Sunteți pe pagina 1din 14

PROCEDURI DE APLICARE ALE INSTRUMENTULUI DE EVALUARE

INSTITUŢIONALA

În mod ideal, Instrumentul de evaluare instituţională (IEI) ar fi de preferat să fie folosit de o echipă de
evaluatori, formată din membri externi şi/sau interni ai organizaţiei.

În vederea utilizării lui, este sugerat următorul program:


1. Convocarea a doi evaluatori din cadrul organizaţiei şi explicare pe scurt a metodologiei, aplicării şi
conţinutului IEI, precum şi:
 distribuirea metodologiei evaluatorului
 identificarea persoanelor din interiorul şi exteriorul organizaţiei care vor fi intervievate
 programarea interviurilor individuale, întâlnirilor cu grupul
 programarea sesiunii de strângere a datelor

1. Desfăşurarea interviurilor, întâlnirilor şi a sesiunilor de colectare a informaţiilor va avea loc conform


programului care a fost prezentat în avans celor chestionaţi. Fiecare sesiune de interviuri va trebui să
înceapă cu o explicaţie a scopurilor evaluării şi a modului în care se vor folosi acele informaţii. Trebuie
menţionat momentul în care cei chestionaţi vor afla rezultatele evaluării şi modul în care ei sunt
implicaţi în folosirea informaţiilor.

*** organizarea de întâlniri cu grupuri mici formate din constituenţi, membri şi reprezentanţi ai
personalului împărţiţi în grupuri de discuţie a unor subiecte, conduse de un moderator care asigură
păstrarea discuţiei în limitele subiectului sunt un mod foarte eficient în care se pot aduna informaţiile
despre o instituţie, de la un număr mare de oameni.

*** este important de menţionat că, atunci când informaţia este adunată sau când recomandările
sunt prezentate, acestea trebuie făcute în aşa fel încât instituţia care este evaluată să înţeleagă că nu
este judecată şi comparată cu nişte standarde ale unei forme unice instituţionale. Trebuie de
asemenea amintit continuu celor chestionaţi că funcţiile şi factorii care au fost prezentaţi în vederea
unei comparaţii sunt de fapt nişte sugestii privind modurile de funcţionare care sunt derivate din
experienţa bogată în administrarea instituţiilor în diferite medii şi sectoare. Toate recomandările
făcute trebuie să aibă la bază o analiză profundă a aplicabilităţii şi valabilităţii lor din punct de vedere
cultural şi practic.
2. Utilizarea informaţiilor obţinute în cadrul interviurilor trebuie făcută de către evaluator prin
compararea datelor obţinute (la interviuri, în urma chestionării şi ca urmare a observaţiei directe) în
vederea ajungerii la o opinie comună asupra stării de dezvoltare pe care instituţia a atins-o în ceea ce
priveşte fiecare funcţie a sa.

Chestionarul urmează aceeaşi ordine a itemilor ca şi interviul. Evaluatorul va revizui toate datele
importante la fiecare subcategorie, pentru fiecare componentă organizaţională sau domeniu de
funcţionare şi va încerca să atingă un consens cu privire la stadiul de dezvoltare pentru fiecare
funcţie. În cazul în care evaluatorul nu atinge consensul, atunci, printr-o simplă procedură de votare,
majoritatea opiniilor vor determina rezultatul. Acest proces trebuie să includă numai echipa de
evaluatori (din interiorul şi din exteriorul instituţiei), ţinându-se cont că aceştia sunt deţinătorii
informaţiilor pentru conturarea unei imagini de ansamblu.

3. În cadrul grupului de evaluare trebuie definite recomandările privind modul în care organizaţia ar
putea rezolva cât mai eficient slăbiciunile şi problemele identificate de rezultatele evaluării
construindu-se pe baza capacităţilor pe care deja le deţin. Este important ca recomandările să fie
făcute în ambele direcţii şi anume: dacă organizaţia are, sau nu are, nevoie de resurse externe. La
acest proces vor trebui să participe membrii echipei de evaluare din interiorul şi din exteriorul
instituţiei.

4. Discutarea recomandărilor trebuie făcută şi cu cei din executivul instituţiei sau cei din grupul de
donatori ce nu au fost implicaţi ca parte a echipei de evaluare şi apoi trebuie completat formularul de
planificare a recomandărilor.

Acest pas final va depinde de scopurile evaluării, dar va trebui să fie întotdeauna un proces
transparent în care toate părţile sunt conştiente de concluziile şi recomandările la care s-a ajuns.

ETAPELE ANALIZEI INSTITUŢIONALE


a. Determinarea scopurilor evaluării
b. Stabilirea relaţiilor de cooperare între evaluator şi instituţie
c. Identificarea formelor de evaluare
d. Identificarea subiecţilor implicaţi în evaluare
e. Determinarea rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în procesul de evaluare
f. Dezvoltarea şi definirea termenilor de referinţă
g. Stabilirea costurilor evaluării
h. Identificarea şi selecţia evaluatorilor
i. Activitatea de evaluare propriu-zisă
j. Redactarea Raportului
k. Comunicarea concluziilor

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE A MANAGEMENTULUI


INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

INFORMARE ŞI DOCUMENTARE
În cadrul instituţiei există date necesare evaluării, în diverse forme de prezentare.
Surse de documentare:
 Documente ale organizaţiei: rapoarte financiare anuale, declaraţii financiare, documente ale
strategiei, prospecte de prezentare, calendare, cartea instituţiei
 Analize
 Publicaţii
 Interviuri cu diverse persoane ce deţin poziţii cheie în cadrul instituţiei
 Monitorizări ale imaginii organizaţiei
 CV - urile membrilor din conducerea instituţiei
 Discuţii cu administratorii, cercetătorii, profesorii, elevii, reprezentanţi ai administraţiei locale
 Observarea clădirilor, laboratoarelor, ariilor de predare, alte locuri de desfăşurare a activităţilor
instituţiei
 Observarea dinamicii relaţiilor cu membrii instituţiei - cu cine ne întâlnim, cine participă la evaluare,
cine prezidează evaluarea, dinamica proceselor de predare, natura relaţiilor cu elevii, cum este
condusă relaţional instituţia, stil de conducere, caracteristici dominante.

INTERVIUL

STRUCTURA INTERVIULUI

1. Guvernarea
Întrebări tipice cu privire la guvernare:
a) Cum se numeşte structura de conducere şi cine anume o alcătuieşte?
b) Sunt aceştia membri din interiorul sau din afara organizaţiei?
c) Cum se alcătuieşte structura de conducere?
d) Care este gradul lor de implicare în stabilirea politicii organizaţiei, în planificare, strângere de fonduri
şi activitatea de relaţii publice?
e) În cazul în care structura de conducere nu se implică în supervizarea conducerii executive a instituţiei
dvs., cine asigură această funcţie?
f) Cât de reprezentativi sunt membrii structurii din conducere pentru ceilalţi membri ai organizaţiei,
simpatizanţi, beneficiari?
g) Structura de conducere este implicată în clarificarea şi susţinerea direcţiilor de organizare ale
instituţiei?
h) Statul instituţiei oferă cadrul adecvat pentru realizarea misiunii organizaţiei? Este el adecvat relaţiilor
cu forţele externe care acţionează asupra organizaţiei?
i) Corpul de conducere realizează analize ale mediului extern pentru a înţelege forţele care afectează
instituţia?
j) Corpul de conducere are capacitatea de a reacţiona la schimbările şi influenţele mediului extern, fie
acesta social, politic sau economic?
k) Structura de conducere sprijină principiile dreptăţii şi corectitudinii?
l) Consideraţi că structura de conducere acţionează după criterii de efectivitate şi eficienţă ridicate?
m) Este conducerea interesată de păstrarea şi investirea în infrastructura instituţiei?
n) Înţelege conducerea rolul care îi revine în dezvoltarea infrastructurii?

1. Misiunea instituţiei
a) Ce documente definesc exact scopul instituţiei dumneavoastră?
b) Care este scopul instituţiei dumneavoastră?
c) În ce măsură credeţi că şi ceilalţi membri ai organizaţiei înţeleg la fel acest scop?
d) În ce măsură instituţia dvs. se implică în activităţi care conduc la atingerea altor scopuri decât cel
declarat?
e) Care sunt obiectivele instituţiei dvs. în condiţiile economice, sociale şi politice actuale?

1. Cadrul legal de funcţionare


Întrebări tipice cu privire la cadrul legal de funcţionare a instituţiei:
a) Există un cadru legal de funcţionare al instituţiei dvs.?
b) Ce componente cuprinde acesta?
c) Sunteţi în posesia documentelor de înregistrare, pot fi acestea studiate?
d) Este instituţia dvs. înregistrată şi are obligaţia de a completa un raport anual?
e) Există în instituţia dumneavoastră un raport anual special redactat pentru informare publică?
f) Instituţia dumneavoastră are obligaţia de a plăti impozite către stat? Care sunt acestea?
g) Sunteţi la zi cu plata impozitelor la fondul de şomaj, asigurări medicale, fondurile speciale pentru
educaţie etc.?
h) Este cunoscută şi înţeleasă, la nivelul structurii de conducere, legislaţia în vigoare care afectează şi
instituţia dvs.?
i) Când conducerea ia decizii, acestea se iau în condiţii de quorum şi sunt notate într-un registru
special?
j) Dacă instituţia dvs. este subiectul taxelor comerciale, acestea sunt plătite la zi?
k) Dacă instituţia dvs. participă la activităţi de lobby, păstrează întotdeauna cadrul legal în vigoare?
l) În cazul unor relaţii financiare cu o altă organizaţie, există întotdeauna contracte ferme cu aceştia?

1. Structura organizaţională
a) Misiunea organizaţiei şi obiectivele sunt în relaţie directă cu posibilităţile de susţinere a structurilor
instituţionale?
b) Rolurile din cadrul organizaţiei sunt clar definite şi atât de flexibile încât să se poată adapta la
schimbarea nevoilor?
c) Delimitările între compartimentele instituţiei dvs. sunt astfel trasate încât să permită o colaborare
eficientă?
d) Este autoritatea structurală (ierarhică) folosită să promoveze principiile dreptăţii şi corectitudinii?
e) Structura de conducere are acces la toate componentele instituţiei?
f) Poate conducerea să realizeze cu uşurinţă coordonarea acestor componente organizaţionale?
g) Principiile eficienţei în cadrul coordonării sunt dezvoltate şi încurajate?
h) Sunt trasate linii clare cu privire la responsabilităţile individuale, de grup sau instituţionale?
i) Au membrii instituţiei autoritatea de a-şi alcătui programul care priveşte responsabilităţile din cadrul
instituţiei?
j) Există grupuri de muncă care funcţionează eficient?
k) Cât de centralizat (vs. descentralizat) este procesul de luare a deciziilor? Dacă este foarte centralizat,
acest model organizaţional nu are efecte negative precum scăderea eficienţei, a productivităţii, a
regulilor morale?
l) Cât de mult este influenţată performanţa de către responsabilităţi? Are această formă de organizare
un sens logic, facilitează munca?

1. Strategie şi planificare (managementul elaborării de strategiei instituţionale, a


programelor, planurilor, proiectelor)
a) Aveţi vreun document de planificare (implementare) a proiectelor, programelor? Dacă da, cine este
familiarizat cu ele, cine le cunoaşte?
b) Cine este implicat în planificare şi luarea deciziilor vis-à-vis de proiecte şi programe?
c) Există o strategie instituţională proprie?
d) Este ea cunoscută de membrii conducerii, de directori, de profesori şi ceilalţi membri ai instituţiei?
e) Este această strategie acceptată şi sprijinită în general de către ceilalţi membri ai instituţiei?
f) A ajutat strategia adoptată la clarificarea priorităţilor, dând instituţiei o cale de evaluare a
performanţelor?
g) Este ea folosită pentru a ajuta la luarea deciziilor?
h) Este această strategie un impediment pentru creşterea performanţelor instituţionale?
i) Este ea un proces continuu de clarificare şi revizuire a misiunii şi valorilor instituţiei, acţionând
pentru atingerea scopurilor sale şi pentru înţelegerea nevoile beneficiarilor direcţi?
j) Există o acţiune de monitorizare a aplicării strategiei în cadrul instituţiei dvs.?
k) Există o acţiune similară pentru înţelegerea cerinţelor beneficiarilor şi a modificării acestora?
l) Planificarea, politicile sau procedurile de dezvoltare sunt adecvate instituţiei?
m) Procesul planificării contribuie la atingerea direcţiilor strategice?
n) Planificările oferă direcţii de acţiune adecvate pentru membrii instituţiei?
o) Sunt în general folosite aceste planificări, proceduri? De ce şi de ce nu?

1. Managementul informaţiei (administrarea sistemelor informaţionale)


a) Cum este organizat sistemul dvs. de colectare, analiză şi diseminare a informaţiei?
b) Conducerea şi ceilalţi membri ai instituţiei cunosc toate documentele din cadrul instituţiei dvs.?
c) Aveţi un sistem de înregistrare, îndosariere a documentelor?
d) Există o arhivă care păstrează documentele instituţiei dvs.?
e) Care este procedura pentru a obţine materialele de care aveţi nevoie în conducerea instituţiei?
f) Care este circuitul informaţiei în cadrul instituţiei?
g) Există un sistem informatic de stocare a documentelor?
h) Dispuneţi de modalităţi informatice de analiză şi sinteză a documentelor stocate?
i) Dispuneţi de calculatoare, faxuri, telefoane, reţea Internet, reţea Intranet etc. în cadrul instituţiei?
Care este numărul acestora?
j) Accesul la informaţiile internaţionale este oferit tuturor componentelor organizaţiei?

1. Managementul procesului decizional, al rezolvării conflictelor


a) Este implementarea muncii pe diversele niveluri organizaţionale încetinită sau blocată? Dacă este
blocată, ea are drept cauză un proces decizional şi de rezolvare a conflictelor inadecvat?
b) Lipsa de performanţă sau oportunităţile de creştere a ei sunt identificate în timp util pentru a fi
direcţionate spre beneficiul elevilor şi spre creşterea productivităţii instituţiei dvs.?
c) Sunt aici implicate mecanisme de luare a deciziilor?
d) Toate deciziile sunt luate ţinându-se cont de factorul timp?
e) Calităţile de luare a deciziilor şi de rezolvare a conflictelor ale membrilor conducerii şi ale directorilor
sunt adecvate scopurilor instituţionale?
f) Cât de adecvate sunt luarea deciziilor şi rezolvarea conflictelor în cadrul proiectelor importante?
g) În procesul decizional sunt implicate şi persoane care deţin informaţii pertinente?
h) Cum sunt rezolvate conflictele în organizaţie?

1. Comunicarea instituţională
a) Care sunt cele mai importante modalităţi de comunicare internă?
b) Membrii instituţiei consideră că există un nivel de comunicare adecvat, funcţional în cadrul
organizaţiei?
c) Membrii din conducere primesc informaţii cu privire la misiunea instituţiei, progresele realizate?
d) Dacă informaţia care circulă în instituţie este devine deformată, există mecanisme de corectare a
acesteia?
e) Care sunt ele?
f) Membrii organizaţiei au acces uşor la informaţiile cu care ei lucrează?
g) Comunicarea între membrii organizaţiei se realizează uşor?
h) Există un scop clar, o agendă de lucru, un program care să fie consultate în prealabil de către toţi
membrii organizaţiei?
i) Au toţi membrii organizaţiei şansa de a-şi exprima liber părerile şi de a concluziona în cadrul
întâlnirilor de lucru?

1. Controlul şi evaluarea instituţională, monitorizare


a) Există politici şi proceduri care să ghideze controlul, evaluarea şi monitorizarea acestora în cadrul
instituţiei dvs.?
b) Există alocate resurse pentru aceste componente?
c) Controlul şi evaluarea sunt aplicate la toate nivelurile instituţionale ca modalităţi de îmbunătăţire a
performanţelor?
d) Cum sunt colectate şi folosite datele pentru monitorizarea şi evaluarea departamentelor şi
activităţilor?
e) Sunt datele obţinute prin însăşi aceste procese?
f) Există planuri de evaluare pentru monitorizarea performanţelor?
g) Rezultatele evaluării sunt menţionate în strategia instituţiei, în programe, politici şi documente
bugetare?

1. Managementul resurselor umane


a) Angajaţii instituţiei dvs. sunt cu toţii calificaţi pentru munca pe care o prestează?
b) Există o planificare pentru resurse umane?
c) Cum sunt selectaţi membrii instituţiei dvs.?
d) Instituţia dumneavoastră are o evidenţă a personalului?
e) Există un sistem de evaluare a performanţelor individuale?
f) Locul de muncă reflectă discriminări sexuale, rasiale, etnice, religioase?
g) Există o politică integratoare bazată pe corectitudine?
h) Sunt oferite membrilor organizaţiei posibilităţi de dezvoltare profesională?
i) Sarcinile sunt atribuite conform cu calităţile personalului?
j) Există fişe de post pentru fiecare membru al instituţiei dvs.?
k) Evaluarea individuală este realizată ţinându-se cont de fişa postului?
l) Care sun măsurile care se iau în cadrul organizaţiei pentru a îmbunătăţi corespondenţa dintre nivelul
abilităţilor personalului şi cerinţele postului?
m) Ce cunoştinţe şi abilităţi lipsesc fiecărei categorii de personal pentru a-şi îndeplini responsabilităţile?
Enumeraţi punctele slabe corespunzătoare fiecărei categorii.
n) Ce stimulente şi recompense sunt oferite personalului?
o) Ce stimulente şi recompense sunt oferite voluntarilor?
p) Sunt acestea împărţite echitabil?
q) Sunt aceste stimulente comparabile cu cele ale altor instituţii similare?
r) Ce face organizaţia pentru a se asigura că personalul are într-adevăr abilităţile interpersonale şi de
lucru în echipă necesare?
s) Personalul de conducere şi voluntarii reflectă structura comunităţii pe care o deserveşte în termeni
referitori la apartenenţa socială, etnică, religioasă, sexuală etc.?
t) Există un cod etic de standarde sau practici în cadrul instituţiei? Care sunt acestea?
u) Există personal plătit?
v) Cu câţi voluntari lucrează instituţia dvs.?
w) Care este rolul şi activităţile lor?
x) Voluntarii lucrează cu personalul? Există funcţii îndeplinite în instiotuţie de voluntari?
y) Cum sunt integraţi voluntarii în activitatea organizaţiei?
z) Există un mecanism, o strategie de atragere şi dezvoltare a unei "baze" de voluntari?
a') Care este nivelul de motivare şi de implicare a membrilor organizaţiei?
b') Există un timp special alocat pentru motivarea personalului de către conducerea instituţiei?
1. Managementul resurselor financiare
a) Există o planificare bugetară adecvată instituţiei dvs.?
b) Bugetul este planificat raportat la componenta timp?
c) Bugetul este revizuit din timp în timp pentru includerea informaţiilor financiare neprevăzute?
d) Sunt rapoartele financiare oferite directorilor, conducerii instituţiei?
e) Sunt toţi membrii din conducere implicaţi în planificarea şi monitorizarea financiară a instituţiei?
f) Instituţia dvs. deţine tehnologia şi resursele umane necesare pentru asigurarea unui bun control
financiar şi sistem de informare?
g) Sunt auditorii financiali mulţumiţi de controlul banilor şi a bunurilor de către directorii financiari?
h) Au fost resursele financiare anterioare bine administrate de către serviciul financiar?

1. Managementul serviciilor educaţionale


a) Există o planificare a activităţii educaţionale la nivelul instituţiei dvs.?
b) Această planificare este în relaţie cu strategia naţională, cu idealul educaţional?
c) Care sunt principalele obiective ale prcesului instructiv-educativ?
d) Fundamentul prcesului instructiv-educativ este susţinut adecvat de curriculum-ul naţional?
e) Cum este condusă activitatea instructiv-educativă?
f) Care sunt serviciile educaţionale oferite de instituţia dvs.?
g) Cum caracterizaţi cererea de astfel de servicii comparativ cu anii anteriori?
h) Care este nivelul de cercetare-inovare a serviciilor educaţionale oferite?
i) Prin ce se diferenţiază serviciile oferite de dumneavoastă de cele ale altor şcoli/ instituţii educative?
j) Care este maniera de tratare a elevului în cadrul activităţilor instructiv-educative?
k) Cine asigură proiectarea activităţilor instructiv educative?
l) Care sunt principalele valori transmise elevilor din şcoala dvs.?
m) Cum este organizată activitatea de cunoaştere a personalităţii elevului?
n) Cum este controlată şi evaluată activitatea instructiv-educativă şi cine este abilitat să o realizeze?
o) Care este gradul de eficienţă a acestui proces în cazul instituţiei dvs.?
p) Care sunt principalele activităţi instructiv-educative

1. Managementul relaţiilor publice (relaţiile cu mediul social, promovare, strângere de


fonduri, relaţii cu alte instituţii)
a) Există o strategie de Relaţii Publice, Promovare şi Fundraising la nivelul instituţiei dvs.?
b) Există un departament care să se ocupe de managementul relaţiilor publice?
c) Care sunt relaţiile principalele relaţii externe ale instituţiei?
d) Aceste relaţii sunt active?
e) Aduc ele beneficii instituţiei?
f) Aceste relaţii sunt susţinute financiar, tehnic?
g) Răspund ele nevoilor, intereselor instituţiilor/persoanelor implicate?
h) Care a fost efectul relaţiilor externe asupra funcţiunilor organizaţiei? - idei, resurse
i) Rezultatele muncii sunt comunicate de către instituţia dumneavoastră persoanelor externe ei?
j) Care sunt modalităţile de promovare a imaginii instituţionale folosite?
k) Care a fost nivelul de fonduri extrabugetare realizat în anul trecut financiar şi care este plafonul
planificat pentru prezentul an financiar?
l) Cine se ocupă de activitatea de fundraising?
m) Care a fost raportul între fondurile bugetare şi cele extrabugetare în anul financiar trecut?

INSTRUMENT DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ

Sub fiecare categorie este enunţată o listă de itemi specifici care puteţi să-i caracterizaţi prin: "
superior" (1), " excelent" (2), "satisfăcător" (3), "acceptabil"(4), "sub minimul acceptabil"(5),
"inacceptabil sau nu este aplicabil"(6).
Marcaţi cu "X" unul dintre spaţiile alocate fiecărui item, în funcţie de opinia dumneavoastră.

Vă mulţumim!

COMPONENTE INSTITUŢIONALE 1 2 3 4 5 6
Scopul organizaţiei
1. Forma scrisă şi caracterul concis al misiunii instituţiei
2. Forma scrisă şi caracterul concis al filosofiei instituţiei
3. Înţelegerea misiunii şi a filosofiei instituţiei de către conducerea
superioară
4. Înţelegerea misiunii şi a filosofiei instituţiei de către conducerea
executivă
5. Înţelegerea misiunii şi a filosofiei instituţiei de către ceilalţi
membri
6. Înţelegerea misiunii şi a filosofiei instituţiei de către publicul
extern
7. Înţelegerea misiunii şi a filosofiei instituţiei de către donatori
8. Regularitatea revizuirii misiunii şi filosofiei instituţiei
9. Forma scrisă şi caracterul concis al istoriei instituţiei
Programe
10. Imaginea şi continuitatea instituţiei, reflectate de conducători
11. Procesul anual de planificare
12. Forma scrisă a planificării anuale
13. Comunicarea formală a planificărilor anuale către conducerea
superioară
14. Metoda de revizuire/evaluare a priorităţilor ce decurg din
planificare
15. Metoda de evaluare a programelor pe criteriul atingerii nevoilor
elevilor
16. Planificare scrisă multianuală
17. Caracterul adecvat al procesului instructiv-educativ/timpului de
instrucţie/echipamentelor necesare
18. Sistemul de calcul al costurilor produsului educaţional
19. Suportul voluntar al programelor
Conducerea superioară
20. Înţelegerea responsabilităţilor structurii de conducere a
instituţiei
21. Fişele de post ale conducătorilor
22. Statutul, deciziile, hotărârile conducerii executive: cele actuale,
funcţionale, vechi
23. Proceduri de evaluare a obiectivelor pe termen scurt/lung
24. Proceduri de recrutare a noilor membri în conducerea instituţiei
25. Proceduri de direcţionare a noilor membri ai conducerii
26. Proceduri de evaluare a membrilor din conducere şi/sau a
rotaţiei la conducere
27. Structura consiliilor de conducere
28. Frecvenţa întâlnirilor membrilor conducerii
29. Participarea la întâlnirile conducerii
30. Proceduri de pregătire a întâlnirilor şi de notare a discuţiilor
31. Folosirea efectivă a timpului în cadrul întâlnirilor
32. Participarea conducerii la performanţa instituţiei
33. Resursele conducerii pentru procesul decizional
34. Forma adecvată de prezentare a rapoartelor financiare către
conducere
35. Înţelegerea chestiunilor financiare de către conducere
36. Metodele de revizuire a rapoartelor de auditare financiară
37. Gradul de reprezentare a comunităţii deservite la nivelul
conducerii (etnic, religios, sex etc)
38. Înţelegerea relaţiilor între conducerea superioară şi cea
executivă
39. Înţelegerea fundraising-ului la nivelul conducerii
40. Donaţii anuale în bani din partea membrilor conducerii
41. Tmpul alocat de conducere problemelor instituţiei
42. Membrii din conducere reprezintă instituţia în cadrul comunităţii
43. Membrii conducerii revizuiesc şi aprobă planurile pe termen lung
44. Membrii conducerii atrag donaţii
45. Raţiunea implicării membrilor din conducere în problematica
instituţiei
Conducerea executivă
46. Claritatea relaţiilor stabilite
47. Fişe de post corecte şi actuale
48. Conducerea administrativă
49. Comunicarea între membrii conducerii executive
50. Comunicarea cu membrii conducerii superioare
51. Comunicarea cu membrii instituţiei
52. Înţelegerea funcţiilor şi a responsabilităţilor conducerii
superioare de către cea executivă
53. Participarea la planificare
54. Experienţa conducerii în raport cu cerinţele posturilor
55. Timpul necesar realizării sarcinilor
56. Posibilităţi de instruire şi de dezvoltare personală a membrilor
conducerii
57. Sisteme de recrutare şi utilizare a resurselor umane la acest
nivel
58. Politici de personal scrise
59. Sistemul revizuirii anuale a performanţelor
60. Pachetul de beneficii pentru membrii instituţiei
61. Pachetul de beneficii pentru ceilalţi membri ai organizaţiei
62. Scala salariilor membrilor conducerii
63. Scala salariilor celorlalţi membri ai instituţiei
64. Statutul de angajat al instituţiei
65. Utilizarea de consultanţi/contractori
66. Moralitatea conducerii executive
67. Echipamentele de birou

Componentele:

Marketing, Relaţii Publice, Fundraising, Managementul financiar, Alte facilităţi,


Planificarea, Comunicare/Proces decizional, Mediul extern,

care continuă Instrumentul de evaluare instituţională, pot fi cerute prin mail, la adresa:
editor@1educat.ro.

S-ar putea să vă placă și