Sunteți pe pagina 1din 4

Planuri anuale de achizitii publice

An Denumire plan Denumire detaliu pla


Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Autoritate contractanta: COMUNA MADARAS
Numar invitatie / anunt: 390327 / 09.08.2016
Denumire contract: „Modernizare strada în localitatea Ianosda”Comuna Madaras
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1. Sediul social
1) COMUNA MADARAS
Cod fiscal: 5398366, Adresa: Madaras, nr.1, Madaras, Telefon: 0259379432, Fax: 0259379493
I.1. Adresa la care se transmit ofertele:
2) Madaras, nr.1, Madaras, Romania, cod postal: 417330, telefon:+40 259379432, fax:+40 259379493,
persoana de contact:TEODOR DORU VERES
I.1. Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
3) In SEAP
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.
Tip Autoritate Sectorial: Nu
1)
I.2.
Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
2)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
DESCRIERE
II.1
Denumire contract:
.1)
„Modernizare strada în localitatea Ianosda”Comuna Madaras
II.1
.2) Tip contract: Lucrari

II.1
.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1 Obiectul contractului:


.5) Lucrarile de executie pentru proiectul cu denumirea „Modernizare strada în localitatea Ianosda”Comuna
Madaras. Descrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei
documentatii de atribuire. Valoarea estimata a contractului de achizitie publica a fost calculata avându-
se în vedere Bugetul indicativ aferent proiectului, respectiv: Valoarea totala estimata fara TVA:
997.909,00 lei. Subcap. 4.1 Constructii si instalatii: 885.060 lei fara TVA; Subcap. 5.1 Organizare de
santier: 22.130 lei fara TVA; Subcap. 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute: 90.719 lei fara TVA
II.1
.6) CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

II.1
.7) Impartire pe loturi: Nu

II.2)
CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2
.1) Valoare estimata: 997.91 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII


III.1)
CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.
Conditii suplimentare, garantie de participare
1.1
)
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Cuantumul garan?iei de participare
este de 18.143,8 lei. Garantia de
participare se constituie conform
prevederilor art. 36 din HG nr.
395/2016, prin una din urmatoarele
forme: - virament bancar - instrument
de garantare emis în conditiile legii de
o societate bancara ori de o societate
de asigurari, care nu se afla în situatii
speciale privind autorizarea ori
supravegherea, în conditiile legii. -
Garantia de participare trebuie sa fie
constituita în suma si pentru perioada
Garantie de participare de valabilitate de 90 de zile de la data
limita stabilita pentru depunerea ofertei.
- Autoritatea contractanta are obligatia
de a retine garantia de participare
atunci când ofertantul se afla în oricare
dintre situatiile prevazute de art. 37 din
HG nr. 395/2016. - Pentru ca o
asociere sa se poata prevala de
prevederile art 16 alin 2 din Legea
346/2004 prin care intreprinderile mici
si mijlocii beneficiaza de reduceri de
50% din sumele stabilite ca si garantii,
toti membrii asocierii trebuie sa faca
parte din categoria IMM.
10% din pretul contractului, fara TVA -
Garantia de buna executie se
constituie în termen de 5 zile lucratoare
de la data semnarii contractului de
achizitie publica/contractului
subsecvent (art. 39 din HG nr.
395/2016) - Garantia de buna executie
se constituie prin una din urmatoarele
modalitati: - virament bancar - Prin
retineri succesive din sumele datorate
pentru facturi partiale. In acest caz,
contractantul are obligatia de a
deschide un cont la dispozitia autoritatii
contractante, la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal
competent în administrarea acestuia.
Suma initiala care se depune de catre
Garantie de buna executie contractant în contul de disponibil astfel
deschis va fi de 0,5% din pretul
contractului de achizitie publica, fara
TVA. Autoritatea contractanta are
dreptul de a emite pretentii asupra
garantiei de buna executie, oricând pe
parcursul îndeplinirii contractului de
achizitie publica, în limita prejudiciului
creat, în cazul în care contractantul nu
îsi îndeplineste din culpa sa obligatiile
asumate prin contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de buna
executie autoritatea contractanta are
obligatia de a notifica pretentia
contractantului, precizând obligatiile
care nu au fost respectate, precum si
modul de calcul al prejudiciului. În
situatia executarii garantiei de buna
executie, partial sau total, contractantul
are obligatia de a reîntregii garantia în
cauza raportat la restul ramas de
executat

III.2)
CONDITII DE PARTICIPARE
III.
2.1 Criterii de calificare
)
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Motive de excludere : Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din L
de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea
de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1. certificate constatatoare
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2. cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de adminis
de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. dupa caz, doc
prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz. Persoanele c
secretar: Vere? Cornelia; contabil: Isai Maria; consilieri: Ienciu Mariana, Roman Florentina, jurist Marc Elvira; consilieri locali: Hasas Aurel Ioan, Luncan Doi
Kodila Ovidiu, Herdean Minodora, Hurgoiu Petru Iuliu. 1. Documente relevante care sa dovedeasca forma de înregistrare si, dupa caz, de atestare ori apart
operatorul economic (Certificat Constatator emis de Registrul Comertului de pe langa tribunalele teritoriale in conformitate cu Legea 26/1990 privind Registr
conformitate cu prevederile SECTIUNEA a 8-a Documentul unic de achizitie european E-Certis din Legea 98/2016. Documentele solicitate se vor prezenta
Legea nr. 98/2016.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: EXPERINTA SIMILARA Pricipalele lucrari realizate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a
data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a prestat in conformitate cu normele profesionale in domeniu si dus la bun sfarsit cel putin un contract sau m
fara TVA, mai mare sau cel putin egala cu: - 997.719,00 lei,Asocierea: 1. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în cal
asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, în conditiile prevazute de Legea nr.
activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profesionala constand in prezentarea unor autorizatii specifice, se considera îndeplinite în cazul operato
respectivele resurse autorizate si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute p
Subcontractarea: Autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontra
profesionala a operatorului economic poate fi sus?inuta în conformitate cu art.182 din Legea nr. 98/2016. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea
consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1)
PROCEDURA
IV.
1.1 Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
)
IV.
1.2 Modalitate de desfasurare: Procedura online
)
IV.2)
CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.
2.1 Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
)
IV.
2.2 Se va organiza licitatie electronica: Nu
)
IV.3)
INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
3.1
S.E.A.P.
)
IV.
3.2 Limba de redactare a ofertei: Romana
)
IV.
3.3 Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
)
IV.
Data limita de depunere a ofertelor: 30.08.2016 15:00
3.4
)
IV.
3.5 Data si ora deschiderii ofertelor: -
)
IV.
3.6 Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)
MOD DE FINANTARE
VI.
1.1 Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
)
VI.
1.2 Tip de finantare: Fonduri bugetare
)
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 09.08.2016 17:19

Inapoi Detalii procedura Lista erate