Sunteți pe pagina 1din 9

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

Nr. EHG18/5031 din 16.05.2018

la proiectul de hotărâre a Guvernului privind procurarea unor bunuri


imobile (încăperi nelocative, proprietate privată, amplasate pe adresa
bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.73)
Prezentul raport de expertiză anticorupţie a fost întocmit de Centrul Național Anticorupție al
Republicii Moldova în baza Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale
altor autorități ale administrației publice centrale și locale, a Legii nr.1104/2002 cu privire la Centrul
Național Anticorupție, a Legii integrității nr.82/2017 și a Metodologiei de efectuare a expertizei
anticorupţie a proiectelor de acte legislative și normative, aprobată prin Hotărârea Colegiului
Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017.

I. Analiza riscurilor de corupere a procesului de promovare a proiectului

I.1. Pertinența autorului, categoriei propuse a actului


și a procedurii de promovare a proiectului
Autor al proiectului de act normativ este Guvernul, iar autor nemijlocit este Cancelaria de Stat, ceea
ce corespunde art.102 din Constituție, art.10 din Legea privind actele normative ale Guvernului și ale
altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr.317-XV din 18.07.2003.

Categoria actului normativ propus este Hotărâre a Guvernului, ceea ce corespunde art.102 din
Constituție, art.10 din Legea privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale
administrației publice centrale și locale nr.317-XV din 18.07.2003.

I.2. Respectarea rigorilor de transparenţă în procesul


decizional la promovarea proiectului
Potrivit art.8 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional „etapele asigurării
transparenţei procesului de elaborare a deciziilor sunt:

1
a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;
b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia;
c) consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate;
d) examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi
interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;
e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate.".

Totodată, art.10 din Legea nr.239/2008 stabileşte expres că: „(1) Autoritatea publică asigură accesul
la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora prin publicarea obligatorie a lor pe pagina
web oficială a autorităţii publice, prin asigurarea accesului la sediul autorităţii, precum şi prin
expediere prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate.
(2) Proiectul de decizie şi materialele aferente acestuia se plasează pe pagina web oficială a autorităţii
publice responsabile cel puţin pentru perioada recepţionării şi examinării recomandărilor.".

La momentul efectuării expertizei anticorupţie în privinţa proiectului hotărârii de Guvern privind


procurarea unor bunuri imobile, se constată că acesta nu este plasat pentru consultare publică pe
pagina web oficială a Cancelariei de Stat, ceea ce denotă faptul că nu sunt respectate prevederile
statuate în Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

De asemenea, autorul proiectului nu a asigurat informarea publicului referitor la iniţierea elaborării


prezentului proiect de decizie, condiţie prevăzută de art.9 al Legii nr.239/2006 „(1) După iniţierea
procesului de elaborare a deciziei, autoritatea publică va plasa, în termen de cel mult 15 zile
lucrătoare, anunţul respectiv pe pagina web oficială [...].

În consecință, având în vedere că autorul nu a plasat proiectul, precum şi anunţul pe pagina web
oficială indicată supra, se constată omiterea etapelor esenţiale ale procesului de asigurare a
transparenţei procesului de elaborare a deciziilor, iar ca urmare, părţile interesate nu li se va asigura
accesul la proiectul propus, pentru a-şi expune opiniile, comentariile şi recomandările.

I.3. Scopul anunţat și scopul real


al proiectului
Potrivit notei informative, proiectul are drept scop: „consolidarea spațiilor necesare asigurării
activității instituțiilor publice dislocate în imobilul din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
nr.73, conform Hotărârii Guvernului nr. 982 din 15.11.2017, care prevede transmitera construcției cu
numărul cadastral 0100205.007.01, suprafața de 3398,9 m.p din gestiunea Direcției generale pentru
administrarea clădirilor Guvernului în gestiunea Procuraturii Generale a Republicii Moldova".

Analizând normele elaborate, se constată că prin proiect se propune achiziționarea, în interesele


statului, a bunurilor imobile proprietate privată, în vederea asigurării instituțiilor publice dislocate cu
spațiu necesar exercitării activităților, însă nu este indicată o procedură transparentă de realizare a
proiectului, fapt care poate duce la periclitarea realizării scopului propus.

Prin urmare, întru realizarea scopului declarat de către autor în nota informativă, se instituie
necesitatea asigurării reglementărilor propuse conform cadrului legal pertinent.

2
I.4. Interesul public şi interesele private
promovate prin proiect
În varianta prezentată spre efectuarea expertizei anticorupție, menționăm că proiectul promovează
interesul public ca, prin consolidarea spațiilor în imobilul din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și
Sfânt, nr.73, să fie asigurată activitatea instituțiilor publice dislocate în imobilul respectiv.

Totodată, ținem să menționăm că, din motiv ce nu este clar coraportul dintre beneficiul public
declarat cu impactul economico-financiar asupra bugetului de stat, urmare a negocierii unui posibil
preț exagerat pentru procurarea bunurilor imobile respective, se constată o incertitudine cu privire la
realizarea în mod eficient și econom a utilizării resurselor, care, în final, poate submina interesul
public, prin prejudicierea bugetului public național.

Analiza detaliată a factorilor de risc care pot atenta la promovarea interesului public este analizată în
Compartimentul III al prezentului raport de expertiză anticorupţie.

I.5. Justificarea soluțiilor proiectului

I.5.1. Suficienţa argumentării din nota informativă.


În conformitate cu art.37 din Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale „ grupul de lucru întocmeşte o notă de
argumentare (informativă), semnată de persoana responsabilă, care include:
a) condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, argumentele necesare, prognozele social-economice şi
consecinţele realizării lor;
b) principalele prevederi, locul actului în sistemul de acte normative, evidenţierea elementelor noi;
c) argumentarea şi gradul compatibilităţii proiectului de act normativ cu reglementările legislaţiei
comunitare; [...]
f) materiale informative şi analitice [...]".

Nota informativă stabileşte condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, evidenţiază principalele


prevederi care au stat la baza elaborării acestuia şi finalităţile scontate la implementarea
prevederilor, conform cerinţelor stabilite la art.37 din Legea nr.317/18.07.2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. Totodată,
nici în nota informativă şi nici în proiectul propus nu se face referire la cadrul legislativ pertinent
relaţiilor sociale reglementate.

La fel, remarcăm unele neconcordanțe ale pct. 1 din proiect referitoare la datele ce vizează bunurile
imobile propuse spre achiziționare cu lista din Anexa la prezentul proiect de hotărâre.

Astfel, în nota informativă se indică 12 bunuri imobile, suprafața cumulată a cărora este de 1743,9
m.p., iar în anexa la proiect sunt propuse 9 bunuri imobile cu suprafața totală de 1256,1 m.p.

De asemenea, urmează de remarcat că cele 3 imobile care lipsesc în Anexa la proiect, nu se regăsesc
în sistemul informațional „Cadastru". În cadrul construcției cu nr. cadastral 0100205.007.01, sistemul
informațional „Cadastru" dispune de informații doar în privința celor 9 încăperi menționate, cu modul
de folosință nelocativă.

3
Prin urmare, nota informativă nu este în concordanţă cu proiectul propus.

I.5.2. Argumentarea economică-financiară.


Conform art.37 lit.e) al Legii nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi
ale administraţiei publice centrale şi locale, nota informativă trebuie să conţină „e) fundamentarea
economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de
altă natură".

Potrivit notei informative: „pentru realizarea ideii expuse în proiect sunt necesare mijloace financiare
bugetare, mărimea cărora va fi determinată în rezultatul negocierii de către grupul de lucru instituit în
acest scop cu proprietarii încăperilor din clădirea amplasată în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și
Sfânt, nr. 73, care vor fi alocate din bugetul de stat în baza actelor juridice/documentelor
confirmative".

Considerăm că fundamentarea economico-financiară este expusă în mod insuficient, prin neindicarea


valorii estimative a cheltuielilor suplimentare, nefiind astfel argumentată. De asemenea, nu este
indicat dacă sursele de finanţare necesare sunt incluse în Legea bugetului de stat pentru anul 2018.

Potrivit art. 17, alin. (2) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, pe
parcursul anului bugetar în curs nu pot fi puse în aplicare decizii care conduc la reducerea veniturilor
şi/sau majorarea cheltuielilor bugetare, dacă impactul financiar al acestora nu este prevăzut în buget.
În Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nu se prevăd careva cheltuieli pentru realizarea scopului
proiectului propus. Rezultă că promovarea proiectului vizat, în lipsa fundamentării economico-
finanaciare, contravine art. 17, alin. (2) al Legii nr. 181/2014 şi art.37 lit.e) al Legii nr. 317/2003, şi va
face imposibilă realizarea proiectului prenotat.

Astfel, menționăm că autorul nu relevă un preț estimativ pe care este disponibil să-l negocieze,
pentru a determina limita maximă ce poate fi oferită, în vederea asigurării gestionării transparente,
eficiente și responsabile a resurselor financiare care se vor distribui de către stat pentru îndeplinirea
funcțiilor și sarcinilor sale din bugetul național.

II. Analiza generală a factorilor de risc ale proiectului

II.1. Limbajul proiectului

Potrivit art.46 al Legii nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale „textul proiectului de act normativ se elaborează [...] cu
respectarea următoarelor reguli: [...]
(2) Se expune în limbă simplă, clară şi concisă; [...]
(3) Se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire; [...]
(4) Se utilizează, pe cât este posibil, noţiuni monosemantice, [...]
(5) Termenii de specialitate pot fi utilizaţi numai dacă sunt consacraţi în domeniul de activitate la care
se referă reglementarea; [...]
(6) În limbajul normativ aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni."
(7) Dacă o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înţelesuri diferite, semnificaţia

4
acestuia în context se stabileşte prin actul normativ ce le instituie; [...]".

Textul proiectului este expus parţial în limbă simplă, clară şi concisă, cu respectarea regulilor
gramaticale şi de ortografie, întrunind în parte cerinţele prevăzute de art.46 din Legea 317/2003.
Astfel, în pct. 1 din proiect se constată o formulare ambiguă care poate admite interpretări abuzive,
prin faptul că se atestă o neconcordanță dintre datele ce vizează suprafața totală a bunurilor imobile
propuse a fi procurate de (1743,9 m.p.) cu suprafața totală a bunurilor imobile conținute în Anexa la
prezentul proiect de hotărâre fiind de (1256.1 m.p), creându-se astfel incertitudine cu privire la
utilizarea normelor pertinente pentru determinarea suprafeței totale care se intenționează a fi
procurată.

Analiza detaliată a factorului de risc identificat este descrisă în Compartimentul III al prezentului
raport de expertiză anticorupție.

II.2. Coerența legislativă a proiectului

Reținem că în textul proiectului s-au identificat norme contradictorii atât cu prevederile proiectului
cât și cu alte acte de nivel superior, ceea ce poate genera efecte coruptibile.

Astfel, în cuprinsul proiectului se relevă contradicţia dintre pct. 1 cu Anexa la hotărâre în ceea ce
privește suprafața bunurilor imobile.

La fel, se atestă o contradicție cu art. 17, alin. (2) al Legii nr.181/2014 finanţelor publice şi
responsabilităţii bugetar-fiscale, care prevede că: „pe parcursul anului bugetar în curs nu pot fi puse
în aplicare decizii care conduc la reducerea veniturilor şi/sau majorarea cheltuielilor bugetare, dacă
impactul financiar al acestora nu este prevăzut în buget".

Analiza detaliată a neconcordanţelor respective este descrisă în Compartimentul III al prezentului


raport de expertiză anticorupție.

II.3. Activitatea agenţilor publici şi a entităților


publice reglementată în proiect
Proiectul reglementează activitatea Agenției Proprietății Publice, de a crea prin ordin, un grup de
lucru din reprezentanți ai Instituției Publice Direcția generală pentru administrarea clădirilor
Guvernului Republicii Moldova, Instituției Publice Agenția Servicii Publice, Ministerului Finanțelor
pentru negocierea prețului bunurilor imobile respective cu transmiterea acestora în proprietatea
statului.

De altfel, nu este elucidat faptul în temeiul cărei proceduri, grupul de lucru creat în acest sens va
negocia prețul de vânzare-cumpărare a imobilelor respective (nefiind clară limita maximă care poate
fi propusă pentru procurarea bunurilor imobile vizate), ce prevederi se vor aplica în cazul refuzului
proprietarilor de a vinde imobilele respective, în ce termen se va crea grupul de lucru din momentul
adoptării Hotărârii respective, precum şi termenul acordat pentru negocierea preţului, existând riscul
delapidării de fonduri și/sau patrimoniu.

Totodată, realizarea proiectului va implica activitatea IP Agenția Servicii Publice, care va opera

5
modificările corespunzătoare în documentația cadastrală, în conformitate cu contractele de vânzare-
cumpărare.

II.4. Atingeri ale drepturilor omului care pot fi


cauzate la aplicarea proiectului
În redacția parvenită spre efectuarea expertizei anticorupție, menționăm că prevederile proiectului
nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului consacrate de Constituţia Republicii Moldova,
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

III. Analiza detaliată a factorilor de risc și a riscurilor de corupție


ale proiectului
-1-

Obiecție generală asupra proiectului


 
Obiecții:
În conţinutul proiectului se constată o lacună de reglementare şi norme contradictorii, prin faptul că este
ambiguă procedura de reglementare care se va aplica la procurarea bunurilor imobile. În acest sens, nu sunt
clare condiţiile şi modul în care grupul de lucru creat în acest sens, va negocia prețul de vânzare-cumpărare
a imobilelor respective (nefiind clară limita maximă care poate fi propusă pentru procurarea bunurilor
imobile vizate), ce procedură se va aplica în cazul refuzului proprietarilor de a vinde imobilele respective, în
ce termen se va crea grupul de lucru din momentul adoptării Hotărârii respective, existând riscul delapidării
de fonduri și/sau patrimoniu.

Pericolul coruptibilităţii acestui element constă în incertitudinea pe care o creează în relaţiile sociale,
îndeosebi cele referitoare la mecanismele de realizare a drepturilor, de îndeplinire a obligaţiilor,
ambiguitatea atribuţiilor funcţionarilor publici şi a procedurilor administrative de care ei sunt responsabili
etc., situaţii în care autorităţile responsabile de executarea proiectului se pot prevala de această deficienţă
pentru a comite abuzuri.

Astfel, potrivit art. 17, alin. (2) al Legii nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, pe
parcursul anului bugetar în curs nu pot fi puse în aplicare decizii care conduc la reducerea veniturilor
şi/sau majorarea cheltuielilor bugetare, dacă impactul financiar al acestora nu este prevăzut în buget. În
Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nu se atestă reglementări care să prevadă cheltuieli pentru
realizarea scopului proiectului propus. Rezultă că promovarea proiectului propus, în lipsa fundamentării
economico-finanaciare, contravine art. 17, alin. (2) al Legii nr. 181/2014 şi art.37 lit.e) al Legii nr. 317/2003,
privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, şi va
face imposibilă realizarea proiectului propus. Mai mult ca atât, potrivit art. 131, alin. (4) din Constituţie, orice
propunere legislativă sau amendament care atrag majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau
împrumuturilor, precum şi majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare pot fi adoptate numai după ce
sunt acceptate de Guvern.

În consecință, reglementarea normei în redacția propusă acordă posibilităţi de aplicare a normei în


interpretarea preferată, în dependenţă de interesul responsabililor de implementare şi control al aplicării, iar
referitor la pericolul coruptibilităţii acestui element, se pot crea situații în care agenții publici împuterniciți
de aplicarea normei respective pot comite abuzuri prin irosirea mijloacelor publice, sau din

6
contra, se pot pomeni în situaţia în care aplicarea normei devine imposibilă din lipsa de resurse, ceea ce
poate duce la prejudicierea interesului public.

Astfel, din moment ce proiectul propus are o fundamentare insuficientă în temeiul căreia se va realiza scopul
propus, există riscul promovării intereselor private ale entităților publice responsabile de implementarea
proiectului, care vor fi tentate să adopte decizii „convenabile" propriilor interese la negocierea prețului de
vânzare-cumpărare a bunurilor respective, fapt care va prejudicia interesul public, având în vedere că
procurarea bunurilor imobile se va efectua din contul bugetului de stat.

În alt context, referitor la pct. 1 din proiect se constată o formulare ambiguă care poate admite interpretări
abuzive, prin faptul că se atestă o neconcordanță dintre datele ce vizează suprafața totală a bunurilor
imobile propuse a fi procurate de (1743,9 m.p.) cu suprafața bunurilor imobile indicată în Anexa la prezentul
proiect de hotărâre. În acest sens, la pct. 1 se prevede achiziționarea bunurilor imobile cu o suprafață totală
de 1743,9 m.p., însă în Anexă se prevede lista încăperilor nelocuibile, proprietate privată, amplasate pe bd.
Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 73, mun. Chișinău, cu suprafața totală a imobilelor de 1256.1 m.p., ceea ce
contravine pct. 1 al proiectului propus. La fel, contrar datelor oficiale, este indicată greșit suprafața bunului
imobil propus achiziționării cu nr. cadastral 0100205.07.01.022. Astfel, în sistemul informațional „Cadastru"
acesta are suprafața de 233,0 m.p., iar în anexa la proiectul hotărârii este indicată suprafața de 195,8 m.p.

O astfel de distonanţă poate crea incertitudine la punerea în executare a prezentei hotărâri, şi, pe cale de
consecinţă, se vor putea admite interpretări abuzive cu privire la suprafeţele respective, dar şi finalitatea
propusă, reieşind din suprafaţa şi spectrul bunurilor imobile vizate.

Totodată, conform datelor oficiale din extrasele sistemului informațional „Cadastru", în privința bunurilor
imobile cu numerele cadastrale 0100205.007.01.001, 0100205.007.01.003, 0100205.007.01.005 sunt
înregistrate interdicții active. De asemenea, în privința bunului imobil cu nr. cadastral 0100205.007.01.022
se atestă interdicție dispusă prin încheierea executorului judecătoresc.

În rezultat, potrivit art. 26, alin. (7) al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 „Transferul dreptului
de proprietate asupra bunului imobil se face împreună cu sarcinile care îl grevează, cu excepţia cazurilor în
care, la momentul transmiterii, aceste sarcini sunt suspendate simultan sau, până la acea dată, ele au fost
îndeplinite ori şi-au pierdut într-un alt mod puterea juridică".

Totodată, menționăm că circumstanțele enunțate pot determina apariția riscurilor de corupție aferente
proceselor reglementate, prin faptul că lipsa unor proceduri transparente și coerente care să asigure
procurarea imobilelor respective, va crea precondiții prielnice pentru grupul de lucru, creat de Agenția
Proprietății Publice, de a lăsa la propria latitudine a acestora, adoptarea unor decizii arbitrare la negocierea
unui preț exagerat („convenabil") la procurarea imobilelor respective, ceea ce poate prejudicia interesul
public.

De altfel, lacuna de reglementare și normele contradictorii, vor limita transparenţa funcţionării entităților
publice vizate în vederea realizării scopului propus de consolidare a instituțiilor publice și nu vor asigura
obiectivitatea şi imparţialitatea agenţilor publici responsabili de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de
procurare a bunurilor respective, a utilizării eficiente a banilor publici şi minimizarea riscurilor de corupţie.
Din acest considerent, lipsa transparenţei la procurarea bunurilor respective, va permite creşterea în mod
tendențios a manifestărilor de corupție prin trucarea procedurilor de atribuire a contractelor, precum şi
favorizarea anumitor subiecţi.

De asemenea, prevederile proiectului nu elucidează mecanismul de realizare a drepturilor și obligațiilor de


către părțile raporturilor juridice apărute, generând riscul delapidării de fonduri/sau patrimoniu. Entitățile
responsabile de executarea prevederilor respective se vor putea prevala de aceste deficiențe pentru a

7
comite abuzuri.

Prin urmare, există riscul să fie aplicată o procedură administrativă netransparentă şi obscură la procurarea
bunurilor imobile din proprietatea privată, prin care agenţii publici implicaţi la procurarea acestor bunuri la
încheierea contractelor de vânzare-cumpărare să negocieze un preț "convenabil" cu proprietarii bunurilor
respective, fapt ce va încuraja/facilita comiterea actelor de corupţie, făcând dificilă atragerea acestora la
răspundere juridică.
Recomandări:
Excluderea neconcordanțelor prin sincronizarea datelor cu privire la suprafața bunurilor imobile și
determinarea expresă a suprafeței ce se intenționează a fi achiziționată.

Se recomandă ajustarea prevederilor din proiect, în contextul în care să prevadă stabilirea unei proceduri
transparente în temeiul căreia va activa grupul de lucru creat de Agenția Proprietății Publice, precum și
stabilirea unor criterii clare la negocierea prețului care poate fi propus, întru prevenirea prejudicierii
interesului public.
Factori de risc: Riscuri de corupţie:
● Formulare ambiguă care admite interpretări ● Încurajarea sau facilitarea actelor de:
abuzive - corupere pasivă
● Prejudicierea intereselor contrar interesului public - trafic de influență
● Norme irealizabile - corupere activă
● Atribuții care admit derogări și interpretări abuzive - delapidarea fondurilor și/sau a patrimoniului
● Lipsa/insuficiența transparenței funcționării - conflict de interese și/sau favoritism
entităților publice - utilizare neconformă a fondurilor și/sau a
● Concurenţa normelor de drept patrimoniului
● Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative - influențare necorespunzătoare
● Lacună de drept ● Legalizarea actelor de:
- abuz de serviciu
- depășire a atribuțiilor de serviciu

IV. Concluzia expertizei


Poiectul a fost elaborat de către Cancelaria de Stat și are drept scop: „consolidarea spațiilor necesare
asigurării activității instituțiilor publice dislocate în imobilul din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și
Sfânt, nr.73, conform Hotărârii Guvernului nr. 982 din 15.11.2017, care prevede transmitera
construcției cu numărul cadastral 0100205.007.01, suprafața de 3398,9 m.p din gestiunea Direcției
generale pentru administrarea clădirilor Guvernului în gestiunea Procuraturii Generale a Republicii
Moldova".

În ceea ce privește transparența în procesul decizional, menționăm că proiectul nu întrunește rigorile


de transparență în procesul de elaborare, conform cerințelor legale stabilite de Legea nr.239/2008
privind transparența în procesul decizional.

Astfel, deși prevederile proiectului reglementează aspecte de interes public, în conţinutul acestuia se
constată norme contradictorii, lacune de reglementare, reieşind din faptul că autorul a omis să indice
fundamentarea economico-financiară și procedura în baza căreia se va realiza transferul proprietății
private în proprietate publică, constituind astfel o deficienţă ce riscă să pericliteze aplicarea uniformă
şi coerentă a cadrului normativ propus.

8
Astfel, în vederea aplicării uniforme a proiectului propus, se impune o redactare a acestuia prin
prisma recomandărilor formulate în prezentul raport de expertiză anticorupție.

16.05.2018 Expert al Direcției legislație și expertiză anticorupție:


Maia GONTA , Inspector superior