Sunteți pe pagina 1din 13
FEBRUARIE - ARTIE 197 Carpaiii Depdalto legal: M, 8.197108 Director! Aron Gofrus } REVISTA DE CULTURA SI ACTIUNE, ROMANEA LOC DE RASBUNARE 3 IN de Rene Al. de Flers UPA ce ungurii au pardasit malurile Amurului impreund cu hoardele tut Atila, s'au stabilit in cémpia panonica devenind vecinii romanilor, un popor statornic, care au fost parasifi aici de cdtre romani $1 pe care ei vroiau sd4 goneasca din locurile lor de obdrsie. Si totus ungurii n’au fost in stare timp de un mileniu sd infeleagd caracterul si bundtatea acestor opincari ba din contra au incercat s@4 distrugd ca popor si nafiune. In sovinismul tor fanatic au uitat cd tocmai trupele militare ale acestor opincari t-au eliberat de teroarea sovieticd a lui Bela Kun. Ei au uitat od acesti tarani si clobanl, car n’aveau nici cisme $1 nici Bocanci ch numat cu opincile tuate de acasd cu care au mdrsdluit tmpotriva bandelor lui Bela Kun, au dovedit 0 atitudine mai mult decat demnd si corectd faja de populatia civild ungard. Ei au uitat cd acesti farant st ciobant care au intrat in fara lor pentru a izgoni pe Bela Kun, nu s’au gdndit nicto clipa sl se rdzbune impotriva unui popor care ii ura si care tau injosit sute de ani. Si totusi imi este imposibil sd cred ca et au uilat palma usturdtoare pe care lea dat-o un «bocskorosy zdrenfuit si obosit dupa marsul /dcut intru eliberarea lor. Nu-mi pot tnchipui ct et au uitat opinca gdurild care tsi flutura nojifele peste drapelul unguresc indlfat deasupra parlamentulul un- ur, sau... poate?! Inigo dup amiaza imediat ce trupele romdnesti intrasera in Budapesta, un sergent $1 un soldat aw primit orllin sf coboare drapelul unguresc de pe parlament. Rezullatul a fost... opinca gdurita a soldatulté care a fost legatd deasupra drapelului unguresc... Ce ar fi pulut oare fi mai dureros? Un profesor universitar ungur care fusese martor ocular al acestud act ironic si dureros, declara: «Ma doare péind in fundul inimil si totusi trebue sd recunose inteligenta acestui "bocskoros” care ne-a dovedit superioritatea si ironia sa fafa de caracterul nostru...r. Ce ar fi putt fi mat dureros pentru acest popor méndru, originar de pe malurile Amurului, decat acest gest ironic al soldatului roman?! In felul sdu el a arditat ungurilor ce simte acest popor de opincari, féird a se gandi la o rdzbunare personald si crudé, 0 rdzbunare pe care sute de ania fost dorita tmpotriva asupritorilor, Si totusi razbunarea n'a fost luatd, dar ungurié uitd mull prea repede, sau... postbil cf nu?i!! ww Nachder dle Ungarn die Ufer des Amurs zusammen mit Attlla’s Scher~ igen Veriassen haben, haben sie sich In der panonlschen Ebene niederlassen. Wo si¢ dle Nachbarn der Rumdnen Geworden sind, ein ansAssiges von den Romer guriickgelassones Volk, das sie After the Hungarians together with Altiln’s hordes, abandoned the shores Of the Amur River, they settled on the Panonle Plain. They became neigh: bors of the Romanians, and tndige- ‘hous people who had been left behind by the Romans. The Hungarians would Abandonando Jas orilias del Amu Darla, Junto con los restos de las hor as do AtUia, los hingaros s6 estable- cleron én Ja Hanura pandnica, legan- do a ser vecinos de log Fumanos. tin pueblo estable, formado aqut por Tos aco-romanes ya quienes quisteron 4Qus ihrem Stammaltz vertrelben woll- ten. Doch dle Ungarn sind nicht ‘einmal innerhalb einer tausendjahrl ger Zelt imstande geweser den Cha Fakter und dle Gbte dieser Opan- Kentriger zu verstehen, im Gegentell sle wollten diese Opankentrager als Volk und Nation verschwinden lassen, In Them fanatischen Chnuvinism vergessen, dass cben di dieser Ops ‘gessen, dass diese rumAnischen Bauern, nd dle keine Stiefel oder Sehube besassen sondern mit. ihren solbstgemachten Opanken, die sle von ‘ruhatise mitnahmen und’ gegen Bela have prefered to drive them. out of thelr ancestral home. Even after a Thousand years of oppresion against these people the Hungarians were unable to understand the character fand Kindness of them, They attem| ted to do Just the opposite — they wanted to eliminate this nation of homo made “sandal wearers", In thet fanatic chauvinism, the Hungarians have forgotten that it was exactly those troops of peasant sandal-wearers, who rescued them from Bela Ki Soviet terror, They have forgotten th these peasants and. shepherds, who ‘wore not even able to count boots and, Shoes, among thelr possem ions, had marched for them against Bel K\n's arrojar de Ia tlerra de sus antepasn- doa. Y, sin embargo, a posar de la convivencia que durd ces! un milenio; Tos hungaros no fueron capaces de comprender el cardeter y In bondad do estos “abargueros”, sino que inten: taron Urantzarios siglo tras siglo, des Aroyarios como pueblo y nacion, Bn su fanktica chovinismo, cuando ‘el Dictado de Viena de 1040, olvid Fon queen 1919 procisamente Ins pas de los *abarquoros” nablan ldo Jas que lon Uberaron dol terror sovits Uico de Bela Kun, Olvidaron también ue estos campesinos y pastores que ealzaban abarcas, como sus antepasa- dos dacios, nbandonaron sus Nogares ¥ emprendieron In marcha para en- Seharen_marsehterten, eine als und a Seetoferung stein Sve haben, er ‘dass diese Bauern und Hirten SA ir tana einaranren um Bela ep a Se ber a Vee Bate, epasste. and, Janrhundert