Sunteți pe pagina 1din 10

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE CERCETARE A CENTRULUI DE

CERCETĂRI PSIHOPEDAGOGICE (CCPP)

ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

1 Introducere
Activitatea de cercetare a Centrului de Cercetări Psihopedagogice s-a desfăşurat în
conformitate cu obiectivele şi categoriile de activităţi/acţiuni propuse în Planul operaţional.

Finalităţile pe termen mediu urmărite, concordante cu cele strategice, pe termen lung,


prevăzute în Planul strategic au urmărit îmbunătăţirea activităţii de cercetare a Centrului şi
creşterea vizibilităţii ei, în conformitate cu direcţia principală de cercetare urmărită: „Modele
şi strategii alternative şi inovative, în formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice”:

1) Promovarea unor teme interdisciplinare şi de interes actual pentru domeniul


psihologiei şi al ştiinţelor educaţiei
2) Iniţierea unor cercetări în domeniul psihopedagogic, cu efecte asupra optimizării
practicii educative
3) Promovarea şi implementarea unor modalităţi inovative de formare iniţială şi continuă
a cadrelor didactice, în acord cu noile paradigme din domeniul educaţiei şi al instruirii
4) Iniţierea unor relaţii de colaborare ştiinţifică cu structuri similare din cadrul unor
universităţi din ţară şi/sau străinătate, cu o activitate recunoscută în domeniu
5) Asigurarea vizibilităţii activităţii Centrului de cercetare, diseminarea rezultatelor
acestei activităţi, în ţară şi străinătate, prin diferite modalităţi (comunicări ştiinţifice,
participări la conferinţe, publicaţii în reviste indexate în baze de date internaţionale,
lucrări în colectiv de autori)
6) Eficientizarea practicilor educative prin intermediul unor auxiliare curriculare,
elaborate de către membrii Centrului de cercetare
7) Creşterea calităţii pregătirii studenţilor şi masteranzilor care parcurg Programul de
pregătire psihopedagogică prin iniţierea acestora în activităţi de cercetare, prin
implicarea în proiectele sau manifestările ştiinţifice realizate în cadrul Centrului
8) Îmbunătăţirea bazei materiale şi de informare, pentru cercetare.

Activităţile propuse au fost:


a) Elaborarea, individual sau în colectiv, a unor studii ştiinţifice, în concordanţă cu axele
de cercetare ale Centrului
b) Organizarea unor manifestări ştiinţifice cu caracter interdisciplinar
c) Realizarea unor cercetări teoretice sau practic-aplicative, ameliorative, de acţiune pe
teme de interes actual din domeniul psihopedagogic
d) Participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, relevante pentru
domeniul psihologiei şi al ştiinţelor educaţiei, pentru diseminarea rezultatelor
cercetărilor iniţiate
e) Editarea Analelor Universităţii din Craiova, seria Psihologie-Pedagogie
1
f) Organizarea unor programe de perfecţionare a competenţelor didactice pentru cadrele
didactice
g) Alte activităţi conexe.

Activitatea membrilor CCPP s-a concretizat în activităţi de cercetare, publicaţii,


participări la manifestări ştiinţifice, (co)rganizarea unor manifestări ştiinţifice, pe teme
interdisciplinare, colaborările realizându-se atât în interiorul fiecărei axe a Centrului, cât şi
interaxe.

Prezentăm, în continuare, o sinteză a activităţii de cercetare a CCPP, pe anul universitar


2016-2017:

I. Publicaţii

I.1. Cărţi de unic autor


1. Ştefan, M. A. (2017). Procesul de învățământ – abordări teoretice și reflexiv -
aplicative. Craiova: Editura Sitech.
2. Pera, A. (2017). Psihologia şi epistemologia creaţiei matematice, Editura Trei,
Bucureşti, 342 p. format A5, ISBN 978-606-40-0239-6.
3. Pera, A. (2017). Morfologia şi puterea gândirii, Ediţia a II-a, Colecţia Psihologie,
Editura Universitară, Bucureşti, 2017, A 5, 332 p, ISBN 978-606-28-0605-7
www.editurauniversitara.ro.
4. Lazăr, E. (2016). Pedagogie II. Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia
evaluării. Note de curs. Colecția Științe ale Educației. București: Editura Universitară,
(131 p.). ISBN 978-606-28-0529-6.
5. Lazăr, E. (2017). Authencicity and innovation in early childhood education and care.
A Romanian perspective. LAP LAMBERT Academic Publishing (65 p.). ISBN 978-
620-2-00415-2.

I.2. Cărţi în colaborare sau sub coordonare, capitole în cărţi


1. Lazăr, E. (2017). The Design, Construction and Development of Educational
Curriculums from the Perspective of Sustainable Development. În Monica Tilea,
Oana-Adriana Duţă, Alina Reşceanu (eds.). (2017). Sustainable and Solidary
Education. Reflections and Practices (pp. 89-95). Peter Lang GmbH Internationaler
Verlag der Wissenschaften Frankfurt am Main. ISBN 978-3-631-72066-0 (Print), E-
ISBN 978-3-631-72087-5 (E-PDF), E-ISBN 978-3-631-72088-2 (EPUB), E-ISBN
978-3-631-72089-9 (MOBI), DOI 10.3726/b11129.
2. Lazăr, E. (2017). Abordări conceptuale ale curriculumului în problematica pedagogică.
În Neacșu, I., Iucu, R. B., Marin, E., Calitatea proiectelor/programeloe educaționale:
volum omagial dedicat profesorului Dan Potolea. Capitolul Studii științifice, (pp. 274-
280). București: Editura Ars Docendi. ISBN 978 -973-558-976-9.
3. Lazăr, E. (2016). A historical approach on the concept and the domain of early
education. Early education, conceptual directions. Educational outcomes of the two
ages under the fundamental procurement cycle. Development progress in the two ages.
În Iorgulescu, A., Strungă, A.C., Marcu, M., Vlad, D. Creative imagination in social
sciences (pp. 156-173). Craiova: Editura SITECH. ISBN 978-606-11-5707-5.
I.3. Articole apărute în volume colective
1. Frăsineanu, E.S. (2017). „Expertiza didactică în mediul universitar”. în Calitatea
proiectelor/programelor de formare. Construcţie, implementare, evaluare - Volum

2
omagial dedicat profesorului DAN POTOLEA. Neacşu, I., Iucu, R., Marin, E.
(Editori). Bucureşti: Editura Ars Docendi. pp. 201-207.
2. Mogonea, F. (2017). Aspecte metodologice ale formării conştiinţei şi conduitei
religioase ale elevilor, în L. Dindirică (coord.). Paradigma creştină a unei Europe
unite. Educaţia religioasă – valori, exigenţe, finalităţi. Craiova: Editura
Universitaria, Editura Mitropolia Olteniei, 396-404, ISBN 978-606-14-1213-6.
3. Mogonea, F.R. (2017). Reconsiderarea parteneriatului educaţional, cu scopul
promovării valorilor creştin-religioase, în L. Dindirică (coord.). Paradigma creştină a
unei Europe unite. Educaţia religioasă – valori, exigenţe, finalităţi. Craiova: Editura
Universitaria, Editura Mitropolia Olteniei, 362-372, ISBN 978-606-14-1213-6.

I.4. Studii publicate în jurnale ISI cu factor de impact


1. Lăzăroiu, G., Pera, A., Mihăilă, R.O., Bratu S., Mircică, N. (2017), The cognitive
information effect of televised news. Frontiers of Psychology. Indexat in Web of
Science cu factor de impact 2,323. Publicat 10 Iulie 2017, Submitted to
Journal:Frontiers in Psychology, vol.8, art. nr. 1165 Specialty Section:Human-Media
Interaction, Article type:Mini Review Article, Frontiers website link:
http:/journal.frontiersin.org/journal/psychology

I.5. Studii publicate în volumele „proceedings” cu Peer-Review ale conferinţelor


internaţionale indexate ISI Thomson
1. Popescu, A.M., Mogonea, F., R. (2017). The Emotional Dimension As Part Of Pre-
Service Teacher Training Programmes. The European Proceedings of Social &
Behavioural Sciences, XXIII, 1763-1770, ISSN: 2357-1330. Disponibil:
http://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/216.%20EduWorldF%202017.
pdf.
2. Ştefan M. A., (2017). Using constructivist theory in e-learning effectively. Proceedings
of the 13th International Scientific Conference eLearning and Software for Education
Bucharest, April 27-28, 2017, Bucharest, April 27 - 28, 2017, 10.12753/2066-026X-
17-036, Volume 1, pp. 244-249, Disponibil:
http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2017&index=pape
rs&vol=24&paper=7e0135d66d818912750691d7d96719ab, indexed in: Thomson ISI,
C.E.E.O.L., EBSCOhost, ProQuest
3. Ştefan M. A., Lazăr, E. (2017). Direction and key sources in designing curriculum. În
Jurnalul "SEA - Practical Application of Science” ,Volume V, Issue 14 (2), pages 295-
303, ISSN: 2360 – 2554, 2017(Revistă indexată în bazele de date internaţionale:
RePEc, EconoPapers, DOAJ, ULRICH’S, CEEOL, EBSCO Publishing – în curs,
INDEX COPERNICUS, Euro Internet, Science Central.com)
http://seaopenresearch.eu/Journals/articles/SPAS_14_12.pdf
4. Lazăr, E. (2016). A Possible Methodology of Research in Scholar Evaluation.
Evaluation Theoretical and Methodological Approaches în The European Proceedings
of Social and Behavioural Sciences EpSBS, vol. XV/2016, The European Journal of
Social & Behavioural Sciences EJSBS, eISSN: 2301-2218.
Disponibil:http://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/abstracting-&-
indexing,
5. Lazăr, E. (2016). Concepts of Early Childhood Care for Development in Romanian
Education în The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (EpSBS),
The 7th International Conference Edu World 2016, „EDUCATION FACING
CONTEMPORARY WORLD ISSUES”, November 4th - 5th, 2016, Pitești, Romania.

3
http://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/Edu_World_2016, Website
conferință:http://www.eduworld.ro
6. Lazăr, E. (2016). Learning results and evaluation through levels given by the results in
religious education. Social Sciences and Education Research Review (SSERR),
Volume 3, Issue1, 2016 PDF, Online ISSN 2393-1264/ ISSN-L 2392-9863 Print
ISSN: 2392-9863/ ISSN-L: 2392-9863 (indexată DOAJ, RePEc, Google Schoolar,
ErihPlus, ViXra.org, MIAR).
7. Lazăr, E. (2016). A possible barrier in extending the process of lifelong learning.
Social Sciences and Education Research Review (SSERR), Volume 3, Issue 2, 2016
PDF, Online ISSN 2393-1264/ ISSN-L 2392-9863 Print ISSN: 2392-9863/ ISSN-L:
2392-9863 (indexată DOAJ, RePEc, Google Schoolar, ErihPlus, ViXra.org, MIAR).
8. Lazăr, E. (2016). A possible methodology of research in scholar evaluation.
Evaluation theoretical and methodological approaches,
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.09.65. The European Proceedings of Social and
Behavioural Sciences (EpSBS), eISSN: 2357-1330, Future Academy,
http://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/MEPDEV2016. Disponibil la:
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2016.9
9. Lazăr, E. (2016). Motivation – the facilitator factor of the inculturation phenomenon
in school. În Social Sciences and Education Research Review (SSERR), Volume 4,
Issue 1, 2017 PDF, Online ISSN 2393-1264/ ISSN-L 2392-9863 Print ISSN: 2392-
9863/ ISSN-L: 2392-9863 (indexată DOAJ, RePEc, Google Schoolar, ErihPlus,
ViXra.org, MIAR). http://sserr.ro/wp-content/uploads/2017/08/4-1-88-97.pdf.

I.6. Studii apărute în reviste indexate BDI


1. Motoi, G., Popescu, A.M. (2017). A Comparative Analysis of the Educational and
Health Indicators in Rural Marginalized Areas from Dolj County. Revista de Ştiinţe
politice. Revues des sciences politique, No. 55/2017. Universitaria Publishing House.
ISSN 2344 – 4452; ISSN–L 1584 – 224X, indexed in: EBSCO; ProQuest Central;
Index Copernicus, ERIH PLUS, KVK Catalogue, Gale Cengage Learning Academic
OneFile, Google scholar, BSZ Bibliotheksservice-zentrum Baden-Wurttemberg, pp.
111-121.
2. Frăsineanu, E. S. şi Ilie, V. (2017). Student-centered education and paradigmatic
changes. Revista de Ştiinţe politice. Revues des sciences politique, No. 54/2017.
Universitaria Publishing House. ISSN 2344 – 4452; ISSN–L 1584 – 224X, indexed
in: EBSCO; ProQuest Central; Index Copernicus, ERIH PLUS, KVK Catalogue, Gale
Cengage Learning Academic OneFile, Google scholar, BSZ Bibliotheksservice-
zentrum Baden-Wurttemberg, pp.104-117.
3. Ilie, V., Frăsineanu, E. S. (2016). Theoretical premises and methodological aspects of
learning through multiple interpretations. Revista de Ştiinţe politice. Revues des
sciences politique, No. 52/2016. Universitaria Publishing House. ISSN 2344 – 4452;
ISSN–L 1584 – 224X, indexed in: EBSCO; ProQuest Central; Index Copernicus,
ERIH PLUS, KVK Catalogue, Gale Cengage Learning Academic OneFile, Google
scholar, BSZ Bibliotheksservice-zentrum Baden-Wurttemberg, pp.60-70.
4. Călin, R.A. & Bîrsănescu, I.A. (2017). Young Romanians`”Digital Natives”, Social
Media and Self-Branding, în volumul conferinței internaționale The 12th International
Scientific Conference eLearning and Software for Education (eLSE), Bucharest, April
27-28, 2017, 10.12753/2066-026X-17-
000.http://elseconference.eu/pages/view?page=indexed_by
5. Călin, R.A. & Bîrsănescu, I.A. (2017). The role of humour concerning the learning
activity - an exploratory study susţinut la Conferinţa Internaţională ”Education &

4
Psychology Challanges Teachers for the Knowledge Society” - 4TH Edition (EPC-
TKS 2017), Ploiești, 19-20.05.2017
6. Călin, R.A. & Bîrsănescu, I.A. (2017). Colour Psychology, în volumul Creativity in
Social Sciences, the Proceedings of CIL 2017: 4th Edition of International Conference
of Humanities and Social Sciences – Creativity, Imaginary, Language, 19-20 May
2017, ISBN 978-606-11-4798-4, format A5
7. Pera, A., (2017 a1), “The Gendered Psychology of Political Revolution and
Countercultural Dissent in Antonioni’s Zabriskie Point,” Journal of Research in
Gender Studies 7(2): 86–92. ISSN 2164-0262, eISSN 2378-3524.
8. Pera, Aurel, (2017 b1), ,, The Prevalence and Cost of Deviant Behavior in the
Workplace to Both Organizations and Employees”, în Contemporary Readings în Law
and Social Justice, Volume 9 (1), p.p.139-145, ISSN 1948-9137, eISSN 2162-2752,
EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich’s, online 10 June 2017.
www.addletonacademicpublishers.com/contents-crlsj/9120179
9. Pera, Aurel, (2017 b2), „Psychological Aspects of Persuasiv Language in Educational
Communication”, in Social Sciences and Educational Research Rewiew,(4) nr.1
p.p.77-87 (2017), ISSN 2392-9683, online at www.sserr.ro
10. Pera, A. (2016). Spiritual psychologgy and mintal archaeology, The Proceedings of
the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, 8-9
December 2016, publicat în Multicultural Representation. Literature and Discours as
Form of Dialogue, Tîrgu-Mureş, Mureş, 2016, ISBN: 978-606-8624-16-7 (C)
Arhipelag XXI Press, vol.4, 2016, p. 30-34.
11. Teodorescu, B., Călin, R.A., Bușu, O.V., (2017). Consideration regarding the
celebration of Dragobete and Saint Valentine in the Oltenia region. 8th LUMEN
International Scientific Conference Rethinking Social Action. Core Values in
Practice. RSACVP 2017, 6-9 April 2017, Suceava
12. Ştefan M. A., Lazăr, E. (2017). Direction and key sources in designing curriculum.
Proceedings-ul NORD5. Collective Volume of Scientific Papers. "Networking,
Observing, Rethinking and Disrupting".
SECTION I: Iași - 27th to 28th April 2017. ISSN: 978-606-775-750-7
(http://seaopenresearch.eu - Conferences – Proceedings
13. Vașcu, J.E., Ştefan M. A., (2017). Leadership in the pre-universitary system. Annals
of the University of Craiova for Journalism, Communication and Management,
Volume 3, 32-48, ISSN 2501-3513, indexed by Google Scholar, RePEc Disponibil:
http://www.aucjc.ro/wp-content/uploads/2017/08/aucjcm-vol-3-2017-32-48.pdf
14. Vașcu, J.E., Ştefan M. A. (2017). Reintegration of migrant students in the dolj region.
Social Sciences and Education Research Review (4) 1 61-76 (2017), ISSN 2392-9683
15. Bușu, O.V. and Luchici, A.I., 2016, Overcoming the Children’s Mourning State
through Psychological Intervention, în Revista BDI Nr. 2, Vol. 3, Social Sciences and
Education Research Review, pp. 36-47, ISSN 2392-9683, http://sserr.ro/wp-
content/uploads/2016/12/3-2-36-47.pdf.
16. Bușu, O.V. and Teodorescu, B., 2016, Educational Management from Psychosocial
Perspective, în Revista BDI, Nr. 44, Vol. I, Analele Universitatii din Craiova, Știinte
Economice, pp. 294-297, ISSN 1223-365X, http://feaa.ucv.ro/AUCSSE/0044v1-
028.pdf.
17. Bușu, O.V., 2016, Disciplinarea pozitivă în clasa de elevi/Positive discipline in
classroom, în Revista Annals of the University of Craiova, Series Psychology
Pedagogy, Nr. 33-34, pp. 59-64, ISSN 1582-313X.
18. Bușu, O.V., Dragă, V.V., 2016, The Social Integration of The Roma in The
Educational Environment, în Volumul Creative imagination in social sciences [The

5
Proceedings of CIL 2016: Third Edition of International Conference of Humanities
and Social Sciences – Creativity, Imaginary, Language, Craiova, Romania, 20-21 May
2016 (www.cilconference.ro)] / Alexandra Iorgulescu, Mihaela Marcu, Alexandru
Constantin Strungă, Davian Vlad. Craiova: Sitech, pp. 140-149, ISBN 978-606-11-
5707-5, http://www.cilconference.ro/wp-
content/uploads/2017/01/CIL_CONFERENCE_2016_final_B5_final_corectat.pdf.
19. Bușu, O.V. and Luchici, A.I., 2017, Link between Types of Organizational Culture
and Commitment in Romanian Organizations, Volumul Creative imagination in social
sciences [The Proceedings of CIL 2017: Fourth Edition of International Conference of
Humanities and Social Sciences – Creativity, Imaginary, Language, Craiova,
Romania, 19-20 May 2017 (www.cilconference.ro)], pp., ISBN 978-606-11-5707-5,
Craiova: Editura Sitech.
20. Bușu, O.V., Teodorescu, B., 2017, Psychotherapeutical Strategies in The Children’s
Anguish of Death, Unlimited Freedom and Loneliness, în Volumul Creative
imagination in social sciences[The Proceedings of CIL 2017: Fourth Edition of
International Conference of Humanities and Social Sciences – Creativity, Imaginary,
Language, Craiova, Romania, 19-20 May 2017 (www.cilconference.ro)], pp., ISBN
978-606-11-5707-5, Craiova: Editura Sitech.
21. Bușu, O.V., Andrei, E.C., 2017, The Social Impact of Facial and Dental Aesthetics
and The Divine Proportion în Volumul Creative imagination in social sciences [The
Proceedings of CIL 2017: Fourth Edition of International Conference of Humanities
and Social Sciences – Creativity, Imaginary, Language, Craiova, Romania, 19-20 May
2017 (www.cilconference.ro)], pp., ISBN 978-606-11-5707-5, Craiova: Editura
Sitech.
22. Bușu, O.V., Dragă, V.V., 2017, Relationship between Management and Leadership in
Education în Volumul Creative imagination in social sciences [The Proceedings of
CIL 2017: Fourth Edition of International Conference of Humanities and Social
Sciences – Creativity, Imaginary, Language, Craiova, Romania, 19-20 May 2017
(www.cilconference.ro)], pp., ISBN 978-606-11-5707-5, Craiova: Editura Sitech.
23. Bușu, Oprea-Valentin, Dragă, Valentina-Violeta. 2017. The Impact of The Concept of
Leadership In Educational Management. în Revista BDI Volumul 3, Annals of the
University of Craiova for Journalism, Communication and Management, pp. 62-74,
2017, ISSN 2501-3513, http://www.aucjc.ro/wp-content/uploads/2017/08/aucjcm-vol-
3-2017-62-74.pdf.
24. Buşu, O.V., Luchici, A.I., 2017, Particularities of Organizational Commitment in The
Specific Culture of The Romanian Companies in Social Sciences and Education
Research Review, (4) 1 98-113, ISSN 2392-9683, http://sserr.ro/wp-
content/uploads/2017/08/4-1-98-113.pdf.
25. Bușu, O.V., Andrei, E.C., 2017, Managing a Dental Practice and How to Deal with
the Patient’s Emotions. Logos Universality Mentality Education Novelty, Section:
Social Sciences, VI(1), 109-116. DOI:
http://dx.doi.org/10.18662/lumenss.2017.0601.10, Iași: LUMEN Publishing House.
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenss/article/view/40/pdf.
26. Buşu, O.V., Teodorescu, B. 2017. Therapeutic Tales and Psychotrauma in the State
of Mourning to Children. Logos Universality Mentality Education Novelty, Section:
Philosophy and Humanistic Sciences, V(1), 57-67. DOI:
http://dx.doi.org/10.18662/lumenphs.2017.0501.05. Iași: LUMEN Publishing House.
http://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenphs/article/view/49/pdf.
27. Teodorescu, B, Bușu, O.V., 2016, An Extended Review for a Remarkable Book:
Systemic Approaches to Strategic Management, în Revista BDI Nr. 2, Vol. 3, Social

6
Sciences and Education Research Review, pp. 126-130, ISSN 2392-9683,
http://sserr.ro/wp-content/uploads/2016/12/3-2-126-130.pdf.
28. Lazăr, E. (2016). Multifaceted and Integrator Character of the Beginning Teacher’s
Competences. International Scientific Conference Modernity And Competitiveness. În
The International Scientific Conference Modernity and Competitiveness in Education
(EduConference 2016), 19 november, 2016. (în curs de publicare) Website conferință:
educonference@upb.ro
29. Lazăr, E. (2016). The Design, Construction and Development of an Educational
Curriculum from the Perspective of Sustainable Development. În volumul Conferinței
internaționale Modern Perspectives on Education for Sustainable and Solidary
Development (ElitMod), october, 25th-27th, 2016.
http://www.ucv.ro/pdf/international/2016/Book_of_abstracts_ELITMOD.pdf
30. Lazăr, E. (2016). Educational outcomes of the two ages under the fundamental
procurement cycle. development progress in the two ages. În volumul Conferinţei
Internaţionale de Ştiinţe Umaniste şi Sociale Creativitate, Imaginar, Limbaj 2016,
ediția a III -a, România, Craiova, 20-21 mai 2016. Disponibil
la:http://www.cilconference.ro
31. Lazăr, E. (2016). Implications of the usage of the concept of learning results and
evaluation through levels given by the results in religious education. În Sandu, A.,
Frunză, A., Ciulei T., Gorghiu, L. MEPDEV 2015 Multidimensional Education and
Professional Development. Ethical Values, Editografica (former Medimond). Italy.
ISBN: 978-88-7587-736-1.

I.7. Studii apărute în Analele Universităţii din Craiova, seria Psihologie-Pedagogie


1. Frăsineanu E. S. (2016). „ Studiu de impact: Formarea profesorilor din învăţământul
preşcolar în mod constructivist (PROCONSTRUCT). Impact study: Training teachers
from preschool education in constructivist manner (PROCONSTRUCT). In Annals of
the University of Craiova, Series Psychology Pedagogy. ISSN: 1582-313X. No. 33-
34. pp. 65-77.
2. Călin, R.A. & Bîrsănescu, I.A. (2017). Educația elevilor cu nevoi speciale. Educația
diferențiată a elevilor supra dotați / Children with Special Educational Needs and
Disabilities. Differentiated Instruction Regarding Gifted Students, în Annals of the
University of Craiova - Series Psychology-Pedagogy, XV, 2016, No. 33-34, pp. 91-
105.
3. Lazăr, E. (2016). Premise ale cercetării pedagogice în educaţia religioasă (pp. 144-
146); Lazăr, E., Mircea, E. N. Valori ale educației religioase în scrierile pedagogilor
români din secolul XX (pp. 147-150). În Ilie, V., Mogonea, F. (2016). Educație și
spiritualitate, ed. a III-a, Craiova: Editura Mitropoliei Olteniei, ISSN 2360-4603,
ISSN-L 2360-4603, (388 p.). Website conferință:
https://conferintadppdcraiova.wordpress.com
4. Ștefan, M. A. (2016). Relația metode de instruire-mecanisme cognitive antrenate în
procesul învățării, în Analele Universității din Craiova, seria Psihologie-Pedagogie,
33-34. Craiova: Editura Universitaria, pp. 47-59
5. Ștefan, M. A. (2016). Recenzie asupra lucrării ”Clasic și modern în abordarea
conținuturilor curricular”, în Analele Universității din Craiova, seria Psihologie-
Pedagogie, 33-34. Craiova: Editura Universitaria, pp. 169-173
6. Mogonea, F. (2016). Competenţa de proiectare, organizare şi desfăşurare a unor
cercetări pedagogice – obiectiv prioritar în formarea iniţială şi continuă a cadrelor
didactice / The competence of planning, organizing and conduct of some educational

7
research - a priority objective in the initial and continuous training of teachers. Analele
Universității din Craiova, seria Psihologie-Pedagogie, 33-34. Craiova: Editura
Universitaria, pp. 79-90.
7. Mogonea, F.R. (2016). Clasa pregătitoare, graniţă necesară între grădiniţă şi şcoală /
Preparatory classes, a necessary border between kindergarten and school. Analele
Universității din Craiova, seria Psihologie-Pedagogie, 33-34. Craiova: Editura
Universitaria, pp. 7-20.

II. Participări la manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale


1. Frăsineanu, E. S. (2017). Demersuri pentru învăţarea critică şi creativă la nivelul
studenţilor/Démarches pour l’apprentissage critique au niveau des étudiants.
Conferința Internațională Facilitarea învățării în mediul școlar: strategii,
instrumente, parcursuri creative/ Faciliter l’apprentissage en milieu scolaire:
stratégies, instruments, parcours créatifs, Ediția I, 17-18 iunie 2017, Craiova,
Roumanie
2. Frăsineanu, E. S., Frăsineanu, I.A. (2017). “Valorile interculturalităţii şi educaţia în
familie/Intercultural Values and Family Education”. Simpozionul Naţional Familia şi
provocările ei actuale, Arhiepiscopia Craiovei, Facultatea de Teologie din Craiova,
Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman, Asociaţia Părinţi pentru copii –
Oltenia, 2-4 mai 2017
3. Teodorescu, B.M., Buşu, O.V. and Călin, R.A., Consideration regarding the
Celebration of Dragobete and Saint Valentine in the Oltenia region, 8thLUMEN
International Scientific Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice
6-9 April 2017 | Suceava, Romania& Cernivtsi, Romania & Associated Conferences
http://conferinta.info/wp-
content/uploads/2017/03/Program_LUMEN_RSACVP2017_Conference__associated-
events.pdf
4. Bușu, O.V. and Luchici, A.I.. Link between Types of Organizational Culture and
Commitment in Romanian Organizations, The International Conference of Humanities
and Social Sciences Creativity, Imaginary, Language – Fourth edition Craiova,
Romania, 19-20 May 2017 http://www.cilconference.ro/wp-
content/uploads/2017/05/Programul-conferintei-RO_EN-1.pdf
5. Bușu, O.V. and Teodorescu, B., Psychotherapeutical Strategies in The Children’s
Anguish of Death, Unlimited Freedom and Loneliness, The International Conference
of Humanities and Social Sciences Creativity, Imaginary, Language – Fourth edition
Craiova, Romania, 19-20 May 2017. http://www.cilconference.ro/wp-
content/uploads/2017/05/Programul-conferintei-RO_EN-1.pdf
6. Bușu, O.V. and Andrei, E.C., The Social Impact of Facial and Dental Aesthetics and
The Divine Proportion, The International Conference of Humanities and Social
Sciences Creativity, Imaginary, Language – Fourth edition Craiova, Romania, 19-20
May 2017 http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2017/05/Programul-
conferintei-RO_EN-1.pdf
7. Bușu, O.V. and Dragă, V.V., Relationship between Management and Leadership in
Education, The International Conference of Humanities and Social Sciences
Creativity, Imaginary, Language – Fourth edition Craiova, Romania, 19-20 May 2017.
http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2017/05/Programul-conferintei-
RO_EN-1.pdf
8. Ștefan, M.A. and Bușu, O.V. O abordare sistemică a învățării academic e, Conferința
Internațională Facilitarea învățării în mediul școlar. Strategii, instrumente, parcursuri
creative/ Faciliter l’apprentissage en milieu scolaire. Stratégies, instruments, parcours

8
créatifs. 17-18 iunie 2017 – Centrul de Cercetări Psihopedagogice al Departamentului
pentru Pregătirea Personalului Didactic de la Universitatea din Craiova.
https://dppdccppcraiova.files.wordpress.com/2017/04/caiet-rezumate.pdf
9. Bușu, O.V. and Andrei, E.C., The importance of knowing the emotions and the
personality of the patient in completing the odontal therapeutic act, 4th Central &
Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport
and Health, 29-30 September 2017 | Chisinau, Republic of Moldova. LUMEN
Conference Center, LUMEN Publishing House, LUMEN Research Center in Social
and Humanistic Sciences, LUMEN Consultancy and Training Center.
http://lumen.international/esh2017/program/
10. Bușu, O.V., cu rezumatul Terapiile de familie – instrumente moderne de facilitare a
echilibrului în familiile disfuncționale, Simpozionul "Familia și provocarile ei
actuale", din perioada 2-4 mai 2017, organizat de Arhiepiscopia Craiovei, Facultatea
de Teologie din Craiova, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman şi Asociaţia
Părinţi pentru copii – Oltenia.
http://teologie.central.ucv.ro/images/files/anunturi/program_simpozionul%20naional.
pdf.
11. Lazăr, E. (2017). La proposition d’un instrument d’évaluation des résultats de
l’apprentissage en fonction des niveaux. Conferința internațională Facilitarea învățării
în mediul școlar: strategii, instrumente, parcursuri creative/ Faciliter l’apprentissage en
milieu scolaire: stratégies, instruments, parcours créatifs, ediţia I, 17-18 iunie 2017
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Centrul de Cercetări
PsihoPedagogice. Website Conferină:
https://dppdccppcraiova.files.wordpress.com/2017/04/program-conferinta.pdf
12. Lazăr, E. (2017). For a spiritual paradigm. The 3rd Central and Eastern European
LUMEN International Scientific Conference - NASHS 2017, Chișinău, Moldova .
Website Conferință:
http://lumen.international/wpcontent/uploads/2017/06/Program_LUMEN_NASHS201
71.pdf
13. Lazăr, E. (2017). Variables in designing a curriculum: content, students and the
society. The International Conference Education and Psychology Challenges -
Teachers for the Knowledge Society – 4th edition (EPC-TKS 2017) will be held in
Romania - Ploieşti, 19-20 May, 2017, Petroleum-Gas University of Ploiesti. Website
Conferință: http://www.edupsy.ro/index.php/the-conference-program
14. Lazăr, E., Ştefan, M.A. (2017). Implicații ale inteligenței socio -afective și ale
inteligenței spirituale asupra adaptării școlare a adolescenților de liceu. Perspectiva
familiei (mediul de rezidența și genul). Simpozion Național Familia și provocările ei
actuale, Facultatea de teologie ortodoxă, Universitatea din Craiova, 2-4 mai 2017.
Website Simpozion:
http://teologie.central.ucv.ro/images/files/anunturi/program_simpozionul%20naional.p
df
15. Lazăr, E., Ştefan, M.A. (2017). Direction and key sources in designing curriculum.
Conferința Internațională Advances in Sciences, Innovation and Management, SEA
11, Aprilie, 27th-28th, 2017, Iași, Romania. Website Conferință:
http://seaopenresearch.eu/Document/Schedule.pdf
16. Lazăr, E. (2017). The relationship between adolescents’ emotional and spiritual
intelligence. 8th LUMEN international Scientific Conference Rethinking Social Action-
Core Values in Practice, april 7-8th 2017, Suceava, Romania. Website conferință:
http://conferinta.info/program-rsacvp2017/

9
17. Lazăr, E. (2017). Conferința Națională Educație fără discriminare: analiza situației și
recomandări realizată în cadrul Proiectului Educația fără discriminare este și treaba
mea! Implementat de Centrul de resurse Juridice și co-finanțat prin Programul de
Cooperare Elvețiano-Român (Swiss-Romanian Cooperation Programme, 30.03.2017,
www.educatiefaradiscriminare.ro
18. Lazăr, E. (2016). Multifaceted and Integrator Character of the Beginning Teacher’s
Competences. International Scientific Conference Modernity and Competitiveness in
Education (EduConference) 2016, 19 noiembrie 2016, Universitatea Politehnică din
București, Departamentul de Pregatirea Personalului Didactic. Website conferință:
educonference@upb.ro
19. Lazăr, E. (2016). Concepts of Early Childhood Care for Development in Romanian
Education. The 7th International Conference EDU-WORLD 2016, „EDUCATION
FACING CONTEMPORARY WORLD ISSUES”, November 4th - 5th, 2016, Pitesti,
Romania. Website conferință:http://www.eduworld.ro
20. Lazăr, E. (2016). The Design, Construction and Development of an Educational
Curriculum from the Perspective of Sustainable Development. International
Conference Modern Perspectives on Education for Sustainable and Solidary
Development, University of Craiova, October 25-26th, 2016. Disponibil la
http://www.ucv.ro/pdf/international/2016/Book_of_abstracts_ELITMOD.pdf

III. Organizarea unor manifestări ştiinţifice

 Conferința Internațională Facilitarea învățării în mediul școlar. Strategii,


instrumente, parcursuri creative/ Faciliter l’apprentissage en milieu scolaire.
Stratégies, instruments, parcours créatifs. 17-18 iunie 2017 – Centrul de
Cercetări Psihopedagogice al Departamentului pentru Pregătirea Personalului
Didactic de la Universitatea din Craiova

IV. Programe de perfecţionare a competenţelor didactice pentru cadrele didactice


1. Programul de formare continuă a cadrelor didactice în formarea continuă a cadrelor
didactice – Profesori. Limba engleză, Limba română, acreditat de Direcţia Generală
Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară, Direcţia de Formare Continuă a
Personalului din Învăţământul Preuniversitar, prin Ordinul Ministrului Educaţiei
Naţionale nr. 5990/16.12.2016, organizat de DPPD, Craiova (derulat în luna iulie
2017)
2. Programul de dezvoltare profesională CESFORM, program de formare a profesorilor
pentru educaţia copiilor cu CES, acreditat de Direcţia Generală Management, Resurse
Umane şi Reţea Şcolară, Direcţia de Formare Continuă a Personalului din
Învăţământul Preuniversitar, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.
3655/29.04.2013, organizat de DPPD, Craiova (coordonator: conf. univ. dr. Florentin-
Remus Mogonea), program derulat în perioada aprilie-mai 2017.

Prezentul Raport de evaluare a fost aprobat şedinţa CCPP din data de 20.10.2017.
Director CCPP,
Conf. univ. dr. Florentina Mogonea

10