Sunteți pe pagina 1din 24

U România Educată

Proiect al Președintelui României,


Klaus Iohannis

Viziune și strategie 2018-2030


U România Educată
Proiect al Președintelui României,
Klaus Iohannis
Viziune și strategie
2018 - 2030
România Educată
U
de învățare autentică, de flexibilitate curricu- aproape de momentul finalizării studiilor, și va
EDUCAȚIA ESTE ȘANSA ROMÂNIEI CENTENARE! lară, de comunicare deschisă între cadre di- impulsiona dezvoltarea de programe adițio-
dactice și elevi/studenți sau de schimbare a nale de formare la locul de muncă sau în insti-
obiectivelor de învățare sunt doar o parte din- tuții specializate în formarea adulților.
tre provocările sistemului. Cooperarea cu Dar, poate cel mai important efect al schim-
România Centenară trebuie să facă față tuată a profesiilor; scăderea și îmbătrânirea po- agenții economici, creșterea calității serviciilor bărilor sociale și economice viitoare, este ne-
provocărilor lumii moderne – o lume globală, pulației; urbanizarea crescută a populației, tot educaționale oferite persoanelor din grupuri voia de a construi noi modele de organizare
competitivă și tehnologizată, în care inovarea mai concentrată în jurul orașelor dinamice; dezavantajate, evaluarea cu scopul de a îmbu- a sistemului educațional, capabile să răs-
și evoluția tehnologică au loc într-un ritm din creșterea diversității familiilor; apariția de noi nătăți rezultatele și nu de a ierarhiza sau cu pundă acestor schimbări, în locul celor exis-
ce în ce mai alert – o lume în care capacitatea abordări ale democrației participative (de efect punitiv, dezvoltarea creativității și a spiri- tente astăzi. În absența unei educații adaptate
indivizilor, dar și a societății în ansamblu, de a exemplu cetățenia electronică); creșterea di- tului critic pot crește nivelul de valorificare a nevoilor prezente și viitoare, dezvoltarea socio-
se adapta rapid este cea care face diferența. versității etnoculturale; robotizarea avansată; școlarizării în economia reală. Dinamica schim- economică a întregii societăți va eșua cu cer-
România anului 2030 va fi, în cazul în care se creșterea ponderii serviciilor în economie; bărilor va stimula sistemul de educație să titudine.
înregistrează o ruptură decisivă de tendință adâncirea inegalității sociale; creșterea impac- transmită tinerilor competențele necesare Multe state, care aveau deja sisteme edu-
economică, o țară dezvoltată , integrată în piața tului schimbărilor climatice; repolarizarea lumii, pentru accesul pe piața muncii, cât mai caționale recunoscute pe plan mondial pentru
comună a Uniunii Europene. Pentru a fi com- care devine policentrică; dezvoltarea realității
petitivă, pe piața globală, economia româ- virtuale; creșterea incidenței bolilor cauzate de
nească va avea nevoie de o productivitate mai stres; creșterea competiției globale pentru ta- EDUCAȚIE DE CALITATE
mare a muncii, de o mai bună pregătire a spe- lente.
cialiștilor și de o adaptabilitate mai mare la ten- Dintre acestea, cei aproape 8000 de parti-
dințele macro-economice dinamice. cipanți la consultarea online derulată în cadrul
De aceea, în Proiectul „România Educată” proiectului au indicat trei provocări principale Beneficii individuale: Beneficii pentru societate:
am pornit de la proiecția viitorului, imaginând cărora educația trebuie să le răspundă până în
provocările acestuia pentru societatea prezen- anul 2030: dinamica accentuată a profesiilor, n Venituri mai mari n Dezvoltare economică
tului. Cele 15 transformări preconizate pentru scăderea și îmbătrânirea populației și conec-
n Capacitate ridicată de a găsi n Competitivitate globală
n Inovare
România până în 2030, incluse în consultarea tarea permanentă la internet1.
loc de muncă
n Creștere a calității vieții n Coeziune socială
online din cadrul proiectului, au fost: conecta- Toate aceste schimbări vor pune o presiune
rea permanentă la internet; dinamica accen- considerabilă pe sistemul de educație. Nevoia
n Sănătate îmbunătățită n Creștere a implicării
1
Rezultatele complete se găsesc în raportul realizat cu ocazia integrării rezultatelor primei etape din Proiectul „Ro- n Încredere în sine civice
mânia educată” la http://www.presidency.ro/files/userfiles/Raport_atelier_integrare.pdf .
4 5
U România Educată
calitatea lor, s-au angajat în reformarea aces- țământ superior. Dezvoltând instrumente noi,
tora pentru a face față nevoilor unei economii precum recunoașterea educației anterioare și PILONI ÎN ARHITECTURA
moderne și dinamice. Câteva astfel de exem- adoptarea unor cadre ale calificărilor com-
ple sunt prezentate în cele ce urmează: plete, încă dinainte de răspândirea lor prin in- SISTEMULUI DE EDUCAȚIE ROMÂNESC
Singapore, statul care domină testele inter- termediul Procesului Bologna, cele două state
naționale PISA în ultimii ani, a lansat o reformă au facilitat o mai bună corelare între educație
a sistemului educațional în 2013, cu scopul de și piața muncii. Mai mult, sistemele flexibile
a centra formarea elevilor pe dezvoltarea de adoptate au permis creșterea gradului de România se va confrunta, în deceniile urmă- acest context, apreciem faptul că dezvoltarea
valori și pentru a înlocui accentul pus strict pe acces la educația terțiară. toare, cu o serie de schimbări sociale și eco- sistemului de educație din România trebuie să
discipline individuale cu o abordare holistică și România, având numeroase probleme sis- nomice care pot fi doar parțial prevăzute. În aibă la bază, în permanență, următorii piloni:
centrată pe elev2. temice în sfera educației (abandonul, rezul-
Croația a lansat o strategie națională în do-
meniul educației. Reforma a fost pusă în prac-
tatele precare la testările naționale și
internaționale – de exemplu: PISA–, rata mică
1 2
tică în ultimii ani și își dorește să construiască de participare la învățământul superior, rata Personalizarea și asigurarea calității pro- Flexibilitatea sistemului de educație ne va
pe seama succeselor înregistrate la nivel na- ridicată de analfabetism funcțional etc.) este cesului educațional pentru toți elevii/stu- permite să răspundem în mod corect carac-
țional, precum reducerea ratei de abandon cu atât mai mult obligată să se angajeze denții. Sistemul se centrează pe nevoile teristicilor beneficiarilor și actorilor implicați:
școlar. într-o reformă profundă, bazată pe o viziune beneficiarului și nu invers, oferind expe- elevi, studenți, profesori, personal admi-
Finlanda, deja cunoscută ca exemplu de coerentă și centrată atât pe rezolvarea pro- riențe de învățare autentice pentru fiecare nistrativ, părinți și angajatori etc. - precum și
performanță în educație, a lansat o serie de re- blemelor existente, cât și pe anticiparea ne- copil sau tânăr, pornind de la profilul și încli- ale comunităților de învățare. Rutele flexibile
forme complexe de-a lungul anilor, gândite în voilor unei societăți aflate în plin proces de națiile acestuia. Astfel se maximizează de formare, punțile de schimbare a parcur-
baza unei filosofii unitare și a unei viziuni asu- transformare. potențialul fiecăruia, transformând educația sului de formare sau diversitatea speciali-
pra sistemului educațional îmbrățișate de către într-un proces nu doar util, ci și plăcut, în zărilor/profilurilor sunt câțiva dintre indicatorii
toți actorii politici. Reformele au inclus o redu- care comunitatea educațională este moti- gradului de flexibilitate. Acest pilon implică
cere a resurselor alocate pentru inspecții și o vată să participe. automat un nivel ridicat de adaptabilitate a
creștere a calității formării cadrelor didactice. sistemului, ce caracterizează simultan struc-
Irlanda și Scoția au inițiat o serie de re- turi (instituții, comunități, clase, grupe) și per-
forme comprehensive ale sistemului de învă- soane (cadre didactice, elevi, studenți,
părinți). Flexibilitatea ne va permite să
înțelegem noile schimbări și să le răspun-
2
Articol despre reforma din Singapore accesibil la https://internationalednews.com/2013/10/24/education-re- dem adecvat.
form-in-singapore/
6 7
U România Educată
3 Cei trei piloni trebuie să se regăsească
transversal în structura, politicile și normele DOUĂSPREZECE DEZIDERATE PENTRU
Adaptabilitatea sistemului la schimbările care vor caracteriza sistemul de educație.
externe și la tendințele viitorului. Aceasta ROMÂNIA EDUCATĂ, LA ORIZONTUL 2030
De respectarea acestora depinde perfor-
presupune corelarea cu recomandările și
manța educației românești, creșterea în-
practicile internaționale, respectând însă
crederii cetățenilor în sistemul educațional
ferm principiile eticii și integrității pentru toți
membrii comunității educaționale și fructi-
ficând punctele forte ale sistemului edu-
și recunoașterea sa internațională. De interi-
orizarea și consolidarea acestora de către 1. Sistemul de educație
formează cetățeni activi 2. Educația este individualizată,
centrată pe nevoile și
aspirațiile celui care învață
cațional românesc. profesori, părinți, elevi, studenți și decidenți
depinde viitorul României Centenare. Sistemul de educație formează cetățeni și pe specificul fiecărei
activi, cu valori europene, adaptați condițiilor comunități de învățare
economice și sociale, cu o cultură civică și
Fiecare om este diferit, fiind mai predispus la
democratică solidă. Cel care învață de-
performanță într-un domeniu sau altul. Sistemul
pășește un nivel minim de alfabetizare de educație asigură în permanență condițiile ca
funcțională și digitală. Este autonom în în- elevii și studenții să-și dezvolte propriul potențial,
vățare, are capacitatea de a-și auto-regla ajutându-i să exceleze în domeniile spre care au
propria învățare și își poate identifica și ges- înclinație, dar și în domenii aflate în aria lor de in-
tiona singur emoțiile, fiind capabil să comu- teres. De aceea, consilierea școlară, serviciile edu-
nice astfel încât să aibă relații armonioase, în caționale de sprijin de tipul „școala după școală”,
familie și societate. Totodată îi este încurajată portofoliul educațional și materiile opționale capă-
creativitatea încă din timpul educației timpurii tă o importanță mult mai mare în formarea, evalu-
și, ulterior, îi este susținută maturizarea înspre area și definirea parcursului școlar/universitar.
demersuri inovative și antreprenoriale. Bene- Infrastructura educațională este adecvată,
ficiarul educației dobândește un set de com- oferind fiecărui elev/student șansa maximizării
petențe diverse, pe care încearcă să le propriului potențial – de exemplu prin învățare ex-
dezvolte permanent, începând cu educația periențială, lucru în echipă etc. Pentru atingerea
timpurie și continuând pe tot parcursul vieții acestui deziderat, clasele/grupele sunt dimensio-
sale. nate și dotate astfel încât profesorii să poată acorda
8 9
U România Educată România Educată
U
atenția necesară fiecărui elev/student, oferindu-i grarea lor ulterioară pe piața muncii și în societate. Cadrele didactice, indiferent de ciclul de performanțele înregistrate și nevoile existente,
contexte semnificative și motivante de învățare. O abordare incluzivă, de calitate, a întregului par- studiu la care predau, sunt absolvenți de studii ținând cont de descentralizarea sistemului
Întreg procesul de educație încurajează re- curs educațional este esențială și poate fi facili- universitare. Formarea inițială a tuturor educațional și capacitatea autorităților publice
flecția și învățarea ca valori practicate de-a tată de eliminarea barierelor de acces și cadrelor didactice include etape de mentorat, locale de a susține educația fără a afecta cali-
lungul întregii vieți, atât de către elevi/studenți, participare pentru copiii din categorii dezavan- o perioadă de practică de minim șase luni și un tatea acesteia. Se asigură finanțare pentru
cât și de către profesori. tajate. Pentru a reduce părăsirea timpurie a școlii proces riguros de selecție. În predarea la clasă, resurse de învățare și pentru infrastructură
este nevoie de măsuri care să permită identifi- cadrele didactice beneficiază de contribuția/ educațională, conform standardelor naționale,

3. Educația începe cât mai


devreme în viața unui copil
și continuă pe tot parcursul
carea, din timp, a situațiilor de risc, dar și de in-
strumente flexibile pentru corectarea acestora.
ajutorul unor specialiști (consilieri, psihologi,
profesori de sprijin, logopezi etc.) și au acces
inclusiv pentru extinderea cu prioritate a infra-
structurii către acele zone în care cea existentă
În scopul atingerii acestor deziderate, se asi- la programe de formare continuă de calitate, este insuficientă sau neadecvată. Finanțarea
vieții sale
gură o infrastructură adecvată și suficientă, care adecvate nevoilor acestora și ale comunității asigură resursele de învățare și infrastructură
În contextul declinului demografic, concomi- să respecte cel puțin un set minimal de stan- educaționale. Acestea le permit să fie la curent adecvate pentru elevii/studenții cu diverse
tent cu îmbătrânirea populației, trebuie să mo- darde (care includ nu doar caracteristicile spațiu- cu ultimele schimbări din practica pedagogică forme de dizabilitate sau cu cerințe edu-
tivăm și să ajutăm fiecare copil în demersul de lui interior, ci și ale spațiului exterior, dotările, și să îndeplinească multiplele roluri care le caționale speciale. Finanțarea este corelată cu
a-și maximiza potențialul. Investiția în educația personalul etc). Se adoptă un curriculum gândit revin, în școală și comunitate. obiectivele formulate la nivel național și cu
timpurie este esențială pentru dezvoltarea armo- în succesiune logică de la nivelul ante-preșcolar Pe termen mediu, este necesar un sistem cele asumate de fiecare instituție de în-
nioasă a personalității fiecărui om, pentru succe- până la cel universitar, coerent și adecvat profilu- integrat de management al carierei didactice. vățământ. Sistemul de finanțare cuprinde me-
sul său educațional, împlinirea și integrarea sa lui divers al copiilor și specificului etapelor de Într-un astfel de sistem, cadrele didactice cu canisme de compensare care, indiferent de
socială. Ea devine cu atât mai importantă pentru dezvoltare a acestora, pentru întreg sistemul de performanțe deosebite sunt stimulate, iar cele algoritmul de finanțare folosit, garantează alo-
copiii care provin din medii dezavantajate sau co- educație. Este esențială asigurarea personalului cu carențe în activitate sunt ajutate și trec carea de resurse suficiente pentru a acoperi
munități sărace, cărora le lipsesc alternativele de didactic format astfel încât să poată aplica acest printr-o etapă intermediară de sprijin didactic nevoile locale.
curriculum în diferite comunități și situații, pentru pentru ca, ulterior, să fie identificate, dacă este

6.
dezvoltare personală. De aceea, oportunitățile de
a răspunde adecvat unei mari diversități de cazul, soluții individuale, onorabile, de reori-
Sistemul de educație
înscriere a copiilor într-o formă de educație tim-
elevi/studenți, cu profiluri, nevoi și aspirații proprii. entare profesională sau ieșire din sistem.
este unul echitabil
purie, atât pentru nivelul ante-preșcolar, cât și cel
și de calitate

4. 5.
preșcolar, sunt esențiale în dezvoltarea suste- pentru fiecare elev
Profesorii sunt mentori Pentru educație se alocă
nabilă pe termen lung a comunităților.
și facilitatori, veritabili resurse suficiente, în mod
În același timp, copiii și tinerii trebuie sprijiniți Se asigură echitatea în sistem, la nivel de
profesioniști în educație transparent și eficient
pentru a putea finaliza învățământul secundar su- acces, participare si finalizare. Se dorește
perior, fie pentru a urma un traseu de învățământ Societatea recunoaște rolul și importanța Finanțarea educației se face în raport cu reducerea pierderilor din sistem (abandon
terțiar, fie pentru a obține o calificare pentru inte- profesorilor pentru formarea viitorilor cetățeni. viziunea și strategia asumate, precum și cu școlar, părăsire timpurie a școlii, absenteism).
10 11
U România Educată România Educată
U
Fiecare elev/student contează (indiferent de sau către un alt traseu. Le va fi clar explicat ce vățământ, atât pentru elevi și studenți, cât și terat, și de 90% pentru studiile doctorale. Si-
vârstă, mediu socio-economic, nevoi speciale parcurs educațional pot urma în funcție de pentru profesori, cercetători și personalul ad- multan, cel puțin 5% din programele de studiu
sau de religie, etnie, opțiune politică, orientare alegerea lor și care sunt beneficiile și costurile ministrativ. Elevii din educația secundară supe- sunt derulate în comun cu alte universități eu-
sexuală), iar formarea fiecăruia este esențială fiecărei opțiuni. Astfel, rutele educaționale sunt rioară și studenții din învățământul terțiar au ropene sau internaționale. De asemenea, en-
pentru viitorul României. Pentru aceasta tre- flexibile și asigură maximizarea potențialului acces la semestre de studiu/cercetare în alte titățile de educație și cercetare românești
buie să existe un grad suficient de autonomie individual, iar consilierea asigură cadrul nece- țări. Profesorii și cercetătorii din România bene- accesează minimum 4% din totalul alocării de
instituțională în gestiunea resurselor, în funcție sar luării deciziilor informate privind viitorul lor. ficiază de diferite programe de formare și/sau fonduri europene, pentru întărirea cooperării
de nevoile beneficiarilor și de tipul comunității Sunt stabilite mecanisme active și predare, respectiv cercetare, în școli, univer- universitare și pe domeniul cercetării.
deservite, dar bazat pe standarde minime de funcționale pentru înțelegerea anticipativă a sități și laboratoare de cercetare europene/in-

9.
calitate și garantarea unor trasee educaționale nevoii de forță de muncă ca structură, compe- ternaționale. Alfabetizarea funcțională
personalizate și flexibile. tențe și abilități cerute de dinamica tehnolo- Parteneriatele interinstituționale inter- a tuturor elevilor
Suplimentar, există programe naționale de gică și socială și, implicit, a nevoii de formare naționale permit organizarea de programe în
sprijin pentru elevii și studenții din medii deza- inițială și formare continuă. co-tutelă, inclusiv sub regimul Universităților
Elevii au capacitatea de a înțelege un text
vantajate, iar școlile care deservesc preponde- Pentru maximizarea flexibilității sistemului, Europene. Un număr ridicat de studenți și pro-
complex, inclusiv cu caracter juridic sau eco-
rent comunități sărace au acces la resurse elevii și studenții beneficiază de posibilitatea fesori străini sunt activi în universitățile
nomic, în momentul finalizării educației secun-
suplimentare, inclusiv pentru angajarea de per- evaluării cunoștințelor dobândite în afara sis- românești și un număr proporțional cu cel al
sonal suport și activități de implicare a comu- dare. Absolvenții acestui nivel de studiu au
temului educațional formal. Evaluarea învățării altor state europene de studenți și profesori
nității în viața școlii. capacitatea de a căuta și de a selecta infor-
efective este centrată pe o logică a dezvoltării români beneficiază de mobilități în universități,
de facto a abilităților și competențelor și nu pe mațiile de care au nevoie, în mod autonom, cu
centre de cercetare și companii internaționale,

7. Tinerii pot opta pentru trasee


flexibile în educație
una a duratei participării formale. din afara României. În învățământul terțiar este
o regulă ca programele de masterat să fie pre-
ajutorul Tehnologiei Informaticii și Comunicării
(TIC). Au capacitatea de a le utiliza în siguranță,
Tinerii beneficiază de posibilitatea de a
alege o parte a materiilor, activitățile extra-
8. Sistemul de educație
românesc este atrăgător
pentru comunitățile
date și într-o limbă de circulație internațională.
Dezvoltarea curriculară ia în calcul evoluțiile
precum și de a se orienta în privința dezvoltării
și educației lor ulterioare, optând pentru pro-
curriculare și alte forme de educație comple- științifice și tendințele din mediul internațional. grame de formare necesare în cariera dorită.
academice din România și În mod concret, tinerii își dezvoltă competențe
mentare utile. În urma consilierii, aceștia au România participă la programele europene
din întreaga lume, facilitând cheie necesare pe parcursul întregii vieți.
posibilitatea de a opta pentru trasee vo- de mobilitate cu o pondere din totalul benefi-
o intensitate crescută a
caționale, profesionale sau teoretice, în funcție ciarilor proporțională cu greutatea sa de- Sistemul educațional deține infrastructura și
mobilităților internaționale
de domeniul spre care au înclinație, fără a mografică în cadrul Uniunii Europene. În acest dotările necesare, precum și parteneriate cu
suferi de pe urma unor bariere neacademice Programele de mobilitate sunt o compo- sens sunt atinse țintele minime de mobilitate mediul privat, sau programe extra-curriculare
în accesul către un ciclu superior de educație nentă esențială la toate nivelurile de în- presetate: de 20% la nivel de licență și mas- care facilitează atingerea acestor obiective.
12 13
U România Educată
10. Etica și integritatea sunt decizionale, alături de angajatori și reprezen-
valori care se transmit tanți ai societății în ansamblu. Profesionalizarea
și se respectă pe tot managementului educațional și promovarea
parcursul educațional unei guvernanțe orientate spre integritate, ca-
litate și echitate implică crearea de programe
Întreg parcursul educațional are la bază de formare inițială și continuă pentru managerii
dezvoltarea gândirii critice și creativității fiecărui din educație, selectarea acestora prin concurs
copil. Etica și integritatea sunt valori care se și separarea managementului economic-admi-
cultivă și respectă pe tot parcursul educațional,
existând regulamente clare care prevăd con-
nistrativ al școlilor de cel educațional.
STRUCTURA SISTEMULUI
secințele nerespectării acestor valori pentru toți
cei implicați. Cultura integrității se transmite 12. Cadrul legislativ care
guvernează educația este
unul stabil și se bazează EDUCAȚIONAL.
atât prin comportamente și norme insti-
pe o viziune asumată
SCENARII PROPUSE
tuționale, cât și prin repere curriculare.

11. Managementul Capacitatea managerilor de a asigura o ad-


educațional este unul ministrare eficientă a instituțiilor de învățământ
profesionist este determinată de profesionalismul mana-
și bazat pe inovație gerilor educaționali, de alocarea de resurse,
dar și de cadrul legislativ existent. Acesta din
Funcționarea performantă a unui sistem urmă este stabil, permite planificarea pe ter-
modern de învățământ beneficiază de un men lung, minimizează birocrația și încurajează
management profesionalizat, capabil să imple- inițiativa și autonomia fără a periclita calitatea
menteze, monitorizeze și să ofere feedback actului educațional. El evită existența de „zone
politicilor publice din educație, în toate unitățile gri” în care responsabilitățile administrative nu
de învățământ. Implicarea părinților, a asociații- sunt clar definite, existând viduri legislative sau
lor de elevi, a sindicatelor și a sectorului privat suprapuneri de responsabilitate. În acest sens,
în deciziile școlilor este o caracteristică naturală un obiectiv central al guvernanței politice a în-
a sistemului, iar în învățământul terțiar normali- tregului sistem este limitarea, până la elimi-
tatea este reprezentată de implicarea stu- nare, a intervențiilor și schimbărilor care nu
denților ca parteneri egali în toate procesele sunt fundamentate pe date și studii de impact.
14
U România Educată
Descrierea sistemului de educație din anul 2030
conform scenariului 1

Educația timpurie: verificată), cu servicii psihologice, de logope-


die și educație parentală.
Educația ante-preșcolară se adresează Evaluarea constă în observarea dezvoltării
copilului și compararea acesteia cu ținte de
copiilor de 0-2/3 ani și se derulează în creșe și
dezvoltare specifice vârstei. Odată cu rezul-
centre de zi. Deși nu este obligatorie, are un rol
tatele acestor evaluări debutează și înregis-
important în dezvoltarea fiecărui copil și fa-
trarea progresului elevului în portofoliul său
cilitează compatibilizarea vieții de familie cu
educațional.
activitatea profesională. În afara rețelei de
Educația preșcolară se adresează copiilor
creșe de stat (care trebuie extinsă semnificativ
cu vârste între 3 și 6 ani. Ea se desfășoară în
până în anul 2030), statul încurajează dez-
grădinițe, care urmăresc dezvoltarea motrică,
voltarea de creșe/centre de zi în cadrul mari-
emoțională, verbală și socială a copilului, pre-
lor angajatori (de stat sau privați), centre care
cum și crearea contextului pentru joc/joacă cu
oferă inclusiv servicii de educație ante-pre- caracter aplicat. Activitatea este asigurată prin
școlară cu program prelungit. educatoare cu studii terțiare, formate în cadrul
Activitatea din creșe/centre de zi este axată unor programe de licență specifice. Toate gră-
atât pe servicii de educație timpurie, cât și pe dinițele oferă opțiuni de program prelungit și
servicii de îngrijire a copilului, pe dezvoltarea au servicii suport, asigurate de logopezi, psi-
și stimularea motrică, emoțională și verbală a hologi și medici, pentru a garanta dezvoltarea
acestuia. Este derulată de personal de îngrijire armonioasă a copiilor, reducerea inechităților și
și personal specializat (educatori-puericultori, sprijinirea părinților în activitatea parentală. Se
psihologi, medici și asistente medicale), cu face o evaluare de parcurs a dezvoltării copilu-
studii terțiare, în spații comune, cu servicii lui și se comunică cu părinții pe marginea rezul-
medicale și de triere bine organizate (de tatelor acestora. Progresul copiilor este inclus
exemplu, vaccinarea obligatorie a copiilor este în portofoliul lor educațional.
16

.
U România Educată România Educată
U
Învățământul primar tice au absolvit învățământul superior și bene- urma unor activități de educație non-formală vățământul secundar superior. Școlile cu dife-
ficiază de formare continuă de calitate. Sunt sau informală. rențe semnificative între notarea curentă la
Învățământul primar este o formă de edu- sprijiniți în activitatea lor de un număr suficient clasă și rezultatele lucrărilor scrise semestriale
de consilieri școlari, profesori de sprijin, men- Învățământul secundar inferior vor intra sub monitorizare, pentru a garanta
cație teoretică (cu trimitere la elemente din
tori etc. În fiecare școală există personal med- corectitudinea evaluărilor și pentru a sprijini
practică), care se desfășoară sub îndrumarea
ical. Consilierii școlari sprijină demersuri Învățământul secundar inferior sau gim- cadrele didactice în demersul de a-și îm-
unui învățător pentru fiecare clasă, cu profesori
importante pentru sistemul de educație cum nazial este tot o formă de educație teoretică bunătăți activitatea la clasă, în raport cu
pentru anumite discipline. Are o durată de cinci
ar fi: prevenirea abandonului școlar, educația și include patru ani de studiu (clasele V-VIII). nevoile fiecărui elev. Progresul copiilor este in-
ani3 și începe la vârsta de 5 sau 6 ani. Abor-
parentală, prevenirea violenței și bullying-ului, Materiile sunt predate de profesori de specia- clus în portofoliul lor educațional alături de
dările educaționale au un caracter integrat,
orientarea în carieră etc. litate, cu o parte a curriculumului având carac- mențiuni privind competențele dobândite în
fiind bazate pe observație, pe explorarea în de-
În procesul de evaluare sunt utilizate ter interdisciplinar. Această formă de educație urma unor activități de educație non-formală
taliu a mediului înconjurător și pe activități
testările pe bază de calificative, cu ajutorul este comprehensivă și este completată de o sau informală și de observațiile consilierilor
specifice obiectivelor educaționale subsumate
cărora, în fiecare an, se evaluează dezvoltarea gamă largă de activități extra-curriculare orga- școlari.
profilului absolventului de ciclu primar. În pro-
elevului, cu informarea părinților cu privire la nizate sau facilitate de școli, pentru a fructifica Tranziția spre ciclul următor se desfășoară,
cesul educațional, accentul cade pe dez-
progresele făcute de elev. Există evaluări con- dezvoltarea de interese diverse în rândul co- după finalizarea clasei a VIII-a, după cum
voltarea capacității de a lucra, singur sau în tinue și standardizate la clasă, precum și eva- piilor. urmează:
echipă, pentru executarea de sarcini școlare luări anuale, cu subiecte naționale, axate pe Activitatea didactică din învățământul gim-
n Consilierul școlar va face o recomandare
simple, a competenței de a citi și a înțelege competențele cheie, standardizate și compa- nazial este derulată de profesori, absolvenți de
texte simple, a competenței de a funcționa au- rabile la nivel național. Acestea din urmă au studii superioare calificați în una sau mai multe adițională, pentru fiecare elev în parte, de în-
tonom acasă sau la școală și de a înțelege rolul de a oferi repere esențiale atât în activi- arii disciplinare și cu o pregătire pedagogică cadrare în educația secundară superioară, în
anumite concepte de bază importante pentru tatea didactică a învățătorilor, cât și pentru extensivă. Aceștia sunt sprijiniți în activitatea lor baza unui examen psihometric. Ea se comu-
funcționarea în societate (respectul, toleranța, părinți sau pentru unitatea de învățământ, în de un număr suficient de consilieri școlari, pro- nică, în scris, precum și printr-o discuție
drepturile de bază etc.). sensul îmbunătățirii serviciilor educaționale. fesori de sprijin, mentori etc. individuală, elevului și părinților. Această re-
Activitatea didactică din învățământul pri- Totodată, ele vor fi interpretate la nivel național Evaluarea continuă combină teste, activități comandare are un caracter orientativ în sta-
mar este derulată de personal format din în- pentru a fundamenta politicile educaționale în practice și observarea elevului. Se introduce bilirea opțiunilor celor mai potrivite profilului
vățători, profesori pentru diverse discipline domeniu. Progresul copiilor este inclus în notarea clasică. Există teze standardizate fiecărui elev la tranziția către ciclul următor și
(inclusiv din domeniul limbilor străine, edu- portofoliul lor educațional alături de alte naționale, semestriale, cu bareme de se include în portofoliul educațional al elevului;
cației fizice/sportului și artelor). Cadrele didac- mențiuni privind competențele dobândite în corectare clare, axate pe competențele cheie.
Rezultatele tezelor vor fi avute în vedere în cal- n Evaluarea națională de la finalul clasei a
3
Începe cu clasa pregătitoare și continuă cu clasele I-IV. culul mediei de repartizare a elevilor către în- VIII-a va include un test standardizat
18 19
U România Educată România Educată
U
național, acoperind materiile de bază. Rezul- Atât ruta profesională, cât și cea vocațională Transferul între cele trei filiere ale în- c) înscrierea într-un program de pregătire
tatele obținute la această evaluare se includ au o orientare practică și se pot derula parțial vățământului secundar superior se poate face adițională, cu durata de 1 an, derulat în
în portofoliul educațional al elevului; la potențiali angajatori sau instituții relevante anual, în baza unor examene competitive, în cadrul unui colegiu/liceu teoretic pentru
(de exemplu, pentru filiera vocațională: cluburi funcție de numărul de locuri existente înainte participarea la bacalaureatul teoretic.
n Repartizarea în învățământul secundar su- sportive, săli de concerte etc.). O mare parte de atingerea capacității maxime de școlarizare.
perior se face, pentru fiecare elev, în baza dintre liceele profesionale au regim dual, în Testele sunt comprehensive, axate pe testarea Tranziția către următorul ciclu de studii
opțiunilor exprimate de părinți și a mediei funcție de posibilitățile specifice fiecărei regiuni competențelor necesare pentru a efectua poate lua mai multe forme. Evaluarea finală
aritmetice formate din: 33% media probelor în parte. În educația profesională non-duală și transferul și nu pot fi limitate prin condiții supli- este centrată pe două tipuri de bacalaureat:
de la examenul final, 33% media tezelor în cea vocațională, procesul educațional se mentare. Testele vor permite inclusiv schim-
naționale din gimnaziu și 33% media genera- derulează atât în școală, cât și la locurile de barea anului de studiu (de exemplu, pierderea/ n Bacalaureat teoretic pe bază de materii și
lă în clasele V-VIII. În cazul învățământului muncă sau în spații speciale de practică. câștigarea unui an) și vor fi deschise și elevilor conținut disciplinar, pe care îl pot susține ab-
vocațional sau profesional, unitățile de în- Cadrele didactice din ambele filiere au ab- care doresc să „sară” un an de studiu în aceeași solvenții rutei teoretice sau absolvenții rutei
vățământ pot organiza probe de aptitudini, solvit învățământul terțiar, având o formare dis- filieră (indiferent de an), având această capaci- vocaționale. El poate fi susținut și de absol-
anterior repartizării computerizate. ciplinară într-unul sau mai multe domenii și o tate. Transferurile nu se pot face în clasa a IX-a venții rutei profesionale care au urmat pro-
pregătire pedagogică de specialitate. Supli- sau după începutul clasei a XII-a. gramul de pregătire adițională. Bacalaureatul
Învățământul secundar superior mentar, cadrele didactice din învățământul Finalizarea a trei ani în educația profesională teoretic conferă acces ulterior la ciclul de li-
profesional beneficiază de stagii de formare în sau a patru ani în cea vocațională/teoretică cență pe filieră teoretică;
Învățământul secundar superior se poate economia reală. Există servicii suport în toate conferă elevului o calificare de nivel 3 și acces
derula în colegii naționale/licee teoretice, licee instituțiile de învățământ secundar superior, in- direct pe piața muncii. Elevii din educația pro- n Bacalaureat aplicat care include un număr
vocaționale și licee profesionale pentru elevii clusiv servicii de consiliere, orientare în carieră fesională au trei opțiuni la finalul clasei a XI-a: limitat de materii și probe de ucenicie specifice
claselor IX-XII. Există trei rute distincte: teoreti- și de sprijin remedial. pentru filiera profesională absolvită. El conferă
că, vocațională (militar, teologic, sportiv, artistic Pentru filiera teoretică, evaluarea continuă a) continuarea studiilor în cadrul aceluiași liceu dreptul de acces ulterior la învățământul terțiar
şi pedagogic) și profesională. Fiecare rută are se face în clasă, prin teste, activități, teze și exer- (clasa a XII-a) pentru participarea la un ba- non-universitar (colegii cu durată de
multiple specializări teoretice, educația are un ciții aplicate. Pe ruta profesională/vocațională, calaureat aplicat, care le oferă apoi acces la 2 ani) și apoi la ciclul de licență filiera profesio-
accent parțial interdisciplinar la nivel de abor- doar o parte din evaluarea continuă se reali- calificări profesionale de nivel 5 (terțiar non- nală (cu durată suplimentară de 1-2 ani).
dare curriculară și se derulează în contexte de zează în clasă, prin teste, activități, teze și exer- universitar) și 6 (licență profesională);
învățare diverse, care să stimuleze creativi- ciții aplicate. O bună parte din evaluare se În ambele tipuri de bacalaureat, elevii au
tatea, spiritul critic și dorința de explorare/in- derulează la angajatori/locuri de practică, prin b) continuarea studiilor în cadrul aceluiași liceu posibilitatea de a alege o mare parte din probe,
vestigare a elevului. Se pune accent pe aplicații activități aplicate supravegheate sau prin probe (clasa a XII-a) pentru a accede în educația dintr-o listă predefinită de opțiuni disponibile, în
practice, proiecte și activități derulate în echipă. vocaționale (de exemplu, pentru filiera artistică). postliceală (calificare nivel 4); funcție de specializarea de studiu. Absolvenții
20 21
U România Educată România Educată
U
rutei teoretice/vocaționale care nu promovează Pentru toate programele de învățământ vate competențelor urmărite de obiectivele de zarea internă sunt decise de către universități,
bacalaureatul teoretic au posibilitatea de a intra terțiar, cadrele didactice sunt persoane care învățare (de exemplu, probe teoretice, proiecte cu respectarea legislației și a cadrului general
într-un program de pregătire adițională similar au finalizat studiile de licență și de master și de cercetare, teste în clasă etc.). Există în para- de asigurare a calității. Evaluarea se face pre-
cu cel oferit elevilor din filiera profesională care – pentru titularii de curs – doctorale. Avan- lel un sistem aplicat de evaluare, derulat la ponderent în baza unor proiecte de cercetare,
urmăresc obținerea unui bacalaureat teoretic. sarea în carieră pentru cadrele didactice uni- locul de practică. Acesta din urmă are o pon- iar în cazul doctoratului, acestea iau forma unei
versitare ține cont de o evaluare a dere mai mare în cadrul licențelor profesio- teze de doctorat. În cadrul masteratelor
Învățământul terțiar competențelor pedagogice. Universitatea nale. Transferul între instituții și specializări se profesionale, un proiect în sectorul de activi-
oferă programe de formare continuă în face în baza unui sistem de examinare decis tate poate lua locul celor de cercetare. Lu-
Învățământul terțiar este construit, din domeniul educației care să ajute la obținerea de fiecare universitate în parte. Tranziția spre crările majore (licență, disertație) sunt trecute
punct de vedere al structurii, în baza ele- de performanță în zona de predare/învățare. masterat se face în urma finalizării studiilor de în mod obligatoriu prin soft-uri anti-plagiat și
mentelor comune agreate prin Procesul Adițional, există servicii de consiliere în cari- licență și în baza unui sistem de examinare listate în baze de date publice, cu respectarea
Bologna și a elementelor proprii statelor din eră, consiliere psihologică și programe reme- decis de fiecare universitate, conform cadrului legislației în vigoare.
Spațiul European al Învățământului Superior. diale în toate universitățile. legal. Absolvenții de studii postliceale, deși Pentru toate ciclurile de studiu asociate în-
Accesul în oricare formă de studiu de licență În cadrul ciclului de licență, există filiere obțin o calificare de nivel 5, nu au acces la vățământului terțiar, se stabilesc ținte minime
se face în baza bacalaureatului, cu posibili- teoretice (care includ sub-filiere vocaționale) și studiile de masterat și doctorat și nici acces di- de mobilitate de 20% la nivel de licență și mas-
tatea organizării de testări suplimentare de filiere profesionale, cu învățare derulată în rect la licență, fiind obligatorie promovarea terat și de 90% pentru studiile doctorale. Si-
către universități. clasă sau preponderent în mediul de lucru uneia dintre formele de bacalaureat (fără a mai multan, cel puțin 5% din programele de studiu
În conformitate cu direcțiile de dezvoltare (programe sandwich – de tip dual), cu accent fi necesară parcurgerea de cursuri supli- sunt derulate în comun cu alte universități eu-
ale Spațiului European al Învățământului Supe- pe capacitatea de a executa activități com- mentare, dacă cel vizat nu consideră necesar). ropene sau internaționale, iar universitățile
rior, există educație terțiară non-universitară plexe, a cerceta și a inova. Licențele profesio- Ciclurile de master și doctorat păstrează un românești participă la programe de cooperare
sub forma unor programe de doi ani derulate nale pot avea o durată de aproximativ trei ani caracter orientat spre cercetarea științifică – cu globală ale Uniunii Europene. Universitățile
în colegii universitare (așa numitul short cycle). și pot fi compuse din studii de doi ani derulate excepția masteratelor profesionale și pedago- românești sunt reprezentate în cadrul rețelelor
Acestea oferă o calificare de nivel 5 și permit în cadrul unui colegiu universitar, la care se gice – și sunt armonizate cu recomandările europene de universități create în urma Con-
accesul pe piața muncii pentru anumite profe- adaugă un al treilea an dedicat pregătirii unei europene. Condițiile de admitere și organi- siliului European de la Göteborg din 2017.
sii care necesită un nivel de calificare superior lucrări de licență aplicate. Structural, regimul
educației secundare. Educația universitară pe programelor de licență profesională sau vo-
toate ciclurile se desfășoară în universități au- cațională include minimum un an de practică
torizate sau acreditate, publice și private, care completă derulat în afara instituției, care va fi
îndeplinesc o serie de standarde de calitate și și anul de pregătire a licenței.
sunt reevaluate în mod regulat. Evaluarea se derulează prin metode adec-
22 23
U România Educată
Descrierea sistemului de educație din anul 2030
conform scenariului 2

Un scenariu alternativ pornește de la dezvoltare specifice vârstei. Odată cu rezul-


premisa corelării nivelurilor școlare cu etapele tatele acestor evaluări se începe înregistrarea
de dezvoltare a copilului. progresului elevului în portofoliul său edu-
cațional, cu observații despre potențiale în-
Educația timpurie târzieri de dezvoltare și recomandări.
Primul nivel de educație cu o masificare
cvasi-totală (cuprinde aproape întreaga colec-
Într-o primă etapă, opțională, regăsim în-
tivitate de copii de vârstă relevantă) este cel
vățământul ante-preșcolar, derulat până la
preșcolar. Acesta cuprinde copiii cu vârsta de
vârsta de 3 ani. Acest nivel are atât rol de îngrijire
3-6 ani și este axat preponderent pe dez-
a copilului, cât și rol educațional, de formare a
voltarea abilităților verbale, cognitive, de re-
abilităților potrivite vârstei. Dezvoltarea este axată
laționare, emoționale și motrice adecvate
preponderent pe abilități motrice și afective, pre-
vârstei. Aspectele educaționale și formative
cum și pe capacitatea de comunicare verbală. ocupă o parte mai mare a timpului petrecut de
Educația ante-preșcolară se derulează în creșe copil în cadrul instituției de învățământ preșco-
sau centre de zi (adesea situate în incinta locului lar. Metodele educaționale sunt potrivite
de muncă, fiind dezvoltate în parteneriat cu an- vârstei și includ jocuri de rol, activități indepen-
gajatorii). Centrele de zi și creșele au personal dente sau de echipă sprijinite de un adult și
specializat pentru toate nevoile de dezvoltare ale lecții derulate în natură.
copilului (educatori-puericultori, psihologi, medici Cadrele didactice sunt absolvente de în-
și asistente medicale, logopezi) și oferă o serie de vățământ pedagogic și beneficiază de sprijinul
servicii suport precum educație parentală, unor consilieri, logopezi, asistenți sociali și al
medicină pediatrică primară etc. altor tipuri de personal auxiliar.
Evaluarea constă în observarea dezvoltării Evaluarea este în continuare observațio-
copilului și compararea acesteia cu ținte de nală. Rezultatele evaluării sunt comunicate
24

.
U România Educată România Educată
U
părinților și, cu ajutorul consilierilor, sunt și a principalelor ocupații, atât prin vizite de domiciliului tutorilor legali, atunci când acest educațional, alături de mențiuni privind com-
folosite pentru a fundamenta planuri remedi- studiu, cât și prin observații derulate sub îndru- lucru este posibil. Excepții se consideră edu- petențele dobândite în urma activităților extra-
ale pentru copiii care prezintă probleme în marea cadrului didactic. Evaluarea se face atât cația gimnazială specializată (de exemplu, cu curriculare asigurate de către școală și de
atingerea nivelului de dezvoltare specific prin teste și examene, cât și prin evaluarea ob- predare intensivă într-o limbă străină) sau co- observațiile consilierilor școlari.
vârstei. Toate observațiile educatorilor și con- servațională din partea cadrului didactic. No- munitățile rurale unde nu există decât școli pri- Tranziția spre ciclul următor se face în baza
silierilor sunt înregistrate în portofoliul edu- tarea se face cu ajutorul calificativelor de mare. Educația de la acest nivel este unui examen general standardizat – care aco-
cațional. progres care vor monitoriza atingerea compe- completată de o gamă largă de activități extra- peră curriculum-ul fundamental –, a opțiunilor
tențelor planificate în cadrul curriculei. Califica- curriculare organizate sau facilitate de școli, elevului (decise în baza recomandării unui
Educația primară tivele de progres vor fi comunicate părinților și pentru a fructifica dezvoltarea de interese di- consilier școlar) și a unor interviuri organizate
notate în portofoliul educațional al copilului. verse în rândul copiilor, alături de o paletă vari- cu comisii de admitere ale școlilor din urmă-
Educația primară este adresată copiilor cu Tranziția spre învățământul secundar inferior ată de module opționale. Există o serie de torul ciclu sau a unor testări specifice, în cazul
vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani și include șase se va face fără vreo selecție suplimentară, de obiective de învățare descrise în termeni de învățământului profesional și vocațional.
clase. Se desfășoară în școli aflate în proximi- regulă în cadrul aceleiași școli. competențe, iar notarea clasică este introdusă.
tatea domiciliului tutorelui legal al copilului, Cadrele didactice au absolvit învățământul Învățământul secundar superior
fiind limitată gruparea în baza abilităților în sec- Educația secundară inferioară superior și au formare atât disciplinară (pe una
torul public, pentru reducerea pe cât posibil a sau mai multe discipline), cât și pedagogică de Educația secundară superioară are o du-
segregării sociale. Educația primară acoperă o Educația secundară inferioară sau gim- specialitate. Consilierii școlari și personalul-su- rată de 3 ani și este destinată copiilor cu vârsta
perioadă formativă, corespondentă tranziției nazială are o durată de 3 ani și este destinată port beneficiază de formare de specialitate, tot cuprinsă între 15 și 18 ani. Perioada cores-
spre adolescență și pubertate. Se desfășoară copiilor cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani. Pe- la nivel terțiar. punde adolescenței, a începutului maturității și
sub îndrumarea unuia sau a mai multor învăță- rioada corespunde adesea cu pubertatea și cu Evaluarea pe bază de competențe implică a emancipării legale a copilului. Această formă
tori de clasă, cu sprijinul unor profesori specia- partea inițială a adolescenței, în care copiii au comunicarea rezultatelor școlare către copii și de educație este diferențiată pe profiluri dis-
lizați și al unor asistenți și consilieri angajați de un nivel crescut de autonomie, nevoi sociale și părinți și utilizarea lor pentru intervenții punc- tincte, existând trasee teoretice, profesionale
către școală. Toate cadrele didactice benefici- emoționale complexe. tuale destinate ameliorării rezultatelor edu- și vocaționale. Toate durează trei ani și au com-
ază de educație pedagogică de specialitate la Structural, educația gimnazială este com- caționale ale copilului. Evaluarea se desfășoară petențe diferențiate. Pentru educația profe-
nivel universitar. Un nivel similar de pregătire îl prehensivă și nediferențiată. Poate fi organi- prin teste, observație și notarea rezultatelor ac- sională și cea vocațională, 50% din educație se
au consilierii școlari. zată atât în instituții specializate, cât și în școli tivităților de grup. Se oferă feedback copilului derulează sub îndrumarea unui potențial an-
Achizițiile cognitive, sociale, emoționale generale (alături de educația primară) sau în cu privire la progresul școlar, iar cadrele didac- gajator în regim dual.
sunt complexe și acoperă o bună parte a for- colegii și licee (alături de educația secundară tice sunt pregătite să identifice și să intervină Cadrele didactice au absolvit învățământul
mării de bază a viitorului adult. Copilul este fa- superioară). Copiii participă la educația secun- acolo unde există nevoi educaționale speciale. superior și au formare atât disciplinară (pe una
miliarizat cu modul de funcționare a societății dară inferioară în școlile aflate în proximitatea Progresul copiilor este inclus în portofoliul lor sau mai multe discipline), cât și pedagogică de
26 27
U România Educată România Educată
U
specialitate. Consilierii școlari și personalul su- alegere, inclusiv probe practice derulate în Bologna și a elementelor proprii statelor din Evaluarea se derulează prin metode adec-
port beneficiază de formare de specialitate, tot cadrul unei companii sau instituții de profil. Spațiul European al Învățământului Superior și vate competențelor pe care le urmăresc (de
la nivel terțiar. Cadrele didactice din educația Universitățile au dreptul de a cere candidaților oferă flexibilitate sporită pentru studenți în exemplu, probe teoretice, proiecte de cer-
profesională și vocațională au o experiență de participarea la anumite probe ale bacalaurea- alegerea traseelor curriculare și în perso- cetare, teste în clasă etc.).
formare complementară, derulată în cadrul tului, din rândul celor aflate la alegere, pentru nalizarea învățării. Astfel, se introduc programe Transferul între instituții și specializări se
unei companii sau instituții relevante pentru că nota obținută va fi avută în vedere în proce- cu componentă de formare majoră și minoră, face în baza unui sistem de examinare decis
domeniul de studiu. Simultan, tutorii de prac- sul de admitere. Elevii vor avea acces la crite- în care o treime de credite pot fi contractate din de fiecare universitate în parte. Examinarea
tică din cadrul companiilor sau instituțiilor care riile de admitere cel târziu cu doi ani școlari altă specializare decât cea principală a dome- poate include recunoașterea învățării ante-
găzduiesc elevi în stagii de practică, participă înainte de perioada de admitere. niului de studiu. Statul acoperă cheltuielile de rioare derulate în afara sistemului academic.
la module de formare pedagogică oferite gra- Alternativ, elevii pot opta pentru partici- formare pentru un număr de locuri, în corelație Tranziția spre masterat se face în urma
tuit de către stat. parea la bacalaureatul internațional, care este cu nevoile economiei și ale societății, indiferent
finalizării studiilor de licență și în baza unui sis-
Evaluarea se face prin examene, observație recunoscut pentru admitere de către univer- de specializările alese de către studenți.
tem de examinare decis de fiecare universi-
și proiecte individuale sau de echipă pentru sitățile românești. Fiecare universitate are obli- Există programe de ciclu scurt (2 sau 3 ani)
tate, conform cadrului legal.
educația teoretică și, complementar, prin eva- gația de a anunța condițiile de admitere bazate de pregătire avansată în anumite domenii
Universitățile dobândesc un grad sporit de
luarea oferită de tutorele de practică (educație pe bacalaureatul internațional. tehnice, cu posibilitatea continuării studiilor cu
profesională) sau îndrumător (educație vo- Elevii care nu au promovat nicio formă de autonomie în organizarea programelor de
o licență.
cațională). Competențele atinse sunt trecute în bacalaureat au acces la studii postliceale de masterat și doctorat, cu respectarea preve-
Pentru toate programele de învățământ
portofoliul educațional, alături de o evaluare a doi ani, perioadă în care beneficiază gratuit și derilor Procesului Bologna. Astfel, organizarea
terțiar, cadrele didactice sunt persoane care
unui consilier de inserție pe piața muncii la fi- de un program de pregătire suplimentară pen- de noi programe poate fi aprobată de către
au finalizat studiile de licență și de master și –
nalul clasei a XII-a. tru bacalaureat. Studiile postliceale complete Senatul Universității, alături de distribuția
pentru titularii de curs – studiile doctorale.
Transferul între instituții se face, în limita oferă acces facilitat către programe de ciclu Avansarea în carieră pentru cadrele didactice locurilor între programe. Statul organizează un
locurilor disponibile, în baza unui test care poate scurt sau licență dacă pe durata acestuia universitare ține cont și de o evaluare a com- sistem de monitorizare a inserției absolvenților
fi susținut înainte de începerea anului școlar. beneficiarul reușește și promovarea examenu- petențelor pedagogice, în completarea eva- pe piața muncii, detaliat pe domenii și pro-
Tranziția către învățământul superior se lui de bacalaureat. luării performanței științifice. Universitatea grame de studiu. Universitățile care orga-
face în baza rezultatelor unui examen de ba- oferă programe de formare continuă în dome- nizează un număr ridicat de programe cu rată
calaureat care acoperă materiile de bază Învățământul terțiar niul educației care să ajute la obținerea de per- redusă de inserție pe piața muncii specifică
(limba și literatura română, matematică, o formanță în zona de predare/învățare. domeniului de studiu pot fi penalizate în cazul
limbă străină) la nivelul trunchiului comun Învățământul terțiar este construit, din Adițional, există servicii de consiliere în carieră, în care nu realizează reforme curriculare, de
minim oferit pentru toate cele trei trasee. Su- punct de vedere al structurii, pe baza ele- consiliere psihologică și programe remediale relaționare cu angajatorii sau de structură a
plimentar, elevii au un număr de trei probe la mentelor comune agreate prin Procesul în toate universitățile. ofertei de programe.
28 29
U România Educată
TABEL 1 – PRINCIPALELE DIFERENȚE ÎNTRE SCENARII
NIVEL SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
EDUCAȚIONAL
Educație Cele două scenarii au un concept similar de educație timpurie axată pe
timpurie dezvoltarea de competențe specifice vârstei. Se introduce portofoliul
educațional (păstrat pentru toate ciclurile).
Învățământ Ciclu primar și secundar de patru ani, Durata educației primare este de șase
primar alături de un an pregătitor. ani, cea a educației secundare
și secundar
inferior Evaluarea finală se face în baza unui
examen, a mediei la clasă și a mediei
inferioare de trei ani.
În educația primară nu se acordă note
sau calificative. Se păstrează
OBIECTIVE SPECIFICE
FIECĂREI ETAPE
tezelor unice standardizate. portofoliul educațional.
Tranziția se face prin intermediul unei
testări standardizate, al recomandării
unui consilier și al unui interviu sau al
unor probe specifice învățământului
tehnologic și profesional. EDUCAȚIONALE
Învățământ Durata învățământului secundar Durata învățământului secundar
secundar superior este de patru ani. superior este de trei ani, indiferent de
superior Absolvenții clasei a XI-a, ruta forma de învățământ aleasă (teoretică,
profesională, finalizează un program profesională, vocațională).
de pregătire adițională pentru a putea Educația profesională are o pondere Obiectivele prezentate în continuare reprezintă direcții generale
susține Bacalaureatul teoretic. practică de 50%.
propuse pentru dezvoltarea sistemului de educație din România.
Testul de finalizare a studiilor este
Există două tipuri de Bacalaureat standardizat și transdisciplinar, dar Cele șapte rapoarte tehnice detaliază și activități propuse pentru
(teoretic și aplicat). Bacalaureatul cu accent pe conținutul profilului. anumite zone prioritare.
aplicat permite accesul pe o rută de Elevii pot alege trei probe, în funcție
învățământ terțiar profesional. de opțiunile lor de studii universitare.
Se recunoaște și bacalaureatul
internațional.
Învățământ Există o rută de licență profesională Ciclurile de licență, masterat și
terțiar compusă din educația oferită în doctorat pot fi accesate de către toți
colegiile universitare și un an de absolvenții examenului de finalizare
educație suplimentară folosit pentru a studiilor secundare, indiferent
susținerea licenței. de ruta urmată.
30
U România Educată România Educată
U
gleză sau într-o altă limbă de circulație O2. Asigurarea condițiilor pentru generalizarea
1. Obiectivele sistemului internațională și să vorbească corect limba treptată a cuprinderii copiilor de 5, 4 și 3 ani
de educație timpurie 2018 - 2030 română; în învățământul preșcolar și atingerea unui
procent de 95% de cuprindere a copiilor
n să urmeze exemplul adulților din viața ei; până în 2025.
Viziune sectorială citate de auto-reglare astfel încât să ajungă
singură la o stare naturală de bine (echilibru n să aleagă între diverse opțiuni/variante de O3. Dezvoltarea unui cadru distinct de asigu-
În 2030, România are un sistem de educație cognitiv – socioemoțional). Este un copil cre- învățare, joacă, interacțiune și să se adap- rare a calității educației timpurii și imple-
preșcolară și ante-preșcolară dezvoltat și adap- ativ, fericit și cu un sentiment de siguranță fizi- teze la cerințele societății, să folosească mentarea lui până în anul 2030, cu
tat diversității populației, cu o rată de cuprindere că și emoțională, are noțiuni de bază despre tehnologia; evaluarea lui periodică, la fiecare 5 ani.
a colectivităților cu vârsta între 0 și 6 ani care sănătatea corpului și înțelege diferențele de
n să fie un partener de discuție, alături de părinți
Acesta va include standarde minime privind
variază între 30% pentru educația ante-preșco- gen. Simultan, Maria are deprinderi ele-
mentare de viață, în raport cu tot ceea ce este spațiul educațional, dotările, activitatea
lară și 95% pentru învățământul preșcolar. Sis- și grădiniță, în chestiunile care o privesc;
în jur (igienă, comunicare, socializare). Mai mult, psiho-pedagogică și activitățile suport (de
temul este echitabil și de calitate, pune copilul
în centrul procesului educațional și are ca anga- Maria își cunoaște rădăcinile, comunitatea și n să înțeleagă ce îndatoriri are în familie și la exemplu, standarde privind îngrijirea, hrana
înțelege modul în care acestea relaționează grădiniță; copiilor, consilierea și serviciile medicale).
jați profesioniști bine pregătiți și proactivi, buni
practicieni, familiarizați cu teoriile psiho-peda- între ele. De asemenea, Maria are următoarele n să fie tolerantă, să îi pese de colegii ei, de
abilități și competențe: animale și de natură; O4. Dezvoltarea, unificarea și creșterea calității
gogice curente. Scopul central al sistemului este
sistemului de formare inițială și continuă a
n să se joace cu copiii, să se împrietenească n să înțeleagă într-o mare măsură valoarea
educarea și sprijinirea dezvoltării personale și
personalului didactic și de îngrijire din edu-
profesionale a unor copii fericiți, autonomi, pozi-
cu alți copii, să dezvolte relații funcționale cu banilor; cația timpurie și implementarea lui începând
tivi și sănătoși, pregătiți pentru societatea seco-
aceștia, dar și cu adulții cu care inter- cu 2021. Concomitent, se vor dezvolta și ac-
lului XXI. Sistemul se bazează pe o colaborare n să facă diferența între adevăr și falsitate, tualiza standarde de pregătire și standarde
acționează (părinți, profesori etc.);
permanentă cu părinții, familia fiind un partener între realitate și fantasme. ocupaționale pentru personalul specific
în formarea și educarea copiilor. n săQ mănânce și să se îmbrace singură, să își acestui nivel educațional, precum și meca-
aranjeze lucrurile și să facă ordine în camera ei; Obiective sectoriale nisme de creștere a atractivității carierei di-
Profilul copilului dactice în acest segment.
n să înțeleagă natura și mediul înconjurător; O1. Dezvoltarea unei rețele de creșe și alte
la finalizarea studiilor servicii de educație timpurie ante-preșco- O5. Revizuirea permanentă a curriculumului,
n să facă adunări și scăderi simple; lară autorizate/acreditate care să permită pentru adaptarea la cele mai noi și mai
Maria are 6 ani, este absolventă de educație accesul a minimum 30% din copiii de 0-3 moderne abordări pedagogice folosite în
timpurie. Ea este caracterizată printr-o capa- n să folosească cuvinte de bază în limba en- ani, până în 2030. educația timpurie la nivel global.
32 33
U România Educată România Educată
U
n să socotească şi să rezolve probleme de O2. Reorganizarea evaluărilor de final de ciclu
2. Obiectivele sistemului de învățământ de bază
matematică; și a procesului de consiliere aferent eva-
(primar și secundar inferior) 2018 - 2030 luării, inclusiv printr-o standardizare a
n să rezolve probleme cu care se confruntă la itemilor de evaluare periodică, utilizarea
Viziune sectorială parte, are priorități și știe/poate să și le ur- școală, în familie, în timpul liber; unor instrumente de verificare a acordării
mărească. În școală, Maria a avut parte de un notelor și reducerea rolului examenului
echilibru între cunoștințele teoretice și cele prac- n să ia decizii cu privire la propriul parcurs de
Sistemul de educație de bază este unul de final în progresul dintre cicluri.
tice acumulate, putând să își consolideze singură învățare;
calitate, cu participare universală, rată mică de
comportamente de viață, utile oriunde va alege
n să identifice legăturile dintre curriculumul
abandon și care conferă dreptul efectiv de acces O3. Utilizarea unor portofolii educaționale care
la nivelul secundar superior, pentru întreaga să învețe mai departe. Maria face parte dintr-o să permită o mai bună monitorizare a
școlar și viața reală și să transfere
populație școlară. Învățământul de bază cuprin- comunitate care valorizează educația și părinții evoluției copilului pe durata școlarizării.
cunoștințele și competențele deprinse în/la
de durata studiilor până la momentul alegerii ei au fost implicați în alegerea rutei educaționale Portofoliul va fi generat automat, după
școală în viața de zi cu zi;
unei filiere de formare în vederea calificării. La potrivite pentru ea. Suplimentar, ea poate: completarea catalogului electronic, și va
absolvire, elevii beneficiază de existența de rute n să dobândească cunoștințe de securitate cuprinde note, evaluarea sumativă a ele-
n să lucreze individual și în echipă pentru a cibernetică adaptate vârstei; vilor pe întreg parcursul școlar, observațiile
flexibile, potrivite profilului lor personal, validate
atinge un obiectiv dat; consilierilor școlari, finalizându-se cu obți-
în urma unui proces real de consiliere în care
este implicată și familia acestora. Curriculumul n să exceleze în domeniile în care are abilități nerea unui profil și a unor recomandări de
n să ia deciziile potrivite pentru sănătatea sa, sau talente deosebite/spre care simte o recuperare, dacă este cazul.
obligatoriu și cel lăsat la decizia școlii asigură al-
inclusiv cu privire la alimentație; atracție;
fabetizarea funcțională a tuturor la un nivel care
O4. Îmbunătățirea rezultatelor obținute de
n să poată utiliza tehnologia informației la un
să garanteze formarea de cetățeni activi, care au
n să interacționeze cu alte persoane de vârsta România la testările internaționale stan-
un nivel crescut al calității vieții.
ei sau de vârste apropiate, precum și cu nivel adecvat vârstei. dardizate cu clasarea țării noastre în
adulții cu care intră în contact; primele 30 de state de pe mapamond, în
Profilul copilului Obiective sectoriale cadrul testelor PISA, până în 2030.
la finalizarea studiilor n să înțeleagă modul în care funcționează co-
munitatea locală, națională și europeană și O1. Implementarea, începând cu anul 2020, a O5. Încurajarea inovării, a creativității și a iniția-
La finalul învățământului de bază, Maria este principiile guvernanței; unui nou curriculum centrat pe compe- tivei antreprenoriale în rândul elevilor, prin
confortabilă cu propria sa identitate, a trecut tențe, concomitent cu un proces de evalu- crearea de oportunități de stimulare a in-
printr-un proces adecvat de consiliere și dez- n să citească și să înțeleagă texte relativ com- are corelat cu acesta și cu un proces teresului acestora prin diverse experi-
voltare personală, știe ce i se potrivește mai de- plexe, fără probleme majore; adaptat de formare a cadrelor didactice. mente, proiecte și simulări.
34 35
U România Educată România Educată
U
O6. Dezvoltarea unui sistem de identificare a contribuie la reducerea acestui risc. Imple- fesională se bazează pe analize economice și schimbări pe care nu le poate iniția sau influ-
ariilor de performanță ale elevilor (de mentarea acestora începând cu 2025. prognoze privind evoluția mediului economic, ența. Înțelege evoluțiile pieței muncii, pe care
exemplu, identificarea talentelor în sport, devenind un accelerator de dezvoltare al le integrează în alegeri personale de calitate,
artă, șah, abilități practice etc.) și de spri- O8. Dezvoltarea de servicii de consiliere pen- acestuia. Educația teoretică oferă bazele unei manifestă reziliență și o etică a muncii bazată
jinire a tuturor elevilor cu abilități și talente tru elevi, cu rolul de a facilita tranziția spre educații aprofundate de nivel universitar, fa- pe valorizare socială. Știe că abilitățile
deosebite pentru a atinge excelența. învățământul secundar superior. Rezul- cilitează dezvoltarea absolvenților pe planuri antreprenoriale sunt importante și caută per-
tatele procesului de consiliere vor fi discu- multiple și este centrată pe construirea de manent să și le dezvolte, asumându-și o exis-
O7. Formarea cadrelor didactice pentru identi- tate cu cadrele didactice, părinții și elevii competențe transversale, sociale și analitice. tență viitoare de adult creativ, orientat către
ficarea situațiilor de risc de abandon școlar pentru a sprijini decizia acestora privind Este corelată cu structura învățământului uni- soluții.
și crearea instrumentelor necesare pentru traseul educațional și profesional ulterior. versitar și evoluțiile din economie și din socie- Damian, fratele lui Andrei, a finalizat edu-
gestionarea acestora (de exemplu, edu- tate. cația profesională într-un domeniu tehnic. Este
cația remedială, programe de școală după O9. Creșterea ratei de promovare a testării de familiarizat cu domeniul de studiu și poate
școală, consiliere școlară și parentală, mă- la finalul educației gimnaziale la minimum munci relativ autonom într-o fabrică modernă
Profilul tânărului
suri de sprijin social etc.) astfel încât să se 80%. încă din prima zi de finalizare a studiilor. Este
la finalizarea studiilor capabil să avanseze în carieră după aprofun-
3. Obiectivele sistemului de învățământ secundar Andrei, absolventul de învățământ secundar
darea unor noțiuni de management și este fa-
miliarizat cu organizarea muncii într-o
superior 2018 - 2030 superior, are capacitate de analiză și sinteză, lu- companie. Este capabil să își exercite drep-
crează bine într-un mediu multicultural, folosește turile și să respecte îndatoririle sale de
tehnici de muncă intelectuală independent și cetățean la fel ca un absolvent al învățămân-
Viziune sectorială reciproc, între cei mai importanți actori care manifestă comportamente competitive și cola- tului teoretic.
susțin acest tip de educație (autoritate locală, borativ–constructive, conștientizează importanța
Sistemul de educație secundară din școală, angajator, elevi, părinți etc.), devenind, dezvoltării durabile și sustenabile și își ajustează Atât Andrei, cât și Damian, reușesc:
astfel, atractivă pentru toate părțile implicate.
n să lucreze individual sau în echipă pentru a
România este un sistem centrat pe nevoile proiecția asupra carierei și vieții în funcție de
elevului, adaptat nevoilor pieței muncii și ul- Educația vocațională și profesională incluzivă acestea.
atinge obiective complexe în domeniile de
timelor tendințe științifice, care formează pro- de calitate este un obiectiv prioritar pentru Andrei este un tânăr responsabil, care activitate care le sunt familiare;
fesioniști în toate meseriile de care România România, urmărit în mod distinct în cadrul deține abilități sociale bazate pe un sistem de
are nevoie și/sau tineri pregătiți pentru în- educației secundare, care aduce valoare eco- valori în care crede și pe care le practică, are n să ia deciziile potrivite pentru sănătatea lor,
vățământul terțiar. Educația secundară se nomică și reprezintă o alternativă la filiera competențe tehnologice, digitale și de comu- inclusiv cu privire la alimentație și la viața
bazează pe un parteneriat echitabil, cu câștig teoretică, atractivă pentru elevi. Educația pro- nicare care îi permit să se adapteze la diferitele sexuală;
36 37
U România Educată România Educată
U
n să interacționeze cu alte persoane, de toate permită accesul spre o formă superioară O5. Restructurarea evaluării finale (bacalaure- mitate cu politicile europene, începând cu
vârstele, inclusiv într-un context profesional; de formare, indiferent de profilul urmat. atul) pentru a reflecta mai bine natura 2020. Participarea la programele eu-
fiecărei filiere și implementarea noului sis- ropene de mobilitate într-o pondere
n să se implice în viața comunității, inclusiv în Sistemul de învățământ secundar superior tem de evaluare începând cu 2025. Ba- echivalentă cu cea a României în popu-
activitatea unor asociații civice și în anumite oferă calificări care pot fi puse în valoare pe calaureatul va include probe practice, lația totală a UE.
demersuri politice; piața muncii sau în tranziția către alte forme de eventual derulate în afara mediului școlar.
educație, inclusiv în educația teoretică (de O10. Formarea cadrelor didactice pentru iden-
n să citească și să înțeleagă texte complexe, exemplu, certificări în domeniul informaticii sau O6. Creșterea numărului de opționale, precum tificarea situațiilor de risc de abandon
fără probleme majore, și să apeleze la ajutor al limbilor străine), până în 2025. școlar și crearea instrumentelor necesare
și a puterii de decizie a elevilor în stabilirea
atunci când întâmpină probleme; pentru gestionarea acestora, astfel încât
disciplinelor urmate și a conținutului aces-
O2. Dezvoltarea unui sistem de guvernanță care riscul asociat să fie scăzut. Imple-
tora, indiferent de traseul educațional ales.
n să ia decizii cu privire la propriul parcurs ul- să stimuleze participarea activă a parteneri- mentarea acestora începând cu 2020.
terior de învățare și cu privire la carieră; lor educaționali (precum reprezentanții O7. Valorificarea experiențelor de învățare în
elevilor, părinților, ai sindicatelor și ai mediu- O11. Evaluarea periodică a specializărilor din
n să identifice legăturile dintre curriculumul alte contexte și în afara programului
învățământul secundar superior în vede-
lui privat).
școlar și viața reală și să transfere cuno- „școala altfel”, cu implicarea experților din
rea adaptării ofertei educaționale la
ștințele și competențele deprinse în/la diverse domenii în crearea acestor expe-
O3. Implementarea unui sistem de analiză și nevoile societății și ale economiei.
școală, în viața de zi cu zi; riențe de învățare.
îmbunătățire periodică (la fiecare patru ani)
a curriculumului astfel încât acesta să O12. Creșterea ratei de promovare a examenu-
n să poată funcționa într-un colectiv, în cazul O8. Dezvoltarea programelor de consiliere și ori- lui de bacalaureat la 75% din totalul colec-
susțină dezvoltarea competențelor speci-
angajării; entare profesională, alături de alocarea de tivității și organizarea de politici țintite spre
fice cerute în societate și a competențelor
norme și resurse suficiente consilierilor șco- reducerea numărului de instituții de în-
n să poată gestiona o afacere de mică anver- transversale (sociale, de participare civică
lari. La finalul ședințelor de consiliere, rezul-
etc.) ale tinerilor din educația secundară, vățământ cu rate de promovare mai mici
gură; tatele acestora vor fi discutate cu cadrele
indiferent de filiera pentru care ei au optat. de 50%.
n să dobândească cunoștințe de securitate
didactice, părinții și elevii, pentru a sprijini
O4. Operaționalizarea și punerea în practică decizia acestora din urmă privind traseul
cibernetică adaptate vârstei;
a sistemului de credite educaționale educațional și profesional urmat ulterior.
Obiective sectoriale transferabile, care să facă posibile tranzi-
țiile în interiorul sistemului educațional, O9. Creșterea numărului de oportunități de
O1. Reconfigurarea sistemului educațional ast- fără a fi necesară alocarea de ani supli- mobilitate de studiu/internship/volun-
fel încât toate traseele educaționale să mentari, ci doar acoperirea disciplinară. tariat pentru elevii acestui ciclu, în confor-
38 39
U România Educată România Educată
U
politică, cea economică, sistemul juridic, in- O2. Dezvoltarea dimensiunii internaționale a
4. Obiectivele sistemului
vestițiile în acțiuni sau derivate etc.; învățământului terțiar.
de învățământ terțiar 2018 - 2030
n capacitatea de a discerne adevărul de sursele O3. Asigurarea calității educației, respectând
studiilor de licență, sau într-un alt domeniu în nedocumentate sau false de informație; misiunea universităților și recomandările și
Viziune sectorială
care își dorește să își pună în valoare cunoștințele normele internaționale.
În anul 2030, învățământul terțiar românesc și competențele. După masterat, ea are inclusiv n capacitatea de a respecta principiile eticii
este unul de înaltă calitate, respectă principiile capacitatea de a se angaja într-un rol managerial. cercetării și regulile de citare a surselor; O4. Dezvoltarea cercetării în universități și
integrității și bunei guvernanțe, este conectat Simultan, Cristina va trebui să aibă: creșterea performanțelor școlilor docto-
la mediul global, fapt ce permite și încurajează n capacitatea de a lucra conform standardelor rale în condiții de transparență, etică și in-
existența unor instituții cu misiuni diverse, cu n capacitatea de a lucra în echipă pentru în- profesionale, având un comportament etic tegritate academică.
autonomie instituțională crescută, care bene- deplinirea de sarcini complexe; pe parcursul activității sale;
ficiază de susținere și finanțare adecvată. O5. Creșterea capacității universităților de a
Universitățile răspund așteptărilor societății, n capacitatea de a înțelege, a analiza sau a n dorința și capacitatea de dezvoltare perso- implementa politicile din domeniul în-
în ansamblu, și celor ale beneficiarilor educației, formula texte complexe, inclusiv cu caracter nală și profesională continuă. vățământului terțiar. Profesionalizarea
în mod particular, într-o manieră incluzivă și științific, juridic sau economic; managementului universitar.
transparentă, fiecare instituție de învățământ su- Obiective sectoriale
perior contribuind la atingerea obiectivelor n capacitatea de a analiza un item folosind O6. Dezvoltarea unui sistem de învățământ
strategice ale țării în domeniul educației și surse complexe și metode de cercetare de O1. Creșterea autonomiei universitare con- terțiar echitabil care sprijină accesul tuturor
cercetării, asumate la nivel național și inter- bază, dacă a finalizat o licență/dizertație comitent cu creșterea răspunderii publice studenților la programe de studiu de cali-
național. Sistemul este integrat cu alte sisteme teoretică; a universităților. tate.
educaționale europene, în condițiile emergenței
unui spațiu educațional european competitiv pe n capacitatea de inovare la locul de muncă;
plan global în atragerea de talente și resurse.
n capacitatea de a se integra pe piața muncii în
Profilul tânărului sectorul de studii finalizat/în sectorul dorit,
la finalizarea studiilor dar și de a se adapta la schimbările ulterioare;

Cristina este capabilă să se angajeze în n capacitatea de a înțelege diverse aspecte


domeniul de studiu, inclusiv după finalizarea complexe ale societății, precum viața
40 41
U România Educată România Educată
U
poate realiza prin adecvarea finanțării șco- cluzivă bună”, care să aibă în vedere speci-
OBIECTIVE TRANSVERSALE lilor din mediul rural la nevoile reale și prin
schimbarea politicilor de resurse umane,
ficul fiecărei comunități de educație. Aceste
standarde vor fi corelate cu atribuirea unor
astfel încât școlile din mediile dezavanta- mandate adecvate către instituțiile de eva-
jate să poată atrage cadre didactice talen- luare externe (ARACIP, ISJ, APL etc.), pentru
1. Obiectivele transversale: tate, motivate și pregătite pentru a face evaluarea îndeplinirii acestora.
față provocărilor specifice acestor medii.
calitate și echitate 2018 – 2030 O8. Asigurarea calității infrastructurii edu-
O6. Dezvoltarea unui mediu incluziv, prin pro- caționale în sensul îndeplinirii unor stan-
O2. Reducerea ratei de părăsire a sistemului movarea toleranței și interculturalității în darde minime de siguranță a celor care
Viziune
de învățământ (indiferent de nivelul de cadrul programelor școlare, și dezvoltarea activează în interiorul acestora (elevi/stu-
educație la care preșcolarul/elevul/stu- de programe de formare continuă pentru denți, cadre didactice etc.).
În 2030, România are un sistem educațional
dentul abandonează studiile). managementul diversității.
echitabil, care permite accesul la educație in-
O9. Asigurarea respectării principiilor de etică
cluzivă de calitate tuturor persoanelor care, O7. Definirea unor standarde clare, minime, și integritate academică în toate activitățile
O3. Sprijinirea participării la educație a tinerilor
aflându-se pe teritoriul României, beneficiază pentru ceea ce considerăm a fi o „școală in- educaționale.
cu risc crescut de abandon școlar, spre
de dreptul la educație. Educația este furnizată
exemplu, prin acordarea de pachete de
la standarde de calitate, definite prin lege, in-
servicii integrate (consiliere, cazare, servicii
diferent de vârsta, mediul socio-economic de
proveniență, nevoile speciale, religia, etnia,
de masă, servicii medicale, servicii edu- 2. Obiectivele transversale:
caționale de sprijin, servicii sociale, acces
opțiunile politice sau orientarea sexuală ale la echipamente și resurse educaționale cariera didactică 2018 – 2030
celor care învață. Aceștia au posibilitatea de specifice pentru cei cu nevoi educaționale
a-și dezvolta potențialul și talentul în folosul speciale sau cu diverse forme de dizabili-
propriu și în cel al societății. Viziune tor între actorii interni și cei externi școlii, pe
tate etc.).
acela de mentor al elevilor, pe acela de inova-
Obiective O4. Creșterea gradului de alfabetizare Cadrul didactic excelează într-o serie de tor în educație, cadrul didactic fiind o persoană
funcțională în România. roluri care îi permit să își adapteze în perma- care învață pe tot parcursul vieții și se
O1. Creșterea accesului la educație de calitate nență activitatea la realitățile unei Românii adaptează la realitățile cotidiene aflate în
pentru toate categoriile sociale, în special O5. Reducerea discrepanțelor dintre școlile moderne şi la nevoile elevilor. Aceste roluri îl schimbare. Cadrul didactic motivează elevii
a celor provenite din medii dezavantajate, din medii diverse și, respectiv, a polarizării includ pe acela de designer al proceselor de într-un proces de învățare din ce în ce mai au-
sub-reprezentate în acest moment. sistemului educațional. Acest deziderat se învățare, facilitator al învățării, pe cel de conec- tonom și facilitează dezvoltarea de compe-
42 43
U România Educată România Educată
U
tențe conform profilului elevului. Toate proce- O2. Implementarea unui nou sistem de denților, încă de la admitere și până la finalizarea tare folosite în evaluarea elevilor și uti-
sele de formare inițială, specializare sau for- pregătire inițială a profesionistului în edu- studiilor, se va face în strânsă corelație cu profilul lizarea lor pentru compararea rezultatelor
mare continuă, precum și structura sistemului cație, cu creșterea substanțială a exigenței de învățare al elevului/studentului. Rezultatele școlare și creșterea încrederii societății în
de avansare în carieră țin cont de nevoia de a selecției și sporirea ponderii abilităților evaluărilor (cu excepția celor de admitere) ex- sistemul de notare din școli. Utilizarea
forma, de a pregăti şi de a avea în sistem cadre practice, în contexte diverse. primă obiectiv dobândirea competențelor asu- acestora inclusiv pentru recunoașterea în-
didactice care performează în rolurile amintite. mate de programul de studiu, în baza eforturilor vățării formale și informale.
Performanța pentru cadrele didactice O3. Dezvoltarea programelor de formare con- proprii constante depuse de aceștia, fiecare
înseamnă nu doar excelență (pentru elevii cu tinuă, inclusiv prin implementarea unui nou diplomă de absolvire/ titlu academic acordat(ă) O4. Utilizarea sistemelor informatice atât în
rezultate deosebite), dar și progres (pentru ele- sistem de monitorizare a rezultatelor și a fiind reflectat(ă) în activitățile desfășurate și în procesul de evaluare, cât și în car-
vii care au rezultate școlare mai scăzute). nevoilor de formare, de evaluare a impactu- conținutul original produs pe parcursul ciclului tografierea rezultatelor elevilor și stu-
lui și de recompensare a cadrelor didactice. de studii. denților.

Obiective
O4. Implementarea unui sistem de manage- Obiective O5. Implementarea unei abordări coerente,
ment al carierei didactice cu grad înalt de bazate pe competențe, la toate nivelurile
O1. Dezvoltarea unui profil de competențe al
flexibilitate pentru a permite trasee dife- și disciplinele, în domeniile de bază – scris,
cadrului didactic (per profil de carieră și per O1. Revizuirea și îmbunătățirea progresivă a
proceselor de evaluare din parcursul edu- citit și matematică –, pentru ca acestea să
nivel) și a unor standarde ocupaționale rențiate de carieră și pentru a încuraja
cațional al elevilor și studenților: la mo- devină niște repere-cheie în evaluare.
profesionale naționale corespunzătoare atragerea și păstrarea celor cu talent di-
acestuia. dactic în sistemul de educație. mentele de prag (sumative), cât și pe
parcurs (formative), prin tranziția spre eva- O6. Reorganizarea sistemului de formare ini-
luări asigurate calitativ, care beneficiază de țială și continuă a cadrelor didactice, inclu-
sprijin instituțional adecvat. siv a celor din învățământul universitar, în
3. Obiectivele transversale: vederea creșterii pregătirii acestora în
evaluarea elevilor și studenților 2018 – 2030 O2. Dezvoltarea și activarea, începând cu domeniul evaluării teoretice, dar mai ales
metodologice (proiectarea și realizarea
2020, a unui mecanism dinamic de reglare
a proceselor educaționale pe baza eva- evaluărilor, colectarea, interpretarea și uti-
Viziune educației – în sistemul de evaluare din în-
luărilor rezultatelor învățării elevilor și stu- lizarea rezultatelor evaluării, revizuirea pro-
vățământul preuniversitar și superior prin re-
denților, pentru a întări relația dintre priilor demersuri de evaluare).
Până în anul 2030, va crește relevanța eva- vizuirea cadrului strategic, metodologic și curriculum și evaluare.
luării și încrederea factorilor implicați – elevi, operațional-tehnic al evaluărilor, respectiv prin O7. Asigurarea transparenței și a corectitudinii
studenți, profesori, părinți, management edu- asigurarea calității și a relevanței evaluărilor O3. Elaborarea unor standarde și a unor evaluărilor din învățământul superior prin
cațional și instituții responsabile în domeniul elevilor și studenților. Evaluarea elevilor și stu- descriptori corespunzători scalelor de no- combaterea fenomenului de plagiat.
44 45
www.romaniaeducata.eu

S-ar putea să vă placă și