Sunteți pe pagina 1din 5
Project GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTARARE Nr.___ din ”_” __2018 or. Chisiniu privind procurarea unor bunuri imobile fn temeiul art. 58 alin.(1), din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), cu modificirile si completatile ulterioare gi art.6 alin.(1) lit. f) din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea gi deetatizarea proprietatii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificarile $i completirile ulterioare, in scopul consolidacii spafiilor necesare asigurarii activitajii institufiei publice dislocate, Guvernul HOTARASTE: 1. Se aprob’ achizitionarea, in interesele statului, a bunurilor imobile (incaperi nelocative), proprietate privat, cu suprafata total de 1743,9 m*, conform anexei. 2. Agentia Proprictatii Publice va crea, prin ordin, un grup de lucru, din reprezentan{i ai Institujiei Publice Directiei generale pentru administrarea clidirilor Guvernului Republicii Moldova, Institufiei Publice Agentia Servicii Publice, Ministerului Finanfelor, pentru negocierea prefului bunurilor imobile (inc&peri nelocative) cu transmiterea acestora in proprietatea statului, conform legislatiei. 3. Se imputerniceste directorul general al Agentiei Proprietafii Publice si semneze contractele de vanzare-cumparare a bunurilor imobile (inc&peri nelocative) indicate in pet.| si si intreprindé masurile necesare in vederea inregistrarii dreptului de proprietate al statului. 4, Cheltuiclile de procurare a bunurilor imobile (incdperilor nelocative) vor fi acoperite din bugetul de stat si vor fi finanfate pe msura prezentirii documentelor confirmative. 5. Institutia Publick Agentia Servicii Publice va opera, modificarile corespunzitoare in documentafia cadastral, in conformitate cu contractele de vanzare-cumparare PRIM-MINISTRU Pavel FILIP Contrasemneaza: Ministrul finantelor Octavian ARMASU Anexa la Hotirarea Guvernului nr. din Lista incaperilor nelocative, proprietate privat’, amplasate pe adresa bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 73, mun, Chisingu 1 nr, cadastral 0100205.007.01.001, suprafata - 156,4 m.p., subsol; 2. nt. cadastral 0100205.007.01.003, suprafaja— 77,7 m.p., subsol; 3. nr. cadastral 0100205.007.01.024, suprafata ~ 170,6 m.p., subsol; 4, nr, cadastral 0100205.007.01.025, suprafata ~ 326,2 m.p., subsol; 5. nr, cadastral 0100205.007.01.005, suprafata - 50,2 m.p., subsol; 6. nr.cadastral 0100205.007.01.014, suprafata - 179,9 m.p., subsol; 7. nr. cadastral 0100205.007.01.011, suprafata - 69,9 m.p., subsols 8. nr. cadastral 0100205.007.01.020, suprafata - 29,4 m.p., subsol; 9. nr. cadastral 0100205.007.01.022, suprafaja - 195,8 m.p., subsol; ATEHTCTBO IYBJIM4HON COBCTBEHHOCTH AGENTIA PROPRIETATIL PUBLICE MD-2033, Republica Moldova, mun. Chisinay, Pia Mari Adunit Naina, | tet 37822.564550, ae IBA? nasa ‘onmncamnaovnd ‘eh ppaoum NiO¢-038-LGeo din GE G2 218 La or. din 2018 Cancelaria de Stat Agentia Proprietatii Publice, cu referire la demersul nr. 17-04-871 din 05 februarie 2018 privind modul de consolidare a spatiilor din bunul imobil, amplasat in mun. Chigindu, bd. Stefan cel Mare gi Sfant, nr.73, in limita competenfelor functionale, expune urmétoarele, in temeiul Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea si deetatizarea propriet&ii publice gi Regulamentului cu privire la privatizarea incéperilor nelocuibile date in locatiune, aprobat prin Hotérérea Guvernului nr, 468 din 25.03.2008, in perioada anilor 2008 — 2017, locatarii inc&perilor nelocuibile proprietate publica a statului din bunul imobil (constructia) cu numérul cadastral 0100205.007.01, amplasat in mun. Chisinau bd. Stefan cel Mare si Sfant 73, si-au exercitat dreptul la privatizarea incperilor definute in locatiune, amplasate preponderent la subsolul cladirii, intru realizarea scopului determint prin Hotfirdrea Guvernului nr.982 din 15.11.2017, Agentia Proprietatii Publice a inaintat cumparatorilor incperilor nelocuibile din cladirea amplasaté in mun. Chisinau, bd, Stefan cel Mare si Sfint, nr.73, propunerea de rezolufiune, pe cale amiabila, a contractelor de vanzare-cumparare cu aducerea p&rfilor in pozitia inifiala i restituirea spafiilor cdtre Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului, fiind perfectate acordurile de rezolutiune si actele de transmitere. Pana la aceast& etapi, au semnat acordul de rezolutiune pe cale amiabil& 11 proprietari ai inc&perilor cu efectuarea notatilor in registrul bunurilor imobile. Celorlalti cumparatori/proprietari, Agentia Proprietéfii Publice a inaintat in repetate randuri somatii privind initierea procedurii de rezolutiune a contractelor. Drept urmare s-a atestat cf, incheierea acordurilor de rezolutiune cu subiecfii respectivi este problematicd, in legaturé cu lichidarea unor cumparatori inifiali; instrdinarea ulterioara catre terfe persoane a incdperilor procurate; dezacordul unora asupra sumei mijloacelor financiare care urmeazé a fi restituita din bugetul de stat urmare rezolutiunii, care nu include investifiile efectuate s.a, in aceste circumstan{e, Agentia Proprietatii Publice nu dispune de parghii si temeiuri de drept pentru impunerea procedurii de rezolutiune/revocare a actelor juridice Incheiate cu cumparatori inifiali, in situatia in care dreptul de proprietate asupra inc&perilor in cauzi este definut de terfe persoane in temeiul unor acte juridice la care Agentia nu este parte sau ca urmare a lichidérii unora, precum si pentru acoperirea cheltuielilor/ investifiilor efectuate de proprietarii incdperilor. Intru asigurarea consolidarii in timp util a spafiilor din bunul imobil amplasat in mun. Chigindu, bd. Stefan cel Mare si Sfint, nr.73, opinam c& 0 solutie de depasire situatiei ar fi mandatarea Agentiei Proprietatii Publice cu dreptul de a procura/ efectua schimbul de la /cu Sctualii proprietari ai incdperilor proprietate privat din bunul imobil menfionat cu alocatéa, upd caz a mijloacelor financiare necesare realizarii scopului propus, tn temeiul unei hotirari de Guvern. i Dorina Cebotarean Director adjunct Ex. M Bonarenco 2202 99 54