Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de Învăţământ: LICEUL TEORETIC „MIHAI VITEAZUL” VIŞINA


Data: 05.11.2018
Profesor: Pr. Nicolae Marian
Disciplina: Religie
Clasa a V - a
Subiectul lecţiei: Iosif şi fraţii săi – model de iertare
Tipul lecţiei: Mixtă
Scopul lecţiei:
 Dezvoltarea valorii morale în relaţie cu cei care ne grşesc.
Timp: 50 min.
Competenţe generale
C.G.1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale
credinţei;
C.G.2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu
valorile religioase;
Competenţe specifice:
1.3. Identificarea mesajului moral-religios din texte au suporturi espresive date;
2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificaţia morală a comportamentului
persoanelor din textele studiate;
Competenţe derivate:
C1 → descrierea comportamentului fraţilor lui Iosif;
C2 → explicarea atitudinii personalităţilor biblice faţă de: Dumnezeu, familie şi semeni;
C3 → identificarea mesajului moral-religios din comportamentul lui Iosif;
C4 → precizarea tipurilor de comportament din viaţa de zi cu zi, raportându-se la conţinutul
moral al textului care prezintă viaţa lui Iosif.
Competenţe formative-educative:
 conştientizarea impactului valorilor asupra comportamentului şi procesului de luare a
deciziilor;
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: Prelegerea, conversaţia, conversaţia euristicǎ; explicaţia; R.A.I., filmul; exerciţiul
moral, lectura, harta conceptuală.
2. Mijloace de învăţământ: rugăciunea, textul biblic, manualul, mingea, cubul, videoproiector.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală.
Resurse:
1.Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a V-a;
- Planificarea calendaristică orientativă;
- Proiectarea unităţii de învăţare.
2.Temporale:
• număr de lecţii: 1
• durata: 50’
3. Bibliografie:

 *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 2008;
 Cristina Benga, Aurora Ciachir, Religie cultul orthodox, clasa a V –a, Editura, Corint,
Bucureşti, 2017;
 Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
 Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi
grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 1998;
 Steinhardt Nicolae, Dǎruind vei dobândi, Editura Mǎnǎstirii Rohia, Rohia, 2006.
 Şebu Sebastian, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
 https://semneletimpului.ro/social/o-poveste-despre-iertare.html
Desfăşurarea lecţiei

Nr. Eşalonarea conţinutului Strategia didactică


Crt. Etapele lecţiei C.d. Timp
Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Mijloace Forme de Evaluare
procedee organiz.

1. Moment 2” Salutul; Salutul; Conversaţi Rugăciu Activitat Aprecieri


organizatoric Rugăciunea “Împărate ceresc” Elevii rostesc împreunǎ a nea e verbale
Notarea absenţelor; cu profesorul frontală
Verificarea sălii de clasă, rugǎciunea,,Împărate
curățeniei; ceresc”.
Cretă și burete la tablă Se pregătesc pentru
lecție;
2. Verificarea C1 10” Verifică tema pentru acasă şi Răspund la întrebările Conversaţia Mingea Activitate
cunoştinţelor face aprecieri în legătură cu profesorului; (de frontală
hârtie)
aceasta;
Îşi îsuşesc
Verifică cunoştinţele elevilor recomandările şi
folosind metoda RAI aprecierile profesorului
(Răspunde-Aruncă-Întreabă)
Foloseşte o minge (de RAI Aprecieri
Foloseşte o minge (de hârtie) hârtie) verbale

Ce aţi avut de pregătit pentru Lecţia “Prietenia lui Harta


astăzi? Dumnezeu cu Noe şi cu conceptu
ală
Avraam” şi de realizat
Conversaţia
arboreal genealogic al
lui Iacov.
Vine cu întrebări ajutătoare:

- Cum era credinţa - Monoteistă


urmaşilor lui Noe?
- Ce înseamnă - Credinţa într-un Harta
monoteism? singur Conversaţia conceptu Activitate
Dumnezeu ală frontală
- Ce este politeism? - Credinţa în mai
mulţi zei
- Cine a fost Noe? - Un om bun,
- Care este semnul credincios,
legământului dintre ascultător de
Dumnezeu şi Noe? Dumnezeu
- Cine a fost Avraam? - urmaşul lui Sem
- Cum era credinţa - politeistă
conaţionalilor lui
Avraaam? - stejarul Mamvri
- Unde s-a aşezat Avram? - tată a mulţime de
- Care este legământul popoare
dintre Dumnezeu şi
Avraam?

3. Captarea 1” ”Şi ne iartă nouă greşelile Un elev citește citatul Explicaţia Tabla Aprecieri
atenţiei. noastre precum şi noi iertăm Activitate verbale
greşiţilor noştrii” frontală

4. Anunţarea 1” Profesorul anunţă titlul Se pregătesc pentru Explicaţia Tabla


titlului lecţiei lecţiei: “Iosif şi fraţii săi – lecţie Activitate
Videoproie
noi şi modele de iertare” pe care îl frontală
scrie pe tablă şi anunţă - îşi notează titlul lecţiei
ctor
prezentarea
competenţelor competenţele derivat. în caiete

5. Transmiterea 25” Exune noile cunoştinţe: Își notează în caiete Prelegerea Manual Activitate
noilor Iacov, nepotul lui Avraam, ideile principale frontală
primind binecuvântarea lui
cunoştinţe Dumnezeu şi nume de Israel, a
devenit, prin fiii săi, strămoşul
celor douăsprezece seminţii ale
israeliţilor. Iosif, al unsprezecelea
copil al său, a jucat un rol
important în istoria omenirii.
Iosif împlinise vârsta de 17 ani.
C2 Era frumos, ascultător şi foarte
înţelept. Dar fraţii lui mai mari îl
invidiau şi voiau să îl îndepărteze.
În cele din urmă l-au vândut unor Caiet
ismaeliţi pe 20 de arginţi. Iosif a
ajuns în Egipt unde a fost vândut
lui Putifar comandantul gărzii de Îşi notează ideile
principale în caiete Explicaţia
la curtea faraonului. În scurt timp,
a câştigat încrederea stăpânului
C3
datorită virtuţilor sale şi a fost pus
mai mare peste averea lui Putifar.
Vestea despre înţelepciunea lui a
ajuns la faraon, căruia i-a tâlcuit
două vise pe care învăţaţii de la
curte nu au reuşit să le explice.
Visele arătau că va veni peste
egipt şapte ani de belşug, urmaţi video-
C4 de şapte ani de secetă. Pentru proiector
meritele sale, Iosif a fost scos din
închisoare de însuşi faraonul Conversaţia
Egiptului, care l-a pus guvernator.
În anii de belşug, Iosif a adunat
toate roadele pământului, a strâns
grâu ca nisipul mării şi la pus în
fiecare cetate a Egiptului. În anii Îşi notează în caiete
de secetă, datorită iscusinţei lui, ideile principale
avea de toate şi vindea grâne, atât
egiptenilor cât şi celor din ţările
C2 vecine, care veneau la el, mânaţi
de lipsuri.
C3 Şi fraţii săi au ajuns în Egipt cu
acest scop, dar nu l-au recunoscut.
C4 El li s-a descoperit doar atunci
când a venit a doua oară, Planşe
împreună cu fratele lor mai mic, Conversaţia
Veniamin. Bucuros, Iosif a vrut
să-l vadă şi pe tatăl lor. Bătrânul
Citesc textul din manual
Iacov, ajuns în Egipt, şi-a
îmbrăţişat fiul regăsit, plin de Explicaţia
emoţie. Atunci fraţii lui Iosif, video-
ruşinaţi de faptele lor, şi-au cerut proiector
iertare, dar el îi iertaseră de mult.
Iosif este pentru noi un model de Manualul
cinste, înţelepciune şi credinţă. El
a dat dovadă de dragoste şi Adresează întrebări
iertare, unele dintre cele mai alese profesorului Lectura
virtuţi. expresivă

6. Fixarea şi 6” Prin întrebări şi răspunsuri se Întreabă/răspund la Textul Activitate


sistematizarea realizează feedback-ul: întrebările profesorului. biblic frontal
cunoştinţelor C2 Exerciţiul
- Cine a fost Iosif? - Fiul lui Iacov
C3 - Unde a fost vândut? - În Egipt
C4 - De cine a fost vândut? - De fraţii săi Conversaţia
- Pe câţi arginţi a fost - Pe 30 de arginţi
Fișe de
vândut?
lucru
- În ce ţară a fost vândut? - Egipt
- Ce a ajuns Iosif în
C1 Egipt? - Al doilea în
Egipt după
C2 Faraon Conversaţia

- Câţi ani a durat Fișe de Activitate


belşugul? - 7 ani
lucru individual
- Când a fost recunoscut ă
de fraţii săi? - Când au venit să
C3
- I-a iertat Iosif pe fraţii cumpere hrană
săi?
- Da
Întrebări şi discuţii: Explicaţia
Rezolvă exercițiile de la
Se rezolvă exerciţiile de la pag 29 şi 30.
pag.29 şi 30.
Răspund la propunerea
Înmânează fişele de lucru profesorului Manualul
- Rezolvă fişele de
lucru

Cântarea “Cu noi este


Cântarea “Cu noi este
Dumnezeu” Exerciţiul
Dumnezeu”

7. Apreciere, Iosif, urmaşul patriarhului Notează în caiete Activitate


asociere Avraam, este primul care l-a frontală
2” preînchipuit pe Mîntuitorul Conversaţia Videoproi
şi generalizare Hristos, care i-a iertat pe fraţii ector
săi aşa cum şi Iisus i-a iertat pe
cei ce L-au prigonit.
Urmând exemplul lor, şi noi să
iertăm pe cei ce ne greşesc
nouă!
- Prezintă un filmuleţ
8. Evaluare 1” Evaluez participarea elevilor la Îşi însuşesc observaţiile Conversaţia Activitate Aprecieri
oră şi notez elevii. individual verbale
ă

9. Activitatea 1” - Precizează şi explică tema Îşi notează tema pentru Conversaţia Fişe de Frontală
suplmentară pentru acasă, “merinde pentru acasă lucru
suflet” în măsura timpului individual
disponibil. Manualul ă

10. Încheierea 1” Rugăciunea “Tatăl nostru”. Rugăciunea “Tatăl Expunerea Rugăciune Frontală
activităţii Salutul. nostru”Salutul. a
Numele si prenumele: Data: ________________

FISA DE LUCRU

I. Subliniază răspunsul corect:


1. Iosif era fiul lui: a.) Avraam; b.) Isaac; c.) Iacov.
2. Iosif era dintr-o familie ce avea? a.) 9 copii; b.) 15 copii; c.) 12 copii.
3. De ce îl iubea tatăl său? a.) era ascultător; b.) era invidios.
4. Ce au făcut fraţii săi cu el? a.) l-au omorât; b.) l-au vândut.
5. Unde a fost dus Iosif? a) în Egipt; b.) în Canaan.
II. Notează calitaţile morale ale lui Iosif:

III. Ordonează cuvintele: rău, Celui, ce-ţi, bine, face, tu, cu, răspunde-i.

SUCCES!

Numele si prenumele: Data: ________________

FISA DE LUCRU

I. Subliniază răspunsul corect:


1. Iosif era fiul lui: a.) Avraam; b.) Isaac; c.) Iacov.
2. Iosif era dintr-o familie ce avea? a.) 9 copii; b.) 15 copii; c.) 12 copii.
3. De ce îl iubea tatăl său? a.) era ascultător; b.) era invidios.
4. Ce au făcut fraţii săi cu el? a.) l-au omorât; b.) l-au vândut.
5. Unde a fost dus Iosif? a) în Egipt; b.) în Canaan.
II. Notează calitaţile morale ale lui Iosif:

III. Ordonează cuvintele: rău, Celui, ce-ţi, bine, face, tu, cu, răspunde-i.

SUCCES!