Sunteți pe pagina 1din 3

Lustruirea

termică
a sticlei
Poza 1:
Gama de produse de cristal
cu plumb de la Nachtmann
„Cascade“ îşi datorează
suprafaţa sa perfectă utilizării
metodei de lustruire termică
(Poză: Nachtmann
Bleikristallwerke)
(95.10.79-b)

Sticla este utilizată de omenire de foarte Aceste cerinţe de calitate ridicată pot fi
mulţi ani. Este un material universal care realizate numai cu ajutorul lustruirii.
poate fi modelat practic în orice formă şi Utilizarea lustruirii cu acid este o practică
este de asemenea, foarte rezistent la obişnuită pentru a atinge aceste scopuri.
substanţe chimice faţă de majoritatea altor Totuşi, utilizarea ei are drept rezultat o
substanţe. Este un material perfect pentru etapă suplimentară a procesului precum şi
păstrarea produselor alimentare. Pe lângă un pericol atât pentru personal cât şi pentru
uşurinţa modelării, este de asemenea, uşor mediul înconjurător. Costurile de evacuare
de decorat şi colorat (poza 1). ale acidului rezidual de asemenea cresc
Drept rezultat este şi foarte adecvată pentru continuu.
fabricarea articolelor decorative. Acestea Messer oferă o alternativă favorabilă pentru
cuprind de la producţia de butelii de mediu şi viabilă din punct de vedere
şampanie şi pahare de vin de calitate financiar sub forma lustruirii termice
ridicată, flacoane decorative de parfum utilizând arzătoare cu oxigen special
până la vaze şi statui produse din sticlă proiectate. Această tehnică este uşor de
migălos prelucrată. integrat într-un proces existent, deoarece
Astfel de articole trebuie să aibă o suprafaţă este adecvată pentru utilizare la toate
absolut perfectă, după cum chiar cea mai tipurile de sticlă.
mică imperfecţiune va degrada impresia
generală a obiectului.
De la nisip la sticlă atingerea unui potenţial complet al
Pentru producţia de sticlă sunt structurii dorite a suprafeţei şi o
utilizate cuptoare mari de topire sau strălucire a sticlei.
aşa-numitele cuptoare cu oale. Lustruirea cu acid este o practică
Materialele prime ca nisipul, aplicată obişnuit, în special la
carbonatul de sodiu, oxidul de fabricarea sticlei cristal cu plumb.
aluminiu, calcarul, dolomita, pentru a Sticla prelucrată este cufundată într-o
numi numai pe cele mai importante, baie concentrată de acid fluorhidric
sunt complet preamestecate şi apoi unde suprafaţa este corodată şi astfel
alimentate în procesul de topire. sunt înlăturate micile imperfecţiuni şi Poza 2: Lustruirea termică cu un arzător de
Topirea decurge la temperaturi foarte impurităţi. Rezultatul este o suprafaţă oxigen
ridicate, între 1.300°C şi 1.500°C, perfect netedă. (95.10.79-c)
depinzând de tipul de sticlă. Lustruirea cu acid, totuşi, are
Aceste temperaturi ridicate în dezavantaje decisive: este cerută o Arzătoarele mici oxi-gaz sunt
combinaţie cu natura foarte agresivă etapă separată a procesului pentru îndeosebi adecvate pentru a încălzi
a topiturii solicită material refractar de operaţia de lustruire, riscurile de suprafeţe mici, precis definite la o
calitate ridicată ce se utilizează sănătate pentru personalul muncitor temperatură ridicată într-o perioadă
pentru execuţia cuptorului sau a nu pot fi eliminate complet, în acelaşi scurtă de timp. Este posibil ca ele să
oalei. Consumul de energie este de timp există întotdeauna un risc deloc încălzească o porţiune specifică a
asemenea foarte ridicat ca rezultat al de neglijat pentru mediul înconjurător. suprafeţei sticlei fără a încălzi
temperaturii ridicate de topire. Pentru De importanţă capitală sunt costurile întreaga structură şi astfel să o
a optimiza consumul de energie sunt de evacuare ale acidului rezidual. deterioreze.
utilizate preîncălzitoare complexe ale Legislaţia tot mai strictă a mediului Pentru lustruirea termică situaţia
aerului. O alternativă atractivă de are drept rezultat costuri de evacuare ideală este atunci când partea cea
reducere a consumului de energie care cresc continuu. Procedeele mai fierbinte a flăcării atinge
este utilizarea arzătoarelor oxi-gaz. alternative devin astfel mai acceptate. suprafaţa sticlei. Distanţa de la
Utilizarea lor reduce de asemenea, arzător la sticlă este astfel un
emisia de substanţe dăunătoare. Lustruirea termică parametru critic care necesită un
Această tehnică de încălzire este Lustruirea termică este o alternativă control precis într-un domeniu îngust.
implementată din ce în ce mai des în la lustruirea cu acid. Cele mai Pentru a realiza aceasta, sunt folosite
industria sticlei. În această privinţă importante avantaje ale ei sunt: de obicei arzătoare multiple pentru a
Messer are mulţi ani de experienţă. urmări conturul produsului cât mai
Etapa de prelucrare decurge după • fără evacuare de produse strict posibil. În acest mod se pot
topire. Cu mult timp în urmă aceasta reziduale obţine cele mai bune rezultate
era o operaţie pur manuală (suflarea • poate fi integrată într-o secţie de posibile.
sticlei a fost cunoscută înainte de formare
Hristos). Astăzi articolele de consum • favorabilă din punct de vedere al Arzătoarele Messer – soluţia
(pahare, articole din gospodărie, mediului şi riscuri reduse pentru optimă pentru fiecare aplicaţie
statui, vaze, etc.) sunt fie presate fie sănătate Messer fabrică o gamă largă de
suflate mecanic. Aceste sisteme diferite arzătoare care pot funcţiona
complet automatizate de prelucrare Cu lustruirea termică, suprafaţa sau într-un spectru larg de aplicaţii.
s-au dezvoltat în decursul secolului marginea unui obiect de sticlă deja Caracteristica principală a acestor
20. scos din formă este retopită utilizând arzătoare este configuraţia, mărimea
un mic arzător (vezi poza 2). Aceasta şi versiunea putând, totuşi, să fie
Tratamentul suprafeţei este realizată pe un carusel direct adaptate pentru a se potrivi cerinţelor
O suprafaţă perfectă este foarte cuplat la operaţia de prelucrare (care industriale.
importantă pentru produsele de poate fi o presă mecanică, suflare
calitate ridicată. De importanţă sau turnare centrifugală). Aici sticla Arzătoare cu amestec interior
crucială a finisajului suprafeţei este este încă fierbinte, dar nu mult timp La acest tip de arzător gazul şi
calitatea matriţei sau a formei. La maleabilă. oxigenul sunt preamestecate într-o
rândul ei aceasta depinde de Prin topirea rapidă a suprafeţei sticlei, zonă internă de amestec înainte de a
materialul ales precum şi de gradul defecte ca picături albe, semne de fi aprinse la capul arzătorului. Pentru
de prelucrare al suprafeţei matriţei. scule, striaţii, precum şi microfisuri şi lustruirea sticlei au fost special
Totuşi, sunt inevitabile mici margini tăioase sunt netezite fără a concepute arzătoare cu un număr
imperfecţiuni ale suprafeţei pe sticla deteriora termic structura. Se topeşte mare de găuri mici de ieşire. Prin
prelucrată, neavând importanţă, cât numai un strat foarte subţire care se această tehnică s-a creat o flacără
de complet a fost prelucrată solidifică din nou foarte repede. mare constând din multe flăcări mai
suprafaţa formei. Numai un tratament Rezultatul este o suprafaţă imaculată mici, care este ideal potrivită scopului
adecvat al suprafeţei permite şi strălucitoare. preîncălzirii unei suprafeţe a sticlei.
Acest amestec complet gaz-oxigen
are drept rezultat o flacără foarte
stabilă şi cu ardere rapidă permiţând
obţinerea de temperaturi maxime ale
flăcării (poza 3).
Arzătorul cu preamestec, tip “Griflam”
al firmei Messer Cutting and Welding
a fost utilizat cu succes în industria
Poza 4: Arzătorul cu amestec exterior are o
flacără “mai moale” cu o temperatură a flăcării
puţin mai scăzută
(95.10.79-e)

• lipsa pericolului de întoarcere a


flăcării datorată funcţionării
neadecvate şi deteriorării
rezultante a arzătorului
• flacăra “mai moale” permite să fie Poza 5: Netedă sau cu configuraţie complicată –
lustruirea termică asigură o finisare strălucită a
păstrate muchii ascuţite ale suprafeţei şi margini perfecte
ornamentelor presate (Poză: Nachtmann Bleikristallwerke)
• turnare excelentă (domeniu de (R.95.10.67.e)
reglare) la o flacără minimă (abia
vizibilă) la capacitate completă Concluzii
Poza 3: Arzător cu amestec interior de la Cutting
& Welding Lustruirea cu acid este în mare
(95.10.79-d) Modelul nou introdus care a fost măsură înlocuită cu lustruirea
realizat prin cooperare cu partenerul termică. Manipularea materialelor
sticlei timp de mulţi ani. Acest arzător nostru a dat rezultate excelente. riscante şi personalul implicat şi
a fost special realizat pentru a întruni Sticla cristal şi cristalul pe bază de pericolele mediului înconjurător sunt
necesităţile industriei sticlei. El obţine plumb în special au prezentat în consecinţă eliminate. Spaţiul
rezultate excelente atât în domeniul următoarele: asociat fabricii, echipamentul şi
lustruirii, cât şi în domeniul netezirii ambalajele de depozitare nu mai sunt
formei. În timp, aceste arzătoare au • suprafaţă imaculată necesare. Costurile de evacuare nu
fost testate în repetate rânduri, în • nici o deformare a muchiilor se mai impun. Lustruirea în flacără
special în domeniul tratamentului ascuţite ale decorului este integrată simplu în procesul
sticlei de cuarţ. • strălucire deosebită existent între etapele de prelucrare şi
recoacere.
Arzătoare cu amestec exterior Lustruirea termică reprezintă o Cu arzătoarele flexibile Messer
Aceste arzătoare au fost realizate alternativă interesantă şi economică această aplicaţie poate fi
recent. Atât gazul cât şi oxigenul deoarece aceste cerinţe de calitate implementată la toate tipurile de
necesare pentru combustie sunt ridicată sunt realizate fără sticlă, de la cuarţ la cristalul pe bază
dirijate în faţa plăcii de ieşire a necesitatea vreunui tratament cu acid de plumb.
capului arzătorului prin găuri (vezi poza 6).
separate. Amestecul celor două gaze
se realizează prin urmare în
exteriorul arzătorului. Flacăra
rezultantă este
puţin “mai moale” cu o uşoară
reducere a temperaturii (vezi poza 4).
Metoda de execuţie are următoarele
avantaje:

Poza 6: Arzător cu amestec exterior folosit pentru lustruirea termică


(95.10.79-f)