Sunteți pe pagina 1din 32

5

Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Boancă Rodica

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Engl. Ist. Rom. Mate Tehno. Relig.


Despa D. Dima M. Boancă R. Popescu M. Stanciu M. Craciun C.

Ma Muzica Geo. Ist. Bio. Desen Mate


Tudora S. Neagu R. Dima M. Popa Mad. Băhnăreanu A. Popescu M.

Mi Rom. TIC Mate Ed.fiz. Fr.


Boancă R. Lepadatescu M. Popescu M. Simion E. Lautarescu T.

Jo Engl. Rom. Ed.fiz. Mate Civica


Despa D. Boancă R. Simion E. Popescu M. Ionescu A.

Vi Mate Engl. Fr. Rom. Dir.


Popescu M. Despa D. Lautarescu T. Boancă R. Boancă R.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
6
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Bănică Anca

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Ist. Tehno. Fiz. Engl. Rom. TIC


Vlad E. Stanciu M. Badele N. Despa D. Roman A. Lepadatescu M.

Ma Fr. Bio. Relig. Mate Dir.


Stefanescu V. Negoita I. Craciun C. Bănică A. Bănică A.

Mi Fiz. Ed.fiz. Mate Rom. Desen Civica


Badele N. Simion E. Bănică A. Roman A. Băhnăreanu A. Ionescu A.

Jo Fr. Mate Bio. Rom. Ed.fiz. Engl.


Stefanescu V. Bănică A. Negoita I. Roman A. Simion E. Despa D.

Vi Muzica Geo. Engl. Mate Rom. Mate


Tudora S. Neagu R. Despa D. Bănică A. Roman A. Bănică A.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
7
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Dumitru Adriana

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Chim. Rom. Fr. Relig. Ed.fiz. Tehno.


Istrate G. Dumitru A. Lautarescu T. Craciun C. Simion E. Stanciu M.

Ma Geo. Chim. Bio. Engl. Muzica Mate


Neagu R. Istrate G. Negoita I. Despa D. Tudora S. Margarit M.

Mi Mate Fr. Ed.fiz. Fiz. TIC Rom.


Margarit M. Lautarescu T. Simion E. Frâncu St. Lepadatescu M. Dumitru A.

Jo Fiz. Bio. Civica Engl. Mate Rom.


Frâncu St. Negoita I. Ionescu A. Despa D. Margarit M. Dumitru A.

Vi Ist. Desen Dir. Engl. Mate Rom.


Dima M. Băhnăreanu A. Dumitru A. Despa D. Margarit M. Dumitru A.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
8
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Tender Cristina

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Geo. Engl. Ed.fiz. Tehno. Relig. Rom.


Cotes N. Despa D. Simion E. Stanciu M. Craciun C. Tender C.

Ma Fiz. Engl. Ist. Mate Lat. Civica


Frâncu P. Despa D. Vlad E. Tudor M. Taracila M. Dinca N.

Mi Fr. Fiz. Mate Rom. TIC Chim.


Lautarescu T. Frâncu P. Tudor M. Tender C. Dragomir A. Nita E.

Jo Bio. Rom. Dir. Ist. Mate Chim.


Negoita I. Tender C. Tender C. Vlad E. Tudor M. Nita E.

Muzica/
Vi Engl. Rom. Mate
Desen
Fr. Geo.
Despa D. Tender C. Tudor M. Tudora S. / Băhnăreanu A. Lautarescu T. Cotes N.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
9A
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Margarit Marian

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Log. Bio. Engl. Rom. Fiz. Chim. Ed.fiz.


Dinca N. Popa M. Ciurea K. Stan L. Frâncu St. Nita E. Simion M.

Ma Dir. Mate Fiz. Fr. Info 2


Margarit M. Margarit M. Frâncu St. Mocanu E. Lab.3 Romascu A.

Muzica/
Mi Info 1
Desen
Rom. Mate TIC
Lab.3 Vasluianu B. Tudora S. / Băhnăreanu A. Stan L. Margarit M. Dragomir A.

Jo Chim. Ist. Mate Bio. Rom. Fiz. TIC


Nita E. Vlad E. Margarit M. Popa M. Stan L. Frâncu St. Dragomir A.

Vi Rom. Engl. Mate Geo. Fr. Relig. Info


Stan L. Ciurea K. Margarit M. Neagu R. Mocanu E. Ciobanu C. Romascu A.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
9B
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Popescu Marcel

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Rom. Fr. Mate Bio. Geo. Engl. Relig.


Roman A. Mocanu E. Popescu M. Popa Mad. Neagu R. Ruginescu R. Stroe A.

Ma Mate Log. Fiz. Chim. Engl.1


Popescu M. Filipache C. Frâncu P. Nita E. Ruginescu R.

Muzica/
Mi Mate Rom. Chim.
Desen
TIC Fiz. Ed.fiz.
Popescu M. Roman A. Nita E. Tudora S. / Băhnăreanu A. Romascu A. Frâncu P. Simion M.

Jo Info Fiz. Mate Bio. Rom. Engl. TIC


Romascu A. Frâncu P. Popescu M. Popa Mad. Roman A. Ruginescu R. Romascu A.

Vi Engl.2 Rom. Ist. Dir. Fr.


Ruginescu R. Roman A. Vlad E. Popescu M. Mocanu E.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
9C
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Neagu Roxana

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Rom. Mate Chim. Fr. Fiz. Ist. Dir.


Tender C. Tudor M. Nita E. Lautarescu T. Ganea I. Vlad E. Neagu R.

Ma Bio. Info Mate Engl. Relig.


Popa Mad. Nicolescu A. Tudor M. Ciurea K. Stroe A.

Muzica/
Mi Bio. Mate TIC Fiz. Rom.
Desen
Popa Mad. Tudor M. Nicolescu A. Ganea I. Tender C. Tudora S. / Băhnăreanu A.

Jo Log. Ed.fiz. Chim. Mate Rom. TIC


Dinca N. Simion M. Nita E. Tudor M. Tender C. Nicolescu A.

Vi Geo. Mate Fiz. Engl. Rom. Fr.


Neagu R. Tudor M. Ganea I. Ciurea K. Tender C. Lautarescu T.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
9D
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Dragomir Adelin

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Fiz. Engl. Fr. Rom. Bio. Ed.fiz. Dir.


Badele N. Ciurea K. Mocanu E. Dumitru A. Popa Mad. Simion M. Dragomir A.

Ma Mate Mate Engl. Log. Fiz. Fr.


Plesa A. Plesa A. Ciurea K. Filipache C. Badele N. Mocanu E.

Muzica/
Mi TIC Chim. Relig. Rom. Mate
Desen
Dragomir A. Nita E. Stroe A. Dumitru A. Plesa A. Tudora S. / Băhnăreanu A.

Jo Rom. Chim. Bio. Mate Mate


Dumitru A. Nita E. Popa Mad. Plesa A. Plesa A.

Vi TIC Info Fiz. Rom. Ist. Geo.


Dragomir A. Dragomir A. Badele N. Dumitru A. Dima M. Ene S.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
9E
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Frâncu Stefania

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Fiz. Relig. Chim. Rom. Engl.


Frâncu St. Craciun C. Istrate G. Boancă R. Despa D.

Ma Fiz. Bio. Chim. Ed.fiz. Ist. Mate


Frâncu St. Popa Mad. Istrate G. Simion M. Vlad E. Papacu N.

Mi Fiz. Rom. Mate Bio. Geo. Fr. TIC


Frâncu St. Boancă R. Papacu N. Popa Mad. Ene S. Lautarescu T. Lepadatescu M.

Jo Mate Engl. Rom. Dir. Fr. Chim.


Papacu N. Despa D. Boancă R. Frâncu St. Lautarescu T. Istrate G.

Muzica/
Vi Mate Rom. Log. Info
Desen
TIC
Papacu N. Boancă R. Dinca N. Lepadatescu M. Tudora S. / Băhnăreanu A. Lepadatescu M.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
9F
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Bobârnichi Adina

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Bio. Fr. Geo. Engl. Rom. Fiz. Dir.


Popa Mad. Stefanescu V. Neagu R. Bobârnichi A. Dumitru A. Frâncu St. Bobârnichi A.

Ma Ist. Desen Fr. Chim. Fiz. Log.


Vlad E. Băhnăreanu A. Stefanescu V. Istrate G. Frâncu St. Filipache C.

Mi Rom. Mate Ed.fiz. Engl. Rom. TIC


Dumitru A. Tont A. Simion M. Bobârnichi A. Dumitru A. Dragomir A.

Jo Geo. Relig. Engl. TIC Rom.


Neagu R. Ciobanu C. Bobârnichi A. Dragomir A. Dumitru A.

Vi Ist. Rom. Muzica Log. Mate Lat.


Vlad E. Dumitru A. Tudora S. Filipache C. Tont A. Stan L.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
9G
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Dinca Nicusor

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Rom. Geo. Ist. TIC Engl. Log.


Boancă R. Cotes N. Buzu V. Dragomir A. Craciunescu C. Dinca N.

Ma Ed.fiz. Fr. Lat. Log. Engl. Chim. Muzica


Simion M. Mocanu E. Taracila M. Dinca N. Craciunescu C. Nita E. Tudora S.

Mi Fr. Bio. Rom. Relig. Fiz. Mate


Mocanu E. Popa Mad. Boancă R. Stroe A. Ganea I. Plesa A.

Jo Ist. TIC Mate Rom. Dir.


Buzu V. Dragomir A. Plesa A. Boancă R. Dinca N.

Vi Engl. Log. Desen Geo. Fiz. Rom.


Craciunescu C. Dinca N. Băhnăreanu A. Cotes N. Ganea I. Boancă R.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
10A
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Nicolescu Alin

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Rom. Psih. Info Fiz. Info 2


Stan L. Dinca N. Nicolescu A. Badele N. Lab.3 Nicolescu A.

Muzica/
Ma Bio. Fiz. Mate Dir. Engl.
Desen
Ed.fiz.
Lambru A. Badele N. Bănică A. Nicolescu A. Bobârnichi A. Tudora S. / Băhnăreanu A. Simion M.

Mi Bio. Mate Engl. Chim. Info 1


Lambru A. Bănică A. Bobârnichi A. Istrate G. Lab.3 Nicolescu A.

Jo Mate Rom. Ed.fiz. Chim. Fr. Ist. TIC


Bănică A. Stan L. Simion M. Istrate G. Stefanescu V. Vlad E. Nicolescu A.

Ed.antrep
Vi Fiz. Mate Geo. Rom. Fr.
r.
Relig.
Badele N. Bănică A. Cotes N. Stan L. Stefanescu V. Vestineanu E. Ciobanu C.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
10B
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Craciunescu Cristina

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Info Fiz. Ist. Engl. Chim. Bio. Ed.fiz.


Nicolescu A. Frâncu P. Dima M. Craciunescu C. Istrate G. Popa Mad. Simion E.

Ed.antrep Muzica
Ma Engl.2
r.
Dir. Mate
Desen
TIC
Craciunescu C. Vestineanu E. Craciunescu C. Papacu N. Tudora S. / Băhnăreanu A. Nicolescu A.

Mi Rom. Mate Chim. Psih. Fiz. Bio.


Roman A. Papacu N. Istrate G. Ionescu A. Frâncu P. Popa Mad.

Jo Relig. Fr. Mate Geo. Fiz. Rom. Ed.fiz.


Ciobanu C. Lautarescu T. Papacu N. Neagu R. Frâncu P. Roman A. Simion E.

Vi Fr. Rom. Mate Engl. Engl.1


Lautarescu T. Roman A. Papacu N. Craciunescu C. Craciunescu C.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
10C
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Roman Alina

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Bio. Fiz. Rom. Chim. Fr. Dir.


Popa M. Frâncu St. Roman A. Nita E. Mocanu E. Roman A.

Ma Chim. Ist. Mate Ed.fiz. Info Fiz.


Nita E. Dima M. Popescu M. Simion E. Nicolescu A. Frâncu St.

Mi Ed.fiz. Bio. Rom. TIC Mate Fiz.


Simion E. Popa M. Roman A. Nicolescu A. Popescu M. Frâncu St.

Jo Engl. Mate Rom. Psih. Info Relig.


Ciurea K. Popescu M. Roman A. Dinca N. Nicolescu A. Ciobanu C.

Ed.antrep Muzica/
Vi Engl. Fr. Mate Geo.
r. Desen
Ciurea K. Mocanu E. Popescu M. Ene S. Vestineanu E. Tudora S. / Băhnăreanu A.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
10D
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Lautarescu Tita

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Ed.fiz. Engl. Mate Relig. Info Rom.


Simion E. Ruginescu R. Tudor M. Stroe A. Lepadatescu M. Boancă R.

Ma Chim. Engl. Psih. Fiz. Mate TIC


Istrate G. Ruginescu R. Dinca N. Frâncu P. Tudor M. Lepadatescu M.

Mi Fiz. Chim. Fr. Mate Bio. Geo.


Frâncu P. Istrate G. Lautarescu T. Tudor M. Popa M. Ene S.

Jo Bio. Mate Fr. Fiz. Rom. Ed.fiz.


Popa M. Tudor M. Lautarescu T. Frâncu P. Boancă R. Simion E.

Ed.antrep Muzica/
Vi Rom. Ist.
r.
Dir. Mate
Desen
Boancă R. Dima M. Vestineanu E. Lautarescu T. Tudor M. Tudora S. / Băhnăreanu A.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
10E
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Ganea Ioan

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Chim. Mate Engl. Rom. Fr. Fiz.


Nita E. Tont A. Despa D. Popa C. Lautarescu T. Ganea I.

Ed.antrep
Ma Rom. Rom. Engl.
r.
Chim. Ist.
Popa C. Popa C. Despa D. Vestineanu E. Nita E. Dima M.

Mi Bio. Relig. Geo. Mate Ed.fiz. Fiz.


Popa M. Stroe A. Ene S. Tont A. Simion M. Ganea I.

Jo TIC Psih. Bio. Ed.fiz. Chim. Fr.


Dragomir A. Dinca N. Popa M. Simion M. Nita E. Lautarescu T.

Muzica/
Vi Mate Dir. Info Fiz.
Desen
Mate
Tont A. Ganea I. Dragomir A. Ganea I. Tudora S. / Băhnăreanu A. Tont A.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
10F
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Vlad Emilia

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Relig. Chim. Rom. Psih. Ist. Engl.


Craciun C. Istrate G. Stan L. Dinca N. Vlad E. Craciunescu C.

Muzica/
Ma Bio. Fiz. Engl.
Desen
Ed.fiz. Ist. Dir.
Popa M. Frâncu St. Craciunescu C. Tudora S. / Băhnăreanu A. Simion M. Vlad E. Vlad E.

Ed.antrep
Mi Lat. Rom. Mate
r.
Fiz. Fr.
Stan L. Stan L. Tont A. Vestineanu E. Frâncu St. Mocanu E.

Jo Engl. Geo. Ist. Rom. TIC


Craciunescu C. Neagu R. Vlad E. Stan L. Dragomir A.

Vi Psih. Mate Ist. Fr. Rom. Geo.


Dinca N. Tont A. Vlad E. Mocanu E. Stan L. Neagu R.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
10G
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Vestineanu Elena

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Fr. TIC Rom. Bio. Engl. Geo.


Lautarescu T. Dragomir A. Dumitru A. Popa M. Ruginescu R. Neagu R.

Ed.antrep Muzica/
Ma r.
Ist. Engl.
Desen
Relig. Ed.fiz.
Vestineanu E. Buzu V. Ruginescu R. Tudora S. / Băhnăreanu A. Craciun C. Simion M.

Mi Ist. Rom. Fiz. Mate Chim. Dir.


Buzu V. Dumitru A. Frâncu St. Dumitru C. Istrate G. Vestineanu E.

Jo Fr. Fiz. Lat. Rom. Engl. Psih.


Lautarescu T. Frâncu St. Dumitru A. Dumitru A. Ciurea K. Dinca N.

Vi Rom. Ist. Geo. Psih. Engl. Mate


Dumitru A. Buzu V. Neagu R. Dinca N. Ruginescu R. Dumitru C.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
11A
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Frâncu Paul

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Engl. Mate Fiz. Ed.fiz. Fr. Dir. Info


Craciunescu C. Popescu M. Frâncu P. Simion E. Stefanescu V. Frâncu P. Lepadatescu M.

Ma Info 2 Info Mate Geo. Relig.


Lab.3 Lepadatescu M. Lepadatescu M. Popescu M. Neagu R. Craciun C.

Mi Rom. Econ. Fiz. Mate Chim. Info


Stiuca A. Vestineanu E. Frâncu P. Popescu M. Nita E. Lepadatescu M.

Jo Fiz. Engl. Rom. Fr. Mate Bio.


Frâncu P. Craciunescu C. Stiuca A. Stefanescu V. Popescu M. Popa Mad.

Vi Info 1 Mate Ist. Rom. Info


Lab.3 Lepadatescu M. Popescu M. Vlad E. Stiuca A. Lepadatescu M.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
11B
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Lepadatescu Monica

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Fr. Rom. Fiz. Info Engl.1


Mocanu E. Roman A. Frâncu St. Lepadatescu M. Bobârnichi A.

Ma Bio. Ed.fiz. Chim. Mate Info Relig. Dir.


Negoita I. Simion E. Nita E. Margarit M. Lepadatescu M. Craciun C. Lepadatescu M.

Mi Info Fiz. Mate Mate Rom. Engl.


Lepadatescu M. Frâncu St. Margarit M. Margarit M. Roman A. Bobârnichi A.

Jo Engl.2 Geo. Engl. Fiz. Mate


Bobârnichi A. Neagu R. Bobârnichi A. Frâncu St. Margarit M.

Vi Rom. Ist. Fr. Econ. Info Mate


Roman A. Vlad E. Mocanu E. Vestineanu E. Lepadatescu M. Margarit M.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
11C
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Popa Maria

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Info Fiz. Bio. Rom. Ist. Relig.


Dragomir A. Badele N. Popa M. Tender C. Dima M. Stroe A.

Ma Mate Econ. Mate Fr. Geo.


Papacu N. Vestineanu E. Papacu N. Stefanescu V. Neagu R.

Mi Chim. Info Rom. Mate Fiz. Dir.


Istrate G. Dragomir A. Tender C. Papacu N. Badele N. Popa M.

Jo Engl. Ed.fiz. Info Mate Bio. Rom.


Ruginescu R. Simion E. Dragomir A. Papacu N. Popa M. Tender C.

Vi Rom. Mate Fr. Engl. Fiz. Info


Tender C. Papacu N. Stefanescu V. Ruginescu R. Badele N. Dragomir A.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
11D
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Nita Elena

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Fiz. Dir. Relig. Info Rom.


Frâncu P. Nita E. Craciun C. Nicolescu A. Boancă R.

Ma Info Fiz. Ed.fiz. Ist. Bio. Mate


Nicolescu A. Frâncu P. Simion M. Dima M. Popa M. Bănică A.

Mi Mate Info Bio. Chim. Mate Ed.fiz.


Bănică A. Nicolescu A. Popa M. Nita E. Bănică A. Simion M.

Jo Rom. Fr. Mate Info Engl. Fiz.


Boancă R. Stefanescu V. Bănică A. Nicolescu A. Ruginescu R. Frâncu P.

Vi Geo. Econ. Rom. Fr. Mate Engl.


Ene S. Vestineanu E. Boancă R. Stefanescu V. Bănică A. Ruginescu R.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
11E
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Popa Madalina

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu TIC Rom. Bio. Fr. Chim. Engl.


Lepadatescu M. Tender C. Popa Mad. Stefanescu V. Nita E. Despa D.

Ma Fiz. Fr. Bio. Relig. Ed.fiz. Mate


Badele N. Stefanescu V. Popa Mad. Stroe A. Simion E. Tudor M.

Mi Chim. Rom. TIC Fiz. Econ. Mate


Nita E. Tender C. Lepadatescu M. Badele N. Vestineanu E. Tudor M.

Jo Rom. Bio. Mate Chim. Dir.


Tender C. Popa Mad. Tudor M. Nita E. Popa Mad.

Vi Geo. Fiz. Rom. Ist. Engl. Mate


Cotes N. Badele N. Tender C. Dima M. Despa D. Tudor M.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
11F
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Stan Loredana

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Ist. Fr. Engl. Stiinte Rom. Lit. univ. Dir.


Buzu V. Lautarescu T. Bobârnichi A. Ganea I. Stan L. Stan L. Stan L.

Ma Soc. Ed.fiz. Ed.art. Engl. Dezb. Econ.


Tont S. Simion M. Tudora S. Bobârnichi A. Filipache C. Vestineanu E.

Mi Relig. Engl. Rom. Fr. Psih. Lat.


Stroe A. Bobârnichi A. Stan L. Lautarescu T. Ionescu A. Stan L.

Jo Rom. Ist. Lat. Fr. Engl.


Stan L. Buzu V. Stan L. Lautarescu T. Bobârnichi A.

Vi Ist. Rom. Rom. TIC Geo.


Buzu V. Stan L. Stan L. Dragomir A. Cotes N.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
11G
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Ruginescu Ramona

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Geo. Ist. Fr. Engl. Ed.fiz.


Neagu R. Vlad E. Stefanescu V. Ruginescu R. Simion M.

Ma Ed.art. Soc. Geo. Ist. Econ. Rom.


Băhnăreanu A. Tont S. Neagu R. Vlad E. Vestineanu E. Stiuca A.

Mi Soc. Soc. TIC Rom. Mate


Tont S. Tont S. Dragomir A. Stiuca A. Dumitru C.

Jo Ist. Dir. Engl. Relig. Rom. Geo.


Vlad E. Ruginescu R. Ruginescu R. Ciobanu C. Stiuca A. Neagu R.

Vi Econ. Fr. Engl. Mate Rom. Ist. TIC


Vestineanu E. Stefanescu V. Ruginescu R. Dumitru C. Stiuca A. Vlad E. Dragomir A.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
12A
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Tudor Mioara

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Mate Engl. Rom. Ist. Fiz. Bio. Relig.


Tudor M. Craciunescu C. Buciu D. Vlad E. Frâncu P. Popa M. Craciun C.

Ma Fr. Mate Rom. Info Filos. Engl. Ed.fiz.


Mocanu E. Tudor M. Buciu D. Romascu A. Dinca N. Craciunescu C. Simion E.

Mi Mate Fr. Rom. Fiz. Dir. Chim. Info


Tudor M. Mocanu E. Buciu D. Frâncu P. Tudor M. Istrate G. Romascu A.

Jo Mate Info Fiz. Info 2


Tudor M. Romascu A. Frâncu P. Lab.3 Romascu A.

Vi Mate Geo. Info Info 1


Tudor M. Cotes N. Romascu A. Lab.3 Romascu A.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
12B
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Badele Nela

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Fr. Rom. Geo. Engl. Fiz. Dir.


Stefanescu V. Stan L. Cotes N. Ciurea K. Badele N. Badele N.

Ma Ed.fiz. Bio. Info Mate Engl. Fiz.


Simion E. Popa M. Romascu A. Papacu N. Ciurea K. Badele N.

Mi Mate Ist. Fiz. Rom. Mate Info


Papacu N. Buzu V. Badele N. Stan L. Papacu N. Romascu A.

Jo Chim. Mate Info Engl. Relig. Rom.


Istrate G. Papacu N. Romascu A. Ciurea K. Ciobanu C. Stan L.

Vi Fr. Info Filos. Mate Engl.


Stefanescu V. Romascu A. Filipache C. Papacu N. Ciurea K.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
12C
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Simion Emilia

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Rom. Bio. Engl. Fiz. Info Dir.


Buciu D. Popa Mad. Craciunescu C. Frâncu St. Dragomir A. Simion E.

Ma Ist. Rom. Fr. Fiz. Mate Ed.fiz. Relig.


Buzu V. Buciu D. Mocanu E. Frâncu St. Margarit M. Simion E. Stroe A.

Mi Rom. Mate Fr. Info Mate


Buciu D. Margarit M. Mocanu E. Dragomir A. Margarit M.

Jo Bio. Rom. Fiz. Mate Chim. Info


Popa Mad. Buciu D. Frâncu St. Margarit M. Istrate G. Dragomir A.

Vi Filos. Engl. Geo. Mate Info


Filipache C. Craciunescu C. Ene S. Margarit M. Dragomir A.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
12D
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Dima Mihaela

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Rom. Info Engl. Chim. Bio. Dir.


Dumitru A. Nicolescu A. Ruginescu R. Istrate G. Popa M. Dima M.

Ma Filos. Mate Bio. Fiz. Ist. Info


Filipache C. Bănică A. Popa M. Badele N. Dima M. Nicolescu A.

Mi Info Fiz. Rom. Mate Relig.


Nicolescu A. Badele N. Dumitru A. Bănică A. Stroe A.

Jo Ed.fiz. Rom. Info Engl. Mate Fr.


Simion E. Dumitru A. Nicolescu A. Ruginescu R. Bănică A. Stefanescu V.

Vi Mate Geo. Mate Fiz. Rom. Fr.


Bănică A. Ene S. Bănică A. Badele N. Dumitru A. Stefanescu V.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
12E
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Istrate Gabriela

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Mate TIC Fiz. Fr. Rom. Chim.


Popescu M. Lepadatescu M. Ganea I. Mocanu E. Tender C. Istrate G.

Ma Filos. Mate Ed.fiz. Bio. Chim. Dir.


Dinca N. Popescu M. Simion E. Popa M. Istrate G. Istrate G.

Mi Rom. Mate Fiz. Bio. Fr.


Tender C. Popescu M. Ganea I. Popa M. Mocanu E.

Jo Mate Chim. Relig. Rom. Engl. Bio.


Popescu M. Istrate G. Ciobanu C. Tender C. Despa D. Popa M.

Vi Fiz. Mate Ist. Rom. Geo. Engl.


Ganea I. Popescu M. Buzu V. Tender C. Ene S. Despa D.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
12F
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Ciurea Karin

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Engl. Rom. Ist. Geo. Dir. Fr.


Ciurea K. Buciu D. Vlad E. Neagu R. Ciurea K. Stefanescu V.

Ma Rom. Ist. Filos. Lit. univ. Fr. Lat.


Buciu D. Vlad E. Filipache C. Taracila M. Stefanescu V. Taracila M.

Mi Econ. Rom. Bio. TIC Stiinte Relig.


Vestineanu E. Buciu D. Popa Mad. Lepadatescu M. Popa Mad. Stroe A.

Jo Rom. Engl. Fr. Ed.fiz. Ist.


Buciu D. Ciurea K. Stefanescu V. Simion E. Vlad E.

Vi Ed.art. Filos. Engl. Rom. Geo. Filos.


Băhnăreanu A. Filipache C. Ciurea K. Roman A. Neagu R. Filipache C.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare
12G
Colegiul National Mihai Viteazul, Slobozia Diriginte : Tudora Sebastian

1 2 3 4 5 6 7
8:00 - 8:50 9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:10 - 12:00 12:10 - 13:00 13:10 - 14:00 14:10 - 15:00

Lu Ist. Geo. Mate Ist. Filos. TIC


Dima M. Neagu R. Tont A. Dima M. Dinca N. Dragomir A.

Ma Ist. Filos. Engl. Geo. Rom. Relig.


Dima M. Dinca N. Bobârnichi A. Neagu R. Stiuca A. Stroe A.

Mi Engl. Rom. Econ. Fr. Dir.


Bobârnichi A. Stiuca A. Vestineanu E. Mocanu E. Tudora S.

Jo Ed.fiz. Rom. Filos. Rom. Geo. Engl.


Simion M. Stiuca A. Dinca N. Stiuca A. Neagu R. Bobârnichi A.

Vi Fr. Ed.art. Mate Rom. Filos. Ist.


Mocanu E. Tudora S. Tont A. Stiuca A. Dinca N. Dima M.
Orar generat:05.09.2018 aSc Orare