Sunteți pe pagina 1din 3

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la decernarea Premiului Naţional


-------------------------------------------------
În scopul implementării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 504/2018 cu
privire la Premiul Național (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018,
nr. 176-180, art. 555), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Premiul Naţional pentru anul 2018 se acordă următoarelor persoane:
Lupan Oleg, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, pentru
contribuții originale la dezvoltarea nanotehnologiilor și promovarea științei
naționale peste hotare;
Colesnic Iurie, scriitor, pentru opera literară și activitatea de cercetare în
domeniul istoriei Basarabiei;
Groppa Liliana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar,
pentru cercetările și activitatea practică de excepție în domeniul reumatologiei;
Savin Gheorghe, doctor habilitat în agricultură, conferențiar cercetător,
pentru activitatea de selecție și dezvoltarea genofondului național al viței-de-vie;
Mardare Viorel, regizor, pentru creația originală în arta filmului publicistic
și promovarea imaginii Republicii Moldova;
Batrînac Aureliu, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, pentru
inovații și activitate de excepție în domeniul chirurgiei inimii și promovarea
imaginii Republicii Moldova;
Cristea Maria, meșter popular, fondator și director al Casei Portului
Popular „Casa Cristea”, pentru contribuție la promovarea identității culturale și
salvgardarea portului popular din Republica Moldova;
Jilihovschi Andrei, bariton, solist principal al Teatrului Bolșoi, pentru arta
interpretativă de excepție și promovarea imaginii Republicii Moldova;
Dunford Victoria, director executiv al Asociației de caritate „MAD-Aid
Limited”, pentru contribuție la realizarea proiectelor de caritate pentru
incluziunea persoanelor cu nevoi speciale și model de cetățenie responsabilă
pentru țara de origine Republica Moldova;
Solonenco Ion, general de brigadă în retragere, conducător al delegației
Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, pentru contribuție
considerabilă la promovarea politicii de reintegrare și securitate a țării.
Y:\007\ANUL 2018\HOTARARI\premiul național\premiul-național-redactat-ro.docx
2

2. Ministerul Finanţelor va aloca, din fondul de rezervă al Guvernului,


371725,0 lei Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru desfășurarea
Galei Premiului Național, ediția 2018.

3. Ministerul Finanţelor va finanţa cheltuielile nominalizate pe măsura


prezentării documentelor confirmative.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor Octavian Armaşu

Ministrul educației,
culturii și cercetării Monica Babuc

Y:\007\ANUL 2018\HOTARARI\premiul național\premiul-național-redactat-ro.docx


Notă informativă
la proiectul hotărîrii Guvernului
cu privire la decernarea Premiului Național

Denumirea sau numele autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea


proiectului actului normativ
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la decernarea Premiului Național a fost
elaborat de Cancelaria de Stat, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării.

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile


urmărite
Proiectul a fost elaborat în vederea realizării prevederilor pct.32 din Hotărîrea
Guvernului nr.504/2018 cu privire la Premiul Național (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2018, nr.176-180, art.555).

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi


Proiectul stabilește:
- lista laureaților Premiului Național, ediția 2018;
- alocarea mijloacelor financiare pentru desfășurarea Galei Premiului Național.

Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor prezentului proiect necesită alocarea mijloacelor
financiare din fondul de rezervă al Guvernului. estimativ în sumă de 371725,0 lei.
Ministerul Finanțelor va finanța cheltuielile nominalizate pe măsura prezentării
documentelor confirmative.

Avizarea şi consultarea publică a proiectului


În scopul respectării prevederilor Legii privind transparenţa în procesul decizional
nr.239/2008, proiectul a fost plasat pe pagina-web www.particip.gov.md și
transmis pentru avizare autorităților publice responsabile de implementare în
conformitate cu prevederile legislației.

Lilia PALII,
Secretar general al Guvernului