Sunteți pe pagina 1din 13

Unitatea de învătare I

Am scăpat de vacanță
Perioada: 10.09.2018 – 21.09.2018

Ziua Diosciplina Competențe Detalii de


Activități integrate/ pe discipline Resurse Evaluare
specifice continut
Ed. civică 1.1.; 1.2. Localitatea și -Festivitatea de premiere Materiale :manual,  Observarea
3.1.; 3.3. domiciliul -recunoașterea locurilor de apartenență locală caiete, fișe de lucru sistematică a
-identificarea un or elemente relevante pentru Procedurale: comportamentului
apartenența la diferite comunități ( locală, națională, conversația elevilor
LLR 3.1. europeană) euristică,
Luni -precizarea unor elemente specifice localităților rurale/ problematizarea,  Temă de lucru
10 sept urbane diagrama Venn, în clasă
-explicarea unor temeni civici și utilizarea lor în ciorchinele, -reguli de conviețuire
Științe ale 1.1. contexte de comunicare cadranele  Evaluare după
naturii -realizarea unor desene care ilustraeză tradiții locale; rezolvarea
1.2. -rezolvarea, prin cooperare, a unor sarcini de lucru; sarcinilor de
AVAP - conversații pe baza textelor ,,Amintiri din copilărie” învățare
de Ion Creangă / ,,Sate și orașe” de Geo Bogza

Lb. și lit. 1.1.; 1.2. Textul literar - citirea individuală, în gând, a textului suport ; Resurse materiale:  Temă de lucru în
română 1.4.; 1.5. în versuri - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin manual, fișe de clasă
2.5.;3.1. raportare la contextul în care apar; lucru -formulare de
3.2.; 3.4. 3.6. Text suport - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri Resurse răspunsuri la
,,Scrisoare” proprii; procedurale: întrebări
de Ana - citirea în forme variate a poeziei; conversația
Blandiana - formulare de răspunsuri la întrebările date; euristică, explicația,
- joc Semaforul emoțiilor: selectarea din text a procedee de citire
unor cuvinte/expresii/enunțuri care sugerează sau activă, Jurnalul cu
3.1. produc anumite emoții sau reacții, asocierea dublă intrare

1
acestora cu o anumită culoare și așezarea lor în
Ed. civică propriul semafor (care va avea 3 culori) ;
5.2. - discutarea rolului unor cuvinte din text de a crea
/ sugera anumite imagini vizuale/auditive / olfactive de
Matematică a induce emoții și de a provoca reacții
cititorului
Istorie 1.3.; 3.2. Ce este - descoperirea unor indicii care ne transmit informații Resurse materiale  Temă de lucru în
istoria? din trecut; : manual, laptop, clasă
LLR 3.3. - precizarea unor activități din imagini date; fișe de lucru -formulare de
- exemplificarea unor obiecte specifice celor două Resurse răspunsuri la
Științe ale 1.1. izvoare istorice; procedurale : întrebarea dată
naturii - observarea unei expoziții de monede și bancnote vechi; conversația,explicaț
- formulare de răspunsuri pentru întrebarea: Ce este ia, observarea
istoria? dirijată, exercițiul,
ciorchinele

Joc și 2.1.; 2.2. Deprinderi de Elevii sunt organizați în trei echipe, dispuse în Resurse materiale Observare
mișcare comunicare și coloană câte unul, înapoia unei linii de plecare/sosire. În fanioane, cartofi sistematică
lucru în fața fiecărei echipe se plasează(trasează) trei/patru Resurse
3.3. echipă cercuri la distanță de 4-5m unul față de celălalt. La procedurale:
MM capătul traseului se așează un reper (fanion) care poate fi conversația
1.1; 3.3. Semănatul și ocolit. La semnalul învățătoarei, primii copii din fiecare euristică, explicația,
EFS culesul echipă ridică cei 3-4 cartofi așezați în fața lor și din jocul
cartofilor alergare „seamănă” (pune) câte un cartof în fiecare cerc
(găletușă), apoi ocolesc fanionul și revin la propria
echipă, predând ștafeta (atingere cu palma) următorului
coechipier.
Câștigă echipa care revine prima în formația inițială.

Marți Lb. franceză


11 sept. Lb. și lit. 1.1.; 1.2. Textul literar - exprimarea propriilor opinii în legătură cu un fapt Resurse materiale:  Observarea
română 1.4.; 1.5. în versuri cunoscut; manual,fișe de sistematică
2.5.;3.1. - redactarea unor postere / texte după criterii date; lucru
3.2.; 3.4. Text suport - exerciții de scriere corectă; Resurse
,,Scrisoare” - completarea unui tabel, folosind culori în scrierea procedurale

2
1.2.; 2.4. de Ana cuvintelor (substantive / adjective); conversaţia,explicaţ
AVAP Blandiana - povestirea unei întâmplări; ia,
5.2. - exerciții diverse cu substantive / adjective exerciţiul,
Matematică organizatorul grafic

Matematică 1.1.;2.1.; REPETĂM - aflarea diferenței / sumei / produsului / câtului Resurse materiale: Evaluare după
2.2.; 2.3. Operații cu unor numere date; manual, fișe de rezolvarea
numere - reprezentarea unor fracții date, prin desen; lucru sarcinilor de lucru
- exerciții de aflare a unor numere necunoscute; Resurse
LLR 2.5. - rezolvare de probleme; procedurale:
AVAP 1.2. - exerciții de scriere a unor expresii matematice conversația
sub forma unor exerciții și rezolvarea lor; euristică, explicația,
- scrierea unor numere pare, impare, consecutive exercițiul,
după criterii date. problematizarea

Științe ale 1.1.; 1.2. Viețuitoare: - recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor Resurse materiale:  Temă de lucru în
naturii 2.1; 2.2. etape de viață pornind de la prezentarea unor scurte texte manual, fișe de clasă
2.3.; 2.5. și hrănire științifice adaptate vârstei copiilor; lucru, laptop -completarea unui
- dezbatere cu privire la proverbul ,,Cine vrea să știe cum sunt tatăl și
Resurse organizator grafic
Despre om: mama să privească la fiul și fiica lor”; procedurale:
5.2. părinți și - aflarea unor asemănări / deosebiri între persoane conversația
Matematică urmași date; euristică, explicația,
1.1. (asemănări și - completarea unei fișe de observație despre observarea dirijată,
LLR deosebiri) membrii propriei familii; organizatorul
3.1. - realizare unui grafic cu date despre membrii grafic, diagrama
Ed. civică familiei; Venn
- stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri date.

Miercuri Lb. și lit. 1.1.; 1.2. Textul literar - exerciţii de scriere corectă (ortograme); Resurse materiale: Observare
12 sept. română 1.4.; 1.5. în versuri - reformularea mesajului soarelui; manualul, fișe de sistematică
2.5.;3.1. - sublinierea unor substantive / adjective pe un text dat, lucru
3.2.; 3.4. Text suport analiza acestora; Resurse
,,Scrisoare” - povestirea unei întâmplări din vacanță; procedurale:
de Ana - confecționarea / redactarea unei cărți poștale; Conversaţia,
Blandiana - transformarea unor substantive în adjective; Explicația

3
- interpretarea cântecului ,,Școala mea” , Laura Luca; Diamantul,
2.1. JOC ,,Copacul ideilor” Exercițiul,
MM Se pornește de la cuvântul ,,Scrisoare”(scris într-un Analiza
3.1. dreptunghi, pe o foaie), fiecare copil va scrie, în copacul gramaticală, Jocul
Ed. civică desenat, o idee despre vacanța de vară, ce au făcut / ce didactic
1.2. le-a plăcut / de ce au fost impresionați etc. (presupunând
AVAP că această scrisoare o trimite unui prieten/prietenă).
Matematică 2.4.; 3.1. Elemente Numirea unor forme și corpuri geometrice; Resurse materiale Evaluare după
3.2. intuitive de Stabilirea de asemănări / deosebiri între figurile : manual, fișe de rezolvarea
geometrie geometrice date; lucru sarcinilor de lucru
AVAP 1.2. Observarea unor axe de simetrie; Resurse
Rezolvare de probleme; procedurale:
Desenarea unor corpuri geometrice și numirea vârfurilor, conversația,
Ed. civică 3.1. laturilor etc. observarea dirijată,
Calcularea unor sume / diferențe. explicația,
exercițiu,
problematizarea

Lb. franceză
Ed. Fizică

Joi Lb. și lit. 1.1.; 1.2. Textul literar - lectură activă, cu creionul în mână; Resurse materiale:  Temă de lucru în
13 sept română 1.4.; 1.5. narativ - citirea individuală, în gând, a textului suport ; manualul, fișe de clasă
2.5.;3.1. - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și al lucru - formulare de
3.2.; 3.4. 3.6. Text suport expresiilor din text prin raportare la contextul în care Resurse răspunsuri la
,,Pinocchio în apar şi confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar; procedurale: întrebări
Țara - citirea în forme variate a unor enunţuri din text , în conversaţia
Jucăriilor” lanţ, ştafetă; euristică, explicaţia,
3.1. de Carlo - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează exerciţiul, metode
Collodi informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul de citire ativă
Ed. civică 1.1 citit;
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de
AVAP învățător;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu

4
ce?);
- citirea pe roluri a textului literar;
- completarea unor spații lacunare cu informații din text.

Matematică 4.1. Unități și - selectarea unității de măsură corespunzătoare; Resurse materiale: Observare
4.2. instrumente de - stabilirea duratei (de timp) pentru o activitate dată; manual, fișe de sistematică
5.3. măsură - rezolvare de probleme; lucru
- exerciții cu unități monetare; Resurse
- calcularea unor distanțe; procedurale:
- exerciții cu unități de măsură pentru măsurarea conversaţia
Ed. civică 3.1. lungimii / capacitate; euristică, explicaţia,
Activitate practică: Preprarea unei limonade observarea dirijată,
Științe ale 2.3. exerciţiul,
naturii problematizarea

Geografie 2.1.;2.2.; Clasa, școala, măsurarea distanțelor în clasă, școală, în orizontul Materiale:  Evaluare după
3.2.;4.1. cartierul, apropiat cu instrumente de măsură adecvate Geografie, clasa a rezolvarea
localitatea. (rigla, ruleta, compas); IV-a, Caiet de sarcinilor de
Orientarea și -citirea și înțelegerea semnelor convenționale utilizate pe lucru, manual, harta învățare
LLR 3.6.; 4.5. distanțele din hărți ale orizontului local; orizontului local
orizontul -identificarea poziției unor obiecte din orizontul Procedurale:
Științe ale 2.1. apropiat apropiat; explicația,
naturii -identificarea un or caracteristici ale elementelor ce exercițiul,
4.1. compun orizontul apropiat; conversația, RAI,
Matematică -explorarea unor surse de informare și alternative pentru ciorchinele,
1.1. lărgirea orizontului de cunoaștere; exerciții de scriere
Ed. civică -aplicarea unor cunoștințe dobândite la alte discipline( creativă
științe ale naturii);
-completrea unui ciorchine pornind de la cuvântul
,,Localitate”;
-realizarea un ui desen al școlii și al împrejurimilor
acesteia.
Arte vizuale 2.1; 2.2; 2.3. RECAPITU - participarea la exerciții-joc de observare a Materiale manual Evaluare
și abilități LARE diferitelor ipostaze ale punctului și liniei în acurele, carioci, reciprocă
practice 1.1. Elemente compoziții plastice și în mediul înconjurător marchere, creioane

5
de limbaj - exerciții-joc de observare a elementelor din colorate, planșă
1.1. plastic: natură care pot fi sugerate prin puncte suport
Științe ale punctul, -selectarea intenționată a diverselor materiale Procedurale:
naturii linia, pata (culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină conversația,
de culoare etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate explicația,
MM și forma -precizări privind rolul constructiv și decorativ al exercițiul
punctului
-realizarea unei compoziții cu tema „Păsări”
Ed. Fizică -
Vineri Limba 1.1.; 1.2. Textul literar - precizarea unor criterii de identificare a unui text Resurse materiale: Temă de lucru în
14 sept română 1.4.; 1.5. narativ literar; manual, fișe de clasă
2.5.;3.1. - realizarea planului de idei, după un desen sau un lucru, caietul - redactarea planului
3.2.; 3.4. 3.6. Text suport fragment dat; elevului de idei
,,Pinocchio în - discuții în perechi despre ,,măgar”; Resurse
Țara - exprimarea unor păreri PRO / CONTRA cu privire la procedurale: Interevaluare
Jucăriilor” Țara Jucăriilor; conversația
de Carlo - selectarea unui răspuns și argumentarea acestuia; euristică, explicația,
Collodi - joc Semaforul emoțiilor: selectarea din text a unor exercițiul, jurnalul
cuvinte/expresii/enunțuri care sugerează sau produc cu dublă intrare,
3.1. anumite emoții sau reacții, asocierea acestora cu o problematizarea
anumită culoare și așezarea lor în propriul semafor (care
Ed. civică 2.1. va avea cel puțin 3 culori) ;
- discutarea rolului unor cuvinte din text de a crea /
MM 2.3. sugera anumite imagini vizuale / auditive /olfactive, de a
induce emoții și de a provoca reacții cititorului;
AVAP - desenarea lui Pinocchio;
- interpretarea cântecului ,,Pinocchio”
Matematică Evaluare Itemii probei de evaluare Resurse materiale: Probă scrisă
inițială fișe de evaluare
Resurse
procedurale:
conversaţia, munca
independentă

6
Muzică 1.3.; 2.1.; Cum cântăm. -precizări privind dicția, emisia naturală, poziția Resurse materiale:  Observarea
3.1. Cântarea corectă a corpului și respirația; manual, caietul, sistematică
vocală în -audiția unor lucrări corale; laptop  Aprecieri verbale
colectiv -jocuri de cântare vocală în grupuri mici; Resurse individuale și în
2.2. -exprimarea liberă, creativă, cu ajutorul sunetelor procedurale grup
JM şi mişcării, faţă de o stare emoţională, impresie etc. conversaţia,explicaţ
3.1. -interpretarea vocală a cântecelor cu utilizarea ia,
Ed. civică percuţiei ciorporale-aplauze, bătăi din picior; exerciţiul, jocul
-poziție, emisie naturală, ascultarea și didactic
preluarea tonului, semnal de debut, dicție,
sincronizare cu colegii și /sau cu acompaniamentul
1.2. Manevrarea obiectelor în condiți
Religie

Orizonturi
geografice
Ed. civică 1.1.; 1.2. Tradiții locale - identificarea unor tradiții din localitatea natală; Resurse materiale:  Observarea
3.1.; 3.3. - descrierea portului popular local / din alte zone ale manualul, fișe de sistematică
țării; lucru, laptop
Geografie 4.3. - numirea unor diferențe ale portului popular din diferite Resurse
zone ale țării; procedurale:
Luni Istorie 1.3. - dicuții pe baza poeziei ,,Portul românesc” de Eugen conversaţia,explicaţ
17 sept Frunză / textului din manual de la pag. 12; ia, exerciţiul,
LLR 3.3.; 4.5. - completarea unui tabel cu informații din text; ciorchinele,
- numirea ocupațiilor unor persoane din imagini date; cadranele, explozia
MM 1.1. - numirea unor obiecte tradiționale; stelară, Știu / Vreau
- interpretarea unui cântec din zona locală; să știu / Am aflat
AVAP 1.1. - explicarea unor proverbe și zicători românești;
- realizarea unei compuneri prin care să descrie un
eveniment tradițional specific zonei locale.
Lb. și lit. 1.1.; 1.2. Textul literar - recitirea textului în lanț; Resurse materiale: Observarea
română 1.4.; 1.5. - exprimarea acordului / dezacordului față de anumite manual, fișe de sistematică
2.5.;3.1. ,,Pinocchio în acțiuni, atitudini ale personajelor din textul suport ; lucru,
3.2.; 3.6. Țara - realizarea fișei Harta textului; Resurse
Jucăriilor” - exerciții cu verbe și pronume; procedurale:

7
de Carlo - numirea părților de vorbire care determină cuvintele conversația,
Collodi subliniate dintr-o invitație dată; exercițiul,
5.2. - realizarea de corespondențe între verbe și pronume; explicația,
Matematică - completarea unor spații lacunare cu forma corectă a diamantul, metoda
2.1. verbelor; pălăriilor
JM - realizarea unui afiș; gânditoare, jocul
1.2. JOC Arta scobitorilor: didactic
AVAP Se dă fiecărui copil câte 2 – 3 scobitori. Apoi li se cere
să găsească 2 -3 propoziții prin care să rezume lecția.
După 5 minute se cere fiecărui copil să spună ce a scris.
Se trag concluzii și se stabilește rezumatul final.
Istorie 1.2.;1.3. Timpul istoric -observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să Resurse materiale:  Observarea
și mediul ofere informații din prezent și din trecut; manualul, fișe de sistematică:
Geografie 1.1; 3.1. geografic -studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt lucru atitudinea elevilor
menționate date, perioade de timp și nume de locuri; Resurse faţă de sarcina dată
-citirea și discutarea unor biografii ale unor personalități procedurale:
Științe ale 1.1. din diferite domenii (istoric, literar, artistic etc.), ținând conversaţia,
naturii cont de încadrarea în timp; exercițiul,
- precizarea evenimentelor dintr-un text citit /audiat explicaţia, jurnal cu
folosind expresii precum: la început/mai întâi/prima dublă intrare,
dată, apoi/după aceea, la urmă în final/în același timp brainstorming,
etc. cadranele
-localizarea pe harta României a unor locuri / zone de
importanță istorică;
- exemplificări de măsurare a timpului în istorie
(deceniu, secol, mileniu);
- numirea epocilor istorice și stabilirea timpului istoric
pentru fiecare dintre ele.

Joc și 2.1;2.2 Deprinderi de Se alcătuiesc 2/3 echipe formate din câte 8, 10 sau Resurse materiale:  Observare
mișcare comunicare și 12 elevi. Fiecare echipă se așază în coloană câte doi, băț, cerc, coardă sistematica
lucru în înapoia unei linii de plecare/sosire. În fața fiecărei Resurse  Probă practică
echipă echipe, la distanță de 10/15/20m se plasează un reper procedurale:
care poate fi ocolit. Fiecare echipă primește un cerc sau conversaţia,
o coardă. La semnalul de începere un elev din prima explicaţia,

8
1.3.; 3.1. pereche se „înhamă” cu cercul sau coarda, iar celălalt demonstraţia, jocul
Ed. civică Vizitiul și apucă cu ambele mâini „hățurile”, respectiv cercul sau
1.1.; 3.2. căluțul capetele corzii, pornind în alergare până la reper, îl
Ed. fizică ocolesc și revin la propria echipă, predând cercul sau
coarda următoarei perechi și deplasându-se la coada
șirului.
Câștigă echipa care reușește să revină prima în
formația inițială. La reluarea jocului, rolurile se schimbă
în cadrul fiecărei perechi.

Marți Lb. franceză


18 sept. Lb. și lit. 2.1.;2.2.; Recapitulare -precizarea unor criterii de identificare a unui text literar; Resurse materiale:  Tema de lucru în
română 2.5.;3.2.; - citirea individuală, în gând, a textului suport manualul, fișe de clasă:
3.4.;4.1. Text suport - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin lucru Resurse - alcătuirea de
,,Vizita lui raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu procedurale: propoziții
Winnie” după sensurile oferite de dicţionar; conversaţia utilizând
3.1. A. A. A. Milne - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri euristică, explicaţia, cuvintele nou
Ed. civică proprii; exerciţiul, învățate în text
4.3. - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în metode de citire  Proba orală:
Istorie lanţ, ştafetă; activă - formulare de
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează răspunsuri la
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul întrebări referitoare
citit; la conţinutul textului
- completarea unor spații lacunare cu informații din text.
Matematică 2.1.;2.2.; Formarea, -scrierea cu cifre / litere a unor numere din intervalul 0 – Materiale:  Evaluare după
2.3. citirea și 1 000 000 manual, culegere rezolvarea
scrierea - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1 000 000 de exerciții și sarcinilor de
numerelor - identificarea cifrelor unităţilor/ zecilor / sutelor / miilor problem, fișe de învățare
LLR 1.4.; naturale / zecilor de mii/sutelor de mii dintr-un număr lucru
cuprinse între - compunerea şi descompunerea numerelor din/în sute de Procedurale:
0 și 1000000 mii, zeci de mii, mii, sute, zeci şi unităţi explicația,
- numărare cu pas dat, în ordine crescătoare şi exercițiul,
descrescătoare, cu precizarea limitelor intervalului (de la problematizarea,
... până la ..., mai mic decât ... dar mai mare decât ...) conversația
-stabilirea poziției unei cifre (clasa pe care o ocupă);

9
- scrierea predecesorului și a succesorului unor numere
date.
Științe ale 1.1.; 1.2. Despre viața - recunoașterea unor caracteristici ale persoanelor Resurse materiale: Evaluare după
naturii 2.1.; 2.2. omului pornind de la prezentarea unor scurte texte; științifice manual, laptop, fișe rezolvarea
2.4.; 2.5. (ciclul de adaptate vârstei copiilor de lucru sarcinilor de
viață) -ordonarea etapelor din ciclul de viață al oamenilor; Resurse învățare
- stabilirea unor asemănări / deosebiri între persoane; procedurale:
- stabilirea vârstei pentru persoane din imagini date; conversația
- exemplificarea unor activități / mâncăruri preferate; euristică, explicația,
3.3. - completarea unei fișe de observații pentru membrii din exercițiul
LLR propria familie; organizatorul
5.2. - realizarea arborelui genealogic al familiei proprii; grafic,
Matematică - completarea unor spații lacunare cu elementele lipsă. diagram Venn
1.1.; 4.2.
Istorie
Miercuri Lb. și lit. Textul narativ - realizarea de corespondențe între personaje și însușirile Resurse materiale:  Aprecieri verbale
19 sept. română 2.1.;2.2.; acestora; manual, fișe de individuale și
2.5.;3.2.; Text suport - numerotarea unor enunțuri date, în ordine cronologică; lucru colective
3.4.;4.1. ,,Vizita lui - identificarea unor părți de vorbire, în textul dat / Resuse
Winnie” după exerciții de analiză gramaticală; procedurale:
A. A. A. Milne - redactarea unei invitații; conversația
3.1. - exprimarea unor păreri privitor la comportamentul euristică, exercițiul,
Ed. civică 3.2. personajelor / protejarea mediului înconjurător rețeaua
Științe ale 1.1. JOC: Mesajul prenumelui personajelor, jocul
naturii Elevii își vor scrie prenumele, pe verticală. didactic
Istorie Fiecare elev va găsi câte un cuvânt pentru fiecare literă a
prenumelui propriu astfel încât toate cuvintele împreună
să formeze un mesaj care are legătură cu textul studiat.
Matematică Formarea, - compunerea şi descompunerea numerelor din/în sute Resurse materiale: Evaluare după
citirea și de mii, zeci de mii, mii, sute, zeci şi unităţi; manual, fișe de rezolvarea
scrierea - generarea de numere mai mici decât 1 000 000, care lucru, culegere sarcinilor de
numerelor îndeplinesc anumite condiţii; Resurse învățare
naturale -scriere de numere ca sumă de produse; procedurale: - dictare matematică
cuprinse între -scrierea de numere care au fost descompuse; conversația,
0 și 1000000 - indicarea locului unei cifre din numere date; explicația

10
- scrierea unor numere consecutive; exercițiul,
- exerciții de numărare; problematizarea
- exerciții de ordonare crescător / descrescător;
- scrierea unor numere după criterii date.
Lb. franceză
Ed. Fizică

Lb. și lit. 2.1.;2.2.; Evaluare Itemii probei de evaluare Resurse materiale: Probă scrisă
Joi română 2.5.;3.2.; inițială fișe de evaluare
20 sept 3.4.;4.1. Resurse
procedurale:
conversația, munca
independentă
Matematică 2.1. Compararea și - compararea unor numere mai mici sau egale cu 1 000 Resurse materiale:  Evaluare după
2.4. ordonarea 000 utilizând algoritmul de comparare manualul, fișe de rezolvarea
numerelor - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând lucru sarcinilor de
naturale semnele <, >, = Resurse învățare
Științe ale 1.2. -precizarea succesorului şi/sau a predecesorului unui procedurale:
naturii număr conversaţia,explicaţ
2.1. - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere ia, problematizarea,
AVAP mai mici sau egale cu 1 000 000. exerciţiul, jocul
didactic.
Geografie 2.1.;2.2.; Planul clasei, -realizarea unor planuri simple ale clasei/ școlii/ Resurse materiale: Temă de lucru în
3.1.;3.2.; al școlii, al locuinței/ localității utilizând forme geometrice manualul, fișe de clasă
3.3.;4.1.; locuinței, al -utilizarea scării de proporție; lucru, liniar, creion, - planul clasei
cartierului și al -cunoșterea semnelor convenționale utilizate în creioane colorate
Matematică 4.1. localității realizarea planului clasei/ școlii/ locuinței/ localității; etc.  Evaluare după
- completarea unor enunțuri, selectând cuvinte potrivite; Resurse rezolvarea
Științe ale 2.3. - analizarea planului școlii întocmit de Dariaș procedurale: sarcinilor de
naturii - selectarea unor variante corecte de răspuns pentru conversaţia învățare
2.1. enunțuri date; euristică, explicaţia,
AVAP - realizarea unor machete. observare dirijată,
învăţarea prin
explorare şi
investigare

11
Arte vizuale 2.1.; 2.2; 2.3. Amintiri din - construirea unui avion din hârtie; Resurse materiale: Probă practică
și abilități copilărie – - lansarea avionului și măsurarea distanței pe care a manualul, hârtie,
practice 4.1. avionul parcurs-o; laptop Evaluarea și
3.3. - citirea legendei cocorului și discutarea textului; Resurse notarea lucrărilor
Matematică Tehnica - construirea unui cocor; procedurale:
LLR Origami - evaluarea lucrărilor conversația,
explicația,
observarea dirijată,
exercițiul, turul
galeriei
Ed. Fizică
Vineri Lb. și lit. 1.1.; 1.2. Ameliorare- Oră de ameliorare-dezvoltare: Resurse materiale:  Evaluarea
21 sept. română 1.4.; 1.5. dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor fișe de ameliorare, după rezolvarea
2.5.;3.1. stabili în funcţie de problemele (individuale/ale fișe de dezvoltare, sarcinilor de
3.2.; 3.4. 3.6. Textul literar - majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea Resurse ameliorare/
narativ sumativă. procedurale: dezvoltare:
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de conversația,
3.1. dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor explicația,
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare exercițiul Autoevaluarea
Ed. civică vizate prin proba de evaluare sumativă.
Matematică 2.1.;2.2.; Compararea și - compararea unor distanțe; Resurse materiale:  Observarea
2.3. ordonarea - completarea unor șiruri numerice; manual, fișe de sistematică:
numerelor - ordonarea unor numere date, crescător / descrescător; lucru atitudinea elevilor
naturale - înlocuirea unor litere cu cifre corespunzătoare; Resurse faţă de sarcina dată
AVAP 2.1. - scrierea unor numere în funcție de anumite criterii date; procedurale:
- rezolvare de probleme; conversația,
LLR 3.2. - compararea unor obiecte în funcție de anumite criterii explicația
(lung / scurt, gros / subțire, greu / ușor etc.) problematizarea,
Științe ale 1.1. demonstrația,
naturii exercițiul

Muzică și 1.1.;1.3.; Cântarea -precizări privind dicția, emisia naturală, poziția corectă Resurse materiale:  Aprecieri verbale
mișcare 3.3. vocală în a corpului și respirația manual, laptop individuale și
grupuri mici. -audiția unor lucrări corale Resurse colective
3.1. Cântarea -jocuri de cântare vocală în grupuri mici procedurale

12
Ed. civică vocală -exprimarea liberă, creativă, cu ajutorul sunetelor şi conversația,explicaț
2.1. individuală mişcării, faţă de o stare emoţională, impresie etc. ia,
AVAP -interpretarea vocală a cântecelor cu utilizarea percuţiei exercițiul, jocul
1.1. ciorporale: aplauze, bătăi din picior/ jucării muzicale; didactic
JM -poziție, emisie naturală, ascultarea și
preluarea tonului, semnal de debut, dicție, sincronizare
cu colegii;
- Audiție ,,Carnavalul animalelor”/ Numirea
personajelor care apar în compoziția muzicală.
Religie

Orizonturi
geografice

13