Sunteți pe pagina 1din 2

Probă scrisă la Geografia României

Sesiunea iunie 2005 Varianta 3

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

I. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. În cea mai mare parte, graniţa cu Bulgaria este formată de:
a. Fluviul Dunărea c. Râul Prut
b. Marea Neagră d. Râul Tisa 5 puncte

2. Altitudini mai mari de 2 500 m au Munţii:


a. Bihor c. Ceahlău
b. Ciucaş d. Făgăraş 5 puncte

3. Oraşul antic Apulum s-a aflat pe locul actualului oraş:


a. Alba Iulia c. Constanţa
b. Cluj - Napoca d. Mangalia 5 puncte

4. Industria produselor clorosodice foloseşte ca materie primă:


a. calcar c. lemn
b. cărbuni d. sare 5 puncte

5. Prin prelucrarea industrială a sfeclei se obţine:


a. bere c. ulei
b. miere d. zahăr 5 puncte

II. Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi lista de termeni. Scrieţi, pe foaia de examen, cifra
corespunzătoare fiecărui spaţiu liber şi, în dreptul ei, termenul potrivit din lista de termeni dată.
Delta Dunării s-a format din ……1…… transportate de Dunăre şi depuse într-un fost golf al Mării
Negre. Ea este alcătuită din cele trei braţe ale Dunării: Chilia în nord, ……2…… în centru şi Sfântu
Gheorghe în ……3…… . Uscatul deltei este format din ……4…… . În deltă trăiesc numeroase
specii de păsări şi peşti. Principala ocupaţie a locuitorilor este ……5…… .
Lista termenilor: aluviuni, crovuri, est, grinduri, mineritul, pescuitul, sud, Borcea, Sulina.
15 puncte

III. Comparaţi relieful Grupei Parâng cu relieful Carpaţilor Occidentali la sud de Valea
Mureşului (Munţii Banatului şi Poiana Ruscăi), precizând trei deosebiri şi o asemănare între
ele. Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de relief: modul
de formare, tipuri de roci, altitudini, tipuri de relief, fragmentare, orientarea văilor şi a culmilor.
Notă: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate
comparativ şi nu separat. 8 puncte

IV. Explicaţi, pe scurt:


a. lipsa vieţuitoarelor în stratul de apă mai sărată (din adâncime) al Mării Negre. 2 puncte
b. existenţa unui număr mare de centre ale industriei lemnului în Carpaţii Orientali. 4 puncte

Teste Naţionale 2005 1 Varianta 3


Probă scrisă la Geografia României
V. Caracterizaţi, în maximum o pagină, o singură unitate de relief, la alegere, dintre Munţii
Apuseni şi Podişul Getic.
În caracterizare veţi avea în vedere:
- limitele;
- relieful (patru aspecte specifice şi patru diviziuni);
- două râuri;
- un etaj de vegetaţie;
- un tip sau o clasă de sol;
- două resurse de subsol.
16 puncte
VI. Pe harta de mai jos sunt marcate, cu litere, unităţi de relief (sau subunităţi ale acestora), iar cu
numere, râuri şi oraşe. Scrieţi pe foaia de examen:
1. numele unităţilor de relief (sau al subunităţilor de relief) marcate, pe hartă, cu literele A, B, C, D
şi E;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1, 2, 3, 4 şi 5;
3. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 6, 7, 8, 9 şi 10;
4. numele celui mai mare oraş, ca număr de locuitori, din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera B;
5. o ramură industrială (cu excepţia industriei alimentare) din oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8;
6. numele unui oraş – reşedinţă de judeţ străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul 4;
7. o ramură industrială (cu excepţia industriei alimentare) din oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10;
8. numele râului care străbate oraşul marcat, pe hartă cu numărul 9.
20 puncte

Teste Naţionale 2005 2 Varianta 3


Probă scrisă la Geografia României