Sunteți pe pagina 1din 7

Subiecte Drept Administrativ II 2014

30 grile deschise (la toate se adauga varianta e. niciuna din cele de mai sus) :

117-118 (sub nr 9,10,11,12) :

1) Inchirierea unui imobil proprietate publica se face:

a. pt o perioada de cel putin 5 ani

b. pt o perioada nelimitata

c. prin HG

d. prin Hotararea Cons Local a regiunii din care face parte imobilul

2) Daca agentul nu consemneaza obiectiunile contravenientului :

a. PV e inexistent

b. PV intra sub nulitate absoluta

c. PV intra sub nulitate absoluta daca se dovedeste ca produce un prejudiciu

d. ? Commented [1]:
Niciuna din variantele a-c, posibil d
3) Proprietatea privata a statului :

a. nu poate fi instrainata

b. poate fi numai inchiriata si concesionata..

c. ? Commented [2]:
Niciuna din a,b, posibil c sau d
d. ?

4) O hotarare care reglementeaza contraventia intra in vigoare:

a. La 3 zile de la publicare in MO

b. in ziua in care se publica in MO

c. la 5 zile de la comunicare .. Commented [3]:


Niciuna din variantele a-c, 30 de zile ca regula, 10 zile
d. ? la urgenta sau in ziua comunicarii

5) Procesul verbal se comunica :

a. oral daca e de fata contravenientul

b. numai oral
c. numai scris

d. scris + rezolutia daca nu e de fata

6) Pentru despagubiri materiale te adresezi :

a. autoritatii emitente

b. conducatorului autoritatii emitente

c. numai functionarului public vinovat

d. ?

7) Contraventiile nu pot fi stabilite prin :

a. ordin de ministru

b. lege organica

c. hotararea consiliului local sau judetean

d. dispozitii ale primarului

8) Care este titularul dreptului de folosinta gratuita:

a. regiile autonome

b. asociatii investite cu utilitate publica

c. ?

d. ?

9) Cine poate sesiza instanta:

a. orice subiect de drept public

b. prefectul Commented [4]:


E in atributiile lui conform Legii 554/2004
c. persoane de drept privat vatamate

d. ?

10) Decret dat de presedinte - gratiere 200 persoane:

a. act administrativ-jurisdictional ptr ca anuleaza o hotarare

b. individual, deci nu se publica in MO

c. act normativ
d. act individual Commented [5]:
Se publica in MO
11) Cazul bine justificat :

a. este o conditie pt suspendarea executarii actului administrativ,

b. necesara pt contestarea actelor emise pentru inlaturarea consecintelor


epidemiilor si epizootiilor

c. nu e singura conditie pentru admiterea suspendarii executarii actului


administrativ Commented [6]:
Alaturi de necesitatea evitarii producerii unei pagube
d. ? iminente

12) Concesionar :

a. persoana fizica din Romania

b. persoana juridica din Romania

c. persoana fizica din strainatate

d. persoana juridica din strainatate

13) Inchirierea (bunurilor proprietate publica):

a. beneficiari sunt doar persoanele juridice

b. se face pe perioada nelimitata

c. are o durata de minim 5 ani

d. ?

14) Exceptia de nelegalitate poate fi invocata: Commented [7]:


Soliciti verificarea unui act administrativ, daca este sau
a. in cadrul procesului de contencios administrativ nu legal
Commented [8]:
b. in cadrul oricarui proces Doar in instanta, NU emitentului
Commented [9]:
c. avand ca obiect permise de conducere, diplome licenta - invocata doar in fata Obiectul disputei in procesul de contencios
administrativ este chiar nelegalitatea actului.
emitentului actului administrativ Exceptie= aparare in fata unor pretentii
Commented [10]:
d. ? Poti sa-I ceri retragerea/retractarea actului

15) Revocarea e facuta de : Commented [11]:


=RETRACTARE, difera cine o face
a. organul emitent

b. organul ierarhic superior emitentului

c. instanta
d. ?

16) Confiscarea de bunuri:

a. e masura complementara

b. se poate aplica in completarea muncii in folosul comunitatii

c. se poate aplica doar ptr bunurile rezultate in urma infractiunilor Commented [12]:
Contraventiilor, NU infractiunilor
d. nu se poate aplica daca anterior a fost aplicata sanctiunea amenzii

17) Pt concesionarea unui bun proprietate publica a judetului X, poate avea calitate de
concesionar in numele acestuia :

a. statul roman

b. Ministerul Finantelor Publice

c. presedintele consiliului judetean

d. institutie publica de interes judetean ce administreaza bunul

18) Bunurile din domeniul privat al statului:

a. nu pot fi instrainate

b. pot fi doar inchiriate sau concesionate

c. pot fi trecute in domeniul public al statului

d. sunt prevazute in art 136 Const.

19) Atunci cand concesionarul nu si respecta obligatiile, in mod culpabil, contractul


inceteaza:

a. prin reziliere de catre concedent Commented [13]:


Presupune acordul celuilalt, si daca nu il obit, in
b. reziliere de catre concesionar instanta
Commented [14]:
c. prin denuntare unilaterala de catre concedent Subiect de drept public, deasupra unuia privat
Commented [15]:
d. prin renuntare de catre concesionar Subiect de drept privat, cu drept de renuntare
Commented [16]:
20) Actul administrativ-jurisdictional: Drept acordat special unuia dintre contractanti, prin
care Acela are dr sa rezilieze singur ctr.
a. nu poate fi contestat Commented [17]:
Este actul prin care o autorit admin solutioneaza un
b. fiind irevocabil poate fi contestat numai la o jurisdictie superioara conflict juridic
Commented [18]:
c. poate fi anulat de instanta de contencios administrativ Poate fi contestat in contencios admin
d. e exceptie de la principiul revocabilitatii actului administrativ

21) Instanta de contencios administrativ in sensul legii 554/2004 este reprezentata prin:

a. sectia de contencios administrativ a curtii de apel

b. sectia de contencios administrativ a tribunalelor

c. sectia de contencios administrativ a jurisdictiilor administrative

d. sectia de contencios administrativ a judecatoriilor Commented [19]:


Judecatoriile nu au sectii, ele au complete
22) In cazul in care o persoana cu infirmitati savarseste o contraventie, agentul constator :

a. va aplica sanctiunea muncii in folosul comunitatii

b. daca asa prevede legea, il va exonera de raspundere

c. va putea sa ii dea doar avertisment

d. ?

23) Situatia cand contravenientul refuza semnarea procesului verbal :

a. nu are ca efect nulitatea actului

b. trebuie sa existe neaparat un martor

c. agentul constatator poate consemna singur acest aspect in lipsa unui martor

d. poate fi martor un alt agent constatator

24) Imprescriptibilitatea (proprietatii publice) este prevazuta expres in :

a. Constitutie

b. Cod civil

c. Legea 213/1998

d. ?

25) Darea in administrare se face catre:

a. regii autonome

b. universitati de stat

c. spitale de stat

d. pers juridice ce realizeaza un interes public

26) Constitutia prevede expres :


a. garantarea proprietatii publice

b. imprescriptibilitatea bunurilor proprietate publica

c. titularii dr de proprietate publica

d. ?

27) Sunt operatiuni administrative :

a. contrasemnarea de catre secretar a unui act al primarului

b. redactarea unui aviz consultativ

c. publicarea unui act normativ in MO

d. comunicarea unui act individual

28) In constitutie apare:

a. sintagma de proprietate publica

b. sintagma de domeniu public

c. proprietate publica+domeniu public

d. ?

29) Se publica in Monitorul Oficial:

a. actele adm cu caracter normativ

b. toate actele cu caracter normativ Commented [20]:


Intra si legile, legile se publica
c. actele jurisdictionale

d. ?

30) Cand intra legea privind contraventiile in vigoare:

a. 3 zile de la publicarea in MO

b. 30 de zile de la publicarea in MO

c. 6 luni de la publicarea in MO

d. 1 an de la publicarea in MO

31) Procesul verbal de constatare a unei contraventii este:

a. act administrativ

b. operatiune administrativa
c. act sau operatiune in functie de situatie

d. ?

32) Inoportunitatea poate fi invocata ptr :

a. abrogarea unui act normativ

b. revocarea actului Commented [21]:


Poate fi facuta ptr NELEGALITATE sau ptr
c. modificarea actului INOPORTUNITATE

d. ?