fufurite teritoriate ruse dupd ot doilea rior mondial, 1 progatirea In viltor m altor acte de violents ate Rusies, de atelag hatUri. Gide ask lath popoarele din Eu ropa occidentala vor sufert In spiritul in carnea Jor, ¢8ia Ge'avfir de-aproabe ‘rel zécl de ant popoarele din esti Buropel $0 Octamibrie 1072 General Platon Chirnoag®. A THE ARCHANGEL 5) ‘The Law of Assistance; Help your brother in distress. Yon must not abandon him. 6). The Law of Honour, Follow only tne ways of honor. Fight. Never be a coward. Leave to others the ways oF (n: Yammy, Better fall fighting the way of honor, than to can: quer by Infamy, From the new man, from, this aristocracy of ethics he yeanted to rubstitite to the amoral and corrupt politielans Godreano demanded the subduing of every material asp ration, the trumph of the spirit over the Body, concen. tration In prayers and loseat nearness: to God, to our Saviour, to Saints and to the good men that are no more. Tt is cry that way that the Legion could hope for the help ‘of those mysterious forces of the invialble world”, without whlch there will never be a vietory for It Michael STURDZA (Urmeaed in Ns 7) oh e

S-ar putea să vă placă și