Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

Facultatea de Ştiinţe
Specializarea Finanţe şi Bănci

Bănci și instituții financiare


Băncile, instituțiile financiare și filialele financiare ale marilor grupuri industriale
desfășoară operații de schimb valutar în contul lor sau al clienților lor. Pentru a facilita
operațiunile lor, băncile au deschise depozite la instituții financiare străine care au rol de
corespondent.
Băncile sunt cei mai importanți operatori pe piața de schimb internațională (piața
valutară internațională), dar și filialele financiare sau bancare ale grupurilor industriale
pot avea un rol important. " Renault Finance" este un caz bine cunoscut. Un alt exemplu
este cel al grupului " British Petroleum". Această societate a anunțat în decembrie 1984
crearea unei filiale a cărei misiune era de a asigura funcțiile unui bancher ( societăți
bancare) și a unui departament financiar pentru grup și întreprinderi asociate. "British
Petroleum International" și-a început activitățile sale în 1985.
În Franța, toți intermediarii recunoscuți sunt abilitați să realizeze operațiuni de
schimb valutar. În practică, puține bănci intervin în permanență pe piață.
Acordurile încheiate în aprilie 1972 cu alte țări membre ale Comunității Economice
Europene (CEE) constrâng Banca Franței să mențină paritatea cu diferite valute la + 2,
25%. Acest acord a fost consolidat de crearea Sistemului Monetar European. Intervenind
pe piața de schimb (valutară), băncile centrale au ca obiectiv regularizarea cursurilor de
schimb valutar ale monedelor naționale. Aceste intervenții au constituit întotdeauna
obiect de controverse.
Anumite bănci centrale refuză să intervină deoarece ele estimează că aceste
cumpărări și vânzări destabilizează piața valutară. Aceasta era, de exemplu, poziția clar
afirmată de autoritățile monetare americane până în septembrie 1985. Ea s-a modificat
sensibil de la reuniunea de la Washington, din 22 septembrie 1985, a miniștrilor de
finanțe ai S.U.A., Japoniei, Marii Britanii, R.F.Germania și Franței. Dorind să reducă
dezechilibrul crescut al balanței lor comerciale, autoritățile monetare americane au
acceptat să intervină pe piata valutară pentru a scădea cursul de schimb al dolarului în
raport cu celelalte valute liber utilizabile.

1
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Specializarea Finanţe şi Bănci

Băncile centrale europene au fost mai puțin ostile acestor intervenții. Ele au recurs
la ele doar atunci când turbulențe și incertitudini au provocat fluctuații mari ale cursului
de schimb, lipsite de justificarea economică.
Pentru a fi încununate cu succes, intervențiile băncilor centrale trebuie să fie
masive și să se producă in momente oportune. Este cazul să amintim, în acest sens, datele
de la 21 septembrie 1984 și 27 februarie 1985. Aproape 2 miliarde de dolari au fost
vândute în aceste zile de către băncile centrale pe piața valutară (Bundensbank-2/3,
băncile centrale ale Angliei, Franței, Italiei, Olandei, Belgiei și Japoniei- restul).
"Condițiile de intervenție erau propice deoarece piața valutara era foarte limitată
și cursul dolarului era scăzut, ca urmare a unei declarații a președintelui Rezervelor
federale din S.U.A. în fața unei subcomisii a Senatului, îngrijorat de creșterea monedei
americane."1
Banca Europeană de Investiții
Unul dintre obiectivele majore ale Tratatului de la Roma a fost analizarea
consecințelor instituirii unei Piețe Comune asupra dezvoltarii regionale. Oare Europa
Unită avea să urmeze oare soarta Italiei, care, după unificare, a dezvoltat cu precădere
zonele prospere, lăsând regiunile mai puțin dezvoltate să stagneze?
Pentru evitarea, pe cât posibil, a acestei perspective, s-a decis înființarea Băncii
Europene de Investiții (BEI), care avea să partajeze costurile reconstrucției europene,
având grijă să asigure tuturor regiunilor Europei posibilitatea de a beneficia de avantajele
Pieței Comune.
Pentru ca instituția nou înființată să acționeze cu răspundere în tranzacții și să facă
investiții în proiecte sănătoase, s-a ales instituirea unei bănci, și nu a unui fond, căci
numai așa se puteau selecționa proiectele de credit, se puteau decide asupra condițiilor de
creditare și menține bonitatea instituției. În cazul în care s-ar fi instituit un fond susținut
din cotizații ale statelor membre, ar fi putut apărea riscul unor conflicte majore, fiecare

1
Brezeanu Petre, Relații valutare și tehnici financiare internaționale, Editura România de mâine,
București, 1998;

2
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Specializarea Finanţe şi Bănci

tară putând să exercite mari presiuni pentru a beneficia preferențial de creditele fondului.
Americanii spun: " Puterea de a impozita implică puterea de a distruge".
Independența BEI în cadrul Uniunii Europene este comparabilă cu cea a
instituțiilor Bretton Woods față de Organizația Națiunilor Unite: de aceea statutul BEI
este foarte asemănător cu cel al Băncii Mondiale.
Creată ca un compromis între Italia, care dorea un fond pentru dezvoltarea sudului
(Mezzogiorno) și ministrul german al afacerilor externe, care nu a văzut în noua instituție
decât " o altă instituție controlată de la centru", Banca Europeană de Investiții este de fapt
răspunsul europenilor la supremația Băncii Mondiale, dominată de americani.
Date cronologice privind Banca Europeană de Investiții:
 1958 BEI începe să funcționeze cu un capital subscris de 1 miliard de unități de
valoare europene, din care 1/4 este plătit de statele membre.
 1961 Emiterea primei obligatiuni a BEI.
 1965 Primul împrumut acordat tărilor africane asociate în cadrul Acordului de la
Yaoundé.
 1968 Mutarea sediului BEI de la Bruxelles la Luxemburg.
 1975 Constituirea Fondului European de Dezvoltare Regională, finanțat din
resursele Comunității, cu care BEI va colabora foarte strâns.
 1991 BEI devine acționar la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare.
 1993 Constituirea Fondului European de Investiții.
Banca Europeană de Investiții este o instituție autonomă, la care participă toate
statele membre, fiind o bancă independentă din punct de vedere juridic: nici Consiliul de
Miniștri și nici Parlamentul European nu exercită vreun control direct asupra ei.
Oficial, Banca ar trebui să aibă avizul Comisiei pentru proiectele sale, dar în
această privința nu au fost niciodată probleme.
Statutul Băncii Europene de Investiții face parte integrată din Tratatul de la Roma,
el nu poate fi a amendat decât cu aprobarea și ratificarea tuturor statelor membre.
"Consiliul Guvernatorilor, alcătuit din miniștri de finanțe, este autoritatea supremă
a BEI; întrunit o dată pe an, el stabilește liniile directoare ale politicii de creditare. În

3
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Specializarea Finanţe şi Bănci

general deciziile se iau cu votul majoritar, care trebuie însă să reprezinte cel puțin 45%
din capitalul subscris, dar deciziile importante- cum ar fi sporire a capitalului- necesita un
vot unanim."2
Președinția Băncii Europene de Investitii este deținută prin rotație.
Comitetul director, care este alcătuit din funcționari oficiali cu o mare experiență,
din cadrul ministerelor de finanțe, afaceri economice, bănci comerciale și instituții
publice de credit, decide în privința alocării împrumuturilor și garanțiilor, strângerea de
fonduri și fixarea ratei dobanzilor. Comitetul este condus de un director numit de
Comisie, fiind compus din câte trei reprezentanți ai țărilor mari (doar Spania are numai
doi) și câte unul pentru restul țărilor. Voturile tuturor sunt egale.
"Spre deosebire de toate celelalte instituții ale Uniunii Europene, Comitetul
director al Băncii Europene de Investiții nu are membrii rezidenți și se întruneste doar o
dată pe lună. În aceste condiții Comitetul managerial- format dintr-un președinte și șase
vicepreședinți - are o poziție foarte puternică. El răspunde nu numai de afacerile curente,
ci și de pregătirea și implementarea deciziilor directorilor. Astfel sunt facute propuneri la
inițiativa Comitetului managerial, ceea ce demonstrează că propunerile de împrumuturi
sunt formulate de BEI și nu impuse de sus, de organismele politice. Banca are birouri la
Atena, Bruxelles, Lisabona, Londra, Madrid și Roma, personalul total fiind de 800 de
funcționari, din țările membre ale Uniunii Europene."3
În mod curent Banca Europeană de Investiții acordă credite țărilor membre și
celor asociate, dar în cazuri excepționale acordă împrumuturi pentru proiecte din alte țări.
Indiferent dacă proiectele provin de la firme particulare sau de la instituții (cvasi)
guvernamentale, acestea trebuie să îndeplinească una din următoarele condiții:
- să contribuie la dezvoltarea unei regiuni mai puțin dezvoltate;
- să faciliteze modernizarea întreprinderilor;

2
Brezeanu Petre, Relații valutare și tehnici financiare internaționale, Editura România de mâine,
București, 1998;

3
Boajă Minică, Relații financiare și valutare internaționale, Editura Economica, București, 2003;

4
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Specializarea Finanţe şi Bănci

- să fie de interes comun pentru două sau mai multe state membre;
În plus, se verifică soliditatea proiectului din punct de vedere financiar, dacă este
viabil din punct de vedere economic și dacă proiectul corespunde politicii Uniunii
Europene privind mediul înconjurător.
Sigurele criterii de acordare a împrumuturilor sunt selecționarea celor mai bune
proiecte și disponibilitatea resurselor Băncii, dar totuși împrumuturile s-au axat spre
anumite tări, în special Italia. În anul 2002 Banca Europeană de Investiții a acordat
României un împrumut de 110 milioane EUR (jumătate din suma necesară, cealaltă
jumătate trebuind să fie asigurată din resurse interne), în vederea realizării unor proiecte
de modernizarea în București: căi de comunicații, transport public, contorizare energie
termică etc.
De regula, fondurile acordate de Banca Europeană de Investiții acoperă doar
maximum 50 la sută din costurile proiectului; în realitate, cota rareori depășește 25 la
sută.
În principiu, BEI este doar o sursă suplimentară de fonduri, ea conlucrând cu alte
instituții financiare, private și/ sau publice.
Aprobarea de către Bancă a unui împrumut pentru un proiect este o garanție
pentru alți finanțatori asupra viabilității acestuia.
În general, împrumuturile sunt acordate în tranșe și în valutele pe care banca le
are la dispoziție în acel moment, rambursarea urmând a fi efectuată în aceleași valute. În
funcție de dobânzile ce îi sunt solicitate pe piețele de capital pentru fondurile pe care le
atrage, banca stabilește cuantumul ratei dobânzii sale. Prin Statutul său, banca nu are
dreptul să acorde subsidii la dobândă: subsidiile la dobânzi și împrumuturile
(condiționate) pentru țările în curs de dezvoltare, asociate prin acordurile de la Lomé sunt
plătite din Fondul European de Dezvoltare.
Durata împrumutului este de circa 10-15 ani, în funcție de perioada de
devalorizare/ depreciere a proiectului, deseori fără perioadă de amortizare.
Pe lângă fondurile din propriile sale resurse, Banca Europeană de Investiții mai
administrează și împrumuturile pentru statele membre, pentru Comunitatea Europeană
sau pentru EURATOM.

5
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Specializarea Finanţe şi Bănci

Prin includerea în Uniunea Europeană a Greciei, Irlandei, Portugaliei și Spaniei,


țări cu nivel de dezvoltare inferior majorității celorlalți membri, sfera de acțiune a acestei
Bănci a crescut foarte mult. Banca este de asemenea foarte activă în Marea Britaniei,
unde încearcă să readucă la viață vechile zone industriale, tradiționale.
Peste 4 la sută din investițiile globale de capital din Europa sunt susținute de
Banca Europeană de Investitii, dar în regiunile mai puțin dezvoltate contribuția sa ajunge
la 12 procente, în care este inclusă și intensa sa activitate în Europa Centrală și de Est,
parțial cofinanțată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la care BEI,
printr-un aranjament unic, este coacționară.
"Banca s-a implicat mult și în tratarea apelor uzate, operarea mai curată în
industria pertochimică, finanțarea Eurotunelului, terminalul automat de containere al
portului Rotterdam, TGV-ul francez, construcția aeronavei Airbus, etc. Energia atomică
este, de asemenea, finanțată de Banca Europeană de Investiții, mai ales în ceea ce
privește sistemele standard, foarte exigente, de securitate a instalatiilor."4
Banca Europeană de Investiții acordă și "împrumuturi globale" băncilor
comerciale și altor instituții financiare, care la rândul lor acordă fondurile ca împrumut
pentru proiecte mici sau medii ce corespund criteriilor băncii, ceea ce denotă nu numai o
poziție privilegiată a sa pe piețele internaționale de capital, ci și o bună cunoaștere a
condițiilor locale ale pieței de partenerii pe care și-i alege, de fapt ce constituie un real
avantaj pentru bancă.
Banca Europeană de Investiții are capitalul alcătuit din cotizațiile tuturor
membrilor Uniunii Europene, stabilite în funcție de puterea lor economică. În anul 1991
capitalul Băncii s-a dublat, ajungând la 56,6 miliarde ECU, din care s-au vărsat efectiv
doar 7,5%. Prin aderarea Austriei, Finlandei și Suediei, capitalul a fost sporit la 62
miliarde ECU.
Banca procură majoritatea resurselor necesare din împrumuturi de pe piețele de
capital naționale și internaționale. Pentru promovarea uniunii monetare pe piața

4
Boajă Minică, Relații financiare și valutare internaționale, Editura Economica, București, 2003;

6
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Specializarea Finanţe şi Bănci

europeană, până la 1 ianuarie 1999 circa 15 la sută din împrumuturi au fost acordate în
ECU. În prezent, acest rol revine euro.
În medie 80 la sută din împrumuturile băncii au fost plasate în domeniul public,
iar restul de o cincime, în sectorul particular, la bănci și investitori instituționali mari.
Banca poate acorda împrumuturi care să depășească cu maximum 250 la sută capitalul
subscris, spre deosebire de Banca Mondială și celelalte bănci regionale de dezvoltare, la
care raportul dintre împrumuturile acordate și capital nu pot depăși raportul 1:1. Rațiunea
acestei pozitii a BEI este următoarea: banca își plasează împrumuturile în principal în
țările industrializate dezvoltate, iar garanțiile îi sunt acordate de asemenea de aceste țări,
cu o putere financiară mare.
Totuși, creșterea sectorului particular din Europa face ca guvernele să nu mai fie
atât de prompte în garantarea împrumuturilor acordate de Banca Europeană de Investiții:
față de 80-90% din anii '80, în prezent doar 50% din creditele băncii beneficiază de
garanții guvernamentale.
Specific băncii este, de asemenea, rapiditatea executării proiectelor, o dată ce
executarea lor a fost demarată: în țările dezvoltate industrial, perioada dintre angajarea
împrumutului și achitarea sumelor necesare este scurtă, în vreme ce în tările în curs de
dezvoltare, deși sunt angajate multe resurse, capacitatea lor managerială și de absorție
este redusă, fiind de multe ori insuficientă pentru derularea programelor respective.
Rolul BEI în Europa mai este și acela de a dirija, sub formă de capital financiar,
surplusurile din balanțele de plăți ale țărilor dezvoltate spre țările care nu dispun de
asemenea resurse de capital, cum este cazul Germaniei și al Olandei, care au furnizat
aproximativ 15% din resursele necesare. Această distribuire a capitalurilor disponibile
contribuie foarte mult la stabilitatea monetară europeană. Conform statutului său
independent, revizia contabilă a Băncii nu este efectuată de către Curtea de Revizori ai
Uniunii Europene, ci de contabili externi.
"Cu toate că banca își pierduse poziția privilegiată pe piețele de capital
menționate- unde a avut statut de instituție internă- la sfârșitul anilor '80 a devenit cel mai

7
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Specializarea Finanţe şi Bănci

mare creditor supranațional pe piețele internaționale de capital, depășind Banca


Mondială."5
Banca Europeană de Investiții reprezintă o sursă complementară de finanțare,
acoperind maximum 50 la sută din costurile unui proiect.
În toate statele candidate la integrarea europeană, operațiunile BEI urmăresc
realizarea obiectivelor înscrise în Corporate Operational Plan. Conform situației de la 15
octombrie 2003, valoarea acordurilor semnate cu aceste țări s-a ridicat la 21 908,8
milioane euro. Din această sumă, României i-au revenit 3001,5 milioane de euro,
respectiv 14 la sută, împărțind locul trei cu Ungaria - 3140 milioane euro (după Polonia-
6306 milioane euro, respectiv 29 la sută, și Republica Cehă-4664,34 milioane euro; 21 la
sută).
La 31 decembrie 2003 erau înregistrate 49 de acorduri semnate cu România,
dintre care 6 au fost încheiate pe parcursul anului 2003.
La 31 decembrie 2004 erau înregistrate în total 50 de acorduri de împrumut
încheiate între România și Banca Europeană pentru Investiții cu o valoare cumulată de
peste 3078,9 milioane de euro, din care 1858,2 milioane euro au constituit împrumuturi
acordate în perioada ultimilor cinci ani. În anul 2004 BEI a semnat cu țara noastră un
singur proiect, în valoare de 78,9 milioane euro- Proiectul privind Reabilitarea Sectorului
de Sănătate (Health Sector Rehabilitation Project).
Pe perioada ultimilor cinci ani, activitatea BEI în regiunea Europei de Sud-Est s-a
materializat în participarea la creditarea unor proiecte, contribuția sa însumând 4 377,166
milioane de euro. România ocupă primul loc în rândul celor 7 țări din această zonă,
revenindu-i o cotă de 44,64 la sută (1954,166 milioane euro) din totalul creditelor
acordate.
La 31 decembrie 2005 erau înregistrate 58 de acorduri de împrumut încheiate
între România și Banca Europeană pentru Investiții cu o valoare cumulată de peste
4254,6 milioane euro. În anul 2005 BEI a semnat cu țara noastră 6 proiecte (în

5
Brezeanu, Petre, Finante europene, Ed. C.H.Beck, Bucuresti 2007;

8
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Specializarea Finanţe şi Bănci

transporturi, sănătate, educație, etc.), reprezentând un angajament de 948,966 milioane


euro.
Începând din 1991 și până la finele anului 2006 au fost încheiate 65 de acorduri
de împrumut între România și Banca Europeană de Investiții, cu o valoare cumulată de
4,9 miliarde euro. În anul 2006, BEI a semnat cu țara noastră 7 proiecte ( în transporturi,
utilități municipale, credite globale prin bănci comerciale etc.), reprezentând un
angajament de 678,9 milioane euro.
Pe perioada ultimilor 5 ani, Banca Europeană de Investiții a acordat României
asistență financiară materializată în proiecte, a căror valoare a totalizat 2593,1 milioane
euro.

9
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Specializarea Finanţe şi Bănci

Bibliografie:
1. Boajă Minică, Relații financiare și valutare internaționale, Editura Economica,
București, 2003;
2. Brezeanu Petre, Relații valutare și tehnici financiare internaționale, Editura
România de mâine, București, 1998;
3. Brezeanu, Petre, Finante europene, Ed. C.H.Beck, Bucuresti 2007;
4. www.bei.org;

10