Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

UNITATEA ŞCOLARĂ:
DISCIPLINA: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
PROFESOR: Grasu Antoaneta
DATA:
UNITATEA DE ÎNVǍŢARE: UI2. APLICAŢIA EXCEL
TITLUL LECŢIEI: Dobândirea deprinderilor de utilizare a formulelor şi funcţiilor:
• Introducerea unei formule simple într-o celulă
• Utilizarea funcţiilor de calcul în Excel – exemplificare funcţia SUM
TIPUL LECŢIEI: comunicare de noi cunoştinţe
CLASA: a X-a LOC DE DESFĂŞURARE: laborator de informatică
DURATA: 50 minute

NIVELUL INIŢIAL AL CLASEI:


- elevii şi-au însuşit toate noţiunile teoretice legate de utilizarea editorului de foi de calcul -
Microsoft Excel;
- elevii şi-au însuşit toate noţiunile teoretice legate de utilizarea opţiunilor de formatare şi
gestionare a datelor din foile de calcul;

COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:


1. Identificarea părţilor componente ale unei formule;
2. Dezvoltarea deprinderilor de a lucra cu formule în aplicaţia Excel;
3. Identificarea părţilor componente ale unei funcţii;
4. Dezvoltarea deprinderilor de a lucra cu funcţia SUM în aplicaţia Excel.

COMPETENŢE SPECIFICE CONSOLIDATE:


1. Descrierea conceptelor de operatori şi operanzi şi modalitatea în care aceştia sunt folosiţi în
construcţia formulelor;
2. Utilizarea operatorilor şi operanzilor în construcţia formulelor din aplicaţia Excel;
3. Utilizarea corectă a funcţiei SUM în aplicaţia Excel.

STRATEGIA DIDACTICǍ:
• RESURSE PROCEDURALE:
- metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, demonstraţia, exerciţiul,
observaţia;
- forme de organizare: frontal / colectiv, frontal / individual;
• RESURSE MATERIALE: videoproiector, calculator, caiet, fişe de lucru (F1, F2, F_SUM, FL)
BIBLIOGRAFIE:
1. Miloşescu Mariana ş.a. – Manual clasa a X-a, Editura Teora , 2003
2. Programul “Phare” 2004 – Competenţe cheie comune: Utilizarea calculatorului; Prelucrare
informaţii – suport de curs, Min. Justiţiei, 2007
ETAPE DE INSTRUIRE STRATEGIA DIDACTICǍ
SECVENŢA
LECŢIEI METODE FORME
RESURSE
(DOZARE) ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR ŞI DE
MATERIALE
PROCEDEE ORGANIZARE
Moment Verifică condiţiile necesare unei desfăşurări Frontal/ - catalog
Se pregătesc pentru lecţie.
organizatoric optime a lecţiei. Verifică prezenţa, materialul Conversaţia Colectiv - calculator
Verifică resursa materială calculator, caietul.
(2 ‘) didactic.
Reactualizarea Reactualizează cunoştinţele necesare lecţiei:
cunoştinţelor 1.Pentru ce este utilizată aplicaţia Excel? Răspund profesorului. Îşi reactualizează
Frontal/
(3 ‘) 2. Ce conţine registru de lucru? cunoştinţele. Conversaţia - caiet
Colectiv
3. Prin ce se identifică poziţia unei celule în cadrul Sunt atenţi. - calculator
foii din calcul şi de cine este data?
5. Ce introducem în celule?
Captarea atenţiei Anunţă titlul şi îndeamnă elevii elevii să-l scrie Scriu pe caiete titlul lecţiei.
Conversaţia Frontal/
(2 ‘) în caiet. Sunt atenţi. - videoproiector
euristică Colectiv
Precizează obiectivele şi modul de desfăşurare al - caiet
lecţiei.
Organizarea situaţiilor Explică noile cunoştinţe referitoare la părţile Sunt atenţi. Scriu în caiete noile cunoştinţele.
pentru dobândirea de componente ale unei formule, ordinea executării
noi cunoştinţe operaţiilor; modificarea unei formule introduse. Parcurg fişele de lucru F1, F2.
(35 ‘) Demonstrează cu ajutorul fişelor de lucru F1, F2 Sunt atenţi la explicaţiile profesorului. - caiet
cunoştinţele teoretice predate. Execută la îndemnul profesorului sarcinile - fişe de lucru
Conversaţia
Explică eventualele neînţelegeri apărute în din Explicaţia
F1, F2
parcurgerea fişelor de lucru Întreabă despre modul de rezolvare unde nu - fişe de lucru
Problematizarea Frontal/
Verifică realizarea sarcinilor. au înţeles. Demonstraţia Colectiv
F_SUM

Explică noile cunoştinţe referitoare la sintaxa şi Sunt atenţi.Scriu în caiete noile cunoştinţele. Exerciţiul
- videoproiector
modalităţile de introducere a funcţiei SUM. Parcurg fişa de lucru. - calculator
Demonstrează cu ajutorul fişei de lucru F_SUM Sunt atenţi la explicaţiile profesorului.
cunoştinţele teoretice predate. Rezolvă cerinţele fişei de lucru.
Explică eventualele neînţelegeri apărute în Întreabă despre modul de rezolvare unde nu
parcurgerea fişei de lucru au înţeles.
Fixarea noilor cunoştinţe Îndeamnă la rezolvarea fişei de lucru FL. Parcurg fişa de lucru FL. Conversaţia
Frontal/
şi realizarea feedback- Parcurge împreună cu elevii fişa. Explică Sunt atenţi la explicaţiile profesorului.
Individual - fişa de lucru
ului eventualele neînţelegeri apărute în parcurgerea Întreabă despre modul de rezolvare unde nu Exerciîţiul
FL
(8 ‘) fişei de lucru şi urmăreşte rezolvarea fişei de au înţeles
- - calculator
lucru FL de către elevi. Verifică realizarea Rezolvă cerinţele fişei de lucru FL.
-
sarcinilor.
- - plan de
Pune întrebări referitor la noile cunoştinţe Sunt atenţi.
Frontal/ interogare
însuşite. Formulează mental răspunsurile. Răspund. Observaţia
Colectiv
Punctează împreună cu elevii elemente din lecţia Îşi însuşesc observaţiile profesorului.
parcursă. Face observaţii. Apreciză activitatea.
CONŢINUTURILE SISTEMATIZATE ALE LECŢIEI
O formulă de calcul este alcătuită:
 operanzi Operanzii sunt valorile din celulele tabelului referite prin adrese.
 operatori
- matematici: +, -, *, /, %, ^
- relaţionali =, <, >, <=, >=, <>
- logici: and, or, not
 paranteze rotunde
 La introducerea sa, se tastează semnul egal (,,=”);
Operatorii matematici întorc o valoare.
Operatorii relaţionali întorc TRUE dacă valoarea propoziţiei este adevărat şi FALSE dacă este
fals.

CANCEL – anulează formula FORMULA

ENTER – termină operaţia de editare a formulei

Tipul rezultatelor furnizate de operatori


TIPUL TIPUL
OPERATOR
OPERANZILOR REZULTATULUI
^,+,-,*,/ numeric Numeric
=,<,>,<>,<=,>= Tipuri identice logic
& text Text
Ordinea de executare a operaţiilor:
1. Parantezele au prioritate
Dacă avem paranteze în paranteze, se caluculează mai întâi valoarea parantezei interioare, apoi
cea care rămâne interioară etc.
2. Puterile
3. Înmulţirile şi împărţirile
4. Adunările şi scăderile
Formulele pot fi introduse în două moduri:
• Prin introducerea directă de la tastatură
• Prin selecţia adreselor celulelor.
Pentru introducerea unei formule se parcurg paşii:
1. se selectează celula în care se doreşte să apară rezultatul;
2. se tastează semnul egal (,,=”);
3. se introduc componentele formulei:
- operatori, paranteze - de la tastatură;
- se efectuează clic pe celula a cărei adresă trebuie să apară în formulă sau se tastează direct adresa
celulei;
Formula va fi afişată pe bara de formule.
4. pentru închiderea formulei se va tasta ENTER sau se va efectua un clic pe simbolul Enter de pe
bara de formule.
Rezultatul va fi calculat şi afişat în celula selectată.
Operaţia va fi abandonată dacă se apasă tasta ESC sau se efectuează clic pe simbolul Cancel de pe bara de
formule.

Modificarea unei formule introduse


• În bara de formule -. Se selectează clula respectivă cu clic pe ea, clic în bara de formule, apoi se
operează modificarea.
• Direct în celulă – dublu clic în celulă, apoi se operează modificarea.

Observaţii
1. Atunci când se folosesc formule pentru a efectua calcule, aplicaţia Excel va recalcula automat
rezultatele la orice modificare a valorii numeric.
2. Dacă nu se ţine cont de prioritatea operaţiilor, adică dacă operatorii matematici nu sunt
introduşi în ordinea necesară efectuării operaţiilor atunci pot apare rezultate eronate.
Utilizarea funcţiilor de calcul în Excel – exemplificare funcţia SUM
Funcţiile Excel sunt proiectate să ajute în crearea formulelor. Pentru a ne fi mai uşor a le găsi, ele sunt
grupate pe categorii, în dependenţă de domeniul lor de utilizare (funcţii matematice, funcţii pentru calcule
financiare, funcţii pentru prelucrarea textelor, a datelor calendaristice etc.)
Funcţia reprezintă formule predefinite, care primesc la intrare anumite valori,
numite argumente, efectuează o prelucrare a acestora şi returnează valorile
calculate.
Sintaxa funcţiei
= SUM (listă de argumente)
- e alcătuită din două componente:
– numele funcţiei, de exemplu SUM care indică operaţiile de însumare (procedeele ce vor fi
efectuate);
– unul sau mai multe argumente, incluse între parantezele rotunde ( ) şi separate prin : sau ,
Exemple:
SUM(A4:A8) - SUM este numele funcţiei, iar notaţia A4:A9
reprezintă argumentul ei
adună conţinutul celulelor A4, A5, A6, A7, A8
SUM(10,20) - SUM este numele funcţiei, iar notaţia 10,20 reprezintă argumentele ei
adună 10 cu 20
SUM(A1,30,20) - SUM este numele funcţiei, iar notaţia A1,30,20 reprezintă argumentele ei
adună conţinutul celulei A1 cu 30 şi cu 20
SUM(A1,30,B2:B4) - SUM este numele funcţiei, iar notaţia A1,30,B2:B4 reprezintă argumentele ei
adună conţinutul celulei A1 cu 30 şi cu conţinutul celulei B2, B3, B4
Introducerea funcţiei într-o celulă se poate face:
tastându-i direct componentele în celulă sau pe bara de formule, respectând sintaxa.

folosind butonul Însumare automată (AutoSum) de pe bara de instrumente Standard, .


Pentru utilizarea butonului se parcurg paşii:
1. se selectează blocul argumentelor; 1. se selectează o celulă;
2. se efectuează un clic pe butonului AutoSum; 2. se efectuează un clic pe butonului AutoSum;
Se observă apariţia rezultatului în ultima celulă. 3. se selectează blocul argumentelor;
Se observă apariţia rezultatului în celula selectată.
Prin utilizarea comenzilor din bara de meniu (casetei de dialog Inserare funcţie) urmând paşii:
1. Se selectează celula unde trebuie introdusă funcţia (în care va apărea rezultatul).
2. Se selectează din meniul INSERARE opţiunea Funcţie şi pe ecran apare o fereastră numită
Inserare funcţie.
3. Se selectează din această fereastră funcţia dorită după care se acţionează butonul OK.
4. Apare pe ecran fereastra Argumente funcţie în care se trece domeniul de aplicare a funcţiei – prin
tastare sau selectarea blocului argumentelor.
Când toate argumentele au fost introduse rezultatul calcului apare în zona Rezulatul formulei= iar
în bara de formule se vede completată formula celulei curente cu funcţia respectivă.
5. Se apasă butonul OK şi apare rezultatul.
FIŞĂ DE LUCRU – F1
Fisa_10SAMformule.xls, Foaia de calcul 2

Să se calculeze pornind de la x dat: 2+x, x*4, x/2, (x+x)/2, (x+2*x)/2

FIŞĂ DE LUCRU – F2
Fisa_10SAMformule.xls, Foaia de calcul 3

1. Să se calculeze Nota finala pornind de la Nota1 şi Nota2 obţinute de elevii clasei a X-a la un
concurs.

Nr. Numele si Nota


Clasa Unitatea scolara Nota1 Nota2
Crt. prenumele elev finala
1 Moscalu Teodora 10 GRUP SCOLAR 1 7.00 8.00
2 Tudor Alexandra 10 GRUP SCOLAR 2 6.50 7.00

2. Sa se calculeze Stoc final şi Pret total pornind de la Intrari, Ieşiri, Pret unitar

Cantitate Stoc Preţ


Preţ unitar
final total
Intrări Ieşiri
300 200 120
250 25 30
900 690 26
600 40 20

3. Sa se calculeze Stoc final şi Pret total pornind de la Intrari, Ieşiri, Pret unitar

Impozit
Zile Plata pe
Nume Prenume si alte Salariu
lucrate zi
dari
Popescu Ion 20 25 14
Margine Vasile 15 32.15 27
Munteanu Cornel 19 48.3 35
Rotaru Irina 21 29.5 16

FIŞĂ DE LUCRU – F_SUM


Fisa_10SAMformule.xls, Foaia de calcul SUM

1 Paine 100
2 Ulei 200
3 Faina 300
4 Cartofi 400
5 Varza 500
Cate produse
calcul cu formule
sunt?
calcul cu functia SUM
calcul cu functia AutoSum
PRET PRET PRET
NR. CRT. ARTICOL
(CAL1) (CAL2) (CAL3)
1 Articol 1 3 3 3
4 Articol 2 5 5 5
5 Articol 3 2.3 2.3 2.3
2 Articol 4 4 4 4
3 Articol 5 6.5 6.5 6.5
6 Articol 6 2.5 2.5 2.5
PRET PE CALITATE

Total pret pe
calitate

FIŞĂ DE LUCRU FL

Să se calculeze TOTAL PRET cunoscând datele:


preţ produs;
bucăţi (vândute) prima zi;
bucăţi (vândute) a doua zi;
bucăţi (vândute) a treia zi;

Se va calcula şi CANTITATEA VANDUTA IN CELE TREI ZILE

CANTITATEA
BUCATI BUCATI BUCATI
NR. PRET VANDUTA IN TOTAL
PRODUS PRIMA A DOUA A TREIA
CRT. (LEI) CELE TREI PRET
ZI ZI ZI
ZILE

1 P1 3 12 56 45
4 P2 5 78 98 78
5 P1 2.3 98 63 12
2 P3 4 40 45 45
3 P3 6.5 45 14 45
6 P1 2.5 32 52 64

Plan de interogare – Conexiunea inversă

1. Care este simbolul cu care trebuie să înceapă orice formulă editată?


2. Într-o aplicaţie Excel, o modificare a valorilor numerice care participă la calcule, într-o formulă,
va conduce automat la recalcularea rezultatului?
3. Care este ordinea de executare a operaţiilor într-o formulă?
4. Ce modalităţi de introducere a formulelor există?
5. Ce tipuri de operatori pot fi folosiţi într-o formulă de calcul?
6. Ce tipuri de operanzi pot fi folosiţi într-o formulă de calcul?
7. Care sunt paşii de introducere a unei funcţii?