Sunteți pe pagina 1din 5

dr

,.HJ Inspectoratul Scolar Jude,tean MINISTERUT E DUCATI EI NATIoNALE

Iasi

Informafii referitoare la admiterea la studii preuniversitare in Romffnia a candidafilor


din Republica Moldova, Ucrainao Albania, Macedonia, Serbia, Ungaria qi diaspora
pentru anul scolar 2018 -2019

Avizat,

INSP R GENERAL
4),/,nieu9i
Prof. {Cfidrioveva"A{ FARCA$
{r'.i '; ..-;.'.-*^.,1
lfn ,::r
F;\.:- I
fi\
Ll
=

Wffi#e
Dosarele:

Se depun personal la Colegiul


Mihai Eminescu din Iaqi - Strada
Mihail Kogdlniceanu, nr 10.
Comisia iqi desfr qoard" activitatea
incepdnd de marti, 10 iulie ora9,
pdnd marti, 17 iulie 2018 ora 16.
Simbdtd 14 iulie Ei duminicd 15
iulie programul este de la ora 9 pAnd
la ora 13.

sau

Se trimit prin poqti la


Inspectoratul $colar Judelean Iagi -
Romdnia, Municipiul Iaqi, Strada
Nicolae Bdlcescu, m.26 Cod
poqtal: 700117 - Pentru Comisia de
Admitere 2018. Dosarele care
ajung la destinalie dupd 17 iulie
2018 ora 16 nu vor fi luate in
considerare.
g Inspectoratul $colar Judefean
Iagi
MTNTSTERUL EDUCATI Et NATIONALE

Programul de lucru :

10 iulie 2018, orele 9 - 16

l1 iulie 2018, orele 9 - 16


12 iulie 2018, orele 9 - 16

13 iulie 2018, orele 9 - 16

14 iulie 2018, orele 9 - 13

15 iulie 2018, orele 9 - 13


16 iulie 2018, orele 9 - 16

17 iulie 2018, orele 9 - 16

Dosarul de concurs trebuie si con{ini (actele se pun in dosar strict in ordinea


men{ionati prin cifre) :
1
cererea de inscriere - formular tip (Anexa ff.2) - completatd at0t cu date generale (nume,
adresa, qcoala absolviti ) cit qi cu opliunile exprimate (coduri preluate din Anexa tr. 1) ;
Cererea de inscriere in situalia depunerii fizice a dosarului la Colegiul Mihai Eminescu din
Iaqi se poate completa inprezenla qi sub indrumarea personalului din comisia de inscriere.
2
copie dupd paqaport sau dupd cartea de identitate a candidatului qi a pdrinfilor/tutorilor legali;
3
copia certificatului de naqtere, tradus ?n limba romdnd sau intr-o limbd de circulatie
internaf i on ald., dupd. c az;
4
declaralie pe proprie rdspundere,pebazavoinlei liber exprimate, de asumare a identitdlii
culturale romdne, potrivit legislaliei in vigoare, conform Anexei nr. 3; Aten{ie!!! - pentru
candidafii din R Moldova nu este necesari aceastl declara{ie.
5
declaralia notarialS a pdrinlilor (tutorelui legal) privind qcolarizarea elevului/ei minor/e qi
toate responsabilitdlile ce decurg din qcolarizarea elevului/ei pe teritoriul RomAniei - in
situafia in care nu prezinti acest document la depunerea dosarului, candidatul va trebui
si il prezinte la inmatricularea la studii in RomAnia;
6
* copie dupd adeverinJa cu notele ob{inute la evaluarea nalionald in Rom6nia;
sau
* copie dupd diplomS/certificat de absolvire gimnaziu
7
t copie dupd foaia matricold pentru clasele V-VIII, respectiv V-IX (copie) / situalia
Ecolard care sd cuprindi media generald I an de studiu;
8
copia recomanddrii ierarhilor sau acordul conducdtorilor locali de culte, pentru candidaiii la
admiterea in inv6!6mdntul preuniversitar teologic (dupd caz).
s
9
Inspectoratul $colar Judefean
Iaqi
MrNrsrERUr f DUcATt EI NATTONATE

cererea scris6 a pdrinlilor/tutorelui de inscriere a elevului la admitere pentru scolarizarea intr-


o clasd de studii inferioard nivelului rezrltat din actele de studii, dupd caz.

Verifica{i si nu ave{i acte originale in dosar

Completarea fi;ei de inscriere se face respectind indicafiile urmitoare :

.f. Partea de date generale ( nume, adresa, qcoala absolvitd ) se completeazd" cu LITERE
MARI, LATINE DE TIPAR.Se lipeqte/ capseazd, o fotografie care sd se incadreze in
chenarul de pe fiqa
Se completeazd obligatoriu de cdtre candidat toate celulele cu note/ medii solicitate
in fi;a. Toate mediile se calculeazd. cu2 zecimale fdrd rotunjire. Completarea cu date false
atrage dupi sine anularea concursului pentru candidafii respectivi

{. Optiunile se completeazd.intr-o prima etapa pe o ciomd, in momentul cand se


ftnalizeazd, completarea pe ciornd se transcriu pe fi;d cu acurate!e- fdrd. qtersdturi,
adSugiri, ingroqdri ale scrisului.
* Un absolvent de 8 clase din R. Moldova poate completa doar coduri pentru qcoala
profesionald coduri de la AB 3001 la VS 3268. Orice alt cod va fi invalidat de
aplicalia informaticd. Daca se completeaza coduri pentru clasa a IX-a liceu - de la
AB 1001 la VS 1784 se atentioneaza candidatul ca NU se acorda bursa.
* Un absolvent de 8 clase din RomAnia sau absolvent de un numdr de clase frnalizate
prin absolvirea invdldmAntului gimnazial din diaspora poate completa pe fiqd coduri
pentru clasa a IX-a liceu - de la AB 1001 la VS 1784 qi/sau coduri pentru qcoala
profesionald - de la AB 3001 la VS 3268. Codurile pentru liceu, clasa a X-a - de la
AB 2001 la VS 2459 si pentru scoala profesionala de la AB 4001 la VS 4042 vor fr
invalidate de aplicaf ia informaticd.
.i. Un absolvent de 9 clase din R. Moldova poate completa pe fiqd coduri pentru liceu si
scoala profesionala, clasa aX-a qi/sau coduri pentru clasa a IX-a liceu si scoala
profesionala. Pentru a completa coduri din ultimele doud categorii ( pt clasa a IX-a)
este necesar ca la dosar sa se depund cererea scris6 a pdrinfilor/tutorelui de inscriere a
elevului la admitere pentru scolarizarea intr-o clasd de studii inferioard nivelului
rczultat din actele de studii (Declaratie pt consintamant inscriere in clasa inferioara de
studii_ 2018). Dacd aceastd cerere nu se depune codurile pentru clasa a IX-a liceu -
de la AB 1001 la VS 1784 ;i codurile pentru qcoala profesionald - de la AB 3001 la
VS 3268 vor fi invalidate de aplicalia informaticd.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

1 . pentru candidalii cu evaluarea nalionald sus{inutd in RomAnia (EN)

MA: 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde:
MA: media de admitere.
ABS : media generald de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
EN : media generald ob{inutd la Evaluarea Nalionald suslinutd de absolvenlii clasei a VIII-a

2 . pentru candidalii cu studii grmraziale in strdindtate (MEAG)


MrNrsrERUr
gJ Inspectoratul f colar Judefean
Iaqi
E DUCATT Er NATTONATE

MA=0,2xABS+0,8xMEAG

unde:
MA: media de admitere.
ABS : media general[ de absolvire a claselor a V-a - a IX-a pentru elevii din R Moldova sau
a claselor a V-a - a VIII-a din alte 15ri;
MEAG: MEdia de Absolvire a Gimnaziului

Media generali qi media de admitere se calculeazd cu doui zecimale, firi rotunjire.

Repartizarea computertzatd se face separat in etapele:

Etapa I - vor fi repartrza[i candidaliicare au finalizat studiile gimnaziale in Rom6nia care


doresc sd fie admi;i in invdldmdntul liceal clasa a IX-a sau anul I de gcoala profesionald.
Etapa II - vor fr repartizafi candidalii care au frnalizat studiile gimnaziale in Republica
Moldova sau in alte state care doresc sd fie admiqi in invdldmdntul liceal clasa a X-a sau in
invdldmdntul liceal clasa a IX-a sau anul I de qcoala profesionald. in aceste ultime doud
cazuri la dosarul de inscriere trebuie sd existe ;i solicitarea pdrinfilor/tutorelui de inscriere a
elevului la admitere intr-o clasd inferioard nivelului rezultat din actele de studii, dupd, caz.
Etapa III - vor ft repartrzali candidalii care au finalizat 8 clase in Republica Moldova (nu au
absolvit gimnaziul) care doresc sd fie admiqi in anul I de qcoald profesionalS.
Etapa IV - Solicitdrile de studii ale absolvenlilor de gimnaziu din Republica Moldova,
promolia anterioard 2018, vor fi anahzate in funclie de numdrul de locuri rdmase disponibile
dupd incheierea admiterii comput erizate.

tn cadrul fiecdrei etape candidafii sunt ordonafi desrescdtor dupd rezultatele Ecolare ,
adicd de la cea mai mare medie de admitere pAnd la cea mai micd. Admiterea computerizatd
incepe repartrzarea cu primul candidat din listd, la care este citit primul cod scris la opliunea
nr I, analizeazd.lista locurilor libere constatd cd existd loc liber la codul solicitat qi il
repartizeazd la acel cod, scdzAnd totodata un loc la codul respectiv. Softul informatic trece la
analiza opliunilor pentru candidatul numdrul 2, apot la candidatul3, 4, 5 ... Ei aqa mai
departe. Sd presupunem cd ajunge la candidatul numdrul 53,\a care consultd codul de pe
prima pozilie, merge in lista locurilor libere la cel moment, constatd cd nu mai existd niciun
loc liber, se intoarce qi citeqte codul de la opliunea numdrul 2, daca la codul de la opliunea
numdrul 2 mai existd un loc liber repartizeazd. candidatul la acel cod, daca nu mai exista loc
liber parcurge lista codurilor scrise pe fiEa pana in momentul cdnd gasegte un loc liber la una
din optiunile exprimate. in situalia in care sunt citite toate codurile scrise pe fiqd qi nu se
gdseqte niciun loc liber atunci candidatul va fi nerepartizat din cauza numdrului mic de
opliuni de pe fiqd.
De relinut cd niciodatd un candidat cu medie mai micd nu va frrepartizat inaintea unui
candidat cu medie mai mare gi ca opfiune in sensul prezerrtei medodologii inseamnd dorinld,
nazuin\d.

Afiqarea rezultatelor:

Rezultatele concursului de admitere vor fi afiqate pe site-ul http://www.isjiasi.rol (la


secliunea Examene - Admitere),la data de 24 iulie 2018.
g Inspectoratul tcolar Judegean
Iasi
MTNISTERUL E DUCATI EI NATIONAIE

In perioada 25- 26 iulie 2018, comisia de admitere de la Inspectoratul $colar Jude{ean


IaEi va analiza qi soluliona cazurile speciale (fra!i, gemeni, triplefi Ei candidalii promoliei
20t7).

Rezultate finale, dupd solulionarea cazurilor speciale, se vor afi;a pe site-ul


http://www.isjiasi.rol (la secliunea Examene - Admitere) qi pe site-ul MEN ,la data de 27
iulie 2018.

Pentru informalii suplimentare referitoarela cazare, bibliografia pentru proba de


verificare a cunoqtinlelor de limbd strdind, bibliografia pentru proba de aptitudini la
vocafional, data suslinerii acestor probe se va lua legatura direct cu unitatea unde este admis
elelul.

Alte preciziri:

Candidalii care trimit dosarele prin poEtd trebuie sa se asigure cd au completat toate
datele solicitate (inclusiv mediile de admitere calculate dupa formula din metodologie) in
cererea de inscriere - formular tip (Anexa ff.2), cd toate copiile solicitate sunt depuse, cd nu
trimit acte in original.
Pdnd la afiqarea rezultatelor candidalii trebuie sd aibd mereu telefonul in preajmd (al
clrui numdr este completat pe figa de inscriere), sd consulte zilnic contul de e-mail scris la
datele de contact.
Actele originale ale copiilor depuse la dosar vor fi verificate qi depuse la inceputul
anului ;colar la unitatea unde este admis.
Prezentarea de date false atrage dupd sine anularea concursului pentru candidalii
respectivi.