Sunteți pe pagina 1din 24

Omagiu Preşedintelui ţării

Strălucitul simbol al unitătiinoastre

Frontul Democraţiei şi Unităţii Socialiste


Expresia solidarităţii de voinţă, conştiinţă
şi acţiune a Întregului popor

24 ianuarie 1859 -' 24 ianuarie 1980
„U niţi in cuget şi-'1 simţiri'_'
Strălucitul simbol al unitătii noastre
'
ln luna ianuarie a fiec ă­ re sc ritmului intens şi spiritului atlt de găm şi valoare, adăugăm vieţii o .altă înăl ­ neaştii României socialiste. Ea TI cere res-
rui an, într-un singur gind fecund imprimat muncii, gindirii şi dez- ţi me şi bunăstării întregului popor o alt ă ponsabilitate şi un spirit mereu viu, o
şi intr-o singurii simţire, ce- voltării noastre pe toate planurile, spirit amplitudine. efervescenjii într-adevăr revoluţionară, o
tăţenii patriei noastre cin- materializat în ştiinţa conducerii sociale, Pentru cineaşti acest spirit revoluţio­ atitudinea exigentă fata de sine şi faţă
stesc ziua de naştere in arta de a gindi şi a prevedea creşterea nar pe care ln repetate rinduri l-a invocat de arta sa, pe milsura cerinţelor epocii
a tovarăşului Nicolae riguroasA, înnoitoare, cuprinzătoare, de Secretarul general al partidului, este firul şi a menirii artistului în societatea noas-
ceau,eacu, fiul cel mai iubit al poporului a stimula munca, construcţia şi dezvol- roşu al manifestării sale. «Întreaga acti- tră ln centrul creaţiei se află omul, un
nostru, simbolul idealurilor şi năzuinţelor tarea poporului nostru. Acest spirit şi vitate politico-educativă - sublinia tova- om care cu fiecare zi devine mai com-
noastre, al fiinţei noastre naţionale. acest ritm nou şi cuceritor de noi înălţimi răşul Nicolae Ceau,escu - trebuie să plex, mai spiritualizai - am spune că
ln aceste zile ale lui ianuarie din de- pe spirala progresului social şi uman fie pătrunsA de un puternic suflu revolu- devine mai om şi prin aceasta cu atît
ceniul al nouălea, în care am păşit cu caracterizează poporul nostru de cind ţionar, comblitind manifestările retrogra- mai greu de parafrazai în noua sa com-
incredere ln viitor şi ln vastul orizont pe la clrma ţării se află tovarăşul Nicolae de, mentalităţile înapoiate, cultivind înal- plexitate. Trecutul este citit cu ochii pre-
care ni-l deschide glndirea. profundă a Ceau,esclL Acum, după Congresul al tele idealuri ale socialismului şi comu- zentului, prezentul îşi descoperă sorgin-
preşedintelui ţării, inspiratoarea munci i XII-iea al partidului sîntem în faţa unei nismului, teoria ştiinţifică a materialismu- tea în trecut. Aceasta este magistrala
noastre neobosite, s-au desfăşurai lu- noi etape. «Documentele programatice a- lui dialectic şi istoric». permanentei noastre. ArtLstul este con-
crările Congresului Frontului democraţie i doptate de Congresul partidului - a sub- Necesitatea unei noi calităţi, condiţie ştiinţa vie a epocii lui, dar aceasta 1i
şi unităţii socialiste, care au culminat cu liniat secretarul general al partidului primordială a unei creaţii superioare - cere sA vibreze la intensitatea ei, să de-
realegerea tovarăş ul ul N lcolae asigură ridicarea pe o treaptă calitativ mai profundă în gindire şi mai aleasA în vin.A mesagerul conştiinţei ei dinamice
Ceau,eacu ln calitate de preşedinte al superioaril a societăţii noastre, a întregii exprimare - îşi are în această indicaţie , de făuritoare a unei lumi noi. A fi artist
F.D.U.S. A fost încă un prilej după lu- opere de edificare a socialismului şi co- in documentele de partid, ca şi in bogăţia al unei asemenea epoci presupune o
criirîle Congresului al XII-iea al P.C.R. munismului în România. Ele deschid în- de sugestii şi lndrumări dată de Secre- stare de incandescenţă creatoare. O pil-
de a privi lungul drum pe care l-am par- tregii noastre naţiuni largi orizonturi de tarul general al partidului la întilnirile cu pîire de o clipă nu este in stare sA lumi-
curs plnă acum in construirea noii noas- muncă şi creaţie, jalonează un amplu cineaştii, drumul limpede trasat al acti- neze sensurile bogate ale unei astfel de
tre societăţi, precum şi de a desprinde şi mobilizator program de înflorire multi- vităţii creatorului în societatea noastră . epoci. E nevoie de veghe permanentă, de
din noianul de fapte, date şi cifre nu doar laterali! a României socialiste. Dezvol- Cinematografia este şi ea un exemplu al cunoaşterea multilaterală şi profundă asu-
un bilanţ statistic ci unul al conştii nţe i tarea şi modernizarea bazei tehnico-mate- progresului nostru generai. Ea se afl ă pra unei lumi care progresează cu paşi
noastre în faţa propriului destin. România riale a societăţii, creşterea în ritm susţinut astăzi ln fata cerinţei de a produce un de uriaş. Un exemplu strliiucit pentru noi
de astăzi, România soci alistă care îşi a economiei naţionale, afirmarea cu pu- numar mai mare de filme - va trebui in toţi TI oferă prin gindirea sa, prin munca
înscrie devenirea pe orbita ţiirilor evolu- tere a revoluţiei tehnico-ştiinţifice vor a- scurt timp să producem 50-60 de filme sa şi prin patriotismul său înflăcărat, pri-
ate, civilizate, cu o structurii modern.A şi sigura ridicarea gradului de civilizaţie al 1 anual - dar acestea vor trebui sA fie şi mul cetăţean al ţării. Iar acest ianuarie
echilibrat!, România progresului multila- întregului popor, consolidarea şi mai pu- mai bune. Putem spune cu toată anga- devine prin evenimentele sale - slirbă­
teral, a grijii pentru om, pentru bunăstarea ternică a modului de producţie socialist, jarea şi satisfacţia că noul an este mar- torirea zilei de naştere a tovarăşului
lui, pentru creşterea lui deopotrivii mate- intărirea forţei materiale şi spirituale a torul apariţiei unor filme care vestesc Nicolae Ceau,eacu, Congresul al II-iea
rială şi spiritualii, este ţara care a ştiut ţării, a independenţei şi suveranităţii împlinirea acestor deziderate. Fiimeie care al Frontului Democraţiei şi Unităţii so-
sA îmbine armonios efortul de înnoire şi României socialiste». · vorbesc despre realităţile noastre, ca şi cialiste şi Ziua Unirii, simbolul însuşi al
creştere cu acela al aprofundării şi cris- Acest spirit revoluţionar constructiv , despre trecutul no stru. poartă marca unei unităţii noastre în jurul partidului. ln ju-
talizării conştiinţelor şi permanenţei noas- armonios şi cuprinzător este dimensiunea mai profunde glndiri şi a unei mai alese r ul ctitorului României socialiste, tova-
tre ca popor. determinantă pe care Preşedintele ţări i ţ i nute estetice, caracteristici ce vorbesc r ăşul Nicolae Ceauşescu.
Toate aceste acte şi fapte ale României o înscrie în istoria vie a prezentului, ca despre o . evoluţie atit de mult aşteptat ă .
socialiste, care-şi găsesc ecouri de pre- şi in conştiinţa noastrA, ln convingerea Cinematograful, arta cea mai populară, «CINEMA»
ţuire pe toate meridianele lumii, se dato- noastră că, adăugind vlrstei ani. ii adău - este o condiţie care obliga imens pe ci-

Festivalul filmului la sate devenită tradiţională în viaţa spirituală a sa- respective. De pildă , la Luncoiul de jos, vi-
tului soclalist,a început în acest an la scurt zionările s-au desfăşurat în cadrul aniversă­

O traditie
'
timp după încheierea lucrărilor celui de-al
XII-iea Congres al P.C.R., afllnd în progra-
rii a 2 OOO de ani de minerit pe plaiurile bră­
dene. Şi în consecintă s-au proiectat filme
pe teme adecvate.
mul de perspectivă trasat întregii noastre
in viaţa spirituală a satului cinematografii un nou imbold pentru Inten-
sificarea şi lmbunătăţirea calitativă a mun-
- SI revenim la filme. Care este re-
pertoriul acestui popular festival?
cii cultural-educative prin film. Lucrătorii - Ca să aveţi o imagine a întinderii
din Intreprinderile cinematografice jude- acestei manifestări cinematografice, tre-
ţene, în colaborare cu unităţile judeţene de buie să vă spun că o reţea de 5 500 cinema-
cuttură şi educaţie socialistă, pe baza re- tografe săteşti participă la organizarea
comandărilor Centralei Româniafilm, au acestui Festival. Fiecare cinematograf pre-
elaborat din timp planurile detaliate ale zintă în cele două luni (de la 2 dec. 1979 -
unor acţiuni de o mare diversificare in la 31 ian: 1980) cfte două programe pe săp­
scopul de a integra vlzlonlirlle propriu-zise tămlnă, adică un total de 16 programe.
din cadrul Festivalului lntr-un context cul- Printr-o banală lnmulţire aflăm deci că, în
tural-educativ mai larg. lntreaga ţară, se prezintă 88 OOO de astfel de
programe, compuse desigur din filme de
'..-Puteţi să numiti citeva dintre aces· lung şi scurt metraj.
te acţiu'nl? - Ce număr de filme intră în compe-
- Aria este, aşa cum spuneam, foarte nenta acestor programe?
largă. S-au organizat concursuri adresate - Fondul de filme rulaţ mă refer la cel
in special tineretului, pe teme de cultură străin, este cel din ultimii cinci ani. Filmul
cinematografică privind filmul românesc românesc nu are, desigur, limite de difu-
Jn primul rtnd: s-au organizat expuneri, zare. Avem astfel aproximativ 700 lung
simpozioane şi mese rotunde pe teme ca: metraje artistice, străine şi româneşti -
Realizări şi perspective ale cinematografiei dintre care 21 tn premieră pentru cinemato-
româneşti ln lumina programului adoptat grafele săteşti
(este vorba de filme ca
la cel de-al XII-iea Congres al P.C.R.; Pagini Speranţa, Ora zero, Teatrul cel mare,
glorioase din lupta şi munca tineretului re- Ultima trontlerii a morţii, Mihail, cline
flectate în filmul românesc - urmate de de circ, etc.) şi rulăm o mie de scurt me-
proiecţia filmelor Rîul care urcă muntele, traje (documentare şi animaţie), din care
Pe aici nu se trece, Speranţa, etc.; 28 premiere din acest an. Pe de altă parte,nu
Grija faţă de avutul obştesc , prelegere ln- trebuie să uitaţi cii ln fiecare an apar noi
soţită de filmele Proprietarii, Cianura şi generaţii de spectatori şi mă refer ln special
picltura de ploaie- S-a discutat de ase- la şcolari , pentru care filmul nostru istoric
menea relaţia carte-film urmată de proiecţia Dacii, Columna, Mihai Viteazul, Ştefan
filmelor Dincolo de pod, Tânase Sca- cel Mare, Buzduganul cu trei peceţi,
tiu, etc. Simpozioane speciale au fost org a- sini pentru el tot premiere.
nizate pe tema filmelor pentru copii: ilu stra- - Cifrele sînt într-adevăr impresio-
te cu Mama şi seria filmelor cu Vero nica. nante .i nu mii indolesc c:li fi audienta
Am citat desigur doar citeva dintre exemple- publicului este pe misura lor.
le posibile. O altă serie de acţiuni s-a ocupa i - ln ultima ediţie s-au înregistrat peste
de propaganda vizuală a filmelor. Fiecare zece milioane de spectatori. Scopul nostru
Cu prilejul prezentei ediţii, a XXIII-a, judeţ a tipărit afişe (40 OOO în toată tara), principal este ca prin programe ctt mai va-
Sini peste doul decenii de ne-am adresat directorului general al invitaţii pentru spectacolul de deschidere, riate sli contribuim prin film la educaţia
cînd a fost iniţiat «Festiva- Centralei Româniafilm, tovari,ul Marin cine-calendare pentru elevi (100 OOO exem- cultural-politică a tinerelor generaţii, să
lul filmului la sate» des- plare în toată ţara), panouri pentru filmele
fqurat pe tot cuprinsul ţi­ Stanciu, cu rugimintea ai ne vorbeasci lmbogăţim tradiţiile vieţii spirituale a satu-
despre oemniflcaţia acestei ample ma- româneşti ln premieră, şi multe altele. În lui nostru socialist.
rii ln ultima luni a anului
ce oe încheie ,1 ln prima nifestări. unele regiuni, manifestările Festivalului au
luni a anului ce incepe. - Festivalul filmului la sate, manifestare fost legate de aniversări specifice locurilor Adina DARIAN

2
Mult iubite şi stimate tovarăşe Nicolae CEAUŞESCU,
toţi cineaştii din ţara noastră vă urează din adîncul inimii:
LA MULTI , ANI!
spre fericirea poporului nostru şi continua înălţare a Patriei noastre

3
Filmul documentar nu trebuie să fie un simplu martor
- Aţi Intrat ln clnemato- cunoaşterea sa, ca atare, de către critici ca

B
gratie ca acenariat de filme Georges Sadoul şi de alte peo sonalilăti
documentare? Ce lnaeam- importante ale cinemetografiei mondiale,
il:lflla ni aceaata? cum ar fi regizorul englez J . Grierson. Astăzi
- Am Intrat ln relatil mai nu facem filme mai putin bune. Ele au r6mas
directe cu filmul ca scenaoist tnsi la nivelul de atunci, Jn vreme ce cine-
amator, pe clnd eram student matograful mondial a evoluat pe multiple
la Filosofie şi la Conservatorul din Cluj. planuri.
Am obţinut un premiu la un concurs na-- Cauzele pentru care nu mal slntem com-
tlonal de scenarii prin anii 1949-50, probabil petitivi sini mal multe. Filmele noastre au,
primul concura de acest gen din RomAnla. de obicei, o bătaie prea scu11ă. Sini făcute
Clnd mi s-a lnmlnat premlul,eram student sl fle folosite doar pe plan local. Lărgirea
la Institutul de Arti Cinematografici din paletei tematice ar uşura accesul şi ar fa-
Bucureşti, unde am ficut o specializare la cilita succesul nostru ln competiţii inter-
sectla de scenarii. Profesooi şi student! In- nationale.
vitam pe atunci, cot la cot, ceea ce este - Regizorul de documentare este
filmul şi acest lucru ml se pirea extraordi- foarte aproape de dinamica edltlcirli
nar. După absolvire am lucrat ca redactor. Rominlel de azl Calitatea lui de repor-
autor de comentarii •i scenarii de filme ter ii ••••i în rlndul lntll al oamenilor
documentare şi de fictiune, de scurt şi de presi. $1 totu,1, posibilitatea de a
lung metraj şi abia după 10 ani am început alege subiectele, fi nu numai de a fi
să lucrez ca regizor. Probabil ci practica ales, ca ai zic •••· de Importanta lor li
scenaristică şi redactlonală mi-au dat un di documentaristului '' un sentiment,
anume ascendent ln munca de regie, con- pini la urmi tonic, de «lnsatlsfactle» ce
stlnd ln capacitatea de a-mi glndi şi elabora ar putea ai vini din abaanta unor pro-
filmele la care am lucrat. puneri personale care al lnveatlgheze
- Slnteţi prin urmare un acenarlst realitatea ln latura el mal puţin apect•
devenit regizor. Dar toarte mulţi regi- culoasi, dar tot atlt de •griltoare•?
zori de documentare 1,1 tac alnguri ace- Puteţi ai·ml daţi un exemplu ln sensul
narllle... Si ne expllcim aceaata prin preclzirllor mele?
preponderenta atructurllor realului, a - Noi slntem cronicarii marilor lnfăptuhi
vieţii care aa organlzead «d• la alne», contemporane din România. Ne lndeplinlm
dupi criterii mal puţin aubJugante pen- o datorie celătenească atunci clnd arlltllm
tru autorul d• film? (Nu exclud criteriul milioanelor de spectatori cum se materiall-
eatetlc, auprem, acela care di regizo- zeazli, pe cuprinsul tări i, marele efort crea-
rului de documentare dreptul de a fi tor, contrlbutla Partidului Comunist Român
autorul filmului aiu). in frunte cu tovarlşul Nicolae Ceauşescu,
- Specificul filmului documentar obligă la edificarea societăţii socialiste multila-
pe scenarist şi pe regizor să fle aproape teral dezvoltate. Efo11ul nostru trebuie ex-
unul de altul, pini la confundare. Pe de o tins lnsl şi mal mult. Filmul documentar
pa11e, pentru cil regizorul-scenarist se obli- nu se poate multumi sl participe doar la
gă Implicit să tranapunli ln film ceee ce a consemnarea victoriilor deja obtlnute, el
notat tn scenariu, iar scenaristul-regizor sli trebuie sl joace un rol propulsor şi pe par-
imagineze doar asemenea structuri care cursul luptei, pentru ·1nfăptulrea diferitelor
slnt realizabile ln genul documentar. Cu obiective, sl releve contradictlile ce se
toate acestea, ln procesul de filmare, sce- ivesc, fenomenele pozitive şi negative a'9
nariul este supus Inevitabil unul şir per- vietii sociale. Văd, de aceea, necesari o
manent de adecvliri la realitatea concretă. mal largi gama de filme vizlnd lndreptarea
Se poate spune că scenariul se rescrie şi unor moravuri, necesitatea foloslrtl, Tn mai
se completează aproape la fiecare cadru, largi măsuri, a satirei şi umorului.
iar această rlspundere cade, vrlnd-nevrlnd - Calitatea, problemi asupra cirela
pe umerii regizorului de film . vlzlnd mal cu seamli aparentele. Ca atao e - în ceea ce priveşte documentarul, e1 se centreazi eforturile noastre ln cinci--
- Ce aena are evenimentul fi ce aens nu se poate spune dl stilul expozitiv spo- bine, in documentar nu poate fi vorba de naiul pe cars n lncepem, aduce „adar
faptul de excepţie pentru munca unui reşte gradul de lntelegere. Ba, dimpotriv ă . fictiune. Aici faptele nu sini lmapinate de o noul orientare fi ln clmpul de preo-
documentarist? Ceea ce nu lnseamnă ci stilul expozitiv autor. ele sini culese direct din realitatea cupirl ale documentarl,tllor? fn ce re-
- Aş disjunge, lntr-adevăr. Intre eveni- trebuie exclus cu desăvlrşlre. obiectivă. lntrebarea care se pune este zidi aceasta?
ment şi faptul de exceptie, ln sensul că - Nu o datA ne atlim lnai ln situaţia cum poate deveni faptul autentic, cules - ln productla materlall a fost Introdus,
primul poate să nu fle de exceptie, ci un de a lnreglstra comentarii ce, volndu·ae direct din realitate, un fapt a111slic, plin de pe buni dreptate, criteriul aprecierii efi-
fapt obişnuit. «calde», lncerclnd si-i clftlge pe apec· semniflcatle? Nu prin flctiune, nu prin ln· cientei economice dupli valoarea produc-
- Riapunderea de a prezenta faptul taior cu o cucernicie metaforici ce rar ventaree unor sltuatli, ci prin transfigura· tiel nete. Trebuie sl operlm şi ln film cu
ln tenalunea lui unici, •I cu Importanta se teme de Inflaţia poetlzanti, Ignori rea faptelor culese din realitate. Mijloacele un criteriu asemănător. SA măsurlm mal
lui economici ,1 umani, nu credeţi el pur ,1 simplu datul real al Imaginii, de transfigurare, Jn documentar, sfnt, ln exact operlnd cu valori autentice, nu cu

artlatlc,.„
obligi la o responaabllltate fi ln plan
tel Incit lncrederea ln reali-
tate ai se conjuge cu nelncredere„fer-
torta el de a vorbi de la sine. Ce e de
ticul?
- Nimic nu e mai suplrltor ln film decn
esentl, selectla, montajul, sublinierea prin
tex~ muzici şi efecte sonore. Prin toate
aceste mijloace evenimentul autentic se
false valori, valoarea de creativitate netl
implicatl ln film de fiecare participant la
actul de creatle. Aceasta presupune o mai
tlli, ln aderenta la compoziţia gata ti- mimarea poeziei. Unei asemenea rezolvl1i subiectivează, putlnd să doblndească un exectă Individualizare a Implicării sau ne-
cuti a lntlmplirli (lntlmplare ln sens li este de preferat stilul expozitiv, de care plus de valoare, o semnlficatle artistică. impllclrll artlatlce ln film. Or, neimplicarea
tllozotlc, de adevir al necesitiţll)? vorbeam mal lnalnte. Existl însă situatii ln - Şi aceasta chiar nu ţine de dome- in mod creator reduce, nu odatl. la zero
- lntlmplarea nu surlele decn celor pre- caoe textul, Judecat ln sine, are reale vir- niul dicţiunii»? Documentaristul nu are toate celelalte valori cheltuite ln film. Nici
gătit! să o lntlmplne. Regizorul de film do- tuţi literare, chiar poetice, •i cu toate aces· de luptat cu preJudeciţl ce-l lncorae- decorurile, nici costumele, nici pelicula fo-
cumentar trebuie să aibă idei destul de pre- tea el poate să fle nepotrivit, pentru că nu teazi ln libertatea lui de a fi artist, de a losltl, nici caracterul major al temei, nu
cise despre filmul pe care urmeazli d-l fuzionează ln sinteza cinematografică , ră· crea? De unde vin ele ,1 pini unde e pot salva un film ln care nu s-a Investit
faci ·~ totuşi, destul de «labile», Incit ele mine mereu undeva deasupra. Dacă-l uo - vinovat de ele regizorul care semneazl creativitate. Iar dacă acceptlm sll sanc·
să lase loc oriclrui fapt autentic, fie el chiar mlreştl, nu mal vezi imaginea, Iar dacă o filmul? ţionlm lipsa de pa11icipare creatoare tre-
neprevăzut, clnd acesta poate fi pu116torul urmăreşti, pe aceasta, nu-l mai poti auzi - Libertatea de creatie ln documentar buie să acceptllm şi evidenţierea partlci-
unei semnificatii, al unei expreslvttitl spe- pe el. Un fel de Incompatibilitate care, în nu e un dat ce vine din afara autorului, nici plril cu succes a a111stulul la actul de
ciale. Din acest punct de vedere, scenariul loc sll ducă la conjugarea cu Imaginea. exclusiv dlnlluntrul lui, ci rezultatul reci· creatle.
de film documentar ar putea fi definit ca duce la divorţul lor. Mllsura poeziei unui proc conditional al celor doul surse. Ar· - Aveţi ln urmi o activitate bogată,
fiind acea lucrare pregltlloare care-i per- text de film trebuie foa11e bine cumpăni tă tistul adevllrat, artistul responsabil talen- ca autor de document8re. Un stil al fli·
mite regizorului s-o lncalce, sub presiunea ln ansamblul filmului, pentru ca sl nu in- tat, este creator de libertate prin faptul că melor Hmnate de dv. e firesc si se fi
faptelor autentice, ln timpul filmării, lării a tervină această ruptură, atn de aupărătoa 1e op(lunlle lui contribuie la dezmărgln i rea conturat in acest :istimp. Definiţi-l,
trida, prin aceasta, ideea filmului, ci, dim- ln film. oamenilor, la înarmarea lor cu cunoşt i nţe t:anacrletl·I el...,entele de bazi.
potrivă, slujind-o. lntultla artistici m-<i pus - Ce lnţelegeţl prin protealonallamul capabite să asigure acel impact necuMH - Am realizat filme ln gen uri foarte dile-
adesea, totuşi, ln sltuatla sli constat că unul autor de documentare? cu realitatea. ' ite. Clnd am făcut filme patetice am pus
ceea.ce Imaginasem acasă, ln scenariu, să - El presupune buna cunoaştere a reali- frlnă retorismului, impllclnd patosul ca pe
e1lste întocmai ln realitate. O aperceptie tătil lnconjuratoare, cu deoseplre a cele• - Si trecem o Idee prin Inimi. lmpad un dat obiectiv ln imagine(._ d• trepte,
care seamlni oarecum cu situaţia fn care, care formează obiectul fllmlrii. Şi, ln con- cu realitatea, cum aţi zis, poate al fle Stuf, Spre cer etc.). Am făcut comedii,
ln astronomie, o stea e descoperltll nu prin seclntll, capacitatea de a alege cele mai '' aceea ci vom produce mal multe dlslmullnd lntentlonalitatea comici, adop-
lunetl, ci prin calcule matematice. adecvate mijloace tehnice şi de expresie filme de lung-metraj. cre,terea nume- tlnd tonul candid, pentru ci nimic nu tre-
- lati cum am obţinut o definiţie ,;, spre a reliefa Ideea. Apoi, capacitatea de rici • de fiecare datA Invocat.I ca argu- z eşte un zlmbet mai generos decn lmpac·
Imediat o metatori, d••I nu pomlsem a lucra cu gratie, firă mişelii ln plus şi . ment al sporirii responaabllltlţli pentrv tul candorii cu sltuatllle cotidiene (Bucu·
la drum cu «scenariul» lor.- Cum apre- dacă se poate, strecurlndu-te ca o umb ră calitate. ln compartimentul documen- :eftlul vizut de la un metru lnilţlme,
ciaţi dumneavoaatri reletla dintre anec- Imaterială prin realitatea dată. Generalii nu tarului, la «Sahla», deci, cum ae traduc Scrisoare din ora,ul nou). Am realizat
dotici ,1 poezia unul documentar? au şanse man de reuşltl ln filmul docu- aceste Imperative are cinematografiei anchete sociale atrlibătute de lirism (I„
- Problema aceasta s-ar putea pune ln mentar. noastre? cuslnta) sau demascatoare (Cuţitul). Am
aceiaşi termeni ln care ea se pune în llte- - Cu atitea galoane de la atltea "bi· - Numai ln contextul unei anumite can- Ileul filme despoe peisajul românesc (Vr•
raturl. Anecdotica şi poezia din poemele Ulii», dumneavoastri ln•lvi aţi luat cu litlti pot apare opere de valoare, adică un mea tlnulul), şi chiar filme de anlmatle
lui Marin Sorescu nu se exclud, ci se con- asalt gradul ln cauzL. ln ce fel consi- anumit grad de calitate. Ceea ce nu ln- sau fictlune (Tudorei ' ' Vaalllci, Bile-
ditionează, atlta vreme cit anecdoticul nu e deraţi ci se manltesti uneori experienţa seamnă că există un raport direct propor· taful lui Utlcu, Un petec de hlrtle). Af
practicat ln sine. ln filmul Cutltul, un lndl· de documentarist a cutirul regizor care tional Intre cantitate şi calitate. Dimpotrivă. spune ci toate s-au caracterizat printr-o
vid, plesnind de sănătate, loveşte cu cu· a trecut demult la filmul de ficţiune? i;'oate exista o sltuat1e ln care, dincolo de mare sinceritate a tonului, prin realism şi
cuţitul ln inimă pe un tlnăr. Cel care-l - Aproape loji marii regizori s-au for· o anumită cantitate, calitatea să fie ln de- simplitate.
salveazl, ln extremis, dupli o operatle mat la şcoala documentarului. Experienţa clin fie din cauza Insuficientelor de ordin - ln lncheiere, o indiscreţie. Cursa
cumplltl, sini doi chirurgi, dintre care de la filmul documentar prilejuieşte familia- material, fie din lipsa unul număr cores- de fond a documentarului nu v·a dat
unul se află dupli al doilea infarct iar rizarea cu serviciile tehnicii cinematogra- punzător de lndiYidualităti creatoare. Acest niciodatA nostalgia dupi o Hmnituri
celllalt are stomacul rezecat. Alăturarea fice, cunoaşterea ambiantei şi a problema- lucru este valabil atn pentru filmul de fle· pe un lung metraj, prHupunlnd ci unul
acestor două situatil, ln fapt anecdotic. ticii sociale, manlfestlrlle concrete ale vle- tlune cit şi pentru documentar. din filmele realizate ar fi putut deveni
cantine ln sine germenele poeziei, dacă nu til autentice, lntr-un cuvin!, o mai adecvată - Filmele dv. au obţinut prestigioase «de ficţiune»?
chiar exprnsla el deplinii. Este Impresio- apropiere de vletii şi de film. distincţii Internaţionale, la festivalurile - Consider ci viata mea este prea scurtă
nant sl constat! ci omenirea progresează - ŞI totu,1, ce este ficţiunea pentru de la Edlnburg, 91famala, Cork, Teheran, spre a o fi măsurat ln lung metraj. Am făcut
~prijinlndu-se nu neaplirat pe umeri de un autor de scurt-metraje? Viena. Slnteţl membru al unor Jurii, la ln jur de o sută de filme de scurt metraj,
atleti, ci prea adesea pe oameni şubrezi - Vreti să spuneţi pentru un autor de contruntirl organizate peste hotare. Am exprlmlnd o suii de puncte de vedere asu·
sub rapo11 fizic. Umanitatea lor apare cu documentare, pentru ci pot exista scu11· ai vll cer, de aceea, al priviţi documen- pra lumii lnconjurltoare, lntr-un răstimp ln
atlt mal strlilucltoare. metraje de fictlune ln care ficţiunea are tarul rominesc de la lnilţlmea unor exi-- care -judecind dupl ritmul mediu de la noi
- A fi expozitiv lnaeamni a te asl· forme asemlnătoare cu cele din filmele de gente competitive pe mapamond. Cum - aş fi putut face, poate, zece filme de lung
gura ci efti bine lntelea? lung-metraj. stim? Ce aa Impune? metraj, ca structuri şi Idee. Dealtfel eu
- ln filmul expozitiv, calitatea cunoaşterii - Vreau al apun ci ficţiunea, bitala - A existat o vreme clnd şcoala de film consider că filmul de lung metraj contem-
scade, pentru ci spectatorul nu e implicat ,1 factura el nu sint la tel lntr-un lung- documentar romAnesc era pe deplin com- poran este aproape lntotdeauna mult prea
lung pentru ceea ce spune.
de~~~lc~:u'!!Pf~'~':, :::::;,:c;:.;:;i~:~
efectiv. Univocitatea expresiei expozitive 1 petitivi pe plan mondial. O atestă atn pre-
nu se apropie nici de vh1utlle analitice ale miile, relativ numeroase, pe care le-a oh--
ştiinţei, ci are un caracter de suprafată. farul? ţinut ln confruntlirl internalionale, cit sl re- Ioan LAZlR

4
ambitia
· sondaj în cineunivers
Există documentarului
Perpetua tinereţe
o criză a documentaru.lui? Lăudabilă Iniţiativa redeschi-

B
derii cercului de creaţie al
c ineaştilor de la studiou! •A-
lexandru Sahla» şi mai cu
Printre multele paradoxuri s eamă, deosebit de lmbucu-
care caracterizează cinema-

B
1ătoare hotir!rea (Inedită) de
tografia actuală, unul priveş­ a inaugura această «serie
te destinul documentarului. nouă» cu clteva scurt-metraje lnfăptulte in
Pe de o parte, prezentarea perioada studenţiei de elitre cei mai proas-
realităţii cotidiene ln concre- peţi membri ai colectivului de documenta-
teţea el brută, fără intervenţia rişti . Trei regizori şi dol operatori, toţi foa11e
fic liunii, constituie o tendlntil majoră şi larg tineri, toţi foa11e dornici de afirmare !n c!m-
1ăspindită. Am mal avut şi altă dată ocazia pul nonfictiunii, s-au lnfăţişat astfel, ln faţa
să vorbim despre afirmarea ln filmul con- mai vlrstnicilor şi mult mal experimenta-
temporan a unei veritabile dimensiuni docu- ţilo r lor colegi, cu filme «de şcoalli». Ac-
mentariste, dimensiune care se manlfestli ţiune stimulatoare desigur, dar !n acelaşi
fie !n stil, fie !n preferinţele tematice, fle ln timp neobişnuit de temerară, peliculele
structura poveştii, fie pur şi simplu, ln folo- alese nefiind dintre cele destinate absol-
sirea (mai mult sau mal puţin abundenta) venţei ci «doar» rod al acumulărilor din
a seCventelor pur documentare intercalate primii ani de lnvătAlurl ln l.A.T.C. Patru
in fluxul ffctiunil nu numai ca element ilus. din «grupul celor cinci», respectiv Serban
t1 atlv pentru un anumit cadru de viaţi. sau ComAnescu, Moscu Copel, Corneliu Dorin
un anumit moment Istoric, ci şi ca factor Gelep şi Ştefan Gladin au căutat să ex-
cu funcţiune dramatică. tragă din Inc! firavele lor filmografii opu-
Viziunea aceasta documentaristă o pu- surile cu caracter documentar: Navetl,tii,
tem regăsi ln multe opere neorealiste, ln Un cfmp verde ln ploaie, O datl pe an,
filmele «free-cinema»-ului britanic (ai cărui Pseudotratat de copl!Ar!e; unul slngur, şi
realizatori s-au format mai toţi la şcoala anume Adrian Slrbu, a preferat să se pre-
documentarului), ln creaţii reprezentative zinte cu un film de ficţiune: Invitaţii tre-
ale cinematografiei lumii a treia sau ln cl- buie onorat!.
teva din filmele de mare răsunet ale lui De Nu am face, credem, nici un serviciu ni-
Seta, ale fraţilor Taviani sau ale lui Olmi. mănui, dacă ne-am apleca asupra lucrarilor
Ecoul favorabil de care asemenea filme, totalitate functiile extraspectacu1are, func- foştilor studenţi cu aceleaşi exigente pe
o asemenea viziune clnematograflcA se ţ i ile de mijloc de comunicare de masă care ar trebui să le pretindem profesioniş­
bucurii ln rlndurile publicului corespunde - (mass-media) ale cinematografului de altă­ tilor lncercatl; turnate adeseori ln condiţii
mutatis-mutandis - cu voga de care be- datli, a contribuit in mare măsură la acce- tehnice precare, secvente lntregl se resimt
neficiază !n ultimii ani literatura de non- lerarea acestui proces. Jurnalele de actua- nu numai de pe urma unor Inerente fovllefi
ficţiune : clirji de istorie, memorii, amintiri, !iti~ cinematografice (care au avut clndva pe planul construcţiei Imagistice. Ar fi pro-
cărţi de clilătorle, cirjl de referintil ştiinţi­ perioada lor de glorie) au dispărut aproape babil, iară,1, o greşalA dacli am exagera !n
fici. După cum se ştie, astfel de clirji ocupă cu desăv!rşlre, iar diferite tipuri de emisiuni sens contrar, supralicltlnd calităţi Incipien-
!n mal toate ţlirlle primul loc !n ce priveşte de reportaje şi anchete s-au substituit ln te, nevalidate Inc! de timp, plerz!nd din
vinzal'ea, mult înaintea literaturii de ficţiu­ conştllnta publicului documentarelor cine- vedere că menţionatele scu11-metra)e nu re-
ne. clasice sau contemporane. matografice (ca să nu mal vorbim despre prezlntli declt cele dlntll etape ale unor
faptul că principalul debuşeu al acestora traiectorii artistice pe care le dorim cit mai
Ecou favorabil - situatie crit i că din urmă n constituie tot televiziunea). Ca viguros conturate ln viitor, etape ce le bă­
o reacţie firească, spectacolul cinemato- nuim lnsă tn buni mbură depăşite de pe
Dar dacă aceasta este, indiscutabil, o cadrului şi a dialogurilor, cu singura deo- grafic şi-a subliniat specificitatea nu numai acum.
tendin!A prioritară a gustului contemporan. sebire că personajele slnt lntruchipate de ln ce priveşte conţinutul şi forma de ex- Dincolo de orice posibile plusuti sau mi-
pe de altă parte e evident că filmul docu· actori care se străduiesc să se efaseze !n presie, ci şi ln ce priveşte modul de organi- nusuri, de orice rezerve sau efuziuni, am
mentar ca atare se găseşte lntr-o criză de spatele modelelor reale. Filme cum sini zare a prezentării sale !n fata spectatorilor. reţinut aptitudinea relevirll expresive a
mari proporţii . Lipsit de credite, aupus Salvatore Giu!lano al lui Francesco Rosl ln această nouă structuri, documentarul - planurilor-detaliu, etalată concludent de
unei difuzări aleatorii, mai totdeauna de- sau creaţiile tlrzii ale lui Rossellini au cel puţin ln accepţia sa tradiţională - !şi Serban Comănescu ln Navetl,til (tr6sătu-
pendentă de diatrlbuirea filmului artistic. autentificat valabilitatea unei asemenea ma- găseşte tot mal puţin locul.
1'ă cu atlt mal preţioasă cu cite vorba desp1e
slab sprijinit de critic!, adesea ignorat sau niere. lnseamnli oare aceasta că un capitol din un film de anul I) . capacitatea lui Adrian
doar «suportat» de public, lipsit !n ultimii Dar toate acestea reprezintă doar rezol- istoria cinematografiei se apropie de epu;- S!rbu de a lansa cu limpezimea demon-
ani de stimulul pe care-l putea oferi apariţia vări laterale. Documentarul adevărat. cel zarea virtualltătilor sale? Greu de rlispuns. straţiei audio-vizuale o acuză la adresa fai-
unor opere de excepţie şi de răsunet, do- care a marcat istoria cinematografului prin Poate lntr-adevăr, pentru jurnalul cinemato- 'sitătil şi Indiferentismului (lnvltatH trebuie
cumentarul se află astăzi mal peste tot, at!tea opere excepţionale, de la Dzlga Ver- grafic de actualităţi nu mai exlstli nici un onoraţi) ori eforturile lui Moscu Copel de
lntr·o stare de marginalitate periculoasă. tov la Robert Flaherty şi p!nă la Jorls lvens viitor. Dar abundenta emisiunilor documen- a descope1·1 slmburele de umanitate in
Pentru mulţi tineri creatori de talent (exem· şi celebra şcoală documentaristă engleză, tare la televiziune menţine viu gustul pentru mijlocul unei realltAll nespectaculoase (Un
piui atrtor mari regizori contemporani,prin- acest documentar străbate azi o perioadă un gen care, dupl cum am văzut. cores- cîmp verde ln ploaie).
tre care f„am putea aminti pe Resnais, He1- extrem de dificilă, deşi, după cum am văzut. punde şi unor necesităţi contemporane. Mal dezinvolţi comparativ cu colegii 101
zog sau Wanders, este concludent) docu- contextul social-istoric, preferinţele latente Nu este exclus ca,aşa dupA cum t~leviziu­ de la regie, firesc mal deconectaV !n mînui-
mentarul constituie doar o trambulină care ale publicului nu s!nt cu nimic mai puţin nea, devenind cel mai mare difuzor de filme, rea dlrectl a camerei 1 operatorM S·au reco-
le permite să emigreze la un moment dat favorabile astăzi declt !n perioada !n care a dat, !ntr-o primă etapă, o lovitura grea cine- mandat cu scurt-metraje vil, edificatoare
cu şanse de succes !n lumea filmului ar- marile capodopere ale trecutului au apărut matografiei, pentru ca ln etapa următoare asupra resurselor de care dispun la ora
tistic (deşi, mal ales !n S.U.A„ calea majora şi s„au impus. să contribuie indirect sau involuntar la re- actuali. Am aflat ca atare in Corneliu Dorin
pentru afirmarea ln cinematografia artis- Mai mult. documentarul actual pare să vigorarea creattei cinematografice şi la mai Gelep, un cineast cu vocaţia autentică a
ticii, nu mal este, !n ultima vreme, cea de se fi resemnat cu statutul de completare, buna valorificare a tezaurului cinemato- reportajului. Filmul său O datl pe an, con-
la documentar la filmul de ficţiune, ci de la dorită sau impusă , a filmului artistic. Nici g1 alic - prin lărgirea considerabilă a pu- sacrat tlrgulul de la Polovragl, pulsează de
televiziune sp1e cinematograf). nu mai poate fi vorba de o existentă cit de blicului cinefil şi prin readucerea !n actuali- viată şi dinamism; condus de un «cine-
Desigur, documentarul n-a dispărut din cit independentă a acestei ramuri de creaţie tate a nenumăratelor filme de valoare -tot ochi» nepărtinitor, !!nărui realizator se in-
atenţia cineaştilor şi a publicului. Pe llngă cinematograficii. Puţinele cinematografe televiziunea să contribuie m!lne la o nouă sinuează abil ln miezul «evenimentelor»,
folosirea - despre care am amintit lnalnte profilate pe documentare, care funcţionau tnflorire a documentarului. Şi nu trebuie să surprlnzlnd cu gravitate şi exactitate pe
- a fragmentelor documentare drept lnser- ici-colo, au cam dispărut. Producţia, ig- ultim că asistăm azi ln lumea lntreagă la pelicula color aspecte dintre cele mai di-
turi ln filmele de ficţiune, nu putem Ignora norat! de marHe companii, supravieţuieşte o fantasticA dezvoltare a creaţiei amatoare, verse ale unei lumi pitoreşti , ameninţată
nici favoarea de care se bucură filmele de mai peste tot numai datorită sprijinului la o efervescenţă a creativităţii de masă prin însă serios de asaltul poluant al kitschuri-
montaj, de,1 acestea folosesc mai ales do- acordat de anumite organisme publice lo- care se exprimă tot mai mult viziunea şi ju- lor de tot soiul. La r!ndul lui, Ştefan Gla-
cumentare vechi, filme care corespund, în cale, naţionale sau Internaţionale sau de decăţile nu numai ale unor persoane indi- din dovedeşte ln Pseudotratat dle copilă·
egală măsură, setei de cunoaştere I storică citre stat, ceea ce ln unele ţări are efecte viduale ci şi ale unor variate comuniUIV rie, o sensibilitate de factură specială, un
şi de sinteza rapidă ca şi unei anumite nu tocmai pozitive asupra iniţiativei crea- umane, altădatli dizolvate !n masa specta- har aparte ln a dezvAlul chipuri de copii
nevoi de nostalgie. Natura !ns6şi a monta- toa1e a documentariştilor. torilor pasivi, a simplilor receptori de artil lncărcate de priviri întrebătoare, ce ascund
jului, măiestria celui care-l utilizează, per- cinematografică. Filmul documentar se ma- parcă tn ele toate neliniştile şi !mplinirile
mite Introducerea -firă adăugiri exterioa- Cauzele se stiu, soluţiile nu! nifestă !ncă de acum ca o formă predileclă noastre.
re - a unui plus de dramatism. Si nu ui- de exprimare a acestei creatlvltătl. Răm!ne
tăm de asemenea că printre Inovaţiile ul- Criza actuală a documentarului poate fi doar ca viitorul, poate chiar cel apropiat.
Tot cercului de creaţie de la «Sahia·
timului deceniu se numără şi documen- explicată , credem noi, prin accentuarea tot să dea răspuns !ntrebărilor cu privire la ,
Film» li datorlim o emoţionantă retrospec-
tarele de ficţiune, filme care respectă cu mai pregnantă a caracterolul de spectacol destinul documentarului.
al reprezentaţiei cinematografice. Dezvol-
tivi Mirel llleşlu unde, lntr-o destul de parci-
aceeaşi rigoare ca şi documentarul, ade-
monioasă autoselectle, am avut prilejul să
vărul evenimenfelor evocate, autenticitatea tarea televiziunii care a preluat aproape in H. DONA revedem clteva din filmele fale de ieri şi
de azi, de la metrajul mediu lnvltAtoarea,
turnat !n urmă cu două decenii şi jumătate,
pini la recentul Curajul marilor •P•tlL
O perpetuă şi orgolioasă tinereţe stră­
bate lmpetuoas operele acestul reprezen-
tant de frunte al documentarului românesc;
fie ca avem de a face cu clocotitorul Trei
atrlglte pe Blatrlta, cu laureatul «Palme
d'Or-ului» cannez, Clntecele Ren8'terU,
sau cu rafinatul ln marea trecere, deslu-
şim aceeaşi neoatolti bucurie a autorului
Intru lnflptulrea ritualurilor Imagistice, a-
ceeaşi pilduitoare cutezanţa ln cucerirea
continua a unor alte «mari spatii» de lumi-
nă şi culoare. Capabil orlclnd de surprize
neaşteptate, Mirel llieşlu ne-a rezervat una
şi de astă dată, lnlAtlş!ndu-ne Noi, la cinci
ani, peliculă mal puţin ştlutli, de un umor
dezlintult, dublat de o Ironie fină şi muşcă­
toare totodată, peilculă carela scurgerea
vremii nu l-a alterat declt Imperceptibil
acuitatea mesajulu i.
Olteea VASILESCU

5
t ară. Iar in al treilea rind (şi aici ne oprim. pentru o zi platou de filmare. Deşi echipa
d eş i realizatorii ar fi putut incă mult con · filmase plnă atunci tn multe uzine şi centre
ti nua), pentru că trebu iau găsite modalităt 1 . industriale din ţară, Intreprinderea de utilaj
fo rmule noi. Dacă vă mai amintiţi , în prim(! chimic Griviţa Roşie era primul loc unde se
serie, existau mai mulţi arti ş ti profesîoni ş t1 . filmau nu artiştii amatori, ci inventatorii .
care prezentau pe judeţe, o adevărată hartă «Avem peste 40 de invenţii şi inovaţii doar
a talentelor României. în Spectacolul Tn ultimul cincinal. Care aduc peste 120
spectacolelor nu sini declt doi comenta- milioane lei economii anual». De -0 parte
tori-prezentatori: Anda Cilugireanu şi şi de alta a travellingu-lui, in dialog cu
A mza Pellea, ambii laureaţi ai festivalulu i. Amza Pellea (dialog din care nu lipseau
Ne aflam tntr-una din ultimele zile ale replicile de haz) se aflau cinci interlocutori
an ului, însoţind echipa de fil mi\rP in ul;:t ho- in halate de lucru şi cu ecusoanele între-
ra torul de testări şi omologări la procede e- prinderii «Griro»: inginera pro i ectantă Eli-
le de sudură» de la Griviţa Roşie, devenit sabeta Gheorghiu, muncitorul inovator
Dumitru Girleanu, Ilie Bologa, sec retarul

e
comitetului de partid al Intreprinderii, in-
Un film al cărui platou de ginerul Iulian Anghel, tehnicianul Gheor-
filmare a fost tntreaga ţ a ră. ghe Fit şi Eugen Ganea. directorul tehnic.
inefl1a Filmul care, pe bună drep- Am lăsat viitorilor spectatori bucuria de
. tate se va numi Spectaco-- a auzi la premieră lntreg dialogul ce s-a
tut spectacolelor. filmat in acea zi şi în locul lui am preferat
să-i dăm cuvlnlul lui Amza Pellea (care va
· Firesc, după succesul primu- apare în film in ipostaze diferite, nelipsind
lui film Cintarea României desigur şi aceea de Nea Mărin).
(at1t la public ctt şi &a critici) autorii acestei
a doua serii stnt aceiaşi : Dumitru .D.oRe - «Mi bucur ci apar in acest film in
scenariul, Ion Moscu - regia. Ilie -Vaîe"il- dubli calitate: comentator-prezentator
tin şi Otto Urbanski - i maginea. Din nou ,1 laureat al pri mei edittl. A• putea ai vi
deci, o coproductie a studioului «Alexan- vorbesc şi despre bucuria mea ci pot
dru Sahia» cu o casă de filme (Casa trei). lua contad cu cei care contribuie nemij-
locit la dezvoltarea tehnico-materială a
Pînă aici totul pare simplu. Precedent
patriei, cei care-i asiguri inilţarea spre
există . Controversa documentar sau artis- noi trepte de progres. Şi cred ci e bine
tic? s-a lncheial. Genul pare lncelălenil: si aritim cum aceasti dezvoltare cu-
«artistico-documentar». Experienta. sau 1 prinde laolafti cintec, dans, munci,
cum se spune, rodajul s-a făcut. Dar odată inventivitate, gînd, faptA. Consider im-
filmările începute, nimic nu mai e atît de portant ci filmul încearci ai demon-
simplu. Înlli, pentru că ştacheta ridicată de streze - •i sper ai •i reu,easci - ci la
primul film trebuie cel puţin menlloută (în noi in tarâ se munce,te cintlnd, şi se
1979 7 filmul Cintarea României a primit cintll muncind. Mi se pare Important
premiul special al Asociaţiei cineaştilor) . acest lucru, ca simbol al fiuriril unei so-
Apoi, pentru că festivalul naţional con cietlltl noi, care se construle•te după
ce pul ca cel mat amplu cadru de manlfes princioiile unei grandinase sfrnfonii».
tare a talentelor din toate domeniile a în -
t runit, la această a doua ediţie a sa, pe ste
trei milioane de participanţi din întrea ga Roxana PANA

rea personajului. Ca şi el, totul e la trecui ii răspund într-un glas: «Lasă textul !».
zidurile sînt nişte foste ziduri, scara m.1 Vişan continuă : «Te ajut eu la text, Iii pun

---
duce nicăieri . bălăriile lnghit spaţiul din jui î ntrebări şi răspunzi pur şi simplu la între-
În acest spaţiu tocmai pătrund maiorul s1 bările mele». «Silvica, Silvica ... - asta o joci
Panaitescu în căutarea lui Crăciun. lntre cu spatele spre Panaitescu. Nu te intere-
timp Aftenie a dai un «recital» (de fapl . sează . E prea mic ...» - continuă Demian ş i
împotriva necinstei , în general şi în particular a fost o repetiţie) cu un potpuri - voce şi
tacimuri - căci el a fost ospătar . Bucata
Vişan preia ideea din zbor. «Tovarăşe maior,
v e deţi că vă ştiu şi gradu', şi p-al dumitale îl
cheie: «Silvica, Silvica eşti dragostea stiu» - ii spui lui Panaitescu-deci stii că e
mea ... » este întreruptă brutal de regizor. mic ... » «Gata! O facem?» întreabă Chelba.
Locul de filmare: satul Gligo- fost soldat, fost puşcăriaş , Crăciun isi cu întrebarea: «Oe ce minte Urdăreanu ?». Demian vine lingă aparat. Cei trei rămin la

8
reşli , aflat la o oră şi jumătate bi ntuie ruina de casă şi încearcă să fac ă Omul amuţeşte o secundă, apoi începe să locurile lor, concentraţi. Dorei Vişan . atent
faţă interogatoriului. lmbrăcal ţărăneşte dai la firul lavalierei care asigură înregistrarea
!ea~ i~;:::fu~~i~i :,~ii:::~!
1 debiteze replica, mereu întrerupt, hărţuit
zdrenţăros , cu o sabie - mai exact o teacă de Oemian. Clnd ln sflrşit se filmează , întregului dialog, aruncă o privire «de in-
specţie» în jur. «Atentie la maşină! E cu
~b~~l~~e,,,'1a~~~c~~ej~~;.:;:
in care se află o jumătate de sabie -lncinsâ Aftenie este stors ca o lămfie şi gemetele
peste şold, cu o pălărie pleoştită pe cap cu care începe cadrul sună foarte convingă­ roţile tntoarse!• - anunţă el şi Chelba ii
uscată a Arieşului. Aici, po- şi mănuşi peticite savant, personajul cr e- tor. Cadrul este lung şi greu, aşa incit se linişteşte : «Nu-i nimic, nu se vede maşina».
trivit scenariului lui Petre SAlcudeanu, a ează exact senzaţia care trebuie: de nebu - filmează pe bucăţi, întrerupte de noi repe- «Totul e minciună la filmul ăsta» - con-
fost găsită o fată lnecatii. Aparent sinuci- riie. Decorul casei Crăciun imaginat de tiţii colective. Toată lumea este in jurul lu i chide Dorei Vişan , şi Demian intră incon-
dere, de fapt o crimă. Cazul este anchetat tinărul Iulian Renţea , încă student la sceno- Aftenie, toţi ii stirnesc, ii încurcă , ii ştient de calambur cu clasica întrebare
de un maior, numit ca in toate scrierile de grafie (singurul decor construit pentru film , d escurcă, ii incită . «Da" ce fac cu textul ? - regizorală : «Se poate?» I se răspunde: «Se
acest gen ale lui Petre Sălcudeanu , «Buni- celelalte găsite şi adaptate poartă semn ă ­ se nelinisteşte omul - eu am învăţat un poate!». Dar nu se poate. Nu se poate
cul• (Dorei Vişan) şi ajutorul său Panaites- tura lui Ştefan Antonescu) vine în prelungi- te xt, şi acum ... » Oemian, Chelba şi Vi sa n pentru că aparatul sucombă lntr-o pană
cu (Gheorghe Negoescu). Paralel cu anche- de acumulator.
ta, o echipă TV (operator Mihai Oroveanu, La capătul zilei de filmare, Iosif Demian
sunetist Mihai Pragotă, electrician Marin ţine neapărat să vorbească despre oamenii
lspir) tnregistrează pe peliculă interogato-
O ancheti în care fiecare martor care poate că nu s-au văzut dar sint foarte
riile. Acţiunea filmării : echipa sus menţio­ este wi posibil vinovat importanti în echipcl. De pildă, machieuza.
nată li descoperă pe culmea dealului pe · (J)orel Vişan şi Costel Ridulescu O cheamă Sorana Popovici, este asistentă
Tnvăţătorul Apostol Moraru (artistul emerit
Costel Rădulescu de la Teatrul din Sibiu)
9' în O lacrimă dejatil) de şase ani, debutează cu O lacrimă de
fatl, este foarte doritoare sA machieze
care !şi explică prezenţa, de altfel dubioasă , numai că nu prea are ce, pentru că filmul
la locul crimei: aici era sâ fle omori! şi el cere un machiaj foarte sumar. Apoi este
acum 30 de ani, în urma unui conflict cu costumiera, Nuli Crăciun . Pe Nuli Crăciun
sătenii. «Aici, chiar aici?» - n stfrneşte am văzut-o. După douăsprezece ore de
neîncrezător maiorul. «Da. aici era să mor filmare făcea cura! ln cinemobllul-garde-
şi eu şi de cTnd s-a înecat fata vin mereu ... » robă. Apoi sini şoferii de pe microbuze,
Regizorul Iosif Demian găseşte prea acto- de pe ARO, de pe autobuz şi toţi sini foarte
riceasc.A. rostirea, aşa că, înainte de urmă­ importanţi , dar trebuie să ne oprim. Echipa
toarea dublă mai repetă o dată, strlclnd are vreo douăzeci de oameni, nu-i putem
ordinea textului scris, de fapt, trăglndu-1 cita pe toţi. Atunci cel puţin actorii, care
spre fluxul vorbit pentru că dorinţa lui este nu erau la această filmare. De pildă , Luiza
să creeze pentru spectatori senzaţia de Orosz, care joacă fără onorariu pentru că
anchetă adevărată, desfăşurată acum sub i-a plăcut rolul şi echipa; Gheorghe Bosun,
ochiul aparatului de filmat. Se filmează cu care s-a î mbrăcat în costumul personajului
aparatul silenţios (echipa de Imagine Iosif şi s-a mutat în casa acestuia, să se acomo-
Demian, Constantin Chelba şi mecanicul deze; Horia Baciu - în viaţă mecanic de
de camera Costel Nlca) ln priză directă aparate la IATC, un fel de istorie vie a
(echipa de sunet Vasile Luca şi Jerzy institutulu i; Dragoş PTslaru, actor din Piatra
Drozcsak). Se înregistrează zgomotele lo- Neamţ , proaspăt angajat la Teatrul Mic şi
cului - un excavator care scormoneste debutant în fi lm; Daniel Dumitrescu, stu-
matca rtulu i, trecerea trenului peste pod ul dent la Politehnică şi membru al formaţiei
din apropiere, zgomotul maşinii in care• «Song»: Maria Necşe , campioană de te-
sosesc anchetatorii etc. nis ... «Este o echioă foarte bună - încheie
Starea de bază a echipei este înţelegerea Demian - asta aş dori să se ş tie'& .
Ea vine dinspre colaboratorii principali - O lacrimă de fată are într-adevăr o
regizor, operator, regizor-secund (Viky Co n- echipă foarte bună . Şi asta e un mare noroc
stantin Moţiu}, pictorul de costume (Li- pentru film . E un film greu, cu mulţi neprofe-
dia Luludis), directorul de producţie (Va- sionişti sau începători. nu dintr-un capriciu
sile Ganea), secretara de platou (Grigo- ci din nevoia de autentic a filmului. Se fil-
11\a Rogobete) ş1 se transmite ec hî pe1 de mează cu o intenţie v i zibilă şi cu un efort
actori. lnţelegerea se face simţită mai ales la fel de înnoire a mijloacelor de expresie.
în condiţii grele, iar aceste conditii grele Da, aparatul «minte», «fură» , încadreaz ă
se arată in a doua zi de filmare. Este o fil- neaşteptat , surprinde şi cuprinde altceva
mare complicată cu Dorei Vişan , Gheorghe decit se aşteaptă actorii. Vorba lui Dorei
Negoescu şi Anton Aftenie - neprofe- Vişan (<fotul e minc i ună» , dar minci una
sionist, descoperit de Dan Pita şi Iosif asta, (<mi nciuna artei» Jeste bine gîndită ş 1
Demian la Un august in fliciri. Aici el bi ne aşezată în slujba adevărului viitorulu i
este interpretul lui Crăciun, piesă impor- film.
tantă tn dosarul acestei crime. Fost chiabur. Eva SiRBU

6
- - - - ~-- -- -- ~ - - - -- - - - - ·-,

trebuie să fie adevărat şi foarte frumos. mai mari lntrebări, dar şi pe cele mai mici.
A doua dificultate se numeşte Alexandru, De a le căuta răspunsul. De a descoperi
fa ptul că se lucrează cu un copil. ln gene- lucruri frumoase, dar şi de a lupta cont ra
r.1! caut să-l «surprind». pen tru a nu-i meschinului, contra minciunii... Dar să
di struge farmecul, candoarea. Fac un fel ş tiţi, ci în acest personaj nu există nici o
oe «cine~v,rite», şi cred că va fi bine. um bră de didacticism, nu exista nimic for-
ţat. lmi aminteşte de Mlroiu din «Steaua
lără nume», pentru acest permanent uman
Alu: - Mai facem două duble şi gata? pe care-l simbollzeazil, pentru această per-
Dicu: - Nu. Facem plna iese bine! manentă nevoie de investlgatie. E ceva foar-
Alu: - Şi dacă azi lese bine, mline ce te actual, dar şi foarte poetic ... Acum 10-15
mai facem? ani spuneam că nu-mi place filmul, cil nu
Dicu: - Muncim. Şi azi, şi mline .. . mă interesează. Poate şi de aceea am făcut
Alu: - Da! Ştiu . Dar poimline?. „ atn de puţine filme. Contactul meu cu cine-
Bucureşti - Pasajul Univer- mul şi glndurile sale lnainte de debut !şi
sităţii -ora 11. O zi obişnuită concentrează !oala atenţia asupra lui Ale-
de lncepu1 de iarnă. Dar o xandru, citre are o scenă scurtă cu Horatiu
zi.. nu tocmai obişnuită pen- Mălăiele .
tru cei ce trec grilblti sau ln- Dicu: Alu, te rog, nu te uita ln aparat'
glndurati pe aici, căci: se fil- Da. Dai Aşa e blnel Stop! Băieţi , fiţi atenţi .
mează. Cu greu reuşesc să da ?I Sandu ?I Binel Hai, hai încă o dublă!
deosebesc cttiva actori, un regizor, un ope- Linişte! Gata? Motori!
rator. Sini: Virgil Oglişanu, Horaţiu Mlllă­ Horaţiu Mălăiele: Bătrine 1 ai fost bun!
iele, Constantin Dicu, Sandu Grozea„ . o Alu ... eşti mare! Mai ai puţin şi eşti ca
parte din echipa filmului Cintec pentru mine! Eu fmi păstrez mereu simtul umo-
fiul meu. rului! Se şi vede, nu? Îmi place persona-
- Ce rol ai ln film? jul Mituş . E un personaj mai «altfel». Te
Alexandru Atanasiu (4 ani şi jumătat e): atrage, aşa ca într-o cursă. „ Sini multe
A1n un . ro l P!lncipal. nuanţe care-l compun, multe replici pe
-$Hi place? care t rebuie să le rosteşti cu grijă, să nu
- Da! lmi place filmul, o sll fie frumos . sune fals. Căci, ce este oare mai pericu-
Şi-mi place şi Alfa, e un cline foarte prie- los deci! un film de actualitate care sună
tenos. E partenerul meu. fals? Importante deci, să găsesc adevărul
- $1 cind te vei tace mare, vrei să personajului pe care-l tac, un personaj pe
fii actor? care-l descopăr şi eu, pe zi ce trece. Mitu ş
- Păi, nu sini şi acum actor? Atun ci e un personaj aşa-zis lării o evolutie dra-
am sil mii fac ce-o să vreau eu! matică, un personaj care, deşi rămlne ne-
in filmul Cintec pentru fiul meu (SCP· schimbat, cu fiecare replică , ! şi descope ră
nariul: Mihai Opriş şi Constantin Dicu, după identitatea„. Faţă de celelalte personaje pe
o idee din romanul «Îngerul negru» de Io n care le-am interpretat ln filme.„
Ochinciuc), Alexandru Atanasiu este fiu l - Şi care au creat un personaj Mă ­
unui inginer (Silviu Stănculescu) . El por- lăiele?
neşte să afle adevărul despre' tatăl său, pe - Nu, nu cred că au creat un astfel de matografia a fost oarecum «lnttmplăto rn
Un personaj-ancheta ş1, cred eu, neconvingător. Acum am mai
care n-a avut timp să-l cunoască. Dar, se personaj! Nu, sigur nu! Ar fi şi păcat să
ş tie, adevărul despre un om d ispă rut într-o existe un astfel de personaj, căci fiecare cr escut ... Facem mai mul t e filme, şi noi,
moarte fulgerătoare nu e uşor de stabilit. rol pe care-l fac, şi ln teatru şi ln film , în- Virgil Ogăfanu - personaju l principal ca actori, ne maturizilm prin ele, înviljăm,
Alexandru li va lnsoti pe reporterul Virg il se amnă ceva„. Un pas, o etapă „ . O clipă al filmului, reporterul Virgil Dumit raşcu - ne putem controla şi ne putem verifica posi-
Dumitraşcu (Virgil Ogăşanu) la acest drum e un minunat coleg de echipă, bilităţile.
în care mă descopă r eu însumi.
urPu, care începe în cadrul unei anchete Aş vrea ca personajul pe care-l inter-
t v., dar ii dep ăşeşte cu mult limitele. Aici totul oe poate compara «...Personajul reporterului Dumitraşcu pretez ln Cintec pentru fiul meu să fie
mi-a plăcut de la lnceput. Poate şi pentru un «personaj-anchetă». Un personaj ca-
Llni•tel Gata? Motorii Alexandru Grozea - operatorul echi- că mi s-a pilru1 că a fost creat pentru mine, pabil sil înceapă un dialog actual, deschis,
pei. ca re nu-şi pierde nici o cli pă răbdarea, că este gîndit pentru structura mea inte- cu publicul. „

Se aud comenzi scurte, fnsotite de o analizează cu grijă fiecare detaliu, fiecare rioară, că mă poate reprezenta. lncă de cînd
permanentă rugilminte adresată oamenil o1 umbră, fiecare mişcare . am citit scenariul am avut senzaţia că -l Oana POPEIA
să-şi continue drumul, să nu îngreune ze - Cum merge filmul? cun osc de mult, că-mi aparţine . Prin me
munca echipei.„ Constantin Dicu, regizo- - E greu. ln primul rlnd, pentru· că e un seria sa, personajul acesta trebuie să re- Precizare: ta rubrica «Panoramic roma-
rul filmului , cel care ln numărul din decem- film de actualitate. Aici totul se poate com- prezinte o nevoie permanentă a oamenilo r: nesc» din nr. 12/1979, articol ul «Labirintu l»
brie al revistei «Cinema» ne-a prezentat fii- para cu ce vedem zilnic ln jur şi de aceea aceea de a investiga viata. De a-i pune ce le apartine colaboratoru lui nostru Ioan Lazar.

ii cheamll Victor Ionescu şi să fie? Aparent da. Nimic din lnsemnele

8
e marinar. Secund şi apoi exterioare pe care mi le lnchipulam. Doar Am devenit superstitlos cu tical de unii sectant!, pentru care credinţa
comandant de echipaj pe un privirea. Ochii. Şi ochii trădează fondul. rbpunsurile la întrebarea înseamna obligatoriu şi nevoia de a o im-
mineralier. E părăsit de solie Am stat mult de vorbll cu el. Ceea ce «Ce proiecte aveţi?» Nicio- pune altora. Acţiunea filmului s-ar petrece
chiar ctnd e numit coman- m-a impresionat este generozitatea lor dată nu mi s-au lmplinit aş a într-un context anacronic acestul fenomen ,
dant. De aici conflictul; nu spontanii, sufletul deschis, cllldura, inteli- cum le-am mărturisit la în- o ambianţă vitală şi tonicii a unui orăşel în
ştiu dacă e bine„zis conflic - genta, capacitatea de a descifra omul, In- ceputurile anilor. Dacă vă plinii dezvoltare, atmosferă caracteristică
tul. Poate povestea. ţelepciunea, torta ce le-o dă privirea drept • amintiţi, nu am spus nimănu i timpului nostru. Credeam că am să-l pot
Asta ştiam despre ce am să fac clnd am în ochii interlocutorului şi mai ales un soi că n-o să fa, niciun film în '79. Şi totuş i„ . realiza lnalntea serialului de televiziune„.
început filmările. Marinar. Ce frumos, ce de mlndrle nedisimulată. Farmecul lor cu- Acum treburile par să stea mai bine Aşadar, vechi recidivist ln ale declaratii-
viată minunata îmi lnchipuiam, pe mare, ceritor. Am intrat ln producţie cu un serial Tv - lor de proiecte, v-am mărturisit lncă o data
«aer», vezi lumea, cunoşti oameni, locuri Scriu toate astea ca un omagiu adus aces- Lumini fi umbre - scenariul de Titus cîteva. lmi rămlne doar sil sper că nu voi
minunate, te lupţi cu furtunile, pe scurt acea tor minunaţi oameni despre care ştim aşa Popovicl (o parte din episoade scrise în începe rilspunsul de la lnceputul anului
viată aventuroasa pe care şi-o doreşte cel de putin şi care ar merita scenarii pe măsura colaborare cu Francisc Munteanu). Voi viitor cu vorbele cu care am deschis decla-
ce umblă mai mult cu tramvaiul, agătat de a devărului lor, şi a vieţii lor neînchipuit de lucra regia, de asemenea, Tn colaborare ratia aceasta. Am de altfel argumente de-
scara autobuzului, de la serviciu acasă ş i grea. cu Mihai Constantinescu. Echipa va fi ci sive ln acest sens. Şi un optimism ne-
din clnd ln clnd vlslind ln Cişmigiu. Minera- Oricum muJtumesc comandanţilor Frei- mixtă, şi de la televiziune, şi din Buftea, cli ntit.
lier. Ceva uriaş, 200 metri lungime, 30-35 lă ­ lag, Nicolae şi Drilguj, pentru ospitalitatea iar niodali!Alilf de lucru prevăd pentru pri- Andrei BLAIER
tlme, pescaj cam 15 metri. De la pupa la lor marlnArească şi pentru faptul că ne-au ma oară la noi, combinarea înregistrărilor
prova faci o excursie, cale enormă în care lă sat cu generozitate să le cunoaştem cit M.G.S. (procedeu specific televiziunii) cu
omul se vede cit o pisică . Şi undeva sus. de ctt sufletul. filmările obişnuite. ln final, copiile vor li
puntea de comandă şi acolo un om. Co- Ştefan IORDACHE toate magnetice. Sper că vom reuşi o
mandantul. Comandantul! Ce cuvin!, ce utilă experienţă şi neapărat un serial bun .
.,rezonantă are acest cuvtnt Ce Imagine iţi Scenariul ne asigură toate conditlile pen -
trezeşte! Nu ştiam mal nimic despre aceşti tru aceasta. Vom urmări destinul unor
oameni, doar îmi închipuiam, aşa cum fşi oameni, mai bine-zis al unor familii, în
lnchipuie orice om. Pentru mine era ceva anii din preajma lui 23 August 1944, ajun -
dur, bărbătesc, un om preocupat, un om de gind p f nă în zilele noastre. Ca de obicei,
care te apropii greu. Singur cu glndurile autorii scenariului s-au adaptat perfect la
lui. Mi se părea că trebuie să fie oameni structura specifică a filmelor pe care le
foarte lnalti şi solizi, ceva de legendă. a bordează (Titus Popovici scrie pentru pri-
Cam aşa şi credeam că am să-l <dac» ma oară serial TV), construind cu rigoare
pe marinarul meu, binelnteles pe fondul şi fantezie un tablou de viaţă impresionant,
povestirii lui Timotei Ursu. Mă rog, aşa ceva încărcat de idei, s u sţi nut de personaje
încercam să sugerez. extrem de bine conturate.
Noroc că i-am cunoscut. Am cunoscu1 Printre proiecte am şi un scenariu al lui
trei. Pentru că am filmat pe trei mineraliere. Mircea Radu lacoban , seria a 11-a a com e-
Mult praf, praf de la minereu . zgomot, sar- diei fotbalistice, Toate pentru fotbal (pe
r111i dC' pl;1ri ~<" rlin\f', intr~ stuJ 1n1 i ntră la care chiar nu ştiu cum de s-a reuşit să nu-l
reparaţii, alergături între dană şi casă s ă-t i filmez), şi un scenariu scris de mine, in-
vezi familia, pregătiri pentru noul dru m. tunericul alb care a fost discutat de cu -
Cam 4-5 zile stau acasă, vorba vine, Intre rin d, favorabil, de către oamenii care mc'i
d_ouă drumuri care durează 20-21 zile (de- interesează . în cadrul comisiei profes io-
pinde de rută) . Comandantul. Nimic din nale a Asociaţiei cineaştilor. ln acest sce-
ce-mi închipuiam. Oameni ca şi noi, se nariu, tratat într-un registru tragi-comi c,
mişcă la fel ca noi, vorbesc ca şi noi. Aşa dezbat problema fanatismul ui religios, prac-
teoria filmului

repere şi modele
Cind criticul se află-n treabă
În cul'ind, Cl'eştel'ea progr&-
Eirerr03 „~. „.„„„ .„•••„••
nită sa lnlesneascil transt o1 -
marea hegelianil ln calitarn,
Acum mal bine de zece ani, lntr-o după
a miază de primăvară, scenaristul nostru
nr. 1, Titus Popovicl - situat la ora aceea
intre fin isarea lui Mihai Viteazul şi inl·
va doblndl-alura trepidantă a tierea autoecran iză rii Atunci i-am con -
unei curse contra cronom e· damnat pe toti la moute - mi-a povestit
tru. Se cuvine. de aceea, cu d ouă tcfilme», pe care le purta demult r.u
riscul de a ne repeta •i de a trece drept pi· sine şi, nu ştiu , poate cii le mal poartă şi
sălogi, peste măsură, să lnslstilm asu prn a stăzi. Un film «problematic», legat de zorii
citorva lntrebilrl şi probleme fundamen tale socialismului ln Maramureş, şi celălalt co-
ale realizării de filme. Ce n Interesează pe mic, o comedie ţărănească. Le repovestesc
cineaştii noştri? Cum descifrează ei p1<>- pe scurt, cu vorbele mele, lncerclnd să nu
blematlca Istoriei, trecute şi prezente? Am te trădez prea mult esenţa lnceplnd cu cel
începe prin a reaminti că - oricn de fasci- «serios». Anii 1946-47 ln Oa ş, tinut cu oa-
nante ar fi ecranizările - cineaştii nu pot meni puternici şi uşor de aprins, dar la fel
evita confruntarH «originali» cu reali- de lncăpătlnatl şi relativ lncremenitl ln Imo-
tatea, cu fenomenologia ei, dar nu numai bilismul unor secole de Istorie vitregă , ln
ln Ipostazele senine, trandafirii şi triumfa- c- onsecintl nu prea deschişi «noululJt. Pu-
liste, ci şi în acelea mai aspre, mal dramati· lerea populară era la lnceputurile ei, co-
ce. Construirea sociallamulul şi lansarea 111u nlştli mal putini deci! acum, dar foarte
sondelor ln viitor, Intru «plpillrea» premi- hot ărt\I să-ş i lndeplinească misiunea lsto-
selor comunismulu i, nu sunt numere de rlc ă, de clasă. El se afirmau, cu precădere,
serbare şcolarli, cu recitări de poezele, ta- prin lnitlatlve şi acţiu n i concrete. Una din
blouri vivante şi coruri reunite, ci compo rtă aceste Iniţiative, importante, a fost cam-
- şi sub unghiul artei filmului - o anali7i"I pania de eradicare a luesului, ln vederea
g ravă, lucidă, şi o interpretare responsab i lă c ăreia s-au format complexe echipe sani-
a faptelor şi a mişcărilor de Idei, caracteris- tare. Dar neosalvarsanul, medicamentul-
tice epocii, mal precis decenii lor de ges . princi pe de atunci, era roşu la culoare ş i
!lune comunistă a puterii, ca şi deceniu lui o.1menH dintr-un sat de munte s-au sperie:1t
care se deschide, ln acest frămlntat sf11"ş 1I ca li se fac «lnjectll cu comunism» şi au
de secol. Asemenea fapte şi Idei, evident, fugit ln pădure, lilslnd casele pustii, iar
nu sunt toate de aceeaşi valoare şi intensi- Iertaţi-l pe c1111c dacii-şi comunică mo- şi de deplasă ri ce amintea parabola cu lun- copiii se ascundeau ln spatele copacilor ,
tate, după cum •i ln viaţa economicii şi destele observaţi i de viaţă. Acum clteva zile, traşul nevoit să treacl peste apă ş i capra, de unde iscodeau temători. Numai gestul
soclalil, partidul acordă priorltăll unor o- am Intrat ln farmacia din plata Rosetti; lingă şi lupul, şi varza. Situaţia era, desigur, Ilară. aproape eroic al unul doctor, care a stră­
biective şi unor procese constructive, fa ţll casă, ca un Ic ln coada de clienţi, o feme ia comică, tocmai prin seriozitatea şi urgenţa bătut uliţele satului cu trupul mlncat de
de altele, ln cele mai variate domenii de de vreo 50 de ani, care li lăsa pe toţi să i-o manevrelor duse cu responsabilitate la bun boală al unul copil ln brate, invoclnd pa-
activitate umanii. Oe aici, necesitatea, pen- la lnalnte, stiltea acolo - ml-a spus mai sfl rşlt. Temă? Nu. Subiect? Punct de pl&- tetic tntelegerea şi încrederea oamenilor
tru cineaşti, a unei Hlecţli, lntli de teme - ttrziu casiera - de peste un sfert de o r ă; care, eventual, pentru o comedie cinemato- a dus, plnâ ta urmi, la succes, la victoria
enunţate conceptual lntr-un plan, dar ex- uitase ce medicament venise al cumpere. grafică . Bineln\eles, că aceeaşi condiţie de ratiunii şi la reuşita campaniei, comuniştii
trase şi ca rezultante din opera finită ....., aştepta acolo să-şi aducă aminte. O temă a afla, dacă nu totul, milcar elementele cele clştl g l nd o bătălie cu Inerţia, cu mo ştenirea
apoi de subiecte şi acţiuni filmice concrete, de film? lncă nu. Un subiect? Un lnceput mai pregnante ln legătură cu posibilul nos- unul trecut deloc generos. Una dintre cele
căptuşite cu glndurl devenite pasiuni. lncă de subiect, care - pentru a se dezvolta tru erou. După ce, pe de altă parte, au fo ~ t multe. Consfinţită pitoresc de «sfatul bă­
o dată , atenţie la termeni şi la semniflcalla lntr-o naraţiune filmică bogată ln sensuri - în lăturate treptat «echivocurile», «ambigui- trlnllorn, ca şi de plăplnda celulă de partid
lor: tema este problema fundamentală. presupune urmărirea , lnaoţlrea acestei l e· tăţile» : ce este acest om, un «afacerist». localli, cu activitatea Inaugurată de secre·
centrală, lnslişl Ideologia filmului, ln timp mel mal departe, pinii la ea acasli, plnă la un «bişniţar», sau un muncitor care se ln- tarul ei, un cantonier de cale ferată, printr-o
ce subiectul corespunde povestirii, ln d&- locul ei de muncă , presupune apoi alege- toarce de la \arli, de la pări nti , «aprovizio- personală formulă sacramentală: «ln nu·
taliu, care «lmbracă» sau dă trup viu, carne, rea momentelor celor mal grilitoare ale nat» pentru revelion, să zicem? După cum, mele tatălu i, al fiului şi al sflntulul duh,
oase şi slnge - temei, mereu p rezentă ca existentei sale şi montarea lor semnifica- femeia din farmacie ar fi putut fi o cerş&­ declar deschisă prima şedinţă a partidul ui
prem isă şi mai ales ca finalitate. Schematic, tivă şi expresivă. lntr-o altil zi, lntr-o dum i toare, o prietenă a casieriţei sau o mamă comunist.„» lnt!mplări autentice? Invenţie ?
Tema este Subiectul plus Mesajul, tllcul nlcă seara, ln faţa supermagazinului «Un i- care-şi aşteaptă flul care tocmai lnmlnează Ce I mportantă are, de lndată ce opera de
(T=S+M). Intre temă şi subiect pot să se rea», pe una din cele doui «insule» reze r- bonul farmacistei de serviciu. Iar dacă din art ă adevărată este totdeauna un act al
păstreze , practic, raporturi variabile din vate pietonilor, zăceau singuratice, aban- «singularitatea» unor asemenea posibile fa nteziei creatoare, bazată evident pe fluxul
perspectiva anvergurii: de echivalentă sau donate, o canlstn1 galbenă şi un paner aco- •dramatls personae» am Izbuti şi dete1- realităţii, al Istoriei, lnalntlnd pe firul aces-
de inegalitate, ln favoarea clnd a unul fac- perit cu un şervet: nu, nu erau abandonate. mlnăm o anumită «generalitate", un în· teia ?I
tor, clnd ln a celuilalt. De exemplu, ln ln curlnd au fost luate şi cărate pe trotuarul ţeles «universal» - l ată că am făcut să
Puterea fi Adevlrul, subiectul şi tema de vis-a-vis de un bărbat scund şi vioi, apari şi tema. Baliverne de reminiscenţ ă Comedia, acum. lntr-un sat de lingă
s- au «echlparal», după opinia mea, astfel Intre două vlrste, care mal trecuse fi alte neorealistă! - parei-I aud cum exclamă Bala Mare, un tiran cu casa «tn vale» s-a
cii tema nu a putut să «crească» prea mult «bagaje» dincolo de torentul de maşino şi cinea,til la unison - spune-ne, deşte p­ certat, plnă la primirea de palme zdravene.
dincolo de un subiect, el lnsuşl «dilatat». pe care li mal aşteptau , tot solitare, 11 ci tule, care sunt «temele» filmelor tale cu cu un consătean avlndu-şl casa •ln deal".
«supradimensionai»; ln Reconstituirea , valize, pe trotuarul cu supermagaz inul. femela uitucă şi cu \afandachele grăbit ? Mlnlos tare, şi răzbunător, «Josanuh• s-a
subiectule aproape anodin, dar tema apa 10 Omul, lipsit de ajutor, !şi transporta cum Ei, nu - le răspund - nu ştiu . Le veţi al ia dus glonţ la şura lui proprie, de unde a
s i mţitor ampllflcatll, Ideologic şi pslho. putea, rlnd pe rind, calabalicul, de pe un şi le veţi enunţa chiar voi, lntllnlnd, obse• · scos nici mai mult nici mal puţin deci! un
social, ceea ce indică o mal eficace angaja1e trotuar pe altul, respectlnd haltele de pe vlnd şi studiind asemenea «personaje» (ş i tun antitanc. L-a pus ln poziţ ie de tragere
a mijloacelor de expresie specifice, film ice: «insule», cu mişcă ri precipitate, grăbi t , atltea altele). Ori vreţi, şi n-ar fi prima oară, şi a lansat două sau trei proiectile spre casa
ln sflrşlt, ln Intre oglinzi paralele, subiec· terorizat de trecerea timpului şi lndeosebl filme (scenarii) de-a gata, «posmagi mu- impertinentului său Interlocutor. Tunul fu·
tul rămlne suveran, neperm iţlnd desprin- a autovehiculelor, lntr-o schemă de gesturi ieti»? sese lăsat de nemţi , ln retragere, Iar omul
derea clar decupată a unei teme (s-ar pu- nostru, gospodar din fire, l-a ascuns tn
tea, la rigoare, susţine că filmul acesta e şuri!, sub fin: cine ştie clnd avea să-l prindă
lipsit de Ideologie). Aşa sfind lucrurile, se bine, să-i folosească? Şi uite di i-a folosit.
înţelege u şor cum nu pot fi dictate retete si
formuie preconcepute, lndeosebi dacă a-
prezenţe româneşti peste hotare Efectele sunt lesne de sesizat. Alarmă pe
tot traseul pinii la Bala Mare, Intervenţie
cordăm - şi acordăm - drept de cetate cu trupe de securitate şi tot dichisul. La
celor trei tipuri de filme. Dreptul de cetate, proces, belicosul artilerist amator, a fost
lnsă, nu exclude dreptul de a prefera, de a pe trei sferturi achitat pentru cil .•. legea nu
Să rememorăm prezentele filmul ui Maroc, Angola, Liban, Siria, Sri Lan ka,
opta. Uneori, tema importantă statorniceş­ l'omânesc ln lume ln cursul anului 1979: Indonezia, Peru, Brazilia, Columb ia. prevedea, pe lista armelor ce se cereau
te lnsisi importanta filmului (cil ln Puteru • 180 de c reaţii de lung şi scurt-m&- Mexic, Venezuela, Argentina, Cos t• predate ln mod obligatoriu, tunuri anti-
•I Adevirul, şi ln Clipa), dar pare să lase, traj s-au aflat lnscrlse ln programul un or Rica, Ecuador, Uruguay, Franţa. tanc. ln final - cu un engelsian simt al
cel puţin ln cazurile citate, un spaţiu m ~i festivaluri şi concursuri Internaţion a le umorului şi al Ironiei - instanta a asimilat
lngust de manifestare a creatlvitilţii regiz o- • 500 de lung şi scurt-metraje au fost
drăceasca unealtă balistică la armele «al·
organizate ln 29 de ţilrl, lată clteva exportate ln 75 de lări de pe toate eonii·
rului. Cu alte cuvinte, a lnsălla secve n ţe distincţii: lnalnte de tlcere - prem iul nentele. Pe llngă ţările ln care filmul be» şi pedeapsa a fost dată ca şi cum omul
care sar din pisc ln pisc, ca elanul din do pentru imagine oferit de societatea fot <>- romanesc a devenit demult o prezen tă din jos ar fi aruncat un briceag ln geamul
senele lui Jean Effel, a pune cap la cnp grafică din oraşul Guipuzcoa; Vlad T e- celui din sus, de la o deplrtare de o Jumă­
familiari, ln 1979 s-a păt r uns, pe ca le
episoade de egalii energie semnificati vA. tate de kilometru. Subiecte de filme? Ab-
pe' - certificat de merit la Festlvalul rle comerclalil, ln noi specii geografice:
lnseamnil ln fond a decreta triumful el&- la Slttes - Spania; Alarml ln Deltă - Japonia, S.U.A „ Pakistan, Nigeria, Noua solut. Teme? ŞI teme, dacă autorul ş i -ar
mentulul didactic, explicativ sau ilustrativ, organiza estetic scenariile ln funcţie de
diplomil de onoare la Festivalul filmu lui Zeelandă, Cipru. Mal mult. Au fost
ln defavoarea valorilor de expresivitate ci- pentru copii de la Gottwaldow - C&- valori specific cinematografice, nu numai
perfectate contracte pentru difuzarea de
nematografici!, de artă a filmului (care e, didactic-moralist.
hoslovacla, la scurt-metraje: Avem n&- creaţii cinematografice r omâneşti ln
şi ea, un proces dialectic). Dar acum zece ani, autorul ml-a spus c;1
vole de Iubire - premiul special al 1980 ln ţări din Africa şi America La-
juriul ui la Festivalul filmu lui balcanic nu le-a venit lncă momentul (de fapt, ar li
ti nă, cu precădere seriale de desen ani·
Dacă temele mărunte, minore, periferice, fost mai bine să le fi trecut: realizate în
de la Salonic; Materialele plaatlce mat ce urmează a f i difuzate de relele
cu foarte mare greutate pot conduce la a:mate - premiul special al Juriului la de televiziune din zonă) .
anii ·50 sau chiar ·eo, asemenea filme ar fi
filme importante, - subiectele pot fi, 111 Festivalul filmului ştiinţific ş i tehnic de «urnit» altfel, decisiv, «carul» clnematogra·
schimb, şi «oarecare». De la subiecte ba- • T ol la sflrş l tul anului trecut a avut flei autohtone, lntr-o dlrec\le mal fecundă).
la Budapesta; Fereastra - premiul Mi- loc la Karlovy Vary primul Festival ci·
nale, «de toate zilele», este posibil să se nisterului Educaţiei la Festivalul filmu- Astăzi , după ce au apărut şi după ce am
ajungi la teme de amploare, «unlversalcn nematogralic dedicat filmelor de scu rt: gustat isprAvile super-comisarilor Miclo-
lui de la Moscova; Dlmineata cuvlnt&- metraj pe o tematică rutieră. După prf' -
chiar; exemplul filmelor lui De Slca-Zavat- lor - diplomă de onoare la Festivalul van şi Moldovan (seria Cu milnlle curate),
tlnl, Hotl de biciclete şi Umberto D, c selec\le au rămas lnscrlse ln concu1
de la Leipzig ş i un ultim premiu: la cred că şi cele două povestiri filmice invo-
mereu grilltor. lntlmplătorul furt al unei 24 de filme din cele 140, reprezentind cate au devenit actuale, deşi aparent vor·
concursul organizat la Tokyo ln luna Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D .G ..
biete biciclete reuşeşte ai1 simbolizeze mo- decembrie 1979 de ziarul Japonez «Yo- besc de o perioadă I storică l nchelată. Cred
tivul solitudinii fi al alienării individului, ia1 Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S.
miuri Shlmbun», la care au prezentat cli, tnalnte de orice, actualitatea lor acută
din cenuş ia ex i stentă a unui pensionar se Premiul special al Juriului a revenit fil- rezidă ln noua mentalitate cinematogra·
lucrări un număr de 9 846 de caricatu- mului-reportaj, re\inlnd chiar din rela-
degajă cu putere ideea declinu lui &fa-zisei lici, pe care realllarea lor ar avea darul
riş ti din 34 de ţări, Premiul I şi Medalia tarea unui supravieţuitor consecinţele
«onorabilităţi burgheze». Aşadar, ln ambele de aur la categoria lucrărilor cu subiec- s-o ateste, s-o mărturisească. Nu crezi,
tragice ale unul accident, S-a Intim·
cazuri, teme «mari» din subiecte •mici». te la libera alegere, a fost obţinut de Titus Popovlci, că a venit, pentru filmul
plat într-o duminici realizat de St u-
Este una din căile posibile, o perfo rman tă cineastul Octavian Covaci, operator de românesc, momentul unor astfel de nara·
Ideologico-esteticii pentru obţinerea căre ia, d ioul «Al. Sahia» ln colaborare cu Direc- ţi unl? Sau am vorbit, aici, doar aşa, ca s;;
Imagine la Studioul Cinematografic al ţia circulaţie din Inspectoratul General
cineaştii trebuie să accepte ş i eventual mă aflu-n treabă? Răspunde-mi, Titus Po-
Armatei. al miliţiei. li felicităm pe autori: scenariul
să-şi lnsuşească «metoda» zavattl nian ă a • in 1979 - peste 200 de «galet>. povlci, şi Iartă- mă că nu \l-am cerut au tq
şi regla Gheorghe Horvath, consultant
«filării», a •urmăririi» - pînă ln Int imitatea «zile» sau «slptlmfnl», retrospecl ive rlza\ia pentru dezvăluirea excelentelor tale
glndurilor şi sentimentelor sale dominante Cpt. Ion Şerbănescu , imaginea Romeo idei cinematografice.
ale filmului românesc; allturl de mani- Chiriac.
- a omului, a «eroului» JntllnH ocezi onal festările din tlrlle socialiste. S-au rem ar-
pe stradă. cat lndeosebi prezenţele din: Egipt. Coralia POPESCU Florian POTRA

8
- Vladimir Giitan, pentru promite, dară-mi-te garanta. Ar trebui ca

B I
_J
ci taci parte din acei ac-
tori sllenţlofi, modefti, h-
nlftitl, care nu tac zarvă
in Jurul muncii lor, nimeni
nu prea

Oricum, ei au trecut
ştie cum au trecut
zece ani de cind ai debutat
şi-ti propun
dem impreunl cum. Practic, ce au în-
semnat ei in cariera dumitale.
să vt.•·
filmul sii se profesionalizeze, să-şi disci-
plineze sistemul de programare, si renunţe
la improvizaţie, să devină o instituţie pla ni-
ficată, tn stare s6 asigure muncii actoru lui
o minimă certitudine de continuitate. A-
tunci da, s-ar putea pune problema opţiu nii
intre teatru şi film . Dupii părerea mea, p i nă
să se ajungă ln situatta asta, ar mai exista
şi alte soluţii de rezolvare a ceea ce numeai
- i11 p111nul 1111d, un debut important «criza de actori».
pentru mine, tn Reconstituirea, conti- - Ce soluţii?
nuare bună cu rolul principal din Cildura, - De pildă , mă glndesc că există lncă
apoi Afteptarea, Puterea fi Adevirul, mulţi actori nefolosiţi ln film - şi nu mă
Întoarcerea lui Magellan, Accident, Pe glndesc numai ia C apitală, ci şi ia teatrele
aici nu se trece, Din nou impreuni, etc., din provincie. Dar cunosc puţini regizori
plnă la 25 - atttea roluri am jucat ln aceşti care să răscolească teatrele tiirii. Unii nu
zece ani. Mult, puţin, oricum se poate trage cunosc bine nici teatrele Capitalei. Există
o linie, se pot socoti plusurile şi minusu- apoi, aşa, un fel de căşunare pe un actor
rile , deci se vede bine şi ce-fi reproşezi şi ce anume, care i se pare regizorului ci este
n-ai mai face, şi ce poti face mai departe. de nelnlocuit ln ochii spectatorului. Fals.
-Ca al ftli ce ai de ticut mal departe, Toţi slntem de lnlocuit. Am tăcut şi eu cite
trebuie si ftii ce n-ai mai face, nu? trei filme pe an, $i acum fac numai unul.
Aşa ci, si Începem cu repro,urile ... Dacă n-aş fi avut succesele din teatru,
- Ele sint multe, dar cel mai grav este poate eram tentat să cred că m-am prostit
acela de a fi jucat tn prea multe filme care sau m-am plafonat. Nu cred să fie nici una,
mi-au creat un sentiment de jenă fată de nici alta. Pur ş i simplu, nu mai stnt la modă.
spectator. Sigur, oricine ar putea să mă Spectatorul are suflet de copil. La început
întrebe: de ce ai acceptat? Şi tntr-o situaţie se bucură de noi ca de o jucărie noul, şi pe
normală, ar fi chiar o întrebare normală . urmi, normal, se plictiseşte. Dar la plicti-
Dar situaţia noastră nu este normală. Noi seala asta, contribuie şi regizorul care, din
lucrăm lntr-o cinematografie aflată im ă comoditate, rn ioc să anticipeze, să caute
şi in mod inexplicabil tntr~ perpetuă sta- în tine valentele libere, preferă să te folo-
re de pionierat. În aceste conditii jucam. se ască ln formula cunoscută şi verificată
nu in altele. Iar pentru un actor, a refuza s ă la public. Slnt convins că orice actor încer-
joace este echivalent cu lipsa unui spOrt1v cat pe contre-emploi, ar trezi interesul
de performantă de ia antrenament. Ţin la spectatorilor, dar din păcate asta se lntlm-
paralela asta, pentru că mi se pare că există plă rar, aşa că , lnţepenim ce întepen1 m
ceva comun între munca permanentă, care i11 tr-un gen, şi pe urmă, apunem ... Există s1
trebuie să facă din tine, din trupul tău, o excepţii fericite. Mircea Diaconu a mai
strună care să vibreze perfect în speranta - Vrei al spui el regizorii de fH111 M tesc că mi-am depăşit , în fine, condiţia de scăpat din clnd ln clnd şi pe contre-empi o1:
unei viitoare tntilniri - sportivul cu , ştiu să lucreze cu actorii? actor de film şi am devenit actor de teatru „ George Mihăiţă, ln Accident; Florin Zamfi-
mare competiţie, actorul cu un mare ro - Probabil iar nu m-am exprimat exact. Asta nu mă tmpiedicli să mă întorc oricînd rescu ln Iarba verde de acasi. Dar şi
Cu deosebirea că sportivul are avanta111I Ceea ce vroiam si spun este ci regizorul la film cu acelaşi joc, pentru film, ceea le prea puţin şi prea puţini.
de a o înfrunta cu propriile-I resurse fiz1 Lt' de film nu este format la şcoala rlgazul ui, cred, începe să tină de profesionalizare . - Oare chiar aşa, totul ţine numai $i
in timp ce noi, actorii. stntem slujitorii un or cume regizorul de teatru, ci la scoala pro- - Probabil •tii ci existl,printre altel e, numai de regizor, nimic •i nimic de
scenarii care nu o dată Iţi aruncă în aer ducţiei de tip industrial. El se trezeşte pest1• şi o crizi de actorL Se suprapun con- actor?
toate bunele intenţii, tncepînd cu pornirea noapte răspunzînd de un grup de vreo sut ă tracte, se rateazi tilmiri, se consumă - Doar dorinţele . Şi, poate, promisiunile
de a da tot. Falsitatea dialogurilor, a si- de oameni, ocupindu-se de costume, de de pomani timp, bani •i nervi. Criza pe care li le faci !ie însuti. De pildă , lmi pro-
tuatiilor în care eşti pus, lipsa de logică mese, de scaune, cai, harnaşamente, pălării , asta se va ascuti firesc o dati cu cre,te 4
mit să ies din tiparul de «bâiat bun» care
a unei dramaturgii , uneori de-a dreptul nasturi , benzină etc. Sigur, el are sceno- rea numărului de filme, asa Încît se traversează filmele cu o linişte de dolce
ilară, fac din tine, ca actor, un nemulţumit graf, director de producţie , regizor secund, avansează ideea formirii unui grup de farniente şi să mă lntorc la genul care m-a
de sine. Un nemuitumit lucid. dar cum ştie că ochiul stăplnului ingraşă actori de tilm. Ai dori să te afli în acel lansat şi consacrat. Culmea! Am debutat
- Totu,i, cu sau firi justificare, cu ogorul, el se ocupă de toţi şi de toate, în grup? Ai pirisi teatrul pentru tilm? cu un <dinăr furios», apoi am fost «ttnârul
sau tlri nemulţumirea asta lucidi, ac· detrimentul muncii de creaţie . Avem multi - Nu . imt place foarte mult să fac film , nonconformist» şi pe urmă am alunecat,
ceptarea unui rol prost, tot compromis regizori preocupati de lucrul cu actorii, dar filmul tine în sufletul meu un ioc de pe nesimţite 1 în personaje călduţe, banale,
se cheami, nu crezi? am avut şi eu norocul să tntllnesc ctţiva, aventură minunată, aşa, ca un ocol al p ă ­ fără carne, nesărate, plate, false, nefirest1,
- Poate compromis e mult spus. Poate dar lucrul cu actorul nu este o regulă la mtntului într-un iaht cn: mai mic - să 21- trucate, din care n-~m scâpat decft rar. in
e prea tare cuvlntul, dar n accept Să zicem Buftea. De ce, la clasica lntrebare reporteri- cem - , în timp ce teatrul rămîne, tot meta- cite un rol adevârat. lm1 do1 esc să traver sez
că fac - facem, pentru că nu slnt singurul ceasci pusă unui actor: ce iubiţi mai mult, foric vorbind, femeia mea iubită, pe care n-o cu putere şi inţelepciune perioada asta de
- compromisuri. Dar le facem in speranţa teatrul sau filmul? - toti răspund: teatrul. pot părăsi pentru o nebunie. E o senzaţie legătură cu o altă vlrstii - mai am puţin
şi tn aşteptarea acelei mari Tntîlniri pentru Pentru că teatrul, scena - sctndura, cum de proprietate, ca aceea a ţăranului fată de plnă la 40 de ani şi trebuie să mă glndesc
care trebuie să fii pregitit. Poate acum a111 ii spunem noi - ne dă senzatia asta bun ă petecul de pămlnt de llngii casă, pe care -l la noua mea condiţie legată de noua rriea
formulat mai clar„. de creaţie, de care filmul ne lipseşte nu sapă cu trudi şi plăcere, pentru că-i hr ă­ virstă, nu? Trebuie si încep prin a găsi
- Ce crezi, cre,terea numirului de o dată . Asta am lnteles-o pinii şi eu, care neşte. Rlmfn, se vede, un tiran prin psih o- puterea să refuz, să spun nu rolurilor care
filme va in1emna pentru actori şi o am început ca actor de film, şi după ce am logie. Teatrul lmi dă un sentiment de sig u- mă ţin lntr-o falsă şi caraghioasă adolescen-
creftere a fanselor de intitnire cu rolud intrat ln teatru, ptnă la lntllnirea cu Tuzen- ranţii, este ogorul meu care mă hrăneşt e tă lntlrziată. Trebuie, mai cu seamă, să lnvăt
mai bune, sau numai cu roluri mai multe? bach din «Trei surori», am întimpinat foarte dacA-1 muncesc; aventura filmului mi atra- să discern mai bine, pentru ci tot ce se
- Cred ln primul rlnd că va trebui să fim multă neîncredere şi îndoieli. ge, mă sperie şi tn acelaşi timp mi se pare iartă graţie tinereţii şi lipsei de experienţă,
foarte atenti. Numărul mare de filme a1 - Pentru el veneai din tilm? derizorie. Aşa, ca o excursie la Ctmpina la o anumită vlrstă, nu se mai iartă„. De
putea atrage după sine o exigentă mai mic ă. - Şi lncă din filmul de actualitate. Ve- tată de o expediţie pe Amazoane„. fapt, dacă mă glndesc bine, mi aflu exact
ln ideea că unde e grămada mai mare se neam cu firescul străzii, cu dezinvoltura - ŞI daci ar fi ai-ml explici brutal, in situaţia ln care se află şi cinematografia
ascund uşor lucrurile mici. Vreau să sp e1 generaţiei mele, cu expresia liniştită plnă tiri metafore fi figuri de stil, nedorinta noastră. Şi unii şi altii trebuie să recunoa ş­
că nu va fi aşa şi că numărul mare va cre şte la lipsa de expresie a fetei, şi rostirea albă de a pirul teatrul pentru tilm? tem că nu mai slntem nişte tineri zburdalnici,
doar exigenta regizorilor consacraţi şi şan­ a replicilor, cu car~ am creat o modi, spre - Atunci ţi-aş vorbi despre lipsa de pers- că nepriceperea şi lipsa de experientă sini
sele de afirmare ale unor regizori care inclntarea regizorilor de film şi nemultumi- pectivă a actorului de tllm. Despre incerti- undeva, departe, ln urmii şi că tinereţea
aşteaptA de ani de zile si tacă film, unii .., rea celor din teatru. Desi regizorul modern tudinea ln care ne scăldăm fără lncetare. nu mai e pentru noi un argument pe post de
şi lnceput -Alexa Visarion, Tudor Mlrlaal de teatru nu se mai sperie de asemenea Teatrul este o casă, o clădire, ai un reperto- scuză. Slntem maturi şi trebuie să ne com-
- şi care, pentru cii vin din teatru au, din «defecte». Din fericire repertoriul a fost bun . riu, ştii ce joci, ştii ia ce trebuie să te gin- portăm ca atare.
punctul nostru de vedere, o mare calttat.: aşa tncn m-am (<reabili tat» fn ochii colegilor deşti, Iţi garant ează o ritmicitate pe care,
ştiu sA lucreze cu actorul. şi ai oamenilor de specialitate, care soco - din picate, filmu l nici măcar nu fi-o poate Eva SIRBU

s-o apuce pe drumul cel bun. l?.ubrezenta


micilor afaceri, pe care le pune la cakt ori
le acceptă, sttrneşte rlsul prin intermediul
duioşiei şi lntreaga agitaţie pe care o de-

Pitoresc clanşează ln jur, pe care o lntreţine cu slrg,


bogata alergăturii, e menită să-l salveze de
condiţia păgubosului, al cărui pericol n pin-
cu toptanul deşte tot timpul. Nu are inimă si taie ln
carne vie, «oameni slntem, nu?» şi iatâ-1 de
curlnd ln Omul care ne trebuie, filmul lui
Manole Marcus, lmpiclnd şi capra şi varza:
cum nu se Iacii să-l nedreptăţească «chiar
ln aparentă. hazul, «şarmul » de toi» pe pro,esorul de matematici, nelă­

8
lu i Jean Constantin se re- sîndu-i cel mal bun elev - şi deopotrivă
varsi din prea plinul pitores- bun fotbalist - să participe la Olimpiadă,
cului sliu, ln tapt, totul «i se găseşte soluţia fericită : din sala de concurs
trage» din masivitatea can- în maşina Salvării, şi de aici, băiatul dis-
dorii şi a bunlvointei cu cai e putat este catapultat direct pe terenul de
anunţi descoperirea unor A · sport. lată o operaţie ln «stil Jean Constan-
merici demult bătrlne. Comicul său es1e ti n», o combinaţie pe care, desigur, omul o
lipstt - cel puttn pinii la ora de faţă - de crede de anvergura actelor unui Ostap
orice urmii de perfidie şi răutate, person a- Bender şi pentru reuşita cireia nici nu eta-
tele sale, adică cele care «li cad ln mină », lează mlndria, preferlnd să se hrănească
cred sincer tn «frumuseţea» şi «triinicia», discret. din ea. Această naivitate a închipui-
ca să nu mai vorbim de «utilitatea» micilor rii. a Imaginii despre sine, atunci ctnd este
învirteli, maşlnatiuni, minciuni, matrapaz- bine pus4 în ecuaţie şi de către regizor, de-
licuri, aranjamente. Credinţa vietUieşte pină vine purtltoarea unui comic suculent. la
la p1oba contrarie cum se spune pină la urma urmei, ce altceva fac toti «candizii»
pri ma pală de vlnt, pentru că - acesta este lumii, dectt să triiiască cu zlmbetul pe buze,
adevărul şi aici se află, cred eu, sursa si m- în contul celorlalti, experiente care, uneori,
patiei pe care o sttrneşte eroul comic al lw pot fi costisitoare?
Jean Constantin ~ răul nu s-a prins de el
cu ghearele şi cu dlntit, omul poate oriclnd Magda MIHAILESCU

9
. -
o .1rnper1oasa necesitate a
„Profesiune: filmul", dar şi „profesiune:. critica"
Potra tş l face nu un t itlu de glorie, ci un insistent la cultură sau încercarea de n linalmente Imaginea şi Ideea unul ansamblu
fel de datorie pioasă de a ne conexa la formula cu o claritate sporită statutul re- unitar structurat de lnslltutll, de forme. de
ideile mari care au adăpat şi adapă arta gizorului sau dlscutla privind «componen- relaţii, de funcţii cinematografice. Aş mal
şaptea . Şi clnd spun asta, ml glodesc nu ta documentari» a filmului sau Ideea el sublinia apoi torta prospectivă a cărţi i.
numai la conexiunile sale «Internaţ i onale» , cinematografia românească trebuie să-şi Dincolo de dlspozltiile temperamentale ale
ci şi la numeroasele, adeseori ingenioasele dezvolte capacitatea de a problematiza. autorului, ex i stă tn «ProfHlune: filmul»
legllturl pe care le stabileşte tnlăuntrul pro- Olteea Vasilescu: Mie mi se pare că o autenticii fervoare Ideologicii; vid tn
priei noastre culturi. Mal mult deci! lăuda­ această carte este un eveniment editorial numeroasele sugestii ş i propuneri pe care
bil acest efort de a stabili uneori tntr-un ş i un eveniment ln primul rlnd ln biblio- le avansează autorul dorinţa şi gestul efec-
mod de tonicii polem icii - filiaţii şi con- grafia tul Florian Potra. Destinată ln egală tiv de a trece de la simpla analiză a stării
vergente, adlcl de a da cinematografiei măsuri spec ialiştilor ca şi publicului larg, de fapt, de la comentarea fenomenu lui c~
noastre o atare de organicitate lnlluntrul «Profesiune: filmul» depăşeşte, cred, cu nematografic, la tntelegerea mal !naltă a
propriei noastre culturi. lată numai unul mult «Experlenţl fi speranţi», care era ideii de eflclentl a acţiunii culturale. Inel
din argumentele care m-au determinat să o culegere de texte scrise sau rostite an- o datl, «ProfHlune: filmul» se dovedeşte
propun colegilor mel, sA vă propun dum- terior, firii această deschidere culturală o carte captlvanti.
neavoastră. Inclusiv autorului, nu o simp lă de anverguri la care asistăm acum. l n Olteea Vasilescu: ln ceea ce priveşte
recenzie - fle chiar ş i o recenzie elogioa- noul opus avem de-a face cu o prospec- capitolul propriu-zis de prospectle, Intitu-
sii - ci o masll rotundă , adicl o discuţie tare adfncitl a diferitelor zone ale c inema-- lat clncotro se tndreapti filmul românesc»,
din mai multe puncte de vedere asupra togratiel romlneşti, incursiune extrem de consider că el ar suporta o d i scuţie sep&-
unul volum pe cit de valoros, pe atlt de b1nevenlti, pentru că ln genere, cărfile rată, mal cu seamă asupra tabelului sinop-
necesar. consacrate ln exclusivitate filmului romlt- tic de titluri pe care autorul le retine din
Florian Potra: E Inutil să spun cll eu nesc sTnt minunate, dar lipsesc aproape cu filmografia noastră, unde ar surveni or~
sini din ce tn ce mal conştient de părţile desAvtrş i re. Mie ml se par foarte Intere- cum fi alte păreri . Personal cred că, ln do-
bune din această carte, dar mai ales de sante tndeosebl douil dlrectll ale lucrării . r i nţa expllcablll de a sprijini şi Impulsiona
limitele ei, tndeosebl ln privinţa zonelor Mai tntll, efervescenta. efuziunea cultura lă munca cineaştilor tn general şi a producii-
mal puţin cercetate. Mi se pare lnsl foarte a autorului, care devine un fel de obslina- torilor tn special, Florian Potra s-a dovedit
important să vedem. la o asemenea discu- tie, dar chiar dacii cineva s-ar simii supra- prea generos ln alcătuirea cronologiei sale
tie, pentru care vă muljumesc cu antic~ saturat de atlta Gramsci ş i Galvano de la selective, extriigtnd cincizeci şi cinci de
patie, care ar fi elementele de bază asupra Volpe, de Lukacs, Barbaro ş i Inei de multi «opere marcante» dint r-un total de mal
că r ora stntem de acord, pentru lncheg&- altil, si nu uităm că reperele aduse ln dis- puţin de trei sute de filme româneşti tur-
rea unul front comun al criticii cinemato- c uţie sini de un foarte !nalt nivel, spre care nate Intre 1949 şi t978.
grafice, f ie şi sub forma unei Inventarieri t rebu ie ln mod f iresc să t indem. A doua Ecaterina Oprolu: Pentru el datoria cr~
de probleme, ln acest moment de desch ~ direcţie este aceea în care Florian Potra ti cii este sA semnaleze originalitatea unei
dere spre o producţ i e mult spor ită cant ~ se manifestă ca un Arnheim românesc, ca opere şi pentru ci actul critic se află el
tatlv şi , mal alea, e de dorit, elevată cal ~ «teoreticianul nostru tarll mlinl», un teo- tnsuşi la răscrucea dintre ştllntl şi transfi-
tatlv. retician care nu se poate stiiplni lnsă să gurare. socotesc acest volum exemplar ş i
Valerian Sava: Prima calitate a acestei nu se implice ln miezul dezbaterilor. El nu prin expresivitatea lui structurali, stilist~
c6rjl ml se pare a fi aceea ci ea Incită la dă numai sfaturi şi sugestl ~ fie el vorbeşte ci. Spun acest lucru cu o lnclntare din
discuţie. «Profesiune: fllmul» se ş i pro- de pe pozltla spectatorilor sau a criticii, care nu lipseşte repro,ul ta adresa acelor
clami pe parcurs, chiar daci nu are un fie el cercetează lucrările din perspectiva cronici care tnfi erează (tare mult lml place
subtitlu de acest fel, ca un eseu, ca o carte- reali zatorilor ci 1 mai mutt declt attt, oferi mie cuvtntul Asta) banalitatea şi deja-vu-ul
Ecaterina Oproiu: Demult, dar nu foa rte dezbatere, o dezbatere cu toate categoriile soluţii concrete. uneori de-a dreptul sur- unul film, dar o fac ele tnsele cu atlta bani>-
demult, reviata «Cinema• a publicat un fel de cineaşti , de la producător i ş i critici la pri nzătoare. Florian Potra vorbeşte astfel litate şi cu fraze atlt de standardizate tncft
de culegere de articole pe douii pagini de- distribuitori şi autori. Ceea ce explică tn de «filme visate•. schiţează şi propune ml lntreb de ce s-a mal Inventat proverbut
dicate unul •Dicţionar al actorului de mare parte caracterul Incitant al lecturii teme şi idei cinematografice pentru viitoa- rtde ciob de etc. Citind pe cineva care spu-
film». Cartea aceasta serial de un tl năr este tnsi faptul că tn această carte aslstiim re producţii. Ne trimite la populaţia seml- nea că nu există oameni neinteresanţi, ci
coleg avea, firi lndolală, multe lacune şi şi la o dezbatere a autorului cu sine lnsuşl. anattabetii din 1938 şi la cea tot al bacalau- numai puncte de vedere neinteresante, tmi
o serie de lnexactitltl. Ardoarea ş i verva El reia texte publicate tn trecut, comple- re a tă din 1988, pentru a conchide: - Faceti P-.,rmit si remarc mulţimea Ideilor pe care
cu care ne-am azvTrllt atunci asupra acestei Florian Potra le pune ln circulaţie - chiar
lucrlrl care, repet, departe de a li satisfii- atunci clnd vorbeşte de pelicule suferind
cătoare reprezenta totuşi o bază de dis- tn mod vădit de avitaminoză creatoare.
c u ţi e, ml-au lisat de-a lungul timpului un Talent şi cultură: calităţi obligatorii Mi·au plăcut Jndeosebi ingeniozitatea ş i
gust amar ,1 trebu ie ai mlrturisesc ci nu umorul fin al unor comentarii ca «Naşte­
de puţine ori am căutat cu luminarea un atît pentru cineast, cit şi pentru critic rea lui Plcalb sau «Ceapa verde de aca-
pretext pentru a miirturisl regretul ş i re- sA». Dar nu numai despre asta e vorba.
muşcarea. E vorba tn primul rlnd de formula clrţll .
Azi ne aflim nu tn fata unul pretext, ci Florian Potra nu-ş i permite luxul (s-o fl
a unul motiv foarte serios. ln llbrirll a api- tindu·le, reconsidertndu-le la zi, cum au fi lme despre această realitate! Sau clleazii chernlnd Asta un lux?) al-şi adune pur şi
rut o carte de film , o carte·eveniment, fă cut ş i alţi scriitori, critici sau c i neaşti - anumite piese ale dramaturgiei rom6.ne,tl simplu fn volum o seaml de comentarii
aparţlnlnd lui Florian Potra şi Intitulată Rene Clair printre el. Este primul temei pe teme Istorice, aparent neecranlzabile, Indiscutabil Interesante. Relutndu-le, el le
«Profesiune: filmul ». Evenimentul se d&- pentru numitorul comun pe care-l cău­ de tipul «Apus de soare» de Delavrancea recomenteazii, le compereazl ctnd printr-o
torează deopotr i vă calitltilor intrinseci ale tă m. Pentru el, deş i unele deflnl\11, unele ori «Avram Iancu» de Blaga, pentru a ne dlstantare lmpud necesar de timp, ctnd
celor peste 350 pagini dense de Informaţi i aprecieri sau Ierarhizări diferi poate de spune: - lndrăzni\i, ecranizati sau adap- cu o solidaritate care vrea sl demonstreze
şi meditaţii - dar şi contextului general cele pe care le-am adoptat sau pe care taţi aceste piesei nu numai constanta punctelor de vedere,
în care se aflA gtndlraa noastrl cinemato- le-am formula noi ln•lne, cartea ne lnvlti dar fi un fel de ptlcere necesari de a se
grafică. ln ultimii ani, ea, glodirea, a .deve- să contlnuilm dezbaterea pe care o des- Valerlll!' Sava: Stnt cel puţin două tnfiijlşa aşa cum era «atunci». Textele sale
nit destul de prompti tn consemnaraa fap- chide, lndeosebl asupra cltorva probleme zone vitale ale cinematografiei noastre, au o notă personali Inconfundabili. Ele
telor cinematografice. ln cotidiene şi ln tun damentale. in care Florian Potra e primul care pro- sini elaborate lntr-o stare de febrilitate in-
presa culturali, cronica fllmulul a devenit. nunţă şi aistematlzeazii cu exactitate o telectuali. Se simt tn fraza lui Florian Potra
tn sflrşit, o rubricii fixl . Mal mult. Pe alocuri .George Littera: Cred că Ecaterina apreciere 1>0lemică şi constructivii ln ace- doul tentative lntr-o perpetuii tensiune:
ea lncepe chiar al capete un anumit prest~ Oproiu ş i Valerian Sava pun un diagnostic laşi timp. ln aceste două zone, orlclt s-a pe de o parte citatul şi limbajul specific, pe
glu. Recenzia, analiza evenimentului la zi, exact, atunci clnd spun că această carte sprijinii el ps trimiteri la alte cinemato- de altil parte stilul nlzdriivan (adjectivul
nu poate !nai lnlocul o privire mal l argă este tnsuflejltă de pasiunea dezbaterii. E grafii ş i la alţi autori, sini foarte evidente l-am scos din lista adjectivelor sale favo-
asupra cinematografiei româneşti, nici stu- vorba de dezbaterea problemelor Imediate angajarea personală ş i contr i buţia proprie. rlie). Luxurianta lnformatlel şi frecventa
diul de slntez6 ş i nici lucrăr i le de specia- şi, tntr-adevăr, fundamentale ale practicii Mii refer la modul cum dlscutii filmul Isto- apelării la autorităll tutelare aşazl judecii-
litate la care are dreptul orice artA. Din pi- noastre cinematografice, dar fn acelaş i ric şi respectiv, scenariul de film şi pe sce- tile lui de valoare sub semnul unei autor~
cate, tn cinematografia noastrii astfel de timp e vorba şi de reflectia autorului asu- narişti. Plnă acum a domnit ln critică o tltl Impozante, care nu devine strivitoare
lucrăr i sini puţine . Filmul românesc tş i pra stării de !api a criticii de film romlt- anumită conventlonalltate faţă de aceste tocmai datorltil acestei noi llbertlţi stilis-
dezvoltă din ce ln ce mal vertiginos baza n eşli . Acu itatea polemicii despre care vor- sectoare - foarte importante, dar poate tice. Zic «noi•. pentru cil. după păreraa
practicii - lată că tn curlnd vom ajunge bea Ecater ina Oprolu se exerseazi, mai cele mal vulnerabile sub raportul calltltll. mea, Intre textele lui Florian Potre de
la 50-60 filme anual! lniiljarea edificiului teo- mult sau mal puţin manifest, ş i ln raport Vorbea Olteea Vasilescu despre trimite- acum clţlva ani şi cele de azi remarc me-
retic pare l nal mal tnceatil. S-a creat chiar cu anumite prejudecii\I, cu anumite llm ~ rile pe care le face autorul la literatura tamorfoze (ele sini Inerente ln viata flecii-
impresia, dacii nu cumva certitudinea, că l ăr i , cu anumite tntelegerl restrictive ale noastră pe teme Istorice, la dramele isto- rul scriitor). Solldltataa şi seriozitatea care
cin eastul romAn are un fel de inapetenţă lenomenulul cinematografic ln planul cn- rice, Ignorate d in capul locului de clnemi>- l-au caracterizat tntotdeauna pe autor c&-
pentru ccteorle», pentru «speculatli de idei». ti co-teoretic. Faptul că autorul lnvocii auto- tografle. ln volumul pe care-l comentăm păti tn ultimul timp o mal mare - cum
Şti u că o asemenea afirmaţie nu face plă­ ri lăl l le teoriei şi criticii de f ilm e cit se se propune, astfel, implicit, o altă optică să-i zic eu? - dezinvolturi. Mai exact ml
cere, dar cum observatia ne include pe poate de firesc, după părerea mea, pentru asupra genului, pentru că altul ar fi fost se pare ci pe măsuri ce Ideile sale se ma-
!oii deopot rivii, trebuie să avem luciditatea c ă critica noastrl trebuie să- şi faci lntr- un b i lanţul acestuia, dacă s-ar f i pornit, cum turlzeazii, stilul lui lntlnereşte. Stnt bucu-
să discutăm nu dacă observatla e agrea- mod mai energic declt a !nearcat-o ptnll au făcut alte şcoli de film , de la atlt cft roaal d fac astfel de remarci cu voce tare.
bilii, ci dacii e exactă: nivelul de Intelectua- acum, educaţia teoretică. O criti că adevlt- există tn literatura noastrl pe teme Isto- Succesele unul coleg - şi acest volum
litate al f ilmului românesc este departe de ratii e lntotdeauna, cum bine se ştie , teo- rice - nu numai clas i că , ci şi contempo- este un Important succes - ml bucuri ln-
a fi satisfăcător. Scot din cauză excepţiile rie ln act; o crit ici vie, capabilă să rllspun- rani. ln ciuda lacunelor cunoscute, existl totdeauna. Este o bucurie atlt de stimula-
care tntiresc nu regula, ci sperante~ noas- dă exigentelor proprii operei cinematogra- tn această literaturi puncte de plecare, toare Incit ml tem ci nu fle o formă deghi-
tre şi mA lntorc spre subiectul nostru, spre fice nu se poate dispensa de clarificări de există caractere, există o viziune dram• z ată de egoism.
cartea lui Florian Potra. Cu o patimă care ordin mai general. La Florian Potra, nu llcă proprie, exlstii psihologii, atmosferă, · Florian Potra: Recitind stenograma dis-
nu e de dată recentii, suat l nută sistematic cred că există o dlstantA Intre orbita teo- culoare ş .a. m.d. ln «ProfHlune: fllmul» cuţiei la care am participat - tn redacţia
de o activitate universitari care n obligă reticii a lucrării ş i exerc iţ i ului cron i căresc e de asemenea pentru prima dată ctnd vid revistei «Cinema», la 25 decembrie 1979 -
(mal corect cred ci ar fi sa spun, n all- aplicat. Cartea - spune Valerian Sava cu citate metodic numele scenariştilor mai mi-am dat seama cll, deşi pistreazl os&-
menteazl plăcerea de a cerceta, de a stu- justele - ne apare ca un dialog al autoru- cunoscuţi, nu tn virtutea reverenţei cuve- tura fieclrei I ntervenţ ii tn parte, aceaslă
dia, de «apprendre pour enselgner•), Flo- lui cu sine tnsuş l. Din acest punct de ve- nite fatl de statutul lor literar şi public, ci inevitabilă «alntezl» produce, cu voie sau
rian Potra, zic, ne pune ln fatA un volum dere, cred ci «ProfHlunea: filmul» e un mal laic şi mal lucid, fiind trecuţi ln revistli fără voie, un fel de dezechilibru «termic».
aeosebit ae incitant. l ntr-un apatiu prea fel de pandant la «Expe:ienţl tl •P•ran- autorii de scenarii - puţini , citi atnt - cu şi , tn consec i nţă, un proces de «entropie•
puţin tnfometat de teorie, Florian Potra lşl li». Firii al Ignor o serie de elemente noi· ceea ce giislm la ei mai mult tentativl declt l ntercoleglală. ca să nu zic intertovlrii-
asumă riscul şi bucuria de a efectua un pe care le aduce lucrarea de faţă, vreau reufil6, cu virtuţi ş i limite, cu abundenţă şeaacl: adlcl o evidentă pierdere de ci~
masiv import de Inteligentă clnematogra- să observ că discursul critic al lui Florian sub raportul sugestiilor literar-culturale şi duri, de oralA fervoare a ideilor, nu numal
, flcA. Formaţia gramsclanii a criticului e Potra se defineşte nu numai prin Incis iv ~ cu deficiente la capitolul structurării dr&- exacte, atunci şi acolo, tn dialogul nemij-
cunoscută, ca ş i preferinţele lui spre este- tatea, prin inteligenta lui nervoasă, ci şi matice fi cinematografice a naraţiunilor. locit, ci şi pasionate, solidare şi cordiale,
ticienii unei cinematografii care (a dat fil- printr-o neabiitută coeziune. •Profesiune: George Ltttera: O calitate deosebit de ln sensul strict etimologic, dincolo de
me politice de mare acuitate. Alături de filmul• adtnceşte şi nuanţează multe teme preţioasă a volumului mi se pare faptul el orice flreaacii disociere sau rezervi critici.
Arlstarco, Pasolinl, Crocce, Zavattini, tn critico-teoretice pe care autorul le sch~ el ne propune o viziune integratoare asu. Faptul acesta m-a determinat d rămfh
paginile cărţii păşesc cu deosebM folos tase ln «Experien!A •I speranţi » sau ln pra fenomenului cinematografic •ici, prac· de două ori recunoscător redacţiei •I con-
Balasz, Lukacs ş i , desigur. nu numai el. alte volume ale sale. Oe pildă , apelul acesta tic, toate Intervenţiile autorului schiţează ducerii sale: o dolii, pentru privilegiul de a

10
cinematografiei noastre: cartea de film
fi acordat cirţll mele, ln locul obişnuitei de filme - critica noastrA cinematografică
recenzii (de serviciu), spaţiul unei dezba- poate call c lştige teren printr-o calificare
teri vil ,1 llumlnante, transformat! lntr-<> datorată nu atlt fugii lnalnte a unui caz
«cronici tn mi,care», pe mal multe voci
şi inteligente, dintre cele mal autorizate; a
iz olat, cit unei avansArl ln bloc, unei pro-
puneri globale provenite dintr- un status
Filmul muzical
doua oari, pentru veritabila «lectie» de de maturizare generalb.
critici a criticii, unde postura de autor ln- Valerian SavL ln ceea ce ne priveşte, am
lesneşte, prin experientA dlrecti, o mai fost conduşi, ln această discutie, mal mult
nuantati lnţelegere a raportului dintre cei deci! de "bunbolnta• colegială firească şi acestui «Filmul muzical» (Editura Meridiane,
care «fac» şi cel care «vorbesc», chiar şi necesară. Am fost conduşi de convinge- 1979; 25 OOO ex.; redactor: Viorica Matei ),
ln deplini cunoştintl de cauză. E o expe- rea că nu numai filmele noastre trebuie este un bun şi mai ales adevărat prieten
rientll preţloasl, cred, de fructificat ln pro- «problematizate» - cum solicită Insistent al acestui «oen».
pria activitate de descriere •i Interpretare autorul cărţii de faţă - ci. ln perspectivă. Adevlrat, pentru ci ştie că orice priete-
a fenomenului cinematografic. ş i dezbaterile criticii. Nu pe calea unor nie train i că nu se poate tntemeia decn pe
Iar daci, afli cum Interlocutorii au căzut. «rezerve», ci dlmpotrlvl, printr-o confrun- respect şi cunoa,tere. Iar Mi rcea Muşa­
se pare, ln unanimitate de acord, lectura tare loiali a optlunllor, a criteriilor, a argu- tescu lşi respectă «prietenul», filmul mu-
c ărţii mele a fost lntr-adevir «incitantb mentelor. Din acest punct de vedere, dis- zical. Se vede aceasta din seriozitatea ş i
pentru el, la fel de «incitantb a fost pentru cuţ ia noastră a fost eventual un preludiu, pasiunea cu care vorbeşte despre el (une-
mine discuţia lor: stimulatoare, lndemnin- dar nu a devenit propriu-zis o «critică a ori pasiunea este o formă a respectului...).
du-mi si scriu şi sA public un nou eseu. criticii». Spre aceasta va trebui lnsă uneori Cit despre cunoaştere, nµ s-ar putea spu-
recuperlnd lnsă ş i clldura, tensiunea idea- să tindem, pentru că ar fi bizar ca ln faţa ne că autorul nu-şi cunoa9te, nu s-a stră­
l ă , pe care le-am simţit cu o purificatoare ecranului sA fim critici, Iar cartea unul coleg duit să-şi cunoascA bine prietenul Mărtur i e
voluptate la «masa rotundb, şi pentru s! ne smulgă doar exclamatll publicitare. stau ampla informatle a cărţii , Impresio-
care mulţumesc cu sinceri gratitud ine. Dealtfel cu totil ne propunem altceva decll nanta cantitate de material (scris sau vi-
Dar, pentru ca posibila solidaritate să canonizarea vreunor defi niţii , ale noastre zual) «despuiat•, evidenta familiarizare cu
se lnchege mai temelnic, lmi permit, la sau ale altora, ori. cu atlt mal puţin , redu- legile «genului», cu tendinţele descifrabile,
rlndul meu, si-i «incit», ln lnchelere, pe cerea lor la ni velul unor flxatil, precare şi atlt ln unele perioade trecute, cll şi astăz i.
binevoitorii mel colegi: pe clnd o culegere nedrepte. «Avansul» criticii noastre de Pasajele strict expozitive, de natură mai
a briantelor cronici şi conversaţii radio- film, nu ştiu dacă poate avea loc neap6rat curlnd pur documentară, alternează cu
fonice susţinute de Ecaterina Oproiu?, pe «ln bloc• sau «global». Cred mal degrab4 aprecieri şi conalderalil personale, ln cea
cînd una aaemllniltoare a lui Valerian Sava, ln acele «dezbateri vii ,1 ilumlnante», de o mai mare parte judicioase, nu o dată ori-
criticul care vine de departe, de la vechea exemplar6 deschidere '' receptivitate, so- ginale, formulate tntr-un stil accesibil. Cele
revistă «Film•? pe clnd, adunat ln volum, lidare, dar mal puţin timorate de riscul 13 capitole ale cărţii (Începuturi; Filmul-
rodul cercetlrilor Olteei Vasilescu?, pe «pierderii de căldur6», cordiale etimologic, operl; Filmul-balet; Filmul-concert; Fii·
clnd, ln llbrllrll, excelentul studiu al lui dar mal ales Ideologic. mul muzical în scheciuri; Filmul-muzi-
George litiera despre stilistica filmici? Ecaterina Oproiu: VA mulţumim pentru cal de desen animat; Filmul biografic
Nu lntreb din simpli complezenti, ci din această discuţie care, dupll plrerea mea, muzical; Fllmul-operetl; Musicalul, Co·
convingerea fermi ci - poate mai mult r ep rezintă nu numai un schimb de Idei, ci media fi melodrama muzlcall; Muslc·
c hiar deci! domeni ul realizllril propriu-zise şi _ o anum i tă experienţă uman6. hallul fi revista pe gheaţ~ Spectacolul
muzical de televiziune; lncotro, filmul
muzical?), prin chiar simpla lectură a tit-
lurilor lor sini de natură a da o idee asupra
meritoriului efort al autorului de a ordona
şi sistematiza un «material de lucru» ex-
Tehnica filmului de la A la Z trem de variat şi divers. Se adaugă un
«Mic dicţionar de personalitiţi» şi o
«Filmografie cronologici selectivi:
19211-1111» deosebit de interesante şi utile
(in ciuda unor C<Scăpări» ce puteau fi evl-
«Cartea de fată este dovada lndelungatei tate).
de faţA va sta pe masa de lucru alături de mele prietenii cu cinematograful. Ea s-a Unii adoră filmul muzical, pe alţii li lasă
diclionarul limbii române, aJutlnd pe cei născut din pasionantul dialog «cu-mine- rece. O carte serloasâ ca aceasta va «re-
lnzestrali cu harul scrisului sl utilizeze însumi» ş:i cu lumea, asupra unuia din «ch i- c oncilia», probabil, cele două «tabere». ln
corect termeni şi notlunl c inematografice, purile» lui cele mai controversate «critic » sensul că şi unii şi alţii o vor citi cu plăcere.
deseori alterate de necunoaştere sau lntre- şi mai lndrăgite «necritic»: acela musical- D a că sini adevira~ cinefili, fireşte .
buintate Impropriu. Pentru că . aşa cum o coregrafic».
af i rmă, tot in pretată, coordonatorul volu- lntr-adevăr, Mircea Muşatescu, autoru l Aurel BADESCU
mului cu copertă albastră, ln acest domeniu
c i rculă termeni preluaţi d in literatura str ă ­
i nă şi altii lzvorl~ din lnsăşi experi enţ a
noastră .
Efortul autori lor de a unifica, pe cit este
posibil, terminologia cinematograficA este O lume de celuloid
demn de toată lauda, cu atn mai mult cu
cll pentru una şi aceeaşi noţiune regăsim
în vorbirea curentă denumiri diferite, c e- şi
trag originea din limbile engleză, rusli, ger- memorii, anchete, monografii, comentarii,
mană ş i francezli, toate expriml nd acel aşi cronici, Interviuri etc. din revistele străine
lucru, dar cu nuanţe ce pot afecta sensul de specialitate, publicaţii sau alte surse
lnsuşi al cuvlntului. ale vremii), autorul lşi alcătuieşte un lim-
Se cuvine, deci, să o spunem apăsat că baj propriu al amintirilor lntercallnd ver-
autorii şi-au propus un scop major pe care sante de legătură - Hollywood, Paris,
l-au atins spre cinstea lor, elabortnd un Londra - ţeslturll spectaculoase ln an-
dicţionar tehnic propriu c inematografiei ro- samblul decupajului slu literar.
m âneşti. Dicţ i onare de acest gen sini multe ln aceastl structură, abordl nd firesc şi
în cinematografiile cu tradiţie. Cel mai necesar aspecte din evolutla artei filmului.
Opt ingineri . şi tot atltea nu me prest i- simplu ar fi fost. poate, o traducere. Dar autorul obţine prim-planuri clnd nuanţat
gioase de specialişti ln tehnică cinemato- autorii nu transpun. ci compun, nu copiază , trasate, ctnd fugare ale unor actori, regizori,
grafică, Alexandru Marin, Gheorghe Cio- ci creează termeni pe baza unor cunoştlnte producltori. De aici revi gorarea unor date
banu, Dan Dendrino, Dumitru Morozan , vaste acumulate de-a lungul a 30 de ani biografice, portrete, fragmente de aduceri
Vladimir Munteanu, Alexandru Petculesc u, de cinematografie socialistă, perioadă clnd aminte, profiluri, care au alimentat aureola
Dr. Iuliu Popescu şi Aurel Poplrad ş i -a u ia filnti industria naţională de film, o i n- unor mituri, vedete sau stele pierdute sau
unit eforturile elaborfnd pri ma «culegere» dustrie de vlrf, complexă prin diversitatea regăsite în magia· primelor vlrste ale cine-
r omânească de termeni de largă circulaţie ei, lnceplnd cu optica sofi sticată şi termi- matografului.
in tehnica, tehnologia şi producţia de fil m. nlnd cu noile tehnici videoelectronlce. Greta Garbo, Joan Blondell, Annabella,
Deşi e~istau unele antecedente (a se Singurul regret este dimensi unea relativ Leslie Howard, Bette Davis, Mae West,
ve dea doar «Lexiconul tehnic român» şi redusă a iucrlrll. Presupun că din lipsă Gary Cooper, Cary Grant, Ivan Mosjouklne,
în treaga colecţie «Foto-flim• ale Editurii de spaţ i u t ipografic, dicţ i onarul cupr inde Marlene Dietrich, Robert Taylor, Tyrone
Tehnice), meritul lucrării de fatl «Tehn ica circa 1000 de termeni, ln t i mp ce unele lu- Power, Clark Gable, Valentino, Tino Rossi,
fi lmului de la A la Z» este acela de a fi cr6ri cu acelaşi profil, din stră i nătate, l n- Ceea ce trebuie spus de la început e c ă Ramon Navarro, Danielle Darrieux, Spen-
re unn lntr-un singur volum notl unlle de magazlneazl peste 10 OOO de cuvinte. De «O l ume de celuloid» de Lazăr Cassvan cer Tracy, Audrey Hepburn, Myrna loy,
ba ză ' folos ite uzual ln tehnica şi produc ţia aici, sugestia fată de autori şi ed i tură de ( Editura Emi nescu - Colecţia Ciepsidra, Pola Negri, Jean Gabin şi lista dintr- un
ci nematografică, pornind de la concepţ ia a persevera pentru o nouă ediţie, mult îm- 1979) este ceea ce se cheamă o carte de vast ind ice de nume ar putea fi continuată ,
că filmul constituie un tot unitar cu un lim- bogăţită, atotcuprinzătoare ş i mai repre- public. Mai lntli, datorită faptului cA o astfel precum şi regizori ca ·Lubitsch, Cecne B.
baj profesional propriu. z e ntativă fată de stad iul actual de dezvol-
~~!";!111int"~&tu":i'Y~!· a~l~~nt~~n m~I c~~~;
de carte despre cinematograf e pentru
ln prelata cărţii, coordonatorul lucrări i tare al filmului românesc. orice cinefil ca o picătură de apll ln deşert.
ing. Alexandru Marin cochetează clnd cu Ş i nu pot lncheia fără a mărturi si glndul Apoi pentru ~ autorul, foarte cunoscut sau mai puţin prin jocul dublu al ecranului,
ideia unei «culegeri de termeni», ctnd cu ascuns că o cinematografie nu evoluează publicist Interbelic, nu are nevoie de reco - din fata şi dinapoia acestu ia.
cea a unul «vocabular cinematografic»: numai prin creşterea numărulu i de filme, mandări, declt pentru tinerele generatil ln S c r i să cu voluptatea d e gust ări i filt rate
dupll opinia mea, noua aparitle editorial ă ci şi prin strădania constantă de a spori s flrşiţ pentru că autor şi carte ne introduc yrin e x perienţa unui deosebit rafinament
este ln realitate un dicţionar, ordonat fi - zestrea de Inteligentă tipărită, cultMnd ş i i ntr-«un film imaginar Inspirat de amint iri format, relevlnd pasional acele momente
reşte ln ordine alfabet i că, care defineşt e , stimullnd zona de gtndire, de meditaţ i e, cea reale• al acelui trecut de «aur» al cinema- care au caracterizat marea galerie a celor
explică şi comentează cu rigoare ştiintifi că care dă conştiinţa de sine, semn i f i caţ ia va- tog rafului. ce au ridicat pe culmi arta cinematografului,
te rmeni de tehnică şi tehnologie cinem a- loro şi perspectiva viitorului. S-or fi amuzat Dlstribuitl pe secvenţe cu precădere din cartea captează prin sens şi cons i stentă ,
tografică (imagine, sunet, trucaje, anima- latinii, la vremea lor, ctnd spuneau «prlmum realitătlle anilor '30-'40, volumul lşi are la prin notaţ i ile sale pline de nostalgie, ro-
tie, proiecţ i e, prelucrarea peliculei etc.) ş i , vivere, deinde phllosopharl », dar. ca dia- în ceput ca sursă atmosfera cinematogra- mant, vis de od i nioară .
subliniez elementu[ de originalitate în co m- lecticieni ce slntem şi cu spiritul critic ce li că a Bucureştiului acelor ani descri să cu Cum secvenţa finală constituie pentru
p a raţie cu multe lucră ri similare străi ne , ne caracterizează. credem că a sosit mo- ve rvă şi foarte ascuţit spirit de observaţie. autor o analiză a propriei cărt i 1 deci ar
n o ţi uni privitoare la practica curentă a mentul pentru cinematografie cl nd «a filo- Reţinem tn continuare ca toarte sugesti ve putea fi luată şi ca recenzie şi cum secventa
pr oducţiei de film. zofa», în sensul promovăr ii unui climat de şi i nstructive capitolele: «Formule publici- aceasta rnseamnl nu numai privire spre
în felul acesta, lucrarea se adreseaz ă dezbatere prin scris şi a unei literaturi spe- ta re», oClnd Hollywoodul «teroriza» Pari- trecuţ dar şi spre viitor (viitorul filmulu i
unul cerc larg de cititori din studiouri, re- cifice, este sinonim cu «a exista•. sul ş i Londra», «Filmul şi tineretul», «Hap- de bună seaml), «O lume de celuloid »
ţe aua de difuzare, lnvătăm lntul mediu ş i Ceea ce nu mă lmpiedică să plec la Buftea py-end cu orice pret», •Producitorul care c reează, tn imaginea pre ~tmtului, emoţ ia
superior cinematografic, presa de specia- cu cartea sub brat spre «a trăi făclnd filme » fabrica stele•, «Un mit, o legendă, un ge- pe care f l--0 dirulesc acei pionieri care nu
litate pini la c ineamatori, în general tutur or ş i felicltrnd1 cu oarecare invidie, pe cei opt niu: Chaplin». «Staruri de odinioară» , «7 re- numai că au cunoscut ' şi popJJlarizat cine-
ce lor ce se apleaci cu interes asupra m ij- temerari autori pentru excelenta lor per- gizori - 7 personalitlti». Ca ai cităm nu- matograful de altădată, dar mal mulţ l-au
loacelor şi modal i tătilor de realizare ale fil- f ormantă . mai clteva. Uzltlnd de o documentalie foar- şi iubn şi pot face şi pe alţii să ;,1 ·ubească .
mului. Şi dacă este adevărat că fiec are te' bogată şi totodată variată (sini introdu-
carte lşi are destinul ei, prevld că lucrarea Constantin PIVNICERU se ln secvente texte din diferite articole, Ştefan GEORGESCU
11
mie Intre cinematograf ca fapt cultural şi
cinematograf ca fapt politic» - declară
Dulcele şi amarul, Alea, căci adevăratul sens politic al filmului
constA tn puterea sa de comunicare cu
Concert deznădejdea şi speranţa, poporul căreia I se adresează , ln adevărul
pentru său.

o poveste pe mapamondul cinefil Actiunea filmului Supravletuitorii se


c oncentrează asupra unei familii din marea
de dragoste burghezie cubaned şi se desfăşoară ln
limitele stricte ale proprietiţii lor. Conacul
neterminată voce, fără preocupări de stil, ca ln scena devine astfel «spatlul-capcani», inspirat
(Ludmila finală clnd bărbatului ameţit, aproape ado1- simbol al morţii , în care numeroasa familie
mit, femela !I tot lnşlră, printre lacrimi, vrînd î şi consumi o existenţi!i aparent indepen-
Gurcenko să se convingă şi ea cit de bine poate fi dentă de ceea ce se lntlmplll •afară» ln
totul chiar după 20 de ani de aşteptare şi reaUtate. Personajele !şi acceptă captivita-
amărAciune .„ stă puterea acestui film «oa- tea ca ultim semn al rezistenţei in faţa
recare». Dar ce mal poate fi oarecare, clnd istoriei, Tncercînd s-o nege, aşa cum neagă
un fanatic al marilor adevi!irurl m.ici prezt-- naşterea ultimului copil lntr-o zi anumită
dează jocul, conduclndu-1 cu supremă sin- (ziua creării republicii Cuba), trecind cu
ceritate prin doi actori magistrali: Stanlslav seninătste ln cronica familiei o dată falsă„ .
Liubşln şi Ludmila Gurcenko. Şi nu atlt Atlt doar că istoria nu se lasll lnfrlntă şi
primul, pe care li descoperisem ca uimitor lupta tmpotrlva ei devine o falsă luptă pentru
interpret cehovian din filmul altul fanatic supravieţuire , un degradant zbucium pentru
Vasili Sukşin (Cheaml·ml în deplrtarea salvarea biologicului. Căci, ln elegantul
cea lumlnoui),ci ea, Gurcenkoi mi-a apă­ conac, odată cu dispariţia treptată a luxului
rut aici revelaţia. Fosta scăpărătoare stea şi apoi a necesarului, dispar şi autenticele
a Nopţii de carnaval face aici o strălucitll sentimente umane, viata devenind o gro-
compoziţie a ştersului, a cenuşiului . De la tescă goană după hrană, o tragică şi inu-
bigudlurlle şi oboseala el Tmpletrltă, din tili zdrenţuire a umanului.
p 1ima seară, ctnd ronţi!ile tn neştire un măr Filmul se structurează pe imaginea leit-
ş i priveşte firă să vadă televizorul (admira- motiv a ceremonialului mesei in familie, a
t e şteun fost coleg. De fapt, cu lojii ştiau bila scenă cu vecinii ce vin să urmărească degradării lui (cu o expresă trimitere spre
asta despre profesorul T., dar numai el varietăţile) la descărcarea surdă din finalu l Luis Buiiuel, spre celebra sa «Cină de
îndrăznise să o spună. L-au rechemat dar - poate prolog al altei nefericiri - actriţa taină» a cerşetorilor) ca supremă metaforă
n-a mai vrut să se lntoarcă . S-a făcut şofe r. e toată •un suflet ln palmă». a acestei lumi crepusculare surprinsa în
Ce mal poate face un regizor după ce «intr-un fel li invidiez», mărturiseşte prie- Ce se mai poate spune după ce-au spus agonie şi din care nu va putea evada decît
şi-a asigurat loct.'.11 in istoria cinematogra-- tenul ajuns inginer-şef al celui mai mare totul despre noi, un Cehov, un Mihalkov ? acel copil, ce n-a vrut să se nascli în ziua
fului cu o capodoperă de talia Piesi ne- combinat chimic din Uniune. •El e stăpîn T olul, din nou, de la început. dorită de familie. Cu efort el va deschide
termlnatl pentru planlnl mecanici? S ă pe propriul destin». Platonov din zilele porţile impunătoare aJe conacului şi în
se retragă ln plină glorie, ca Greta Garbo noastre pare mai liber ş i mal ferice. Nu-i Alice MĂNOIU sclrţlitul lor cuprinde parcă deodată ş1
ori să continue - ceea ce-i cel mai greu - dă tlrcoale sentimentul ratării declt clnd. s trigătul morţii şi al vieţii victorioase.
să-şi concureze celebritatea. Cu noua sa confruntat cu Imaginea convenţională pe Producţi e a studiouri:a • Mosfiim•. Regia: Nikita
adaptare după un mai puţin clasic drama- care şi-o face despre el fosta logodnică M ihaJ/fov. Scenariul A:exandr Adabaşian şi Nilflta
Oana POPEIA
turg, A . Volodin, Nikita Mlhalkov nu se regăsitll după 20 de ani care-l lntreabli ~1 ha :kov. Imaginea: Pave: bbeşev. Muzica: Juri
M1hai:ov. Cu: Ludmi:a Gurcenko, Stanisiav Uubş in
desminte. Dar nu mai are cum se egala. Vo- despre succesele lui profesionale, omul Vaientina Te iecilf.ina, Larisa Kuznetova , Igor Ne{iodov
intră tn panică şi se dă drept inginer-şei. Producţie a studiourilor cubanen. Regla: TomS~
lodln nu-i Cehov, deşi oarecarl asemlnă1i Gulierrez A:ea. lmaginea:Marlo Garcia Joya. Mu·
nu-s tocmai de neglijat. A descoperit pr<>- Daci ar afla ci-I simplu şofe r, femeia nu zica: Uo Brouwer. Cu: Enrique SanUesteb.ln
babll regizorul clnd s-a oprit la această l-ar urma, desigur, şi el ar vrea s-o păst reze. Reyna:do Miravat:es, GermAn Pine.':i, Aria Vma
piesă modestl peste care suflase tnsl un După minciună, se hotărăşte să fugă, dar
duh cehovian. Ceva din vivisecţia fără a- n-ajunge prea departe, pentru cA o iubeşte
nestezie, cu tact şi amărăciune, tăind adjnc şi lncearcă s-o convingă. Pinii ln a cincea Binecunoscutul regizor cubanez Tomas
dar nu brutal, atent dar fără menajamtnte, seară, măştile vor cădea, pentru că la rln- Gutierrez Alea !şi continuă cu Supra-
cu ironie şi sarcasm, cu calm metodic ca la dul e~ femeia, acrită de singurătate, de obli- vieţuitorii seria filmelor inspirate din re-
petrecerea cu pianină, unde un Platonov gaţii şi greutăţi l ncearcă„. Dar asta-I altă voluţia cubanezi! din 1959, lncepută cu «La Smolensk, prin mii de cuvinte/ Che-
lncerclnd să joace jocul unei lumi eşuate poveste, mal pu~n cehoviană, mai puţin Povestiri despre revoluţie (1960), Moar- mindu-se care-ncotro/ Din vocea-li ştiută .
tn convenţie şi resemnare, nu se mal poate originală şi totuşi... Ce abur bllnd de lnje- tea unui birocrat (1966) şi Amintiri ale lierblnle/ Atlt auzit-am: Alo „ / Vula·n re-
stăplnl şi urlă adevărul . llin-Platonov din legere şi compasiune, ba nu, de stimă aubdezvoltlrll (1968). Regizorul ne pr<>- ceptoare-o rafală, pe firul mereu dobori!/
alte timpuri s-a înfundat şi el undeva in pentru condiţia omului Tnvlns - oare nu pune acum un autentic film politic, sur... Şi-un glas obosit din centrali!{ Mi-a spus:
nordul siberian, ca şofer de cursă lungă . l nvingător? - chinuit, dar nu lnfrlnt, etc„ prinzînd nu evenimentele revoluţiei în suc- Bombardează!. „ Şi-atlt!» Nu apar ln film
lnalnte de război fusese dat afară din poli- etc. Cred că exact ln acest «etc» atlt de cesiunea lor, ci influenta lor asupra sen- aceste versuri ale lui Simonov. Dar cred că i
tehnică pentru el lndrăznlse «să-l spună banal, răscolitor tocmai prin banalitatea timentelor umane, asupra destinului unei se potriveac. Poveşti obişnuite, omeneşti ,
nemernicului că-l nemernic» - Tşi amin-- durerilor mocnite şi cinematografiate soit<>- socletll!l. •Pentru mine nu există dihoto- din vremuri de pace, frînte abrupt de război.

non plus». John Finch, un june actor dar


î n că nu şi prim, precum şi această mutt
c omentată descoperire hollyw o odiană. Lois
Chiles. Şi dacă insist asupra calităţilor
Nu demult se afla pe ecrane Orient- autoarei ş1 a sonorităţii numelor actoriceşti ,
Express. faimosul remake (faimos prin este pentru că aici s-ar cam opri ş i 44'.arta» Sigur, la un film de divertisment n-am
distribuţie şi acela). Astăzi putem vedea avea prea mari pretenţii dincolo de acel
filmului. Realizatorul John Guillermin, aut<>-
Moarte pe Nil, alt remake. Ceea ce-l 'ul mai recent al unui film-catastrofă, Tur- «divertere», adică de elementara preocu-
impune şi pe et atenţiei spectatorilor sin i nul inlernal,pare aici un debutant fără prea pare de a binedispune spectatorul, de a-l
cred, doi factori: Agatha Christie, trecu 1.1 mari speranţe. Moarte pe Nil devine mai ajuta sA se relaxeze. N-am avea prea mari
dintre vH acum vreo doi ani, şi c on s1 d c r<1t.1 mutt pretextul unor aparitii, al unor nume pretenţii nici sA descoperim Idei Inedite ori să -~ crezi ochilor) răml doar cu o perfor-
un cl asic al literaturu de gen, scriitoare revelalii ln urmărirea susţinerii vreunei ple- m anţi: aceea a malmutel. Vai de actori!
actoriceşti şi este de reţinut cn de tăiate
care înainte de a cultiva trama poliţi st-' doarii pentru ceva. Am accepta chiar fi un
slnt în ansamblul filmului aceste aparitii,
îş i onora - şi încă cum! - condeiul. De minimum de invenţie narativi şi tot un Mircea ALEXANDRESCU
c um fiecare mare actor îşi face intrarea ş i
aici, un anume farmec pe care-l degajau minimum de Imaginaţie regizorali pe mar-
ieşirea, parcă ignorind ce a fost înainte şi
talentul, Inteligenta. ascuţimea observaţie i. ginea ei. Dar Safari-Expre• reuşeşte,
ce va fi după el Tot ceea ce line de con-
Dar dincolo de aceste consideratii, în fond s trucţia personajelor şi de arta actorului dincolo de orice licenţă pseudo-artistică, să Producţie a studlour/10#' din lta:Ja şi R .F.G. Un film
adiacente filmului, Moarte pe Nil e cu devinii - firă voia lui - o demonstraţie a de DuccJo Tessarl. Cu: Giuliano Gemma, Ursu;a
ş i tot ce ţin e de tncîntarea scrisului Aga-
precă d e re (şi acesta devine ru doilea fac- noţiunH (destul de !rialii aceastal) de şuşa­ Andress, Jad Pa:ance, Gluse,,,,. Maf{kJ;i
th ei Christie se ascultă cu plăcere. Dar
tor de atenţie) un film de distribuţie. Nume s u ~ pens u l rd minc doar o glumă şi, cu·
nea interna!lonall. O actriţă ln griiblt de-
foarte sonore, nume de mari actori, se rios sau nu, pe măsura ce povestea îna- clin de box-office: un actor care dupl ce a
etalează pe un generic care devine el sin- demonstrat ce poate şi poate lntr-adevă~ -
intează, in loc ca el să crească tn intensi-
gur partea seducătoare a filmului Cum să tate, pare că se moleşteşte la căldura de (ln recentul De„rt al tltarllor-Tşl la liber-
treci pe Ungă un afiş cu Bette Davis, David prin oartea locului, însăşi verva interpre- tatea de a «face şi un ciubuc» (expresia se
Niven, Peter Ustinov, Maggie Smith, An- găseşte ln vocabularul şuşanlstic) parcă Mel Brooks îşi face un titlu de glorie don
t a tivă diL olvindu-se în toropeala gene rală.
gela Lansbury din generaţia, să-i zicem făclnd cu ochiul spectatorului; o lntlmplare a fi crescut fn cultul comediei de aur şi nu
Să devină oare o certitudine faptul că
de ieri sau de totdeauna, că re ia i se adau- greu de etichetai din pund de vedere al în mai mics măsură recunoaşte beneficiile
invocarea marilor nume actoriceşti este
gă mai tinerit Olivia Hussey, fosta Julietă presupusului scenarist şi al la fel de pre- îndelungate! sale ucenicii de obscur scrib
solutia acoperirii eşecurilor sonore?
a lui Zeffirelli, Mia Farrow (cu mult mai no- supusului regizor, plasatll ln cadrul exotic 0e seriale comice pentru televiziune, ală­
rocoasă tntr-<> delicîoasă comedie care a• al unei rezervaţii africane într-o atmosferă turi de, pe atunci tot necunoscuţii, Woody
rulat pe ecraneie noastre, Urmirette-mi. .. , de happening turistic; toate la un loc nu Allen şi Neil SlmonL Un debut tardiv cu
Producţie a studiourilor •ng:eze. Un film de John
ca să nu mai pomenim de Marele Gabby). GuitrHmln. Cu: Peter Ustino„, Jane Bi rAin , Lois demonstrează altceva decll el managerii un scurt-metraj «Critlclllt n aduce Oscar-ul
Jane Birkin, care evoluează intre film şi Chi:es, Bell• Da„Js, Mia Farrow, John Flnch, Otm.J ei par să fl părăsit afacerea după ce au filmului de animaţie ln 1963; de atunci, cele
disc cu nonşalanţa acelui «Je t 1 aime, moi Hussey, Simon Mc Corli.lnda:tt, David Nlven, lansat-o. Din tot ceea ce vezi (şi nu-ţi vine ci nci lung-metraje semnate ni-l prezintl
consecvent ca pe un comic glndltor. Fidel
comediei burleşti ci şi alta< maeştri ai
Hollywoodului pe care-i omagiază deschis
(aici pe Affred Hltchcock ln secvenţa •pă­
s ărilor» şi a lnlllnlrii din punctul «nord prin
nord-vest•)· Brooks lntreţlne pe ecran o
agilalle non-stop. Gagul de situaţie, com-
portament sau lnfl!lşare are lnsA bătaia
mult mai lungă, treclnd dincolo de efectul
comic Imediat Ei satirizează firă drept de
apel sindromurile-tip ale unei societăţi
super-tehnicizata (cele două secvenţe de
&a aeroport stnt antologice ca cinema, dar
şi cs partret psihologic al contemporanilor
s.11) şi super-nevrozata (mania psihanali-
zei la american~ duclnd atl de uşor la
manipularea bolilor mintale, fi exagerarea
instlnctel0< brutale aici cu trimiteri la an-
tecedentele naziste). Dialogul lui Brooks
cu spectatorul se face astfel pe două
nivele: unul la suprsfa!ll. cel al anecdotei
antrenantip şi amuzante, altul tn profunzi-
mea semnificajlll0< grave. Comediile sale
E aceeaşi senzaţie ciudata, aproape fan· Qulnn, care a valorificat spectaculos rolul
ta sticl pe care o dă un ceainic sau o jucă· transformlndu-1 Tntr-un adevirat recital ac-
11e de copil într-o tranşee şi o cască soldă· toricesc.
1e ască lingă un patefon. Filmul putea fi po- Dana DUMA
vestea unei vieţi obişnuite. Viata unei fete,
de micA ambitioasâ şi tenace, care ştie ce
Producţie a studiourJ:or americane. Un film de
vrea, care la 10 ani scrie compunerea «Pla- Ha;; Barttett. Cu: Anthony Quinn, Lupita Ferre1
nul vietil mele» şi tot atunci joacă în film ul Do;or.s De: Rio, Stathis Gial/etfs, Lucia M~nde.~
«Fata partizanului». Mai ttrziu e Tn lotul
campioanelor la siriturl de la trambuli nă:
pentru ea nu par să existe înălţimi de ne·
ati ns. Filmul se putea încheia paşni c t'u
po.vestea el de dragoste cu tlnărul pilot de
avioane. Dar toate acestea fşi pierd înţele­ Meritele acestui film - încununat de alt-
sul, se pulverizeazi, devin amintiri înainte fel cu trei premii importante, «Marea arenă
de a se fi lmplinlt, ln chiar primele zile ale de argint» şi «Arena de aur» (pentru sce-
războiului. Povestea, emotionantă ln pat,._ nariu) la Pola, ln 19n, şi cu «Trandafirul
tismul el reţinut, afa cum apare pe ecran din Lldice» la Karlovy Vary, ln 1978 - mi
(expresie cinematograficii simpli, oareca- se par a fi. Tn principal, două: cli se inspiră
re) ln ciuda alltor avataruri, pare o viată dintr-un fapt trăit, lucru ce se simte şi ln seră pe Andersen şi nici daci vor avea
obişnuită pentru acei ani. La fel ca cea din structura bine închegată şi argumentată a vre odată rigazul sau curiozitatea s--0 facă.
poezia lui Simonov. scriiturii cinematografice, şi că este inter- Basmele lui Andersen se pot citi cu folos
Roxana PANĂ pretat de co pii şi adolescenţi, ceea ce iar la orice vlrsti. Paradoxal, prin transfer
r- onf eră un pl us de autenticitate peliculei. Se lntlmplă cu poveştile pentru copii ce hollywoodian de dramaturgie, filmul De-
Producti• a studlour/:or «Maxim Gorki». Un film ln pl anul de acţiune al ustaşilor care du- se lnllmplă de cele mal multe ori cu ecra- getica e profitabil doar pentru copii.
de loor Vozn.senski. Cu: Rita Sergheeva şi O:g.1 ceau, in Zagrebul ocupat de fascişti, o nîzările pentru oameni mari. Din dorinţa -
Aghuva, Larfşa Lufjlna, Viadimir Pucllt.ov, Pa v:llf campante rasistA şi şovinistă, figura şi o aici premizl obligatorie - de mare aud i-
Rud~nskl şi Vtadlmir Kotov , Mişa Sc~rbalrov ş, întrunire de mari proporţii a elevilor şcoli· entă fa public, aşa-zişi specialitti în dra-
Serghei Obraiov, Una Berman şi Marina GorN>va lor medii din oraş , care urmau să -şi mani- maturgia de film le agrementeaza. te schim - Un tltm de
feste «de bună voie şi nesiliţi de nimeni„ b ă (uneori plni ta a le face de nerecunos-
ataşamentul fată de «noul regim». Aflind cut), le aduc în tiparele unui «storyn verifi -
de acest plan aJ ustaşilor, comitetul local cat cinematografic. Nu tnsâ firă a pierde
al Tineretului Comunist Iugoslav se hotă· de fiecare dată ceea ce era specific, origi-
răşte să saboteze mitingul şi să-i transfor- nal tn acea poveste, nu fără a le risip i
me în contrariul lui: în clipa tn care se cere
Ecranizare a unul roman de Oscar Lewis.
filmul nu poartă atlt pecetea personalitAtii despărţirea copiilor evrei şi strbi de o parte
aburul şi semnele de întrebare.
Aşa se face că Degeţica seamănă mai
~ poate vorbi şi aşa despre război.
şi a celor croatl de cealaltă parte a stadio-
Prm urmele Jăs~t~ Tn oameni, in vieţile lor,
scriitorului, crt a scenaristului siu, Cesare puţin cu basmul lui Andersen de la care
nului, elevii încep prin a refuza, apoi rup urme pe care n1c1 îndelungaţi ani de pac e
Zavattlnl, una dintre cele mai proeminente s-a pornit şi mai mult cu Heidi, alt film nu reuşesc să le şteargă. Totul e· bun
ligurl ale neorealismului Italian. Această cordonul agentilor şi, ln final, fug Tn de- produs de aceleaşi studiouri japoneze. Nu
bandadă de pe stadionul ln flăcări, pe care
frumos şi adevărat în viata tinârului agro ~
«sagb de familie, localizati lntr-o mahala ne·a supărat că un cărăbuş care o cară nom din Kazahstan. Casa cea nouă e
a unui ora• latino·american, devine o tul· nu mai rămtne declt un grup jalnic de sim· ln spate pe fetlla cit un deget seamănă
patizanll, descumpăni~ şi lngrozlti. Acest plină de copii, fraţi, surorî. După cum totul
buritoare acuzatie lmpotrlva subdezvoltăr ii . leit - la mimică, la voce chiar - cu Peter, e intrat în odihnitoare obiceiuri ale vîrstei
Personajul principal, bitrlnul Sanchez, se lucru se petrecea tn mai 1941 . prietenul lui Heidi (care o căra pe Clara în
strilduie•te o vlatii lntreagil să-tl depişeas­ Pelicula, care se înscrie, tn ciuda unui spate), ci faptul că aici cărăbuşul apare de
!n casa _unei văduve dintr·un sat ucrainean'.
subiect mai aparte, tot tn gama binecunos- lntr--0 z1 o veste neliniştitoare vine să tul·
că condltla mizeră, aă asigure numeroşilor la începutul poveştii , cu rol dramaturgie b ure brusc tihna celor două case aflate la
săi copii un trai omenesc, clştlgul la loterie cutA de preferinte a cineaştilor Iugoslavi de salvator generos. De altfel prea sini toţi
pentru «filmul de partizani», este semnată mii de kilometri distantă. Agronomul e
se dovedefte o aolutle derizorie, casa mult buni la suflet şi prea totul se termină cu copilul pe care bătrt na crezuse că l-a pier·
visată este obtlnuti clnd nelinl•titul pater de Duşan VokotiC. Fostul (faimos) realiza- bine. Nostalgici, ne lntrebăm unde e cără­
tor de desene animate ştie să «mînuiasc4» dut tn anii războiului. Revederea peste ani
famillas moare. Amblanla acestei drame buşul aceia din Andersen care o r6pea pe e dramatică, dar de multe ori drama ade-
amlnte,te de Imaginile clasice ale neo- copiii, te cunoaşte reactille, le i ntuieştţ in· Deoetlca, care li spunea «di e drăgălaşă vărată e_ singura salvare a melodramei.
realismului italian: curtl nilpildlte de gu- tuiţiile. De aceea spuneam ci unul din cu toate ci nu seamănă deloc cu un cără­ Stlngăchle naratiunii, evidenta lipsă de ex-
noaie, frlnghll pe care fluturi cearceafuri marile merite ale filmului revine interpre· buş», şi care o alunga după ce domnişoa­
perienţă a realizatorilor, dau, în mod ciudat
rupte, interioare Tn care se înghesuie o tării. Sau mai exact, celui care s-a fAcut rele cărăbuşe strlmbau din antene: «Are
interpretul subtil al celei mai greu inter- filmului un plus de prospeţime şi emoţie'.
multlme de copil. Renuntind la posibilitatea numai două picioare!» Unde·i sobolul cel
de a trata povestea literari ln termenii pretabile psihologii: psihologia copiilor şi tăcut şi uricios? Şi fluturele sortit unui
a adolescentilor. R. PANAIT
exotismului, regizorul american Hali Bart- destin tragic? ln film, totul - desen, cu-
lett a alea solutla analizei atente a relatlllor Rodica LIPATTI loare, verb - devine simplu şi pastelat,
sociale, sugertnd ci aceaatli umanitate chi- chiar suspensul fiind o uşoară şi previzi·
nuitil este victima aubdezvoltirll. lnteresan! bilă sperietură. P:oduct„ a studiourilor sovietice «Kazahfiim ,,
Producţie a studiouri/« iu9os:ave. Un film de
pentru preocupilrlle aale politice, filmul are Du şan Vukotit. Cu: Igor Ga:o. Zvon111111 Crnlo.o. Am văzut filmul in!r-o sală llxită de COJlii. Un film de Sarfp Bei~mbaev. Cu: Lidia Smirnovd,
de asemenea tansa prezentei lui Anthony Franjo Majelic, Bozldar Ai'ic, Zvonit.o Lepel1c ln mod cert le plăcea. Nu ştiu dacă-l cili- Bili.en Rlmova, V. Grlşko.

Woody, Tom şi Jerry, Popeye şi alti


obişnuitf eroi al foiletoanelor animate cts- Cu o cavalerie Tncercatl rn asatturi dra-
Travestiul a fost întotdeauna o provocare tîgă cu fiecare generatie noi şi noi matice: patru scenariftl, ca Ennio De Con-
tentantil pentru arta actorului. Fernandei, adepti. Ce ne atrage la aceşti eroi nu cini, Casare Seccia, Luciano Martino şi
Jerry Lewis, Jack Lemmon şi Inei multi lipsltl de un anume conventlonallsm? ln Sergio Leone, cu o dlatrlbulie forte, duclnd
altll ne-au delectat Jn tot felul de posturi definitiv, tehnica loviturilor plasate adver- tot greul luptei (Rory Calhoun, Lea Maasari,
sau Imposturi. latil-1 din nou pe Peter sarilor attt la unii cit şi la ceilaltl nu diferă Georges Marcha~ Mlmmo Palmara, şi altil~
trec dincolo de rlsul ln cascadă, prezent cu un comandant cill ln tot felul de auper-
ln orice sali din momentul ln care pe Sellers revenind sub diferite mhtl aă or- dacit prin varietatea procedeelor folosite.
ganizeze rilzbunarea panterei roz. Relntll- Şi totuşi, eate Imposibil să nu rlzi Tn hohote cinema-url, Sergio Leone, pe un subiect
ecranul acesteia apare Brooks, lislnd un fabulos cit cuprinde, nu se putea ca acest
gust atrepezltor •I amar. Prilej aă ne rea- nlm cu plicere pe in1pectorul de politie de de lmaglnatla cu care micul dar vajnicul
natlonalltate francezii, dar practiclnd un marinar !şi scapi Iubita lmplrtlnd pumni la colos hispanoitallan • l'americaine sl nu
mintim ci marN comici au foit adesea nişte nimerească drept la tintă. Adică: săli pline
!rişti filozofi ai vieţii. umor atlt de britanic, lansat pe urmele altor stlnga şi la dreapta. Dar nu numai poantele
traflcantl, blnelnteles m111 presus de orice Tşi au efectul comic ci şi decorurile, care de cu amatori de fast. montare, etos, cu intrigi
bănuială. Căutarea riuflcitorllor devine un care mai trăznite. limbajul plin de calam- spectaculoaea fi calamitiltl naturale •i mal
Productle a studiouri/« din S.U.A. Un film de M e excelent pretext de comedie petrecutli ln bururi, anacronisme, arhaisme sau argo-ul şl - ln care, mal zlr••li ici-colo platoul cu
Broob. CU! M.: Broolu, MadeteiM Kahn , C:oris decorul elegant al atrizllor perlzlene •I ln de ultimi! ori ,i, desigur, desenul persona- cartonul - dw doamne, ce monhlj de sen-
Leachman, Harvey Korman cel exotic al Hong-Kong-ului •I uzlnd de jelor propriu-zise. Pe Popeye n simtlm lnsi zatll, ce lume nebuni-nebuni, ln această
nenumirate gaguri derulate cu o maximi apropiat şi pentru cil dincolo de hazul si- eri a!Tt de lndepirtatl de a noastri fi to-
viteză, pentru a nu-li da rilgazul dP, a deli- tuatlllor ln care este pus, lntllnlm ln el un 1u,1, va~ cit de apropiată. Doui ore de ln-
mita credibilul de Incredibil, posibilul de om slab, cam urli, firi Inteligentă leşită cordare, suspena, cal, cutremure, achln·
Imposibil. Şi nici nu simii nevoia atlte timp din comun, firi un curaj deosebit, cu o giulrl, revilrsilrl de lavl fierbinte prin gura
cit accept! aă te laşi antranat lntr-o parodie iubită cam slmpluţil. El este un tipic anti- celui mal mare bau-bau al antlchitiltii: colo-
de bun simt. erou mal aproape de sufletul nostru dacit sul din RodoL A nu se scilpa epocala
su pereroii· plini de strălucire ai altor seriale. ocazie._
Un film aşezat la hotarul mai multor ge- Oricum. Oave Flelscher ne·a lăsat atun ci
nuri: poliţist (axială o lntentie, daci nu o Adina DARIAN A. M.
cind a murit nona'Oenar, un personaj de o
mini criminali), de avantarl (participăm tinerete nemuritoare.
la o palpltentli curaă contra-cronometru), AL.BRUMARU
santlmental (o dragoste la prima vedere Productie a &tudiourJ:or americane. Un film de C-op:oductâ. hlspano-Jlaliani. Un tilm de Sergio
ignorlnd orice fel de obstacole), turistic B:alt.e Edwards. Cu: Peter Set:ers, Herl>Mt Lom, Buri Productie a studlourl:or americ~ne. Un film de L«Jne. Cu: Roq Calhoun, Lea Massari, Georges
Kwoulf, Dya.n Cannon, Robert Webber, Tony Beck;e, David F:elscher Marcha/1 Conradio Sanmartim. Angel Aranda
(poposim lntr-un co" de !talie ,1 ln ctteva
ora•e americane) ,.a.m.d. Dar punctul forte
al filmului nu este capacitatea sa mimetic ă
la diferite clişee cunoscute, ci tonul parodic
şi autoparodlc cu care le abordeazi. Eroul,
un tip modest condamnat să ajungi super-
man, a Invitat engleza la cinema, de la John
Wayne •I a devenit un as al volanului, deşi
el n-are dectt o blclcletl, privind pe ecran
virajele lui Steve McQueen. Urm6riri rn aer
sau pe sol, replicii sumari, aglomeratie de
incidente şi accidente, fac deviza acestui
ocol al unei 1/2 din clrcumferlnta Terrei ln
doar şapte zile. Miza nu este lnsă de tip
jules·vernian, cîştigarea onoarei unui pariu
de club britanic, ci o mult mai concretă
moştenire cifrată la ctteva milioane de do-
lari. Un film antrenant, pe gustul celor ce
apreclazi un spectacol de cascadori.

Productle a studiourilor americane. Un film de


Jonathan Kaplan. Cu: Terence Hlll, llaJHie Perrine,
Jacf(le Gi.11son, S/Jm Picllens
Încăpăţinarea
cele mal multe ori. nu la !nalte şcoli cu tra-
ditie. c i la şcoala . mult mai severă a vieţii
cotidiene. Un critic stră i n prezent la festi-
val. Nadia Horst, a găs i t chiar o expresie

care se naste

noul fo a1 te elocventă atunci cfnd spunea că
«astizi camera de luat vederi a operato1u-
lui arab a depri ns cum să facă o revolu ţie
din fiecare fapt mirunt•.
Ceea ce a dorit, şi ln bună măsu ră , a
r euşit ai trezeascl recentul festival a fost
Sub deviza «Pentru o cin e- noţiunea luptei pentru un Ideal, a rea li ză rii

8
matografie progres i stă ş i li- unei ln clpăjlni1i din care de cele mai
be ră», s-a desfăşurat de cu- multe ori se naşte noul.
rlnd la Damasc primul Festi-
val al filmului arab şi inte1-
Deviza festivalului:
Un sirian despre sirien(
natlonal, la care au fost pre- «Pentru
zente c reaţiile cinematogra- Salah Dehnl este, lă rii l ndo i a lă, un nume
f ice din 23 de ţări. o cinematografie c unoscut şi apreciat al ci nematografiei si-
riene contemporane, cunoacut nu doar ca
Cinematografia arabi progresistă regizor, ci şi ca critic, scenarist ş i regizor.
la primul său festival r ntr-o scu1tă discuţie pe care am avut-o cu
şi liberă» el, despre filmul de azi din Siria, Dehni
Medalia de aur a festivalului a fost aco1- rni -a precizat:
d ată fil melor Ziduri al regizorului i1 akian «Cinematografia sirianl r,; are tncepu-
Mouhammad Shoukro ş1 !>oarele hienelor turlle rn urmi cu cincizeci de ani, ctnd so-
al 1e g1zo1 ului tuni sian Rida B ah1. Filmul si - ev adăt it spre soare, depa11e de mucavaua ci etatea pa1tlculară «Haramon Film• a rea-
ria n A cincea tortireaţA al reg izorului stud iourilor, cu tot ceea ce Jnseam nă a- lizat prima peliculă de lung metraj, Acuzat
Bilal Sabounl a obţinut medalia de argint, ceasta, pentru lntlmplă rile , atmosfera ş i lări vini. Cinematografia noastri a cu-
filmul reg izorului algerian Omar Askaoi lumea filmelor, pentru problematica lor ca noscut, se poate spune două etape: prima,
obtlnl nd medalia de bronz. Peliculei viet- şi pentru soluţiile pe care, atn cn revine înainte de revoluţia din martie 1963, etapă a
nameze Fata care inc& nu a vorbit i-a celor s-o facă, ea le sugerează. A cincea lnceputului, clnd producătorii erau, ln ma-
fost acordat marele premiu al juri ului.
Manifestare cultu rală de o pr egnantă a-
cuitate, primul festival al filmului de la Da-
fortireati, de exemplu, un film sirian, !şi
desfăşoară actiunea ln lnchlsoare, Nunti
de tormi abordează frontal o seamă de
joritate, aventurle11 vlsitorl, firi veleltitl de
creaţie , şi cea de-a doua etapă, dupi re-
voluţie, după Mişcarea de redresare con-
Mozart,
masc a evidenţiat, ca o trăslitură de nedez-
mlntlti real itate, faptul ci filmul arab a de-
venii o exlstentA de sine stătătoare, ani-
realitiţi ale satului sudanez de astăzi, Viata
unui copil sugereazi ln mod parabolic
v iaţa lnsiş l a Yemenului contemporan, iar
dus& de preşedintele Hafez Al-Assad, cl nd,
odată cu lnfilnţarea M inisterului Culturii ş i
O rientării Naţionale, c inematografia s iri ană
contemporanu
mată de cu rajul expunerii ideilor şi ideolo-
gii lor contemporane, eliberat de cercul ln-
gust al «micii crize», al dragostei melodra-
matice, al conflictelor manifestate, cel mai
soarele filmului este lnsuşl soarele Yem&-
nului de azi. T ratarea clasică se rveşte aici
modernismului acuzator al ideii, fi lmul a-
ce sta urmă ri nd di devinli o an aliză , sub m i-
a p1i ns d-ş i contureze propria persona l~
tale ş i propriile asp iraţ ii născute, mai ales,
di n si nceritatea cu care a dorit să se ex-
prime pe sine ş i să exprime aspiratille ş i
nostru.„
problemele arabului sirian ca şi pe cele
ale arabului de pretutindeni. lncercarea de a transpune
- Ce filme retlneţi din creatllle de
pini acum ale Organismului General al
Cinematografiei din Siria? l-am lntrebat
pe Salah Dehnl.
- E greu de spus, şi ln acelaşi timp, e
uşor, dat fiind ci, din punct de vedere can-
ti tativ, producţia noastră de lung metraj e
li mitată . Aş putea enumera numai clteva
pelicule care s-au bucurat de aprecierea
B lucrări devenite clasice din
repertoriul universal de tea-
tru dramatic fi liric - în
film, adică ln operă cinema-
tografici cu atributele pro-
prii celei de a 7-a arte a
t~ntat şi tenteazil mereu mari personalltltl
don lumea teatrului şi a filmului.
Lawrence Olivier (Hamlet, Richard al
1urlllor la festivalu rile internaţionale: Al- lll·lea fi Henrlc V) tl lngmar Bergman
Fahd (Ghepardul) , Eroii se nuc de două (Flautul fermecat) sini nume prestigioase
ori, Katr Kasaem, ContrHens şi altele, cel mal frecvent citate ln acest context,
toate realizate de tineri şi , Tn general, abo1 - fără lnsi să se limureascl controversa,
dînd tematici ancorate ln viaţa reali, epu- daci versiunea flxatA pe peliculă Izbuteşte
' a lă de dulcegării . sau nu ai fie altceva declt producţia sc&-
nlci fllmati a respectivei opere sau piese
O prietenie trainică de teatru. La 70 de ani, Joseph Losey, re-
gizor de origine americani (nlacut la Wls-
consln) tl de reputaţie mal alea europeana
Filmul arab contemporan, cred eu,,i pa r- (Servitorul, Accidentul, Mesagerul , etc)
ticiparea la lunga confruntare filmică de la Incitat de Roit Lleberman - directorul
adesea, prin dansul buricului ş i clntec de cr oscopul calm al lucidităţ i i , a unei stă1 i Damasc mi-a confirmat-o, reuşeşte sl f ie, operei din Paris '' finanţat de Societatea
beduin . de spirit l n măsură să explice opţ i unile fle o şcoală ln care clocotesc Ideile şi Ideolo- de filme «Gaumonh•-Franţa, a-a lisat tentat
Noua cinematografie arabi fnseamnă şi a le unui beduin, fie ale unui intelectual, rn giile sinltoase. s6 faci un film dupl opera «Don Giovanni»
este o deschidere lnspre lume, spre reali- ce p riveş te modelarea soc i etăţii 101, l n ce Se cuvine adiu gat că început ul anului de Mozart.
tatea tulbure a lumii arabe. Neignorlnd va- pr i veşte atitudinea fa ţă de acest ră u al seco- 1979 a fost martorul unu i lnceput de drum Pornind de la lnreglstrarea muzicii operei ,
lul ce străbate lumea contemporană , ti- lul ui care l ncepe să se prof ileze, goana d upă spre stabilirea şi promovarea de relat • realizatâ sub conducerea dirijorului Donn
nerii creatori de film arabi se lndreaptă , cu petrodolari , ln ce p r i v e şte obligat ivitatea directe de colaborare - pe care o speram Maazel, Losey nu a ezitat aă foloaeasci ln
curaj ş i dărui re , spre om, spre temerile, f i e căr ui a de a evita copierea servili a altoi fr uctuoasă - Intre Românlafilm ş i Orga- filmu l slu ca actori, ln exclusivitate renu-
spre chinurile ş i asp iraţ i ile acestuia. Ni se s o ci etăţi ş i a descoperi în propria lume ş1 nismul General al Cinemat ografiei din R.A. m ili clnti reţ l care I nterp r etează partitura
lnfătlşează, ln filmul arab de azi, omul, aşa in propriile re ali tă ţ i dr umul spre viit or. S 11 fa ni , cl nd, vizita făcută la Damasc de o mozartlanl - Ruggero Ralmondl (Don
cum este el pe pămlntul societăţ ii, sub del egaţ ie a conducerii Instituţiei noastre de Giovanni), Jose Van Dam (Leporello), Te-
ploaie, sub soare, ln timp de războ i ş i de <C A tace o ::-evolutie fil m, a prilejuit semnarea unui acord-cadou resa Berganza (Zerllna), Klrlta Kanawa
pace. Şi ln măsu ra ln care filmul arab des- din tieca:e tapt mărnn tl> de colaborare Intre cele două instituţii , (Elvira) . etc.
coperi omul pretutinden i, el poa11ă un acord ce prevede, printre altele, efectuarea Convins ci cele doul genuri, filmul tl
mesa j al uman l tl ţ i i. Fil mele prezentate la sus ami ntitul festi- ele schimburi de delegaţii , de exper i enţă , opera, nu slnt Incompatibile, Losey conal-
v.al au arătat, şi cu convingere, spectato1 u- a si stenţă tehnică şi realizarea ln comun de
deră ci «dincolo de un anumit cadru rapid
Sentimentul şi inima. sint, fi r eşte , pre. lui, ceea ce ochiul acestuia este neputin- c oproducţii .
prestabilit, opera eate ln acelaşi timp o
zente, dar ele Izvorâse din om şi slnt og linzi ci os să deosebească ln tumuttul cotidian, Avlnd girul prieteniei trainice e xisten te formi liricii care-•I gise•te o perfectâ co-
ale omului, sfnt o oglindi i ncandescentă a l-au lnvătat, adică, să lnţeleagi sensul du- intre Rom6nla fi Siria şi ale clirei baze au respondentA ln fluenta aparatului de filmat,
încleştirli dintre om ş i pămlntul din ce în 1eril din ochii copilului, să asculte vechile fost puse cu prilejul precedentelor l ntllnhi in spirl ndu-1 de fapt C ăci ceea ce m-a pa-
ce mai disputat, Intre om şi forţa răulu i , clntece de luptă şi să desprindă sensul pe de la Damasc şi Bucu reşti Intre p reşed i nţii sionat - zice el - a fost tncercarea de a
d i'n'tre Ideea de bine şi Ideea de a face bine care-l capltă faptul de a rezista ostilităţ ii Nicolae Ceauşescu şi Hafez A l-A ssad, reda liri smul lui Mozart cu ajutorul tuturor
în fapt. Şi iubirea melodramatică devi ne un te mniţei. Filmele văzute aici au pus l n lu- colaborarea rom6no-sl rlani Tn domeniul mijloacelor teh nice de care dispune fil-
fapt social, păm l ntesc, r ănii de asupri oe, mi nă care este acel «secret» ce-l uneşte creaţiei c inemat ografice .., venL firi lr>- mul.•
de nedreptate. Trec prin filmul arab con- pe oameni şi li ajulâ să comunice Intre ei. dolali, să se adauge ş i si contribuie la Lutn du-ş i minime ilbertlitl latl de llbre
temporan toate furtunile şi contrad i cţiil e Filmele acestea au făcut să se audă ce î m bogăţirea multilateralelor raportu ri n i• lui Da Ponte, Losey a mutat acţiunea di
lumii a treia, eroii traditlonali si ni demi- c o nţine cl ntecul unui sărac . Chiar sub as- tente, pe multi ple planuri, Intre cele d ouă Sevilla, la Vincenza ln Italia, ln palat
t i za~ şi se transformă acum din staruri pectul realiză rii pur tehnice, am remarcat ţări ş i popoare prietene. Palladio, monument al arhitecturii italiene
ln oameni ai pămlntului şi durerii de zi cu zi. v1aja ce se ţ ese prin obiectivul aparatului din secolul 16 t l a Introdus un person
Recentul festival ne-a demonstrat for ţa de filmat al operato1ului arab fo rmat, de Maria CALLAS-DINESCU mut «valetul ln negru•, un fel de observato
cu ajutorul că r uia , «spectatorul poate
ghidat sl vadi ce a vizut regizorul». (Un
crit ic malitlos a scris despre acest vaiei
negru Interpretat de Eric Adjanl că ln afart
de asemănarea lui frapanta cu Isabelle
Adjanl, frumoasa şi talentata actrl!A fran -
c eză, tlnirul nu pare să aibă altă tunct ie
ln film). Personalitatea lui Losey nu se
manlfestl lnsi ln aceste schlmbiri minooe
ci ln Interpretarea dată operei.
Ioan Bala.ş, un român
ajuns celebru la Hollywood
RAsfoind presa vremii de a- Oupil lndelungl aşteptlrl ml s-a lncredin-

B
cum peste cincizeci de ani, tat un rol mic la compania «Universal». Am
privirea ml-a fost atrasă de fost angajat pe trei ani. Eram un lncepltor
citeva titluri de articole Inse- care promitea, dar mal ales eram un om
rate la loc d~ cinste. •Un cu existenta aslguratA. Unul dintre mana-
_ film al lui Bob Curwood». gerii acestei socletAli producAtoare de film
oinei o glorie românească a gAslt ci lntrunesc toate calltilţile fizice -
în America»; «Un romAn, director de casă şi chiar artistice, daci se poate spune -
cinematografici la Hollywood». Publicatia ale unul cow-boy yankeu '' s-a hotArlt sA
«Rea litatea ilustratb.«Bob Curwood, Tncă ml lanseze ln westernurl.
un roman ajuns celebru ln Statele Unite» - După un an de la această lntlmplare eram
publicaţia •Rampa»... ln 1931, Bob Curwood definitiv consacrat ca protagonist şi am
a turnat tn apropiere de Dallas, statul ame- realizat apoi unul după altul, peste treizeci
rican Texas, unul din numeroasele sale fil-
me Intitulat Mexicanul, semnlnd regla fil-
mului, deţinlnd rolul principal. Ziarul «The
Palestina Press•, din oraşul texan Palesti-
ne, li numeşte pe Bob Curwood frumosul
ş i tlnilrul actor de cinema şi pionierul fi~
melor sonore texane binecunoscut din nu-
meroasele sale filme. pilcul atlt copli101
cit şi adullilor amatori de cinema ...
Printr-o lmprejurare favorabilă am aflat
că Bob Curwood lşl trlieşte liniştit blltrl-
neţele ln localitatea Cuernavaca (Corn de
vacă) din Mexic. De curlnd, am avut feri-
citul prilej să fac o călătorie ln această plA-
cutll şi minunat!! ţarii . Cum era fi firesc,
nu am putut rezista tentaţiei de a merge în
localitatea amlntitA pentru a-1 cunoaşte pe
renumitul actor, director şi regizor de film
român.
Fiimui lncepe cu o lnscrlpt.e pe ecran Din Cludad de Mexico pini la Cuerna-
apartlnlnd lui Antonio Gramsci, lntemele- vaca, pe o distanţii de peste 70 de kilo-
torul Partidului comunist Italian: «Vechiul metri, privirea călătorului este atrasA de o
este pe moarte '' noul nu se poate lncă rari frumuseţe naturală. la tot .pasul, ln-
na9te: ln acest lntereon apare o mare varie- tllneştl dealuri şi coline care urcă ptnă sus,
tate de simptome morbidu. l n vlrf de munte, lmpodoblte cu a1 buşii , cu
Pornind de la acest citat-motto, Losey lşl flori roşii şi violete denumite Bungabilia.
expune ln analiza filcutil personajului Don Este o zonă subtropicală unde, lnceplnd
Giovanni, punctul ele vedere asupra operei din a doua jumătate a lunii mai şi plnă ln
mozartiene pe care o con1ideri o lucrare septembrie, plouA ln jurul prlnzului cite
foarte moderni, o drami aoclală cu semni- 2-3 ore ln fiecare zi. Temperatura nu co-
ficaţia unul act de rebeliune, daci nu chiar boară nlclodatA sub zero grade şi este,
revoluţionar pentru vremea clnd a foat practic, o prlmlvarA veşnică.
creată . Pe Bob Curwood, de fapt pe Ioan Balaş,
«Don Giovanni, apune regiz.orul, este un fiindcă acesta este adevăratul lui nume,
suflet pierdut, dar un suflet pierdut p1'1vile- l-am găsit la masă, lnconjurat de familie,
glat. Morbiditatea lui, ln Interpretarea mea, de cel dol nepoţi al sAI cărora le povestea
este nutrită de conflictele sociale ale lumii amintiri din viata sa zbuciumată dar ş i în-
sale ln care, alilturl de diferitele forme de cununată de succese.
robie feudalii, lncep sA se constituie marile Luat prin surprindere de vizita zlariştilo1
averi ale noii Industrii şi a unul nou tip de români, a rămas plăcut Impresionat. Ne-am
agriculturi. aşezat ,1 noi la aceeaşi masa, ilngii nepoţ ii
Premiera mondială a filmului a avut loc lui, şi l-am rugat si-şi continue firul poves-
la lnceputul lunii noiembrie, la Kennedy tirilor.
Center la Washington. A doua zi, filmul a
fost prezentat la New York. Reacţiile croni- «Am luat d:-umul pribegiei ... >>
carilor au fost extrem de diverse, de la apre- mecanic lntr-o uzlnA de automobile din de filme, ln care am jucat rolurile principale
cierea ci «seria de capodopere literare şi - Am plecat din ţară cu mulţi ani in Germania, boxeur, luptător, chiar şi clUilret şi am fost apreciat. Sigur că drumul cAtre
muzicale Inspirate de personajul Don Juan urmă, mal precis prin 1914. locuiam lm- ac1obat, lntr-un circ ambulant. glorie nu a fost chiar atlt de lin cum ar
lnceplnd cu Tlrso de Molina şi treclnd prin preunl cu părinţii mei lntr-un sat din apro- Cu acest circ parei am lnceput sA-mi putea plrea la prima vedere. Prima condiţie
Moliere, Byron, Shaw, Mozart fi Richard pierea Braşovului. Mă numesc Ioan Bala ş . găsesc menirea. Devenisem un c61Areţ de care ml s-a pus a fost să-mi schimb nu-
Strauss, s-a tmbogilţlt cu Don Giovanni Eram destul de tlniir şi cu greu lml Inii i- performanţii. Am prezentat la Paris o aea- mele. Ioan Balaş , nume la care eu ţineam
de losey• (The Washington Post), pinii la nam dorul de ducii ce ml cuprinsese. Pe ml de spectacole tl am doblndlt şi primele şi tin foarte mult. s-a gilslt el e firi rezo-
concluzia acidil dl «losey şi echipa sa nu de altl parte, nedreptlţile ş i poverile apă­ succese, dar am avut şl unele necazuri. nanţii ln lumea filmului şi se pronunţa
au distrus opera mozartiana. dar nici nu au sau tot mal greu pe umerii noşt ri, mai ales După primul spectacol, am primit un greu ln englezeşte. Aşa cil l-am schimbat
pus-o lntr-o noul lumini. Oricum banda al ţărănimii . TatAI meu mii dăduse la şcoală buchet de flori din partea unei necunoscute. ln Bob Curwood cu care am avut şi primele
sonori a filmului e superbi• (The New York şi Intenţiona &I scoată din mine un om de Era primul buchet de flori pe care li pri- mele succese. Autorul scenariului primului
Times). Ispravă. Pasiunea mea era lnsă mişca rea meam ln noua mea carleri. Spre fericirea film ln care .am jucat a fost romancierul
ln c.., priveşte, după un an de muncii ln aer curat, excursiile şi cllătorlile lungi. şi ln acela•I timp nedumerirea mea, faptul âmerlcan Oliver Curwood, scriitor cu re-
«ln care opera lui Mozart l-a umplut viaţaB, De bine de rAu, la Insistenţa părinţilor, am s-a repetat şi ln seara urmAtoare, tot fără nume, şi am fost Incinta! si-i lmprumut
Losey speri ca acum, dupll aproape 30 de absolvit şase clase de liceu, care ml-au a cunoa,te cflpta,ul». Aceaatil surpriză numele, drept recunoştlnlii cil opera lui
ani de exU ln Anglia, unde s-a stablltt de fost de mare ajutor ln viaţii şi abia mal tlr- plAcutil avea să-ml aduci lnsA un mare ml-a deschis calea celebrltilţll.
cind vlctimil a macarthlsmului a fost tre- zlu, clnd am dat piept cu greutăţile, ml-am necaz: din cauza emotiei, ln seara urmă ­
cut pe listele negre ale Hollywoodului, sA dat seama de greşeala comisii pAriislnd toare am făcut o mişcare greşltl şi am alu- Un salt spectaculos
poat!i face un film ln tara lu• şcoala. Izbucnise primul război mondial. necat de pe cal, ln plini goanA. Căderea a
«Viitorul meu film se va numi Llnl,te Am plecat de-acasl doar cu ce se afla pe fost aşa de puternici Incit ml-am pierdut
şi va aborda cu duritate aspecte ale rasis- Pentru a lnţelege mal bine cit de specta-
mine, lăslndu-ml părinţii consternaţi şi ne- cunoştinţa.
culos a fost saltul pe care l-am făcut ln
mului, apune regizorul. Aş vrea sA lncep dumeriţi de fapta mea. Am luat drumul pr~ Mi-am revenit lntr-un tlrzlu, Iar llngA pa-
filmilrlle la Chicago, ln Ianuarie, deoarece cariera mea de actor de cinema. aş aminti
beglel ln direcţia portului, ţinta tuturor hai- tul meu se afla o femeie de o rară frumusete doar că, la lnceput, ln perioada de lncercare,
am nevoie de multă zilpadă, de frig şi vini. manalelor, şi am reuşit să mli angajez pe şi de o mare eleganţi: era necunoscuta
Doresc ca totul sA fie ln culori primare - mi s-a oferit tOO dolari pe sAptămlnA. la
un vapor de marfil. Pe bordul vasului am care lml trimisese buchetele cu flori. Aceas- semnarea contractului, am primit 500 dolari
alb şi negru - zăpadă albi şi urme de lndepllnlt toate muncile necesare unul om tă femele cu relaţii ln !nalta societate pari-
slnge» .•. pe sAptAmlnil. Abia dupA un an, şi numai
fără calificare. După o lună şi jumiltate de ziană s-a oierit să-ml mljloceascli debutul
Departe, foarte departe de lirismul lui tn urma unui turneu organizat tn toată
ciilltorle, am ajuns la Marsilia şi le-am dat ln cinematografie. A făcut tot ce l-a stat America cu filmate mele, care s-au bucurat
«Don Giovanni», vom regisi poate acea pilrintilor primul semn de viaţii. Oe fapt ln putinţă, m-a recomandat cltorva regizori
dimensiune a personalităţ ii artistice a regi- de un mare succes de public, am cerut al
Inei de la Constantinopol, am reuşit să de prestigiu, dar cu toate acestea, succesele flu plltlt mal bine şi am primit 2000 dolari
zorului care situeazi filmele sale pe un loc trimit prima carte poştali Ilustrată . Oe la obţinute ln producţiile de filme europene
aparte ln peisajul cinematografic al lumii pe sAptilmlnA. Clştlgul meu a sporit odat!i
Marsilia le-am scris ci sini pe cale să-m i erau departe de a-ml lmplinl aspiraţiile. cu succesele şi aplauzele publicului ama-
occidentale. asigur o lrumoasll situaţie materiali, şi că, Pe mine mă atrăgea . necunoscutu~ mii tor de acest gen de filme.
firi prea mult efort fizic, clştlg destul ca captiva aventura. Acum, deşi sini pensionar, mal lucrez,
Marghit MARINESCU sa nu duc lipsa de nimic. Aceasta ca sA le Aşa cil, lntr-o bună z~ am lisat totul clnd iun timp tl tot cu pasiune, la studioul
l ndulcesc cit de cit amărăciunea, fllndcii ln baltl, ml-am luat adio de la protectoarea cinematografic de cercetare din Cludad
realitate eram hamal ln port. lucram din mea şi de la studiourile de filme europene de Mexico.
greu din zori pinii ln noapte, cArlnd bagaje şi am pornit Iar ln cAlitorie, de data asta
şi saci şi agonlalnd ban cu ban pentru a cu direcţia America, ţinta visurilor mele
P . S. C ind Rocky li a 1eslt /1f! ecrane ln outea pleca mai departe, spre necunoscut. inel din anii copilArlel.
1Ume 1979. cron1car11 i-au pn_rnfl cu scepti- l-am lăsat pe Ioan Balaş - o celebritate
cism ş1 rezerva. cons1derindu-: o modestA O necunoscută binevoitoa:-e O simplă intimplare româneascA care a realizat o remarcabilă
seche:a a fi:mufw de mare succes Rocky I, suită de filme gustate cu mult Interes de
seche:a care. demonstreazâ că. dm pâcate, Timpul se scurgea anevoie, Iar eu tre- M-am pomenit la Hollywood printr-o sim- publicul dornic de senzaţional - al-şi de-
Sy:vester Sta::one (interpretu: prmc1pa; s1 ceam pri n viaţii firi o ţintă preclsil. Ani de pli lntlmplare şi cum nu cunoşteam pe ni- pene ln continuare, nepoţilor. amintirile şi
rer;1zoru: f1:mu:u1) nu mai st1e sâ facil a:t- zile am cutreierat prin toate ora,ele ma1i meni şi nu aveam nici o posibilitate de exls- am plecat mal departe, spre vestita statlune
ceva. A cu'1J, duoJ sase :uni de succes ta ale lumii '' nu aş putea spune cil nu m-am tenlil, am solicitat diferite roluri de cillilret. Acapulco „.
pubric, Sta::one dec·ara ca <c. .. daca R ocxy li străduit al realizez cite ceva. Am lncercat filndcl era singura lndeletnlclre la care mă
va fi o reuşita. irieN de a face 51 Rocky III. toate meseriile posibile, de la ajutor de pricepeam bine şi care mii şi pasiona. FlorH CEAUŞESCU
nu mai pare alit de nesâbu;t.ln. Se pare . .'n
orice caz, c.1 S/a:ione a scâpat de a:ternaf1'(a
la care se gfndea in ca1 de esec s1 anu'11e
aceea de a apare intr-un fr:m de rec:a,ra co- 15
mercia:a per:!ru un aparat de bdrb1er1t rapid.
Filmul, document al epocii
rator al revistei «Cin8-Revue» - actorul
dă rar Interviuri şi acum o face ln plină
turnare a unui film de Henri Verneull,
I de la Icar. o poveste inspiratl de asasina-
rea preşedintelui Kennedy - Yves Montand
răspunde cumva. chiar dac6 nu acelui
a11icol, acuzatlllor privitoare la apolitismul
cineaştilor francezL El se exprimă în ter-
meni decişi , cărora orlcltă rezistentă le-am
opune cu alte argumente, trebuie si-i luăm
totuşi ln seamă , dac6 vrem să discutăm
cum se cuvine problema, mai nuanţat :
•- Se zice deseori, ln Franta, că nu
există lndrăzneală pentru a face film politic.
Wayne,
Că cineaştii francezi nu îndrăznesc s6 atace
subiecte de actualitate fierbinte, aşa cum Presley,
o fac italienii şi americanii. Ce credeţi?
- Glumiţi? Sini argumente fab ricate şi
rău-voitoare! Să le lăsim răutăcioşilor.
Dick Foran
Aceştia sint oameni care au deseori o buna
c u noa ş t c 1 e a cinema-ului in general, dar
afişează o atitudine pe care o socotesc
conştient dirijat6 şi canalizată lmpotr iva
filmului pe care-l depllng cu lacrimi , bine-
Tnteles, de crocodil. Ei sînt totuşi prea inteli - ln timp ce lnsuşl directorul revistei «Cine-
genti ca si nu ştie că a compara filmul Revue» - om cu multi prieteni ş i relat li la
francez cu cel american e aberant. E ca şi H ollywo o d - r e cu no aş te că nimeni nu i- a
cum v-aş spune: «Cum se face că filmul putut dezlega enigma mormlntului lui John
belgian nu există în faţa celui francez?». Wayne, săpat undeva, pe lntinderea cimi-
Ela fel de stupid. Clnd citesc un articol care tirului Pacific View Memorial Park, la o
începe cu «Încotro merge filmul nostru? sută de kilometri de Hollywood, fam ilia
P r iviţi la forja filmului american!» - mă tinlnd la acest secret de teamă ca locul
opresc imediat din lectu r ă. Şi asta nu din od ihnei să nu fie prof anat;
şovinism - ştiu prea bine că multe filme ln timp ce, ln schimb, la mormlntul lui Elvis
franceze slnt slabe, ca să mă exprim deli- Presley din Memph ls (ora,ul acela ales de
cat -ci fiindci nu se poate compara i ncom- Hltchcock pentru Psihoza sa ...) mii şi mii
parabilul„. de admiratori pun flori şi lacrimi şi cump61ti
- Binelnţeles că există critici care tă­ suveniruri, discuri, mlrunţi,uri de la prA-
mliază filmul străin ln detri mentul celui
francez. Să-i lăslm pe americani care au
mijloace considerabile, dar multi artişti
francezi admiră cinema-ul italian. „
- Au dreptate, deşi există Tntotdeauna
tendinţa de a prefera ce-i la vecin. Dacă-l
veţi întreba pe Sergio Leone ce crede
despre filmul italian, vă va rlde ln nas.
Dar ctnd într-un ziar francez, se încearcă
sistematic denigrarea lui Costa Gavras,
aceasta vizeaz.6 mult mai departe dectt
filmele sale şi are o raţiune mult mai adincâ.
Vreau si văd regizorul european capabil
Montand să realizeze Z şi Starea de asediu. (N.R.:
E adev6rat că. Tn Franţa, critica n-a fost tan-
dri nici fată de ultimul film al lui Costa
şi o politică Gavras cu Montand, Clar de temeie ).
Numai Rosi a putut aborda subiecte echiva-
a filmului lente şi p6strez ca pe un obiect preţios tele-
grama adresată lui Costa Gavras şi mie de
către Rosi, după o mărturisire de-a noastră .
Or regia lui Costa Gavras la Starea de
asediu e la fel de percutantă ca aceea a lui
Rosl».
Orictt de discutabile, părerile lui Montand
ln numărul 11/1979, am publicat rezumatul nu pot fl citite fără a şti ci, după acest
unui articol apărut ln ziarul «Le Monde• I de la Icar, el va lucra tot cu Costa Gavras
privind situaţia comercială a filmului fran- şi cu un alt vechi colaborator al acestuia,
cez, articol care tn finalul său - pesimist , romancierul Jorge Semprun, la o ecrani-
ca întreaga demonstraţie - punea cauza zare c6rela multi realizatori (de ia Eisenstein
unor eşecuri artistico-financiare tn orienta- p!nă la Zinnemann) i-au dat ocol, fără a
rea apoli11c6, frivolă, departe de mulţimile purcede lnsă la lucru - un fllm dup6 acea
dezlănţuite şi de problemele lor, caracteris- operă tundamental6 pentru tot ce este
tice celor mai multi regizori francezi. lntr-un politici gravi şi responsabil6 l n secolul XX,
interviu bogat ln idei, acordat unul colabo- Condiţia umani a lui Malrau x.

fD replici la Hăul neirru şi la fit! - a se bate recordul R6zboiului ste-


l ef o: şi al Fllcllo• care se ocupau doar d,e
cosmo-catastrofale, în continuarea 1nt ·o rul unui rechin, ceea ce-i un moft,
şi a tuturor filmelor de feerie raf mon che r, f ată de ceea ce pune la cale
Tbe Black Hole, ă sta merge dincolo de
tură a iscusinţelor - acest pinzele albe, ăsta intră ln neant, tn nec u-
celebrul balon Double Eairle li noscutul universului, Tn acele lumi întu-
necate unde nu se ştie nimic, lumea ste-
tului Lone Eairle, al lui Charles lelor moarte care şi-au epuizat toată ener-
care trei americani au · stribitlll,: gia, i mense becuri care au ars, ce e înăun­
mul aerian de pe coastele st trul lor? , ce reprezintă ele, de ce e atlta
lntuneric acolo, Scufiţă Roşie , ce se ln-
pîni într-un lan de griu, timplli în acel lntuneric, bunicuţo? Tot atl-
Un mister tea semne de fntrebare, tot atltea efecte
speciale, tot atita sacrificii financiare, cea
mai fantastică i nvestiţie ln milioane dolari
negru cât hăul a stu diourilor din care s-a născut un şoricel
care a mutat muntii din loc, dar cine ştie
d acă acest munte de dolari nu va naşte
de data asta un profit cit un şoricel?
Subiectul lui The Black Hole? Allta cit
v-am spus: o explorare a materiei cosmice,
a lumilor negre cit hăul . Subiectul e el ln-
«Dincolo de speranţă, s u ş i un secret enorm, păzit cu o străşnicie ,
dincolo de frică, ea î nsăş i fără de precedent ln istoria cine-
dincolo de ştiinţă, matografului. Totul se anunţă enorm, din·
puterea cea mai rnspăimîntătoare colo de speranţe,
a universului, dincolo de frică,
din care nimeni nu poate scăpa, dincolo de ştiinţă ,
nici măcar lumina: hiul negru!...» puterea cea mai Tnspi!iimlntltoare.
sau •gaura neagri», sau «tunelul negru» a universului cinematografic,
sau cum vreţi si-i spuneţi . sau «hau-hau» din care nimeni nu poate scăpa: reţeta!
sau «bau-bau», că tot nu veţi scăpa, după lncasărlle!»
cum zice banda publicitară a filmului The Căci asta ar mai lipsi - o gaură neagrti
Black Hola, o producţie a studiourilor Walt în bugetul studioului după cite a investi~
Disney (dar nu cu Mickey Mouse, ci cu să racu ' ! Să nu ne glodim la relei Să ne
Maximilian Schell, Anthony Perkins, Jo- muşcam limba şi s6 clntăm, conform par-
seph Bottom şi Ernerst Borgnine) cu care titurii:
se speră - căci dincolo de speranţă, o fi - How do you do?
o gaură neagră, dar mai e şi ideea de pro- - I do how-how, ln hăul negru!

16
văllile speclallzate ln cultul Idolului, aşe­ Iii - clnea,til ln sintezele lor, dupl ce fun-
zate lnflorltor, exact la Intrarea ln cimitir, damentau ci 1960 a fost un an capital
pelerinajele acolo fiind organizate '' de pentru cinema, data de la care non-lnltiafii
socletAţl turistice, care oferii ln cadrul tu- au acceptat că filmul este altceva declt un
rului, fi o trecere chiar pe la Crown Elec- pur divertisment sau un subprodus Bal-
tric, Intreprindere unde regele rock-ului a zac, ajunglnd ln sflrşlt sa vadă ln el un
lucrat, proletar, ca şofer pe camioane; mijloc de expresie, sub Influenta «noului
ln acest timp, po,ta noastrll ne aduce un val francez» şi a revoluţionarilor italieni,
omagiu la un alt nemuritor al filmului, Fellinl şi Antonioni, stabileau urmiltoarete
Dlck Foran, cow-boy-ul cu vocea de aur, puncte de reper pentru această evoluţie
actor care, firii sii fi ajuns la gloria lui peste care nu se poate trece nici la Intra-
Wayne sau Presley, a avut totuşi epoca '' rea filmului ln deceniul 9:
fan-ii lui. O lntultie ne spune ci, ln lume,
1960: La dolce vita - lnalntea tutu roi.
la dlsparltla lui Dlck Foran, nu s-a scris
necrolog mal frumos, mal nostalgic sl mal
Revista presei Felllni biciuieşte «societatea abundentei ».•
curat declt o face acest hunedorean, An- Bătălia lui Hernani ln jurul Aventurii lui
drei Macarov (Cuuta pofteli nr. 2, Antonioni.
Hunedoara I), cel care altiidatA, la «Cu- la 1970
rlent, ne-a povestit cum a plecat, ln 1947, 1961. Contestarea ln Marea Britanie: Slm-
de la lafl la Tlml,oara sii vadă Seceri bătă sea:i, duminici dimineaţa de Karel
vtntul ellbatlc: Reisz . • Italia se lansează ln filmul -
•Marele Wayne a fost mare, dar Dlck peplum.
Foran a fost Idolul celor nlscuţJ Intre anii
1920-1925. Ne~ apiirut brusc. Ctnd am 1962: Chintesenţa Intelectualismului fran-
le,11 de la Ferma morţii, am ştiut atlt eu cez: Anul trecut la Marlenbad. • lntoa1-
cit '' prietenii mel de-atunci ca a apărut un cerea comediei muzicale: West Side Story.
mare cow-boy. Era eupranumlt «cow-boy-ul Acum zece ani, oamenii intrau tn deceniul
cu vocea de aur şi bratul de fler». Cillilrea, opt al secolului XX. Ei se glndeau la dece- 1963: Primul James Bond. • Italia dă o
clnta, fiicea dreptate fi apoi pleca pe calul niul şapte, la anii '60- '70, care au lnceput capodoperil de pe poziţii maixis te: Salva-
sau care se numea «Fum». Au urmat apoi - la 4 ianuar ie 1960 - cu moa11ea filozofu- }~~n?.iullano de Francesco Rosi. Şi 8 1_de
Trldare, Clllreţul mascat, Teroarea lui Albert Camus şi au continuat cu primul
de,ertulul, ln primejdie de moarte, Teri zbor ln jurul Terrei (12.IV.1961) - sflrşind
cu primul pas uman pe luni (21 .Vll.1969). 1964: Losey se impune definitiv prin Ser-
firi legl, Curierul mascat, Poteca tn-
slngeratl, Leglun- dlavolulul, Spaima Pe pămlnt fuseseră de toate - şi tancuri vito:ul. • Se clntă Umbrelele din Cher-
Indienilor, Agentul mascat, Diiigenta şi libe11ate, şi Beatles-I ( «slntem mal ce- bou:g.
tnelnaeratl, Brigada nordului fi, ln fine, lebri declt Isus» - Idee acceptată chiar de
Legiunea Neagrl. De la acest film am către arhiepiscopul de Boston) şi Biafra. 1965: O lntllnlre cu cineastul Franju ser-
venit acasii pllnglnd. Mama, fie-I ţilrlna şi mini-jupa şi prim a grefă cardiacă , şi veşte ca pretext pentru rlplrea omului po-
uşoarA, m-a lntrebat de ce pllng, la care primii hippies şi revoltele din Paris ş1 litic Ben Barka. •Rupturii totală a lui Go-
eu l-am rii&puns: «L-au lmpuşcat pe Dlck Chicago (1968) ajunglndu-se, ln finalul de- da1 d de cinema-ul clasic: Plerrot nebu-
Foran». Desigur ci a trebuit sa dau expll- ceniului, ca domnii P.D .G. (preşedlntl - d i­ nul. • Sergio Leone realizează primul
caţli suplimentare, deoarece biata de ea rectori generali) să ia L.D.S. şi să se îm- weste1 o- spaghetti.
habar n-avea cine era Dlck Foran, dar clnd brace ca hipples-il lui Bob Dylan (un cin·
s-a llmurlt, atunci a lnceput sii rtdii şi sii tec al lui: «Ceva s-a schimbai/ Nu ştill ce/ 1968: Şa-ba-da-ba-da intră ln dicţionar
ma llnlfleascii, lnsa eu tot nu puteam ln- Nu-i aşa , domnule Jones?») marile maga- mulţumită lui Lelouch (Un blrbat fi o
ţelege cum de unul ca Dlck Foran moare zine de pe Champs Elysees vindeau bolo- femeie). • Iubirile unei blonde - best-
de mina unul prilpiidlt .•• A venit apoi rilz- vani de cauciuc, cadrele tinere de tehn t-- seller al cinema-ului cehoslovac.
bolul fi a dlspilrut de la orizont. Abia acum cleni adorau filmele păcătosului de Godard.
clţlva ani, vizionam la televizor un episod iar poster-urile cu chipul revoluţionarului 1967: Revelaţia noului cinema brazilian·
din clncoruptlblllll•,clnd crainicul care anun- Che Guevara lmpodobeau peretii apa11a- Dumnezeul negru fi diavolul blond. •
ţa distribuţia, cu glasul acela grav, a spus mentelor snoabe şi lnstărlte . «Acesta nu e Moa11ea lui Georges Sadoul.
printre altil sl de Dlck Foran. L-am reviizut declt un lnceput», lnchela un ziarist de
cu mare bucurie, cu toată r uş inea trebuie stlnga. bilanţul deceniului şapte - «zia- 1968: 2001, Odiseae spaţiului de Stanley
să spun ci am avut lacrimi ln ochi. E1 a ristul e istoricul clipei», spunea Camus. Kubrlck domini producţia . •Suspendarea
chiar Dick Foran, acela care ne făcea să (La sflrşitul deceniului opt, un alt istoric al festivalu1·flor de la Cannes şi Veneţia.
nu mlnclm covrigii daţi de-acasă, ci siH clipei va studia tn «le Monde» «aluneca-
rea» - alunecarea spre dreapta a mal tu- 1969: Democraţia (prin Z) şi hippies-U
vindem mai Ieftin, şi cu banii să mergem (prin More) se apără foa1 te bine. • R enaş­
la cinema, ca să-l vedem pe Dlck al nos- turor regimurilor burgheze). ln aceleaşi
bilanţuri la lnceput de '70, istoricii observau terea pasiunii (Rubliov). •P1 ă buş11ea ma-
tru ... Nu ştiu dacă restul prietenilor mel rilor companii american e de cinema.
de-atunci cao·e mal sini ln viată au citit că informatica '' etnografia au schimbat
trista veste, de aceea, şi ln numele lor. chipul ştiinţei lor, editorii trăiau triumful
spun doar attt: «Să-l fie ţărlna uşoară!» c4t1ilor de mare consum cu care se inau-
gura era «clrtil de buzunar», literatura con-
stata prăpastia deschisl Intre best-seller- La intrarea ln deceniul 9, care din aceste
uri (sute de cărţi scrise la cald, refetind repere nu se dovedeşte trainic? Vom mal
Imediat evenimentul de natură mai ales vorbi, poate cu mai multă siguranţa , să
politică) şi romanele experimentale, filo- zicem ln num/IDJl-nostr u din Ianuarie 2000,
Rubrica zofii se munceau să-şi reprofileze critica
«Filmul, document al epocii - dar pinii jllunci putem spune că noi. cine-
spre o judecată a lnstitutlilor, muzicienii filii. la ieşirea din decen iil) opt, n-avem de
D'ocumentul, sursă a filmulu i» proclamau: •Muzica anilor '60, ln lntregimea
este realizatl ce ,..pfivi înapoi cu mfnie.
el, priveşte spre viitor. vom mai vorbi ln
de Radu COSAŞU 1980»..., jazz-man-ii ritmau: «Valorile sigure
ţin, muzica pop u rcă Irezistibil», ia1 cineaş-

«A fost odati ln viaţa mea o fată numită selul acela - puterea ln numele poporului, ca el sii flie mal multe despra faptele mari şi
Liiiana - cu codiţe şi rochiţa Imprimata ln cu un singur pistol Pft care etatea aerisii o mici legate de cale trel litere glorioase pe
albiistrele, o lnclntiltoare Llllanli care a fost expresie de eugeetle latinii: «Parabellum»... care le acrlam, cum puteam, cu vopsea
dată afarii din toate liceele regatului bulgar Mal lntereeeazi azi, pe cineva, aceasta po- rofle: U.T.M. (Uniunea tineretului muncitor)
pentru «actlvltiiţl subversive, primejdioase vesta? reia Uric Wagensteln, lntrebarea sa. cele trei iniţiale ale amlntlrllor mele cele
la adresa statului», dupA o expresie a ace- Aş vrea mal presus de orice ca ea al In- mal pure, cele mal sfinte, cele mal naive,
lei epoci. A fost odată şi un bifat numit tereseze tineretul noetru de astlzl. A• vrea cele mal nostalgice».
Saşo Peev, care era corijent la matematicii
dar, totodata, cel mai bun muzician al
clasei - un băiat care pregiitea un recital
de flaut pentru lnceputul anului şcolar.
O poveste Recital care n~ avut loc din cauza even~
mantelor din septembrie. (N.R.: Septem-
brie 1944, data eliberirli Bulgariei de sub
din urmă cu jugul fascist). Mai era un tlnlr ostaş. miop
(N.R.: Eroul din Voci ln lnaull, ucenicul
un milion de ani ? lntou revolutle al Ilegalistului Costa-Rica.
bi latul căruia li cădeau mereu ochelarii?)
şi bolniivlclos, care fli& Machiavelli pe
dlnafaril, dar nu cunoflea regulamentele
militare, nevenindu-l sii-fl creadil ochllor
clnd a lmpuşcat pentru prima oarii un per-
sonaj riu. Şi un bifat de 15 ani, cu pirul
tuns «la zero» (N.R.: Tot acela, din paran-
«Pe cine mal Interesează această isto- teza precedentil?) ca toţi liceenii, amic In-
rioară din urmi cu un milion de ani - o tim cu Fred Astaire şi Nlkolal Krluclkov,
poveste foarte obl,nultl ş i cit de cit nostal- care a demonstrat ln practici Importanţa
gici, cu cinci blleţt şi o fetişcană? • clnemlllografulul ln procesul revolutlonar.
Aşa lncepe Angel Wagensteln - unul iz butind sil captureze, firii arme, o compa-
din cel mal Importanţi scenarişti bulgari. nie fascista. Nu-li vine sii crezi, dar acesta
autorul Vocilor ln lnaull, a Soa:elul fi a foat adeviirul Istoric. ŞI mal erau dol mu-
umbiel regizate de Vllceanov - prezenta- z i canţi din biata orchestra a liceului - un
rea ultimului său film, Concert pentru trombonist '' unul de la corn englez -
flaut fi o tetlfcanl, realizat de Atanasie care mulţumlti uverturii la «Carmen» şi-au
Kirlakov. E un text plin, bogat ln sugestii. adus contribuţia la lnfrlngerea fascismu-
despre subiectul unul film Ispititor la fie- lui. Tocmai el, cinci biiieţl ,1 o fati, singurii
care frazil. cu fiecare Imagine, cu flecaoe sciipaţt din vlrtejul arestarllor, au fost cei
erou. li cităm cu o indelungă plăcere desemnaţi de soartl, ln acea sublimii lună
în asteptarea. lncordată, a vizionării : de septembrie 1944, d la outerea ln orii-
societatea englezeaacil de aatlzl. Adap- specialitatea pe care şi-au ales-o, de
tarea romanului a 16cut-o dramaturgul aceea ei se pot lncadra imediat tn pro-
Harold Plnter»: cesul filmărilor. O echipă de filmare se
formează pe bază de colegialitate, ln
Cum poli deveni 'egizo: de film? spirit creator. ln colectiv nu există divi-
zare tn mari şi mici, există numai acelaşi
ţel şi aceeaşi muncă. Personajul prin-
Nu este vorba desigur de un studiu cipal de pe platou este, desigur, regi-
sau de un plan de lucru,cl de lnaemnările zorul, un student dintr-un an superior.
unul student din anul trei al Institutului Fondurile alocate pentru filmare sini
de cinematografie din Uniunea Sovietică girate de un student de la facultatea de
un ttniir pe care-l cheamii Vitali Kostin economie. Cadrul rigid al graficului de
care descrie cite ceva din viaţa unui filmare şi al disciplinei financiare solicită
viitor regizor de film. studenţilor un nivel profesional tnalt.
«la Institutul de cinematografie, pro- ln filme realizate de studenţi joacă
fesorii şi studenţii au lucrat lntotdeauna adesea actori cunoscuţi. Iar în timpul
lmpreună. lncii tn anii '20 s-a tncetă­ vacantelor, echipele de filmare studen-
ţenit acea splendidă atmosferă de demo- ţeşti se răsplndesc prin ţară .
cratism şi colegialitate care a devenit Oe două ori pe an, la institut se orga -
o trăsături distinctivă a institutului. nizează un festival al filmelor studen -
Tot atunci s-a tnstăplnlt şi o nouii ţeşti. Clştigiitorii primesc premii şi di-
met odă de Instruire - sistemul atelle- plome. Numele lor devin cunoscute.
1elor de creaţie, cu cite numai 10-15 Desfăşurarea festivalului studenţesc
stu denţi. Cu toate particularităţile fie- este prezentată la radio şi la televlzlu-

cită n-ar fi anuntat atltea furtuni cite am


O act•ilă militantă
cunoscut eu. Furtunile acestea tnsă .
uneori ie-am declanşat singuri şi clnd
La lnceputul anului şi al unul nou nu le-am declan!J&t eu, le-am atras eu.
deceniu, Jane Fonda, actrltll mult soli- N-am suportat niciodată să preiau, firă
cltati de film, miirturiaeşte ci a devenit să trec printr-un filtru critic, toate tra-
din ce tn ce mai selectivii, pentru că diţiile lumii ln care am apirut, şi toate
•scopul meu nu este prezenta cu orice Ideile şi preJudecătlle familiei mele. Am
pret pe ecran, ci numai o prezentă supus totul unei re-judeciirl, unei cln-
semnificativi. Şi să ne lntelegem, nu tirlrl. Rezultatul a fost că ln multe pri-
prezenta mea vreau aii fie semnificativă , vinţe m-a revoltat propria mea Inerţie.
ci a personajelor şi Ideilor pe care le De aici dorinta de a priv; spre alte ori-
aduc tn faţa publicului. Toati viaţa mea zonturi, de a descoperi adevărata fată
am fost obiectul unor lncercări deo- a prezentului ln care exist. N-a fost
sebite, deşi copilăria mea oarecum feri- uşor, nu este uşor1 iar satisfacţia mea
nu de puţine ori este amestecată cu o
enormi amlrlciune. Principala cauză
este invidia şi reaua-credintl a altora,
dar foarte adesea propria mea naivi-
tate». Jane Fonda a Tmpllnlt 42 de ani,
este o actrlţii cu preocupări multiple, ln
special de ordin social şi prezenta ei ln
marile probleme care se discutl este
totdeauna salutati chiar dacă nu şi
agreată. Oe curtnd, de exemplu la In-
trarea unei silii din Los Angeles, unde
urma să vorbească şi ea, a lntllnit lipit
pe uşi afişul: •Jane go home!» ş1
mărturiseşte, că a fost una din mani-
festirite care au jignit-o cel mai profund
în viaţă .

Talentul - acest necunoscut

ln filmul abia apărut pe ecrane şi in-


titulat Justiţia este egali pentru !oii
realizat de Norman Jewlson, rolul unu i
trnăr avocat Integru ,1 foarte combativ
este deţinut de Al Pacino, una din
marile descoperiri aJe cinematografulu i
oft-Hollywood (am putea spune para-
frazlnd teatrul necomercial off-Broad-
way) «ln acest ultim film - considerii
un critic american - Al Pacino lşi con-
tinui otriilucita ascensiune alternlnd cu
supleţe momentele şi accentele tragice cărui Individ, fiecare atelier constituie ne, Iar la vizionări asiată cei
91 cele comice evolutnd cu remarcabilă un tot ln ce priveşte concepţiile despre cîneaşti ... >t
uşurlnţl de la satira socială la repunerea artă şi chiar ln contactele de zi cu zi.
ln chestiune a unor noţiuni de justiţie Aceasta lmprimii atelierelor un caracter
foarte Individual. Dar partlcularltătile Scandal pe croazetă
şi echitate socialii. Paclno este actorul
care conferi unui personaj dimensiuni fiecirui atelier nu exclud stabilirea unei
legături strlnse Intre ele. Spiritul emula-
sc~~dnaÎ 01i:ev~!g:~:t:r1~~~c;! ~ ·::::;t~
ce nu pot fi Imaginate 16rii persoana lui,
lări tem per amentul lui, Iliră nepreviizu- ţiei creatoare şi al lntraJutoriiril le per-
tul lui •I ln ultimii Instantă 16ră talen- mite tinerilor să -şi dezviiluie cele mai narea Festivalului de la Cannes1 ediţia
tul lui». bune lnsuşlrl, Iar «biitrlnil», afllndu-se 19791 al cirul juriu scriitoarea l-a prezi-
tn contact cu studenţii, se simt mereu dat. lntr-un i nterviu publicat la 13 de-
Provincializare? tineri. ln atelierele Institutului au lucrai cembrie 1979 ln •le Matin du Pari s»,
întotdeauna profesori excelenţi, ca ac- F1 an~oise Sagan arată cil membrii 1u-
Una dintre figurile cele mal proemi- triţa Tamara Makarova, regizorii Mihail nulu1 au fost tn favoarea filmului Tobo-
nente ale free-clne ma-ului englez, Karel Romm, Serghel Gheraslmov, Marlen wrul de Schloendorf pe care şi ea l-a
Reisz, vorbeşte lncă şi astiizi despre Huţiev, Serghel Bondarciuk, operatorul consi derat capodopera ediţiei din acest
acest moment al cinematografului din Anatoli Golovnia. Iar printre studentu an a festi valului. ln ultimul moment -
ţara sa ca despre o reconfortantă amin- de aici s·au numărat actorul şi regi- susţin e scriitoarea - s-a votat (în urma
tire. Deşi face film de televiziune, Reisz zorul Vasili Sukşin, regizorii Otar Jose- unor influenţe tenace - lasă să se ln-
nu ae declari un entuziast. «Clnd faci lianl, Andrei Tarkovski>1. ţe l eagă fosta preşedinti a juriului) ca
un film pentru TV - 91 astlzi se fac După ce povesteşte şi cum lşi petrece marele premiu să fie lmpărţlt cu filmul
atlt de multe, într-un ritm trepidant şi se pauzele dintre cursuri, Vitali Kos american Apocalypse Now al lui Cop-
fac ln special seriale, pentru că ele sini spune: «Materia mea p referată este pola.
principala hrană a reţelelor tv - ca literatura străină . Ea imi e absolut ne- Preşedintele Festivalului de la Cannes,
realizator al unul sentiment de slgu- cesară, la fel ca şi ce l o rlalţi o mte cinct Favre-Lebret i-a răspuns tn «le Mon-
rantli tn primul rtnd pentru că nu ştii sute de studenţi ai institutului. T ol aşa de» dupâ cum urmează: «În 33 de edi-
ce e grija financiari. Pentru un realiza- cum cinematografia nu se poa(e ltps.1 t1i ak! acestui Festival, dacă aş fi ex er-
tor, nu e puţin lucru. Dar televiziunea de experienţa lui Stroheim, Chaplin. citat vreodată presiuni, s-ar fi ştiut!
ca producătoare de filme - m-am con- Eisenstein, A nlonîoni. Ku rosawa. lată Le-am spus membrilor juriului doar
vins tot mai mult ln ultima vreme - de ce aici se predau literatura. istoria atlt: palmaresul va încununa în mod
duce la un tip de cinematograf pe care artelor plastice, teatrulu i. muzicii, ci ne- fericit festivalul. Va trebui ca el să fie
l-aş numi <ieprovincial». Prin acest «pro-
vincial» nu lnţeleg neapărat ceva peiora-
tiv. Mă refer la faptul că impactul său
străină •i
matografiei, reg ia, operatoria, o li mbă
Jncă vreo treizeci de materii.
Studioul nostru poale rivaliza cu orice
ratificat şi de marele public şi de presă» .
Ele la palmares s-a ajuns şi la nota de
plată, scriitoarea plfngindu-se că nu i
este, prin lnsăşi natura sa, limitat: te- firmă profesionisti care produce cite s-au acceptat şi acoperit toate cheltuie-
leviziunea nu poate fi preocupată de 20 de filme de lungmetraj pe an: avem lile de întreţinere la Cannes. Preşedin­
enunţuri de profunzime. patru pavilioane de filmare, o instalaţie tele festivalului a Intrat cu această oca-
Lucrez acum la un film pe care-l fac de televiz iune, un studiou de sunet. zie în ctteva amănunte : «Contrar celor
chiar la Londra, un film inspirat de un săli de mon taj şi de vizionare. Filmările ce se afirmă, noi am acoperit, aşa cum
roman contemporan «Nevasta locote· din studio se fac simultan cu orele de o facem în mod normal pentru ceila lţi
nentulul francez» de John Fowles. curs. Multe dfn cele mai bune filme membri ai juriului, cheltuielile priv i1i d
Acţiunea se petrece ln epoca victoriană realizate de studenţi rulează pe ecrane. camera şi restaurantul. Cei 12 OOO de
şi sper cii se va vedea cn de vie este Studenţi i d in primii ani au de obicei , f1 anci la care se referă Fran4roise Sagan
încă o anumi.tâ concepţie victoriană tn o oarecare experienţă de muncă în in interviu constituie o consumatie in
afara celei obişnuite cu mult mai ri- Dealtfel accept limite în tot ceea ce fac.
dicată decit a trebuit să acoperim vrP- Şiuna din aceste limite, la ora de faţă ,
odată pină acum celor 333 de membn este i mposibilitatea de a face film porno
din juriu primiţi de noi la Cannes. D ai chiar dacă aş do1i să-l fac».
am suportat şi această cheltu i ală. Am
refuzat doar - aşa cum ne oblig au
indicaţiile date de forurile noastre fi-
Ce :-egizor preferati? Film '79
nanciare - să acoperim şi nota tele-
Aşa a sunat întrebarea adresată uneia Săptăm ina tul «Neewsweek» - ca
foanelor».
dintre cele mai misterioase actrite ale orice publicatte importantă din lume -
ecranului francez şi nu numai francez - şi-a propus să arunce o privire anului
Limitele p:-op:-ii Anouk Aimee (care dupi fiecare fil m care s-a încheiat şi a recurs la păreril e
nu se bate să intre imediat pe platou c1 citorva regizori din diferite tări.
dispare din atenţia producătorilor, a regi- • Dar mai lntn o cifră: ln 1979 specta-
Realizatorul spaniol Carlos Saura, a torii de cinema au cheltuit 5 miliarde
cărui recentă premieră Mama a îm- zorilor şi chiar a publicului.)
Ce regizOl'preferă deci Anouk Aimee? de dolari pentru biletele de intrare.
plinit o sutl de ani, se bucură de Cit despre filmele anului, iată ce cred:
o excelentă primire pe mai multe con- «Binetnteles pe cei mari cu care am
lucrat ca, de pildă, Fellini, Bellocchio, • Regizoar„ itallani Liliana Ca-
tinente, este un spirit foarte lucid. În- vani: «Pentru mine ln 19?9, au existat
tr-o convorbire cu un critic, ţinută la Lelouch. Elie Chouraqui !ml place de-
asemenea pentru că ln regm. Iul am două filme importante: Manhattan al
Madrid, fi destiinuia acestuia că i s-a
propus să facă un film porno. ln prima turnat în Prima mea dragoste, un film lui Woody Allen, un film inteligent fără
la care tîn imens. Problema realizatori- să trădeze adevărata natură a cinema-
clipă s-a glndn să încerce şi a început
prin a lua parte la elaborarea scenariu- lor este spinoasll. Pentru mine este din tografului care este de fapt aceea de a
lui. lată constatările: «Trebuie să recu- ce ln ce mai important să stabilesc bune da satisfactie spectatorului. Manhattan
relatii de muncă cu ei mal degrabă decît este aproape unicul între filmele ameri-
să ştiu în ce măsură sînt nişte cele- cane prezentate tn Europa care nu de-
brităţi. Este posibil să lntllneşti pe unul vine melodramatic, banal, ori teribilist
sau pe altul cu care n-ai lucrat niciodată, Celălalt favor~ al mau a fost Don Gio-
dar de îndată ce începe să-ţi explice ce vanni de Joseph Losey. Numai un critic
doreşte ,it i trezeşte interesul să colabo- ignorant sau şovin ar putea să nu re-
rezi cu e~pentru că se vorbeşte pe limba cunoască marea frumusete a acestui
ta şi Iti transmite acel ceva pe care-l film. Este o dovadă că cinematograful
ş th şi tu, dar pe care nu-1 Tnteleseseşi în de astăzi nu numai că e tn foarte bună
suficientă măsură .
De exemplu, clnd stare , dar demonstrează că are şi un
l-am intllnlt pe Claud Lelouch nu ştiam viitor strălucit.»
nimic despre el. De lndati ce mi-a vo1 - • Regizoru~ actorul •i producito-
bit despre Un l>Arbat •i o temeie am rul indian Dev Anand: •filmul meu
acceptat rolul fără nici o ezitare». favorn a fost Mld night Expresa. Regi-
zorul Alan Parker a creat aici cu multă
industriile aviatice din Franta. R.F.G., sensibilitate atmosfera dintr-o tnchî-
S1 avionul e o vedetă
Anglia şi Spania). Circulă zvonuri soare, iar pentru mine scena aceea în
despre stăruitoare propuneri făcute de care prietena eroului vine sâ-1 vadă
Airport •a se află acum pe ecranele reprezentantH firmei americane de con- rămlne o scenll memorabili de film•.
lumii cu Alain Delon la loc de frunte, s trucţii aviatice Mac Donnel-Douglas • Regizorul american James Brld-
a dică pe post de comandant de aero- realizatoarea acelui DC-10, de numele ges (autorul filmului Sindromul chi-
navă. (Un Concorde,pentru că una din cAruia stnt legate cele mal mari catas- nez): «M-am dus să văd Nosferatu,
atractfite filmelor de aviaUe o constituie trofe din Istoria aviaţiei. Reprezentanţii realizat de Werner Herzog, după ce am
ultima vedetă zburătoare). Inevitabila mai sus pomeniţi s-ar părea că-şi pun citit cele mai devastatoll'e relatAri
defecţiune (inevitabilă 1 căci fără ea filmul nădejdea repoleirii firmei Mac Oonnel despre el. Eu lnd găsesc că este unul
n-ar avea ce povesti) pune Tn pericol prin aducerea trimotorului DC-10 ca din cele mai Izbutite remake-uri după
viata pasagerilor, dar spiritul de sacrifi- vedetă într-un film Tn care , binefntele~ un film ln alb-negru. Esle un film plin de
ciu, slngele rece, prezenta de spirit etc. aparatul se va dovedi de mare nădejde atmosferă şi ritm. Noi aici în Statele
ale comandantului-erou (dar şi ale ste- chiar in conditii care ar putea deveni Unite slntem mutt mai lnclina~ să folo-
wardesei sale Sylvia Krlstel în cazul fatale. sim planurile tăiate şi un montaj rapid
de fată) duc lucrurile la bun sflrşiţ ceea din cauza influentei televiziunii şi a
ce tn limbaj cinematografic înseamnă reclamei comerciale. Sensul groazei pe
Cintind in beznă
happy-end, sutele şi sutele de mii de care n inspiri! filmul m-a copleş~ şi o
spectatori răsufllnd uşura~ şi satisfă­ seami de imagini mă urmăresc. De
cuţi că totul e bine atunci clnd se Compozitorul, clntăretul, actorul, scri- altfel ft admir pe Herzog. Fiimui lui
sflrşeşte cu bine. itorul şi mutt discutatul ln uttlma vreme Aguine, Spaima lui Dumnezeu este
Filmele inspirate de aviatie - aşa Serge Galnsbourg a anunţat că ln cursul unul din favoriţii mel.»
cum prea bine se ştie, şi cum am mai acestul an vrea ai apari pe ecrane cu un • Regizorul german Volker Schlil-
spus-o de atltea ori - au fost încă de la film a cărui realfzare - de la scenariu la endorfl (autorul TobofBrulul): «Cu
lnceputurile cinematografiei ln gratia regte şi chiar interpretarea unuia din excepţia Tobo,arulul (utt mereu că
producătorilor dar mai ales a publicului. rolurile masculine - şi-o va asuma. eu l-am făcut) niciun alt film nu m-a
De aceea prezenta lor fn repertoriul fie- Calic tn ce priveşte amănuntele, Gains- mişcat atl de mult ca filmul turc Oaia
cărui an nu este deloc neglijabilă. Avia - bourg a spus doar câ povestea I magi- de Zegl Okten. Trebuie oare d devenim
ţia a inspirat filme romantice, filme de nată de el va avea o desfăşurare leşită turci ca si exprimăm emoţii puternice
aventuri, filme eroice, filme de suspen s din comun, pentru di mai toate lnttm- şi să dăm glas realitătli lntr-un mod attt
şi blnelnteles seria le. Tot un fel de serial plările slnt provocate de o pană de curent de direct? Oaia are în mare măsurii cali-
este şi acest Airport (de la un fîlm la electric, dar una cum se lntllneşte rar tăţile, !orta şi ingenuitatea filmelor ame-
altul diferentiindu-se doar distributia (deşi dacă ne aducem bine aminte ricane din prima perloadi a cinema-
şi cifra care insoteşte titlul şi care nu New-York-ul a cunoscut foarte recent o tografului şi o mult mai mare ingenui-
nosc - spune realizatorul spaniol - este alta declt aceea a anului care a pană de electricitate foarte reală cu tate declt sini capabili regizorii euro-
că m-am trezn în faţa unui zid şi m-am produs filmul respectiv). Vor apare fără efecte atn de neaşteptate lncn şi astăzi peni să dovedească. Filmele şi-au pier-
simţtt incapabil să scriu o iotă. Sini lu- îndoială şi Airport '81, 'IZ şi aşa mai sociologii le studiază pentru a desluşi dut poate nevinovătia de la lnceputurile
cruri pe care nu reuşeşti niciodată să le departe. Se folosesc tipurile de avioane comportamente neobişnuite chiar şi la lor/ dar acesta nu este un motiv ca reali-
depăşeşti , lucruri care tin de educaţie cele mal populare, adlci Boeing-urile, oameni foarte obişnuiţi). lncă o preci- za orii de azi să se comporte asemenea
şi de pudoare. Acestea slnt limitele mai nou Concorde-ul, dar se pregă­ zare dată de polivalentul francez Galns- acelor guru vor să dea lectii restului
mele peste care nu pot trece şi peste teşte fi un film ln care vedeta aviatici va bourg priveşte pe Interpretele pe care şi lumii.»
care nici nu vreau să trec vreodată. fi Airbus-ul (realizat în colaborare de le-a ales: Isabelle Adjani şi Jane Birkin. • Regizorul francez Bertrand Ta-
vernier: «Deş i filmul american domina
i ncă ln proporţie de peste 50 la sută piaţa
franceză, convingerea mea este că în
1979 acest film a fost mai puţin pene-
Mondo-telex ci nci episoade de o oră , scris şi 1epizal
de Nina Companeez pentru televi 11une._1
forum lnternatlonal pe tema «cinema-
tografului tinerilor•, o secţie dedicată trant şi mai puţin experimental ln struc-
t1 anc eză. Modelul este cel clasic . adicd tură dectt sin! filmele noastre. Desigur
filmului pentru copii, o retrospectivi şi
o saga familială . Epoca 1910 - 1925 dai bineînţeles un tlrg de filme. există şi excepţii - filmul lui Coppola,
nu ta «belle epoque„ ci, dacă se poate • Steiner - Crucea de Fler ci. li Apocalipsul acum şi cel al lui Woody
spune, <da laide epoque», pent1 u că este un film produs ln R.F.G., ln regia lui Allen, ManhattarL Ceea ce ii preocupă
e Senzaţiaprogramului de televi- miezul serialului se petrece în timpul Andrew Mclaglen (fiul fostului actor ln cea mai mare măsură pe realizatorii
ziune francez rn noaptea de reveli on primului război mondial, restul consti 4 Victor Mclaglen) avTndu-1 ca interpret filmului american pare să fie accentul
au constituit-o două filme de Jean tuindu-1 preliminariile şi epilogul. Parti - principal pe Richard Burton ln rolul unui ce se pune acum pe latura tehnologică:
Cristophe A verty: Azouk ,destinat co- cularitatea aceS'tui serial: nu este o adap- caporal german care ln timpul celui de Rizboiul stelelor, Superman şi chiar
pii lor şi Geo:ges B:assens (recital tare a unei opere literare, de preferinti al doilea , război mondial reuşeşte să Alien slnt primele exemple ale acestui
special pentru Averty) destinat î nsă celebră, ci are la bază un scenariu ori- împiedice distrugerea unul sat francez nou suflu care nu poate da naştere dectt
tuturor spectatorilo r. ginal. aflat sub ocupatfe. unor producţii inferioare. Clnd tehno-
• Regizorul ceh To mas Svo boda a • Ratataplan - un titlu ca un ropot logia covtrşeşte restul, o industrie me-
1ealizat «o comedte cu cintece şi canică şi lipsită de simtire nu poate fi
de tobe anuntă un film italian realizat • Cisitoria Mariei Braun de Reine1
m uzică » ai căre i eroi sint o vinz ătoare de un fost actor de la Piccolo Teatro din prea departe.•
Werner Fassbinder - despre care un Desigur părerite cttorva regizori chiar
s1 un ceasornicar (foarte timid si amă­ Milano -Maurizio Nichetti. Fostul actor critic american a scris că este «cel mai dacă reprezintă puncte de vedere foarte
nuntul acesta este important pentru de teatru este regizor şi actor Tn propriul mare regizor tlnăr al lumii»,va fi propus avizate sfnt în ultimă instanţă expresia
încurcăturile comice). Ei se intilnesc. se său film care, după cum se spune, are
pentru Oscar-ul 1980 destinat celui mai unor preferinţe, a unui gust şi a unor
iubesc s1 filmul devine Călătorie de ceva din atmosfera lui Play Time de bun film străin. Plnă ln prezent filmul preocupări ale respectivului. Şi totuşi
nunti a ceaso:nica:-ului i n Ma:ea de Tati degajlnd aceeaşi spaimă - virată lui Fassbinder a primit distincţii dintre fără căuta să exprimăm un punct de
a
Co:-ali (dar fără umbrele de C herbourg). pe comedie - faţă de excesele civiliza- cele mai mari la Festivalul de la Berlin vedere asupra unei producţii întregi,
• C:-itică telegratică , la premiera ţi e i de consum pe care eroul filmulu i o
filmului Ci,tigăto:ul : «El e instalator 1979, iar actrîta Hanna Schygulla a primit care ln lume se ridică la aproape 6 OOO de
refuză refugii ndu-se la periferia oraşului
premiul David di Donatello destinat pelicule, trebuie să constatăm că tn
ş1 săi ac. Joac ă la loterie. D evine Insta- printre oamenii mai săraci şi mai puţin celei mai bune actriţe de film a anului. afara efortului reţinut şi de unii realiza-
lator bog at. O cucere şte pe aleasa mimu dornici sâ trăiască in locuinte-container.
sale. Sfirşitul filmului . Morala: jucati la • Ce ar vrea si vadi la cinema tori în ce priveste inovarea prin te hn ica
• Primul festival cinematografic compozitorul grec Yannis Xenakis: «La
loterie. dar nu vă duceti să ved eti Cişti­ important al anu lui 1980 al filmului artis- filmului şi altora prin exotismul temei ,
cinema - afirmi el - trebuie să mergi marile filme ale lui '79 nu stnt cu adevă­
gătorul» (Franyois Forestier, in l'E x tic de lung metraj va avea loc tn februarie odată pe an, şi mai degrabă trebuie să rat mari şi izbutite decn atunci cind
press din 22 decembrie 1979). in Berlinul occidental. Manifestarea va te duci la filme ştiinţifico-fantastice: te
e
Les Dames de la Manche sau g ăzdu i o competiţie internatlonalii dota·
uiţi, nu te uiţi şi pe urmă te linişteşti plnă
rămln apropiate de sensibilitatea ş1
Doamnele de pe coasta canalului tă cu prem ii, o secţie informativă , o alta preocupările omului de rlnd şi de exis-
la anul» (ca şi cu muzica zisă «calcu- tenla lui.
Minecii este un nou serial alcătuit din c onsacrată «noului film german», un
lată», s-ar părea) .

19
- ~

cinec l ub '80
Baia Mare
boltă clnd apare luna», Glcii Petrescu
ne-a dus cu glndul inalnte, spre tlnere-

·t"·
ea f6ră bAtrlnete a dragostei de clntec .•.
l n frumoase decoruri hibernale, reali-
zate ln stilul artei naive, muzica populari
şi colindele au fost «acasb la ele, cu
Demarajul Sofia Vlcoveanca şi Maria Bucuroiu,

unui „necunoscut" 1 I cu mulţi altil, după cum alte voci mari,


ca aceea a lui Nicolae Herlea, au lnnobi-
lat suspensul dintotdeauna al muzicii ...
Din nou s-o apunem, una peate afta,
Montajul, intre
eficientă şi pericol
Tele-revelion muzica, de la «clntecele de voie bunb
plnă la «clntecele de petrecere», de la

N-atl vAzut această opera prima a unui


tinăr - Virgil Andrei V6til - scenaris-
cu fulgi de nea «tangouri de neuitat» la «clntatl cu noi•,
a-a IAaat «privită» şi ascultată cu plă­
lncetul cu lncetu~ jurnalele de actuali-
cere, Iar baletul - cu Maria Bănici şi
tul, regizorul şi Interpretul unui film Aglae Ciobanu, cu ileana Iliescu •I tătl ce ln prima pe ri oadă apăreau spora-
care «a dat lovitura»: N·am mal plecat Orice„ar spune unii sau dic - atunci clnd se petrecea un even i-
Aurora Caloianu -a fost, cred, una din·
in firile calde, 16 mm., alb-neg ru. altii, tele-revelionul - cit ment important - au cipAtat o ritmic i-
ar fi el de exact defalcat tre reuşitele - chiar revelatllle - de
26 minute, un film de debut deci, ca1e seamă ale programului. tate, se realizau la două siiptiimlnl, pen-
reprezintă Baia Mare (Cineclubul Casei pe ani fi pe luni, pe ore fi Pe urmi..• nAmetli au acoperit «perl- ii u ca ln scurtA vreme să ajungă chiar
de cultură a sindicatelor) la Festivalul pe secunde, cu ecenarll săpt6mlnale. Intre anii 1938-1940, au
nita»... A mai fost o frumoas6 seară
naţional Clntarea Rom6nlel şi trece cu regizorale de fler, de scli- !ost realizate cam 100 de jurnale, per-
romAno-olandeză, Tudor Vornicu a
brio prin toate etapele plaslndu-se în pici sau de artificii - are, formantă pe care am reuşit-o şi datorită
ajuns «de la A la Anul Nou•, Vartan
laza republicană pe primul loc. O pelicu- pentru fie~ar e spectator ln parte, cite un Arachelian la «Scurt pe li•, l-am r&- faptului că echipa se mărise . ln special
lă posibil argument al unei, iatA, totuşi , scenariu al lui, cite un decupaj perso- lntllnlt cu bucurie pe Cristian Ţopescu, lntăririle au fost primite la montaj, unde
posibile «situatJI•: a avea cinema-ul în nal, o desfhurare proprie, de la caz la ni se alăturaser6 Anton Bellei, Lucreţia
a mal venit apoi şi clipa de vis a
slnge. Ingrata conditle de «nevăzut, caz. de la haz la haz, de la necaz la «Song»-ulul .. „ Eram de mult ln 1980... Drocan, Lia Nelcov, Simona Orighicl ş~
necunoscut» a filmelor de cineclub necaz ... Una este aii-11 consacri noaptea mai tlrzlu, Traian Radu.
face ca vorbele despre ele, oriclt de dintre ani micului ecran, pe fotoliul a şP­ Cilln CALIMAN Montajul era cea mai obositoare op&-
mari, de grele sau de necontrolate ar zat tn unghi ul de receptie cel mai spor - ratle. Alegerea materialului filmat se
fi, să rămlnă tot aeriene şi abstracte, nic, ln halat fi papuci, cu glndurlle lăsate făcea cu ni•te aparate <!f11umlte «M<>-.
tot necontrolabile, ca nişte OZN-uri s6 zburde ln voie pe serpentinele clnte- vlola>t, pelicula putlndu-se vedea prin
care nu pot ateriza pe singurul aeroport culul •I hazului, fi alta e s6 Inghiţi Ima- Intermediul unei lupe care nu mărea
valabil: filmul lnsuşl, vAzut sau vizibil ... ginile din cupa de ,ampanle, din oala imaginea mal mult de două ori, astfel că
N·am mal plecat ln firile calde e
unicat nu numai la figurat, ci, Incredibil.
de sarmale, din ciorba de potroace, din
damigeana aflati pe dud, s6 nu mai
Filme pe micul ecran anumite detalii nu puteau fi percepute.
Privirea d irectă ln sursa de lumini şi
şi la propriu: nu are nici o copie, ceea ce flii de unde vine tonul •I neonul, fi albl<>- pilplitul continuu al lmaQinii - Moviola
limitează numărul proiecţiilor şi afec- nul •I ci clofazotronul... Cert este cii nu era actionatA de un motor sincron -
tează longevitatea unicatului. Să ne realizatorii programului de revelion - • Vlaf! lui Henrlc al Vlll-lea (Alek- oboseau ochii chiar de la prima jumi-
facem că uităm, pentru moment, de ne-ar trebui un spatlu «lncipător pre· sander Korda, 1932). Fiimui acesta mi tate de or6. Montajul negativului, după
aceste prozaice dar vitale circumstanle cum ..• • pentru a-i numi aici pe toti, sau s-a pirul ca o şampanie bună : plăcut la copia de lucru, era de-a dreptul ext&-
şi s6 revenim la aeroport. Se lntlmplă micar o parte - au tinut seama de toti gust şi spumos, adlci. Sigur, el nu are ..nuant. Laboratorul de la Mogoşoaia,
că un tlniir obişnuit renuntA lntr-<> bună şi de toate, şi pentru cel care au avut nici un fel de pretenţie esteticii (se vede unde se făceau operatiunile de dev&-
zi la muncă , adoptă rabelalslana deviză răgazul (ln fotoliu sau ln.„ ciorba de po- limpede), are lns6 o dozi de Ironie şi un lopare şi copiere, era utilat cu o foarte
«fac ce vreau», după care tale frunze la troace) s6 privească dreptunghiul magic umor de o anume amblgultate,care retln veche ma,lnA de copiat care nu lnr&-
clini timp de o varii; «Am ajuns să nu ln «noaptea cea mai lungă» a fost cit s-a imediat atenlia şi Interesul. Cum se glstra pe copia de lucru numerele de
mai lucrez; credeam că asta e viata li- putut de limpede - de la caz la caz vede, «demitizarea» se practica şi ln ordin ale negativului, numere care d6-
beri». Pentru că nu faptele n inter&- - că programul televlzlunil a fost antre- '32. nu este o cucerire a zilelor noastre. deau posibilitatea Identificării scenelor.
seaz6 pe autor, ci mobllurile şi efectele nant şi variat, spumos ,1 duios, arătos Zeflemist şi nu o dată «bhcălioa» vizavi De aici, ni•le consecinţe inimaginabile
lăuntrice, efecte ne-spectaculoase, atn ş i frumos şi aşa mal departe; drept de Istorie, filmul fli di ceva din pliicerea ce ne complicau munca: eram nevoiţi
de fragile, de nuanţate şi lntotdeauna pentru care spunem aici lncA o data, pe care o aveai ln copllirie triglnd cu sll găsim scenele respective prin supra-
atll de «cft-mal -bine ascunse~. Cu o cum am mai spus-o, printre cuvinte de praştia . Un Charles Laughton extra· punerea Imaginii, operaţie colosal de
sinceritate care lmplnge confesiunea sincerii mulţumire adresate robotitori- ordinar prin subtilitatea compozitiel, greoaie şi obositoare, ln special pentru
pini ln plnzele albe ale scuturării de lor tele-nopţii de revelion, că televiziu- sugerlnd pentru personaj un bizar ames- ochi. Fiimui zăcea ln vrafuri uriaşe, lh
sine, personajul porneşte pe urmele nea noaatr6 ştie «clnd 1,1 pune mintea» tec de luciditate si Inconştientă. totul pe coşuri speciale, pe mese, pe derulatoa-
propriei stări («Im! venea să urlu„. ln- s6 fie maturi •I moderni, atrăgătoare un fond de veseli cabotinerle. re, peste tot ln lncipere, iar noi (•I spun
cercam să mA agit de ori ce ... A lnceput şi muncitoare, că ftie să-şi respecte • Onoarea pierdută a Katharlnel «noi» pentru că mă ocupam şi eu ln mod
să mă roadă singurătatea „. A lnceput telespectatorii. Ceea ce nu este deloc Blum (Volker Schlondorft, 1976). Peli· efectiv montlnd atll pozitivul cit ,1 nega-
să fie din ce ln ce mal riu») şi a exteri<>- putln lucru, ba dimpotrivă.•. tivul, atît liliurlle cit şi trucajele ,1 sune-
Wii'de un patetism sobru, aproape sec tul) trebuia să g6sim scenele ln tot mor-
' izăril ei, mereu aceeasl. Indiferent de Scenariul propriu al tele-revelionului
(oricft de ciudat ar pirea). Ea «doare»
variantele din dicţionar: a umbla lelea, s-ar putea numi «Tele-revelion la Bra- manul acesta Indescriptibil şi amestecat
şov». Orice-ar spune unii sau altll, tel&-
chiar. la un moment dat, ca orice Incizie Atunci nu aveam un «serviciu al monta-
creanga. vandra. brambura. hai-hui, t&-
ieleu ... Fiimat febril (cu precădere «din revelionul cu fulgi de nea este un gen - clei nu altceva este acest «Onoarea jului negativ•, aşa cum există astăzi.
mină», montat febril (300 de lipituri!) aparte, nu toţi au avut parte de el, şi plerdut6 •.. ». Filmul (ca şi cartea din care Deseori mi prindea dimineaţa al6turi de
una este si priveşti Imaginile «la rece» se Inspiră) se constituie lntr-un fel de Anton Bellei, Lucreţia Orocan şi Traian
filmul schiteazA cinecardi ograma unui
(adlcli pur şi simplu la căldura sobei) şi «monografi.- a unul anume tip de vl<>- Radu, căutlnd printre miile de metri de
tlnăr nu turlos, ci doar neliniştit şi de-
lentă, mal periculoasă deci! cea fizicii:
zorientat. («Ciutam un punct de sprijin alta este să-li proiectezi micul ecran oe li Im o sceni care se lncăpiiţlna s6 nu
1
şi nu găseam nimic.„ Nu-mi pasa de
oameni... Poate erau frumoşi, dar eu
marele ecran al terestrei-ninsoare ... NP.-
lndolos, din programul artistic al tele- ~l~~~~~dl~rd~ t::~uZ.~'f1 ~:JI ap:~h~~~: iasll la iveal6. ln plus, pe vremea aceea.
pelicula fiind lnflamabilli, pericolul de
li vedeam urrti»). Agitate, chinuite, arma- revelionulul (cu fulgi sau 1Ar6... ), mo- la «bursa valorllor»,prealunea morali şi incendiu ne plndea la fiece pas. Cu toată
mentul de miez a fost bijuteria de Ironie psihică di rezultate net superioare,
te ln cuceritoarele bllblleli ale sponta- oboseala zilei de lucru şi a noptilor ne-
neltiilli, cuvintele parcă se războiesc cu numită «Prietenul meu Shakespeare» Inclusiv sinuciderea. Neliniştitoare de- dormite, eram nevoiţi sll lucrăm cu cea
Imaginile, Iar imaginile parcă izvorăsc căreia Radu Beligan l-a evldentiat cu
monstrarea puterii pe care o poate avea mal mare atentle pentru a nu provoca un
dintr-o memorie comună. Căci filmul mare dibăcie caratele; a fost un «mo- ln acest sens, ln anumite condiţii, cu- inc:'endiu. ln compoziţia suportului de
Iţi lasă nu numai rara senzatl'I de necon- ment vesel• (vesel?) de exceptie ... Am vlntul tipărit (ln apetA presa). Cinema- peliculă, Intră o serie de materiale cu o
trafăcut, dar lncă şi mal rara senzaţie mal rts fi cu Car1119n Stineacu (pe post tograf de calitate, exactitate a sensuri- putere Inflamabilii considerabilă: col<>-
de ne-făcut, de ne-elaborat, de «ln curs de sotle «iubitoare») şi la sceneta «Tel&- lor, refuz fat6 de divagaţii, chiar şi fată nul col oidal, camforul, acetona, eterul
de facere». Te simii nu spectator, ci vlzomanla• (cu multe «adre&ell, cu haz de metaforă, realism precis «colorat», sulfuric, alcoolul metilic, acetatul de
Iscat de reallt6!1 concrete) şi cu Rodica mai putin lnsă cu sarcasmul (absolut
co-autor. Şi tocmai clnd ai Intrat ln «sta- amil, eterul acetic, etc.
Tiipălagli sau Tamara Bucluceanu-Bo-
necesar) care dădea, ln fond, cheia
re», clnd, tulburat, eşti acolo, sub pod, sti listică a prozei lui Boli.
ln majoritatea s61ilor de montaj, lab<>-
şi te glndeştl «Oare cine sini eu, o apă tez. cu Ileana Stana Ionescu şi Nicu ratoare sau cabine de proiectle a studiou -
stătută, fără folos», autorul te tra·ge de Constantin, cu Liliana Tomescu (cu • invltitorul din Vipevano (Elio rilor striine, se produseseră unul sau
mlnecă. Aşa ar trebui să se termine unda ei de umor mal grav) şi Sandu Petri, 1963). Alberto Sordl lntr-un film mai multe Incendii. Pericolu l era iminent.
filmul: «m-am lntors ln uzlni şi ,totul a Sticlaru, am zimbit la clipele satirice din cu e v i dentă tentă satirică. Recunoa ştem Cu ani ln urmă. operatorul Eftimie Vasi-
reintrat ln normal». Solutia vine la sflrşl­ «Calitate de dioptrii• sau (un rls mal mai putln aici pe Elio Petri de astăzi (sau, lescu, intervenind sll stingă un Incendiu
tul verii. nici triumfal, nici strlmtorat. printre dinţi) din «Reparaţie prin tele- altfel spus, imaginea pe care ne-am survenit tn cabina de p roiecţie, s-a ales
ci firesc, cu un aer de autumnali!" Inţe­ fon•, am avut parte de glume mal lungi obl•nult s-o avem despre el), recunoaf- cu rAnl grave la fatA •i pe mllni. Un as<>-
lepciune... O soluţie de viata turnata sau mal scurte (cu omuletl deaenatJ de tem ln schimb «eternu - ca s6 zic aşa menea Incendiu s-a produs şi la noi
lntr-un decupaj socrati c. «Eu nu ştiu să Mordlllo sau cu Dave. Alien), am fi vrut - comedie de tip Italian, chiar daci lntr-o camer6 alăturată cabinei de mon-
fac film», zice personajul şi fae<! film. s6 rldem şi cu Draga Olteanu-Matei lnviţitorul.. nu este propriu - z:iS o taj, unde se afla şi un mic depozit de
«Eu nu mii pricep la poezie», şi «comite (dar ne-a cam speriat textul cu «sclrt- comedie. MA glndesc lnsA III faptul cA film e. Pornit de la o sclnteie produs6 de
poezie». Mimează naivitatea. «Dacă s-ar sclrp al tatei Vela), ne-a necăjit şi faptul trama este mereu punctatli de «inser- maşina de lipit ln momentul raşchetiirli,
fi putut filma sufletul meu atunci, cred că actori minunat! ca Mircea Diaconu turl• atinglnd sau chiar lnb1nd ln zona incendiul s-a propagat fulgeriitor. Pr&-
că arita un gol mare», dar umple golul şi Rodica Mandache au fost «deturnatJ• comediei. Una cu Lacrimi ln co ochiu- siunea asupra pereţilor şi a uşi~ p rodusă
cu o analiză şi sever6,şl caldă ,şi avlntată, spre un umor de gust lndoielnic («Nun- lui, dacă privim atent f i dacii nu cumva de pelicula ln fliic6ri, era atn de mare ln-
şi meticuloasă„. Genericul unui as&- taşi de ocazie»), am acceptat demon- avem ş i noi o Lacrimii ln colţul odtiulul. cn nu am putut deschide uşa . Un zg<>-
menea film nu trebuie trunchiat: Radu stratla veselă a Stelei Popescu cu «alan- • Rudin (Konstantin Volnov, 1976). mot lnfundat venea din camera alătu­
Gri gore (imaginea), Adrian Marchiş (la- dala-s» Ewingli; una peste alta, clipele co;;diecantzare a prozei lui Tur- ratA, cutiile cu role clocoteau, le siireau
borator-m ontai), Jean Muth (asistent,. vesele ale revelionului au avut•.. haz (cu ghenlev. CorectA ln sensul că nu are capacele, presiunea cre,tea, urechile
de regie) şi Kelemen Csaba, Tarcea Vla<t; fulgi sau firi •.. ) s-au !lisat privite ,1 virtuti deosebite. Buni parte din peli- vljliau Incit aveam senzatla că ne afl6m
Judith Blomstein, Krelter Tibor («au ascultate cu pl6cere... cul6 pare teatru filmat lntr-un furnal de topit fontă. Atunci,
mai colaborat»). Cit despre principalul Dar au fost şi momente muzicale des- • Strilnul de lingi mine (Larry deşi eram la etaj, ne-am hotărft s6 sărim
«vinovat» - Virgil Andrei Vâtă - el e tule, care au lntretlnut antrenul şi buna Peerce, 1975). Vlzlblll deschidere 10- pe fereastră. Ar fi fost singura noastr6
ln prezent pe băncile IA TC-ului, unde dispoziţie a telespectatorilor. A• lncepe' scipare, dar aceeaşi presiune apAsa şi
clali, lntr-o peliculi nu llpsltA de cneva
a Intrat nu nevăzut, necunoscut. ci cu o cu «cenufăreaoa•Olimplel Panciu, lna<>- pasaje de reat6 l ntuiţle psihologici. pe fereastră care refuza să se deschidă.
romantică şi Incitantă carte de vizită: 1116 de cavalerii ei de clnt fi de umor, ln disperare, am spart geamul. Ideea a
Film «curat».
N-am mal plecat ln firile calde. Mihai Constantinescu sl Marius Telcu. e Din nou despre Laramle (Jesale fost salvatoare. ln cameră s-a restablllt
La lnceput de drum profes ionist, să-l şi de o tormaţie mai puţin cunoscuta presiunea normală şi astfel am putut
urmăm fostului cineamator de excepţie pinii acum, grupul «Trlson», care al6turl Hlbbs, 1971). «Western slab• -lml fOP- deschide u,a. Chiar ln momentul Ieşirii
nu atn «baftă» la examene, cit « baftă» la de «Trio Expres• ,1 •5 T» are dezin· teşte la ureche un amic care se ulti mele din camerii, gazele care se Infiltra-
Buftea! voltura performantei. Ne-am bucurat tl peste umiirul meu la ce scriu. Aşa este. seră din camera al6turati s-au aprins şi
Printr-un montaj de atracţii , remem<>- de melodiile Margaretei Plslaru (cu • Edison (Clarence Brown, 1940). Traian Radu, lmpreunli cu Simona Dr6-
rez acum gestul lui Tudor Vornicu de a papion) ,1 Angelei Simllea, de antrenul Inventator american. Autor al unul sis- ghicl, ce mi urmau la o fractlune de s&-
ne fi lmpărtăşlt, lntr-<> tele-după-amiază. «lnvllatilor de peste hotare», de Marina tem telegrafic multiplu de transmisie a cundA. au leşit cu hainele ,1 piirul ln
frumosul film de amator Om cu strung. Voica şi Aura Urzlceanu, de «nu e dar mesajelor, al microfonului telefonic cu flicărl. A fost o imagine lnspălmlnt6-
Gestul s-a oprit oare la A sau va demani mal minunat ca un vis de tineretu şi praf de cărbune, al fonografului, al toare. Din fericire, rinile de pe fatA nu
spre Infinit?, aceasta-i nevinovata (ba de «eu vreau lu mina lunll•, am aflat 11e duliei şi soclului cu filet pentru becul au avut urmări grave care să le pună ln
vinovata!) mea lntrebare ... ce sini roşii vifinele negre (pentru că electric. pericol vederea.
sini verzi, fireşte). Ana Maria Mocu·
Eugenia VODA leacu ne-a dus cu glndul lnapol spre «pe Aurel BADESCU Paul CALINESCU

20
Continuitatea culturală
a poporului român
Un asemenea clc 1u lşi asumă dramatic al lui Alecu Croitoru Vlratele

B
oiscul unei prezente de ci1 - omulul e completat de Costumul de cere-
cumstantl. ŞI-I asumi. dar li monie romlnesc:, exista şansa unul real
ren-a depllşeşte cu brio. Io primul ciştlg de culturii, dar şi riscul (mals qul ne
rlnd pentru că piesele alese
din repertoriu slot ele lnsele.
risque„.) unei confruntlrl brutale Intre do-
cumentul ateatat Istoric şi punerea ln sce- ~al
dacii nu valori omologate, cu na - cu marja el de licente mal mult orima1 pemdtifii
siguranţă lucrllrl ambiţioase lntr-un dome- puţin poetice. Apare evidentă aceasta com-
niu ce se consolldeazll treptat: epopeea petitle, nu numai de genuri •I de talente, (Dacii,
nationah'I. Io al doilea rlnd, pentru cil un ci - ceea ce ar trebui sl dea de glndlt au- cu llariom
cuplaj inspirat cs acesta care prefatează torilor unora dintre povestirile Istorice prea
filmele da flctlune cu documentare resti- fanteziste - apare şi o dlferenlă de rigoare, Ciobanu)
tuind aceeaşi epocii, rotunjeşte consldeo a- de respect fală de realitatea ce se compune
bil lnformatia clnefllulul, Iar sporul de cu- din evenimente cunoscute. dar şi din alte
noaştere e dublat de un sentiment hrlnlt de sute de detalii ignorate, ce trebuie reconsti- noastră publica o dată cu îeşirea filmului mentalitate ln acelaşi timp a veşmtntuluî
Imagine, acela al ccontlnultiltll culturale» tuite ln spiritul acestei realltătl presupuse. pe ecrane, Interesanta mă11urle a autoat ei dac. Fantezia scenografici a urmat aceastii
enunţate ln titlu. Clnd Io deschidere la Sub semnul verosimilului, deci. Un exem- costumelor, Ho11ensla Georgescu, lnsotită surd, greu de gbit e drept, dar iată, pe>-
Dacii (Titus Popovlcl-Serglu Nicolaescu) plu bun tn acest sens ar merita amintit de ctteva desene şi o fotografie care-l In- sibilA, atita vreme crt cercetarea e dublată
urmlre•tl scurtmetrajul lui Petre Slrln, For- rigoarea documentilrll scenografice la Da· spirase costumul marelui preot. Fotografia şi de pasiune. Ceea ce era de demonstl'at...
marea poporului romln, clnd Columna cil, film ce se referea la o perioadă lnde- lnfătişa un tllran din Oaşul de acum 50 de Io acest caz, dar nu şi ln multe altele.
(Mircea Drfoan) e precedata de Decebal părtatil, cu putina date Iconografice, cu ani, care pu11a un strai alb foar1e simplu,
(Olimpia Robu), Io timp ce poemul etno- surse dificil de .c ercetat şi totuşi „. Revista amintind străvechea simplitate şi monu- Alice MANOIU

permanenţele desenu I u i ani mat

Disney fără Disney


Alaiul sărbătoresc al Anului

8
Nou aduce printre feluritele
sakt ocazii de amuzament -
•i filme de un anumit fel. A
devenit un obicei, dacă nu o
tradiţie, sA se programeze în
vreme de iarnă, multi!, multă
animaţie. Mai pe fatll, mai pretextlnd că
«merg cu copili•, spectatorii de toate vlrste-
le umplu sălile de cinema pentru a se lăsa
- a cita oarA? - rfplli de farmecul culo-
rilor şi liniilor puse ln mişca re de un mag
numit Walt Disney.
Mag - pentru public, doar. Pentru cola-
boratorii săi, Dleney era mal mult un tiran
ce-şi Impunea gustul şi părerile cu străş- -"'""'-'.""
nlcle, neadmlţlnd nici un fel de abatere de
la o linie creatoare precis trasată. Aşa se
explică şi formidabila unitate a productlei
Disney, de•I «fabrica» numllra sute de ar-
tişti, sute de personalltllli diferite. Aşa ·au
fost produse zecile de aventuri ale lui
Mickey, Donald, Pluto et Co.
Numai cil, din motive tactice uşor de ln- sător sau şăgalnic. Idilismul sau umorul degrabă, oameni ce nu s-au lăsat fermecaţi
teles, tllvAlugul nivelator de personalităti ce le caracterizează însemnau pentru mulţi­ cu una cu două, care au opinat ci tot ce
s-a deci• lntr-o bunll zi sA se oprească o mea celor amărftl , posibilitatea unei pre- e prea mult strici!, ,1 că preponderenta
clipă, oferind lmaginatlei clocotlnde a sub- tioase evadări de o clipi. unor componente de gust Iacii, reprodu-
alternilor slli, o supapă. Conseclntele aces- Şi nu ln ultimul rlnd, lnsăol casa Disney cerea unor elemente din naturii ln aşa fel
tei decizii, luată lnltlal pentru a-şi lăsa echi- avea să beneficieze cu prlsoslnlă de pe lncft să arate sau să se mişte «ca Io naturii»,
pa sA rfsufle, nu aveau cum sll poată fi cal- urma Ideii de a-şi Ilsa din clnd ln clnd cola- almosfel'a covlrşltor idillcll, lentila deobicel
culate lnsl, nici măcar de mintea de com- boratorii sll zburde. Seria acestor productil l'OZ·bonbon prin care se văd toate - nici
puter a magului-tiran -perfect organizator. «ln afara seriei» li aduce primele recunoaş­ nu lnseamnă al'tll şi nici nu fac un serviciu
Clici, pe de o parte, frlul liber acordat aces- teri sau consacrlrl oficiale pe plan natlo- publicului. Nu e lntlmplător că Sllly Slm-
tor artişti a permie cinematografului de nal: mal precis, anul şi Oscar-ul. Iar ex- phonlH nu a mal vietult dupl al doilea
animaţie un mare salt lnalnte: concretiza- perlenta acumulată, reallzlnd aceste filme, l'ăzbol mondial. Cele petrecute schlmba-
rea cilutirllor unor oameni talentatl ce in- avea să-l permită lui Disney sA tresei la serf multe Io gustuoile socletAlil şi Disney
tulserll poslbilitiillle fantastice ale celei de producerea primului sllu lung-metraj: Albi a slmtlt, desigur, aceasta. Pentru cA, la
a şaptea arte a permis atingerea unor per- ca Zipada. urma urmei, ,1 cel trei purceluşi , şi rllţolul
formante tehnice plnă atunci doar visate Seria cu pricina poartă un nume sprin- cel urlt, •I copili apel,şl molla,,1 focul, şi tot
(folosirea culorii şi mal apoi, a efectelor ţar şi vesel: Sllly Slmphonles. A trflt ce mal vedem azi sub vese1ul generic -
cromatice, efectul tridimensional, aslncro- exact perioada dintre cele doull rllzboale adlcil toatll flora şi fauna adunate azi ln-
nlemul muzical).· Pe de altă pao1e, aceste mondiale şi lucrul nu e lntlmpllltor. A stlmlt tr-un program de Sllly SlmphonlH -
fllmulete lşi fac aparltla ln anii marei crize elogii lnaripate, dar şi-a numărat din capul sini chesile de gust.
econom ice, iar lirismul, tonul lor dulce vi-- locului şi detractorii. Sau. aş epune mai Aura PURAN

asta din punctul de vedere al valorii artistice


e fărll iertare. Desigur şi Chaplin flicea tot
felul de lucruri ridicule şi pe care le putem

Tradiţia veseliei caracteriza Infantile, cum ar fi mlncatul' şi­


returilor, alunecatul ln mlruntaiele unei
maşini supertehnlcizate, dar toate acestea,
alAturi de alte zeci şi sute de lntlmplărl se
Vrem nu vrem, Jerry Lewis maior sale pare pentru destul spectatori la unesc lntr-un tot care dl dovadl de coe-

8
e un clasic, drept cl•tlgat fel de ascuţit ca •I cel al marilor nume ce>- ziune, de profunzime. Jerry Lewis, şi ln
măcar prin publicitatea şi mlce: Sennett, Keaton, Chaplin ori Lloyd. general toţi cei care lncearcll sll Imite scoala
popularitatea lmend de caoe Drept e cll filmele epocii mute se mal da- burlescului d!ntre cele două războaie, merge
are parte. Nu trebuie neapi- gradeazi tehnic, glumele elnt prea «!Acute•, prea ades pe linia minimei rezistente, co-
rat să fli anob sau prea exl- ln timp ce Lewis •lie d racordeze lntreg piind doar reteta sau lngro,lnd inutil li-
. gent cs sll vezi euperflclali- ,111ecanlsmul de glume '' gaguri la tehnica niile desenului comic. Numele celor care
tatea hazului sllu, dar se pare cll lntr-<> artă actuali (Io culori. cinemascop, sonor) adap- reuşesc sll continue stilul lării să forteze
cu valori Inel! prea putln fixate cum e cine- 11nd tehnica de a face spectatorul să rldil nota aduclnd ceva cu adevlrat nou este
matograful, o marfll vlndutll cu fler şi ln- cu hohote, timpului şi oblcelurllor prezente. infim. Poate Biiiy Wilder ln Unora le plece
tr-un ambalaj coreapunzlltor poet. trece lnto-o epocă ln care cinematograful tri- Jazzul, Mel Brooks ln Comedie muti si
drept una de calitate pentru o lungi perloa- leşte tn comedie ecraniztnd succesele chiar Lewis ln S-a turat o nev&. Cum se
dll de timp. Tot adevirat este cll toate aceste teatrului de bu~evard , sau din remake·uti vede, cu defecte ori calltăll, Jerry Lewis
defecte nu ne lmpledlcll sll zimbim la fil- mai mult sau mai putin reu,ite, Lewis con-- face o treabl extrem de utllA mentlnlnd Io
mele lui, sll rldem, sll tlnem cu personajul linul! o tradiţie specificii Hollywoodului, atenţia generalii un gen care, fle strlluclnd,
principal, cum Impune tradllla şi sA ne cea a comicului burlesc, absurd, tradiţia fle ln ecllpsl, constituie o parte lmportantil
bucuram clnd binele lnvlnge rllul,chlar dacă veseliei nebuneşti, fărli limite care de la a ao1el filmului (ln orice caz aectlunea cea
pentru asta personajul n-a trebuit sa facă Mack Sennett face o lume lntreagă să ho- mal amuzantil). ŞI cine poate spune că o
prea multe eforturi. hotească de rls. Sigur, arsenalul bufona- artil e completa firii puterea miraculoasă
Cineva ar putea cu lndrepfiltire să lntrebe, delor, strlmbllturllor şi gesturilor sale este de a sllrnl veselia şi buna dispozltle, fle şi
de ce lncepem sll vorbim despre Jerry infantil şi pare Iliri acoperire falii de stilul numai pe parcursul unei clipe ori al unei
Lewis ln,lrlndu-1 mal lntll defectele, clnd unui Keaton ori chiar al lui Stan şi Bran. ore şi ju mltate?
nici lleta celor ce ee pot apune de bine des- lipseşte acestor gag·uri acooeri rea ha1u·
pre el nu e de Ignorat, ba chiar hazul fli- lui ca o semniflcatie umană generală. şi Den STOICA

21
••
timp nu putem să nu menţionăm că fată de pe mai multe continente, unde lnsăşi
de alte filme nici un difuzor din ţările mai prezenta ln reţeaua de difuzare presupune
sus menţionate nu şi-a exprimat dorin ţa capacitatea şi calitatea de-a face fală unei
de a achiziţiona : Avaria sau Riul care puternice concurente.
urci muntele. ln timp ce filme ale ace- În momentul de faţă, Casa Unu are fini-
le iaşi case Unu - Cursa, de exemplu, sate pentru ecrane alte 7 filme.
Dincolo de pod sau Mere ro$ii au fost
ac hiziţionate şi date ln exploatare ln ţăr i Mihai DUŢĂ

I N; . Titlul filmului Scena riul Regia Data Numărul


--de
Ca şi celelalte case de filme, Casa Unu Mircea Moldovan s-au realizat de as e- CI L premierei spectat o 1i
a luat flinta ln 1972. Primul el conducăto1 menea două tilme.
şi animator a fost regretatul Alexandru • Casa Unu a demonst1 at şi demonstrea- 1 Toamna bobocilor Petre Sălcudeanu Mircea Moldovan 26.05.75 2 025 OOO
lvasiuc sub lngrljlrea căruia au apărut fil- ză o preocupare constanti pentru lansa1en
mele Ceata, Dincolo de nisipuri, 100 de de nume noi. Se poate vorbi chiar desp1e 2 Evadarea .Francisc Munteanu Ştefan Roman 18.08.75 2 566 OOO
lei, 7 zile, Un comisa: acuzi, Duhul o politică a debuturilor. Exemple: Casa de
aurului, Nu tllmim si ne amuzim. filme Unu şi directorul e1 Ion Bucheru i-au 3 Ora,ul vizut de sus Marcel Păruş
Conducerea acestei case de filme a fost incredintat lui Mircea Daneliuc realizai ea Dumitru Solomon Lucian Bratu 10.11 .75 1 445 OOO
preluată apoi de Ion Bucheru,care a asigu- p1 imului său film : aceeaşi casă a p1 ilejuit
rat producerea filmelor pe care le Indicăm debutul. ca1e s-a dovedit a li «cu acope- 4 Cursa Timotei Ursu Mircea Daneliuc 12.12.75 1 603 OOO
ln tabloul alAturat şi care vor sta dealtfel 'i1 e». a doi operatori: Dinu Tănase si Ni-
la baza celor cltorva reflecţii pe care le tn- colae Mărgîneanu şi a dot 1egizo1i p1ovenit1 5 Dincolo de pod Mircea Veroiu Mircea Veroiu 23.02.76 1 327 OOO
cercAm după o primă etapă de activitate. din teat1 u: Alexandru Talos şi Alexa Visa-
• Raportlnd la volumul lntregii noastre lion. O p1ivire scu11ă,da1 nu superticială ne 6 Mere ro•ii Ion Băieşu Alexandru Talos 19.04.76 1494 OOO
producţii de filme, de la lnfiintarea caselor lngăduie să afi1 mim că p1 ezenta si pe1 -
de filme, trebuie să constatăm: cont:ibu· manentlzarea in creaţia cinematografică a 7 Trei zile •i trei Alexandru lvasiuc
Ila cantitativi a Casei - ca un prim cri- acesto1 debutanţi constituie o ce11ă imbo- nopţi Roxana Pani Dinu Tănase ·1 6.12.76 1 452 OOO
teriu de estimaţie, chiar dacă nu unul ca- găţi1e a regiei noastre de tilm. in aceeet s•
pital - se înscrie Tn mod corespunzitor
proporţiei care li revenea, Tn creşterea ge-
nerali a productiei naţionale de filme ar-
ordine de idei trebuie constatat că produ-
căto1 ii au investigat şi posibilitatea de a
at1age sp1e realizarea de filme ar1istice
8 Serenadi pentru
etajul XII Tudor Popescu Carol Corfanta I21.12.76 1 416000
tistice de lung metraj . · 1egizo1i din sectorul documentarului. Şi a 9 Gloria nu cinti Dumitru Solomon Alexandru
• Continulnd pe de altă pa11e să desci· tăcut o prim! ince1 care cu Felicia Cernă­ Bocăneţ 16.05.77 1 319 OOO
frăm unele preferinte de gen sau de filon ianu de la Studioul «Alexandru Sahia».
tematic, iese fn evidenţă urmiUoarea con - Reţ i nem că, ln 1980. pe aceeaşi linie de 10 Buzduganul cu trei Constantin
statare: Casa de filme Unu a abordat a- p1 eocupări descoperim tn planurile acestei peceţi (2 serii) Eugen Mandric Vaen i 12.09.77 2 937 OOO
proape toate genurile a11el cinematografice Case de filme p1ezenta altor doi debutant•
cu excepţia (plnă acum cel puţin) a filmu- în 1egia filmului ar1istic de lung met1 ar 11 Iarna bobocilor Petre Sălcudeanu Mircea Moldovan 10.10.77 1 995000
lui ştiinţifico-fantastic. O anume «profi- Ada Pistine1 , tot o documenta r istă . reet li-
lare• lncepe totuşi să se prefigureze în zatoa1e a filmului a11istic Stop cadru la 12 Regăsire Anca Arion, Gh .
ultimul timp prin inclinarea mai pronun- masi şi 1egizorul de teat1 u Tudor Mă răsru Robu , Dorei
tati spre tematica contemporani. Oe cu filmul Buni seara. Irina! Dorian Ştefan Roman 24.10 .77 1 584 OOO
semnalat ln aceasta dlrectie: Mere ro•il de
Alexandru Talos, după un scenariu de Ion
• în ceea ce p1 iveşte scenarii le. Casa
Unu a demonstrat pînă acum o constantă
--
Gh. Bejancu . • Cristiana
BAieşu, Cursa de Mircea Daneliuc după preocupare de a extinde a1ia colaborato- 13 Riul care urcă L. Tareo Nicolae
un scenariu de Timotei Ursu, Toamna şi liloi . Se constată p1ezenta unui numă r im- muntele Cristiana Nicolae 26.12.77 1 273 OOO
Iarna bobocilor, cele două f i lme de Mircea p1esionant de scenarişti nou veniţi pe acest
Moldovan, după scenariile lui Petre Săl­ t ă i im. ln acelaşi timp însă este de 1eţinu t 14 Ediţie specială Beno Meirovic î Mircea Daneliuc 6.03.78 1 292 OOO
cudeanu. c ă fi lmele de succes i ncontestabil produse
e Daci tn activitatea curentă a mari101 de această casă au la bază scenarii semnate Dinu Tănase , după
cinematografii ale lumii doi dintre factorii de scriitori ca Ion Băiesu , Petre Sălcudea­ cartea lui
principali ai unui generic de film - pro-- nu. F1ancisc Munteanu . Eugen Mand1ic sau 15 Doctorul Poenaru Paul Georgescu Dinu Tănase 22.05.78 894 OOO
ducitorul şi regizorul - apar frecvent ca Hai ala mb Zincă. ceea ce pledează în fa-
un tandem hotărrtor tn afirmarea unui anu- voa1ea ideii unei colaboră1 i mai stăruitoa1e Francisc Francisc
me gen sau în impunerea unei tendinte. se cu scriitorii tamilia rizati cu cerintele scena- 16 Melodii, melodii Munteanu Munteanu 24.07.78 1 701 OOO
poate spune că şi la Casa de filme Unu tistic ii. Şi ca un pa1adox p1ovocat de atit -
s-a vădit preocuparea pentru stabilirea u- matia de mai sus a1 ti de menţionat că Nadia şi
nor structuri de durată ln colaborarea pro- scenariile ofelite c hiar de producători dele- 17 Avaria Dorei Dorian Ştefan Roman 21 .08.78 847 OOO
ducător-realizator (cu rezultate pe care atft gaţi sau de redactoli de film se demonstrea-
producAtorii cn şi cei ce analizează activi- ză a fi cele mai putin «no1ocoasen: Gloria 18 Gustul şi culoarea Gheorghe Felicia
tatea lor vor trebui să le desprindă şi cer~ nu cinti de Dumitru Solomon, Oraşul fericirii Manole Cernăianu 9.10.78 838000
ceteze). După frecventa unor colaborări văzut de sus de Ma1cel Părus şi Dumit1u
trebuie reţinut ln ordine cifrică descres- Solomon. de exemplu. 19 lnainte de ticere Alexa Visari on Alexa Visarion 23.10.78 778 OOO
clndă următoarele, Tn etapa analizata: cifra • Cit priveşte succesul de public al fi~
cea mal lnaltil de colaborări constante e melo1 p1 oduse de Casa Unu, vom retine ca Vasile Chiriţă şi
«trei•. ln mod concret: după un an de ex- pe o constantă observaţie că filmele ~de 20 Ecaterina Teodo:oiu Mihai Opriş D i nu Cocea 4.12.78 1 965000
ploatare, filmul Avaria - regizor Ştefan succes» se bucuri de interesul publicului
Roman - (ca să ne referim numai ta el) chiar din prima lor zj de difuzare şi că ele I' Timotei Ursu, dupl
n·a atins cifra de 1 milion spectatori. Tot reuşesc să atingă ciha de un milion de 21 Al patrulea stol Mihail Sebastian Timotei Ursu 5.03.79 605 OOO
trei filme pfnl acum a realizat Casa Unu spectatori înainte s! fi împlinit un an în
şi cu regizorul Dinu Tinase (cel de - ai reţeaua de difuzare. V . Ornaru, Gheorghe
treil6a film al acestuia, Mijloc„ la des- Pe plan internaţional , mai multe filme ale 22 Clocolati cu alune Gh. Naghi Naghi 2.04.79 757 OOO
chidere, urmlnd să apară pe ecrane la Casei Unu au fost selecţionate pentru difu-
începutul acestui an). Casa a produs două za1e ln ţările socialiste iar Intre acestea Haralamb Zincă,
filme ln colaborare cu regizorul Mircea vom aminti Cursa, Dincolo de pod. Mere 23 Un om in loden N. Mărgineanu N. Mărgineanu 16.04.79 931 OOO
Daneliuc, care, atft la capitolul «număr ro,il, Toamna bobocilor, Regbire, Edi-
de spectatori», cit şi la cel al prestigiului tie speciali, lnainte de ticere, Docto- Nicolae Dragoş,
a11istic, au dat rezultate foa11e bune. Cu rul Poenaru, Un om in loden. ln ac elaş i 24 Falansterul (2 serii) FI. Avramescu Savel Stiopul 17.05.79 402 OOO

.,

lîngă nava eşuată


îşi organizează
existenţa cu multă
ingeniozitate, dar
anii trec şi soli tumnea
î l aduce în stare de ·
sălbăticie. Intr-o zi ,
intilneşte o fiinţă
stranie •••

Credinciosul VINERI
i i este devotat: Intr-o zi VINERI zicet
aleargă, spală, calcă, vînează, găteşte -S~ne, azi e DUMINEX:A şi
construeşte, sapă •••
pentrucă işi iubeşte tare ~ş mai duce pină in
- Te vei numi VINERI
s~nul. orăşelul de colo, s-o văd pe mama.
şi ai să mă şlujeştil

22.
cronica animaţiei

Amprenta stilului Spectatori, nu fiţi numai spectatori!


Asociindu-se curentului poeti c al ani-
maţiei noastre, Ion Trulcll se Impune
prin amprenta Inconfundabilă a stilului.
Rafinamentul culorilor, gratia siluete-
lor fi lentoarea ritmului sini elemente
fundamentale aJe «scriiturii» sale, pă-
1ind a contrazice specificul dinamic al
genului. Preocupat mal putln de mişca­ Tribuna spectatorului
rea exterioară a liniilor, el mizează pe -----
tensiunea compozltlei fiecărui cadru,
pe puterea de sugestie a atitudinilor
Speram sa găsim înţe legerea cititorilor -Ş I. fireşte,
un ecou al ei in scrisorile pe care le vom primi dupa
Observaţiile
unui
contorsionate. Personajele filmelor sale
au gesturi hieratice şi codificate ce lectu ra acestui text - consacrind, ln acest număr .
pa111clpii la conturarea sensurilor unei
naratlunl simbolice. Stilizarea desenu-
Hturierul» nostru une i singure. dar dense şi substan-
ţiale scrisori, semnate de un 'echi cores pond ent al
spectator sufletist
lui fi a dramaturgiei se aliiturii unei nostru .
preferlnte tematice de un «livresc» apar-
te. Referlnjele la mituri sau motive şi
personaje literare cunoscute apar con-
stant ln filmele sale. Legenda meşteru­ Eram elev clnd scriam pentru prima oarl! mele noastre constituie •o formă lngrljo- de atirmatii. Se poate spune acelaşi luciu
lui Manole este Interpretata ln Marea 1evistei «Cinema». Acum slnt de mult timp r ătoare de narcisism». Personal, consider şi despre cei ce au realizat Reconstituirea
zidire, figura lui Don Quljotte este evo- inginer-profesor, dar ln tot timpul scurs de că este o dorlntă firească a fieciiruia, ind~ sau Puterea •i AdeviruL Din păcate, mai
cată ln Hidalgo, iar lumea basmelor lui la prima mea scrisoare citre dumneavoas- ferent de vtrstă, sA se recunoască tn opera exlstl unii care, indiferent de meritele avute
Anderson este omaglatA ln Carnavalul tră, nu a lncetat nici o clipă să mă preocupe de artă, indiferent care ar fi ea. Dar dacii clndva, au devenit nişte obstacole ln calea
«Citirea» devine la Ion Trulcl un gest a11a filmului . tinerii văd ln film o pereche care se ceartă afirmării adevărului ln artă. Şi o operă de
pios, respectul pentru autorii aleşi nu Dacii m-am hotlrH să vă scriu azi, din din cauza unui noi soi de porumb, daci cei artă care nu arată adevărul, chiar dacă e
ingiidule lecturi demitizante. Atenţia nou, este din cauza articolelor semnate ln maturi văd ln film la nişte oameni obişnuiţi , dureros, chiar daci viziunea asupra lui e
autorului se lndreaptii lnspre actualiza- numărul 9/1979 al revistei de Malvlna Ur- interioare ultraelegante şi ultraluxoase (rar foa11e originală (vezi uGuernica») 1o astfel
rea sensurilor literare cunoscute prin şlanu şi Dinu Siiraru. lntllnite ln realismul scenografic din Sep- de operii de artă nu poate fi viabilă.
viziuni plastice moderne. A11icolul Inserat la •Tribuna creatoru- tembrie), dacă bătl'lnli care apar în filmele Pentru realizarea unor filme lntr-adeviir
Constanta tendlnţl de ecranizare lui» m-a pus cel mai mult pe gtnduri. Nu noastre slnt doar sfătoşi şi fotogenici (chla1 viabile se impune, cred, nu numai un înalt
descinde din aspiraţia de sintetizare a ştiu dacă am dreptul al polemizez cu un re- dacii bătrlna de pe malul miirii din Treci- profesionalism ci şi o reală conştllntă co-
sensurilor majore ale .operelor alese şi gizor de talentul şi reputaţia Malvinei U1 - toa:ele iubiri rămlne de neuitai), ln toate munistă din partea celor ce lucrează ne-
din dorinţa de a folosi mijloacele elip- şlanu. Totuşi, ln calitate de spectator su- aceste cazuri spectatorii de orice virstâ nu mijlocit la realizarea lui.
tice ale genului ln sensul comunicării fletist, cred cll am dreptul sii fac cneva ob- se recunosc şi, pe bună dreptate, refuză Din «Dialoowile cu cititorii» publicate în
eficiente a celor mal pretloase Idei. Mo- servaţii . un astfel de film . ultimul timp, constat că nu prea există
mentul de maximi Tmplinire Tn acest Deşi articolul menlionat protestează Im- Desigur, «căile de dezvoltare ale unei preocupă1i teoretice cu privire la soarta
sens este Marea zidire, unde sceno- potriva unei critici elegante, a unor Ironii cinematografii nu trebuie căutate 1n mo- filmului românesc. ln schimb, aproape în
grafia este Incorporată 1n mod straluclt graţioase care si nu supere pe nimeni dele externe». Dar de aici şi plnă la a refuza fiece număr existA cite o masă rotundă la
dramaturgiei. Acest film este de altfel (lucru cu care sini Intru totul de acord), lectiile date de cinematografia universală care participă oameni de film şi discută
şi cea mal reuş ita încercare a autoru- pe tot cuprinsul lui nu am găsit decn două Tn ce are ea mai bun, este o mare distantâ. aceasta temă. lntotdeauna concluzia este
lui de recreare a unul univers literar, nume proprii de artişti, ca exemple: Corne- Nu consider corectă afirmaţia că •nu devii câ «&loc de mai bine», dar lucruri te nu prea
ln sensul transmiterii adevăratelor lui liu Baba şi Tudor Arghezi! Vorbind despre cineast mal subtil văzlnd cn mai multe se schimbi. tn acest context tmi dau seama
lntelesurl prin mijloacele altui gral. Ima- imposibila colegialitate intre valoare şi ne- filme». E ca şi cum am spune că un scrilto1 ci scrisoarea mea, ca replici la spusele a
ginile comunici tragismul condltiel ar- va loare, reputata regizoare cred că putea da nu trebuie sA cunoasc4 cit mai mult din doi reputaţi realizatori de film, ar putea să
tistului, capacitatea lui de sacrificiu citeva exemple concrete din lumea filmu- ceea ce au scris ceilalţi . Ca o infirmare a apară cel pujin obraznică. Totuş i, lmi per-
pentru nevoia de frumuseţe a oame- lui, chiar cu riscul de a suplra pe unii. celor afirmate de Malvina Urşlanu , consider mit să vii sugerez deschiderea unei rubrici
nilor. Destinul creatorului este o temă Se afirmă că un producător (sau mai multi că este modul ln care Nicolae Mărgineanu permanente de dialog Intre realizatorii de
ce Inspiri mal toate filmele lui Ion poate) a permis intrarea ln productie a unui a asimilat lecţia de film a lui Hitchcock film şi spectatori. Este posibil ca dlnt1·-un
Truicii. Traduceri ale operei poetice film slab datorltA greutăţilor materiale In- realizlnd, de la lnceputf un film apreciat şi astfel de dialog, ambele părţi să albă de
a lui Nichita Stănescu, Remember şi vocate de un cineast. Evident, nu se amin- de public şi de critică . n plus, prezentaree clşllgat.
Farul, vizează aceeaşi Idee a •arderii» teşte nici măcar titlul filmului realizat. Dar celor 1itai valoroase creaţii ale cinematogra-
fiei mondiale constituie o cale sigură pen- Cu multi st/ml, al dv. fidel cititor,
pentru Iluminarea celorlalti. Lucrlnd ln cred cll avem dreptul să ştim cine face «fi- Siiviu ZIMMEL
prezent la ecranlzaree povestirii Prin· lantropie» cu banii lntregulul popor, sln- tru ridicarea culturii cinematografice a pu-
sir. Semi/unei nr. 3 - Bucureşti
tul fericit de Oscar Wilde, regizorul se g urui adevărat producător. blicului larg.
dovedefte consecvent preocupiirllor Se critică, ln continuare, critica de film O altA afirmatle a Maivlnei Urşianu şo­
sale. Tiilmiiclrea sa ln Imagini va ln- care n-a reacjionat suficient de viguros la chează: «este vital necesar să scoatem ci„
cerca ai evldentieze condltla artistu- aparllla unor filme slabe. Aceastii aflrmatie nemat6grafla noastră din Impasul comod
nu o consider Intru totul corectii. Cronicile al micilor subiecte». Nu cred că existl su- Frazele lunii
lui, sii exprime simbolic sacrificiul său. ·
Constanta tematicii l-a ajutat pe Ion de film pe care le citesc cu cea mal mare biecte mici, ci doar creatori minori. Există
T rulci s6-fi perfectloneze mljlokcele. plăcere •i lncredere sini cele. publicate ln nenumlrate exempte tn arta universală un- Seriozitatea lntervenjlei lui Silviu Zlmmel
Siluetele prelungi, gesturile tremură­ uRomAnla liberii» de Ecaterina Oproiu (nu de, din subiecte aşa-zise minore, oameni nu ne lmpledlcii sii adiiugăm, totuşi, clleva
toare fi fundalul de culori melancolice fac această aflrmatle pentru a clştiga sim- de talent au realizat opere nemuritoare. Un din acele fraze deosebite găsite ln scrisorile
au devenit elemente ale Imaginii filme- patia conducerii revistei). Or, aceste cro- mormlnt poate fi doar un biet muşuroi de sfîrşltulul de an care ştim că au pllicut din-
lor lui. nici, ln afara de eleganţa stilului au, ln cazul pâmtnt sau o piramidl, o femeie oareca1 e totdeauna cititorilor noftri, tle prin hazul
filmelor slabe, o deosebitii virulentă. De poate fi subiect pentru un tablou de gang lor, fle prin acuitatea observatlel sau un
Cel mai im portant exemplu este, de- sau pentru «Gioconda~. un băiat care iu-
sigur, Furtuna, omagiu al martlrlza- obicei, după o astfel de cronică, renunţ să Ilic mal ascuns.
mai văd filmul Incriminat. Dar nu cred că bea o fată poate da Romeo •i Julieta sau latii un eşantion, ceva mal bogat, de
1lor rlsculaji Horia, Cloşca şi Crişan . rolul criticii de film este să lndeplrteze Vrei ai til nevasta mea? Abordarea ma- fraze memorabile,..Oln corespondentele pr~
1 n acest film, linia chipurilor devine mai spectatorii din sălile de cinematograf. Dacii rilor subiecte ale umanltlţii cere timp şi o mite:
colţuroad, gesturile capltii vigoare ia1
ln industrie, rolul Inginerului s-ar limita mare fortii artistică. Şi apoi, viata noastrl! • •Am viizut de două ori lntllnirl de
po'ft!stirea ln imagini devine mal ten- · doar la C. T .C., resplnglnd rebuturile şi dind de zi cu zi, viata pe care vrem să o vedem gradul trei şi nu-ml pare riiu. Nici pentru
s1onati.. lmbogiitlndu-şl experlentele de doar sfaturi pe ca1e nimeni nu este obligat •eall pentru a o putea face mai bună, este bani (20+20=40 lei), nici pentru timp. Ma
acest I, Ion Truici are şansa de a-şi formalii din nenumărate fapte mici. glndesc la Fiiip cel bun; l-am văzut de
să le asculte, slnt convins că am muri cu
intensifica mesajele generoase şi de a lojii de foame. Clnd pentru un film se chel- Foarte realii consider lnsă remarca Mal- şlÎpte ori» (Ovidiu Costluo - Complex
pune fi mai eficient ln valoare alura tuiesc mai multe milioane de lei, a veni vinei Urşianu cu privlt·e la cei care sparg Regie„ Clmln 8, camera 423, Bucurefti).
inconfundabilii a plasticii sale. doar la sfirşit şi a spune că filmul este slab norma cu sute de met1i utili. lntrevăd aici e ·Cred ci voi ajunge sii-1 urisc pe J.R.
sau foarte slab, mi se pare o risipă pe care nu numai greşata pe care o fac unii con- (din Dai/as) mai mult chiar decn pe Fa~
Dana DUMA nu ne-o putem permite încă. Nu putem fundlnd cantitatea cu calitatea, ci şi pro- conettl, pentru ci, dacii acesta avea un
avea pretenţia să realizăm numai cap~ blema legată de posibilitatea de afirmare a motiv, J.R. este trate cu Bobby şi nu-l pot
unor regizori. De ani de zile, unii sTnt cri- permite sii-i faci ceva» (Mlhaela Humi -
pos i bilităţi
dopere, dar putem cere ca filmele prezentate
posibile publicului să fle corecte şi mal ales reale, ticaţi aproape la fiecare nou tllm şi totuşi Bd. Me11flur11iel nr. 7, 81. D 1, se. 2, ap. 72 -
să nu prezinte o lume falsă ln care, aşa cum ei continuă să regizeze film după film . ln Bucureftl).
spunea Dinu Săraru , «toată lumea e lncăl­ schimb, Liviu Ciulei (pentru a pomeni doar e «Af da bucuros Viaţa merge lnainte,
Cu nici un deceniu ln urmă, Buz<'iul tată cu pantofi cu crep şi nimeni nu face un singur absent de mare talent) nu ştiu lmpreunii cu toate filmele indiene şi tur-
nici nu pree conta ln statisticile econo- nici un fel de zgomot clnt trece prin viată». să se mai fi apropiat de film de la Pldurea ceşti, ca si mai pot vedea. măcar o singură
mice. Astăzi municipiul se situează pe Consider că rolul criticii de film ar trebui spinzuraţllor. datA N·a dansat dacit o vari» (Lucian
un loc de frunte 1n dezvoltarea Indus- să fie mai activ. Chiar cu pretul nerealizării ln ce priveşte opinia exprimatii de Dinu Stolnicu - Bucure,ti).
trială, ceea ce atrage după sine nece- unui anumit număr de filme (şi cred cll Săraru, cred că ea se poate exprima pe • •Nu slnt de acord cu spusele unul
sitatea de a lua măsuri pentru proteja- a11a nu poate şi nu trebuie să fie apreciatll scurt astfel: realizatorii de film se tem să mare regizor Italian (N.R.: Du~ c/IJ! şl/m,
rea mediului ambiant. cantitativ), criticul ar trebui să-şi poatii nu supere pe cineva şi de aceea. cel mai ceea ce urmeazll e o vorbi a lui Hilchcock),
Cu nici un deceniu ln urmă ar fi p<'irut spune cuvlntul lncă de la scenariu si apoi · adesea, prezintă lucrurile fals, cu conflicte anume că spectatorul nu vine la cinema să
curloa al filmezi tocmai la Buziiu un după fiecare vizionare de lucru. ln acest minore, care se rezolvi tntotdeauna foarte vadii cum se spalii vesela. lmi place sl văd
documentar despre numeroasefe ini- tel s-ar evita reproşurile tardive care. afilm principial, reallzlnd astfel un «faliment a1 - c um se spal<'i vasele, şi asta e bine sii se
ţiative locale consacrate conservării ca- incll o dată, costă prea mult. tistic». Iacă şi ln film, din clnd ln clnd, cu artă».
litljil aerulu ~ apel fi piidurilor. La real~ Şochează afirmaţia Malvinel Urşianu că . Desigur ci cel ce a scris romanul «Clipa» (Claudia-Doina BuJdel - Anul li, /.M.f.-
zarea studiilor necesare participii mun- dorlnta tinerilor de a se recunoaşte ln fl i- şi a realizat filmul omonim poate face astfel laşl) .
citori fi arhitecţi, Ingineri şi daaciili,
gospodine fi copii. Foarte multJ copi l,
sinceri lub. ori de natura. Printre cele
mai actlWI grupe de mici cercetltorl
entuziaftl .., aflii şi cea de la Şcoala Clf\fEMA ,
de Arte. Piara Sclnteii nr. 1, Bucureşti 41017
Am rejlnut propunerii& lor afa cum Exemplarul 5 lei
le-am fiicut • Crtngui Buzăului sl fie
replantat acolo unde s-a defrifat, cu
copacii corespunzltori, nu cu salclmi. Cililor/I din străinătate se POi abona adre-
• Brlndu fele de toamnă, toporaş ii de slndu-se la ILEXIM Departamentul E•Port-
pădure, ghloceu sl nu mai fle smu1,1 cu
lmport Presll, P.0.Boz 136-117-telex 11226,
bulbi cu tot de cei care comercializea- Bucureşti, str. 13 Decembrie nr. 3
ză g i ngaşele flori uneori ln mod barba1.
• 56 se manifeste mal multă g rijă pen-
tru frasinul pufos din pădurile buzoiene, Prezentarea artistici : Prezentarea grafică :
pentru cil altfel, «clnd o sii fim noi mari, Anamaria Smigelschi Joana Moise
el n-o sii mal existe». Valeria Seciu şi Cornel Coman, doi
Frumoase Idei de film documentar au actori pentru care anul 198) va fi «lncu-
dat aceşti copil, şi nu numai de film. nunat» de premiere: cite trei filme, cu Tiparul executai la
roluri prlnclp~le. Combinatul Poli11rafic
Alexandru STARK Fotografie de Emanuel TANJALA «Casa Sc/nleil» - Bucureşti

23
pricini, se trezeşte Tn starea de recupera- la umbra «femin inelor». Este drept şi c ă
bilă ... Despre toate astea s-a intlmplat să Cine mă strigă nu este un film fără cu-
v orbească o echipă dominată numeric SJ ~ ur.Începutul se desprinde greu, scîr-
nl1 numai. de femei. Căc i nu numai s c P- ţirnd din Utini Sfirş i tul c ade bru sc într-un
''•" i ~ 1 ;, ~ j I C' ~Ji 70.-S I(', <f , lf ~ j f'hftHi1,1 elf' ("(l ~· patetism de regăsit in fi lmele anilor 150.
lume - Iulia Manţoc se nume ş te , m ăca r Mijlocul ascunde ic i-c olo petele pojarului
";ti pentru î mbrăcarea To rei Vasilescu 1n numit conformism cinematografic. Regi-
v„ derea acelui fabulos streptease de la pu- Loarea le acoperă, le asc unde, operatorul
le filmează frumos, monteurul le taie la
Chiar dacă despărţirea filme-

8
singe. Degeaba. Ele rămîn victorios vizi-
lor pe sectoare ca la croito - bile pentru că ţin de temă şi de schem ă .
rie -filme de birbati şi filme
de femei - nu este cea mai
O felie de Yiaţă Nu, Cine mă strigi nu face gaură ln cerul
cinematografiei noastre, dar dacă el este
utilă operatie din lume, fap- şi o remarcabilă cantitate de talent - şi este - mai bun, adică mai viu, mai cu
tele rămln fapte: Cine mă lipici, mai ataşant deci! ai~ fra~ ai săi Intru
strigi este un film cu scena- (şi talente) genul numit de actualitate, asta sigur nu
ristă nu cu scenarist, cu regizoare nu cu
tine de specificul feminin, ci de dorinta şi
regizor, şi cu obiectivul strtns_pe problemele de puterea de a s t răpunge măcar din loc
speciei «egală tn drepturi». Lăslnd la o în loc cu o privi re mai a s cuţi t - cuprin z ătoa­
parte tema «recuperarea prin muncă în Letitia Popa aşează oştirile feminin şi o ş · toaică la maieu - merită ţinută minte -
l irlle masculin cu ambiţi ile, temerile, sin şi nu numai pictoriţă de costume, ci ş1 re, mai colorat vi r ule n tă zi d ul g ros al mono-
mijlocul unui colectiv conştient de rolul toniei noastre cin e matog rafice.
gurătătile , decepţiile ş i prostiile ş i speran monteuză - deşi la torta ş i precizia tăietu ­
său•, lislnd-o la o parte ca nespecifică şi
\ele lor fală în fată, într-o imagine «in rilor Iuliei Vincenz sună mai potrivit: mon-
la lndemtna oricui, Cine mi strigi se
oglindă», care trădea ză o tulburătoare a- teur. Este drept, operatorul este chiar op e- N-am reuşit să Tnteleo cine o strigă pe
mărturiseşte dintru lnceput cu sinceritate
s emănare de li nii . Brusc, extratereşt n1 rator - Mihai Popescu - dar intîmplăto 1 eroina acestuî mic gest de refuz al bătu ­
şi curaj a fi un film nu numai de, dar şi cu
şi despre femei . Cu un gest la fel de hotărtt
sint tot pămfnteni sau pămtnteni i tot extrn- sau nu imaginea lui are o încărcătură de cirii sens i bilităţii artistice printr-o tematică
şi tAios ca acela cu care colegii scenarişt i
tereştii. La «o femeie singură» rimea ză poezie. gingăşie şi umor pe care, dacă nll bătută ca marile bulevarde, cred însă câ
aruncă pe ecran serii mari de eroi şi serii
(c un bărbat singur», la «o fată oarecare,1 m-as teme că-l supăr, le-aş numi: specific autoarele au fost strigate spre eJ de vocea
mici de eroine, Rodica Padina - avocat un «băiat oarecare», o durere de suflet fa fe minine. Este drept. şi sce nog raful estP clară, dar nu neapărat soprană a nevoii de
de altminteri -a ales din mulţimea cazurilor
ambigene nu un recuperabil, ci o recupera ~
bilă. Mai mult ceea ce i se Tntlmplă acestei
Ina (personaj citit de Marioara Sterian cu
fermecătoare nehotărlre Intre fata veselă şi
fata tristă a Tngerului şi transmis cu vizibilă
patimă de debutant), este destul de palid
pe linie sentimentală şi pasionant pe linia
relaţiilor cu semenele din specia emanci
pabilă . Pentru că , ceea ce descoperă tat,1
asta care se l ncăpătlnează să-şi păstre z e
c umpătul , să tină sus steagul, brodind flo·
ri cele pe salopetă, folosind cu ardoare toată
gama de farduri «Polena» şi la o adi că
dansind sirtaki aşa incit pe compatrioatele
planetei Femina să le umfle plînsul, fata
asta care ştie ea ce ştie despre «trecutul»
ei - intre noi fie vorba, de o î nduioşătoare
banalitate - ceea ce descoperă ea, tinăra
mai mult voioasă decît fur i oasă . nu este in
primul rind dragostea recuperantă, ci po-
sibilele ipostaze ale fiinţei ei încă atit de
feminină .
Pentru că iată ce i se oteră ei ca
perspectivă :
ar putea fi o tată ca An ica.
muncitoare de elită , studioasă , ambiţioas ă .
ser i oasă, bătăioasă , bărbătoas ă , dar vai.
perdantă la capitolul Romeo ş i Julieta (o
Tora Vasilescu eclipsantă ca prezenţ ă .
fascinantă ca «iUteala de mină şi nebăgarea
de seamă» cu c!are a devenit maestră în
personaje dulci-amăru i. dure-fermecătoare
dar pierzătoare , oricum cu farmecul pe cit
de sigur pe allt de irezistib il) sau: ar putea
deveni femeia asta, care <<s-a distrat la
viaţa ei» şi s-ar mai distra dacă n-ar ti atit
de singură în toate zilele, dar mai ales de
ziua ei (un spectacol Tatiana tekel, doztnd
cu precizie farmaceutică miligramele dr
tnstete şi tandrete, de ca ndoare şi rid icol
ale personajului), sau: ar putea deveni, cu
timpul şi prin cuminţenie, sotia unui m es o fată nu se mai deosebeşte fundamental chiar scenograf - Vas ile Rota ru - d.11 altceva. Un altceva numit de pildă: mai
Ier cumsecade, de pildă sotia aceea c ar l • de o durere de suflet la un băiat, regizoarea ni ci el nu se sfieşte să fie sensibil, să fie m ultă viată.
o bservă cu privire de copil fji zimbet tri st l .i să
deoparte discriminările şi da, din 111 ' ublil, să să
fie fin, atunci clnd e vorba Eva SÎRBU
di <<el» în 20 de ani niciodatâ n-a dan sJt leriorul planetei «Femina»,neputlndu-se a ll ~ sc oată decorul din starea de recu zită ş i
cu ea, aşa» ... Cam aici se termină carac tel, examinează minuţio s universul nu p rea ~ ă -1 aşeze l ntr-o stare de viaţă po t r ivită Scenariul: Rodica Padina. Reai•: Letitla Popa
terul feminist al filmului - dacă spiritul mare, dar destul de populat al acelui col ţ eroilor filmului. Mai este drept că, dintr-un t m aginea: M ihai Papucu. Decoruri: Va sile Ro*
de observaţie, gustul detaliilor, plăce rea de lume pe un şantier unde se trage la bren- fel de răzbunare a sufleorului, nu- mi dau Iaru. Costume: Iulia M antoc. Muzica: Mircea Flo-
scormonirii, a forării ln terenul numit cu ner opt ore şi pe urmă I~ clntă Barbu Lău ­ seama crt de fntimplitoare, masculinii cu rian. Cu: M'arioara Sterian, Tora Vasilescu, Iulian
atita dezinvoltură «omenesc» pot fi soco- taru la ureche, unde iei o gură de ceaţă două excepţii - ConstantinFlorescu în ro- V i.şa, Dinu Manolache, T•tlana lebl, Marius Jones·

tite calităţi exclusiv cu specific feminin . i ntruclt altă vreme nu ai, unde băieţii se lul meşterului, cald omenos şi cu necesa ră .:u, G~~ Şo(rag, MarieU Rareş, Constantin FJo -
rucu, Luci• Şteflnescu, EuS11blu Ştefl.nescu, Cor -
Odată declaraţia de război semnată prin tr ă ­ bat pentru fete şi fetele suferă (că aşa se ambiguitate patern şi Eusebiu Ştefăn e sc u, nel Revent
sltura de unire masculin -feminin, cu o pia· bat ele) pentru băieli ş i unde da, pentru cft ingîner din creştet ptnă-n priviri, restu l, O producţie • Casei de filme Unt.a. Director
cere de strateg încercat pentru că băt ălod asta era tema. pică o fată care din pricinn in ciuda farmecului incontestabil si a ta- Jon Bucheru. Film realizat in studiourile Cen-
asta a mai purtat-o ea şi pe cfmpul Zestrea, unei mame prea petrecărete sau din alll· lentului pe măsură, cad uşor în uitare trului de producţie 1<8ucure,ti».

Iancu Jianu, omul care a trăit la înc eputul


secolului trecut Iancu J ianu, luptător u l
pe care l-a consemnat istoria şi haiducul
pe care l-a nemurit legenda. lată~ ac um
erou principal in do uă f ilme - Iancu Jia-
nu zapciul şi Iancu Jianu haiducul,
un personaj polem ic, am putea spune,
citind declaraţ ia reg izoru lui D inu Cocea-
«De data aceasta privesc haidu c ii printr-o
. altă prismă, Iancu J ianu fii nd un precursor
al lui Tudor Vlad imiresc u.» La Goleş ti ,
apoi la Cislău şi în cetatea Făgăraşulu i
se filmează din pl in. Imaginea - Aurel
Kostrakiewi c z. l n rolu rile principale (şi in
fotografie), Adr ian Pintea şi Stela Furco-
vici.

S-ar putea să vă placă și