Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAȚIE FĂLEȘTI


GIMNAZIUL „EUGEN COȘERIU” CATRANÎC
COMISIA METODICĂ A DISCIPLINELOR DIN ARIA CURRICULARĂ ,,MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE”

“APROBAT” ______________________ “COORDONAT”___________________


Șoronga Maria, director al gimnaziului Ciobanu Liliana, director-adjunct
_____________________2018 ______________________2018

PROIECTARE DIDACTICĂ DE LUNGĂ DURATĂ


La Biologie pentru clasa a VI-a
Anul de studii 2018-2019

Profesor: Binzari Serghei


Semestrul I Semestrul II Anual
Numărul total de ore 15 20 35
Numărul de lucrări practice
Numărul de lucrări de laborator 1 2 3
Evaluări 2 2 4

Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar modernizat 2010


Manual de bază : Biologie : Tudor Cozari

Discutat şi aprobat la şedinţa comisiei


Proces-verbal № __ din ____09.2017
Şef C.M__________Cheptea Ala
Subcompetențe Conținutul tematic Activități de Eșalonarea în timp Activitatea elevului cu Note
învățare/ evaluare Nr. data CES
d/o

- definirea noțiunilor – Diversitatea lumii vii


organisme monocelulare (8ore)
și organisme 1.1. Întroducere.
pluricelulare. Activitate frontală
Evaluare inițială
- identificarea părților Activitate
componente ale celulei. 1.2.Diversitatea plantelor și individuală Biomurile Terrei. Lumea
animalelor conform zonelor organică.
- recunoașterea părților geografice. Activitate în grup
componente ale unui
organism monocelular. 1.3.Organisme unicelulare. Abordare euristică Bacteriile

- identificarea organelor 1.4.Organisme pluricelulare. Plantele și ciupercile


unui organism
pluricelular ( plantă cu 1.5. Lucrare de laborator Influiența organismelor
flori). ,,
Recunoașterea unor organisme Demonstrarea unicelulare asupra sănătății
- recunoașterea unui șir unicelulare și pluricelulare la omului.
de organisme microscop, pe planșe , în natură.,, Problematizarea
monocelulare și
pluricelulare. 1.6.Diversitatea plantelor și Braistormingul Grupele de arbori
animalelor din RM.
- recunoașterea plantelor Power Point
și animalelor din RM. 1.7.Importanța plantelor și Importanța plantelor
animalelor pentru om. Comunicarea Plantele de cultură și
- analiza influenței Comunicarea importanța lor
activității omului asupra 1.8.Influiența omului asupra ştiinţifică
mediului. mediului înconjurător. Problematizarea Omul și mediul

- argumentarea rolului 1.10. Recapitulare Repetarea


plantelor și a animalelor
pentru om.
1.11. Evaluare sumativă. Test de evaluare
Evaluare
1.12. Analiza evaluării Analiza

- identificarea animalelor
și plantelor diurne și Bioritmuri
nocturne. (2ore)
Activitate frontală Animale și plante diurne
- compararea unor plante 2.1. Organisme diurne. Activitate
diurne și nocturne. individuală

- interpretarea 2.2.Organisme nocturne. Activitate în grup Animale și plante nocturne


comportamentelor
plantelor și animalelor în Demonstrarea
funcție de bioritm. Problematizarea
- descrierea diferitelor Sisteme vitale
comportamente (10ore)
alimentare la animale.
3.1. Comportamentul alimentar al Activitate frontală Animale fitofage
- identificarea organelor animalelor fitofage
și sistemelor de organe
care realizează funcții de 3.2. Comportamentul alimentar al Activitate Animale prădătoare
nutriție la unele plante și animalelor prădătoare. individuală
animale. Recapitulare
3.3. Evaluare semestrială. Evaluare
Test de evaluare
3.4. Comportamentul alimentar al Animale omnivore
animalelor omnivore
- clasificarea animalelor Activitate în grup
după tipul nutriției și 3.5.Nutriția la plante. Fotosinteza. Fotosinteza
respirației.
3.6. Nutriția la animale. Abordare euristică Etapele nutriției
- argumentarea rolului
nutriției în viața 3.7. Nutriția la om. Alimentele și importanța
animalelor. Rolul alimentelor. Power point lor
Respirația la diferite
3.8.Respirația organismelor. animale

3.9. Lucrare de laborator Importanța respirației


,,
Identificarea experimentală a Experimentul
respirației și transpirației la
plantele cu flori.,, Demonstrarea
Inima la animale și
3.10.Transportul substanțelor prin importanța ei
corpul organismelor.

3.11. Eliminarea deșeurilor din Tehnica ”Cubul” Excreția la diferite


corpul organismelor. organisme

3.12. Sistemul digestiv, respirator, Activitate în grup Sistemul respirator la om


circulator și excretor la om.
Recapitulare Abordare euristică
3.13. Evaluare sumativă. Evaluare
Repetare
Test de evaluare
- recunoașterea Sisteme de susținere
structurilor de susținere la (3ore)
plante și animale.
4.1.Sisteme de susținere la plante. Activitate frontală Sistemul de susținere la
- compararea diferitelor Activitate plante
structuri de susținere a 4.2.Sisteme de susținere la animale. individuală Sistemul de susținere la
plantelor și animalelor. animale
4.3. Lucrare practică Activitate în grup
- argumentarea rolului ,,Observarea pe planșe, imagini, Abordare euristică Importanța sistemului de
sistemelor de susținere a filme a unor structuri de susținere susținere la plante
organismului. la plante și descrierea Analiza
particularităților acestora”. experimentală
Demonstrarea
- identificarea tipurilor
de reproducere a unor Reproducerea în lumea vie
animale și plante. (3ore) Activitate frontală Florile la plante
- compararea tipurilor de 5.1. Tipuri și modalități de
reproducere a reproducere la plante și la animale. Activitate
organismelor 5.2. Lucrare practică ,,Înmulțirea individuală Polenizarea la plante
plantelor de casă prin diverse
- argumentarea modalități.,,
importanței Activitate în grup
comportamentelor de 5.3. Comportamente de reproducere Descrierea din imagine a
reproducere a animalelor la animale. Abordare euristică libelulei imperiale
și plantelor.

- Stabilirea relațiilor Sisteme de coordonare şi


dintre reacțiile plantelor integrare
și ale animalelor și ale organismelor (3ore)
factorii mediului. Activitate Importanța luminii pentru
6.1. Reacția plantelor la factorii de individuală plante
- argumentarea mediu. Activitate în grup
importanței
comportamentelor de 6.2. Comportamente de integrare a Abordare euristică Adaptări ale animalelor la
integrare în mediu a organismelor în mediu. Demonstrarea diferite condiții de mediu
plantelor și animalelor. Recapitulare Tehnica ”Cubul”
6.4. Evaluare semestrială. Test de evaluare Evaluare
- recunoașterea plantelor Protecția mediului înconjurător
și animalelor pe cale de (3ore)
dispariție din RM. Activitate în grup
- identificarea 7.1. Plante și animale protejate prin Abordare euristică Plante protejate în Rep.
rezervațiilor naturale și a lege. Demonstrarea Moldova
parcurilor naționale din Problematizarea
R.Moldova. 7.2. Rezervații naturale din Tehnica “Cubul” Tipuri de rezervații din
- proiectarea acțiunilor R.Moldova Clustering-ul Rep. Moldova
de protecție a animalelor PowerPoint
și plantelor pe cale de
dispariție din localitate.
Competenţe specifice ale disciplinei Biologie
1. Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare, referitoare la structuri morfo-anatomice,
procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea organismelor.
2. Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de laborator.
3. Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la
organisme, procese, fenomene biologice şi a corelaţiei dintre ele.
4. Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor.
5. Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur

Repartizarea unităţilor de conţinut

S-ar putea să vă placă și