Sunteți pe pagina 1din 149

Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

MINISTERUL COMUNICA IILOR I SOCIET II INFORMA IONALE

Programul Opera ional Sectorial


„Cre terea Competitivit ii Economice” 2007-2013

GHIDUL SOLICITANTULUI

Axa III „Tehnologia Informa iei i Comunica iilor pentru sectoarele privat i public”

Domeniul Major de Interven ie 3 - Sus inerea e-economiei

Opera iunea 2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comer electronic i a altor solu ii
on-line pentru afaceri”

APEL 2

Acest document reprezint un îndrumar pentru accesarea fondurilor nerambursabile din


FEDR i buget de stat din POS CCE, Axa prioritar 3, opera iunea 3.3.2 de c tre solicitan ii
de finan are nerambursabile în cadrul acestei opera iuni. Acest document nu are valoare de
act normativ i nu exonereaz solicitan ii de respectarea legisla iei în vigoare la nivel na ional
i european.
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

CUPRINS

1. Cadrul general ............................................................................................................. 4


2. Documente strategice ...................................................................................................... 6
3. Legisla ie .......................................................................................................................... 7
4. Circuitul proiectului ........................................................................................................ 9
5. Solicitan i eligibili............................................................................................................ 9
5.1. Tipul solicitantului eligibil ...................................................................................... 10
5.2. Condi ii cu privire la eligibilitatea solicitantului ..................................................... 10
5.3. Condi ii cu privire la reprezentantul legal ............................................................... 13
5.4. Condi ii privind proiectul......................................................................................... 13
5.5 Domenii de activitate neeligibile .............................................................................. 14
6. Activit i eligibile ........................................................................................................... 15
7. Categorii de cheltuieli ................................................................................................... 16
7.1. Cheltuieli eligibile ................................................................................................... 16
7.2. Cheltuieli neeligibile ............................................................................................... 18
7.3. Condi ii generale i specifice de eligibilitate a cheltuielilor ............................... 18
8. Modul de finan are a proiectului .................................................................................. 19
8.1 Forma de finan are a proiectului ................................................................................ 19
8.2 Rata maxim nerambursabila: .............................................................................. 20
8.3 M rimea finan rii acordate ................................................................................... 21
8.4 Acordarea prefinan rii .......................................................................................... 21
9. Completarea Cererii de finan are i transmiterea aplica iei ................................... 24
9.1. Completarea Cererii de Finan are ................................................................................. 24
10. Evaluarea i selec ia proiectelor ................................................................................. 27
10.1. Verificarea criteriilor de transmitere .................................................................. 28
10.2. Verificarea administrativ i a eligibilit ii ......................................................... 28
10.3. Evaluarea tehnico-economic .............................................................................. 30
10.4. Selec ia .................................................................................................................. 30
11. Contractarea................................................................................................................ 32
11.1 Semnarea contractului .......................................................................................... 32
11.2. Modificarea contractului de finan are ................................................................. 34
12. Implementarea ........................................................................................................... 36
12.1 Achizi ii ................................................................................................................. 36
12.2 Rambursarea cheltuielilor..................................................................................... 36
13. Monitorizare i control................................................................................................ 39
14. Informare i publicitate.......................................................................................... 42
15. P strarea documentelor .............................................................................................. 44
16. Gre eli frecvente ..................................................................................................... 44
17. Informa ii suplimentare ............................................................................................ 45
18. Opis la depunerea Cererii de finan are ................................................................. 46
Anexa nr.1 – Formularul Cererii de Finan are ..................................................................... 49
Anexa nr. 2 - Declara ie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici i
mijlocii ............................................................................................................................... 50
Anexa nr. 3 – Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate .......................................... 51
Anexa nr. 4 - Declara ie de eligibilitate .............................................................................. 57
Anexa nr. 5 – Declara ie de angajament .............................................................................. 60
2
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Anexa nr. 6 – Planul de afaceri............................................................................................ 62
Anexa nr. 7 - Grila de verificare a conformit ii administrative i a eligibilit ii .................. 70
Anexa nr. 8 – Grila de evaluare tehnico-economic ............................................................. 78
Anexa nr. 9 – Matricea logic a proiectului ......................................................................... 82
Anexa nr. 10 - Model Curriculum Vitae .............................................................................. 86
Anexa nr. 11 – Opis la formularul cererii de finan are ......................................................... 88
Anexa nr. 12 – Declara ie privind eligibilitatea societ ii în vederea acord rii ajutorului „de
minimis” ............................................................................................................................. 89
Anexa nr. 13 - Lista codurilor CAEN excluse de la finantare............................................... 90
Anexa nr. 14 – Glosar de termeni ........................................................................................ 93
Anexa nr. 15 – Modelul scrisorii de confort angajante ......................................................... 99
Anexa nr. 16 - CONTRACTUL DE FINAN ARE ........................................................... 100
ANEXA I - M SURILE DE MONITORIZARE I CONTROL .................................. 119
ANEXA II - M SURILE DE INFORMARE I PUBLICITATE .................................. 121
Anexa III - MODELUL CERERII DE RAMBURSARE .............................................. 124
Anexa IV - RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI ..................................... 131
Anexa V - Cererea de finan are ...................................................................................... 137
ANEXA VI - NORME INTERNE DE ACHIZI II ...................................................... 138
ANEXA VII - MODELUL RAPORTULUI DE DURABILITATE A INVESTI IEI .... 145
Anexa VIII - NOTIFICARE PRIVIND MODUL DE P STRARE A DOCUMENTELOR
I A EVIDEN EI CONTABILE LEGATE DE PROIECT ............................................... 147
ANEXA IX - ÎMPUTERNICIRE I SPECIMEN DE SEMN TURA A PERSOANEI
RESPONSABILE CU OPERA IUNILE FINANCIARE ................................................. 148
Anexa X - Calendarul actualizat al activit ilor .............................................................. 149

3
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

1. Cadrul general

Scopul acestui ghid este acela de a oferi informa ii i asisten solicitan ilor pentru
accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Opera ional Sectorial „Cre terea
competitivit ii economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritar 3 – Tehnologia
Informa iei i Comunica iilor (TIC) pentru sectoarele privat i public, Domeniul Major de
Interven ie 3 - Sus inerea e-economiei, Opera iunea 2 „Sprijin pentru dezvoltarea
sistemelor de comer electronic i a altor solu ii on-line pentru afaceri”.
Ghidul detaliaz criteriile specifice care trebuie îndeplinite de poten ialii beneficiari i
proiectele acestora, regulile de finan are, circuitul proiectului, modalitatea de selec ie a
proiectelor, procesul de contractare i implementare, precum i drepturile i obliga iile
beneficiarilor.
Interven ia fondurilor structurale pentru domeniul TIC este fundamentat în Programul
Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice” 2007-2013 (POS CCE).
Obiectivul general al POS CCE este cre terea productivit ii întreprinderilor
române ti, cu asigurarea principiilor dezvolt rii durabile i reducerea decalajelor fa de
productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România s ating , pân în anul
2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivit ii Uniunii Europene.
Autoritatea de Management (AM) desemnat pentru administrarea POS CCE, 2007-2013
este Ministerul Economiei, Comer ului i Mediului de Afaceri.

Axele prioritare din cadrul POS CCE

- Axa Prioritar 1: Un sistem inovativ de produc ie


- Axa Prioritar 2: Cre terea competitivit ii prin cercetare, dezvoltare tehnologic i
inovare;
- Axa Prioritar 3: Tehnologia informa iei i comunica iilor (TIC) pentru sectoarele
privat i public;
- Axa Prioritar 4: Cre terea eficientei energetice i a securitatii furnizarii, in
contextul combaterii schimbarilor climatice
- Axa Prioritar 5: Asisten a tehnic

4
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Axa prioritar 3 – „Tehnologia Informa iei i Comunica iilor pentru sectoarele
privat i public” sprijin competitivitatea economic i valorificarea poten ialului TIC.
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale (OIPSI) din
cadrul Ministerului Comunica iilor i Societ ii Informa ionale (MCSI) este responsabil
pentru implementarea acestei axe prioritare, care cuprinde 3 domenii majore de interven ie.
- Domeniul Major de Interven ie 3.1 (DMI 3.1) – Sus inerea utiliz rii TIC
- Domeniul Major de Interven ie 3.2 (DMI 3.2) – Dezvoltarea i cre terea eficien ei
serviciilor publice electronice moderne
- Domeniul Major de Interven ie 3.3 (DMI 3.3) – Dezvoltarea e-economiei

Cel de-al treilea domeniu major de interven ie are urm toarele obiective specifice:

- cre terea eficien ei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor interne pe baza unui
sistem informatic;

- introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajeaza inovarea i/sau ofer sprijin


pentru îmbun irea deciziilor managementului;

- dezvoltarea comer ului electronic i încurajarea intr rii IMM-lor pe pia a


interna ional ;

- extinderea utiliz rii aplica iilor de instruire on-line;

Acest domeniu major de interven ie cuprinde dou opera iuni:

Opera iunea 3.3.1: Sprijin pentru sisteme TIC integrate i alte aplica ii electronice pentru
afaceri

Opera iunea 3.3.2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comer electronic i a altor
solu ii on-line pentru afaceri – face obiectul prezentului ghid

Obiectivele specifice ale acestei opera iuni sunt:


a) dezvoltarea comer ului electronic i încurajarea intr rii IMM-urilor pe pia a
serviciilor i vânz rilor on-line;
b) extinderea utiliz rii aplica iilor de instruire on-line;
c) optimizarea afacerilor companiilor utilizând mijloace specifice TIC.

5
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

În cadrul acestei opera iuni se pot finan a proiecte care con in una sau mai multe dintre
urm toarele activit i eligibile, respectiv achizi ionarea de aplica ii software, echipamente
TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultan i training specializat necesare pentru:

1. Implementarea de sisteme informatice de comer electronic;


2. Implementarea de sisteme informatice pentru licita ii electronice;
3. Implementarea de sisteme informatice pentru tranzac ii electronice securizate;
4. Implementarea de sisteme informatice de e-payment (plat electronic );
5. Implementarea de sisteme de e-learning (inv mânt la distan ) pentru IMM;
6. Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activit ii
companiei (Business 2 Business, Business 2 Consumer).

Cererea de propuneri de proiecte


Perioada de înregistrare on-line a propunerilor de proiecte este cuprins între 05
ianuarie 2012 – 29 iunie 2012.

Aten ie! Cererile înscrise electronic pân la data de 31 ianuarie 2012 vor prezenta bilan ul
anual pe 2010, iar cele înregistrate începând cu data de 1 februarie 2012 vor prezenta
obligatoriu bilan ul anului 2011.

Alocarea financiar aferent prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 168


milioane lei, din care 137,12 mil lei FEDR i 30,88 mil lei de la bugetul de stat.
Prezenta cerere de proiecte este de tip „cerere deschis de proiecte cu depunere
continu ”. Procesul de evaluare i selec ie a proiectelor se va realiza în mod continuu.
Acordarea finan rii se face pe baza deciziei Comitetului de Selec ie, în limita acoperirii
aloc rii financiare planificate pentru prezentul apel.

2. Documente strategice
- Programul Opera ional Sectorial “Cre terea Competitivit ii Economice” (POS CCE),
aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472/12.07.2007. Acest document este publicat
la adresele de Internet: www.minind.ro (la Sec iunea Fonduri Structurale / Autoritatea de

6
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Management pentru POS CCE), www.mcsi.ro (la Sec iunea Fonduri Structurale / Informa ii
Utile) i http://www.fonduri.mcsi.ro/.
- Documentul Cadru de Implementare (DCI) – aprobat prin Ordin al ministrului MECMA nr.
50/06.01.2011 i al ministrului MFP nr. 878/07.02.2011. Acest document este publicat la
adresele: www.minind.ro i http://www.fonduri.mcti.ro.

3. Legisla ie
a) privind regulile de eligibilitate
- Hot rârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale cu
modific rile i complet rile ulterioare;
- Ordinul Ministrului Economiei i Finan elor nr. 724/2008 pentru aprobarea
cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul opera iunilor 3.3.1. i 3.3.2. finan ate prin Axa
Prioritar 3 a POS CCE;
- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i
utilizarea acestora pentru obiectivul convergen , cu modific rile i complet rile ulterioare.
- Ordinul nr. 2548 al ministrului finan elor publice privind prefinan area acordat
beneficiarilor de proiecte finan ate din instrumente structurale, conform prevederilor OUG a
Guvernului nr. 64/2009;
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2359/2011 pentru modificarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009
privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009
- Ordinul Ministrului Economiei i Finan elor nr. 2229/2008 pentru aprobarea schemei
„Ajutor pentru investi ii realizate de IMM-uri în vederea dezvolt rii e-economiei”;
- Ordinul Ministrului Economiei i Finan elor nr. 2159/2008 pentru aprobarea schemei
„Ajutor pentru sprijinirea întreprinderilor mici i mijlocii prin acordarea de servicii de
consultan i instruire specializat pentru implementarea proiectelor de investi ii în domeniul
e-economiei”;
b) privind egalitatea de anse
- Ordonan a Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea i sanc ionarea
tuturor formelor de discriminare, republicat în Monitorul Oficial al României nr. 99 din 8
februarie 2007;
7
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
- Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de anse i de tratament între
femei i rba i, republicat în Monitorul Oficial al României nr. 150 din 1 martie 2007.
c) privind alte reglement ri na ionale
- O.U.G. nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatatea i sanc ionarea neregulilor
ap rute în ob inerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice na ionale
aferente acestora;
- Hot rârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul institu ional de coordonare
i de gestionare a instrumentelor structurale, cu modific rile i complet rile ulterioare,
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 364 din 13 mai 2008;
- Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea
contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de lucr ri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, cu modific rile i complet rile ulterioare;
- Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal i libera circula ie a acestor date, cu modific rile i complet rile
ulterioare i Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal i protec ia vie ii private în sectorul comunica iilor electronice, cu modific rile i
complet rile ulterioare
- Hot rârea Guvernului nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilirea unor masuri de
accelerare a implementarii instrumentelor structurale
d) privind reglement rile UE
- Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 5 iulie
2006 privind FEDR i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999 cu modific rile i
complet rile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor
dispozi ii generale privind FEDR, FSE i FC i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1260/1999, cu modific rile i complet rile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 dec 2006 de stabilire a normelor de
punere în aplicare Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor
dispozi ii generale privind FEDR, FSE i FC i a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al
Parlamentului European i al Consiliului privind FEDR cu modific rile i complet rile
ulterioare;
- Regulamentului Consiliului nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil
bugetului general al Comunit ilor Europene.
8
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
e) privind reglement rile UE despre ajutorul de stat
- Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 al Comisiei din 26 octombrie 2006 de aplicare a
articolelor 87 i 88 din Tratatul CE la ajutoarele na ionale regionale pentru investi i;
- Regulamentul nr. 1998/2006 al Comisiei Europene (CE) din 15 decembrie 2006
privind aplicarea art. 87 i 88 din Tratat cu privire la ajutorul de minimis publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12.2006.

4. Circuitul proiectului

Comitet de
Verificarea monitorizare
administrativ
ia Evaluarea
eligibilit ii tehnic List proiecte
i financiar selectate
Cerere Organismul Autoritatea de Organismul
Beneficiar
Intermediar Management Intermediar
finan are Evaluarea i
selec ia proiectelor

Plat
Încheiere contract
de finan are
U.E.

Cerere de Cerere de Implementare


rambursare Autoritatea r ambursare Organismul
Unitatea Plat Autoritatea Beneficiar
de Intermediar
de Plat Certificare/Plat Cerere de
certificat autorizat Management verificat
AM rambursare

5. Solicitan i eligibili

Accesarea finan rilor acordate din fonduri structurale aferente opera iunii 3.3.2.
presupune îndeplinirea de c tre solicitan i a mai multor condi ii specifice. Aceste condi ii se
refer la solicitant, la proiectul propus spre finan are, dar i la reprezentantul legal.

Cererea de finan are (inclusiv anexele la formularul cererii de finan are) completat
de c tre solicitant, face obiectul verific rii eligibilit ii, pe baza criteriilor enumerate în
continuare i incluse în grila de verificare administrativ i a eligibilit ii, prev zut în anexa
la prezentul Ghid.

9
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

5.1. Tipul solicitantului eligibil


IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici i mijlocii) definite conform Legii nr.
346/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, înfiin ate în temeiul Legii nr. 31/1990
privind societ ile comerciale, cu modific rile i complet rile ulterioare.
ATENTIE nu sunt eligibile IMM-urile nou înfiin ate.

5.2. Condi ii cu privire la eligibilitatea solicitantului

Aten ie! La acest apel un beneficiar va putea depune mai multe cereri de finan are cu
respectarea strict a condi iilor din prezentul Ghid pentru fiecare cerere de finan are.
Solicitantul eligibil în sensul prezentului ghid, trebuie s îndeplineasc cumulativ
urm toarele criterii:
1. Solicitantul este înregistrat la Registrul Comer ului ca societate comercial i
opereaz pe teritoriul României;
2. Solicitantul este microîntreprindere, întreprindere mic sau mijlocie, definit
astfel de Legea nr. 346/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare (înfiin at în
temeiul Legii nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, cu modific rile i complet rile
ulterioare);
3. Solicitantul este direct responsabil de preg tirea, managementul i
implementarea proiectului i nu ac ioneaz ca intermediar pentru proiectul propus a fi
finan at.
4. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice,
inclusiv fonduri UE, în ultimele 36 de luni, sau nu deruleaz proiecte finan ate în prezent,
par ial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru acelea i activit i, în cadrul unor
proiecte similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri de finan are.
5. Solicitantul nu se afl în dificultate potrivit ghidului comunitar referitor la
ajutorul pentru recuperarea i restructurarea firmelor aflate în dificultate (Jurnalul Oficial
(CE) nr. C244/01.10.20041;

1
O întreprindere este considerat ca fiind în dificultate, în principiu i indiferent de m rimea ei, în urm toarele
împrejur ri:
a) în cazul unei societ i cu r spundere limitat , când se constat pierderea a mai mult de jum tate din capitalul
social i mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; sau
b) în cazul unei societ i în care cel pu in o parte dintre asocia i sunt inu i nelimitat pentru datoriile
întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jum tate din capitalul propriu, a a cum reiese din eviden ele contabile ale
10
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
6. Solicitantul nu înregistreaz obliga ii bugetare nete mai mari de 1/12 din
totalul obliga iilor datorate în ultimele 12 luni în cazul certificatului de atestare fiscal
emis de ANAF;
7. Solicitantul nu înregistreaz obliga ii bugetare nete mai mari de 1/6 din totalul
obliga iilor datorate în ultimul semestru în cazul certificatului de atestare fiscal emis de
autorit ile publice locale;
8. Solicitantul nu a beneficiat în ultimii doi ani fiscali i în anul în curs de ajutor
„de minimis” care, cumulat cu suma pe care o solicit , s dep easc echivalentul în lei a
200.000 Euro. În cazul operatorilor economici din domeniul transportului rutier,
cuantumul maxim al ajutorului „de minimis” care poate fi acordat beneficiarului pe o
perioad de trei ani fiscali este de 100.000 Euro (echivalentul în lei). Aceste plafoane se
aplic indiferent de forma ajutorului „de minimis” sau de obiectivul urm rit i indiferent
dac ajutorul a fost ob inut din surse na ionale sau comunitare;
9. Solicitantul a desf urat activitate economic i înregistreaz profit din
exploatare în ultimul exerci iu financiar încheiat;
10. Solicitantul nu a fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui ajutor
de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concuren ei sau a Comisiei Europene i acest
2
ordin/decizie nu a fost deja executat/executat sau, în cazul în care a facut obiectul unei
astfel de decizii, aceasta a fost deja executat i crean a integral recuperat ;
11. Solicitantul nu se afl în situa ia de insolven , lichidare, dizolvare, conform
prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven ei, cu modific rile ulterioare;
afacerea sa nu este condus de un administrator judiciar, nu are restric ii asupra
activit ilor sale, iar acestea nu sunt puse la dispozi ia creditorilor;
12. Solicitantul nu desf oar i nici nu va desf ura pe perioada implement rii
proiectului activit i într-unul din domeniile/sectoarele excluse

societ ii i mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni; sau pentru întreprinderile de orice
form juridic , când respectiva întreprindere întrune te condi iile pentru a fi supuse unei proceduri prev zute de legisla ia
privind procedura reorganiz rii judiciare i a falimentului.

2
În situa ia în care solicitantul a f cut obiectul unui ordin al unei instan e judec tore ti din România, emis pân la 1 ianuarie
2007 pentru recuperarea unui ajutor de stat i acest ordin a fost executat (sumele respective au fost pl tite), Solicitantul va
anexa decizia Consiliului Concuren ei privind recuperarea ajutorului, ordinul de recuperare al instan ei judec tore ti i
dovada efectu rii pl ii.
În cazul în care solicitantul a f cut obiectul unei decizii a Comisiei Europene emise dup 1 ianuarie 2007 pentru recuperarea
unui ajutor de stat, decizie care a fost deja executat (provizoriu sau definitiv), solicitantul va prezenta o copie a deciziei
Comisiei Europene i dovada efectu rii pl ii

11
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
13. Solicitantul nu desf oar i nici nu va desf ura pe perioada implement rii
proiectului activit i în domeniul pornografiei i al jocurilor de noroc, precum i cele care
contravin bunelor moravuri, ordinii publice i/sau prevederilor legale în vigoare, care de in
pagini web care con in acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii
196/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare sau care au activit i comerciale cu
produse cu caracter erotic.

De asemenea, solicitantul trebuie s se angajeze la urm toarele:


1. furnizeze contribu ia proprie ce îi revine din costurile eligibile aferente
proiectului
2. finan eze toate costurile neeligibile aferente proiectului
3. finan eze toate cheltuielile pân la rambursarea cheltuielilor aprobate, inclusiv
în cazul în care sumele acordate pentru prefinan are nu sunt suficiente, astfel încât
se asigure implementarea optim a proiectului
4. nu încerce s ob in informa ii confiden iale legate de structura proiectelor
depuse sau s influen eze personalul implicat în evaluarea i selec ia proiectului3
5. men in proprietatea proiectului i natura activit ii pentru care s-a acordat
finan area, pe o perioad de cel pu in 36 de luni dup data finaliz rii proiectului i
asigure exploatarea i mentenan a în aceast perioad
6. asigure folosin a echipamentelor i aplica iilor pentru scopul declarat în proiect
7. ata eze la ultima cerere de rambursare raportul de audit final;
8. respecte neutralitatea tehnologic (s nu favorizeze o anumit tehnologie i/sau
marc ) la realizarea achizi iilor necesare pentru proiect;
9. asigure capacitatea opera ional i administrativ necesare pentru a implementa
proiectul (resurse umane suficiente i resurse materiale necesare);
10. achizi ioneze dreptul de utilizare/licen a asupra aplica iei software
personalizate pentru care se solicit finan are pentru o durat de timp cel pu in
egal cu perioada de sustenabilitate a proiectului. În cazul în care nu este posibil
încheierea contractului pentru aceast perioad , solicitantul se angajeaz s
prelungeasc perioada de valabilitate, astfel încât s se asigure sustenabilitatea
proiectului

3
Conduce la respingerea imediat , indiferent de etapa în care se afl proiectul

12
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
11. se angajeaz ca prin contractul/contractele încheiate pe perioada implement rii cu
diver i furnizori s asigure obligatoriu garan ia i mentenan a aplica iei i
func ionarea permanent a acesteia în perioada de post-implementare.

5.3.Condi ii cu privire la reprezentantul legal


1. Reprezentantul legal nu a suferit condamn ri definitive din cauza unei conduite
profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulat de o autoritate de judecat ce
are for de res judicata (ex. împotriva c reia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de
luni;
2. Reprezentantul legal nu a comis în conduita lui profesional gre eli grave, demonstrate
prin orice mijloace pe care autoritatea contractant le poate dovedi;
3. Reprezentantul legal nu a fost subiectul unei judec i de tip res judicata pentru fraud ,
corup ie, implicarea în organiza ii criminale sau în alte activit i ilegale, în detrimentul
intereselor financiare ale Comunit ii Europene;
4. Reprezentantul legal nu a fost g sit vinovat de înc lcarea grav a contractului datorit
nerespectarii obliga iilor contractuale în urma altei proceduri de achizi ie sau în urma unei
proceduri de acordare a unei finan ri nerambursabile, din bugetul comunitar;
5. Reprezentantul legal nu se afl în una din situa iile incompatibile cu acordarea finan rii
din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002;
6. Reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea grav în eroare a Organismului
Intermediar (OIPSI) prin furnizarea de informa ii incorecte în cursul particip rii la
cererea de propuneri de proiecte sau nefurnizarea informa iilor solicitate4;

Aten ie! Cerin ele de mai sus vor face obiectul Declara iei de eligibilitate i a Declara iei de
angajament, care va fi completat de solicitant i se va anexa la Cererea de finan are.

5.4.Condi ii privind proiectul


Un proiect este eligibil dac scopul i obiectivele acestuia sunt în conformitate cu
obiectivele specifice ale Axei prioritare III, domeniului major de interven ie 3 - Sus inerea e-
economiei i respect urm toarele prevederi:
a) scopul proiectului este în conformitate cu proiectele ce se pot finan a în cadrul acestei
opera iuni;

4
Conduce la respingerea imediat , indiferent de etapa în care se afl proiectul
13
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
b) proiectul con ine activit ile eligibile obligatorii - conform capitolului aferent din
prezentul ghid;
c) perioada maxim de implementare a unui proiect este de 24 luni de la semnarea
contractului de finan are;
d) valoarea finan rii solicitate, precum i rata de co-finan are se încadreaz în limitele
specificate în prezentul ghid;
e) proiectul se implementeaz pe teritoriul României;
f) proiectul respect reglement rile na ionale i comunitare privind egalitatea de anse,
dezvoltarea durabil , ajutorul de stat, regulamentele privind achizi iile, informarea i
publicitatea;
g) proiectul respecta principiul neutralit ii tehnologice (nu se favorizeaz o anumit
marc , solu ie tehnologic , hardware sau software);
Aten ie! Pentru respectarea neutralit ii tehnologice, este necesar ca în cadrul proiectului
transmis s nu face i referire la produc tori sau m rci ale echipamentelor i aplica iilor
software necesare pentru implementarea acestuia.
h) valoarea cheltuielilor eligibile solicitate în ultima cerere de rambursare trebuie s fie
de minim 15% din valoarea finan rii nerambursabile
i) proiectul nu are ca scop ob inerea de sprijin financiar pentru:
• sus inerea financiar a activit ilor de export c tre ter e ri sau c tre State Membre,
legat direct de cantit ile exportate, de crearea i func ionarea unei re ele de
distribu ie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
• utilizarea cu prec dere a produselor na ionale în detrimentul produselor importate;
• achizi ionarea de echipamente de transport pentru sectorul transport;

5.5 Domenii de activitate neeligibile


Prin opera iunea 3.3.2. „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comer
electronic i a altor solu ii on-line pentru afaceri” nu se acord finan are IMM-urilor care
desf oar pe perioada implement rii proiectului activit i corespunz toare codurilor CAEN
prev zute în Anexa 13 a prezentului ghid.

14
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

6. Activit i eligibile
Activit ile eligibile constau în
1. Achizi ionarea de aplica ii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de
consultan i training specializat necesare pentru:
a. Implementarea de sisteme informatice de comer electronic;
b. Implementarea de sisteme informatice pentru licita ii electronice;
c. Implementarea de sisteme informatice pentru tranzac ii electronice securizate;
d. Implementarea de sisteme informatice de e-payment (plat electronic );
e. Implementarea de sisteme de e-learning (inv mânt la distan ) pentru IMM;
f. Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea
activit ii companiei (Business 2 Business, Business 2 Consumer).
2. Achizi ionarea de servicii de consultan pentru preg tirea i managementul proiectului,
inclusiv servicii de asisten juridic pentru realizarea achizi iilor publice din cadrul
proiectului.
3. Achizi ionarea de aplica ii software i licen e software necesare pentru realizarea
proiectului.
4. Achizi ionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip
desktop/portabile monitoare, echipamente de re ea, echipamente periferice, etc.)
5. Achizi ionarea de mijloace fixe, care nu intr în categoria de mai sus, necesare pentru
func ionarea aplica iei informatice.
6. Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate i cel care va
asigura mentenan a - activitate obligatorie
7. Informare i publicitate pentru proiect - activitate obligatorie
8. Auditarea final a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securit ii
aplica iei - activitate obligatorie

15
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

7. Categorii de cheltuieli
Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prezentate mai jos i sunt cele aprobate prin
Ordinul Ministrului Economiei i Finan elor nr. 724/2008 pentru aprobarea cheltuielilor
eligibile efectuate în cadrul opera iunilor 3.3.1. i 3.3.2. finan ate prin Axa Prioritar 3 a POS
CCE, cu modific rile din Ordinul MECMA/MFP nr. 1.193 din 12 iunie 2009. Acestea vor fi
luate în considerare de c tre solicitant în vederea elabor rii devizului estimativ al proiectului.
Eligibilitatea cheltuielilor se va verifica atât în faza de evaluare a proiectului cât i în
perioada de implementare a proiectului, pe baza cererii de rambursare a cheltuielilor
efectuate i a documentelor justificative de efectuare a pl ilor (ex: facturi).

7.1. Cheltuieli eligibile


ATENTIE: Valoarea eligibil a echipamentelor din categoria B. Cheltuieli pentru
achizi ionarea de echipamente TIC, nu trebuie sa dep easc 30% din valoarea total
eligibil a cheltuielilor pentru investi ii.

A. Cheltuieli pentru servicii de consultan care nu constituie o activitate permanent


(exclus consultan fiscal , juridic ):
a) servicii de consultan pentru elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic,
studiilor de pia , alte studii necesare pentru preg tirea proiectului;
b) servicii de consultan în domeniul managementului de proiect i cheltuieli necesare
în procesul de achizi ii.
B. Cheltuieli pentru realizarea con inutului ini ial (pentru proiectele de e-learning).
C. Cheltuieli pentru achizi ionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale
de tip desktop/portabile monitoare, echipamente de re ea, echipamente periferice etc.)
necesare pentru func ionarea aplica iei informatice.
D. Cheltuieli pentru dot ri care pot intra în categoria mijloacelor fixe, care nu intr în
categoria de mai sus, necesare pentru func ionarea aplica iei informatice.
E. Cheltuieli pentru achizi ionarea de aplica ii informatice, licen e, brevete, m rci,
know-how:
a) cheltuieli pentru achizi ionarea licentelor software necesare implement rii
proiectului, inclusiv baze de date i solu ii de securitate;

16
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
b) cheltuieli totale pentru achizi ionarea de aplica ii informatice – parte a proiectului -
pentru realizarea c rora este necesar parcurgerea urm toarelor etape: analiza
necesit ilor, dezvoltarea aplica iei, implementarea i testarea aplica iei.
F. Cheltuieli pentru formare profesional :
a) cheltuieli legate de formarea profesional a personalului care va utiliza produsele
software implementate;
b) cheltuieli legate de formarea profesional a personalului care va asigura mentenan a
solu iei dac acesta este angajat al beneficiarului.
G. Cheltuieli cu servicii de auditare final a proiectului, în conformitate cu prevederile
din prezentul Ghid.
H. Cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, în conformitate cu prevederile din
prezentul Ghid.

NOT : În cadrul cheltuielilor de informare i publicitate nu vor fi decontate decât:

Nr. Activitatea de informare i publicitate


(1) Anun /comunicat de pres privind începerea proiectului - obligatoriu
(2) Anun /comunicat de pres la finalizarea proiectului- obligatoriu
(3) Editarea sau afi area de materiale promo ionale
- pliante
- bro uri
- bannere
(4) Realizarea de afi e
(5) Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achizi ionate prin
proiect - obligatoriu
(6) Realizarea unui website care s con in :
o Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României i sigla
Instrumentelor Structurale în România postate pe site-ul
solicitantului- obligatoriu
o Un link c tre site-ul web al Instrumentelor Structurale în România,
www.fonduri-ue.ro postat pe site-ul solicitantului - obligatoriu

Aten ie! Nu vor fi finan ate acele cheltuieli de informare i publicitate care au ca scop
promovarea beneficiarului

17
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Aten ie! În cadrul cheltuileilor de informare i publicitate nu vor fi finan ate cheltuielile
legate de asigurarea publicit ii procedurilor de achizi ie sau achizi ie public ale
beneficiarului.
Aten ie! La decontarea cheltuielilor se vor lua în considerare contractele necesare pentru
implementarea proiectului, încheiate cu ter i, dac acestea sunt semnate dup deschiderea
prezentului apel de proiecte i dac au inclus o condi ie suspensiv (plata se face doar în
cazul semn rii contractului de finan are pentru fonduri nerambursabile).

7.2. Cheltuieli neeligibile

Nu sunt eligibile cheltuielile care nu se reg sesc la capitolul 7.1. În mod special, nu
sunt eligibile urm toarele categorii de cheltuieli:
- taxa pe valoarea ad ugat , precum i orice alte taxe;
- dobânda i alte comisioane aferente creditelor;
- achizi ia de echipamente second-hand;
- amenzi, penalit i i cheltuieli de judecat ;
- costurile pentru operarea investi iei;
- sumele rezultate din diferen ele de curs valutar;
- costuri de amortizare;
- contribu ia în natur ;
- cheltuieli de leasing

7.3. Condi ii generale i specifice de eligibilitate a cheltuielilor

O cheltuial efectuat de beneficiar poate fi considerat eligibil în cadrul POS CCE


dac îndepline te cumulativ urm toarele criterii, conform art. 2 al HG nr. 759/2007:
1) este efectiv pl tit dup data intr rii în vigoare a contractului de finan are semnat
între beneficiar i OIPSI i în cadrul perioadei de implementare a proiectului men ionat în
cuprinsul contractului de finan are;
2) prin excep ie de la punctul 1), în cadrul prezentei opera iuni cheltuielile men ionate
la Cap. 7.1A sunt eligibile dac sunt realizate anterior datei semn rii contractului de finan are
încheiat între beneficiar i OIPSI, dar dup data intr rii în vigoare a schemei de ajutor de
minimis.
18
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
3) este înso it de facturi, ordine de plat , etc. în conformitate cu prevederile
legisla iei na ionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie echivalent , pe
baza c rora cheltuielile s poat fi auditate i identificate;
4) este în conformitate cu prevederile Contractului de finan are încheiat de beneficiar
cu Ministerul Comunica iilor i Societ ii Informa ionale, în calitate de Organism
Intermediar, cu respectarea art. 54 alin. (5) i art. 60 din Regulamentul Consiliului nr.
1083/2006;
5) este conform cu prevederile legisla iei na ionale i comunitare
6) se încadreaz în lista categoriilor de cheltuieli eligibile prezentate anterior;
7) este în leg tur direct cu activit ile propuse în proiect i este necesar pentru
realizarea proiectului.

8. Modul de finan are a proiectului

8.1 Forma de finan are a proiectului


Ajutorul se acord sub form de finan are nerambursabil i se bazeaz pe urmatoarele
scheme de ajutor de stat/de minimis:
- schema de ajutor de stat regional pentru investi ii, Ordinul nr. 2229/2008 al ministrului
economiei i finan elor, cu modific rile i complet rile ulterioare;
- schema de ajutor de minimis, Ordinul nr. 2159/2008 al ministrului economiei i
finan elor, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Ajutorul de minimis nu se cumuleaza cu ajutorul de stat acordat în legatur cu
acelea i costuri eligibile, în cazul în care o astfel de cumulare ar avea drept rezultat o
intensitate a ajutorului care dep te intensitatea ajutorului stabilit pentru condi iile
speciale ale fiec rui caz de un regulament de scutire pe categorii sau de o decizie adoptat de
Comisie.
Ajutorul de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme de finan are se cumuleaz ,
conform declara iei pe propria r spundere a solicitantului, cu orice alte ajutoare de minimis
primite de acesta în anul fiscal de referin i în ultimii doi ani fiscali anteriori, fie din surse
de la bugetul de stat, fie din surse comunitare, conform Cererii de finan are, Formularul C -
Declara ia pe proprie r spundere, la prezentul Ghid.
Beneficiarul trebuie s respecte regula cumulului, precum i faptul c suma total a
ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul

19
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorit ilor locale, fie din surse comunitare, nu
dep te pragul de 200.000 Euro (100.000 de Euro pentru firmele care activeaz în
domeniul transporturilor rutiere, de m rfuri), echivalent în lei, la data acord rii ajutorului de
minimis.
În cazul în care, din declara ia solicitantului reiese c valoarea total a ajutoarelor de
minimis acordate unui agent economic pe o perioad de trei ani consecutivi, cumulat cu
valoarea aloc rii financiare acordate în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de
minimis, dep te echivalentul în lei a 200.000 euro (echivalentul în lei a 100.000 euro
pentru operatorii economici care activeaz în domeniul transporturilor rutiere), solicitantul nu
poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea frac ie din finan area
nerambursabil solicitat care nu dep te acest plafon.
La întocmirea bugetului, solicitantul va ine cont atât de condi iile în care cheltuielile
prev zute în proiect se încadreaz în categoria cheltuielilor eligibile, cât i de intensitatea
ajutorului de minimis men ionat , pentru a stabili contribu ia proprie i a determina
cuantumul maxim al finan rii nerambursabile pe care îl poate solicita.

8.2 Rata maxim nerambursabila5:


Rata maxim de co- Valoarea % cheltuieli
Schema finan are în func ie de maxim a eligibile din
Tip de
de zona în care se finan rii valoarea
cheltuial
finan are Tip de implementeaz nerambursabil eligibil a
întreprin proiectul e acordate (lei) proiectului
dere
Bucure ti
Celelalte
i jude ul
jude e
Ilfov
Ajutor de Investi ii Micro
stat
regional Mic 60% 70% 2.000.000
pentru Minim 75%
investi ii
Mijlocie 50% 60%
Instruire, Micro
Ajutor consultan ,
“de management Mic 70% Maxim
300.000
minimis” de proiect, 25%,
audit, Mijlocie

5
Calculat ca raport între valoarea finan rii nerambursabile acordate i valoarea total a costurilor eligibile,
pentru fiecare categorie de cheltuieli

20
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
informare i
publicitate

2.300.000

Observa ie: Pentru sectorul transporturi, indiferent de m rimea IMM-ului, rata de co-
finan are pentru capitolul de investi ii va fi de 40% pentru Bucure ti i jude ul Ilfov i de
50% pentru celelalte jude e.

8.3 M rimea finan rii acordate


Valoarea maxim a finan rii acordate: 2.300.000 LEI
Valoarea minim a finan rii acordate: 45.000 LEI

8.4 Acordarea prefinan rii

Solicitantul are posibilitatea de a opta pentru prefinan area cheltuielilor eligibile ale
proiectului.Valoarea total a prefinan rii este de maxim 35% din valoarea sprijinului
financiar nerambursabil aprobat iar solicitantul poate opta pentru prefinan are, o singur dat ,
indiferent de cuantumul acesteia la încheierea contractului de finan are .

a) Modul de acordare

În conformitate cu Regulamentele CE i legisla ia na ional este posibil acordarea pre-


finan rii. Pre-finan area se acord , conform prevederilor contractului de finan are, acelor
beneficiari care au optat pentru aceast facilitate.
Valoarea prefinan rii i graficul de rambursare se definitiveaz la semnarea contractului de
finan are.
Astfel, conform O.U.G. nr. 64/2009, prefinan area reprezint sumele transferate din bugetul
de stat sau din instrumente structurale (FEDR) c tre un beneficiar prin plat direct sau prin
plat indirect , în stadiul ini ial de implementare a proiectelor, în baza contractului de
finan are încheiat între beneficiar i Autoritatea de Management, în vederea asigur rii
derul rii corespunz toare a proiectelor.

21
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Sumele aferente prefinan rii vor fi transferate Beneficiarului, prin intermediul
Unit ii de plat a Autorit ii de Management.
Pentru proiectele care intr sub inciden a ajutorului de stat/de minimis, prefinan area
se acord în procent de maxim 35% din valoarea total a finan rii ce poate fi
acordat beneficiarului conform contractului de finan are. Prefinan area, cu încadrarea
în limita procentului mai sus men ionat, se poate acorda integral, în func ie de
previziunea fluxului de pl i aprobat prin contract i în baza unui instrument de
garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari
pentru suma aferenta prefinantarii solicitate numai în cazul proiectelor care intra sub
incidenta ajutorului de stat/de minimis.

Prefinan area pentru proiectele care intr sub inciden a ajutorului de stat/de minimis va fi
justificat , ulterior, de cheltuieli efectiv realizate conform prevederilor art. 78, alin 2 din
Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.

b) Modul de solicitare

Dup încheierea unui prim contract cu prestatorul de servicii/executantul de lucr ri/furnizorul


de echipamente, Beneficiarul care opteaz pentru aceast facilitate poate solicita acordarea
prefinan rii.
În vederea ob inerii prefinan rii, beneficiarul are obliga ia de a transmite Autorit ii de
Management urm toarele documente:
contractul de achizi ie (indiferent de valoare) încheiat între beneficiar i un operator
economic, care con ine cel pu in o cheltuial eligibil ;
cererea de prefinan are a beneficiarului, conform contractului de finan are încheiat
între AM i beneficiar (în formatul standard solicitat prin contract);
instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o
societate de asigurari pentru suma aferenta prefinantarii solicitate numai în cazul
proiectelor care intra sub incidenta ajutorului de stat/de minimis.

c) Utilizarea prefinan rii

22
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Suma aferent prefinan rii se acord beneficiarilor proiectelor finan ate în cadrul POS-CCE,
în condi iile prev zute de O.U.G. nr. 64/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare i de
Normele de aplicare a acesteia i poate fi utilizat pentru plata cheltuielilor proiectului.

d) Recuperarea prefinan rii


Conform Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009, suma acordat unui beneficiar sub
forma prefinan rii se recupereaz progresiv, prin aplicarea unui procent din valoarea fiec rei
cereri de rambursare întocmite de beneficiari, stabilit prin contract dup cum urmeaz :
1. Recuperarea prefinan rii se efectueaz începând cu prima cerere de rambursare prin
deducerea a cel pu in 30% din valoarea fiec rei cererii de rambursare intermediare,
conform graficului de rambursare a cheltuielilor din prezentul contract (tabelul nr.4),
astfel încât suma aferent prefinan rii s se recupereze integral înainte de ultima cerere
de rambursare; în consecin , prefinan area nu se poate acorda în cazul contractelor care
prevad o singur cerere de rambursare;
2. Prin excep ie de la pct. 1 procentul de deducere poate fi mai mic de 30% în cazurile în
care cuantumul prefinan rii r mase de recuperat reprezint mai pu in de 30% din
valoarea cererii de rambursare respective.
3. Prefinan area acordat se restituie de c tre Beneficiar dac nicio cerere de rambursare,
care s justifice achizi ia de bunuri ori servicii sau execu ia de lucr ri, nu a fost depus de
acesta în termen de maxim 4 luni de la data primirii prefinan rii.
4. Dac prefinan area nu poate fi recuperat integral pâna la ultima cerere de rambursare, ca
urmare a diminu rii valorii eligibile, diferen a de prefinan are se va restitui de c tre
Beneficiar în contul AM, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la
notificarea transmis acestuia.
5. Garan ia bancar /Instrumentul de garantare se elibereaz dup recuperarea integral a
prefinan rii acordate.

8.5 Asigurarea cofinan rii i a cheltuielilor neeligibile


Beneficiarii vor avea obliga ia de a asigura:
co-finan area din cadrul cheltuielilor eligibile ale proiectului;
sume pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului;

23
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
sumele necesare pentru finan area tuturor cheltuielilor pân la rambursarea sumelor
solicitate, astfel încât s se asigure implementarea optim a proiectului.
Dovada asigur rii cofinan rii va fi realizat de c tre beneficiari astfel:
În cazul în care contribu ia eligibil proprie a beneficiairului este mai mare sau egal
cu 420.000 lei, prin prezentarea la data depunerii cererii de finan are a unei scrisori de
confort angajante emis de banc / institu ii financiare. Valoarea minim pentru care se emite
scrisoare de confort angajant trebuie s fie egal cu contribu ia eligibil proprie a
beneficiarului.
În cazul în care contribu ia eligibil proprie a beneficiarului este mai mic decât
420.000 lei, acesta va indica în Declara ia de angajament sursele de cofinan are proprii i va
prezenta documente justificative (extrase de cont, depozite bancare etc) la faza de
contractare.

9. Completarea Cererii de finan are i transmiterea aplica iei


9.1. Completarea Cererii de Finan are
Formularul standard al Cererii de finan are este prezentat în Anexa 1 la Ghidul
Solicitantului.

Completarea Cererii de finan are, inclusiv a anexelor (modele standard prev zute prin
prezentul Ghid), se va face conform instruc iunilor de completare i va urm ri întocmai
modelul standard.

Aten ie! Modificarea modelului standard poate conduce la respingerea Cererii de


finan are pe motiv de neconformitate administrativ .
La cererea de finan are pot fi anexate i alte documente decât cele solicitate prin prezentul
Ghid dac solicitantul le consider utile pentru justificarea i argumentarea proiectului
propus spre finan are.

Cererile de finan are trebuie s fie tehnoredactate în limba român , utilizând formatul:
font Times New Roman, dimensiune font 12, spa iere la un rând i jum tate. Nu sunt
acceptate cereri de finan are completate de mân .

Dosarul Cererii de finan are va cuprinde, în mod obligatoriu, un opis (modelul este anexat
prezentului Ghid). Pagina opis va fi pagina cu num rul 0 a Cererii de finan are.
24
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Dup completarea Cererii de finan are într-un exemplar, aceasta se numeroteaz de la
pagina „0” (pagina opis) la pagina „n” (unde pagina „n” va reprezenta pagina con inând
pct. 5 din formularul standard al Cererii de finan are, respectiv certificarea cererii), în
col ul din dreapta jos al paginii. Fiecare pagin a Cererii de finan are se tampileaz i se
semneaz de c tre reprezentantul legal al solicitantului sau de c tre persoana
împuternicit în acest sens de acesta. tampila i semn tura din josul fiec rei pagini
trebuie s fie separate de tampila i semn tura ce sunt necesare pe o pagin (exemplu:
declara ia de angajament). Numerotarea paginilor va continua de la „n+1” pentru anexele
ata ate cererii de finan are. Numerotarea paginilor se va face cu pixul sau cu cerneal care
nu poate fi tears . Acest exemplar din cererea de finan are, semnat i tampilat conform
cerin elor, reprezint originalul cererii.

Solicitantul trebuie s lege toate paginile din dosar, astfel încât s nu permit deta area
i/sau înlocuirea documentelor;

Solicitantul va face 2 (dou ) copii simple ale originalului, care se vor depune împreun cu
originalul

Exemplarul original va avea înscris pe copert men iunea „ORIGINAL” iar


exemplarele copie vor avea înscris men iunea „COPIE” .

Fiecare dosar se va introduce într-un plic închis (3 plicuri). Pe plicul în care se afl
originalul se va scrie ORIGINAL, numele proiectului i al solicitantului. Pe plicurile în care
se afl COPIILE se va scrie: „COPIE”, numele proiectului i al solicitantului.

Aceste 3 plicuri se vor introduce toate într-un plic (pachet) închis. Pe acest plic
(pachet) ce cuprinde întreaga documenta ie se înscriu urm toarele date:
- codul apelului de proiecte: POSCCE-A3-O3.3.2. apel 2
- denumirea destinatarului: OIPSI - Organismul Intermediar pentru Promovarea
Societ ii Informa ionale.
- Denumirea expeditorului: institu ia solicitant i adresa ei.
- titlul proiectului i num rul de înregistrare electronic a proiectului.

Pentru acele documente originale care, conform legii, r mân în posesia solicitantului
(ex: bilan contabil vizat de administra ia financiar ), copiile trebuie s fie tampilate de
solicitant cu men iunea „Conform cu originalul” i semnate de c tre reprezentantul legal al
solicitantului.

25
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

9.2 Transmiterea

Transmiterea unei cereri de finan are reprezint un angajament oficial al solicitantului


conform c ruia toate detaliile proiectului sunt corecte i reale. Totodat , reprezint o
confirmare a faptului c , dac finan area se acord , solicitantul se angajeaz s
implementeze proiectul în condi iile descrise în Cererea de finan are i în concordan
cu condi iile stipulate în Contractul de finan are. Prin depunerea proiectului,
solicitantul accept modelul de contract ata at prezentului ghid precum i termenii i
condi iile din prezentul ghid.

Modalitatea de depunere a propunerilor de proiecte este urm toarea:

1. Solicitantul va completa i va transmite on-line cererea de finan are, la care va ata a


toate documentele solicitate în prezentul ghid. Toate documentele trebuie s fie în
formatul ini ial editabil (.doc, .docx, .pdf sau .xls sau în alt format precizat pe site), cu
excep ia celor eliberate de alte autorit i publice i care nu sunt disponibile decât în
format fizic, care vor fi scanate i transmise în format .pdf, la o rezolu ie de 300 dpi.
Pentru a permite verificarea corectitudinii calculelor, toate tabelele referitoare la
devizul estimativ trebuie s fie neprotejate la editare. Aplica ia software prin care se
va face înregistrarea i transmiterea cererii de finan are va fi disponibil pe pagina
web a MCSI - OIPSI la adresa http://fonduri.mcsi.ro, începând cu ora 9.00 a primei
zile de înregistrare i pân la ora 14.00 a ultimei zile de înregistrare.

Aten ie! Pentru a fi posibil înregistrarea online, este necesar ca proiectul s fie transmis
electronic în intervalul de timp men ionat, nu doar s se înceap înregistrarea acestuia.

2. În termen de maxim 5 zile lucr toare dup înregistrarea on-line, solicitan ii trebuie s
depun dosarul la sediul MCSI cu respectarea detaliilor cuprinse în prezentul ghid.
Indiferent de modalitatea de transmitere (personal, prin po sau curier), dosarul
trebuie s fie primit i înregistrat la registratura MCSI cel mai târziu în a cincea zi
lucr toare de la înregistrarea on-line. mâne în responsabilitatea solicitantului s

26
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
se asigure c dosarul se înregistreaz la registratura MCSI în timp util, conform
orarului de lucru: Luni-Joi orele 8,30-17,00, iar Vineri orele 8,30-14,30.

3. Nedepunerea dosarului de solicitare în termenul men ionat la punctul anterior atrage


dec derea solicitantului din dreptul de a utiliza num rul de înregistrare, fiind necesar
reînregistrarea în sistem.

Aten ie! Cererile înscrise electronic pân la data de 31 ianuarie 2012 vor prezenta bilan ul
anual pe 2010, iar cele înregistrate începând cu data de 1 februarie 2012 vor prezenta
obligatoriu bilan ul anului 2011.

Adresa la care se depune proiectul este Ministerul Comunica iilor i Societ ii


Informa ionale, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale,
Bulevardul Libert ii nr. 14, sector 5, Bucure ti, Cod 050706, la Registratura Ministerului în
intervalul de timp specificat.
Dac proiectul îndepline te criteriile de transmitere solicitate, eliminatorii, fiecare
proiect va primi un cod unic de înregistrare (SMIS), la care se va face referire în toat
coresponden a ulterioar i prin care se poate identifica în mod unic proiectul.

10. Evaluarea i selec ia proiectelor

Înregistrarea propunerilor de proiecte se face continuu, de la data lans rii apelului


de proiecte. Procesul de evaluare i selec ie a proiectelor se va realiza în mod continuu,
imediat dup primirea aplica iilor la sediul MCSI. Acordarea finan rii se face
continuu, pe baza deciziei Comitetului de Selec ie, în limita acoperirii aloc rii
financiare a prezentului apel.

Procesul de evaluare i selec ie a propunerii de proiect se va derula în 4 etape


1. Verificarea criteriilor de transmitere
2. Verificarea administrativ i a eligibilit ii
3. Evaluarea tehnico-economic
4. Selec ia proiectelor

27
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

10.1. Verificarea criteriilor de transmitere


Criteriile de transmitere a cererii de finan are i anexelor acesteia ce urmeaz a se
verifica sunt men ionate în Anexa ce con ine grila de verificare a conformit ii administrative
i a eligibilit ii. Notarea criteriilor se face cu „Da” sau „Nu”. Pentru a trece la urm toarea
faz de verificare, proiectul trebuie s primeasc „Da” la toate criteriile.
În cazul în care aceste cerin e nu sunt respectate, solicitantul va primi o scrisoare de
respingere. Dosarul proiectului va fi transmis înapoi c tre solicitant f a fi deschis (cu
excep ia cazului în care datele înscrise pe plic nu sunt suficiente pentru încadrarea
coresponden ei în apelul de proiecte deschis), înso it de o scrisoare de respingere.
În cazul în care aplica ia întrune te criteriile de transmitere solicitate, aceasta va fi
înregistrat în SMIS i i se va transmite solicitantului o scrisoare de notificare de primire a
aplica iei, prin care i se va comunica codul unic de înregistrare în SMIS.

Aten ie! Cererile înscrise electronic pân la data de 31 ianuarie 2012 vor prezenta bilan ul
anual pe 2010, iar cele înregistrate începând cu data de 1 februarie 2012 vor prezenta
obligatoriu bilan ul anului 2011.

10.2. Verificarea administrativ i a eligibilit ii


Sunt verificate doar proiectele admise în urma verific rii criteriilor de transmitere

Regulile de verificare administrativ i a eligibilit ii:


Verificarea aplica iilor se face în ordinea primirii i începe de la data depunerii
propunerilor de proiect.
În cazul în care lipsesc mai mult de trei documente, proiectul se respinge automat, iar
solicitantului i se trimite o scrisoare de notificare prin fax sau prin po (în cazul în care
solicitantul nu furnizeaz un nr. de fax) prin care i se comunic respingerea, cu precizarea
motivelor respingerii. De asemenea, în cazul în care Cererea de Finan are lipse te, proiectul
se respinge automat, iar solicitantului i se trimite o scrisoare de notificare prin care i se
comunic respingerea cu precizarea motivelor respingerii.

28
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Criteriile de verificare administrativ i a eligibilit ii sunt men ionate în Anexa 7.
Primele 3 criterii din gril sunt eliminatorii (dac oricare dintre acestea prime te „NU”,
proiectul este respins automat).
Pentru urm toarele criterii din Gril se pot solicita documente/informa ii/clarific ri
suplimentare fa de cele depuse. OIPSI va transmite o scrisoare de solicitare de
documente/clarific ri/informa ii prin fax sau prin po (în cazul în care în proiect nu este
trecut nici un num r de fax) solicitantului, cu confirmare de primire din partea solicitantului.
Dovada transmiterii scrisorii o reprezint : confirmarea tip rit de faxul OIPSI dup
transmiterea scrisorii prin fax; confirmarea de primire po tal , în cazul în care scrisoarea se
transmite prin po .
Aten ie! Clarific rile furnizate de solicitant nu pot modifica informa iile din
cererea de finan are. Prin modificarea cererii de finan are se în elege modificarea ideii
de proiect, a devizului estimativ sau a solu iei tehnice. Oricare din modific rile
men ionate conduce la respingerea imediat , indiferent de etapa de evaluare în care se
afl proiectul.
În cazul în care r spunsul solicitantului este incomplet sau neclar este posibil o
singur revenire, transmis conform preciz rilor de mai sus.
Dac în 5 zile lucr toare de la primirea scrisorii/faxului solicitantul nu r spunde
întreb rilor, proiectul este respins. mâne în responsabilitatea solicitantului s se asigure
r spunsul este înregistrat de OIPSI în timp util.
Pentru a fi admis la faza urm toare, propunerea trebuie s primeasc Da la toate
criteriile. În caz contrar, propunerea este respins i solicitantului i se trimite o scrisoare de
notificare prin care i se comunic respingerea, cu precizarea motivelor respingerii.
În cazul respingerii aplica iei, solicitantul poate retransmite dosarul cererii de
finan are corectat/completat, cu reluarea întregului proces, în m sura în care apelul este înc
deschis.
Proiectele care au trecut de etapa verific rii administrative i a eligibilit ii vor fi
transmise exper ilor evaluatori în ordinea num rului de înregistrare on-line al proiectului.

Aten ie! Pe parcursul verific rii administrative i verific rii eligibilit ii nu se examineaz
dac activit ile propuse în cadrul proiectului sunt logice sau coerente din punct de vedere
tehnic sau economic.

29
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

10.3. Evaluarea tehnico-economic


Sunt evaluate doar propunerile de proiecte admise în urma verific rii administrative i
a eligibilit ii.
Evaluarea fiec rui proiect se realizeaz de c tre exper i evaluatori pe baza criteriilor
prezentate în Grila de evaluare tehnico-economic .
În cazul în care, pe durata parcurgerii etapei de evaluare tehnico-economic se
constat c sunt necesare documente/clarific ri/informa ii suplimentare, OIPSI va transmite o
scrisoare de solicitare de documente/clarific ri/informa ii prin fax sau prin po (în cazul în
care în proiect nu este trecut nici un nr. de fax), solicitantului. Dovada transmiterii scrisorii o
reprezint : confirmarea tip rit de faxul OIPSI dup transmiterea scrisorii prin fax;
confirmarea de primire po tal , în cazul în care scrisoarea se transmite prin po .

Aten ie! Clarific rile furnizate de solicitant nu pot modifica informa iile din
cererea de finan are. Prin modificarea cererii de finan are se în elege modificarea ideii
de proiect, a devizului estimativ sau a solu iei tehnice. Oricare din modific rile
men ionate conduce la respingerea imediat , indiferent de etapa de evaluare în care se
afl proiectul.
În cazul în care r spunsul solicitantului este incomplet sau neclar este posibil o
singur revenire, transmis conform preciz rilor de mai sus.
Dac în 5 zile lucr toare de la primirea scrisorii/faxului solicitantul nu r spunde
întreb rilor, proiectul este respins. mâne în responsabilitatea solicitantului s se asigure
r spunsul este înregistrat de OIPSI în timp util.
Dupa evaluare, toate proiectele vor fi transmise Comitetului de Selec ie.

10.4. Selec ia
Comitetul de selec ie va analiza periodic, ori de câte ori este necesar, rapoartele de
evaluare i va întocmi lista cu proiecte ce întrunesc condi iile spre a fi finan ate (în ordinea
numerelor de înregistrare on-line), pân la concuren a cu bugetul apelului. Condi ia de
finan are a proiectului este aceea ca punctajul ob inut s fie de minim 50 puncte (punctaj
minim de calitate), f ob inerea valorii de 0 puncte pentru oricare din subcriteriile/criteriile
din grila de evaluare tehnico-economic (situa ie ce presupune descalificarea respingerea
proiectului).
30
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Decizia de finan are este luat de c tre Comitetul de Selec ie pe baza rezultatelor
evaluarii tehnico-economice, care poate decide s :
- aprobe proiectul f modificarea con inutului i condi iilor definite în cererea
de finan are i anexele acesteia;
- aprobe proiectul cu reducerea costurilor eligibile totale; aceasta se întâmpl
când una sau mai multe cheltuieli sunt încadrate gre it ca eligibile sau chiar dac sunt
eligibile nu sunt justificate sau sunt supradimensionate, dimensiunea cofinan rii solicitate
sau rata de cofinan are solicitat nu se încadreaz în limitele specificate pentru acest apel,
îns din punct de vedere tehnic proiectul este viabil. Reducerea costurilor eligibile totale
poate avea loc i în urma verific rii respect rii regulii „De minimis”, prin eliminarea întregii
sume aferente ajutorului “De minimis”, în cazul în care valoarea total acordat pe acest tip
de ajutor dep te plafonul. În acest caz solicitantul poate sa accepte implementarea
proiectului în întregime sau s renun e la solicitarea finan rii;
- resping proiectul
- poate solicita reevaluarea proiectului.
Proiectele se finan eaz în ordinea num rului de înregistrare on-line a proiectului.
În cadrul proiectelor evaluate, evaluatorii tehnico-economici au competen a s declare
anumite cheltuieli neeligibile sau c anumite cheltuieli sunt nejustificate în cazul în care
acestea:
nu sunt aferente activit ii economice specifice proiectului;
nu sunt respectate prevederile Ordinului nr. 724/2008
sunt supradimensionate fa de nivelul pie ei sau fa de activit ile proiectului;
nu au leg tur direct cu proiectul depus etc.
Pentru proiectele care se depun în cadrul cererii de proiecte deschis în prezent, OIPSI
recomand Solicitan ilor s ia în considerare, pentru toat perioada de implementare a
proiectului, implica iile financiare ale evolu iei principalilor indicatori macro-economici i
realizeze bugete cât mai realiste.

ATEN IE!
În situa iile în care anumite activit i cuprinse în proiect, care vor fi considerate ca
neeligibile de c tre evaluatori, influen eaz direct îndeplinirea indicatorilor de
realizare/rezultat asuma i prin Cererea de finan are, realizarea acestor activit i

31
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
mâne obligatorie pentru implementarea proiectului i va fi suportat integral prin
cheltuiala proprie a solicitantului.

În urma selec iei proiectelor, OIPSI va întocmi lista proiectelor aprobate pentru finan are care
va fi transmis spre avizare Autorit ii de Management.

Lista proiectelor aprobate va fi publicat pe site-ul http://fonduri.mcsi.ro

Solicitan ii vor fi informa i asupra rezultatului selec iei i au la dispozi ie 5 zile s accepte
sau s conteste decizia.
Contesta iile vor fi transmise prin fax (la num rul de la care a fost primit scrisoarea de
respingere/aprobare) sau pot fi depuse la registratura MCSI în termen de 5 zile lucr toare de
la primirea scrisorii de respingere sau scrisorii/aprobare (în cazul reducerii cheltuielilor).
Contesta iile trebuie s fie în form scris i se pot referi doar la motiva iile incluse în
scrisoarea trimis de OIPSI. OIPSI va solu iona contesta iile i va trimite r spunsul în scris
tre contestatar.
În cazul în care solicitantul nu respect termenele men ionate mai sus, acesta poate fi
dec zut din drepturi, iar OIPSI poate decide finan area urm torului proiect de pe list .

11. Contractarea
11.1 Semnarea contractului

Solicitan ii ale c ror proiecte au fost selectate pentru finan are vor primi contractul de
finan are, în vederea complet rii acestuia cu informa iile solicitate. Varianta orientativ este
prezentat în Anexa 16 la prezentul Ghid. OIPSI î i rezerv dreptul de a opera modific ri la
formatul contractului de finan are pân la data semn rii acestuia. Forma de contract de
finan are transmis de OIPSI solicitantului nu poate fi modificat de c tre acesta, cu excep ia
datelor de identificare ale solicitantului i ale proiectului în cazul în care sunt completate
eronat.
Solicitan ii au la dispozi ie 20 zile calendaristice pentru a semna i a retransmite
contractul c tre OIPSI, în 3 exemplare originale, înso it de documente solicitate prin
scrisoarea de înaintare.
Documentele solicitate la contractare sunt urmatoarele:
32
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Lista documentelor necesare la semnarea contractului de finan are.
Nr. Documente verificate Obs.
crt.
1. Certificatul de atestare fiscal privind debitele restante la bugetul de stat
2. Certificatul de atestare fiscal privind debitele restante la bugetul local la zi
(în cazul în care proiectul se implementeaz în mai multe loca ii, trebuie
depus Certificatul de atestare fiscal privind debitele restante la bugetul
local pentru fiecare loca ie).
3. Cazierul fiscal al reprezentantului legal
4. Cazierul judiciar al reprezentantului legal
5. Reconfirmarea scrisorii de confort pentru solicitan ii care apeleaz la
împrumuturi bancare
6. Copia actului de identitate al reprezentantului legal
7 Pentru proiectele la care contributia eligibila proprie a beneficiarului este
mai mica de 420.000 lei se vor prezenta documente justificative (extrase de
cont, depozite bancare etc.)

Documentele se vor expedia prin po cu confirmare de primire, curier, sau depuse


de un reprezentant al solicitantului, la sediul Ministerului Comunica iilor i Societ ii
Informa ionale, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale, din
Bulevardul Libert ii nr. 14, sector 5, Bucure ti, cod 050706, la Registratur . În scopul
urgent rii procedurii de contractare, se poate decide invitarea solicitantului în vederea
semn rii contractelor la sediul OIPSI.
În cazul în care solicitantul nu r spunde în termenul de 20 zile, OIPSI poate decide
retragerea finan rii pentru acesta i finan area urm torului proiect de pe list .
Contractul de finan are va fi semnat de OIPSI, iar un exemplar va fi trimis
beneficiarului.

Aten ie! Cererea de finan are depus de solicitant, cu eventualele modific ri i complet ri
efectuate pe parcursul procedurii de evaluare, selec ie, contractare, devine obligatorie
pentru beneficiar, fiind anex la contractul de finan are, deci parte integrant a acestuia.

33
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

11.2. Modificarea contractului de finan are


Modificarea Contractului de finan are nu poate s vizeze o modificare substan ial a
proiectului.
Modificarea Contractului de finan are se poate face în urm toarele condi ii:
în urma unei notific ri (f a fi nevoie de act adi ional)
o Notificare a beneficiarului: Schimbarea adresei, sediului social, contului de
trezorerie/bancar, a contului sau a b ncii creditoare, înlocuirea
reprezentantului legal, a managerului de proiect, a unui/unor membru/membri
ai echipei de management, a persoanei de contact sau a persoanei responsabile
cu opera iunile financiare – pentru beneficiar
o Notificare a OIPSI: Modific ri determinate de schimb ri în legisla ia na ional
i european
o Alte notific ri prev zute în contractul de finan are încheiat.

în urma unei solicit ri a beneficiarului de modificare, aprobat de OIPSI (f a


fi nevoie de act adi ional)
o Varia ii între liniile din cadrul aceleia i categorii de cheltuieli din devizul
estimativ pân în limita a 10% din valoarea liniei din care se face modificarea,
a se majora valoarea total eligibil angajat prin contract, cu respectarea
prevederilor apelului de proiecte;
o Modificarea calendarului de implementare, f modificarea termenului final
de implementare i a termenului la care va fi depus Cererea de Rambursare
final
o Modificarea devizului estimativ al proiectului în urma deducerii unor
cheltuieli din cererile de rambursare, ca fiind neeligibile
o Modificarea graficului Cererilor de rambursare/cererilor de prefinan are, f
modificarea termenului de depunere a ultimei Cereri de rambursare
o Orice alte modific ri stabilite prin contractul de finan are încheiat.

prin act adi ional, semnat în acelea i condi ii ca i Contractul de Finan are
(urmare a unei Notific ri justificate din partea beneficiarului i a Notific rii de
aprobare a OIPSI)
34
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
o Modificarea calendarului de implementare, cu depa irea termenului final i a
termenului la care va fi depus Cererea de Rambursare final (f îns a se
dep i perioada maxim de implementare de 24 de luni prev zut în prezentul
Ghid)
o Orice alte modific ri justificate care nu se încadreaz în situa iile descrise
anterior i care nu sunt considerate modific ri substan iale ale proiectului.
Modific rile substan iale la un proiect sunt acelea care:
o afecteaz major natura i condi iile de implementare sau
o ofer unui ter un avantaj necuvenit sau
o rezult dintr-o schimbare a naturii propriet ii unui articol de infrastructur , o
încetare sau schimbare în localizare a investi iei sau încetarea unei activitati de
produc ie (dup caz, unde se aplic ).

Principiile generale care stau la baza modific rii contractului de finan are sunt
urm toarele:
- Modific rile contractului pot fi efectuate numai în cadrul perioadei de valabilitate;
- Cererea unui beneficiar de modificare a contractului prin act adi ional nu va fi
acceptat în mod automat de c tre OIPSI, ci trebuie s existe motive întemeiate pentru
aceast modificare. OIPSI examineaz motivele date i respinge cererile care prezint
justific ri nefundamentate sau care nu respect prevederile ghidului i/sau a legisla iei
nationale i comunitare relevante;
- Modific rile solicitate la contractul de finan are nu vor afecta func ionalitatea i
viabilitatea economic a proiectului i vor respecta criteriile de eligibilitate i selec ie;
- Un act adi ional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimb ri în contract
care ar pune în discu ie decizia de acordare a finan rii nerambursabile (ca de exemplu
condi ii care au dus la ob inerea punctajului din Grila de evaluare) sau ar fi contrare
principiului tratamentului egal al solicitan ilor. Suma maxim a finan rii nerambursabile
men ionat în contract nu poate fi majorat ;
În func ie de rezultatul monitoriz rii proiectului, OIPSI poate ini ia procedurile de
semnare a unui act adi ional.
Beneficiarul are obliga ia s informeze OIPSI în privin a problemelor, deficien elor i
neregulilor ap rute pe parcursul execut rii proiectului, conform prevederilor i termenelor
din contractul de finan are. Beneficiarul trebuie s informeze, f întârziere, OIPSI despre
orice situa ie care poate determina încetarea sau întârzierea execut rii contractului.
35
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

12. Implementarea
Condi iile de implementare sunt în strict conformitate cu prevederile contractului de
finan are.

12.1 Achizi ii
În procesul achizi iilor de bunuri/servicii/lucr ri în vederea implement rii
proiectului, este obligatorie respectarea legisla iei na ionale în domeniul achizi iilor publice
sau a normelor simplificate de achizi ii prevazute in anexa la contractul de finan are) inând
cont în special de respectarea principiului rezonabilit ii pre urilor (cf. art.5, litera d) din
OUG 66/2011).

Aten ie! Nerespectarea procedurilor de realizare a achizi iilor sau a rezonabilit ii


pre urilor cuprinse în contractele de achizi ii de bunuri/servicii/lucr ri atrage
neeligibilitatea cheltuielilor aferente achizi iei de servicii, sau produse în cadrul
proiectelor co-finan ate prin Programul Opera ional Sectorial Cre terea
Competitivit ii Economice - POS CCE .
Orice achizi ie realizat în cadrul proiectului trebuie s respecte principiul neutralit ii
tehnologice (nu trebuie favorizat o anumit tehnologie sau marc ).
În cazul în care se constat înc lcarea prevederilor legale, cheltuielile aferente pl ii
bunurilor/serviciilor/lucr rilor astfel achizi ionate vor fi considerate neeligibile i nu vor fi
rambursate.
Condi ia de livrare acceptat pentru bunurile achizi ionate în cadrul proiectului este
Ex-Works (Incoterms 2000).
În procesul de achizi ii se vor respecta, de asemenea prevederile Art. 13-15 din OUG
nr. 66/2011.

12.2 Rambursarea cheltuielilor


Rambursarea cheltuielilor se face în conformitate cu prevederile contractului de
finan are i cu graficul de rambursare a cheltuielilor.
Pentru rambursarea cheltuielilor efectuate de c tre beneficiar, acesta va transmite una
sau mai multe cereri de rambursare împreun cu documentele justificative i rapoartele de
progres la OIPSI, conform graficului de rambursare din contractul de finan are.

36
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Num rul total de cereri de rambursare este de maximum 3 (pentru proiectele care se
implementeaz în maximum 12 luni) i maximum 5 (pentru proiectele care se implementeaz
într-o perioad cuprins între 12 i 24 luni). Prima cerere de rambursare se depune în
maximum 5 (cinci) luni de la data semn rii contractului de finan are, cu excep ia cazurilor
temeinic justificate.

Aten ie! Toate pl ile aferente proiectului, solicitate pentru rambursare, trebuie s fie
efectuate în perioada de implementare; excep ie fac cazurile în care contractul de achizi ie
prevede un termen de plat de maximum 90 zile de la data factur rii, cu recep ia i livrarea
în perioada de implementare.

La data depunerii ultimei cereri de rambursare, proiectul trebuie s fie finalizat. Se


consider c proiectul este finalizat dac este func ional i sunt indeplinite obiectivele
proiectului stabilite prin contractul de finan are. Valoarea cheltuielilor solicitate în ultima
cerere de rambursare trebuie s reprezinte minimum 15% din valoarea finan rii
nerambursabile.
Beneficiarii tuturor proiectelor care ob in finan are sunt obliga i s solicite, la
finalizarea proiectului, auditarea financiar i tehnica a acestuia realizat de un auditor(i)
extern(i).

Aten ie! La ultima cerere de rambursare se va verifica respectarea plafoanelor pentru


fiecare categorie de cheltuieli (investi ii, consultan , instruire), men ionate la Cap. 8.2 din
prezentul Ghid..

OIPSI va verifica dac cheltuielile efectuate sunt destinate exclusiv realiz rii
obiectivelor proiectului, dac sunt legale, înregistrate în contabilitate i justificate de
documente.

Beneficiarul va depune la OIPSI pentru rambursarea cheltuielilor eligibile


urm toarele documente (sau alte documente cu valoare probatorie echivalent ):
Cerere de rambursare – 4 exemplare;
Raport de progres;

37
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Copii certificate, ce vor con ine men iunea „conform cu originalul”, tampila
beneficiarului i semn tura reprezentantului legal al acestuia, dup urm toarele documente:
facturi, documente de plat , extrase bancare, alte documente justificative;
Pentru procedura de achizi ii: dovada publicit ii, criterii de selec ie sau documente
similare acestora (pentru beneficiarii care aplic normele interne de achizi ii) raport de
atribuire a contractului/contractelor;
Pentru informare i publicitate: anun uri, comunicate, etc;
Pentru achizi ii de bunuri: copie certificat NRCD, copie certificat dup procesul
verbal de predare-primire a bunurilor sau dup procesul verbal de punere în func iune (dup
caz);
Pentru prest ri servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise în cadrul
consultan ei, foi de prezen la cursuri, fi e de evaluare întocmite de c tre participan ii la
cursuri, statele de plat ale trainerilor (copii certificate);
La ultima cerere de rambursare, se vor ata a:
o raportul de audit (financiar i tehnic) realizat de un auditor(i) extern(i), care
certific faptul c proiectul este implementat în loca ia men ionat în contract,
este în stare de func ionare i c din punct de vedere tehnic i economic
respect obliga iile asumate prin contractul de finan are.
o copia contractului cu furnizorul/furnizorii solu iei care constituie obiectul
proiectului sau alte documente probante din care rezult asigurarea
mentenan ei proiectului pe o perioad de 36 de luni, dup finalizarea
acestuia.Alte documente relevante justificative.

OBSERVA II:
1. Contractul/contractele încheiate de beneficiar cu diver i furnizori pentru garan ia i
mentenan a aplica iei trebuie s asigure obligativitatea func ion rii permanente a
acesteia în perioada de post-implementare (3 ani dup implementarea proiectului, cu
excep ia perioadelor de mentenan planificate). Acest lucru va fi prev zut i în caietele
de sarcini întocmite pentru organizarea procedurii de achizi ie public a diverselor
componente ale aplica iei pentru care s-a solicitat finan area (hardware i software).

2. Contractul încheiat de beneficiar cu furnizorul solu iei electronice trebuie s prevad


achizi ionarea de c tre beneficiar a dreptului de utilizare/licen asupra aplica iei

38
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
software customizate pentru care se solicit finan are pentru o durat de timp cel pu in
egal cu perioada de sustenabilitate a proiectului sau a obligativit ii prelungirii
contractului, astfel încât s se asigure sustenabilitatea proiectului.

Facturile trebuie s men ioneze detaliat bunul achizi ionat, serviciul prestat sau
lucrarea efectuat , iar în cazul taxei de timbru verde, aceasta va fi pozi ie separat pe factur .
Pentru evitarea dublei finan ri, pe toate facturile originale se va men iona, sub semn tura
reprezentantului legal al beneficiarului POS CCE, Axa 3, denumirea proiectului, codul
SMIS - CSNR i num rul contractului de finan are.
Cererea de rambursare se poate depune, pentru fiecare achizi ie de bunuri, numai
dup punerea lor în func iune sau întocmirea procesului verbal de predare-primire, iar în
cazul prest rilor de servicii, dup acceptarea rezultatelor acestora de c tre beneficiar.
AM/OIPSI au dreptul de a solicita documente suplimentare pentru solu ionarea
eventualelor neclarit i.
Înainte de solicitarea ramburs rii, cheltuielile respective trebuie s fie efectuate i
pl tite. Data pl ii se consider data efectu rii transferului bancar din contul Beneficiarului în
contul furnizorului sau data înregistrat pe chitan a fiscal .
Cererea de rambursare trebuie s fie transmis conform graficului de rambursare
stabilit; nerespectarea acestuia poate duce la retragerea finan rii.
Rambursarea se va efectua de c tre Unitatea de Plat din cadrul AM POS CCE pe
baza cererii de rambursare înaintate de c tre Beneficiar la OIPSI, în termen de 10 zile de la
data la care beneficiarul a fost informat cu privire la suma autorizat la plat .
Verificarea cererilor de rambursare se face de c tre OIPSI iar autorizarea lor se face
în termen de maximum 80 zile de la data depunerii acestora. Beneficiarii vor fi informa i cu
privire la sumele autorizate la plat .
AM/OIPSI poate prelungi termenul, cu informarea în prealabil a beneficiarului, în
situa ii justificate legate de solicitarea de documente i clarific ri, precum i în situa ia
organiz rii unor misiuni de control anterioare autoriz rii pl ii.

13. Monitorizare i control


Beneficiarul are obliga ia s furnizeze orice informa ii de natur tehnic sau
financiar legate de Proiect solicitate de c tre Autoritatea de Management, Organismul
Intermediar, Autoritatea de Certificare i Plat , Autoritatea de Audit, Comisia European sau
39
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
orice alt organism abilitat s verifice sau s realizeze controlul/auditul/monitorizarea asupra
modului de implementare a proiectelor cofinan ate din instrumente structurale.
Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil distinct , folosind conturi analitice
distincte pentru Proiect.
Monitorizarea proiectelor se face de c tre OIPSI, în vederea urm ririi îndeplinirii
indicatorilor stabili i prin contract pentru m surarea ob inerii rezultatelor prev zute.
Monitorizarea const în urm rirea progresului fizic i procedural înregistrat în
implementarea proiectului i în colectarea i introducerea în SMIS (Sistemul Unic de
Management al Informa iilor) a tuturor informa iilor legate de proiect.

Aten ie! Beneficiarii trebuie s respecte indicatorii asuma i prin Cererea de finan are.
Neîndeplinirea acestor indicatori poate conduce la retragerea finan rii acordate,
propor ional cu gradul de neîndeplinire.

Procesul de monitorizare începe din momentul semn rii contractului de finan are i se
termin la 36 de luni dup finalizarea proiectului.
Beneficiarul trebuie s transmit OIPSI pe toata durata de implementare a proiectului
rapoarte trimestriale de progres, iar timp de 36 de luni dup finalizarea activit ilor
proiectului va transmite rapoarte anuale privind durabilitatea investi iei, rapoarte completate
în conformitate cu formatele standard prev zute în anexele contractului de finan are.
Pentru realizarea monitoriz rii fizice a proiectelor, OIPSI va desf ura urm toarele
activit i:
a) verificarea con inutului documentelor de raportare (rapoarte de progres trimestriale)
elaborate i transmise de c tre beneficiar (activit i desf urate/progresul fizic);
b) vizite de monitorizare care î i propun verificarea stadiului fizic al implement rii
proiectului la fa a locului/sediul beneficiarului (anun ate i ad-hoc).

a) Verificarea documentelor
Verific rile documentelor vor asigura c rapoartele de progres elaborate de c tre
beneficiar sunt complete i corecte, c respect formatul prev zut în Contractul de finan are,
proiectul este implementat în conformitate cu prevederile contractuale specifice. De
asemenea vor urm ri evolu ia în timp a indicatorilor stabili i prin Contractul de finan are,
realizarile fa de int propus , procent de realizare.
40
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

b) Vizita de monitorizare
Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la fa a locului realizarea fizic a unui
proiect, sistemul de management al proiectului i de a permite echipei de monitorizare s
colecteze unele date suplimentare fa de cele cuprinse în rapoartele de progres, în vederea
aprecierii valorii indicatorilor fa de intele propuse i a acurate ei informa iei furnizate de
beneficiar.
Vizita de monitorizare va urm ri:
- asigurarea faptului c proiectul progreseaz sub aspect de realizare fizic în
conformitate cu calendarul activit ilor inclus în contractul de finan are;
- identificarea posibilelor probleme cât mai curând cu putin i emiterea de sugestii
de îmbun ire a implement rii;
- identificarea elementelor de succes ale proiectului;
- asigurarea unei comunic ri strânse între beneficiari i OIPSI, care s conduc la o
bun colaborare în vederea implement rii cu succes a proiectului (realizarea tuturor
indicatorilor prev zu i în contract în perioada de timp prevazut )
Beneficiarul are obliga ia de a participa la vizit i de a furniza echipei de
monitorizare toate informa iile solicitate.

c) Control i audit
Autoritatea de Management a POS CCE, OIPSI i/sau alte structuri cu atribu ii de
control/verificare /audit a finan rilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua
misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, pe durata contractului de
finan are, cât i pân la expirarea termenului de 3 ani de la data închiderii oficiale a POS
CCE i 3 ani de la terminarea proiectului.
Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil distinct a proiectului i s asigure
înregistr ri contabile separate i transparente ale implement rii proiectului. Beneficiarul
trebuie s p streze toate înregistr rile/registrele timp de trei ani de la data închiderii oficiale a
POS CCE.
Beneficiarul are obliga ia de a p stra i de a pune la dispozi ia organismelor abilitate,
dup finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor
dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioad de 3 ani de la data închiderii oficiale

41
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
a POS CCE (în conformitate cu art.90, paragraful 1, litera a) din Regulamentul Comisiei
Europene nr. 1083/2006).
Beneficiarul are obliga ia s acorde dreptul de acces la locurile i spa iile unde se
implementeaz sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice,
precum i la toate documentele i fi ierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar
a proiectului. Documentele trebuie s fie u or accesibile i arhivate, astfel încât s permit
verificarea lor.
Beneficiarul are obliga ia s furnizeze orice informa ii de natur tehnic sau
financiar legate de proiect solicitate de c tre Autoritatea de Management, Organismul
Intermediar, Autoritatea de Plat /Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia European sau
orice alt organism abilitat s verifice sau s realizeze auditul asupra modului de implementare
a proiectelor cofinan ate din instrumente structurale. Beneficiarul are obliga ia de a asigura
disponibilitatea i prezen a personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga
durat a verific rilor.
În cazul neregulilor constatate, recuperarea debitului se realizeaz conform
prevederilor OG nr.12/2007.
Activit ile de monitorizare i control i audit sunt detaliate în modelul de contract de
finan are.

14. Informare i publicitate

Beneficiarul are obliga ia s asigure o vizibilitate i o promovare adecvat a obiectivelor, i


rezultatelor ob inute, în conformitate cu prevederile contractului de finan are, Manualului de
identitate vizual i cele din materialul intitulat „Instruc iuni pentru beneficiari” (pentru
consultare v rug m sa accesa i website-ul AMPOSCCE http://amposcce.minind.ro/).
Beneficiarul va descrie în cadrul rapoartelor de progres/cererile de rambursare toate
activit ile de informare i publicitate desf urate, aferente proiectului i va ata a la raport,
copii dup articolele de pres , fotografii ale loca iei proiectului din care s reias amplasarea
panourilor pentru afi are temporar / pl ci pentru amplasare permanent , fotografii ale
evenimentelor organizate în cadrul proiectului din care s reias respectarea cerin elor de
informare i publicitate etc, în func ie de tipul i activit ile proiectului.

42
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Pentru toate echipamentele achizi ionate prin proiect, beneficiarul trebuie s aplice la loc
vizibil, un autocolant în care s se men ioneze elementele prev zute în Manualul de
identitate vizual .
surile de informare i publicitate vor respecta prevederile Anexei aferente la contractul de
finan are. Nerespectarea obliga iilor privind informarea i publicitatea are drept consecin
efectuarea unor corec ii financiare, sistarea finan rii i recuperarea sumelor deja pl tite.

Reguli generale obligatorii:


(1) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activit ilor de informare i
publicitate în leg tur cu asisten a financiar nerambursabil ob inut prin POS CCE, în
conformitate cu cele declarate în cererea de finan are.
(2) Beneficiarul trebuie s se asigure c dup semnarea contractului de finan are urm toarele
date vor fi publicate, cel pu in o dat , într-un cotidian local: Sigla Uniunii Europene, sigla
Guvernului României, sigla „Instrumente Structurale 2007-2013”, titlul proiectului,
men iunea Programul Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice”, sloganul
„Investi ii pentru viitorul dumneavoastr ”, precum i men iunea „Proiect co-finan at prin
Fondul European de Dezvoltare Regional ”.
(3) Beneficiarul este obligat s utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate în
cadrul proiectelor finan ate prin Programul Opera ional “Cre terea Competitivit ii
Economice” sigla Guvernului României, sigla Uniunii Europene, înso ite de men iunea
„Proiect co-finan at prin Fondul European de Dezvoltare Regional ”. Prin produse de
comunicare se în elege: flutura i, pliante, bro uri, afi e, bannere, comunicate de pres ,
website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inser ii în presa scris , standuri expozi ionale,
autocolante, materiale promo ionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul
i rezultatele acestuia. Orice comunicat de pres referitor la proiectul finan at va fi transmis
spre publicare numai dup semnarea contractului de finan are.
(4) Publica iile tip rite care sunt realizate în cadrul proiectului trebuie s men ioneze
obligatoriu titlul programului/proiectului, precum i participarea Uniunii Europene prin
Programul Opera ional “Cre terea Competitivit ii Economice” pe prima i ultima copert .
(5) Publica iile trebuie s includ obligatoriu date de contact pentru ob inerea mai multor
informa ii la cerere de c tre cei interesa i.
(6) Website-urile beneficiarilor vor men iona participarea Uniunii Europene pe pagina
principal a acestora (adic homepage) i vor include pe pagina principal a acestora, în loc
43
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
vizibil, Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României i sigla Instrumentelor
Structurale în România precum i un link c tre site-ul web al Instrumentelor Structurale în
România, www.fonduri-ue.ro, înso it de textul: “Pentru informa ii detaliate despre celelalte
programe cofinan ate de Uniunea European , v invit m s vizita i www.fonduri-ue.ro”.
(textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro).
(7) În cazul achizi iilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant
care s con in urm toarele elemente informative obligatorii: sigla Guvernului i sigla
Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului / investi iei. Beneficiarii sunt
obliga i s asigure o informare transparent i corect a mass-media asupra proiectului
finan at prin POS CCE.
(8) La finalizarea proiectului, beneficiarul va publica o informare asupra proiectului i a
rezultatelor sale într-un ziar local. Informarea va include urm toarele elemente obligatorii:
Sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla „Instrumente Structurale 2007-
2013” elaborat de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, titlul
proiectului, men iunea Programul Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii
Economice”, sloganul „Investi ii pentru viitorul dumneavoastr ”, precum i men iunea
„Proiect co-finan at prin Fondul European de Dezvoltare Regional ”.

15. P strarea documentelor

Beneficiarul are obliga ia s p streze toat documenta ia legat de implementarea proiectului,


inclusiv inventarul asupra bunurilor dobândite prin finan are nerambursabil , precum i
documentele contabile privind activit ile i cheltuielile eligibile (inclusiv notele contabile ce
atesta înregistrarea în gestiunea beneficiarului a bunurilor i serviciilor achizi ionate în cadrul
proiectului) pentru o perioad de 5 ani de la data închiderii POS CCE. Toate aceste
documente trebuie p strate în bune condi ii i trebuie s fie accesibile spre consultare de c tre
persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile comunitare i na ionale în vigoare.

16. Gre eli frecvente


In etapa de verificare a conformit ii administrative i a eligibilit ii cererii de
finan are:
lipsa unor documente solicitate prin cererile de finan are
nerespectarea formatului standard i completarea par iala a documentelor solicitate
transmiterea cererii de finan are nesemnat , ne tampilat , nedatat
44
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
lipsa datelor de identificare pe plic (ex: numele solicitantului, titlul proiectului,
num rul de înregistrare on-line);
nedepunerea proiectelor în termen dup înregistrarea on-line
proiecte numai cu activit i neeligibile
valoarea finan rii solicitate pentru anumite categorii de cheltuieli nu se încadreaz
în plafoanele admise
solicitantul nu se încadreaz în categoria solicitan ilor eligibili;
nerespectarea neutralit ii tehnologice
In etapa de evaluare tehnic i financiar (punctaje sub punctajul minim admisibil):
Întocmirea gre it a devizului estimativ al proiectului (câmpuri în cadrul devizului
estimativ care nu sunt completate, calcule aritmetice gre ite, nu se face corect
încadrarea între cheltuieli eligibile i neeligibile sau între valoarea total a proiectului,
valoarea eligibil i valoarea finan rii solicitate);
Solicitantul nu dovede te capacitatea sa de asigurare a sustenabilit ii a proiectului.
Necunoa terea sau interpretarea incorect a unor elemente importante precum
achizi iile publice, ajutorul de stat, informarea i publicitatea
Supraestimarea costurilor eligibile fa de nivelul pie ei sau a necesarului
Lipsa justific rii pentru necesitatea solicit rii finan rii publice
Detalierea insuficient a obiectivului proiectului sau a nevoilor pe care le rezolv
Prezentarea neclar i chiar incoerent a activit ilor avute în vedere i a planului de
implementare a proiectului, cum ar fi succesiunea etapelor, durata fiec rei activit i
etc.
Lipsa corel rii între obiectivul proiectului, rezultatele i activit ile prev zute
Deviz estimativ necorelat cu activit ile
Proiectul nu contribuie la realizarea obiectivelor axei prioritare i ale domeniului
major de interven ie
Analiza financiar gre it efectuat i lipsa relevan ei rezultatelor acesteia

17. Informa ii suplimentare


Eventualele întreb ri pot fi trimise la:
email: fonduri@mcsi.ro
tel: 021 311 41 55
prin Po la adresa B-dul Libert ii 14, sector 5, Bucure ti
45
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

18. Opis la depunerea Cererii de finan are


Nr. Documente verificate Obs.
crt.
1. Cererea de Finan are6
2. Certificat de înregistrare la Registrul Comer ului, ata at în copie,
tampilat, certificat “Conform cu originalul” i semnat de
reprezentantul legal al solicitantului
3. Certificat constator în original, în termenul de valabilitate, emis de
Oficiul Registrului Comer ului de pe lâng Tribunalul unde î i are
sediul solicitantul, în care s se men ioneze: datele de identificare,
codul unic de înregistrare, reprezentan ii legali ai societ ii, domeniul
de activitate principal i domeniile de activitate secundare, situa ia
juridic a societ ii, precum i sediile secundare i punctele de lucru.
Loca iile implement rii proiectului trebuie s se reg seasc în
certificatul constatator
4. Declara ie privind încadrarea întreprinderii în categoria Anexa 2
întreprinderilor mici i mijlocii conform conform modelului standard,
semnat i tampilat
5. Declara ie privind calculul pentru întreprinderi partenere sau legate Anexa 3
completat conform modelului standard, semnat i tampilat – dac
este cazul
6. Actul de împuternicire al reprezentantului legal, ata at în original
sau copie legalizat (dac este cazul).
În cazul în care exist un act de împuternicire, toate documentele din
dosarul cererii de finan are trebuie completate i semnate de c tre
împuternicit
7. Hot rârea CA/AGA de aprobare a proiectului i a cheltuielilor
legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât i a cofinan rii
proprii (semnat de c tre to i ac ionarii). Trebuie men ionat
denumirea proiectului, în conformitate cu cea a proiectului înregistrat.
8. Scrisoare de confort angajant (conform anexei) din partea unei Anexa 15
nci / institu ii financiare în cazul în care contribu ia eligibil a
solicitantului este mai mare sau egal cu 420.000 lei. Valoarea
minim pentru care se emite scrisoarea de confort este egal cu
contribu ia eligibil proprie a solicitantului.
9. Declara ia de eligibilitate completat conform modelului standard, Anexa 4
semnat i tampilat
10. Declara ia de angajament completat conform modelul standard, Anexa 5

6
Dac lipse te Cererea de Finan are, r spunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”), iar proiectul este
respins f a solicita documente i informa ii suplimentare
46
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
semnat i tampilat
11. Planul de afaceri semnat i tampilat de solicitant Anexa 6
12. Matricea logic a proiectului, completat , semnat i tampilat de Anexa 9
solicitant
13. Bilan ul contabil pentru ultimul exerci iu financiar încheiat, inclusiv
Contul de Profit i Pierderi, înregistrat la institu ia abilitat , în copie,
tampilat, certificat “conform cu originalul” i semnat de solicitant
14. Bilan ul/bila urile contabil/e – pentru fiecare din firmele
partenere/legate - pentru ultimul exerci iu financiar încheiat, inclusiv
Contul de Profit i Pierderi, înregistrat la institu ia abilitat , în copie,
tampilat, certificat “conform cu originalul” i semnat de solicitant

Aten ie! Cererile înscrise electronic pân la data de 31 ianuarie


2012 vor prezenta bilan ul anual pe 2010, iar cele înregistrate
începând cu data de 1 februarie 2012 vor prezenta obligatoriu
bilan ul anului 2011.
15. CV-urile i atribu iile persoanelor (angajate ale solicitantului)
implicate în managementul implement rii proiectului sau a urm ririi
contractelor de management de proiect
16. CV-urile i atribu iile persoanelor (angajate ale solicitantului) ce fac
parte din echipa tehnic a proiectului sau din echipa ce urm re te
contractele ce au ca scop implementarea proiectului
17. Activit ile de management a proiectului ce fac sau vor face obiectul
contractului de servicii de management – în cazul externaliz rii
managementului de proiect
18. Prezentare cu privire la modul în care solicitantul i persoanele
angajate ale acestuia vor verifica / vor monitoriza activitatea
contractorului care va furniza servicii de management al proiectului –
în cazul externaliz rii managementului de proiect
19. Copia anun ului de lansare a procedurilor de achizi ie public –
pentru activit ile ce in de implementarea proiectului, nu de fazele
preg titoare – dac este cazul
20. Diagrama Gantt aferent calendarului de activit i previzionate a se
realiza în vederea implement rii proiectului
21. Declara ie pe propria r spundere asupra loca iei/loca iilor unde se
implementeaz proiectul – adresa exact
22. Decizia/ordinul privind recuperarea ajutorului de stat, ordinul de
recuperare al instan ei judec tore ti i dovada efectu rii pl ii (dac
este cazul).
23. Declara ie privind eligibilitatea societ ii în vederea acord rii Anexa 12
ajutorului „de minimis”

47
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Lista documentelor necesare la semnarea contractului de finan are.


Nr. Documente verificate Obs.
crt.
1. Certificatul de atestare fiscal privind debitele restante la bugetul de stat -
Solicitantul nu înregistreaz obliga ii bugetare nete mai mari de 1/12 din
totalul obliga iilor datorate în ultimele 12 luni în cazul certificatului de
atestare fiscal emis de ANAF
2. Certificatul de atestare fiscal privind debitele restante la bugetul local la zi
(în cazul în care proiectul se implementeaz în mai multe loca ii, trebuie
depus Certificatul de atestare fiscal privind debitele restante la bugetul local
pentru fiecare loca ie)- Solicitantul nu înregistreaz obliga ii bugetare nete
mai mari de 1/6 din totalul obliga iilor datorate în ultimul semestru în cazul
certificatului de atestare fiscal emis de autorit ile publice locale .
3. Cazierul fiscal al reprezentantului legal
4. Cazierul judiciar al reprezentantului legal
5. Reconfirmarea scrisorii de confort pentru solicitan ii care apeleaz la
împrumuturi bancare
6. Copia actului de identitate al reprezentantului legal
7. Pentru proiectele la care contributia eligibila proprie a beneficiarului este
mai mica de 420.000 lei se vor prezenta documente justificative (extrase de
cont, depozite bancare etc.)

48
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Anexa nr.1 – Formularul Cererii de Finan are

Cererea de finan are în format PDF, precum i ghidul de completare a cererii de


finan are se g sesc pe site-ul http://www.fonduri.mcsi.ro, sec iunea ´Ghidurile
solicitantului´, ´Apeluri deschise´

CF_332_distributed.
pdf

49
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Anexa nr. 2 - Declara ie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici i


mijlocii

I.Date de identificare a întreprinderii


Denumirea întreprinderii
Adresa sediului social
Cod unic de înregistrare
Numele i func ia ................................ (pre edintele consiliului de administra ie, director
general sau echivalent)

II.Tipul întreprinderii
Indica i, dup caz, tipul întreprinderii:
|_| Întreprindere autonom - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situa ia economico-financiar a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declara ia, f
anexa nr. 3.
|_| Întreprindere partener - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 3, precum i a fi elor adi ionale care se vor ata a la declara ie
|_| Întreprindere legat - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr.3, precum i a fi elor adi ionale care se vor ata a la declara ie

III.Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii


Exerci iul financiar de referin 1
Cifra de afaceri anual net Active totale
Num rul mediu anual de salaria i
(mii lei/mii euro) (mii lei/mii euro)

Important: Preciza i dac , fa de exerci iul financiar anterior, |_| Nu


datele financiare au înregistrat modific ri care determin |_| Da (în acest caz se va completa i
încadrarea întreprinderii într-o alt categorie (respectiv micro- se va ata a o declara ie referitoare la
întreprindere, întreprindere mic , mijlocie sau mare). exerci iul financiar anterior)
Declar pe propria r spundere c datele din aceast declara ie i din anexe sunt conforme cu
realitatea.

Numele i func ia semnatarului autorizat s reprezinte întreprinderea…...............................

Semn tura i tampila ……............................ Data întocmirii .......................

_____

1 Datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate în
ultimul exerci iu financiar raportate în situa iile financiare anuale aprobate de ac ionari sau asocia i. În cazul întreprinderilor
nou înfiin ate datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin
i se declar pe propria r spundere.

50
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Anexa nr. 3 – Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate

I. Sec iunile care trebuie incluse, dup caz:


- sec iunea A, dac întreprinderea solicitant are cel pu in o întreprindere partener (precum
i orice fi e adi ionale);
- sec iunea B dac întreprinderea solicitant este legat cu cel pu in o întreprindere (precum i
orice fi e adi ionale).
Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
Perioada de referin
Num rul mediu Cifra de afaceri Total active
anual de anual net (mii lei/mii
salaria i (mii lei/mii euro)
euro)
1. Datele1 întreprinderii solicitante sau
din situa iile financiare anuale
consolidate (se vor introduce datele din
tabelul B1 din sec iunea B2)
2. Datele cumulate1 în mod propor ional
ale tuturor întreprinderilor partenere, dac
este cazul (se vor introduce datele din
sec iunea A)
3. Datele cumulate ale tuturor
întreprinderilor legate1 (dac exist ) -
dac nu au fost deja incluse prin
consolidare la pct. 1 din acest tabel (se
vor introduce datele din tabelul B2 din
sec iunea B)
TOTAL
Datele incluse în sec iunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru
a se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 1.
_____
1
Datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual net i activele
totale sunt cele realizate în ultimul exerci iu financiar raportate în situa iile financiare anuale
aprobate de ac ionari sau asocia i. În cazul întreprinderilor nou înfiin ate datele cu privire la
num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i
se declar pe propria r spundere.
2
Datele întreprinderii, inclusiv num rul mediu anual de salaria i, sunt determinate pe baza
situa iilor financiare anuale i a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza
situa iilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situa iilor financiare anuale
consolidate în care întreprinderea este inclus .

II. Fisa de Parteneriat

1. Date de identificare a întreprinderii


Denumirea întreprinderii
51
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Adresa sediului social
Codul unic de înregistrare
Numele, prenumele i func ia ................. pre edintelui consiliului de administra ie,
directorului general sau echivalent

2. Date referitoare la întreprinderea legat


Perioada de referin
Num rul mediu anual Cifra de afaceri anual Active totale
de salaria i3 net (mii lei/mii euro)
(mii lei/mii euro)
Total

NOT : Aceste date rezult din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere,
consolidate, dac exist . La acestea se adaug într-un procent de 100% datele întreprinderilor
care sunt legate de aceast întreprindere partener , dac datele din conturile consolidate ale
întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii
partenere. Dac este necesar, se va ad uga "fi a întreprinderii legate" pentru întreprinderile
care nu au fost înc incluse prin consolidare.

3. Calculul propor ional

a) Indica i exact propor ia de inut 4 de întreprinderea solicitant (sau de întreprinderea


legat prin intermediul c reia se stabile te leg tura de parteneriat), în întreprinderea partener
la care se refer aceast fi : ............................
Indica i, de asemenea, propor ia de inut de întreprinderea partener , la care se refer aceast
fi , din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legat )
...................................

b) Introduce i în tabelul de mai jos rezultatul calculului propor ional ob inut prin
aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse
în tabelul de la pct. 1.
Tabelul de parteneriat - A.2
Procent Num rul mediu anual Cifra de afaceri anual Active totale5
de salaria i net (mii lei/mii euro)
(mii lei/mii euro)
Valoare rezultat în
urma aplic rii celui
mai mare procent la
datele introduse în
tabelul de la pct. 1.

Aceste date se vor introduce în Tabelul A1.


_____
3
În cazul în care în situa iile financiare anuale consolidate nu exist date privind num rul de
personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
4
Procent din capitalul social sau din drepturile de vot de inute, oricare dintre aceste procente
este mai mare. La acesta trebuie cumulat propor ia de inut de fiecare întreprindere legat în
aceea i întreprindere partener .
5
Active totale reprezint active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

52
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

III. Sec iunea A - ÎNTREPRINDERI PARTENERE


Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completat "fi a de parteneriat" [câte o fi
pentru fiecare întreprindere partener a întreprinderii solicitante i pentru orice întreprindere
partener a oric rei întreprinderi legate, ale c rei date nu au fost înc incluse în situa iile
financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate], datele din aceast fi de
parteneriat trebuie s fie introduse în tabelul de mai jos.

1.Date de identificare i date financiare preliminare


Tabelul A.1
Întreprinderea partener - Date de identificare Num rul Cifra de Active
Numele sau Adresa Cod unic Numele i mediu afaceri totale
denumirea sediului de prenumele anual de anual (mii
întreprinderii social înregistrare pre edintelui salaria i net lei/mii
consiliului de (mii euro)
administra ie, lei/mii
director general sau euro)
echivalent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Total

NOT :
Aceste date sunt rezultatul unui calcul propor ional efectuat pe baza "fi ei de
parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitant este direct sau
indirect partener .
Datele introduse în sec iunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul
pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
Aceste date rezult din situa iile financiare anuale consolidate i din alte date ale
întreprinderii partenere, dac exist , la care se adaug în propor ie de 100% datele
întreprinderilor care sunt legate cu aceast întreprindere partener , în cazul în care acestea nu
au fost deja incluse în situa iile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere.
Dac este necesar, ad uga i "fi e privind leg tura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile
care nu au fost deja incluse în situa iile financiare anuale consolidate.

IV.Sec iunea B - ÎNTREPRINDERI LEGATE

1.Determinarea situa iei aplicabile întreprinderii care solicit încadrarea în categoria


întreprinderilor mici i mijlocii:
|_| Cazul 1: Întreprinderea solicitant ine situa ii financiare anuale consolidate sau este
inclus în situa iile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).

53
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
|_| Cazul 2: Întreprinderea solicitant sau una ori mai multe întreprinderi legate nu
întocme te/întocmesc ori nu este/nu sunt inclus /incluse în situa iile financiare anuale
consolidate (tabelul B2).

NOT :
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitant deriv din situa iile
financiare anuale i din alte date ale acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se
adaug în mod propor ional datele oric rei eventuale întreprinderi partenere a acelei
întreprinderi legate, situat imediat în aval sau în amonte, dac nu a fost deja inclus prin
consolidare6.

2.Metode de calcul pentru fiecare caz


Cazul 1: Situa iile financiare anuale consolidate reprezint baza de calcul. Se va completa
tabelul B1 de mai jos.

Tabelul B1
Num rul mediu anual de Cifra de afaceri anual Active totale (mii lei/mii
salaria i7 net (mii lei/mii euro) euro)
Total
Datele introduse în sec iunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1
din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate"
Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
Întreprinderea legat Adresa sediului social Cod unic de Numele i prenumele
(denumire/date de înregistrare pre edintelui
identificare) consiliului de
administra ie, director
general sau echivalent
A.
B.
C.
D.
E.

NOT :
întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost înc incluse în situa iile
financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante.
Datele aferente acestora i o "fi de parteneriat" trebuie ad ugate la sec iunea A.
6
Defini ia întreprinderii legate din prezenta lege.
7
În cazul în care în situa iile financiare anuale consolidate nu exist date privind num rul de
personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legat (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi
legate), se va completa o "fi privind leg tura dintre întreprinderi" i se vor ad uga datele
din situa iile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului
B2 de mai jos.

Tabelul B2
54
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Întreprinderea Num rul mediu anual Cifra de afaceri anual Active totale
num rul: de salaria i net (mii lei/mii euro)
(mii lei/mii euro)
1.*)
2.*)
3.*)
4.*)
5.*)
Total

NOT
Datele rezultate în sec iunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din
tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile
legate)
*) Ata i câte o "fi privind leg tura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

V. Fisa privind leg tura dintre întreprinderi nr. .......... din tabelul B2, sec iunea B (numai
pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situa iile financiare anuale consolidate)

1.Date de identificare a întreprinderii


Denumirea întreprinderii
Adresa sediului social
Codul unic de înregistrare
Numele, prenumele i func ia ...................... pre edintelui consiliului de administra ie,
directorului general sau echivalent

2.Date referitoare la întreprindere

Perioada de referin
Num rul mediu anual Cifra de afaceri anual Active totale
de salaria i7 net (mii lei/mii euro)
(mii lei/mii euro)
Total

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din sec iunea B.

NOT :
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitant sunt extrase din situa iile
financiare anuale i din alte date aferente acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se
adaug în mod propor ional datele oric rei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii
legate, situat imediat în aval sau în amonte de aceasta, dac nu au fost deja incluse în
situa iile financiare anuale consolidate.
Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu
întreprinderea solicitant . Datele aferente acestora i "fi a de parteneriat" trebuie introduse în
sec iunea A.
55
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Declar pe propria r spundere c datele din aceast declara ie i din anexe sunt conforme cu
realitatea.

Numele i func ia semnatarului autorizat s reprezinte întreprinderea


..............................................................................................................

Semn tura ..................................................... Data întocmirii ..........................


i tampila

_____
7
În cazul în care în situa iile financiare anuale consolidate nu exist date privind num rul
mediu anual de salaria i, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
Publicat în Monitorul Oficial cu num rul 88 din data de 31 ianuarie 2006

56
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Anexa nr. 4 - Declara ie de eligibilitate

DECLARA IE de eligibilitate

Subsemnatul (nume, prenume), posesor al CI seria _______, nr. _________, eliberat de


_______, CNP _____________/ pa aport nr. ___________, eliberat de ____________, în
calitate de (functie / reprezentant legal / împuternicit) al (denumirea solicitant), cunoscând c
falsul în declara ii este pedepsit de legea penal , declar pe propria r spundere c :

1. Societatea pe care o reprezint este direct responsabil de preg tirea i managementul


proiectului i nu ac ioneaz ca intermediar pentru proiectul propus a fi finan at;
2. Societatea pe care o reprezint nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice,
inclusiv fonduri UE, în ultimele 36 de luni, sau nu deruleaz proiecte finan ate în prezent,
par ial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru acela i tip de activit i, în cadrul
unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri de finan are.
3. Societatea pe care o reprezint nu se afl în dificultate potrivit ghidului comunitar referitor
la ajutorul pentru recuperarea i restructurarea firmelor aflate în dificultate (Jurnalul
Oficial (CE) nr. C244/01.10.20047 );
4. Societatea pe care o reprezint nu înregistreaz obliga ii bugetare nete mai mari de 1/12
din totalul obliga iilor datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare
fiscal emis de ANAF;
5. Societatea pe care o reprezint nu înregistreaz obliga ii bugetare nete mai mari de 1/6 din
totalul obliga iilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscal
emis de autorit ile publice locale;
6. Societatea pe care o reprezint nu a beneficiat în ultimii doi ani fiscali i în anul în curs de
ajutor „de minimis” care, cumulat cu suma pe care o solicit , s dep easc echivalentul
în lei a 200.000 Euro. În cazul operatorilor economici din domeniul transportului rutier,

7
O întreprindere este considerat ca fiind în dificultate, în principiu i indiferent de m rimea ei, în urm toarele
împrejur ri:
c) în cazul unei societ i cu r spundere limitat , când se constat pierderea a mai mult de jum tate din capitalul
social i mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; sau
d) în cazul unei societ i în care cel pu in o parte dintre asocia i sunt inu i nelimitat pentru datoriile
întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jum tate din capitalul propriu, a a cum reiese din eviden ele contabile ale
societ ii i mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni; sau pentru întreprinderile de orice
form juridic , când respectiva întreprindere întrune te condi iile pentru a fi supuse unei proceduri prev zute de legisla ia
privind procedura reorganiz rii judiciare i a falimentului.
e)
57
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
cuantumul maxim al ajutorului „de minimis” care poate fi acordat beneficiarului pe o
perioad de trei ani fiscali este de 100.000 Euro (echivalentul în lei). Aceste plafoane se
aplic indiferent de forma ajutorului „de minimis” sau de obiectivul urm rit i indiferent
dac ajutorul a fost ob inut din surse na ionale sau comunitare;
7. Societatea pe care o reprezint a desf urat activitate economic i înregistreaz profit din
exploatare în ultimul exerci iu financiar încheiat;
8. Societatea pe care o reprezint nu a fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui
ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concuren ei sau a Comisiei Europene
8
i acest ordin/decizie nu a fost deja executat/executat sau, în cazul în care a facut
obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executat i crean a integral recuperat ;
9. Societatea pe care o reprezint nu se afl în situa ia de insolven , lichidare, dizolvare,
conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven ei, cu modific rile
ulterioare; afacerea nu este condus de un administrator judiciar, nu are restric ii asupra
activit ilor sale, iar acestea nu sunt puse la dispozi ia creditorilor;
10. Societatea pe care o reprezint nu desf oar i nici nu va desf ura pe perioada
implement rii proiectului activit i într-unul din domeniile/sectoarele excluse;
11. Societatea pe care o reprezint nu desf oar i nici nu va desf ura pe perioada
implement rii proiectului activit i în domeniul pornografiei i al jocurilor de noroc,
precum i cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice i/sau prevederilor legale
în vigoare, care de in pagini web care con in acte sau materiale cu caracter obscen,
definite conform Legii 196/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare sau care au
activit i comerciale cu produse cu caracter erotic.
12. Reprezentantul legal nu a suferit condamn ri definitive din cauza unei conduite
profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulat de o autoritate de judecat ce
are for de res judicata ( împotriva c reia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni;

13. Reprezentantul legal nu a comis în conduita lui profesional gre eli grave, demonstrate
prin orice mijloace pe care autoritatea contractant le poate dovedi;

8
În situa ia în care solicitantul a f cut obiectul unui ordin al unei instan e judec tore ti din România, emis pân la 1 ianuarie
2007 pentru recuperarea unui ajutor de stat i acest ordin a fost executat (sumele respective au fost pl tite), Solicitantul va
anexa decizia Consiliului Concuren ei privind recuperarea ajutorului, ordinul de recuperare al instan ei judec tore ti i
dovada efectu rii pl ii.
În cazul în care solicitantul a f cut obiectul unei decizii a Comisiei Europene emise dup 1 ianuarie 2007 pentru recuperarea
unui ajutor de stat, decizie care a fost deja executat (provizoriu sau definitiv), solicitantul va prezenta o copie a deciziei
Comisiei Europene i dovada efectu rii pl ii

58
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
14. Reprezentantul legal nu a fost subiectul unei judec i de tip res judicata pentru fraud ,
corup ie, implicarea în organiza ii criminale sau în alte activit i ilegale, în detrimentul
intereselor financiare ale Comunit ii Europene;

15. Reprezentantul legal nu a fost g sit vinovat de înc lcarea grav a contractului datorit
nerespect rii obliga iilor contractuale în urma altei proceduri de achizi ie sau în urma unei
proceduri de acordare a unei finan ri nerambursabile, din bugetul comunitar;
16. Reprezentantul legal nu se afl în una din situa iile incompatibile cu acordarea finan rii
din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002;
17. Reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea grav în eroare a Organismului
Intermediar (OIPSI) prin furnizarea de informa ii incorecte în cursul particip rii la
cererea de propuneri de proiecte
18. Proiectul respect reglement rile na ionale i comunitare privind egalitatea de anse,
dezvoltarea durabil , regulamentele privind achizi iile publice, informarea i publicitatea
19. Proiectul respect principiul neutralit ii tehnologice (nu se favorizeaz o anumit marc ,
solu ie tehnologic , hardware sau software);
20. Proiectul nu are ca scop ob inerea de sprijin financiar pentru:
• sus inerea financiar a activit ilor de export c tre ter e ri sau c tre State Membre,
legat direct de cantit ile exportate, de crearea i func ionarea unei re ele de distribu ie
sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
• utilizarea cu prec dere a produselor na ionale în detrimentul produselor importate;
• achizi ionarea de echipamente de transport pentru sectorul transport;
• beneficiari ce desf oar activit i în domeniul pornografiei, jocurilor de noroc, care
de in pagini web care con in acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii
196/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare sau care au activit i comerciale cu
produse cu caracter erotic. (a fost reformulat i adaugat ceva in plus)

Numele i func ia reprezentantului legal .............................................................


Semn tura i tampila .....................................................
Data întocmirii ...............................

59
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Anexa nr. 5 – Declara ie de angajament

DECLARA IE DE ANGAJAMENT

Subsemnatul _________________________________ (nume, prenume), posesor al CI


seria _______, nr. _________, eliberat de _______, CNP _____________/ pa aport nr.
___________, eliberat de ____________, în calitate de __________________
(reprezentantul legal / împuternicit) al _______________________ (denumire solicitant),
cunoscând c falsul în declara ii este pedepsit de legea penal , m angajez s întocmesc i s
implementez proiectul ____________________________ [tiltul proiectului] în condi iile
descrise în Cererea de Finan are i specificate în Contractul de Finan are pentru Axa III din
Programul Opera ional Sectorial Cre terea Competitivit ii Economice i m angajez:

1. furnizez contribu ia proprie ce ne revine din costurile eligibile aferente proiectului;


2. finan ez toate costurile neeligibile aferente proiectului;
3. sa finan ez toate cheltuielile pân la rambursarea sumelor aprobate, inclusiv în cazul
în care sumele acordate pentru prefinan are nu sunt suficiente, astfel încât s se
asigure implementarea optim a proiectului;
4. nu încerc s ob in informa ii confiden iale legate de structura proiectelor depuse
sau s influen ez personalul implicat în evaluarea i selec ia proiectului
5. men in proprietatea proiectului i natura activit ii pentru care s-a acordat
finan area, pe o perioad de cel pu in 36 de luni dup data finaliz rii proiectului i s
asigur exploatarea i mentenan a în aceast perioad ;
6. asigur folosin a echipamentelor i aplica iilor pentru scopul declarat în proiect;
7. ata ez la ultima cerere de rambursare raportul de audit final;
8. respect neutralitatea tehnologic (s nu favorizez o anumit tehnologie i/sau
marc ) la realizarea achizi iilor necesare pentru proiect;
9. asigure capacitatea opera ional i administrativ necesare pentru a implementa
proiectul (resurse umane suficiente i resurse materiale necesare);
10. achizi ionez dreptul de utilizare/licen a asupra aplica iei software personalizate
pentru care se solicit finan are pentru o durat de timp cel pu in egal cu perioada de

60
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
sustenabilitate a proiectului. În cazul în care nu este posibil încheierea contractului
pentru aceast perioad , voi prelungi perioada de valabilitate, astfel încât s se asigure
sustenabilitatea proiectului
11. asigur obligatoriu prin contractul/contractele încheiate pe perioada implement rii
cu diver i furnizori garan ia i mentenan a aplica iei i func ionarea permanent a
acesteia în perioada de post-implementare.
12. Pentru proiectele la care contributia eligibila proprie a beneficiarului este mai mica
de 420.000 - ma angajez ca la faza de contractare sa prezint documente justificative
(extrase de cont, depozite bancare etc.).

De asemenea, declar c sunt de acord cu to i termenii i condi iile prev zute în apelul de
proiecte i ghidul solicitantului, conform legisla iei na ionale i comunitare, cu modific rile i
complet rile ulterioare.

Numele i func ia reprezentant legal/împuternicit .............................................................

Semn tura i tampila .....................................................

Data întocmirii ...............................

61
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Anexa nr. 6 – Planul de afaceri

PLANUL DE AFACERI

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI


A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
A.1. Numele solicitantului
A.2. Nr. înmatriculare la Oficiul Registrului Comer ului
A.3. Codul unic de înregistrare fiscal
A.4. Obiectul de activitate
A.5. Forma juridic a solicitantului i un scurt istoric al organiza iei
A.6. Structura capitalului social i evolu ia acestuia de la înfiin are
A.7. Reprezentantul legal al organiza iei
A.8. Informa ii referitoare la locul desf ur rii activit ii solicitantului

B. DESCRIEREA ACTIVIT II CURENTE


B.1. Istoricul activit ii
B.2. Descrierea infrastructurii TIC existente
B.3. Produse/servicii i activit i existente
B.4. Politica de aprovizionare, furnizori

PARTEA A II-A - DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI
C.1. Obiectivele proiectului
C.2. Componentele proiectului
C.3. Managementul proiectului
C.4. Descrierea tehnic a proiectului
C.5. Personal i instruire
C.6. Graficul estimat al proiectului
C.7. Impactul proiectului asupra activit ii organiza iei

62
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

D. DEVIZUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI I PLANUL DE FINAN ARE


D.1. Devizul estimativ al proiectului
D.2. Planul de finan are a investi iei

E. PROIEC II FINANCIARE I INDICATORI FINANCIARI


E.1. Prognoza veniturilor i cheltuielilor de exploatare anuale
E.2. Proiec ia contului de profit i pierdere
E.3. Previziunea fluxurilor de trezorerie (numerar)
E.4 Indicatori financiari

F. CONCLUZII
PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT


A.1. Numele solicitantului
A.2. Nr. înmatriculare la Oficiul Registrului Comer ului
A.3. Codul unic de înregistrare fiscal
A.4. Obiectul de activitate
Se va men iona obiectul de activitate efectiv, codul CAEN.
A.5. Forma juridic a solicitantului i un scurt istoric al organiza iei cu
men ionarea evenimentelor majore din activitatea acesteia.
A.6. Structura capitalului social i evolu ia acestuia de la înfiin are (conform
ultimei cereri de înscriere de men iuni la Oficiul Registrului Comer ului):
valoarea capitalului social subscris i v rsat i structura ac ionariatului, cu
men ionarea numelor, datelor de identificare ale asocia ilor/ ac ionarilor i
procentul de capital social de inut de ace tia.
A.7. Reprezentantul legal al organiza iei
Numele, func ia, date de contact.
A.8. Informa ii referitoare la locul desf ur rii activit ii solicitantului
Adresa sediului social.

63
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Adresa sediului la care solicitantul î i desf oar activitatea administrativ ,
dac acesta difer la data depunerii cererii de finan are de cea a sediului social
înregistrat.
Adresa i specificul activit ii fiec rei sucursale, filiale i/ sau punct de lucru,
dac este cazul.
Amplasamentul unit ilor de produc ie actuale, dispunerea i func ionalitatea
acestora în cadrul activit ii curente a solicitantului.

B. DESCRIEREA ACTIVIT II CURENTE


B.1. Istoricul activit ii – Prezenta i cum s-a dezvoltat compania
dumneavostr de la înfiin are pân în prezent.
B.2. Descrierea infrastructurii TIC existente, în special cea semnificativa din punct
de vedere al proiectului.
B.3. Produse/servicii i activit i existente
Activit i principale-procese, flux informational, prelucrari de date, care sunt
semnificative din punctul de vedere al proiectului.
Gama actual de produse/servicii, punctele forte i punctele slabe ale societ ii
în producerea/furnizarea produselor/serviciilor.
B.4. Politica de aprovizionare, furnizori
Furnizorii principali, dac este cazul.
Descrierea re elei de aprovizionare, a logisticii folosite i a modului de
operare.
Principalele riscuri i dificult i în privin a aprovizion rii.

PARTEA A II-A - DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI
C.1. Obiectivele proiectului
Se va fundamenta necesitatea i oportunitatea investitiei propuse, ipotezele,
se vor enun a obiectivele generale i specifice ale proiectului.
C.2. Componentele proiectului
Descrierea componentelor principale necesare în procesul de implementare a
proiectului (activit ile i sub-activit i corelate cu calendarul activit ilor)
64
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
parametrii calitativi minimali (acolo unde cazul, conform proiectului tehnic),
modalitatea de achizi ie.
C.3. Managementul proiectului
Prezentarea persoanelor implicate în administrarea proiectului. Se vor anexa
CV-uri, dac acestea difer de cele prezentate conform anexei cu CV.-uri de la
Cererea de finan are, respectând modelul anexat la Ghidul solicitantului. În
cazul subcontract rii managementului de proiect se vor preciza cerin ele
minime solicitate.
C.4. Descrierea tehnic a proiectului
Aceast sec iune va con ine proiectul tehnic, cu toate detaliile referitoare la
specifica iile func ionale i opera ionali, arhitectura logic i fizic a
sistemului, cerin e de integrare, etc.

În proiectul tehnic vor fi prezentate urm toarele informa ii:

- Descrierea specifica iilor func ionale i opera ionale (ex: administrare,


securitate, cerinte de performan ) pe care sistemul trebuie s le
asigure i gruparea acestora pe module func ionale;
- Arhitectura logic i fizic a sistemului
- Descrierea tehnica (hardware si software) a tuturor elementelor din
arhitectura fizica;
- Descrierea cerin elor de integrare a elementelor sistemului (integrarea
componentelor hardware i software care compun sistemul informatic),
precum si cerintele de integrare cu alte sisteme externe;
- Alte specifica ii considerate relevante

C.5. Personal i instruire


Num rul de personal implicat în implementarea proiectului.
Modul de instruire a personalului care va utiliza/administra aplica ia.
C.6. Graficul estimat al proiectului
Graficul de execu ie a proiectului împreun cu e alonarea activit ilor pentru
implementarea proiectului (corelat cu diagrama GANTT, anexa la cererea de
finan are).

65
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Activitate/subactivitate De la…. Pân la….


1. zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____
1.1 zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____
…………….. ………………………….. …………………………..
1.n zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____
2. zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____
2.1 zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____
…………….. ………………………….. …………………………..
2.n zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____
……………... zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____
n. zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____

C.7. Impactul proiectului asupra activit ii organiza iei


Rezultatele i beneficiile a teptate ale proiectului (cantitative i calitative).
Estimarea num rului de noi posturi create (dac este cazul).
Influen a asupra aspectelor tehnice, manageriale i competitivit ii
organiza iei.
Efectul de multiplicare (posibilit i de replicare i extindere a proiectului).
Modalit ile de asigurare ale mentenan ei i sustenabilit ii proiectului.

D. DEVIZUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI I PLANUL DE FINAN ARE

D.1. Devizul estimativ proiectului


Lista cheltuielilor ce urmeaz a fi angajate în cadrul proiectului defalcate pe
categorii de cheltuieli i pe costuri unitare

deviz estimativ apel


2

66
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
D.2 Planul de finan are a investi iei

NR. SURSE DE FINAN ARE VALOARE


CRT. VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI

N N+i

I VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI

II CONTRIBU IA SOLICITANTULUI

II.1 Contribu ia în numerar

II.2 Împrumut

III ASISTEN FINANCIAR


NERAMBURSABIL SOLICITAT

N – anul depunerii cererii de finan are


Coloanele se vor completa în func ie de previziunile anuale pe durata proiectului (pentru N+i
se completeaz dac e cazul).
Pentru perioada ulterioar implement rii proiectului, se vor men iona sursele de finan are
dup încetarea finan rii nerambursabile pentru asigurarea sustenabilit ii proiectului.

E. PROIEC II FINANCIARE I INDICATORI FINANCIARI


Pentru completarea proiec iilor financiare, se vor completa foile de lucru (sheet-uri) din
planul de afaceri atasat in format Excel i se vor ata a sheet-urile completate.

Plan afaceri ghid


332.xls

E.1.
Prognoza cheltuielilor de exploatare anuale

67
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Se va face proiec ia cheltuielilor de exploatare pentru operarea/între inerea sistemului
implementat, eventual pentru dezvoltarea i modernizarea lui, pentru urm torii 3 ani dup
finalizarea proiectului finan at.

Prognoza veniturilor din exploatare anuale


Se va face proiec ia anual a veniturilor generate de implementarea aplica iei informatice,
inclusiv sub forma reducerilor de costuri generate de proiect, pentru urm torii 3 ani de la
finalizarea proiectului finan at.

NOTA
În cadrul acestei sec iuni, detalia i ipotezele care au stat la baza realiz rii previzion rii.
Corela i informa iile din aceast proiec ie financiar cu cele men ionate în restul planului de
afaceri.
Preciza i orice alte informa ii care au stat la baza previzion rii sau care influen eaz , în mod
relevant, previzionarea cheltuielilor.
Se vor face 2 proiec ii, una f proiect i una cu luarea în calcul a influentelor proiectului
nou, diferen a reprezentând previzionarea cheltuielile/veniturile aferente proiectului.
În coloana „Preimplementare - An 0” se vor completa cu valorile existente în ultimul
execi iu financiar încheiat de societate, anexat la cererea de finan are.
Orice modificare a formulelor de calcul f acordul prealabil al OIPSI poate conduce la
respingerea cererii de finan are.

E.2. Proiec ia contului de profit i pierdere


Se vor face estim rile pentru Contul de profit i pierdere la nivelul proiectului pentru
urm torii 3 ani de la finalizarea acestuia.

E.3. PREVIZIUNEA FLUXURILOR DE TREZORERIE (NUMERAR)


Se vor face estim rile pentru Fluxul de Trezorerie (numerar) pentru perioada de
implementare i urm torii 3 ani de la finalizarea acestuia.

E.4. Indicatori financiari


Pe baza datelor ob inute din proiec iile efectuate se vor calcula automat indicatorii care vor
releva: rentabilitatea investi iei i sustenabilitatea investi iei propuse.
68
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Nr. INDICATORI Anul Anul Anul


1 2 3
1. Rentabilitatea investi iei (%)

2. Fluxul net de numerar cumulat (la sfâr itul fiec rui exerci iu
financiar)

1. RI =Rentabilitatea investi iei

Profit din exploatare incremental = Profitul din exploatare ob inut cu proiect – profitul
din exploatare ob inut fara proiect (se preia din contul de profit i pierdere aferent
proiectului)

Ci= valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul proiectului.

2. Sustenabilitatea financiar - pentru asigurarea sustenabilit ii financiare, fluxurile de


numerar net cumulate (fluxurile de trezorerie la sfâr itul perioadei) trebuie s fie pozitive
pe durata întregii perioade de referin luate în considerare (3 ani dup finalizarea
proiectului).
La determinarea fluxului de numerar net, se vor lua in considerare toate costurile
(eligibile i ne-eligibile) i toate sursele de finan are (atât pentru investi ie cat i pentru
operare i func ionare), inclusiv veniturile generate de proiect. În aceasta metod fluxurile
non-monetare, cum ar fi amortizarea i provizioanele, nu sunt luate în considera ie

F. CONCLUZII
Alte documente ce considera i a fi relevante, sau care sus in anumite puncte din planul
dumneavoastr de afaceri.

Numele i func ia reprezentant legal/împuternicit .............................................................


Semn tura i tampila .....................................................
Data întocmirii ...............................

69
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Anexa nr. 7 - Grila de verificare a conformit ii administrative i a eligibilit ii


Nr. Documente verificate DA NU Obs.
crt.
VERIFICAREA CRITERIILOR DE TRANSMITERE9
1. Înregistrarea electronic a proiectului s-a realizat în
termenul prev zut în Ghidul solicitantului
2. Proiectul a fost depus în termenul i loca ia
men ionate în ghidul solicitantului i corespund cu
datele din înregistrarea electronic

Aten ie! Cererile înscrise electronic pân la data de


31 ianuarie 2012 vor prezenta bilan ul anual pe
2010, iar cele înregistrate începând cu data de 1
februarie 2012 vor prezenta obligatoriu bilan ul
anului 2011.
3. Cererea de finan are i materialele anexe sunt în plic
închis i poart toate detaliile de identificare
prev zute în Ghidul solicitantului
Nerespectarea oric rui criteriu men ionat anterior (Nr. 1-3) conduce la respingerea

cererii de finan are i la încetarea automat a verific rii proiectului!

VERIFICAREA ADMINISTRATIV I A ELIGIBILIT II10


4. Cererea de Finan are exist 11
5. Cererea de Finan are (împreun cu anexele)
respect formatul tip prev zut.
6. Cererea de Finan are i documentele anexate sunt
completate la calculator în limba român , conform
prevederilor din Ghidul solicitantului
Nerespectarea oric rui criteriu men ionat anterior (Nr. 4-6) conduce la respingerea cererii
de finan are i la încetarea automat a verific rii proiectului !
7. Cererea de Finan are (împreun cu anexele) este
redactat în 3 exemplare (1 original i dou copii)
marcate corespunz tor
8. Cererea de Finan are i anexele sunt complete,

9
Criteriile de transmitere sunt eliminatorii f a se solicita alte clarific ri
10
În cazul în care lipsesc mai mult de trei documente, proiectul se respinge automat
11
Dac r spunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”) cererea de finan are este respins f a solicita
documente i informa ii suplimentare
70
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
numerotate, semnate i tampilate de reprezentantul
legal al beneficiarului, pe fiecare pagin , în josul
paginii conform prevederilor din Ghidul
Solicitantului.
9. Dosarul cererii de finan are con ine opis
10. Certificat de înregistrare la Registrul Comer ului,
în copie, tampilat, certificat conform cu originalul
i semnat de reprezentantul legal.
11. Certificat constator în original, în termenul de
valabilitate, emis de Oficiul Registrului Comer ului
de pe lâng Tribunalul unde î i are sediul solicitantul,
în care s se men ioneze: datele de identificare, codul
unic de înregistrare, reprezentan ii legali ai societ ii,
domeniul de activitate principal i domeniile de
activitate secundare, situa ia juridic a societ ii,
precum i sediile secundare i punctele de lucru
Locatiile implement rii proiectului trebuie s se
reg seasc în certificatul constatator
12. Declara ie privind încadrarea întreprinderii în Anexa 2
categoria întreprinderilor mici i mijlocii conform
conform modelului standard, semnat i tampilat
13. Declara ie privind calculul pentru întreprinderi Anexa 3
partenere sau legate completat conform modelului
standard, semnat i tampilat – dac este cazul
14. Actul de împuternicire al reprezentantului legal,
ata at în original sau copie legalizat (dac este
cazul)
În cazul în care exist un act de împuternicire, toate
documentele din dosarul cererii de finan are trebuie
completate i semnate de c tre împuternicit
15. Hot rârea CA/AGA de aprobare a proiectului i a
cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a
proiectului, cât i a cofinan rii proprii (semnat de
tre to i ac ionarii). Trebuie men ionat denumirea
proiectului, în conformitate cu cea a proiectului
înregistrat.
16. Scrisoare de confort angajant (conform anexei)
din partea unei b nci / institu ii financiare în cazul în
care contribu ia eligibil a solicitantului este mai
mare sau egal cu 420.000 lei. Valoarea minim
pentru care se emite scrisoarea de confort este egal
cu contribu ia eligibil proprie a solicitantului.
17. Declara ia de eligibilitate, semnat i tampilat de Anexa 4
solicitant, respect modelul standard
18. Declara ia de angajament, semnat i tampilat de Anexa 5
solicitant, respect modelul standard
19. Planul de afaceri semnat i tampilat de solicitant Anexa 6
20. Matricea logic a proiectului, completat , semnat i Anexa 9
71
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
tampilat de solicitant
21. Bilan ul contabil pentru ultimul exerci iu financiar
încheiat, inclusiv Contul de Profit i Pierderi,
înregistrat la institu ia abilitat , în copie, tampilat,
certificat “conform cu originalul” i semnat de
solicitant
22. Bilan ul/bila urile contabil/e – pentru fiecare din
firmele partenere/legate - pentru ultimul exerci iu
financiar încheiat, inclusiv Contul de Profit i
Pierderi, înregistrat la institu ia abilitat , în copie,
tampilat, certificat “conform cu originalul” i semnat
de solicitant – dac este cazul
23. CV-urile i atribu iile persoanelor (angajate ale
solicitantului) implicate în managementul
implement rii proiectului sau a urm ririi contractelor
de management de proiect
24. CV-urile i atribu iile persoanelor (angajate ale
solicitantului) ce fac parte din echipa tehnic a
proiectului sau din echipa ce urm re te contractele ce
au ca scop implementarea proiectului
25. Activit ile de management a proiectului ce fac sau
vor face obiectul contractului de servicii de
management – în cazul externaliz rii
managementului de proiect
26. Prezentare cu privire la modul în care solicitantul i
persoanele angajate ale acestuia vor verifica / vor
monitoriza activitatea contractorului care va furniza
servicii de management al proiectului – în cazul
externaliz rii managementului de proiect
27. Copia anun ului de lansare a procedurilor de
achizi ie public – pentru activit ile ce in de
implementarea proiectului, nu de fazele preg titoare
– dac este cazul
28. Diagrama Gantt aferent calendarului de activit i
previzionate a se realiza în vederea implement rii
proiectului
29. Declara ie pe propria r spundere asupra
loca iei/loca iilor unde se implementeaz proiectul –
adresa exact
30. Decizia/ordinul privind recuperarea ajutorului de
stat, ordinul de recuperare al instan ei judec tore ti i
dovada efectu rii pl ii (dac este cazul).
31. Declara ie privind eligibilitatea societ ii în Anexa 12
vederea acord rii ajutorului de minimis
32. Solicitantul se încadreaz în categoria solicitan ilor
eligibili
33. Solicitantul este înregistrat la Registrul Comer ului ca
societate comercial i opereaz pe teritoriul
României
72
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
34. Solicitantul este microîntreprindere, întreprindere
mic sau mijlocie, definit astfel de Legea nr.
346/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.
35. Solicitantul este direct responsabil de preg tirea i
managementul proiectului i nu ac ioneaz ca
intermediar pentru proiectul propus a fi finan at
36. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar
din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimele
36 de luni, sau nu deruleaz proiecte finan ate în
prezent, par ial sau în totalitate, din alte surse publice,
pentru acela i tip de activit i, în cadrul unor proiecte
similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri
de finan are.
37. Solicitantul nu se afl în dificultate potrivit ghidului
comunitar referitor la ajutorul de stat pentru
recuperarea i restructurarea firmelor aflate în
dificultate (CE Jurnalul Oficial nr. C244/01.10.2004)
38. Solicitantul nu înregistreaz obliga ii bugetare nete
mai mari de 1/12 din totalul obliga iilor datorate în
ultimele 12 luni în cazul certificatului de atestare
fiscal emis de ANAF.
39. Solicitantul nu înregistreaz obliga ii bugetare nete
mai mari de 1/6 din totalul obliga iilor datorate în
ultimul semestru în cazul certificatului de atestare
fiscal emis de autorit ile publice locale.
40. Solicitantul nu a beneficiat în ultimii doi ani fiscali i
în anul fiscal în curs (fie din surse ale statului sau ale
autorit ilor locale, fie din surse comunitare) de
ajutor de stat „de minimis” care, cumulat cu suma pe
care o solicit , s dep easc echivalentul în lei a
200.000 de euro. În cazul operatorilor economici din
domeniul transportului rutier, cuantumul maxim al
ajutorului de stat „de minimis” care poate fi acordat
beneficiarului pe o perioad de trei ani fiscali este de
100.000 Euro (echivalentul în lei).
41. Solicitantul a desf urat activitate economic i
înregistreaz profit din exploatare în ultimul exerci iu
financiar încheiat
42. Solicitantul nu a fost subiectul unui ordin/decizie de
recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei
decizii a Consiliului Concuren ei sau a Comisiei
Europene i acest ordin/decizie nu a fost deja
executat ( ) sau, în cazul în care a facut obiectul unei
astfel de decizii, aceasta a fost deja executat i
crean a integral recuperat .
43. Solicitantul nu se afl în situa ia de insolven ,
lichidare, dizolvare, conform prevederilor Legii nr.
85/2006 privind procedura insolven ei, cu
modific rile ulterioare; afacerea sa nu este condus
73
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
de un administrator judiciar, nu are restric ii asupra
activit ilor sale, iar acestea nu sunt puse la dispozi ia
creditorilor.
44. Solicitantul nu desf oar i nu va desf ura pe
perioada implement rii proiectului activit i într-unul
din domeniile/sectoarele excluse;
45. Solicitantul nu desf oar i nici nu va desf ura pe
perioada implement rii proiectului activit i în
domeniul pornografiei i al jocurilor de noroc,
precum i cele care contravin bunelor moravuri,
ordinii publice i/sau prevederilor legale în vigoare,
care de in pagini web care con in acte sau materiale
cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003
cu modific rile i complet rile ulterioare sau care au
activit i comerciale cu produse cu caracter erotic.
46. Reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit
condamn ri definitive din cauza unei conduite
profesionale îndreptate împotriva legii, decizie
formulat de o autoritate de judecat ce are for de
res judicata (ex. împotriva c reia nu se poate face
recurs) în ultimele 36 de luni
47. Reprezentantul legal al solicitantului nu a comis în
conduita lui profesional gre eli grave, demonstrate
prin orice mijloace pe care autoritatea contractant le
poate dovedi
48. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost
subiectul unei judec i de tip res judicata pentru
fraud , corup ie, implicarea în organiza ii criminale
sau în alte activit i ilegale, în detrimentul intereselor
financiare ale Comunit ii Europene
49. Reprezentantul legal nu a fost g sit vinovat de
înc lcarea grav a contractului datorit nerespectarii
obliga iilor contractuale în urma altei proceduri de
achizi ie sau în urma unei proceduri de acordare a
unei finantari nerambursabile, din bugetul comunitar
50. Reprezentantul legal nu se afl în una din situa iile
incompatibile cu acordarea finan rii din fonduri
publice, conform Regulamentului Consiliului nr.
1605/2002
51. Reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea
grav în eroare a Organismului Intermediar (OIPSI)
prin furnizarea de informa ii incorecte în cursul
particip rii la cererea de propuneri de proiecte sau
nefurnizarea informa iilor solicitate12
52. Solicitantul se angajeaz s furnizeze contribu ia
proprie ce revine din costurile eligibile aferente
proiectului

12
Conduce la respingerea imediat , indiferent de etapa în care se afl proiectul
74
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
53. Solicitantul se angajeaz s finan eze toate costurile
neeligibile aferente proiectului
54. Solicitantul se angajeaz s finan eze toate
cheltuielile pân la rambursarea cheltuielilor
aprobate, inclusiv în cazul în care sumele acordate
pentru prefinan are nu sunt suficiente, astfel încât s
se asigure implementarea optim a proiectul
55. Solicitantul se angajeaz s nu încearce s ob in
informa ii confiden iale legate de structura
proiectelor depuse sau s influen eze personalul
implicat în evaluarea i selec ia proiectului
56. Solicitantul se angajeaz s men in proprietatea
proiectului i natura activit ii pentru care s-a acordat
finan area, pe o perioad de cel pu in 36 luni dup
data finaliz rii proiectului i s asigure exploatarea i
mentenan a în aceast perioad
57. Solicitantul se angajeaz s asigure folosin a
echipamentelor i aplica iilor pentru scopul declarat
în proiect
58. Solicitantul se angajeaz s ata eze la ultima cerere
de rambursare raportul de audit final
59. Solicitantul se angajeaz s respecte neutralitatea
tehnologic (s nu favorizeze o anumit tehnologie
i/sau marc ) la realizarea achizi iilor necesare pentru
proiect.
60. Solicitantul se angajeaz s asigure capacitatea
opera ional i administrativ necesare implement rii
proiectului (resurse umane suficiente i resurse
materiale necesare)
61. Solicitantul se angajeaz s achizi ioneze dreptul de
utilizare/licen a asupra aplica iei software
personalizate pentru care se solicit finan are pentru o
durat de timp cel pu in egal cu perioada de
sustenabilitate a proiectului. În cazul în care nu este
posibil încheierea contractului pentru aceast
perioad , solicitantul se angajeaz s prelungeasc
perioada de valabilitate, astfel încât s se asigure
sustenabilitatea proiectului
62. Solicitantul se angajeaz ca prin
contractul/contractele încheiate pe perioada
implement rii cu diver i furnizori s asigure
obligatoriu garan ia i mentenan a aplica iei i
func ionarea permanent a acesteia în perioada de
post-implementare
63. Pentru proiectele la care contributia eligibila proprie
a beneficiarului este mai mica de 420.000 lei -
solicitantul se angajeaza ca la contractare va prezenta
documente justificative (extrase de cont, depozite
bancare etc.)
75
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
64. Scopul proiectului este în conformitate cu proiectele
ce se pot finan a în cadrul acestei opera iuni
65. Proiectul con ine activit ile eligibile obligatorii,
conform prezentului ghid al solicitantului
66. Perioada de implementare a proiectului este de
maxim 24 luni de la semnarea contractului de
finan are
67. Valoarea finan rii nerambursabile solicitate se
încadreaz în limitele specificate în prezentul ghid al
solicitantului
68. Rata de cofinan are se încadreaz în limitele
specificate în prezentul ghid al solicitantului
69. Proiectul se implementeaz pe teritoriul României
70. Proiectul respect reglement rile na ionale i
comunitare privind egalitatea de anse, dezvoltarea
durabil , regulamentele privind achizi iile publice,
informarea i publicitatea
71. Proiectul respect principiul neutralit ii tehnologice
(nu se favorizeaz o anumit marc , solu ie
tehnologic , hardware sau software)
72. Proiectul nu are ca scop ob inerea de sprijin financiar
pentru:
- sus inerea financiar a activit ilor de export c tre
ter e ri sau c tre State Membre, legat direct de
cantit ile exportate, de crearea i func ionarea unei
re ele de distribu ie sau pentru alte cheltuieli curente
legate de activitatea de export;
- utilizarea cu prec dere a produselor na ionale în
detrimentul produselor importate;
- achizi ionarea de echipamente de transport pentru
sectorul transport;
- beneficiari ce desf oar activit i în domeniul
pornografiei, jocurilor de noroc, care de in pagini
web care con in acte sau materiale cu caracter
obscen, definite conform Legii 196/2003 cu
modific rile i complet rile ulterioare sau care au
activit i comerciale cu produse cu caracter erotic
73. Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate în ultima
cerere de rambursare este de minim 15% din valoarea
finan rii nerambursabile. Dep irea nu
74. Totalul cheltuielilor eligibile solicitate pentru este motiv de
investi ii reprezint minim 75% din valoarea eligibil respingere, ci
a proiectului de reducere
75. Totalul cheltuielilor eligibile solicitate pentru ajutorul corespunzatoa
de minimis reprezint maxim 25% din valoarea re a
eligibil a proiectului cheltuielor
76. Totalul cheltuielilor eligibile solicitate pentru
elementele de hardware reprezinta maxim 30% din

76
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
valoarea total eligibil a cheltuielilor cu investitii
77. Clarific rile furnizate de solicitant nu au modificat
informa iile din cererea de finan are. Prin
modific rile cererii de finan are se în elege
modificarea ideii de proiect, a devizului estimativ sau
a solu iei tehnice.
Aten ie! În cazul în care criteriile de la Verificarea Administrativ i a eligibilit ii nu sunt
respectate, solicitantului i se va cere transmiterea informa iilor / clarific rilor / documentelor
lips . Dac pentru notarea criteriilor sunt necesare documente sau l muriri suplimentare, i se
va transmite solicitantului o solicitare de clarific ri. În cazul în care solicitantul nu aduce
aceste l muriri, sau aceste l muriri sunt irelevante, proiectul este respins. In cazul in care
lipsesc mai mult de 3 documente, aplicatia este automat respinsa

Lista documentelor necesare la semnarea contractului de finan are.


Nr. Documente verificate Obs.
crt.
1. Certificatul de atestare fiscal privind debitele restante la bugetul de stat
2. Certificatul de atestare fiscal privind debitele restante la bugetul local la zi
(în cazul în care proiectul se implementeaz în mai multe loca ii, trebuie
depus Certificatul de atestare fiscal privind debitele restante la bugetul
local pentru fiecare loca ie).
3. Cazierul fiscal al reprezentantului legal
4. Cazierul judiciar al reprezentantului legal
5. Reconfirmarea scrisorii de confort pentru solicitan ii care apeleaz la
împrumuturi bancare
6. Copia actului de identitate al reprezentantului legal
7. Pentru proiectele la care contributia eligibila proprie a beneficiarului este
mai mica de 420.000 lei se vor prezenta documente justificative (extrase de
cont, depozite bancare etc.)

77
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Anexa nr. 8 – Grila de evaluare tehnico-economic

GRILA DE EVALUARE TEHNICO – ECONOMIC – OPERA IUNEA 3.3.2.

Criterii Punctaj Punctaj


maxim acordat
1. Relevan a proiectului 15
a) Argumentarea necesit ii implement rii proiectului pentru 10
activitatea i dezvoltarea companiei (prin impactul anticipat)

0 p: Necesitatea implement rii proiectului pentru activitatea i


dezvoltarea companiei nu este justificat ;
Max. 7 p: Necesitatea implement rii proiectului pentru activitatea i
dezvoltarea companiei este justificat , f precizarea impactului
anticipat;
Max. 15 p: Necesitatea implement rii proiectului pentru activitatea i
dezvoltarea companiei i impactul anticipat sunt clar justificate.
b) Proiectul propus se adreseaz unei dezvolt ri specifice sau unei 5
probleme tehnologice sau inovative sau unei probleme identificate
pe pia

1 p: Proiectul nu se adreseaz unei dezvolt ri specifice sau unei


probleme tehnologice sau inovative sau unei probleme identificate pe
pia
Max. 5 p: Proiectul se adreseaz unei dezvolt ri specifice sau unei
probleme tehnologice sau inovative sau unei probleme identificate pe
pia
2. Calitatea i coeren a proiectului 40
a) Corelarea între obiective, rezultatele a teptate i activit i 10

3 p: Obiectivele, rezultatele i activit ile proiectului sunt par ial


specificate i nu sunt corelate;
Max. 6 p: Obiectivele, rezultatele i activit ile proiectului sunt
identificate dar sunt par ial realiste i corelate; Calendarul de
implementare este par ial detaliat iar duratele estimate ale
activit ilor sunt par ial realizabile;
Max. 10 p: Obiectivele, rezultatele i activit ile proiectului sunt clar
prezentate, realiste, realizabile i exist o strâns corelare între
acestea; Calendarul de implementare al activit ilor este detaliat i
realist, duratele activit ilor sunt corect estimate, iar succesiunea în
timp este logic i realizabil .
b) Devizul estimativ al proiectului 10
0 p Devizul estimativ este incomplet (din punct de vedere al
78
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
cheltuielilor necesare pentru proiect) i necorelat cu activit ile
prev zute, resursele alocate/estimate Costurile sunt în mare m sur
nerealiste (majoritatea liniilor din deviz sunt sub/supraestimate);
Max. 5 p Devizul estimativ este complet (din punct de vedere al
cheltuielilor necesare pentru proiect) i corelat par ial cu activit ile
prev zute, resursele alocate/estimate i/sau cu devizul general i pe
sub-categorii. Costurile sunt par ial realiste (exist linii din deviz
sub/supraestimate). Cheltuielile au fost par ial încadrate corect
încategoria celor eligibile;
Max. 10 p Devizul estimativ este complet (din punct de vedere al
cheltuielilor necesare pentru proiect) i corelat cu activit ile
prev zute, resursele alocate/estimate i pe sub-categorii de cheltuieli.
Costurile sunt realiste (corect estimate) i necesare pentru
implementarea proiectului. Cheltuielile au fost corect încadrate în
categoria celor eligibile sau neeligibile.
c) Coeren a documenta iei tehnico-economice/ Eficien a investi iei 10

1. Coeren a documenta iei tehnico-economice


0 pct. Datele din planul de afaceri sunt insuficiente i/sau slab
justificate. Estimarea costurilor de operare i a veniturilor generate
de investi ie este nerealist i/sau necorelat cu ipotezele asumate.
informa iile din proiec ia financiar nu sunt corelate cu cele
men ionate în restul planului de afaceri.
Max 3 p Datele din planul de afaceri sunt suficiente i, în mare
sur justificate. Estimarea costurilor de operare i a veniturilor
generate de investi ie este în mare m sur realist i/sau corelat cu
ipotezele asumate.Informa iile din proiec ia financiar corelate
par ial cu cele men ionate în restul planului de afaceri.
Max 5 p Datele sunt suficiente, corecte i justificate. Estimarea
costurilor de operare i a veniturilor generate de investi ie este
realist i corelat cu ipotezele asumate. .Informa iile din proiec ia
financiar sunt corelate cu cele men ionate în restul planului de
afaceri.

2.Rentabilitatea investi iei13


RI = Pr din exploatare incremental mediu/Ci
Daca:
5%<RI 15 % – 1 punct
15%<RI 20 % - 3 puncte

13
RI = Profitul din exploatare incremental mediu pe 3 ani dup finalizarea proiectului/Ci
Profit din exploatare incremental = Profitul din exploatare ob inut cu proiect – profitul din exploatare ob inut fara
proiect
Ci= valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul proiectului.

79
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
RI> 20% - 5 puncte
d) Solu ia tehnic 10

0 p Solu ia tehnic propus prin proiect nu este adecvat scopului/


obiectivelor proiectului;
Max. 5 p Solu ia tehnic propus prin proiect r spunde par ial
scopului/ obiectivelor acestuia;
Max. 10 p Solu ia tehnic propus prin proiect r spunde în totalitate
scopului/ obiectivelor proiectului.
3. Maturitatea proiectului 8
Perioada estimat pentru începerea procedurilor de achizi ie. 8

1 p Solicitantul estimeaz începerea procedurilor de achizi ie în


termen de peste 3 luni de la semnarea contractului de finan are;
Max. 5 p Solicitantul estimeaz începerea achizi iilor în termen de 1
lun - 3 luni de semnarea contractului de finan are;
Max. 8 p Solicitantul estimeaz începerea achizi iilor în max 1 lun
de la semnarea contractului de finan are.
4. Sustenabilitatea proiectului 20

a) Capacitatea financiar de a asigura operarea i mentenan a 10


investi iei pentru o perioad de cel putin 3 ani dup
implementarea proiectului;

0 p: Fluxul de numerar net cumulat previzionat este negativ pentru


urm torii 3 ani dup implementarea proiectului;
Max. 5 p : Fluxul de numerar net cumulat previzionat pe urm torii 3
ani dupa implementarea proiectului este pozitiv f ca acesta s fie
pozitiv pentru fiecare an.
Max. 10 p : Fluxul de numerar net cumulat previzionat este pozitiv
pentru fiecare dintre urmatorii 3 ani dupa implementarea proiectului.
b) Asigurarea resurselor umane din punct de vedere numeric i al 10
expertizei tehnice în vederea men inerii rezultatului proiectului
pentru o perioad de minim 3 ani dup implementarea
proiectului;

0 p : Solicitantul nu dovede te capacitate de a asigura resursele


umane din punct de vedere numeric i al expertizei tehnice în vederea
men inerii rezultatului proiectului pentru o perioada de minimum 3
ani dup implementarea proiectului.
Max. 10 p : Solicitantul dovede te capacitate solid de a asigura
resursele umane (proprii sau asigurate prin delegare – contractare)
din punct de vedere numeric i al expertizei tehnice în vederea
men inerii rezultatului proiectului pentru o perioada de minimum 3
ani dup implementarea proiectului. (CV-urile personalului care va
contribui la mentinerea rezultatelor sau cerin e minime).
5. Capacitatea de implementare 17

80
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
a) Experien a anterioar a solicitantului în domeniul 7
managementului de proiecte finan ate din surse atrase

1 p : Solicitantul nu are experien în domeniul managementului de


proiecte finan ate din surse atrase;
Max. 3 p : Solicitantul are experien în managementul proiectelor
dar nu în domeniul relevant pentru apelul lansat;
Max. 7 p : Solicitantul are experien de calitate, demonstrabil (prin
detalii clare i relevante), în managementul proiectelor finantate din
alte surse în domeniul relevant pentru apelul lansat.
b) Capacitatea opera ional i de management a solicitantului. 10

2 p: Solicitantul demonstreaz o capacitate limitat de management


i de resurse umane i materiale alocate proiectului;

Max. 7 p: Solicitantul demonstreaz o capacitate de management a


resurselor financiare, tehnice i umane satisf toare; resursele
umane (din punct de vedere numeric i al expertizei tehnice) i
materiale alocate sunt adecvate par ial complexit ii proiectului;

Max. 10 p: Solicitantul demonstreaz o capacitate de management a


resurselor financiare, tehnice i umane adecvat finaliz rii cu succes
a proiectului, structura organiza ional i resursele umane (din punct
de vedere numeric i al expertizei tehnice) i materiale alocate sunt
adecvate complexit ii proiectului.

Total puncte 100

Punctajul acordat pentru fiecare subcriteriu/criteriu este num r întreg.


Ob inerea unei valori de 0 puncte pentru oricare din subcriteriile/criteriile de mai sus,
presupune descalificarea proiectului. Condi ia de finan area proiectului este aceea ca
punctajul ob inut s fie de minim 50 puncte, în limita bugetului alocat pentru cererea de
proiecte.

81
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Anexa nr. 9 – Matricea logic a proiectului

MATRICEA LOGIC A PROIECTULUI

Indicatori de performan Surse i mijloace de verificare


verificabili din punct de vedere
Interven ia logic Ipoteze
obiectiv

Obiective Care sunt obiectivele Care sunt indicatorii-cheie Care sunt sursele de informare
generale generale la care va relevan i pentru obiectivele pentru ace ti indicatori?
contribui proiectul? generale?

Scopul Care sunt obiectivele Ce indicatori arat în mod clar Care sunt sursele de informa ii Care sunt factorii i condi iile care nu
proiectului specifice pe care i le obiectivele proiectului au fost existente sau care pot fi culese? intr în responsabilitatea
(Obiective propune proiectul pentru realizate? Care sunt metodele necesare beneficiarului, dar care sunt necesare
specifice) a contribui la obiectivele pentru ob inerea acestor pentru realizarea acestor obiective?
generale? informa ii? (condi ii externe)

Care sunt riscurile care trebuie luate în


considerare?
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Rezultate Rezultatele sunt efectele Care sunt indicatorii care arat Care sunt sursele de informare Ce condi ii externe trebuie îndeplinite
preconizate avute în vedere pentru dac i în ce m sur proiectul pentru ace ti indicatori? pentru a ob ine rezultatele preconizate
atingerea obiectivelor ob ine rezultatele preconizate? conform planific rii?
specifice.

Care sunt rezultatele


preconizate?
(enumera i-le

Activit i Care sunt activit ile- Mijloace: Care sunt sursele de informare cu Care sunt condi iile ce trebuie
cheie ce vor fi derulate i Care sunt mijloacele necesare
privire la derularea proiectului? îndeplinite înainte de începerea
în ce ordine, în scopul proiectului?
pentru implementarea acestor Costuri
ob inerii rezultatelor
activit i: ex. personal, Care sunt costurile proiectului?
Ce condi ii, aflate în afara controlului
preconizate? echipament,instruire, studii, direct al beneficiarului, trebuie
Cum sunt aceste costuri
(grupa i activit ile pe fonduri, facilit i opera ionale, îndeplinite pentru implementarea
clasificate? (detalierea costurilor
rezultate) etc. activit ilor planificate?
în bugetul proiectului)

83
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Matricea logic a proiectului este un instrument de management al planific rii, implement rii
i evalu rii proiectului, precum i o modalitate de prezentare analitic al acestuia. Utilizarea
matricei logice a proiectului permite certificarea relevan ei, fezabilit ii i durabilit ii sale.

Matricea logic a proiectului este compus din patru linii ce se adreseaz diferitelor nivele ale
proiectului: obiective generale, scopul proiectului (obiective specifice), rezultate preconizate i
activit i.

(1) Obiectivele generale sunt cele care genereaz importan a proiectului la nivel
general, având în vedere beneficiile sale pe termen lung pentru beneficiarii direc i i indirec i. De
asemenea, obiectivele generale trebuie s înf eze modul în care proiectul se încadreaz în
politici interna ionale, regionale sau na ionale ale organismelor vizate. Acestea vor fi realizate de
tre proiectul în sine dar i de alte proiecte sau programe din domeniul respectiv ce nu trebuie
ignorate.
(2) Scopul proiectului (obiectivele specifice) se refer la stadiul în care se va afla
nevoia / problema adresat de proiect dup finalizarea acestuia, adic la schimbarea de substan
pe care proiectul o are în vedere. Scopul trebuie definit în func ie de beneficiile urm rite pentru
grupul- int i / sau beneficiarii ce vor utiliza serviciile furnizate ca urmare a implement rii
proiectului.
(3) Rezultatele preconizate vizeaz serviciile ce vor fi furnizate grupului- int i/sau
beneficiarilor, servicii ce sunt adresate nevoii / problemei tratate de proiect. Rezultatele trebuie s
fie un r spuns adresat cauzelor principale ale problemei cu care se confrunt grupul- int . Pentru
o relevan maxim , proiectul trebuie s identifice o problem real pentru serviciile ce urmeaz a
fi furnizate de proiect.
(4) Activit ile reprezint modul în care vor fi furnizate aceste servicii.

Cele 4 coloane ale cadrului logic cuprind urm toarele elemente:

(1) Interven ia logic reprezint descrierea narativ a proiectului în func ie de cerin ele
celor patru nivele descrise mai sus.
(2) Indicatorii de performan verificabili în mod obiectiv sunt mijloacele prin care se
soar aceast interven ie. Ei reprezint criteriile care exprim gradul de atingere al celor patru
nivele de mai sus i faciliteaz evaluarea, furnizând bazele m sur rii performan ei. Odat ce
84
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
indicatorul este identificat, acesta trebuie dezvoltat astfel încât s poat fi exprimat în cantitate,
calitate sau durat . «Verificabili în mod obiectiv» indic faptul c mai multe persoane ce utilizeaz
acela i indicator vor ob ine acelea i rezultate.
(3) Sursele i mijloacele de verificare sunt documentele i sursele de informa ii folosite
pentru a cuantifica indicatorii.
Sursele i mijloacele de verificare trebuie s specifice:

formatul în care informa iile vor fi disponibile (rapoarte, jurnale, statistici, diverse
înregistr ri etc.);
cine va furniza informa iile;
periodicitatea de furnizare a informa iilor.
(4) Ipotezele reprezint factorii externi/riscurile ce nu sunt direct controlate de proiect,
dar de care trebuie s se in cont pentru implementarea cu succes a proiectului (de exemplu, f
implementarea prealabil a anumitor m suri de c tre autorit i, desf urarea proiectului poate fi
pus sub semnul întreb rii).

Cadrul logic nu trebuie privit ca un simplu set de proceduri ce trebuie aplicate mecanic, ci ca un
sistem de sprijin pentru modul cum se gânde te un proiect.Cadrul logic trebuie utilizat ca o
structur fireasc în procesul de planificare, f a fi perceput drept o constrângere birocratic .

85
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Anexa nr. 10 - Model Curriculum Vitae

Model Curriculum Vitae

INFORMA II PERSONALE
Nume (Nume, prenume)
Adres (num rul, strada, cod po tal, ora , ara)
Telefon
Fax
E-mail
Na ionalitate
Data na terii (ziua, luna, anul)
EXPERIEN PROFESIONAL
* Perioada (de la - pân la) (Men iona i pe rând fiecare experien
profesional pertinent , începând cu cea
mai recent dintre acestea)
* Numele i adresa angajatorului
* Tipul activit ii sau sectorul de activitate
* Func ia sau postul ocupat
* Principalele activit i i responsabilit i
EDUCA IE I FORMARE
* Perioada (de la - pân la) (Descrie i separat fiecare form de
înv mânt i program de formare
profesional urmate, începând cu cea mai
recent )
* Numele i tipul institu iei de înv mânt i al
organiza iei profesionale prin care s-a realizat formarea
profesional
* Domeniul studiat/aptitudini ocupa ionale
* Tipul calific rii/diploma ob inut
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/înv mânt

86
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
APTITUDINI I COMPETEN E PERSONALE
dobândite în cursul vie ii i carierei dar care nu sunt
recunoscute neap rat printr-un certificat sau o diplom
Limba matern
Limbi str ine cunoscute (Enumera i limbile cunoscute i indica i
* abilitatea de a citi nivelul: excelent, bine, satisf tor)
* abilitatea de a scrie
* abilitatea de a vorbi
Aptitudini i competen e organizatorice (Descrie i aceste aptitudini i indica i în ce
De exemplu coordona i sau conduce i activitatea altor context le-a i dobândit)
persoane, proiecte i gestiona i bugete; la locul de
munc , în ac iuni voluntare (de exemplu în domenii
culturale sau sportive) sau la domiciliu.
Aptitudini i competen e tehnice (Descrie i aceste aptitudini i indica i în ce
(utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, context le-a i dobândit)
ma ini etc.)
Permis de conducere
Alte aptitudini i competen e (Descrie i aceste aptitudini i indica i în ce
Competen e care nu au mai fost men ionate anterior context le-a i dobândit)
INFORMA II SUPLIMENTARE (Indica i alte informa ii utile i care nu au
fost men ionate, de exemplu persoane de
contact, referin e, etc.)
ANEXE (Enumera i documentele ata ate CV-ului,
dac este cazul).

Data: Semn tura:

87
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Anexa nr. 11 – Opis la formularul cererii de finan are

Opisul de mai jos va fi pagina 0 a Cererii de finan are.


Pentru unele anexe sunt prev zute modele standard. Este obligatorie utilizarea modelelor standard
prev zute, conform instruc iunilor.
Formatul celorlalte documente ce vor fi ata ate la Cererea de finan are vor respecta normele
legale în vigoare la data depunerii Cererii de finan are.

Nr. pagina
Nr. Perioada de valabilitate
Tip document (de la … pân
crt. a documentului
la…)
1. Formularul Cererii de finan are 1-… Nu se aplic
2. ……… …-… Nu se aplic / zz.ll.aaaa
…-… Nu se aplic / zz.ll.aaaa
…-… Nu se aplic / zz.ll.aaaa
n …-… Nu se aplic / zz.ll.aaaa

88
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Anexa nr. 12 – Declara ie privind eligibilitatea societ ii în vederea acord rii ajutorului „de
minimis”

DECLARA IE privind eligibilitatea societ ii în


vederea acord rii ajutorului „de minimis”

Subsemnatul (nume, prenume), posesor al CI seria _______, nr. _________, eliberat de _______,
CNP _____________/ pa aport nr. ___________, eliberat de ____________, în calitate de (functie /
reprezentant legal / împuternicit) al (denumirea solicitant), cunoscând c falsul în declara ii este
pedepsit de legea penal , declar pe propria r spundere c societatea nu a beneficiat în ultimii doi ani
fiscali i în anul în curs de ajutor „de minimis” care, cumulat cu suma pe care o solicit pentru
cheltuielile de consultan , audit, informare i publicitatea proiectului, s dep easc echivalentul în
lei a 200.000 EURO. În cazul operatorilor economici din domeniul transportului rutier, cuantumul
maxim al ajutorului “de minimis” care poate fi acordat beneficiarului pe o perioad de trei ani
fiscali este echivalentul în lei a 100.000 EURO;

Dat : Semn tur :


(reprezentant legal/ împuternicit)

[Se va completa doar în cazul în care solicitantul solicit finan area de cheltuieli ce se încadreaz în
categoria cheltuielilor de minimis]

89
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Anexa nr. 13 - Lista codurilor CAEN excluse de la finantare

011 Cultivarea plantelor nepermanente

012 Cultivarea plantelor din culturi permanente

013 Cultivarea plantelor pentru înmul ire

014 Cre terea animalelor

015 Activit i în ferme mixte (cultura vegetal combinat cu cre terea animalelor)

016 Activit i auxiliare agriculturii i activit i dup recoltare

017 Vân toare, capturarea cu capcane a vânatului i activit i de servicii anexe vân torii

031 Pescuitul

032 Acvacultura

051 Extrac ia c rbunelui superior

052 Extrac ia c rbunelui inferior

101 Produc ia, prelucrarea i conservarea c rnii i a produselor din carne 14

102 Prelucrarea i conservarea pe telui,crustaceelor i molu telor 15

103 Prelucrarea i conservarea fructelor i legumelor 16

104 Fabricarea uleiurilor i a gr similor vegetale i animale17

105 Fabricarea produselor lactate18

106 Fabricarea produselor de mor rit, a amidonului i produselor din amidon

1081 Fabricarea zah rului 19


14
Anexa 1: cap 1, live animals, cap 2 meat and edible meat offal, cap 16 preparations of meat
(definit prin Corrigendum to Regulation No853/2004 ca “fresh meat, including meat that has been reduced
to fragments, which has had foodstuffs, seasonings or additives added to it or which has undergone processes
insufficient to modify the internal muscle fibre structure of the meat and thus to eliminate the characteristics of fresh
meat”.
15
Anexa 1, Cap3-fish,crustaceans and molluscs;Cap16 preparation of meat, of fish, of crustaceans or molluscs
16
Anexa1, Cap 20:preparations of vegetables,fruit or other parts of plants, semnifica prelucrare conform CC (compotul
e prelucrare, gemul e procesare)
17
Anexa 1, Cap 15.04-fats and oils of fish and marine mammals, wheter or not refined; cap15.07 fixed vegetable
oils,fluid or solid,crude,refined or purified; cap.15.12 animal or vegetable fats and oils, hydrogenated,wheter or not
refined, but not further prepared
18
Anexa 1, cap.4 Dairy produce. Prevederi 1628 +Regulamentul 1898/87 privind protectia denumirilor laptelui si
produselor lactate folosite pentru comercializare

90
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei i a produselor zaharoase 20

1083 Prelucrarea ceaiului i cafelei21

1084 Fabricarea condimentelor i ingredientelor22


23
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferm

110 Fabricarea b uturilor 24

120 Fabricarea produselor din tutun

131 Preg tirea fibrelor i filarea fibrelor textile

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut , paie i din alte
materiale vegetale împletite

191 Fabricarea produselor de cocserie

192 Fabricarea produselor ob inute din prelucrarea eiului

2014 Fabricarea altor produse chimiceorganice, de baz

2051 Fabricarea explozivilor

206 Fabricarea fibrelor sintetice i artificiale

241 Productia de metale feroase sub forme primare i de feroaliaje

242 Produc ia de tuburi, evi, profile tubulare i accesorii pentru acestea, din o el

243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primar a o elului

2451 Turnarea fontei

2452 Turnarea o elului

2591 Fabricarea de recipien i, containere i alte produse similare din o el


19
Anexa 1, cap.17.01 beet sugar and cane sugar,solid (zahar de sfecla,zahar in trestie) Cap.17.02 other sugars
20
Anexa1, cap.17.02 other sugars (zaharuri), sugar syrups, cap.17.05 flavoured or coloured sugars, syrups and molasses
21
Anexa1, cap9 coffee, tea. Prelucrarea prevazuta de CAEN este un proces care modifica in mai mica masura
caracteristicile unui produs decat procesarea permisa de regulamente
22
Anexa1, cap9 Coffee,tea and spices+ Reg de minimis, art4 “neither on farm activities necessary for preparing a
product for the first sale, such as…packing of eggs, etc.,nor the first sale to resellers or processors should be considered
as processing or marketing”. Prin urmare, ambalarea de rozmarin, marar,patrunjel,tarhon uscate nu sunt procese destul
de complexe pt a fi considerate procesare.
23
Mult prea vag definit domeniul in CAEN, ar putea fi vroba de produse excluse pe Anexa 1
24
Anexa1, cap.17.05 “…syrups and molasses,but not including fruit juices containing added sugar in any proportion
(deci sunt exluse doar sucurile naturale.) cap22.04 Grape must, cap.22.05 wine of fresh grapes, cap 22.07 Other
fermented beverages (for example,cider,perry and mead), cap22.08 si cap 22.09 Ethyl alcohol or neutral spirits….

91
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

254 Fabricarea armamentului i muni iei

301 Construc ia de nave i b rci

3315 Repararea i între inerea navelor i b rcilor

4633 Comer cu ridicata al produselor lactate, ou lor, uleiurilor i gr similor


comestibile

641 Intermediere monetar

642 Activit i ale holdingurilor

643 Fonduri mutuale i alte entit i financiare similare

649 Alte activit i de intermedieri financiare, exclusiv activit i de asigur ri i fonduri de


pensii

651 Activit i de asigur ri

652 Activit i de reasigurare

653 Activit i ale fondurilor de pensii (cu excep ia celor din sistemul public de asigur ri
sociale)

920 Activit i de jocuri de noroc i pariuri

981 Activit i ale gospod riilor private de producere de bunuri destinate consumului
propriu

92
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Anexa nr. 14 – Glosar de termeni

GLOSAR DE TERMENI

Autoritatea de Management pentru POS CCE - structur organizatoric în cadrul Ministerului


Economiei, Comer ului i Mediului de Afaceri, care are responsabilitatea managementului,
gestionarii i implement rii asisten ei financiare din instrumente structurale ale Uniunii Europene
pentru POS CCE în cadrul perioadei de programare 2007– 2013.

Autoritatea de Certificare i Plat - Structur organizatoric în cadrul Ministerului Finantelor


responsabil de certificarea sumelor cuprinse în declara iile de cheltuieli transmise la Comisia
European i pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare
Regional , Fondul Social European i Fondul de Coeziune i asigurarea transferului acestora c tre
beneficiari, precum i a sumelor de pre-finan are i cofinan are aferente acestora din fonduri alocate
de la bugetul de stat.

Asocia ie de Dezvoltare Intercomunitar (ADI) – organiza ie constituit în baza Legii administra iei
publice locale nr. 215/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare

Ax prioritar - una dintre priorit ile strategice dintr-un program opera ional; cuprinde un grup de
opera iuni legate între ele i având obiective specifice m surabile. (Regulamentul Consiliului nr.
1083 din 2006).

B2B – orice tranzanc ie sau schimb de produse, servicii sau informa ii între dou firme (entit i
juridice) care se realizeaz în spa iul virtual (pe Internet)

B2C – orice tranzanc ie sau schimb de produse, servicii sau informa ii între o firm (entitate
juridic ) i o persoan fizic , sau între dou persoane fizice, care se realizeaz în spa iul virtual (pe
Internet)

Beneficiarul organism sau institu ie cu capital public sau privat responsabil/ cu execu ia
proiectului, în urma aprob rii cererii de finan are.

93
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Cerere de finan are - formularul completat de c tre solicitant în vederea ob inerii finan rii din
POS CCE 2007-2013, anexat Ghidului solicitantului.

Cerere de rambursare – cerere adresat institu iei finan atoare, de c tre beneficiar , prin care
acesta solicit decontarea unor cheltuieli deja efectuate.

Comitetul de monitorizare – organism constituit la nivelul Autorit ii de Management care asigur


coordonarea finan rii prin POS precum i urm rirea eficien ei i calit ii implement rii asisten ei
comunitare, modul de utilizare i impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în
materie. Se constituie un comitet de monitorizare pentru cadrul de sprijin comunitar i câte un
comitet de monitorizare pentru fiecare program opera ional.

Cheltuieli eligibile - Cheltuieli realizate de c tre beneficiar pentru implementarea proiectelor


finan ate în cadrul POS CCE, care pot fi finan ate atât din Instrumentele Structurale, cât i din
bugetul de stat i din contribu ia proprie a beneficiarului.

Comitet de selec ie - Organism, f personalitate juridic , creat la nivelul OIPSI care are ca scop
selectarea proiectelor depuse de solicitan i în scopul finan rii prin POS CCE 2007-2013.

CRM – Customer Relationship Management – Sistem informatic integrat folosit de un agent


economic pentru planificarea i controlul activit ilor pre i post vânzare. CRM include toate
aspectele referitoare la prospectarea pie ii, atragerea clien ilor, incluzând call center, departament de
vânz ri, marketing, suport tehnic, etc. Principalul obiectiv al unui sistem CRM este acela de a
îmbun i rela ia companiei cu clien ii pe termen lung.

De minimis – pragul sub care cerin ele Regulilor pentru ajutorul de stat nu se aplic . Ajutorul de
minimis cumulat pe o perioad de 3 ani fiscali consecutivi nu trebuie s dep easc echivalentul în
lei a 200.000 de euro. În cazul operatorilor economici din domeniul transportului rutier limita este
echivalentul în lei a 100 000 euro pe o perioad de trei ani fiscali.

DLAF - Departamentul pentru Lupta Antifraud – organismul constituit sub directa coordonare a
primului ministru, de contact cu Oficiul European de Lupt Antifraud – OLAF din cadrul Comisiei

94
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Europene, având calitatea de Serviciu de coordonare antifraud în România (conform Deciziei
Primului Ministru 205/2007)

Domeniu – eticheta unic ce identific un anumit website;

e-guvernare - utilizarea tehnologiei informa iei i a comunica iilor i în particular a Internetului ca


instrument pentru oferirea de servicii publice prin Internet în scopul cre terii calit ii serviciilor
publice furnizate.

E-learning - sistem de formare profesional , utilizând tehnologiile specifice Internetului, ce const


într-o experien planificat de predare-înv are, organizat de o institu ie ce furnizeaz materiale
într-o ordine secven ial i logic pentru a fi asimilate de cursan i în manier proprie, f a
constrânge agen ii activit ii la coprezen sau sincronicitate. Sistemele informatice de e-learning
finan ate prin Fonduri Structurale trebuie s asigure inclusiv medierea prin tehnologii de transmitere
a suportului de curs i examin rii (dac este cazul) prin Internet.

ERP – Enterprise Resource Planning – Sistem informatic integrat care asigur inter-
operabilitatea tuturor departamentelor din cadrul unei companii, din punct de vedere al proceselor
derulate. Un sistem ERP include module de software pentru toate activit le unei companii:
produc ie, comenzi, contabilitate, furnizori, depozite, transport, resurse umane etc.

E-payment – plat efectuat prin orice mijloc electronic

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regional

Fondurile structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea European ac ioneaz pentru
eliminarea disparit ilor economice i sociale între regiuni, în scopul realiz rii coeziunii economice
i sociale:
a) Fondul European pentru Dezvoltare Regional este fondul structural care sprijin
regiunile mai pu in dezvoltate, prin finan area de investi ii în sectorul productiv, infrastructur ,
educa ie, s tate, dezvoltare local i întreprinderi mici i mijlocii (conform HG 497/2004);

95
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
b) Fondul Social European este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii
Europene, care sprijin m suri de ocupare a for ei de munc i dezvoltare a resurselor umane.
(conform HG 497/2004)

IMM - Întreprinderi Mici i Mijlocii. Se clasific , conform Legii 346/2004 cu modific rile i
complet rile ulterioare, în func ie de num rul mediu anual de salaria i i de cifra de afaceri anual
net sau de activele totale pe care le de in, în urm toarele categorii:
a) microîntreprinderi - au pân la 9 salaria i i realizeaz o cifr de afaceri anual net sau de in
active totale de pân la 2 milioane euro, echivalent în lei;
b) întreprinderi mici - au între 10 i 49 de salaria i i realizeaz o cifr de afaceri anual net sau
de in active totale de pân la 10 milioane euro, echivalent în lei;
c) întreprinderi mijlocii - au între 50 i 249 de salaria i i realizeaz o cifr de afaceri anual net de
pân la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau de in active totale care nu dep esc echivalentul în
lei a 43 milioane euro.

Instrumente structurale - denumesc fondurile structurale i fondul de coeziune luate în ansamblu.

Internet - re eaua global compus din milioane de re ele de calculatoare interconectate.

Interoperabilitate - reprezint abilitatea sistemelor TIC i a proceselor pe care acestea le sus in, de
a schimba date i de a permite utilizarea în comun a informa iilor.

ISP – Internet Service Provider – Furnizor de servicii Internet;

NIR – Not Intrare Recep ie

ONG - organiza ie non-guvernamental

OPCP – Oficiul de Pla i i Contractare Phare, Unitate de Plat pentru POS CCE

Organism Intermediar (Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale)


este institu ia desemnat de autorit ile de management i/sau de autoritatea de plat care, prin
delegare de atribu ii de la acestea, implementeaz m surile din programele opera ionale. Delegarea

96
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
de atribu ii c tre organismul intermediar i reglementarea mecanismelor de coordonare i control
ale acestuia de c tre autoritatea care deleag se fac pe baz de acord/protocol. Autorit ile de
management i/sau autoritatea de plat r mân responsabile pentru îndeplinirea corespunz toare a
atribu iilor delegate, precum i a opera iunilor finan ate prin instrumentele structurale.

OLAF - Oficiului European de Lupta Antifrauda – organism cu rol de a a proteja interesele


financiare ale Uniunii Europene, de a lupta impotriva fraudei, corup iei i a altor activit i ilegale,
precum i de a combate conduita necorespunz toare a func ionarilor din cadrul Institu iilor
Europene (http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html)

Perioada de implementare a proiectului - perioada cuprins între data semn rii contractului de
finan are i data finaliz rii ultimei activit i prev zute în cadrul proiectului.

Program opera ional document prezentat de un stat membru i adoptat de Comisie care define te o
strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorit i, pentru a c rui realizare
se face apel la un Fond sau în cadrul obiectivului Convergenta, la Fondul de Coeziune i la Fondul
European de Dezvoltare Regional .

Profitul din Exploatare reprezint profitul din activitatea de baza a societatii, determinat ca
diferen a între veniturile din exploatare i cheltuielile din exploatare, calculat conform contului de
profit i pierdere în formatul standard conform Ordinului MFP 1752 / 2005

Raportul de progres - documentul standard de monitorizare ce prezint progresul fizic al


proiectului.

Raportul privind durabilitatea investi iei - documentul standard pentru opera iuni de
infrastructur care atest faptul c investi ia f cut prin proiect nu a suferit modific ri substan iale
în perioada ultimilor 3 ani de la finalizare, în conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul
Comisiei Europene (EC) Nr. 1083/2006).

Scalabilitate – este proprietatea unui sistem, a unei re ele sau unui proces care indic abilitatea
acestuia de a cre te în mod propor ional rezultatele acestuia odat cu cre terea resurselor.

97
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Semn tur electronic – reprezint date în form electronic , care sunt ata ate sau logic asociate
cu alte date în form electronic i care servesc ca metod de identificare. (în conformitate cu Legea
privind semn tura electronic nr. 455/2001);

Servicii publice electronice sau serviciile publice on-line reprezint o parte din e-guvernare prin
care serviciile publice sunt disponibile prin intermediul internetului.

SMIS - Single Management Information Sistem = Sistem Unic de Management a Informa iilor -
este un sistem informatic na ional, în sprijinul organismelor na ionale pentru implementarea
Cadrului Strategic Na ional de Referin .

Societatea informa ional - este societatea în care producerea i consumul de informa ie este cel
mai important tip de activitate, informa ia este recunoscut drept resurs principal , tehnologiile
informa iei i comunica iilor sunt tehnologii de baz , iar mediul informa ional, împreun cu cel
social i cel ecologic – un mediu de existen a omului.

TIC - ITC - IT&C - Tehnologia Informa iei i Comunica iilor

98
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Anexa nr. 15 – Modelul scrisorii de confort angajante

99
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Anexa nr. 16 - CONTRACTUL DE FINAN ARE


Cod SMIS -CSNR

CONTRACT DE FINAN ARE

-orientativ-

Nr................................ /...................................

Între:

Ministerul Comunica iilor i Societ ii Informa ionale, în calitate de Organism


Intermediar (denumit în continuare OI), în numele i pentru Ministerul Economiei, Comer ului i
Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management (denumit în continuare AM) pentru
Programul Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice”(denumit în continuare POS
CCE), cu sediul în B-dul Libert ii nr. 14, sector 5, cod 050706, Bucure ti – Romania Tel./fax
021.311.41.55, po ta electronic fonduri@mcsi.ro, cod de înregistrare fiscal 4220947 reprezentat
legal de Valerian VREME, în func ia de ministru, pe de o parte,

…………………… cu sediul în ...................... înfiin at la data de ....................., Cod de


înregistrare fiscal .............., Str. ................, nr. ....., jude ul ............., cod ..........., Tel. .................,
Fax. ................., reprezentat prin .................................. în func ia de Reprezentant Legal identificat
prin C.I. Seria ……..., Nr. ......... , CNP ...............în calitate de Beneficiar,
au convenit încheierea prezentului Contract pentru acordarea finan rii nerambursabile în baza
Cererii de finan are nr. ..................... în urm toarele condi ii:

ARTICOLUL 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Obiectul Contractului îl reprezint acordarea finan rii nerambursabile de c tre Autoritatea de
Management, pentru implementarea Proiectului având codul SMIS ...................., intitulat:
« ………………………….. » denumit în continuare Proiect. Finan area nerambursabil acordat
constituie ajutor de minimis.

(2) Beneficiarului i se va acorda finan area nerambursabil în termenii i condi iile stabilite în
prezentul Contract care este constituit din Contractul de finantare i anexele acestuia, pe care
Beneficiarul declar c le cunoa te i le accept .

100
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
(3) Cererea de finan are depus de Beneficiar, rezultat în urma verific rilor, modific rilor i
complet rilor, efectuate pe parcursul procesului de evaluare i selec ie, devine anex la prezentul
Contract, f când parte integrant din acesta.

(4) Beneficiarul accept finan area nerambursabil i se angajeaz s implementeze Proiectul pe


propria r spundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract i cu legisla ia
na ional i comunitar .

ARTICOLUL 2 – DURATA CONTRACTULUI

(1) Contractul intr în vigoare în termen de trei zile de la data semn rii de c tre ambele p i.

(2) Data de la care începe implementarea Proiectului este data intr rii în vigoare a prezentului
Contract.

(3) Perioada de implementare a Proiectului este de .... luni si reprezint intervalul de timp in care
beneficiarul trebuie sa finalizeze toate activit ile proiectului.

(4) Contractul r mâne în vigoare timp de 5 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE pentru
obliga ia prev zut la art.9, A lit.h).

(5) Termenele i duratele stabilite în prezentul Contract curg f luarea în calcul a zilei când au
început, dar cu luarea în calcul a zilei când se sfâr esc.

ARTICOLUL 3 – VALOAREA PROIECTULUI

(1) Valoarea total a Proiectului care face obiectul finan rii nerambursabile este .......... lei
(..................................), din care:
a). valoare total eligibil în sum de .............. lei (...............................)
b). valoare neeligibil în sum de .......................... lei (........................................)
conform datelor din tabelul nr.1

Tabel nr.1
Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea Co-finan area Valoarea ne-
total a total eligibil eligibil eligibil eligibil eligibil
Proiectului eligibil a nerambursabil nerambursabil maxima a a Proiectului
(lei) Proiectului din acordata acordata din nerambursabil Beneficiarului (lei), inclusiv
(lei) din FEDR bugetul acordata din (lei) TVA
(lei) na ional fonduri publice aferent valorii
(lei) (lei) totale a
proiectului
1 2 3 4 5 6 7
1 = 2 +7 2 = 5+6 3 4 5= 3 + 4 6 7

(2) AM se angajeaz s acorde o finan are nerambursabil de maxim .......................... lei (în litere),
din care 81,62 % FEDR i 18,38 % Buget de Stat, echivalent cu ......... % din valoarea total
eligibil a Proiectului specificat la alin.(1), lit. a); în cazul în care, la sfâr itul Proiectului, valoarea
total solicitat spre rambursare este mai mic decât valoarea eligibil nerambursabil , suma
nerambursabil acordat de AM se va reduce corespunz tor. Beneficiarul se angajeaz s asigure

101
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
finan area tuturor cheltuielilor Proiectului pân la momentul ramburs rii de c tre Autoritatea de
Management a sumelor solicitate.

(3) Valoarea eligibil nerambursabil aprobat prin prezentul Contract nu poate fi modificat în
sensul major rii acesteia.

(4) În cazul în care, valoarea totala a Proiectului i implicit valoarea totala eligibil a acestuia cre te
fa de valoarea convenit prin prezentul contract de finan are, diferen a rezultat fa de finan area
nerambursabil maxim men ionat la alin.(2) este suportat în întregime de Beneficiar.

(5) Beneficiarul poate efectua modific ri asupra bugetului dac acestea nu afecteaz scopul principal
al proiectului i impactul financiar se limiteaz la transferul de maximum 10% din suma înscris
ini ial în cadrul fiec rei linii de cheltuieli eligibile, în cadrul aceleia i categorii de cheltuieli eligibile
(categoriile I.1, I.2, I.3, I.4, II, III, IV din sec iunea 4.1 din Cererea de finan are), f a se dep i
valoarea total eligibil a proiectului.
Modificarea/modific rile nu trebuie s conduc la dep irea limitelor maxime impuse de prevederile
regulamentelor comunitare, sau de legisla ia na ional sau/ i de regulile de eligibilitate, evaluare i
selec ie specifice POS CCE.

(6)În cazul modific rilor prevazute la alin. 5, beneficiarul are obliga ia de a notifica OI propunerea
de aprobare cu cel putin 15 zile inainte de data depunerii cererii de rambursare afectat de
modificarea în cauz , sub sanc iunea nerecunoa terii modific rilor efectuate. Propunerea de
modificare aprobat de OI va constitui anex la prezentul Contract, f a fi necesar a se încheia un
act adi ional la Contract

ARTICOLUL 4 – CHELTUIELI ELIGIBILE

(1) Sunt eligibile acele cheltuieli realizate în conformitate cu prevederile prezentului contract i cu
cele ale:
- H. G. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu complet rile i modific rile
ulterioare;
- Ordinului nr. 724 din 13 martie 2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru
proiectele finan ate în cadrul opera iunii 3.1.1 din cadrul domeniului major de interven ie 1 -
Sus inerea utiliz rii tehnologiei informa iei i comunica iilor i al opera iunilor 3.3.1 i 3.3.2
din cadrul domeniului major de interven ie 3 - Dezvoltarea e-economiei, axa prioritar 3
"Tehnologia informa iei i comunica iilor pentru sectoarele public i privat" din cadrul
Programului opera ional sectorial "Cre terea competitivit ii economice" (POS CCE) 2007-
2013 ;
- Ghidului Solicitantului pentru Apelul 2 de proiecte aferente Opera iunii 1 din cadrul
Domeniul major de interven ie 1
- Regulamentelor aplicabile ajutorului de stat
- Cererii de finan are aprobat - Anexa nr. V la prezentul contract

(2 ) Cheltuielile sunt considerate eligibile dac respect prevederile legale na ionale i comunitare în
domeniu, cu prec dere cele referitoare la achizi iile publice/norme interne de achizi ii.
(3) Cheltuielile pentru obiectivele de investi ii realizate în regie proprie nu sunt eligibile.
(4) TVA este o cheltuial neeligibil .
(5) Asigurarea sumelor necesare pl ii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea beneficiarului.

102
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
(6) Pentru a fi eligibile toate cheltuielile trebuie s fie realizate (facturate catre beneficiar i pl tite)
în perioada de implementare prev zut la art. 2 din prezentul contract; excep ie fac cazurile în care
contractul de achizi ie prevede un termen de plat de maximum 90 zile de la data factur rii, cu
recep ia i livrarea în perioada de implementare.

ARTICOLUL 5 – RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

(1) AM va autoriza cererile de rambursare în urma verific rii documentelor justificative prezentate
de Beneficiar în maxim 80 de zile calendaristice de la data depunerii acestora la OI, iar OI va
informa beneficiarii cu privire la sumele autorizate, în cadrul aceluia i termen.

(2) Rambursarea se va efectua de c tre Unitatea de Plat pentru POS CCE, în termen de 10 zile
calendaristice de la data la care Beneficiarul a fost informat cu privire la suma autorizat , în lei în
urm torul cont:
cod IBAN: ..............................................................
titular cont: ………………………………………..
denumire/adresa Trezoreriei: ……………………..

(3) AM/OI poate prelungi termenele prev zute la alin.(1) i (2), cu informarea în prealabil a
Beneficiarului, în situa ii justificate legate de solicitarea de documente i/sau clarific ri, precum i în
situa ia organiz rii unor misiuni de monitorizare/control anterioare autoriz rii pl ii, realizate de
AM/OI i/sau alte structuri cu atribu ii de control/verificare/audit. AM/OI nu este responsabil de
nicio pagub cauzat prin întârziere.

(4) Beneficiarul va depune la AM pentru rambursarea cheltuielilor eligibile urm toarele documente
(sau alte documente cu valoare probatorie echivalent ):
- Cerere de rambursare (Anexa III ) – 4 exemplare în format fizic i una în format electronic;
- Raport de progres (Anexa IV) – 1 exemplar în format fizic i un exemplar în format
electronic;
- Copii certificate, care s con in men iunea „conform cu originalul”, tampila beneficiarului
i semn tura reprezentantului legal al acestuia, dup urm toarele documente: facturi (trebuie
men ioneze detaliat bunul achizi ionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuat ), documente
de plat , extrase bancare i alte documente justificative, precum i note contabile, fi e de cont
analitice pentru conturile analitice utilizate în eviden a contabil distinct a proiectului
balan e analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în
cauz , care fac dovada înregistr rii documentelor primare în evidenta contabil ;
- Pentru procedura de achizi ii: dovada publicit ii, criterii de selec ie, raport de atribuire a
contractului i contractul de achizi ie – 1 exemplar;
- Pentru informare i publicitate: fotografii, anun uri, comunicate, documente pentru
eviden ierea pl ii publicit ii radio/TV – 1 exemplar;
- Pentru achizi ii de bunuri: copie certificat NRCD, copie certificat dup procesul verbal de
predare-primire a bunurilor sau dup procesul verbal de punere în func iune – 1 exemplar;
- Pentru prest ri servicii:. fotocopii certificate a proceselor verbale de recep ie a serviciilor
achizi ionate, fotocopii certificate ale devizelor financiare al serviciilor achizi ionatecopie
certificat dup certificatul constatator al firmei furnizoare de servicii din care s reias
specializarea firmei furnizoare pe serviciile respective – 1 exemplar;

(5) Facturile trebuie s men ioneze detaliat bunul achizi ionat, serviciul prestat sau lucrarea
efectuat . Pentru evitarea dublei finan ri, toate facturile vor fi inscrip ionate, sub semn tura

103
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
reprezentantului legal al Beneficiarului, cu POS CCE, Axa 3, denumirea proiectului, codul SMIS -
CSNR i num rul contractului de finan are.

(6) Beneficiarii care efectueazã pl i în valut în cadrul proiectului vor solicita la rambursare
contravaloarea în lei a acestora la cursul B ncii Na ionale a României din data întocmirii
documentelor de plat în valut .

(7) AM/OI are dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor
neclarit i. Beneficiarul este obligat s r spund în termen de 3 zile lucr toare de la data primirii
solicit rii de clarificare. Nerespectarea acestui termen atrage prelungirea corespunz toare a
termenelor prev zute la alin. (1).

(8) Cererea de rambursare se poate depune numai dup întocmirea procesului verbal de predare-
primire (în cazul achizi iei de bunuri) sau dupa întocmirea procesului verbal de receptie servicii (in
cazul achizitiei de servicii), dup acceptarea rezultatelor acestora de c tre Beneficiar.
(9) Vor fi depuse la sediul MCSI cereri de rambursare pentru proiect, potrivit graficului de
rambursare de mai jos. Prima cerere de rambursare va fi depus în cel mult 5 luni de la data intr rii
în vigoare a contractului de finan are, cu excep ia cazurilor temeinic justificate i avizate de OI
conform alin.(11).

(10) Rambursarea cheltuielilor aferente achizitiilor prevazute in Anexa VI la prezentul Contract se


realizeaza conform graficului de rambursare din tabelul de mai jos (tabel 2):

Tabelul 2
Deducere
Suma
Cerere prefinantare (lei)* nu
Suma estimativa estimativa
de trebuie s dep easc
(lei) de Data depunerii
rambursare 81.62% din suma
rambursat
nr. estimativ
(lei)
1
0
Total buget 0

(11) a) În cazul în care beneficiarul nu poate respecta termenul pentru depunerea cererii de
rambursare, astfel cum este acesta prev zut la alin. (10), acesta va notifica în scris OI, înainte de data
prev zut ca data depunerii, cu privire la motivele nerespect rii acesteia. Graficul de rambursare
modificat i aprobat de c tre OI va constitui anex la contractul de finan are, f a fi necesar
încheierea unui act adi ional
b) Dac Beneficiarul nu depune cererea de rambursare la data men ionat în grafic, OI are
dreptul de a rezilia contractul cu recuperarea integral a sumelor rambursate.

(12) Se consider c proiectul este finalizat dac acesta este realizat ca un tot, conform obiectivelor
proiectului stabilit în cererea de finan are

(13) În situatia în care beneficiarul nu realizeaz integral indicatorii de realizare asuma i prin
contract, dar obiectivul proiectului este atins, finan area nerambursabil acordat va fi redus
propor ional, cu excep ia cazurilor temeinic justificate.

104
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
(14) Indicatorii de realizare sunt cei prev zu i in tabelul nr.3 la prezentul Contract, prezentat mai jos:

Tabelul 3
Valoare la începutul perioadei de Valoarea la sfâr itul perioadei
Indicatorii de realizare implementare de implementare
[în cifre] [în cifre]

(15) În cazul în care beneficiarul nu realizeaz integral indicatorii de realizare asuma i prin contract
i obiectivul proiectului nu este atins, finan area nerambursabil va fi retras integral.

(16) AM/OI poate suspenda, aproba par ial sau respinge la plat cererea de rambursare în cazul
detect rii unei cheltuieli neeligibile, în cazul nerespect rii prevederilor contractuale sau în situa ia în
care o cheltuial aprobat prin contract va fi ulterior considerat neeligibil .

(17) AM/OI are dreptul de a efectua corec ii financiare din cheltuielile (sumele) aferente cererilor de
rambursare transmise de beneficiar în cazul constatarii unor cheltuieli neeligibile i/sau în cazul
nerespect rii/înc lc rii prevederilor contractuale i/sau legale, na ionale i/sau comunitare,
aplicabile. Corec iile se vor comunica beneficiarilor odat cu rezultatul verific rii cererilor de
rambursare, sunt definitive i operate direct asupra sumelor aferente cererii de rambursare.

ARTICOLUL 6 – PREFINAN AREA ( daca este cazul)

(1) Valoarea prefinan rii ce se va acorda este de ________________reprezentând ___% din


valoarea eligibil a proiectului (maximum 35% din valoarea total a finan rii nerambursabile a
proiectului).
(2) Cererile de prefinan are – 4 exemplare i documentele înso itoare – 2 exemplare prevazute la
alin.(1) se depun la OI, cu respectarea graficului de prefinan are prev zut în Tabelul nr.2.
Tabelul nr.2:

Cerere de prefinan are nr. Suma estimativ Data depunerii


1.
2.
3.

(3) a) Plata prefinan rii se va efectua de c tre Unitatea de Plat din cadrul AM, în maxim 45 de zile
calendaristice de la data depunerii cererii, în lei, în urm torul cont dedicat exclusiv prefinan rii:
cod IBAN: -
titular cont: -
denumire/adresa Trezoreriei/Banc comercial : -
b) Diferenta dintre dobanda acumulata in contul prevazut la alin. (3 a), corespunzatoare sumelor din
prefinantare ramase disponibile in cont si valoarea impozitelor aferente si a comisioanelor de
gestionare a contului respectiv se raporteaz AM i se deduce de aceasta din sumele rambursate
beneficiarului, pân la plata final inclusiv.

105
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
(4) Opera iunile derulate prin contul dedicat exclusiv prefinan rii vor respecta strict prevederile
legisla iei în vigoare cu privire la prefina are.
(5) Sumele existente în contul de prefinan are se vor utiliza pentru cheltuielile eligibile, inclusiv
TVA aferent acestora.
(6) Recuperarea prefinan rii se efectueaz începând cu prima cerere de rambursare prin
deducerea a cel pu in 30% din valoarea fiec rei cererii de rambursare intermediare, conform
graficului de rambursare a cheltuielilor din prezentul contract (tabelul nr.4), astfel încât
suma aferent prefinan rii s se recupereze integral înainte de ultima cerere de rambursare.
(7) Prin excep ie de la alin. (6) procentul de deducere poate fi mai mic de 30% în cazurile în
care cuantumul prefinan rii r mase de recuperat reprezint mai pu in de 30% din valoarea
cererii de rambursare respective.
(8) Prefinan area acordat se restituie de c tre Beneficiar dac nicio cerere de rambursare, care
justifice achizi ia de bunuri ori servicii sau execu ia de lucr ri, nu a fost depus de acesta
în termen de maxim 4 luni de la data primirii prefinan rii.
(9) În cazul în care nu au fost transmise, în termen de maxim 6 luni de la data primirii
prefinan rii, cereri de rambursare în cuantum de minim 60% din valoarea prefinan rii
acordate, OI/AM va recupera prefinan area neutilizat pentru efectuarea cheltuielilor
eligibile incluse în cererile de rambursare primite.
(10) Dac prefinan area nu poate fi recuperat integral pâna la ultima cerere de
rambursare, ca urmare a diminu rii valorii eligibile, diferen a de prefinan are se va restitui
de c tre Beneficiar în contul AM, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la
notificarea transmis acestuia.

ARTICOLUL 7. CONSTITUIREA DE GARAN II ASUPRA ACTIVELOR FIXE CARE


FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINAN ARE

Art. I (1) Pentru asigurarea finan rii cheltuielilor necesare implement rii proiectului cofinan at din
instrumente structurale în cadrul Programului Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii
Economice”, beneficiarul poate constitui garan ii în favoarea unei institu ii de credit, sub forma
gaj rii sau ipotec rii, asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finan are, în conformitate
cu prevederile HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor m suri de accelerare a implement rii
instrumentelor structurale.

(2) Beneficiarul este obligat s transmit Organismului Intermediar sau Autorit ii de Management,
dup caz, copii certificate ale contractelor de credit i ale celor accesorii acestora, de gaj sau, dup
caz, de ipotec i ale oric ror alte documente corespunz toare, încheiate cu institu ia bancar în
scopul men ionat la alin. (1), în termen de maximum 10 zile lucr toare de la semnarea acestora.

Art. II (1)Valoarea creditului ob inut cu garan ia constituit conform prevederilor art. 1 (1) nu va
putea dep i valoarea contribu iei beneficiarului la finan area proiectului, respectiv valoarea
însumat a procentului din cheltuielile eligibile aferent contribu iei proprii i a cheltuielilor
neeligibile, conform contractului de finan are.
(2) În situa ia în care beneficiarul nu a solicitat acordarea de prefinan are i în contractul de finan are
este prev zut o singur cerere de rambursare, valoarea creditului ob inut cu garan ia constituit
conform prevederilor prezentului ordin poate include i valoarea asisten ei financiare nerambursabile
prev zute în contractul de finan are cu condi ia ca în termen de maxim cinci zile lucr toare de la data
efectiv a pl ii cererii de rambursare s fie îndeplinite prevederile de la alin. (1).

Art. III În cazul în care contractul de credit încheiat în condi iile art. 1, prevede alt moned decât
cea na ional , verificarea respect rii prevederilor art. 2 se va face prin transformarea în lei a valorii
106
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
creditului corespunz tor garan iei, la cursul de schimb oficial al BNR valabil la data contract rii
creditului.

Art. IV Poli a de asigurare a activelor fixe care fac obiectul garan iei va fi cesionat institu iilor de
creditare în favoarea c rora se constituie respectiva garan ie.

ARTICOLUL 8 – TAXA PE VALOAREA AD UGAT (TVA)

(1) TVA este o cheltuial neeligibil , potrivit HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale
(2) Asigurarea sumelor necesare pl ii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea beneficiarilor
de proiecte finan ate din instrumente structurale.
(3) Fac excep ie beneficiarii din sectorul public care beneficiaz de aloc ri de fonduri de la bugetul
de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite.
(4) Sumele reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile se restituie categoriilor strict enumerate
i în condi iile prev zute în O.U.G nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor
structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modific rile i complet rile
ulterioare. Beneficiarii care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modific rile i complet rile
ulterioare, î i exercit dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad ugat aferente cheltuielilor
eligibile efectuate în cadrul proiectelor finan ate din instrumente structurale în cadrul programelor
opera ionale au obliga ia s restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea
ad ugat dedus , a c rei contravaloare a fost pl tit potrivit O.U.G nr. 64/2009, în condi iile
stabilite prin normele metodologice

ARTICOLUL 9– OBLIGA IILE P ILOR

A. Obliga iile Beneficiarului

(1) Beneficiarul trebuie s asigure implementarea Proiectului în conformitate cu cele asumate prin
prezentul Contract. Beneficiarul va fi r spunz tor în fa a AM/OI pentru implementarea Proiectului,
inclusiv pentru realizarea activitatilor potrivit calendarului activitatilor.

(2) Indicatorii de rezultat sunt cei prevazuti în tabelul nr.4 de mai jos, conform Anexei V– Cererea
de finan are.
Tabelul nr.4
Valoarea indicatorului
ob inut la sfarsitul
Valoarea indicatorului
Valoarea celui de-al 3-lea an
ob inut la sfarsitul
Indicator indicatorului dupa finalizarea
primului an dupa
stabilit în contract proiectului pentru
finalizarea proiectului
IMM i 5 ani pentru
ONG

Indicatorii de rezultat UM Cant. UM Cant. UM Cant.

107
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
(3) Beneficiarul are obliga ia s îndeplineasc indicatorii de realizare i de rezultat, a a cum au fost
prev zu i în prezentul contract (tabelul nr.3 si tabelul nr.4).

(4) Beneficiarul are obliga ia s raporteze îndeplinirea indicatorilor de rezultat pe toat perioada de
durabilitate a proiectului, începând cu anul urm tor celui în care s-a finalizat proiectul, asigurându-se
la sfâr itul perioadei de durabilitate to i indicatorii de rezultat asuma i prin contract vor fi atinsi;
în caz contrar AM/OI poate s solicite beneficiarului proiectului returnarea sumelor primite
propor ional cu procentul de nerealizare al acestor indicatori, cu excep ia cazurilor temeinic
justificate.

(5) În scopul monitoriz rii ajutoarelor de stat, Beneficiarul are obliga ia s p streze i s pun la
dispozi ia AM/OI, la solicitarea AM/OI, toate documentele necesare, precum i s in o eviden
specific a ajutoarelor de care au beneficiat conform ordinului ministrului economiei i finan elor nr.
632 din 4 martie 2008 privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în
vederea accesului la broadband i la serviciile conexe, aferent opera iunii 3.1.1, din cadrul POS
CCE 2007-2013 , modificat i completat prin ordinul ORDIN nr. 2687 din 30 noiembrie 2010 pentru
modificarea i completarea anexei la Ordinul ministrului economiei i finan elor nr. 632/2008 .

a) Implementare

(6) Beneficiarul trebuie s implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficien i


vigilen în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat i în concordan cu prevederile
acestui Contract. Beneficiarul va fi r spunz tor în fa a AM/OI pentru implementarea proiectului,
inclusiv pentru realizarea activit ilor potrivit calendarului activit ilor.

(7) Beneficiarul î i va asuma integral r spunderea pentru prejudiciile cauzate ter ilor din culpa sa pe
parcursul implement rii Proiectului. Organismul Intermediar si AM vor fi degrevate de orice
responsabilitate pentru prejudiciile cauzate ter ilor din culpa Beneficiarului.

(8) Beneficiarul are obliga ia de a solicita aprobarea OI, cu cel pu in 15 zile lucr toare înainte de
termenul de depunere a cererii de rambursare afectat de propunerea în cauz sub sanc iunea
nerecunoa terii modific rilor în cauz , pentru orice propunere de modificare în sensul art. 3 alin. 5,
intervenit în bugetul previzionat al Proiectului i aprobat prin prezentul Contract, cu men ionarea
motivelor care au condus la aceasta. Bugetul avizat va constitui anexa la contractul de finantare, f
a mai fi necesar încheierea unui act adi ional.

(9)Pe toata perioada de implementare a proiectului, în situa ia în care sunt diferen e fa de graficul
de rambursare prev zut in contract, Beneficiarul va supune avizului OI, previziuni privind fluxul
financiar, cu 30 de zile calendaristice anterior începutului trimestrului pentru care se preconizeaz
aceste modific ri.

(10) Beneficiarul este obligat s raporteze trimestrial progresul înregistrat în implementarea


Proiectului, in termen de 10 zile de la data incheierii perioadei raportate, prin intermediul unui
Raport de Progres, în conformitate cu prevederile din Anexa IV. În cazul în care rapoartele de
progres înaintate nu sunt complete sau necesit modific ri, Beneficiarul are obliga ia de a face
complet rile i modific rile solicitate i de a retransmite rapoartele de progres în termen de 3 (trei)
zile lucr toare de la primirea în tiin rii.

108
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
(11) Beneficiarul are obliga ia de a men ine investi ia finan at prin prezentul contract cel pu in 5 ani
(pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) dup finalizarea proiectului.

(12) În cazul în care rapoartele înaintate nu sunt complete sau necesit modific ri, Beneficiarul are
obliga ia de a face complet rile i modific rile solicitate de AM/OI i a retransmite rapoartele
revizuite în termen de 3 (trei) zile lucr toare de la primirea notific rii.
(13) Beneficiarul nu are dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate în
procesul de verificare/evaluare a cererilor de finantare în cadrul procedurii de selectie pe parcursul
unei perioade de cel putin 12 luni de la semnarea contractului de finantare. În caz contrar OI/AM are
obligatia sa solicite instantei anularea contractului de finantare care a fost astfel încheiat.

b) Control i Audit

(14) Beneficiarul are obliga ia s furnizeze orice informa ii de natur tehnic sau financiar legate de
Proiect solicitate de c tre AM, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare i Plat ,
Autoritatea de Audit, CE sau orice alt organism abilitat conform legisla iei în vigoare, s verifice sau
realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinan ate din
Instrumente Structurale.

(15) În ceea ce prive te datele, informa iile i documentele solicitate pentru derularea monitoriz rii
ajutoarelor de stat, termenul pân la care Beneficiarii trebuie s furnizeze datele, informa iile i
documentele solicitate va fi precizat în cuprinsul notific rii c tre Beneficiar. Informa iile se transmit
pe suport hârtie i pe suport magnetic, cu semn tura de primire i num r de înregistrare, sau prin
po , cu confirmare de primire.

(16) Beneficiarul are obliga ia de a permite oricând dreptul de acces reprezentan ilor AM, Organism
Intermediar, Autoritatea de Certificare i Plat , Autoritatea de Audit, CE sau orice alt organism
abilitat conform legisla iei în vigoare, la locurile i spa iile unde se implementeaz sau a fost
implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la toate documentele i
fi ierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar a Proiectului.

(17) Beneficiarul are obliga ia s asigure toate condi iile pentru efectuarea verific rilor, punând la
dispozi ie, la cerere i în termen, documentele solicitate i asigurând disponibilitatea i prezen a
personalului implicat în implementarea Proiectului, precum i a managerului Proiectului verificat sau
auditat, pe întreaga durat a verific rilor.

c) Politici comunitare i na ionale

(18) Beneficiarul este obligat s respecte prevederile aplicabile cuprinse în cererea de finan are i
legisla ia aferent referitoare la asigurarea conformit ii cu politicile Uniunii Europene i na ionale,
în special cele privind achizi iile, ajutorul de stat, egalitatea de anse, dezvoltarea durabil ,
informarea i publicitatea.

d) Achizi ii
(19) Pentru implementarea prezentului Proiect, Beneficiarul are obliga ia de a respecta prevederile
legisla iei na ionale în domeniul achizi iilor publice dac se încadreaz în prevederile art. 8 sau
respectiv în prevederile art. 9 lit. c) , c1) din OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, cu modific rile i complet rile ulterioare.

109
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
(20) Beneficiarul, care nu se încadreaz în prevederile art. 8 sau art. 9 lit. c) i c1) din OUG 34/2006,
cu modific rile i complet rile ulterioare, are obliga ia s respecte procedura specific stabilit prin
norme interne, anex la prezentul contract (Anexa VI).

(21) Beneficiarul are obliga ia, în situa ia în care contractul este finan at, în propor ie de mai pu in de
50% din fonduri publice (comunitare i na ionale), s asigure o utilizare eficient a fondurilor în
procesul de atribuire, s promoveze concuren a dintre operatorii economici, precum i s garanteze
nediscriminarea, recunoa terea reciproc i tratamentul egal al operatorilor economici care particip
la atribuirea contractului, în conformitate cu prevederile Anexei VI la prezentul contract.
(22) Pe parcursul aplicarii procedurii de achizitie, beneficiarul are obligatia de a lua toate masurile
necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese, si anume a
situatiei în care exista legaturi între structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia,
între membrii comisiei de evaluare si ofertanti sau în care ofertantul câstigator detine pachetul
majoritar de actiuni în doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie.
(23)Încalcarea prevederilor alin. (22) se sanctioneaza cu deduceri/excluderi din cheltuielile
solicitate la plata/rambursare, în functie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat
fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora.
(24) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achizitii, ofertantul este obligat sa depuna o
declaratie conform careia nu se afla în conflict de interese, asa cum este acesta definit la alin. (22).
(25)Daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii de achizitie,
ofertantul are obligatia sa notifice în scris, de îndata, beneficiarul care a organizat aceasta procedura
si sa ia masuri pentru înlaturarea situatiei respective.

e) Asigurarea co-finan rii i a cheltuielilor neeligibile

(26) Beneficiarul este obligat s asigure sumele necesare co-finan rii cheltuielilor eligibile i a
finan rii cheltuielilor neeligibile în vederea implement rii Proiectului.

f) Evaluare

(27) Beneficiarul î i asum obliga ia de a furniza AM, OI, CE i/sau agen ilor lor autoriza i orice
document sau informa ie, în termenul solicitat, în vederea realiz rii evalu rii POS CCE i/sau a
Proiectului implementat. La cererea Beneficiarului, OI poate transmite rezultatul evalu rii, cu
acordul AM.

g) Eviden a contabil distinct

(28) Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil distinct , folosind conturi analitice distincte
pentru Proiect.

(29) a) Beneficiarul este obligat s informeze AM/Organismul Intermediar cu privire la modul în


care se realizeaz eviden a contabil distinct privind Proiectul, transmi ând AM/OI, în termen de 30
de zile calendaristice de la încheierea contractului, o notificare conform Anexei VIII la prezentul
contract.

b) În vederea efectu rii reconcilierii contabile între conturile contabile ale AM i cele ale
beneficiarului pentru opera iunile gestionate în cadrul prezentului contract, beneficiarul are obliga ia
transmiterii Formularului 9 din normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de
urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i

110
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
utilizarea acestora pentru obiectivul convergen , din care s rezulte sumele primite de la AM i cele
pl tite acestuia

.h) P strarea documentelor

(30) Pân la încetarea de drept a Contractului, Beneficiarul are obliga ia de a p stra i de a pune la
dispozi ia AM, OI, Autorit ii de Certificare i Plat , Autorit ii de Audit, CE i oric rui alt
organism abilitat de a efectua verific ri asupra modului de utilizare a finan rii nerambursabile toate
documentele originale, inclusiv inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale
i documentele contabile, privind activit ile i cheltuielile eligibile în vederea asigur rii unei piste
de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare i na ionale. Toate documentele vor
fi p strate inclusiv pe o perioad de 5 ani de la închiderea oficial /par ial a POS CCE f a se
înc lca termenul de prescrip ie a dreptului de a cere executarea silit a crean elor fiscale prev zut în
legisla ia na ional i f a se aduce atingere prevederilor art. 8 alin. (5).

(31) Documentele trebuie s fie u or accesibile i p strate astfel încât s permit verificarea lor, în
conformitate cu Anexa VIII.

(32) Beneficiarul este obligat s informeze AM/OI cu privire la locul p str rii documentelor,
transmi ând AM/OI, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului, o notificare
conform Anexei VIII la prezentul Contract.

i) Modific ri substan iale i men inerea investi iei

(33) Beneficiarul este obligat s nu fac modific ri substan iale pe perioada de implementare i
perioada de durabilitate a Proiectului i s men in investi ia în regiunea beneficiar pentru o
perioad de cel pu in 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) de la data ultimei pl i sub
sanc iunea rezilierii contractului cu sistarea finan rii nerambursabile i recuperarea integral a
sumelor acordate pân în acel moment, în conformitate cu legisla ia na ional .

(34) Modific rile substan iale la un proiect sunt acelea care:


- afecteaz major natura i condi iile de implementare sau ofer unui ter un avantaj necuvenit
i
- rezult de asemenea dintr-o schimbare a naturii propriet ii unui articol de infrastructur , o încetare
sau schimbare în localizare a investi iei sau încetarea unei activit i de produc ie (dup caz, unde se
aplic ).

(35) Beneficiarul are obliga ia de a informa AM/OI în termen de 15 de zile calendaristice de la data
apari iei oric rei modific ri din cele de mai sus.

(36) Pentru perioada prevazut la alin. (27), Beneficiarul poate înlocui instala iile sau echipamentele
uzate moral datorit schimb rilor tehnologice rapide, cu condi ia ca activitatea economic s se
desf oare în continuare în regiunea în cauz pe o durat egal cu perioada minim prev zut .

(37) Beneficiarul are obliga ia s raporteze îndeplinirea indicatorilor de rezultat pe toat perioada de
durabilitate a proiectului, printr-un Raport de Durabilitate Anual - Anexa VII, începând cu anul
urm tor celui în care s-a finalizat proiectul, asigurându-se c la sfâr itul perioadei de durabilitate to i
indicatorii de rezultat asuma i prin contract vor fi atin i.

111
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
(38) Finan area nerambursabil acordat va fi recuperat de la Beneficiar i în cazul în care
obiectivele finan ate nu sunt folosite conform obiectivului men ionat în Cererea de finan are –
Anexa V la Contract, precum i în cazul în care acestea au fost vândute, închiriate sau înstr inate sub
orice form într-o perioad de 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) dup finalizarea
Proiectului.

B. Obliga iile AM/Organismului Intermediar

(39) AM/OI va informa Beneficiarul despre data închiderii oficiale/par iale a Programului
Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice” prin intermediul unei notific ri i prin
intermediul mijloacelor publice de informare.

(40) AM/OI are obliga ia de a informa în scris Beneficiarul cu privire la orice decizie luat care
poate afecta implementarea Proiectului.

(41) AM/OI are obliga ia de a informa în scris Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile i
recomand rile formulate de c tre AM, CE i alte organisme abilitate care au un impact asupra
Proiectului acestuia.

(42) AM/OI are obliga ia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informa iilor sau clarific rilor
pe care acesta le consider necesare pentru implementarea Proiectului.

ARTICOLUL 10 – CONFIDEN IALITATE

(1) OI, AM i Beneficiarul se angajeaz s p streze confiden ialitatea documentelor, materialelor,


datelor i informa iilor în leg tur cu Proiectul i care sunt stabilite de c tre p i, de comun acord,
ca fiind confiden iale, f a aduce atingere drepturilor de verificare/control/audit ale tuturor
organismelor abilitate în acest sens, conform legisla iei în vigoare.

(2) Nu pot fi declarate ca i confiden iale documentele, materialele, datele i informa iile folosite în
scop publicitar pentru informarea i promovarea utiliz rii Instrumentelor Structurale, precum i cele
rezultate din obliga ia Beneficiarului de a respecta m surile de informare i publicitate conform
Anexei II – surile de informare i publicitate.

(3) Nerespectarea obliga iei de confiden ialitate îndrituie te partea v mat s pretind daune
interese p ii în culp .

ARTICOLUL 11 – DREPTUL DE PROPRIETATE / UTILIZARE A REZULTATELOR I


ECHIPAMENTELOR Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate
intelectual sau de utilizare, atât industrial (ex. brevetele de inven ie, desenele i modelele
industriale, m rcile), cât i dreptul de autor asupra crea iilor rezultate din implementarea Proiectului,
sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legisla iei în vigoare i a prevederilor
prezentului Contract.

ARTICOLUL 12 – CESIUNEA

Cesionarea Prezentului Contract în integralitatea sa sau a unor p i din acesta, precum i a tuturor
drepturilor i obliga iilor ce decurg din implementarea acestuia este interzis .

ARTICOLUL 13 – NEREGULI
112
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
(1) Prin neregul se în elege orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate în raport cu
dispozitiile nationale si/sau europene, precum si cu prevederile contractelor ori a altor angajamente
legal încheiate în baza acestor dispozitii, ce rezulta dintr-o actiune sau inactiune a beneficiarului ori
a autoritatii cu competente în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate
prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internationali si/sau fondurile
publice nationale aferente acestora printr-o suma platita necuvenit.

(2) Constatarea i recuperarea crean elor bugetare rezultate din nereguli se face în conformitate cu
prevederile Ordonanta de urgenta 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea si
sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor
publice nationale aferente acestora .
(3) OI va lua m surile necesare pentru identificarea neregulilor i constatarea crean elor bugetare
aferente Proiectului, stingerea acestora prin recuperarea debitului i va dispune toate m surile pe
care le consider necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecin elor asupra implement rii
Proiectului, m suri care pot viza inclusiv suspendarea execut rii Contractului i/sau rezilierea
acestuia.

(4) Constituie obiect al recuper rii debitul constatat individualizat în titlul de crean , potrivit
prevederilor legisla iei în domeniu.

(5) Termenul de plat pentru sumele care fac obiectul recuper rii se stabile te în func ie de data
comunic rii titlului de crean , potrivit legii, termen de la expirarea c ruia Beneficiarul va datora
major ri de întârziere, calculate conform prevederilor Codului de procedur fiscal în vigoare.

(6) Dac stingerea crean ei nu se realizeaz prin plat voluntar din partea Beneficiarului, în
termenul prev zut la alineatul precedent, OI/AM va proceda la stingerea crean ei bugetare prin
deducerea din urm toarele cereri de rambursare.

(7) În cazul în care crean ele bugetare nu sunt recuperate prin plata voluntar sau prin deducerea din
urm toarele cereri de rambursare, OI/AM va sesiza organele competente în vederea declan rii
procedurii de executare silit .

(8) În cazul neregulilor constatate ulterior finaliz rii implement rii Proiectului, Beneficiarul are
obliga ia s restituie în termenul prev zut la alin. (4) debitul individualizat în titlul de crean . În
cazul nerespect rii obliga iei de restituire a debitului, OI/AM va sesiza organele competente în
vederea declan rii procedurii de executare silit .

(9) Orice plat excedentar efectuat de c tre Unitatea de Plat constituie plat necuvenit , iar
Beneficiarul are obliga ia de a restitui sumele respective OI/AM.

(10)Recuperarea sumelor pl tite excedentar de c tre Unitatea de Plat se face conform prevederilor
alin. (4) – (8).
(11)Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea c tre Unitatea de Plat pentru POS CCE a
sumelor datorate cad în sarcina exclusiv a Beneficiarului, cu excep ia pl ilor excedentare, când
comisioanele cad în sarcina OI/AM sau Unit ii de Plat .

ARTICOLUL 14 – MONITORIZARE I CONTROL

113
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Monitorizarea i controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de c tre Organismul
Intermediar i AM i/sau alte alte structuri cu atribu ii de control/verificare/audit. Beneficiarul se
oblig s respecte prevederile men ionate în Anexa I – M suri de monitorizare i control.

ARTICOLUL 15 – INFORMARE I PUBLICITATE

Toate m surile de informare i publicitate vor fi realizate de c tre Beneficiar în conformitate cu


Anexa II – suri de informare i publicitate.

ARTICOLUL 16 – PERSOANE DE CONTACT I ADRESE

(1) Reprezentantul legal al Beneficiarului


Numele i prenumele:
Func ie:
Num r de telefon:
Num r de fax:
Adres posta electronica:

(2) Directorul/Managerul25 de proiect


Numele i prenumele: .
Func ie:
Num r de telefon:
Num r de fax:
Adres posta electronica

(3) Persoana de contact a Beneficiarului este


Numele i prenumele;.
Func ie:
Num r de telefon
Num r de fax:
Adres posta electronica:

Persoana responsabil cu opera iunile financiare este


Numele i prenumele:
Func ie: ,
Num r de telefon:
Num r de fax
Adresa posta electronica:

(4) Întreaga coresponden legat de prezentul Contract se va face în scris, cu men ionarea pe
fiecare document a num rului i titlului Proiectului precum i a codului SMIS-CSNR i se va
transmite la urm toarele adrese:

Pentru Beneficiar str........... nr........, cod ......., jud........... - România


Pentru Organismul Intermediar B-dul Libert ii nr. 14, sector 5, cod 050706, Bucure ti – Romania

ARTICOLUL 17 - MODIFIC RI I COMPLET RI LA CONTRACT

25
In cazul în care managementul de proiect va fi externalizat, numele managerului de proiect va fi transmis ulterior
semn rii contractului de finan are.

114
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

(1) Orice modificare i completare a Contractului sau a anexelor sale se va face cu acordul ambelor
i printr-un act adi ional, cu excep ia modific rilor aduse anexelor I, II, III, IV, V, VI i VIII i a
modific rilor determinate de schimb ri în legisla ia na ional i european , care vor fi notificate de
tre OI beneficiarului. Anexele I, II, III, IV, V, VI i VIII pot fi modificate si/sau completate
unilateral de c tre OI, dup notificarea Beneficiarului, acesta din urma fiind obligat s le respecte.

(2) Orice completare si/sau modificare la Contract, se face justificat, în scris, prin act adi ional
încheiat cu respectarea acelorasi condi ii i termene ca i Contractul ini ial. Exceptie de la aceasta
cerinta fac situatiile prevazute la alin.(4)-(8)

(3) Actul adi ional la contract nu poate s vizeze o modificare substan ial la Proiect, a a cum
este aceasta definit în prezentul contract conform art.8 alin.(28) .

(4) Beneficiarul trebuie s informeze Organismul Intermediar despre orice situa ie care poate
determina întârzierea execut rii Contractului în termen de 10 zile calendaristice de la data lu rii la
cuno tin despre aceasta. Beneficiarul poate cere, cu cel putin 10 de zile calendaristice înainte de
sfâr itul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea perioadei de implementare, f a se
putea dep i perioada maxim de implementare prev zut în ghidul solicitantului specific apelului
de proiecte. In aplicarea prevederilor de la alin.(2), Beneficiarul va transmite OI cererea de
modificare înso it de documente justificative. Durata de implementare se poate prelungi
corespunz tor doar în urma aprob rii de c tre Organismul Intermediar, prin încheierea unui act
adi ional, cu prevederea clar a noului termen, care nu poate depasi termenul maxim de
implementarea prev zut în Ghidul solicitantului specific apelului de proiecte.

(5) În situatia in care se impune înlocuirea unui/unor membru/membri ai echipei de management al


Proiectului, Beneficiarul va notifica OI modificarea avuta in vedere a fi operata si va solicita
aprobarea OI cu privire la aceasta cu cel putin 5 (cinci) zile inainte de data la care doreste sa opereze
modificarea. Notificarea va cuprinde motivul/motivele ce au determinat modificarea, numele
persoanei/persoanelor, datele de contact, deciziile de inlocuire/împuternicirile, CV-ul/CV-urile
acesteia/acestora i specimenul/specimenele de semn tur daca modificarea in cauza aduce atingere
si Anexei IX la Contract. Notificarea aprobata de catre OI va constitui anex la prezentul Contract,
a mai fi necesar încheierea unui act adi ional.

(6) În cazul schimb rii contului de trezorerie/Banc comercial , sediului social, a loca iei de
implementare, a reprezentantului legal, a persoanei de contact sau a persoanei responsabile cu
opera iunile financiare, Beneficiarul va transmite OI adresa noului sediu sau a noii loca ii de
implemenmtarenumele noii persoane desemnate reprezentant legal respectiv numele noii persoane
desemnate responsabil cu opera iunile financiare precum i datele sale de contact, împuternicirea i
specimenul de semn tur , în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data oper rii modific rii.
Notificarea va constitui anex la prezentul contract, f a mai fi necesar încheierea unui act
adi ional.
(7) În cazul modific rilor calendarului de implementare (f dep irea sau prelungirea perioadei de
implementare) sau a graficului de rambursare, Beneficiarul are obliga ia de a solicita în mod
justificat aprobarea OI asupra acestora, cu cel pu in 5 zile înainte de data de la care dore te s intre în
vigoare modific rile. Calendarul de implementare i/sau graficul de rambursare aprobate vor
constitui anex la contractul de finan are, f a mai fi necesar încheierea unui act adi ional.

(8) Pentru schimbarea contului i /sau a b ncii creditoare, dac Beneficiarul a solicitat credit bancar
pentru cofinan area Proiectului, notificarea va fi înso it de contractul scris cu noua banc creditoare.
115
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
În cazul schimb rii persoanei responsabile cu opera iunile financiare, Beneficiarul va transmite
Organismului Intermediar numele noii persoane desemnate precum i datele sale de contact,
împuternicirea i specimenul de semn tur . Notificarea va constitui anex la prezentul contract, f
a mai fi necesar încheierea unui act adi ional.

ARTICOLUL 17 - FOR A MAJOR

(1) Prin for major se în elege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil i imposibil de înl turat
independent de voin a p ilor intervenit dup data semn rii Contractului, care impiedic executarea
în tot sau în parte a Contractului i care exonereaz de r spundere partea care o invoc .

(2) Pot constitui cauze de for major evenimente cum ar fi: calamit ile naturale (cutremure,
inunda ii, alunec ri de teren), r zboi, revolu ie, embargo etc.

(3) Partea care invoc For a Major are obliga ia de a notifica celeilalte p i cazul de for major ,
în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apari iei i de a dovedi, în termen de cel mult 15
(cincisprezece) zile calendaristice. Notificarea va fi înso it de certificatul constatator al cauzei de
for major eliberat de autoritatea competent conform legisla iei în vigoare, dup caz. De
asemenea, are obliga ia de a comunica data încet rii cazului de for major , în termen de 5 (cinci)
zile calendaristice.

(4) ile au obliga ia de a lua orice m suri care le stau la dispozi ie în vederea limit rii
consecin elor ac iunii for ei majore.

(5) Dac partea care invoc for a major nu procedeaz la notificarea începerii i încet rii cazului de
for major , în condi iile i termenele prev zute, va suporta toate daunele provocate celeilalte p i
prin lipsa de notificare.

(6) Executarea Contractului va fi suspendat de la data apari iei cazului de for major pe perioada
de ac iune a acesteia, f a prejudicia drepturile ce se cuvin p ilor.
(7) În cazul în care for a major i efectele acesteia oblig la suspendarea execut rii prezentului
Contract pe o perioad mai mare de 3 (trei) luni, p ile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10
(zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de
continuare, modificare sau reziliere a Contractului.
(8) În cazurile de for major Organismul Intermediar, cu avizul Autorit ii de Management, poate
decide s rezilieze Contractul printr-o notificare scris , f a fi solicitat restituirea finan rii
nerambursabile deja pl tite.

ARTICOLUL 19 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI

(1) Prezentul contract înceteaz de drept la 5 ani de la data închiderii oficiale/par iale a POS CCE.
(2) Contractul se consider reziliat de drept, f alt formalitate sau punere în întârziere (pact
comisoriu de grad IV), urmând ca Beneficiarul s restituie sumele rambursate pân în acel moment,
în cazul în care:

a) se constat neconcordan între starea de fapt dovedit i cele declarate de c tre Beneficiar
în cererea de finan are, referitor la faptul ca Proiectul nu face obiectul altei finan ri din alte
fonduri publice na ionale sau comunitare sau c nu a mai beneficiat de finan are din alte
programe na ionale sau comunitare.

116
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
b) În cazul intervenirii modific rilor substan iale sau a înc lc rii obliga iei privind men inerea
investi iei, în conformitate cu cele men ionate în art. 9 Sec iunea A;
c) În cazul în care obiectivele finan ate nu sunt folosite conform scopului prev zut în Anexa V
– Cererea de finan are;
d) În cazul cesiunii contractului, în conformitate cu art. 12;
e) În cazul în care Beneficiarul, dup încheierea contractului, face obiectul unei proceduri de
insolven , dizolvare prin reorganizare f acordul prealabil al OI, administrare judiciar sau
sub controlul altei autorit i, i-a suspendat activitatea sau se afl într-o situa ie asem toare
rezultând dintr-o procedur similar reglementat de legisla ia sau reglement rile la nivel
na ional sau comunitar;

(3) Contractul se consider reziliat, dup punerea în întârziere, printr-o notificare scris , f nicio
alt formalitate (pact comisoriu de grad III), urmând ca Beneficiarul s restituie sumele rambursate
pân în acel moment, în urm toarele situa ii:
a) Beneficiarul nu a început implementarea Proiectului în termen de cel mult 4 luni de la data
intr rii în vigoare a Contractului, din motive imputabile acestuia. OI va notifica Beneficiarul
cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de la care contractul
este considerat reziliat;
b) Dac Beneficiarul nu respect calendarul activit ilor proiectului prev zut în prezentul
contract;
c) Dac Beneficiarul nu respect graficul de rambursare sau nu depune ultima cerere de
rambursare la data men ionat în grafic cu respectarea condi iilor art. 5 ;
d) În cazul descoperirii unor nereguli, de natura celor prev zute la art. 13, care fac imposibil
derularea în continuare a contractului;
e) În cazul nerespect rii obliga iilor cu privire la control i audit;
f) În alte cazuri de înc lcare de c tre Beneficiar a prevederilor Contractului de finan are, care
fac imposibil implementarea Proiectului în condi iile asumate prin studiul de fezabilitate i
contract, dac OI, cu avizul AM, decide în acest sens.

(4) Beneficiarul poate solicita din proprie ini iativ încetarea Contractului cu restituirea sumelor
rambursate pân la momentul solicit rii.

(5) Anterior rezilierii Contractului, OI/AM este îndrept it( ) s suspende pl ile, cu notificarea
Beneficiarului. OI/AM nu va fi responsabil( ) de nicio pagub cauzat Beneficiarului ca urmare a
suspend rii.

ARTICOLUL 20 – LEGEA APLICABIL

(1) Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, în elese i aplicate în conformitate cu legisla ia
na ional i/sau cea comunitar în vigoare.

(2) Prezentul Contract oblig p ile s respecte întocmai i cu bun credin fiecare dispozi ie a
acestuia în conformitate cu principiul obligativit ii contractului între p i.

(3) Contractul este guvernat de legea român .

ARTICOLUL 21 – ANEXE

(1) Urm toarele documente sunt anexate la prezentul Contract i fac parte integrant din acesta,
având aceea i for juridic , cu excep ia Anexei V:
117
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Anexa I: surile de monitorizare i control


Anexa II: surile de informare i publicitate
Anexa III: Modelul cererii de rambursare
Anexa IV: Modelul raportului de progres
Anexa V: Cererea de finan are în ultima form aprobat
Anexa VI: Norme interne de achizi ii
Anexa VII: Modelul raportului de durabilitate a investi iei
Anexa VIII: Notificare privind modul de p strare al documentelor i al eviden ei contabile
legate de proiect
AnexaIX: Împuternicire i specimen de semn tur a persoanei responsabile cu opera iunile
financiareAnexa X: Calendarul actualizat al activit ilor

(2) Anexele I, II, III, IV, VI, VII i VIII pot fi modificate unilateral de c tre OI/AM dup notificarea
Beneficiarului, iar acesta va fi obligat s le respecte.

(3) Anexele IX, X pot fi modificate în baza notific rii de c tre Beneficiar, numai cu aprobarea OI,
încheierea de act adi ional.

ARTICOLUL 22 – DISPOZI II FINALE

(1) În cazul unui litigiu între OI/AM i Beneficiar, survenit în executarea acestui Contract, se va
încerca solu ionarea acestuia pe cale amiabil . În situa ia în care nu se poate ajunge la o în elegere pe
cale amiabil , litigiul va fi solu ionat de c tre instan a judec toreasc competent în a c rei raz
teritorial î i are sediul OI/AM.
(2) Prezentul Contract constituie titlu executoriu

(3 Incheiat în trei exemplare originale în limba român , un exemplar pentru OI, un exemplar pentru
Autoritatea de Management i un exemplar pentru Beneficiar.

Organismul Intermediar Beneficiar

Ministerul Comunica iilor i Societ ii Informa ionale S.C. XXXX S.R.L

Ministru

Director Direc ia Juridica

Director General OIPSI

Director Monitorizare

Director Management Financiar i Control

Director Evaluare, Selec ie i Contractare

Ofi er proiect

118
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
ANEXA I - SURILE DE MONITORIZARE I CONTROL

Monitorizarea:

Monitorizarea proiectelor se face de c tre Organismul Intermediar (OI), în vederea urm ririi
îndeplinirii indicatorilor stabili i prin contract pentru m surarea ob inerii rezultatelor prev zute.

Monitorizarea const în urm rirea progresului fizic i procedural înregistrat în implementarea


proiectului i în colectarea i introducerea în SUMI (Sistemul Unic de Management al Informa iilor)
a tuturor informa iilor legate de proiect

Procesul de monitorizare începe din momentul semn rii contractului de finan are i se termin la 5
ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) dup finalizarea proiectului.

Beneficiarul trebuie s transmit OI-ului pe toata durata de implementare a proiectului rapoarte


trimestriale de progres tehnic, iar timp de 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM)dupa
finalizarea activit ilor proiectului va transmite rapoarte anuale privind durabilitatea investi iei,
rapoarte completate în conformitate cu formatele standard prev zute în anexele IV i VII la
contractul de finan are. (Raportul de progres - documentul standard de monitorizare ce prezint
progresul fizic al proiectului; Raportul privind durabilitatea investi iei - documentul standard care
atest faptul c investi ia f cut prin proiect a suferit/nu a suferit modific ri substan iale în perioada
ultimilor 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) de la finalizare, în conformitate cu Art.
57 alin.(1) din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006).

Pentru realizarea monitoriz rii fizice a proiectelor OI-ul va desf ura urm toarele activit i:
a) verificarea con inutului documentelor de raportare (rapoarte de progres trimestriale)
elaborate si transmise de c tre beneficiar (activit i desf urate/progresul fizic);
b) vizite de monitorizare care î i propun verificarea stadiului fizic al implement rii proiectului
la fata locului/sediul beneficiarului (anun ate si ad-hoc).
c) monitorizarea durabilit ii investi iilor.

a) Verificarea documentelor

Verific rile documentelor vor asigura c rapoartele de progres elaborate de c tre beneficiar sunt
complete i corecte, c respect modelul convenit în Contractul de finan are, c proiectul este
implementat în conformitate cu legile comunitare i na ionale. De asemenea vor urm ri evolu ia în
timp a indicatorilor stabili i prin Contractul de finan are, realiz rile fa de int propusa, procent de
realizare.

b) Vizita de monitorizare

Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la fata locului realizarea fizic a unui proiect,
sistemul de management al proiectului i de a permite echipei de monitorizare sa colecteze unele
date suplimentare fata de cele cuprinse în rapoartele de progres, în vederea aprecierii valorii
indicatorilor fa de intele propuse i a acurate ei informa iei furnizate de beneficiar.

Scopul vizitei de monitorizare este:


- asigure faptul c proiectul progreseaz sub aspect de realizare fizica in conformitate
cu calendarul activit ilor inclus in contractul de finan are
119
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
- identifice posibile probleme cât mai curând cu putin i s emit sugestii de
îmbun ire a implement rii
- identifice elementele de succes ale proiectului
- asigure o comunicare strâns între beneficiari i OI care sa conduc la o buna
conlucrare in vederea implement rii cu succes a proiectului (realizarea tuturor
indicatorilor prev zu i in contract in perioada de timp prev zut )

Beneficiarul are obliga ia de a participa la vizit i de a furniza echipei de monitorizare toate


informa iile solicitate.

c) Monitorizarea durabilit ii investi iilor .

Pentru opera iunile din cadrul Axei Prioritare III, beneficiarii au obliga ia de a comunica anual
Organismului Intermediar, pe o perioad de 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) de la
terminarea proiectului, dac a intervenit / nu a intervenit o modificare substan ial la proiectul
finan at prin POS CCE.

Controlul:

AM POS CCE/OI efectueaz verific ri la fa a locului pe baz de e antion, stabilit în urma realiz rii
unei analize de risc efectuate la nivelul fiec rei institu ii.

Respectarea legisla iei na ionale privind achizi iile publice efectuate de beneficiar în cadrul
Contractului va fi verificat de OI i/sau alte structuri care reprezint MEF, UCVAP i ANRMAP,
Autoritatea de Audit.

AM POS CCE, OI i/sau alte structuri cu atribu ii de control/verificare/audit a finan rilor


nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe toat durata contractului
de finan are.

Data i intervalul orar al vizitelor i controalelor planificate sunt comunicate beneficiarului în


scris, printr-o scrisoare de în tiin are. În scrisoare se va specifica personalul Organismul
Intermediar care va participa la verificarea la fata locului, personalul beneficiarului care trebuie
sa fie disponibil pe toat perioada controlului i documentele necesare spre a fi prezentate. In
cazul controalelor la sesizare nu va exista o în tiin are prealabil , acestea fiind controale
inopinate.

120
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

ANEXA II - SURILE DE INFORMARE I PUBLICITATE

Se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele


generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de
implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 i a Regulamentului Nr. 1080/2006 al
Parlamentului i al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional ce definesc
surile de informare i publicitate privind opera iunile finan ate din instrumente structurale.
Acceptarea finan rii conduce la acceptarea de c tre Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor
în conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare al CE nr. 1828/2006
din decembrie 2006.

1. Reguli generale – cerin e pentru toate proiectele

Odat cu acceptarea finan rii, urm toarele date ale beneficiarilor finan rilor nerambursabile
ob inute prin intermediul Programului Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice”
( POS CCE ) vor fi f cute publice, electronic sau în orice alt mod: denumirea beneficiarului,
localitatea (sediul social al beneficiarului), titlul proiectului, valoarea aloc rii financiare
nerambursabile acordate (din FEDR i din bugetul na ional) i anul aloc rii (conform contractului de
finan are), valoarea total a pl ilor efectuate la finalizarea proiectului.

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activit ilor de informare i publicitate


referitoare la asisten a financiar nerambursabil ob inut prin Programul Opera ional Sectorial
„Cre terea Competitivit ii Economice”, în conformitate cu cele declarate în cererea de finan are.

Beneficiarii au urm toarele obliga ii cu privire la m surile de informare i publicitate pe care trebuie
le respecte, ca urmare a ob inerii unei finan ri nerambursabile în cadrul proiectelor finan ate prin
POS CCE:
anun e prin anun uri publicitare sau comunicate de pres (anun uri de pres ) începerea i
încheierea activit ilor din proiect. Beneficiarii finan rilor vor face dovada apari iei
comunicatelor ( tirilor rezultate) sau anun urilor în mass media relevante pentru program/
proiect (cel pu in o apari ie);
asigure o informare transparent i corect a mass-media asupra proiectului finan at prin
Programul Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice”;
în cazul achizi iilor de bunuri / obiecte fizice, acestora li se va aplica la loc vizibil un
autocolant sau o pl cu , dup caz;
utilizeze pentru toate produsele de comunicare (dac acestea sunt prev zute i/sau bugetate
în cererea de finan are, indiferent de tipul de cheltuial , eligibil sau neeligibil ): sigla
Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla „Instrumente Structurale 2007-2013”,
men iunea Programul Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice”,
sloganul „Investi ii pentru viitorul dumneavoastr ”, precum i titlul proiectului cu men iunea
„Proiect cofinan at prin Fondul European de Dezvoltare Regional ”.
Prin produse de comunicare se în elege: publica ii (comunicate / anun uri de pres , flutura i,
pliante, bro uri, afi e, newsletters etc.), bannere, website-uri, spoturi radio-TV, inser ii în
presa scris , standuri expozi ionale, autocolante/pl cu e, materiale promo ionale sau orice
alte materiale prin care este promovat proiectul i rezultatele acestuia.
de in un dosar (în format tip rit i/sau electronic) în care vor fi înregistrate toate
documentele i produsele aferente activit ilor de informare i publicitate desf urate.
121
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Neîndeplinirea acestor obliga ii are drept consecin efectuarea unor corec ii financiare.

Pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul proiectelor finan ate prin Programul
Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice”, beneficiarii vor utiliza
indica iile tehnice men ionate in Manualul de identitate vizual ( disponibil pe website-ul
www.minind.ro si www.fonduri-ue.ro )

2. Reguli specifice

2.1 Reguli aplicabile pe perioada implement rii proiectului

Beneficiarii proiectelor de investi ii în infrastructur (lucr ri de construc ii, reabilitare, modernizare,


extindere), pentru care valoarea contribu iei publice dep te 500 000 de euro sunt obliga i s
monteze panouri pentru toat durata de implementare a proiectului, chiar la loca ia proiectului.
Panourile care anun co-participarea Uniunii Europene la finan area unui proiect vor fi instalate
într-un loc vizibil, la loca ia / în imediata vecin tate a proiectului. Atunci când acest lucru nu este
posibil, ele pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilit ii.
Panourile trebuie confec ionate dintr-un material rezistent (de ex. metal sau PVC) i vor fi expuse pe
perioada implement rii proiectului i înc cel mult 6 luni dup încheierea acestuia.
Dimensiunile panourilor pentru afi are temporar recomandate sunt: în ime 3 m i l ime 2 m. În
toate situa iile, se va urm ri ca dimensiunea panourilor s fie suficient de mare astfel încât
informa iile afi ate s fie vizibile de la distan e mari i textul s fie suficient de lizibil.
În cazul în care proiectul este implementat în mai multe loca ii, se va amplasa cel pu in un panou.
Urm toarele elemente de informare sunt prezente în mod obligatoriu pe panou:
a) Sigla Uniunii Europene;
b) Sigla Guvernului României;
c) Sigla "Instrumente Structurale 2007-2013";
d) Men iunea „Proiect cofinan at de UNIUNEA EUROPEAN prin Fondul European de
Dezvoltare Regional ”;
e) Men iunea Programul Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice"..
f) Sloganul „ Investi ii pentru viitorul dumneavoastr ”;
g) Titlul proiectului / investi iei;
h) Valoarea proiectului i termenul de finalizare conform contractului de finan are;
i) Valoarea contribu iei comunitare i valoarea contribu iei Guvernului României conform
contractului de finan are;
j) Numele beneficiarului proiectului.

Dintre acestea, suma suprafe elor ocupate de informa iile precizate la punctele a, d i f trebuie sa fie
cel pu in 25% din suprafa a panoului.

2.2 Reguli aplicabile dup încheierea proiectului

Beneficiarii proiectelor de investi ii în infrastructur (lucr ri de construc ii, reabilitare, modernizare,


extindere) i / sau de achizi ii de bunuri, pentru care valoarea contribu iei publice dep te 500 000
de euro sunt obliga i ca la cel mult de 6 luni de la încheierea proiectului s monteze pl ci permanente
prin care se vor face cunoscute ac iunile Uniunii Europene. Momentul finaliz rii proiectului este
asimilat, pentru proiectele de lucr ri, cu emiterea certificatului de recep ie la terminarea lucr rilor.
Pl cile vor fi instalate într-un loc vizibil, în apropiere de loca ia proiectului, când este posibil.

122
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Se va identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce prive te vizibilitatea i în conformitate cu
reglement rile din România. Ele pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere
al vizibilit ii i trebuie s fie suficient de vizibile astfel încât cei care sunt în trecere s le poat citi
i s în eleag natura proiectului. În cazul în care proiectul este implementat în mai multe loca ii, se
va amplasa cel pu in o plac .
În toate situa iile, se va urm ri ca dimensiunea lor s fie suficient de mare astfel încât informa iile
afi ate s fie vizibile i textul s fie suficient de lizibil.

Pl cile trebuie confec ionate dintr-un material rezistent (de ex. metal sau PVC).
Dimensiunile pl cilor pentru amplasare permanent recomandate sunt: în ime 3 m i l ime 2 m. În
cazul proiectelor care presupun doar achizi ia de obiecte fizice, se recomand o în ime de 0,5 m i
o l ime 0,8 m.

Urm toarele elemente de informare sunt prezente în mod obligatoriu pe plac :


a) Sigla Uniunii Europene;
b) Sigla Guvernului României;
c) Sigla "Instrumente Structurale 2007-2013";
d) Men iunea „Proiect cofinan at de UNIUNEA EUROPEAN prin Fondul European de
Dezvoltare Regional ”;
e) Men iunea Programul Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice";
f) Sloganul „ Investi ii pentru viitorul dumneavoastr ”;
g) Tipul i titlul proiectului / investi iei;
h) Valoarea proiectului la finalizare;
i) Numele beneficiarului proiectului.

Dintre acestea, suma suprafe elor ocupate de informa iile precizate la punctele a, d, f i g trebuie sa
fie cel pu in 25% din suprafa a pl cii.

123
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Anexa III - MODELUL CERERII DE RAMBURSARE

I. CERERE DE RAMBURSARE POS CCE

1. Cerea de rambursare nr. ……….. din data de ………………….


2. Perioada de referin de la …../…../….. pân la …../…../………
3. Tipul cererii de rambursare

Cerere intermediar
Cerere final

4. Date despre beneficiar:

Numele beneficiarului:

Adresa:

Codul fiscal:

Numele b ncii:

Cod IBAN:

5. Detalii despre proiecte:

Programul opera ional:

Axa prioritar :

Domeniul major de interven ie:

Opera iunea:

Data de început a proiectului:

Titlu proiect:

Num rul contractului de finan are / Cod SMIS:

124
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
6. Cheltuieli eligibile
A) Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referin pentru care se solicit rambursarea în aceasta
cerere, cu documentele suport aferente:

Extras Valoarea
Factura /Alte documente OP de cheltuielilor
justificative Contract Furnizor (nr. cont eligibile solicitate TVA27
Categorii de (acolo unde este cazul) /data) (nr. de beneficiar din
Descriere /data) prezenta factur 26
cheltuieli
activit i
eligibile
/achizi ii
Val. din
Data factur 28
Nr. TVA
emiterii
TVA
TVA
(1) (2) (3) (4) (5a) (5b) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1
2...
I.
Total costuri
eligibile29
II. Venituri
nete
din proiect30
III. Valoarea
eligibil
a Cererii de
Rambursare31
- Copiile cu men iunea „conform cu originalul” sunt ata ate ca justificare; documentele originale sunt verificate la
fa a locului de AM

B) Situa ia ramburs rilor


Total cheltuieli Total cheltuieli
Total eligibile realizate în
Total cheltuieli Total cheltuieli
cheltuieli acoperite din perioada de
Categorii de eligibile Eligibile pana
eligibile contribu ie referin Sold conform
cheltuieli rambursate pana la
aprobate proprie (buget pentru care se contractului
eligibile la Prezenta
prin local, solicita
prezenta cerere cerere
contract surse private) pana rambursarea
la prezenta cerere
(0) (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)32 (6)=(1)-(4)-

26
Se calculeaz aplicând procentul aferent fondurilor publice (respectiv ratele de co-finan are specifice ajutorului de stat) la valoarea
din factura fara TVA din coloana (5) aferente categoriilor de cheltuieli prev zute în coloana 1, de la 1-n
27
TVA-ul poate fi rambursat de la bugetul de stat pentru beneficiarii men iona i la art. 15 alin. (1) din OG 64/2009, se calculeaz la
cheltuielile eligibile
28
Se va introduce valoarea eligibila din factura referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile enumerate la coloana 1, respectiv f
TVA i TVA aferent
29
În linia I, coloana (5) se completeaz suma cheltuielilor eligibile din factura f TVA, respectiv suma valorilor TVA din factura,
pentru categoriile de cheltuieli eligibile 1-n
În linia I, coloana (10) se completeaz suma cheltuielilor eligibile solicitate spre rambursare, respectiv în coloana (11) suma
valorilor TVA aferent cheltuielilor eligibile
30
În linia II, coloana (5) - total venituri nete generate în perioada de referin aferente cheltuililor eligibile
În linia II, coloana (10) - se aplic procentul aferent fondurilor publice la valoarea din linia II, coloana (5)
31
III= (I-II), se completeaz în coloanele (5) i (10)

32
Se vor prelua pentru categoriile de cheltuieli sumele din col. 10 – Tabelul 6.A

125
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
(5)
1.
2. ...
I.TOTAL
COSTURI
ELIGIBILE
II. VENITURI
NETE
DIN PROIECT33
III.TOTAL
GENERAL (I-II)
IV. PRE-
FINAN ARE
V. TOTAL
CHELTUIELI
ELIGIBILE (III-
IV)*
*Aplicabil pentru coloana 5

7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de .................LEI, reprezentând cheltuieli


eligibile i TVA reprezentând ................. LEI.

Valoarea FEDR Prefinan are Buget de Stat Suma solicitat spre


eligibil a (BS) rambursare prin prezenta
Cererii de cerere
Rambursare34 (2)=(1)*%FEDR (3) (4)=(1)*%BS
(1) (5)=(2)-(3) + (4)
FEDR BS=(4) FEDR+BS
= (2)-
(3)

8. Declara ie pe proprie r spundere a Beneficiarului


În calitate de Beneficiar declar urm toarele:

A) Cererea de Rambursare se bazeaz doar pe cheltuieli efectuate i efectiv pl tite;


B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile i au survenit în perioada de eligibilitate;
C) Contribu ia pentru co-finan are este determinat în conformitate cu prevederile Contractului de
Finan are;
D) Proiectul nu este finan at prin alte instrumente ale CE i nici prin alte instrumente na ionale de
co-finan are decât cele precizate în Contractului de Finan are;
E) Toate tranzac iile sunt înregistrate în sistemul contabil distinct, deci suma cerut corespunde cu
datele din documentele contabile;
F) Cerin ele în ceea ce prive te publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din
Contractului de Finan are;
G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achizi iile publice, protec ia mediului i egalit ii de anse au
fost respectate;
H) Suma solicitat este în conformitate cu prevederile Contractului de Finan are i a contractelor de
achizi ie public ;

33
Pentru proiecte generatoare de venituri conform defini iei RC 1083/2006 art. 55
34
Se va trece suma din linia III, col 10 din tabelul 6A

126
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
I) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legisla iei Na ionale;
J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscând prevederile articolului 292
din Codul penal, cu privire la falsul în declara ii.

Declar c toate documentele originale a a cum sunt definite în lista de anexe sunt p strate de
institu ie, tampilate, semnate i sunt la dispozi ia consult rii în scopul auditului.

Sunt con tient de faptul c , în cazul nerespect rii prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor
solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Rambursare, este posibil s nu se pl teasc , s fie
corectate sau s se recupereze sumele pl tite nejustificat.

Organiza ia Beneficiarului:
Nume i Prenume:
Func ia: Director Proiect -
Data:

9. Lista Anexe

Nr. crt. Denumire Anexe


1. Raport de progres
2 Documente înso itoare: (conform contractului de finan are)
Ex. :
- Copii certificate, care s con in men iunea „conform cu originalul”, tampila
beneficiarului i semn tura reprezentantului legal al acestuia, dup urm toarele
documente: facturi (trebuie s men ioneze detaliat bunul achizi ionat, serviciul
prestat sau lucrarea efectuat ), documente de plat , extrase bancare i alte
documente justificative, precum i note contabile, balan e de verificare i fise de
cont analitice care fac dovada înregistrarii documentelor primare în eviden a
contabil ;
-Pentru procedura de achizi ii: dovada publicit ii, criterii de selec ie, raport de
atribuire a contractului i contractul de achizi ie – 1 exemplar;
-Pentru informare i publicitate: fotografii, anun uri, comunicate, documente
pentru eviden ierea pl ii publicit ii radio/TV – 1 exemplar;
-Pentru achizi ii de bunuri: copie certificat NRCD, copie certificat dup
procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau dup procesul verbal de
punere în func iune – 1 exemplar;
-Pentru prest ri servicii:. fotocopii certificate a proceselor verbale de recep ie a
serviciilor achizi ionate, fotocopii certificate ale devizelor financiare al serviciilor
achizi ionate, copie certificat dup certificatul constatator al firmei furnizoare de
servicii din care s reias specializarea firmei furnizoare pe serviciile respective –
1 exemplar;

Func ia: Director Proiect Func ia: Reprezentant Legal


Nume Prenume: Nume Prenume:
Semn tura: Semn tura:
Data Data:

127
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
A se completa de c tre institu iile oficiale:

Nume Nume
Semn tur OF AM Semn tur Director AM:
Data primirii de c tre OF AM : Data :
Data verific rii: Verificat i aprobat Cererea de Rambursare în sum de:______LEI
Observa ii : Data :

Autoritatea de Management

Bun de plat în suma de……………..

Nume :

Semn tura Responsabil


………………………………
Func ia
………………………………

128
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

II. Instruc iuni de completare a formularului


Cerere de Rambursare

1. Cererea de rambursare nr. ……….. din data de ………………….


2. Perioada de referin de la …../…../….. pana la …../…../………
3. Tipul cererii de rambursare

Cerere intermediara Se va bifa în cazul în care Beneficiarul are mai multe


Cereri de rambursare pe durata proiectului
Cerere finala Se va bifa cand Beneficiarul transmite Cerere Finala sau
are doar o singura Cerere de Rambursare pe durata
proiectului

4. Date despre beneficiar:

Se va completa în clar numele complet al Beneficiarului, care trebuie s


Numele beneficiarului:
fie identic cu cel din contractul de finan are

Se va trece adresa complet a Beneficiarului care trebuie s fie identic cu cea din
Adresa: contractul de finan are / actul adi ional / (notific rii anexate la contract)

Se va trece codul unic de înregistrare fiscal a Beneficiarului, identic cu cel din


Codul fiscal: contractul de finan are

Numele b ncii: Se va trece numele b ncii/trezoreriei din contractul de finan are / actul
adi ional (notific rii anexate la contract)

Cod IBAN:
Se va trece codul IBAN din contractul de finan are / actul adi ional
(notific rii anexate la contract). Dac contul este deschis la Trezorerie,
acesta trebuie s con in codifica ia:
50.98.01 pentru Beneficiari care au calitatea de operatori economici;
50.98.02 pentru Beneficiari care au calitatea de organisme
neguvernamentale nonprofit;

5. Detalii despre proiecte:

Programul opera ional: Se va trece denumirea completa a Programului Opera ional

Axa prioritar : Se va trece denumirea completa a Axei prioritare

Domeniul major de interven ie: Se va scrie nr. i denumirea Domeniului Major de


Interven ie

129
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Opera iunea: Se va scrie nr. i denumirea Opera iunii

Data de început a proiectului: Se va trece data la care a fost semnat contractul de finan are

Titlu proiect: Se va trece titlul proiectului din contractul de finan are art. 1(1) pag. 1

Num rul contractului de finan are: Se va trece nr. contractului de finan are /actului adi ional
(pag. 1 din contract)

Instruc iuni privind completarea dosarului


Cererii de Rambursare transmis de Beneficiar

În vederea derul rii în bune condi ii a verific rii administrative a Cererii de Rambursare, v rug m
respecta i urm toarele cerin e:

1. Documentele justificative trebuie prezentate ordonat, numerotate i a ezate în ordinea în care


apar în tabelul 6A “Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referin a pentru care se
solicita rambursarea” al Cererii de Rambursare. De asemenea, documentele trebuie s fie
îndosariate, perforate i prinse direct în dosar.
2. Documentele justificative trebuie s fie înso ite de:
- un OPIS general, care s con in elementele generale ale dosarului prezentat i
- OPIS-uri pe categoriile de cheltuieli eligibile.
3. Toate documentele justificative trebuie s fie lizibile în totalitate pentru a se putea verifica
din punct de vedere administrativ i s nu prezinte ters turi;
4. Documentele justificative (contracte, facturi fiscale, ordine de plat , chitan e, etc.) trebuie s
con in toate câmpurile completate, conform legii.
5. Documentele originale trebuie s con in tampila/inscrip ia POS CCE, Axa 3, denumirea
proiectului, codul SMIS - CSNR i num rul contractului de finan are i nu copiile lor,
conform Contractului de Finan are art. 5, al. 5. În consecin a, se va aplica aceast
tampil /inscrip ie pe original de c tre Beneficiar sau Organismul Intermediar (dup caz).
6. Documentele contabile – notele contabile, fi ele de cont analitice i balan ele de verificare -
trebuie s fie semnate de persoana care le întocme te i de directorul economic sau
reprezentantul legal al Beneficiarului.
7. În documentele contabile trebuie s apar eviden iate conturile analitice destinate exclusiv
înregistr rilor contabile aferente proiectului finan at din Fonduri Structurale, conform
Anexei VIII din Contractul de Finan are, cu men ionarea explicit a conturilor analitice
aferente proiectului.
8. La facturile în euro interne (conform contractului de achizi ie) trebuie ata at dovada cursului
de schimb al BNR din ziua factur rii.

130
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Anexa IV - RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI

nr. _____, perioada de raportare ________________________

1. Tipul raportului de progres: (marca i varianta corect )


trimestrial
final

2. Date generale cu privire la proiectul finan at:

Beneficiar
CUI/Cod fiscal
Programul Opera ional Cre terea Competitivit ii Economice
Axa prioritar TIC pentru sectoarele privat i public
Domeniul Major de Interven ie
Opera iunea
Num r de referin SMIS
Denumire proiect
Contract de finan are (num r i data încheierii)
Locul de implementare al proiectului (regiune; jude ; localitate, str., nr.,
etc.)

3. Stadiul proiectului (va fi completat cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic prin raportare la prevederile contractului de
finan are încheiat, inclusiv prin raportare la anexele sale. Se va completa i tabelul respectiv.)

131
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

3.1. M suri corective


Raportul include recomand rile primite de la Organismul Intermediar (marca i varianta corect ).
Da
Nu
Dac DA, v rug m explica i modalitatea de implementare a m surilor corective prin completarea tabelului de mai jos:
Recomandarea O.I. Termenul de realizare Modul de realizare

3.2. Stadiul de implementare a activit ilor proiectului (se poate folosi o diagram Gantt)

Nr. crt. Activitatea Grafic de realizare, conform Perioada de realizare Diferen e între graficul de realizare Stadiu (neini iat , în derulare, Observa ii
planificat , contractului al activit ilor i perioada acestora finalizat )
conform de realizare (luni)
contractului35
Începere Finalizare Începere Finalizare

3.3 Stadiul achizi iilor/a achizi iilor publice:


A.
Nr. crt. Achizi ia men ionat Tipul contractului Valoarea estimat Procedura de Data estimat Data estimat Stadiul achizi iei Nr. i data Data limit pentru
în contract (servicii, furnizare de conform contractului achizi ie aplicabil pentru începerea pentru finalizarea publice înregistr rii în depunerea
bunuri, execu ie de de finan are (lei, f procedurii procedurii (neini iat , în SEAP/data ofertelor
lucr ri) TVA) derulare, lans rii
finalizat ) procedurii, dup
caz

35
Se va avea în vedere contractul de finan are cu modific rile i complet rile ulterioare.

132
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
B. În cazul în care procedura de achizi ie este finalizat , se va completa i tabelul de mai jos:

Contract Contractor Obiectul contractului Valoarea Termenul de realizare Acte adi ionale la Obiectul actelor Justificarea încheierii
nr. i data (persoana juridic cu care contractului a contractului contractele de adi ionale la actelor adi ionale la
beneficiarul a încheiat (Lei, f TVA) achizi ie contractele de contractele de
contractul) nr. i data achizi ie achizi ie

C.
Nr. Bunuri/servicii ce urmeaz a fi achizi ionate prin Cantitatea Stadiul37
crt. proiect36
Din contractul de finan are38 Livrat /prestat Contractul (nr. si
data)/actul juridic de
specific (tip, nr. i data)
aferent

3.4. Stadiul implement rii contractelor de achizi ie/achizi ie public


Contract Contractor Obiectul contractului Bunuri livrate/servicii prestate Data recep ion rii
nr. i data (persoana juridic cu Cantitatea prev zut în Cantitatea Cantitatea Cantitatea bunurilor/serviciilor din
care beneficiarul a contractul de livrat /prestat livrat /prestat în total perioada de raportare de c tre
încheiat contractul) achizi ie în perioada de perioada anterioar livrat /prestat beneficiar
raportare perioadei de raportare

36
Vor fi men ionate toate bunurile i serviciile care sunt men ionate „Bugetul detaliat al proiectului”.
37
Se va men iona, dup caz, una din urm toarele situa ii: în procedur de achizi ie, contractat, livrat/prestat, recep ionat, pl tit, pus in func iune.
38
Trebuie s fie aceea i cu cea men ionat în „Bugetul detaliat al proiectului”.

133
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

3.5 Probleme identificate în implementarea proiectului (dac este cazul) (vor fi descrise problemele ap rute în derulare care pot periclita
implementarea proiectului)
A. Probleme generale
Activitatea pentru care au fost Descrierea problemelor Solu ia / propunere
identificate problemele II.3.2.1. Mod de
realizare

B. Probleme specifice achizi iilor


Nr. i data Control UCVAP Contesta ii
înregistr rii în Stadiul i/sau
Consiliul
Denumire SEAP/data rezultatul Efecte asupra
Dac da, concluziile Na ional de
achizi ie lans rii NU DA Instan Contestator/reclamant contesta iei/ac iunii achizi iei
formulate Solu ionare a
procedurii, în instan
Contesta iilor
dup caz
Da Da

Nu Nu

3.6. Modific ri privind implementarea proiectului


Nr. crt. Tipul modific rii Cauza modific rii Condi ionat de Stadiul implement rii
aprobarea O.I.? modific rilor
(da sau nu)

134
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

3.7. Teme orizontale (dac este cazul)


Nr. crt. Denumire activitate Impactul asupra mediului Aspecte legate de egalitatea Observa ii
de anse

4. Indicatorii proiectului:

Indicatorii de realizare Valoarea indicatorului stabilit în contract39 Valoarea indicatorului ob inut în perioada de Valoarea indicatorului ob inut pân în prezent
referin

UM Cantitate UM Cantitate UM Cantitate


(1) (2) (4) (5) (3) (4) (5)

5. Programul activit ilor ce urmeaz a fi realizate în perioada urm toare (vor fi avute în vedere i activit ile care nu au fost finalizate)
Nr. crt. Activitatea/subactivitatea Perioada de realizare conform contractului de finan are Perioada de realizare urmare a modific rilor
(se va corela cu pct. 3.5)
Începere Finalizare Începere Finalizare

6. Proiect generator de venituri:

Da

Nu

Dac DA, venitul generat în perioada de raportare este de ______ (lei).

39
Vor fi trecu i to i indicatorii din contract, indiferent dac sunt sau nu modific ri.

135
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Data întocmirii:

Numele i semn tura reprezentantului legal


(men ionat în contractul de finan are)
tampila beneficiarului

136
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Anexa V - Cererea de finan are

137
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

ANEXA VI - NORME INTERNE DE ACHIZI II

INSTRUCTIUNI DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARII OPERATORI ECONOMICI PRIVATI


AI PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL „CRESTEREA COMPETITIVITATII
ECONOMICE”

1.Domeniu de aplicare
In vederea asigurarii respectarii principiilor fundamentale ale Tratatului de instituire a
Comunitatii Europene precum si a celor care decurg din acestea precum egalitatea de tratament,
nediscriminarea, recunoasterea reciproca, proportionalitatea si transparenta, in contextul gestionarii
eficiente a fondurilor comunitare, a fost necesara elaborarea unor instructiuni care reglementeaza
achizitiile cofinantate din fonduri comunitare, care nu intra sub incidenta legislatiei nationale si/sau
comunitare privind achizitiile publice, pentru a garanta un mediu concurential in procesul atribuire a
contractelor de achizitie cofinantate din aceste fonduri.
Prezentele instructiuni sunt obligatorii pentru beneficiarii POS CCE care nu intra sub
incidenta prevederilor OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Beneficiarii care se incadreaza in prevederile art. 8 (autoritati contractante) sau respectiv in
prevederile art. 9 alin. 1 lit. c) , c¹) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, au
obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale in domeniul achizi iilor publice.

Tip Contract Conditii Procedura de urmat


Contract de Cumulativ: Una din procedurile de achizitie
LUCRARI contractul este finantat in mod direct, in prevazute de OUG nr. 34/2006,
proportie de mai mult de 50%, din fonduri cu modificarile si completarile
comunitare si/sau de la bugetul de stat; ulterioare
valoarea estimata a contractului
este mai mare decat echivalentul in lei a
4 845 000 euro.
Cumulativ: Se aplica prezentele instructiuni
contractul este finantat in mod direct, in
proportie de mai mult de 50%, din fonduri
comunitare si/sau de la bugetul de stat;
valoarea estimata a contractului
este mai mica sau egala cu
echivalentul in lei a 4 845 000 euro.
contractul este finantat in mod direct, in Se aplica prezentele instructiuni
proportie 50% sau mai putin din fonduri
comunitare si/sau de la bugetul de stat.

Contractul de Cumulativ: Una din procedurile de achizitie


SERVICII contractul este finantat in mod direct, in prevazute de OUG nr. 34/2006,
proportie de mai mult de 50%, din fonduri cu modificarile si completarile
comunitare si/sau de la bugetul de stat; ulterioare
valoarea estimata a contractului
este mai mare decat echivalentul in lei a 193
000 euro.

138
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Cumulativ: Se aplica prezentele instructiuni
contractul este finantat in mod direct, in
proportie de mai mult de 50%, din fonduri
comunitare si/sau de la bugetul de stat;
valoarea estimata a contractului
este mai mica sau egala cu
echivalentul in lei a 193 000 euro.

contractul este finantat in mod direct, in Se aplica prezentele instructiuni


proportie 50% sau mai putin din fonduri
comunitare si/sau de la bugetul de stat .

Contractul de Cumulativ: Se aplica instructiunile


FURNIZARE contractul este finantat in mod direct, in mentionate in anexa VI la
proportie de mai mult de 50%, din fonduri contractul de finantare, cu
comunitare si/sau de la bugetul de stat; obligativitatea elaborarii si
valoarea estimata a contractului este mai publicarii si anuntuluide intentie
mare decat echivalentul in lei a 2 000 000 in doua ziare nationale
euro.

Cumulativ: Se aplica prezentele instructiuni


contractul este finantat in mod direct, in
proportie de mai mult de 50%, din fonduri
comunitare si/sau de la bugetul de stat;
valoarea estimata a contractului este mai
mica sau egala cu echivalentul in lei a 2 000
000 euro.

contractul este finantat in mod direct, in Se aplica prezentele instructiuni


proportie 50% sau mai putin din fonduri
comunitare si/sau de la bugetul de stat.

Nerespectarea prezentelor instructiuni atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente


achizitiei de servicii, lucrari sau produse in cadrul proiectelor co-finantate prin Programul
Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice- POS CCE .
Prin exceptie de la procedura reglementata de prezentele instructiuni, beneficiarii privati au
dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, cand valoarea achizitiei nu depaseste
echivalentul in lei a 15 000 euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari.
Prezentele instructiuni nu se aplica pentru atribuirea contractelor care au ca obiect
cumpararea sau inchirierea de bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora.

2.Principii

Pe parcursul intregului proces de achizitie, la adoptarea oricarei decizii, trebuie avute in


vedere urmatoarele principii:
nediscriminarea;
tratamentul egal;
139
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
recunoasterea reciproca;
transparenta;
proportionalitatea;
eficienta utilizarii fondurilor publice;
Prin nediscriminare si tratament egal se intelege asigurarea conditiilor de manifestare a
concurentei reale, prin stabilirea si aplicarea, pe parcursul procedurii de atribuire, de reguli, cerinte si
criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel incat oricare dintre acestia sa poata participa
la procedura de atribuire si sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractan i.
Prin recunoa tere reciproca se intelege acceptarea produselor, serviciilor, lucr rilor oferite
în mod licit pe pia a Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de
autorit ile competente din alte state, precum i a specifica iilor tehnice, echivalente cu cele solicitate
la nivel na ional.
Prin transparenta se intelege aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor
referitoare la aplicarea procedurii de atribuire in special cu privire la oportunitatea de participare la
procesul de achizitie, la elementele documentatiei de atribuire precum si la rezultatul procedurii.
Prin proportionalitate se intelege asigurarea corelatiei intre necesitatea beneficiarului,
obiectul contractului si cerintele solicitate a fi îndeplinite.
Prin eficienta utilizarii fondurilor publice reprezint aplicarea procedurilor de atribuire
competitionale si utilizarea de criterii care s reflecte avantajele de natura economica ale ofertelor in
vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret.

3. Etapele procedurii de achizitie

Procedura de achizitie reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine


produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract
de achizitie.

Etapa Operatiunea
1 Programarea achizitiei - identificarea necesitatii
- estimarea valorii
- alegerea procedurii (conform OUG 34/2006/instructiuni)
2 Elaborarea - elaborarea caietului de sarcini
documentatiei de - stabilirea clauzelor contractuale generale
atribuire - stabilirea criteriului de atribuire
3 Anuntul de intentie i - elaborarea si publicarea anuntului de intentie intr-un ziar
invitatia de participare local/national
- elaborarea si trimiterea invitatiei de participare la cel putin 3 potentiali
ofertanti (optional mai mic daca exista un numar limitat de ofertanti
pentru produsul/serviciul respectiv)
- punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire
4 Derularea procedurii - primirea si inregistrarea ofertelor
- deschiderea ofertelor
- evaluarea ofertelor
- elaborarea procesului-verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a
ofertei castigatoare
5 Atribuirea contractului - comunicarea rezultatului procedurii catre ofertanti
- semnarea contractului

140
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

3.1 . Programarea achizitiei

Beneficiarul va stabili achizitiile necesare si calendarul acestora in conformitate cu


obiectivele si activitatile proiectului co-finantat din POS CCE si va lua in calcul, la estimarea valorii
bunurilor/serviciilor/lucrarilor care vor face obiectul achizitilor, cerintele tehnice aferente prevazute
in cererea de finantare. In functie de valoarea estimata se va alege procedura ce urmeaza a fi aplicata
respectiv OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prezentele instructiuni.
Este interzisa divizarea unui contract in mai multe contracte de valoare mai mica in
vederea incadrarii sub pragurilor stipulate de lege si de prezentele instructiuni.

3.2 Elaborarea documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire reprezinta acele documente care contin cerinte formale, tehnice
si financiare care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de achizitie si pe baza caruia
un potential ofertant isi va elabora oferta.
La elaborarea documentatiei de atribuire, in special a caietului de sarcini, se va urmari
mentinerea concordantei dintre datele tehnico-financiare ale bunului/serviciului/lucrarii care face
obiectul achizitiei cu datele tehnico-financiare din proiectul co-finantat din POS CCE.
Documentatia de atribuire va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
- informatii generale privind beneficiarul (adresa, date de contact, mijloace de comunicare);
- instructiuni privind datele limita care trebuie respectate (pentru depunerea ofertelor etc.) si
formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire;
- caietul de sarcini;
- instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si a celei financiare
(ex. depunerea ofertei financiare si tehnice in plicuri inchise), precum si cu privire la
perioada minima de valabilitate a ofertelor;
- informatii cu privire la criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare
(oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau pretul cel mai scazut)
- informa ii referitoare la clauzele contractuale generale.
Modalitatea de punere la dispozitie a documentatiei de atribuire va fi mentionata in anuntul
de intentie/ invitatia de participare.
Caietul de sarcini reprezinta descrierea obiectiv a produselor, serviciilor sau lucrarilor
necesare beneficiarului.cu referire la cerintele, prescriptiile si caracteristicile tehnice ale acestora. Se
interzice definirea în caietul de sarcini a unor specifica ii tehnice care indic o anumit origine,
surs , produc ie, un procedeu special, o marc de fabric sau de comer , un brevet de inven ie, o
licen de fabrica ie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a
anumitor produse.
Criteriul de atribuire reprezinta criteriul stabilit in documentatia de atribuire si preluat in
anuntul de intentie si invitatia de participare in baza caruia va fi atribuit contractul de achizitie.
Criteriul poate fi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau pretul cel mai scazut.
Criteriul oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic presupune stabilirea ca
oferta castigatoare a ofertei care a intrunit cel mai mare punctaj prin aplicarea ca factori de evaluare
alaturi de pret si a altor elemente precum costurile de functionare, caracteristicile calitative si
tehnice, raportul cost/eficienta, servicii de asistenta tehnica etc.

141
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

3.3 Anuntul de intentie i invitatia de participare

Dupa finalizarea documentatiei de atribuire beneficiarul va publica un anunt de intentie intr-


un ziar local/national si va transmite concomitent invitatii de participare la cel putin 3 potentiali
ofertanti (optional mai mic daca exista un numar limitat de ofertanti pentru produsul/serviciul
respectiv).
Anuntul de intentie si invitatia de participare vor avea acelasi continut, vor fi elaborate in
baza documentatiei de atribuire si vor stipula principalele reguli de participare precum si modalitatea
de punere la dispozitie a documentatiei de atribuire.
Prin potential ofertant se intelege un operator economic, persoana fizica/juridica, de drept
public sau privat care ofera in mod licit pe piata, potrivit domeniului sau de activitate, produsele,
serviciile sau lucrarile care fac obiectul procedurii de achizitie respectiva.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor, mentionat in anuntul de intentie si invitatia de
participare va fi stabilit astfel incat sa s permita intocmirea de oferte fundamentate tehnic si
financiar.
Ofertantii sunt obligati sa-si mentina ofertele valabile pe perioada specificata in documentatia
de atribuire. Aceasta perioada trebuie sa fie suficienta pentru a permite beneficiarului sa examineze
ofertele, sa aprobe propunerea de adjudecare, sa anunte ofertantul castigator si sa semneze
contractul.

3.4 Derularea procedurii

La primirea ofertelor, beneficiarul trebuie sa le inregistreze in ordinea primirii acestora.


Ofertele vor fi deschise la data, ora si locatia specificate in anuntul de intentie/invitatia de
participare.
Vor intra in evaluarea tehnica si financiara numai acele oferte depuse in termen .Ofertele
primite vor fi considerate conforme daca sunt compatibile din punct de vedere al valorii,
performantelor tehnice si al obiectului acestora cu cerintele mentionate in caietul de sarcini . Ofertele
trebuie defalcate pe componentele si preturile acestora.
Beneficiarul va alege oferta castigatoare conform criteriului de atribuire mentionat in
documentatia de atribuire si va intocmi procesul verbal de adjudecare a contractului in care va
motiva rezultatul procedurii.

3.5 Atribuirea contractului de achizitie

Beneficiarul va comunica rezultatul procedurii de atribuire, in acelasi timp, catre toti


ofertantii care au participat la procedura.
Contractul trebuie sa fie incheiat in forma scrisa in doua exemplare originale, semnat de
ambele parti, stampilat si datat. Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficient de mare,
astfel incat sa se permita implementarea proiectului in conformitate cu datele din contractul de
finantare, cu documentele anexate acestuia si cu graficul de implementare tehnico-financiara a
proiectului.
Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare a celor doua parti semnatare, obiectul,
valoarea si durata contractului, termene clare i ferme pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/
execu ia lucr rilor, contul in care se vor face platile. Vor fi prevazute in mod expres conditii
referitoare la livrare, montaj, punere in functiune, receptie, standarde de calitate, service, garantii,
etc.

142
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale
Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti, beneficiarul
poate sa incheie contractul cu ofertantul cu punctajul imediat urmator, daca oferta
corespunde, sau poate relua procedura de achizitie in aceleasi conditii.

Daca in contractul de achizitii se face referire la una sau mai multe cheltuieli neeligibile,
beneficiarul finantarii prin POS CCE trebuie sa suporte din surse proprii aceste cheltuieli, ele
neputand fi solicitate prin cererile de rambursare.

Modificarea contractelor de achizitii este permisa cu respectarea urmatoarele conditii:


Modificari la contract se pot face doar in perioada de executie a contractului si nu au efect
retroactiv;
Scopul actului aditional trebuie sa fie strans legat de natura proiectului din contractul initial;
Prin actul aditional nu se pot face modificari care afecteaza fundamental termenii
documentatiei de atribuire;
Modificarile nu pot viza valoarea initiala a contractului decat daca aceasta posibilitate este
prevazuta expres in documentatia de atribuire. Valoarea contractului poate fi majorata cu
maxim 50% din valoarea initiala a contractului. Valoarea contractului dupa majorare nu
trebuie sa afecteze incadrarea initiala in procedurile OUG 34/2006, respectiv prezentele
instructiuni;
Orice modificare care prelungeste durata de executie a contractului trebuie facuta astfel incat
implementarea si platile finale sa fie realizate inaintea expirarii contractului de finantare in
cauza.

Achizitiile directe de produse, servicii sau lucrari (cand valoarea achizitiei nu depaseste
echivalentul in lei a 15.000 euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari) se
realizeaza pe baza de document justificativ care, in acest caz, se considera a fi contract de
achizitie.

4 Dosarul de achizitie
Pentru achizitiile de servicii, lucrari sau produse, aferente proiectelor cofinantate prin
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, derulate in baza prezentelor
instructiuni, beneficiarii privati ai Programului sunt obligati sa creeze si sa pastreze pentru fiecare
achizitie in parte, un Dosar de achizitii, care va contine cel putin urmatoarele documente:

Achizitii de
Nr. DOCUMENTE MINIME ALE DOSARULUI DE
crt ACHIZITII Lucrari Bunuri Servicii

1 Anuntul de intentie si invitatia de participare


Dovada publicarii intr-un ziar local/national si dovada
transmiterii invitatiei de participare la cel putin 3 potentiali
2 ofertanti (optional mai mic daca exista un numar limitat de
ofertanti pentru produsul/serviciul respectiv)

3 Documentatia de atribuire

4 Oferte originale adresate beneficiarului

143
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Procesul-verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a


5
ofertei castigatoare

6 Dovada comunicarii catre ofertanti a rezultatului procedurii

Contractul de achizitie
7

Toate documentele care deriva din procesul de achizitie vor fi pastrate de catre Beneficiar timp de 3
ani de la inchiderea POS CCE si vor fi puse la dispozitia Autoritatii de Management, Organismului
Intermediar, Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de Audit, Comisiei Europene sau oricarui
alt organism abilitat s verifice sau s realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a
proiectelor cofinan ate din instrumente structurale.

144
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

ANEXA VII - MODELUL RAPORTULUI DE DURABILITATE A INVESTI IEI

Raport privind durabilitatea


investitiei
1. POS CCE
2. Axa prioritar :
3. Opera iunea:
4. Date despre Beneficiar:
Numele Beneficiarului:

Adresa:

Director de proiect:

Tel, Fax, e-mail:

CUI/Codul fiscal:

5. Detalii despre proiect:


Num rul de înregistrare din SMIS:

Numele proiectului:

Opera iunea:

Contract de finan are nr.:

Localizarea geografica a proiectului: (regiune jude , localitate):

Cost total proiect:

Cost total eligibil proiect:

Proiectul a suferit/nu a suferit o modificare substantiala in conformitate cu Art. 57 alin.(1) din


Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006:
a) afectarea naturii sau conditiilor de implementare sau cesiunea catre o firma sau organism
public cu obtinerea de beneficii.
Detalia i
b) rezultat din schimbarea naturii proprietatii unei parti de infrastructura sau din încetarea
unei activitati productive
Detalia i
Data : Beneficiar:

145
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

INDICATORI DE REZULTAT LA DATA DE 15 IANUARIE A ANULUI .......

Indicator Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea


indicatorului indicatorului indicatorului indicatorului
stabilit în ob inut la ob inut la ob inut la
contract sfarsitul primului sfarsitul celui de- sfarsitul celui de-
an dupa al doilea an dupa al n.... an dupa
finalizarea finalizarea finalizarea
proiectului proiectului proiectului
Indicatorii de UM Cantitate UM Cantitate UM Cantitate UM Cantitate
rezultat

Indicator 1
Indicator 2

NOTA 1 : Acest tabel se ata eaz la Raportul privind durabilitatea investi iei i se transmite anual,

146
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Anexa VIII - NOTIFICARE PRIVIND MODUL DE P STRARE A DOCUMENTELOR


I A EVIDEN EI CONTABILE LEGATE DE PROIECT

Num r contract finan are :

Denumire beneficiar:

Locul de p strare al documentelor aferente proiectului: (adresa complet )

Scurt descriere a modalit ii de p strare a documentelor aferente proiectului:


(criterii de p strare, supor i de date utiliza i, alte informa ii relevante)

Circuitul documentelor aferente proiectului: (se completeaz în situa ia în care exista mai multe
loca ii în care sunt p strate documentele, detaliindu-se, pe cât posibil, unde se g sesc documentele
în anumite momente din timp)

Locul de arhivare al documentelor aferente proiectului: (adresa complet )

Scurt descriere a modalit ii de arhivare a documentelor aferente proiectului:


(criterii de arhivare, supor i de date utiliza i, alte informa ii relevante)

Scurt descriere a modului în care se realizeaz eviden a contabil distinct privind proiectul:
(codificarea aleas pentru identificarea tranzac iilor privind proiectul, precum i gradul de
detaliere privind sistemul analitic de eviden contabil pentru proiect)
Codificarea structurtii analitice a conturilor utilizate in contabilitatea proiectului va include in mod
obligatoriu urmatoarea structura:
- numarul si data contractului de finantare;
- referirea la POS CEE prin utilizarea acronimului CCE.

147
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

ANEXA IX - ÎMPUTERNICIRE I SPECIMEN DE SEMN TURA A PERSOANEI


RESPONSABILE CU OPERA IUNILE FINANCIARE

Subsemnatul............., reprezentatul legal al SC......./ ONG........., posesor al CI, nr....... , seria............


eliberat la data de ....... de catre politia............ , imputernicesc pe doamna/ domnul........................... ,
posesor al CI., nr....... seria........, eliberat la data de........................ de catre politia................, sa
semneze toate actele contabil financiare ale proiectului............................

Reprezentant legal
Numele si prenumele
Semnatura si stampila

Imputernicit

Numele si prenumele
Semnatura

Lista specimenelor de semn turi

Nr. Nume, prenume / Func ie Act de identitate / CNP Specimen de


crt semn tur

148
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ii Informa ionale

Anexa X - Calendarul actualizat al activit ilor

ACTIVITATI Data de incepere a Data de finalizare a Durata


activitatii activitatii (Se va trece
(se va trece luna (se va trece luna numarul de luni in
calandaristica si anul calandaristica si anul care este prevazuta
raportat la luna raportat la luna desfasurarea
semnarii contractului) semnarii contractului) activitatii)
1 3 4 5

149

S-ar putea să vă placă și