Sunteți pe pagina 1din 46

Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Program PHARE
MEC
Finanţat de EU
CNDIPT/UIP

Ghid despre curriculum-ul elaborat la nivel Deleted: Guide to Locally


Developed Curriculm¶

local

Proiectul PHARE: RO 2002/000-586.05.01.02.01.01 Deleted: PHARE Project: RO


2002/000-586.05.01.02.01.01¶
Învăţământul şi formarea tehnică şi profesională iniţială Technical and Initial Vocational
Asistenţa tehnică Education and Training ¶
Technical Assistance¶

WYG International
(IMC Consulting Ltd.)

August 2005 Pagina 1 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

CUPRINS

Pagină

Secţiunea 1 Introducere 7

Secţiunea 2 Importanţa abilităţilor cheie în proiecte 17

Secţiunea 3 Scrierea unui modul CDL pentru nivelul 1 19

Secţiunea 4 Aplicarea metodologiei 33

Secţiunea 5 Nivelurile calificărilor 36

Anexa 1 Rezolvarea de probleme 43

Anexa 2 Satisfacerea cerinţelor clienţilor 47

Anexa 3 Lucrul în echipă 53

Anexa 4 Diagrama 57

Anexa 5 Fişa de alocare a sarcinilor 58

Anexa 6 Unitate de competenţă

Anexa 7 Curriculum

August 2005 Pagina 2 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Dacă doriţi să
Secţiunea 1
examinaţi consultaţi
Pagina 8
diagrama CDL

Dacă doriţi să
parcurgeţi Secţiunea 1
consultaţi
caracteristicile Pagina 9
CDL

Dacă doriţi Secţiunea 1


exemple de consultaţi Pagina 10
proiecte

Dacă doriţi să
Secţiunea 1
examinaţi
consultaţi Pagina 11-14
proiectul CDL
unuicesul!!!(pr

Dacă doriţi un
exemplu de Secţiunea 1
alocare a consultaţi Pagina 15-16
sarcinilor

August 2005 Pagina 3 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Dacă doriţi să Secţiunea 2


consultaţi
examinaţi Paginile 17-
abilităţile cheie 18

Dacă doriţi să
Secţiunea 3
citiţi despre
consultaţi Pagina 19
elaborarea CDL

Dacă doriţi să
Secţiunea 3
citiţi despre consultaţi
Pagina 19
rolurile în echipă

Dacă doriţi să
Secţiunea 3
consultaţi un
consultaţi Pagina 20
model de
proiect

Dacă doriţi să
vedeţi o fişă a Secţiunea 3
sarcinilor consultaţi Pagina 21

August 2005 Pagina 4 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Dacă doriţi să
examinaţi Secţiunea 3
procesul de consultaţi
Pagina 26
elaborare

Dacă doriţi să
Secţiunea 3
citiţi despre
consultaţi Pagina 30
aplicarea
metodologiei

Dacă doriţi să Secţiunea 4


consultaţi
citiţi despre Pagina 34
evaluare

Dacă doriţi să
Secţiunea 5
citiţi despre
consultaţi Pagina 35
nivelurile de
calificare

Dacă doriţi să
citiţi despre Secţiunea 5
aşteptările consultaţi Pagina 39
agenţilor
economici

August 2005 Pagina 5 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Dacă doriţi să
citiţi despre Anexa 1
rezolvarea de consultaţi
Pagina 43
probleme

Dacă doriţi să
Anexa
citiţi despre
consultaţi Pagina 47
satisfacerea
clienţilor
metodologiei

Dacă doriţi să
Anexa 3
citiţi despre consultaţi
Pagina 53
lucru în echipă

Dacă doriţi să
Anexa 6
parcurgeţi o
consultaţi Pagina
unitate a unui
standard

Dacă doriţi să
citiţi Anexa 7
curriculumul consultaţi Pagina

August 2005 Pagina 6 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Deleted: Section 1 Introduction to


Partea 1 Introducere în curriculum-ul elaborat la nivel local (CDL) locally developed curriculum (LDC)¶
Deleted: Locally developed
curriculum enables a partnership to
Curriculum-ul elaborat la nivel local permite formarea unui parteneriat între profesor şi be set up between the teacher, an
partenerul economic/de afaceri şi elevi în avantajul tuturor acestora. Profesorul beneficiază industrial/business partner and the
students for the mutual benefit of
pentru că lucrează în afara mediului steril al şcolii, ceea ce îi dă posibilitatea să se implice everyone.The teacher benefits by
într-o situaţie reală, într-un mediu real. Partenerul economic/de afaceri beneficiază prin working outside the sterile school
implicarea în procesul de învăţare de posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la educaţia şi environment enabling them to be
involved with a real situation in a real
formarea unor posibili viitori angajaţi. surroundings.The industrial/business
partner benefits from being involved
Elevii beneficiază pentru că învaţă într-o situaţie reală de viaţă, în care trebuie să muncească in the learning process and having an
input to the education and training of
în echipe, să rezolve probleme într-un mediu de muncă tipic. Ei primesc controlul asupra possible future employees.¶
procesului de luare a deciziilor, iar profesorul şi partenerul economic/de afaceri joacă un rol Deleted: The students benefit
activ în asistarea elevilor la locul de muncă. because they are learning in a real
life situation, where they have to work
in teams, to solve problems in a
Pe timpul parcurgerii conţinutului CDL-ului, elevii lucrează cu clienţi reali, informări reale typical work environment. They are
despre proiect, probleme reale şi resurse reale. Ei sunt încurajaţi să gândească de unii given control of the decision making
singuri, să rezolve probleme, să facă singuri planuri şi, prin urmare, să acumuleze cunoştinţe process with the teacher and
industrial/business partner playing an
teoretice printr-o abordare activă. De asemenea elevii trec de obicei printr-o schimbare de active role in supporting the students
comportament care îi pregăteşte mai bine pentru viaţa lor ulterioară la locul de muncă. in the workplace.¶
Aceasta vizează conştientizarea afacerii şi percepţia socială, manierele, îmbrăcămintea, Deleted: During the LDC process
limbajul, punctualitatea etc. students work with real clients, real
project briefs, real problems and real
resources. They are encouraged to
Există de asemenea alte avantaje ale abordării de tipul unui curriculum elaborat la nivel local: think for themselves, to solve
pe măsură ce proiectul avansează, de obicei creşte respectul reciproc între parteneri problems, plan for themselves and
thereby gain theoretical knowledge
(profesor, partener economic/de afaceri şi elevi), fiecare înţelegând mai clar rolurile celorlalţi. through an active approach. Also
Există de asemenea experienţa de învăţare reciprocă, toţi partenerii învăţând unul de la students usually experience a
celălalt. behavioural shift which better equips
them for their eventual working life.
This includes business and social
Pe măsură ce proiectul avansează iar elevii îşi asumă roluri diferite în echipă, ei se awareness, manners, dress code,
language, timekeeping etc.¶
maturizează din ce în ce mai mult. Sunt obţinute rezultate neaşteptate, satisfăcătoare, pe There are also other advantages to
măsură ce elevii îşi asumă responsabilitatea pentru o parte din propria evaluare. the locally developed curriculum
approach, as the project develops
there is usually a greater increase in
Proiectele curriculum-ului elaborat la nivel local nu se potrivesc cu metodele de evaluare prin mutual respect between the partners
teste la sfârşitul anului. Acestea le dau profesorilor şi partenerilor economici/de afaceri (teacher, an industrial/business
oportunitatea de a elabora noi tehnici de evaluare. Face necesar ca profesorii şi partenerii lor partner and the students) with each
understanding more clearly the others
economici/de afaceri să exploreze tehnici precum auto-evaluarea şi evaluarea de către grupul roles. There is also a mutual learning
de colegi. experience with all partners learning
from each other.¶
As the project develops and the
Etapele elaborării proiectelor sunt ilustrate pe pagina următoare (fig 1). students assume differing roles within
their team they progressively mature.
Unexpected, gratifying results are
obtained as students take
responsibility for a portion of their own
assessment. ¶
Locally developed curriculum projects
are not suited to traditional, end of the
year test assessment methods. This
gives teachers and their
industrial/business partners an
opportunity of developing new
assessment techniques. It requires
teachers and their industrial/business
partners to explore such techniques
as self assessment and peer group
assessment.¶
The stages in the development of
projects is illustrated on the next page
(fig 1).¶
August 2005 Pagina 7 din 45 Ghid despre CDL
Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Fig 1 Schema curriculum-ului elaborat la nivel local Deleted: Locally developed


Deleted: flowchart

Deleted: <sp><sp><sp><sp><sp>
<sp><sp><sp><sp><sp>¶
Definiţi problema
* Contextul
* Cunoscutele şi
conceptele
* Necunoscutele
* Unităţile şi simbolurile
* Constrângeri
* Criterii de reuşită

Gândiţi-vă la aceasta Comparaţi


* Lăsaţi-o să se ‘coacă’ * Încurajaţi elevii să
* Identificaţi cunoştinţe anume reflecteze asupra
* Strângeţi informaţii procesului şi rezultatului
* Modificaţi dacă e
cazul

Plănuiţi posibile soluţii


* Gândiţi-vă la strategii posibile

Alegeţi strategia optimă

Realizaţi planul
* Fiţi răbdător
* Fiţi insistent

Încurajaţi elevii să evalueze


procesul şi rezultatul

Lecţii învăţate

August 2005 Pagina 8 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Caracteristici ale unui proiect CDL de nivelul 1 Deleted: Characteristics of an LDC


Level 1 Project¶

• O problemă/afirmaţie Deleted: <#>A problem/statement¶

• Răspunde la o întrebare care începe “Cum putem să…” Deleted: <#>Answers the question
which starts with “How can
we……….”¶
• Proiectul pe care îl vizează şi problema corespund descriptorului de nivel pentru
Deleted: <#>The project it
competenţa de nivelul 1, adică se referă la sarcini de rutină addresses and the problem matches
the level descriptor for competence at
• Este un proiect ce necesită pregătirea unui plan al proiectului level 1 ie it relates to routine tasks ¶
Deleted: <#>It is a project which
requires the preparation of a project
• Proiectul trebuie să permită luarea în considerare şi îndeplinirea tuturor etapelor din plan¶
schema curriculum-ului elaborat la nivel local
Deleted: <#>The project must allow
for all the stages in the locally
• Problema definită le oferă elevilor posibilitatea de a rezolva probleme şi a munci în development flowchart to be
considered and carried out¶
echipă
Deleted: <#>The defined problem
has the potential for students to carry
• În acest context, o echipă ar trebui să cuprindă minimum 3 elevi out problem solving and teamwork ¶
Deleted: <#>In this context, a team
• În mod ideal, proiectul se desfăşoară la un loc de muncă sau în comunitate, nu în should comprise a minimum of 3
şcoală students ¶
Deleted: <#>Ideally, the project is
• Anvergura şi criteriile de evaluare ale proiectului permit realizarea şi evaluarea based in the workplace or the
community, not in school.¶
competenţelor şi condiţiilor de aplicabilitate din standardele naţionale ale acestor
Deleted: <#>The scope and
unităţi assessment criteria of the project
enable the learning outcomes and
range statements in the national
standards for these units to be
achieved and assessed¶

August 2005 Pagina 9 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Exemple de proiecte Deleted: Examples of Projects¶

Lista care urmează cuprinde proiecte posibile, dar acestea nu sunt considerate sugestii Deleted: The following list is of
sau recomandări, ci doar exemple. possible projects and they are not
meant to be suggestions or
recommendations, just examples.¶

• Modalitatea cea mai eficientă de a produce o componentă Deleted: <#>The most efficient way
of producing a component¶

• Cum să îmbunătăţeşti standardele de asigurare a protecţiei muncii şi igienei Deleted: <#>How to improve the
health and safety record¶

• Realizaţi un video arătând cum se construieşte o casă Deleted: <#>Produce a video


showing how a house is constructed¶

• Elaboraţi o metodă eficientă de a returna materialele nefolosite la depozit Deleted: <#>Develop an efficient
method of returning surplus stock to
the yard¶
• Observaţi necesitatea existenţei unor culturi diferite într-un hotel şi sugeraţi
Deleted: <#>Observe the needs for
schimbări different cultures in a hotel, and
suggest changes¶
• Observaţi nevoia de servicii în cameră pentru oaspeţii unui hotel şi sugeraţi Deleted: <#>Observe the room
schimbări servicing needs of hotel guests, and
suggest changes¶

• Elaboraţi o metodă eficientă de a împacheta cămăşi Deleted: <#>Develop an efficient


method of packaging shirts¶

• Monitorizaţi folosirea corectă şi incorectă a dopurilor de urechi într-o fabrică de Deleted: <#>Monitor the use and
textile şi sugeraţi modalităţi de îmbunătăţire a întrebuinţării acestora misuse of earmuffs within a textile
facility, and suggest ways to improve
usage¶
• Observaţi proceduri de mânuire a bagajelor la sosire şi plecare, şi sugeraţi Deleted: <#>Observe luggage
schimbări de îmbunătăţire a eficienţei handling procedures for arrival and
departures, and suggest changes to
improve efficiency¶
• Observaţi cum un muncitor dintr-o fabrică de textile realizează operaţiile de finisaj
Deleted: <#>Observe how an
şi sugeraţi schimbări operator in a textile facility completes
finishing procedures, and suggest
• Observaţi etapele parcurse în transportarea materialelor, echipamentelor sau a changes¶

produselor semi-finite în procesul de producţie, şi sugeraţi schimbări Deleted: <#>Observe the stages
involved in the transportation of
materials, equipment or unfinished
products in the production process,
Elaborarea proiectului CDL and suggest changes¶

Formatted: Font: (Default) Arial, 11


În descrierea proiectului curriculum-ului elaborat la nivel local vom folosi fig. 2, “Alocarea pt, Not Bold
sarcinilor legate de curriculum-ul elaborat la nivel local”. Formatted: Justified, Indent: Left:
0"
În fig. 3 este ilustrată proporţia în care contribuie elevul, profesorul şi partenerul economic/de Formatted: Justified, Indent: Left:
afaceri. 0"

Formatted: Justified, Indent: Left:


Pasul 1. Definiţi problema. 0"

Formatted: Font: 11 pt, Not Bold


Aşa cum s-a descris anterior, un proiect este o problemă, şi este definit de profesor şi/sau Formatted: Justified, Indent: Left:
partenerul economic/de afaceri. 0"
Formatted: Indent: Left: 0"

August 2005 Pagina 10 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Proiectul nu este ceva de genul “Produ zece cărămizi”, ci poate fi ceva de genul “Analizează Formatted: Justified, Indent: Left:
modalitatea cea mai eficace şi eficientă de a produce zece cărămizi.” 0"
Formatted: Justified, Indent: Left:
Este important să definim contextul şi mediul în care se află problema. Este de asemenea 0"
important ca toată lumea, elevi, profesori şi parteneri economici & de afaceri să definească Formatted: Justified, Indent: Left:
ceea ce se ştie şi ceea ce nu se ştie despre proiect şi conceptele. Dacă există unităţi sau 0"
simboluri ce urmează a fi utilizate, de ex., kg., watts, mile etc., acestea trebuie să fie stabilite Formatted: Justified, Indent: Left:
înainte ca proiectul să înceapă. 0"
Deleted: <sp>¶
Toate constrângerile la adresa proiectului trebuie să fie clare. Proiectul trebuie să fie plasat Formatted: Left
într-o casetă ale cărei laturi constituie constrângerile pe care proiectul nu le poate depăşi.
Formatted: Font: 11 pt, Not Bold

De la început toată lumea trebuie să înţeleagă care sunt criteriile de reuşită, şi cum anume vor Deleted: ¶
The LDC Process¶
fi evaluate.
Formatted: Left

Acest pas este realizat de către profesor şi/sau partenerul economic/de afaceri, deşi elevii pot Formatted: Font: (Default) Arial, 11
fi implicaţi şi ei în crearea unei idei de proiect. pt, Not Bold
Deleted: In describing the process of
the locally developed curriculum we
will use fig.2 , “Allocation of locally
developed curriculum tasks”.¶
Deleted: Shown in fig. 3 is the
proportional input of the student, the
teacher and the industrial/business
Definiţi problema partner.¶

* Contextul Deleted: Step 1. Define the


problem.¶
* Cunoscutele şi
Profesori şi conceptele Formatted: Font: 11 pt, Not Bold
parteneri * Necunoscutele Deleted: As described earlier a
project is a problem and this is
* Unităţile şi simbolurile defined by the teacher and/or the
* Constrângeri industrial/business partner.¶

* Criterii de reuşită Deleted: A project is not “Produce


ten bricks”, but it may be “Analyse the
most effective and efficient way of
producing ten bricks”. ¶
Deleted: It is important to define the
context and environment the problem
is in. It is also important that
everyone, students, teachers and
industrial/ business partners, defines
what is known and what is not
Pasul 2 Gândiţi-vă la aceasta known about the project and any... [1]
concepts. If there are any units or
Deleted: All the constraints for the
Odată ce proiectul a fost definit şi toate celelalte criterii au fost stabilite, lăsaţi-le elevilor timp project need to be made clear. The... [2]
project needs to be placed in a box
să se gândească la problemă. Aceasta este o parte importantă şi interesantă a proiectului, în Formatted: Font: 12 pt, Bold
care elevii identifică şi strâng date folositoare şi relevante de la membrii grupului. De obicei, Deleted: From the start everyone
profesorul şi/sau partenerul economic/de afaceri este surprins cât de multe cunoştinţe posedă must understand what are the criteria
... [3]
for success and how it will be
deja elevii. Diverse aspecte ale activităţii elevilor în afara şcolii se dovedesc de obicei Formatted: Font: 12 pt, Bold
folositoare aici, poate sunt constructori de machete, poate fac colecţie de lucruri şi le Deleted: This step is carried out by
consemnează într-un catalog, poate sunt interesaţi de sport sau călătorii; părinţii şi prietenii the teacher and/or the ... [4]
sunt de asemenea adesea folositori în această etapă. Acest pas este realizat de către elevi industrial/business partner although
Formatted: Font: 12 pt, Bold
împreună cu profesorul şi/sau partenerul economic/de afaceri în calitate de facilitatori.
Formatted: Left
Deleted: <sp>¶
Formatted: Font: 12 pt, Bold
Deleted: <sp>¶
Formatted: Centered
August 2005 Pagina 11 din 45 Ghid despre CDL
Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Deleted: Plan possible solutions¶


* Consider possible strategies¶
Deleted: <sp>¶
Profesorii şi
Partenerii Formatted: Font: 11 pt, Not Bold,
Danish
facilitează Plănuiţi posibile soluţii
Formatted: Font: 11 pt, Not Bold,
* Gândiţi-vă la strategii posibile Danish
Deleted: Students
Deleted: Step 2. Think about it.¶
Gândiţi-vă la aceasta Deleted: Once the project has been
Elevi * Lăsaţi-o să se ‘coacă’ defined and all the other criteria have
been agreed, give the students time
* Identificaţi cunoştinţe anume to think about the problem. This is an
* Strângeţi informaţii important and interesting part of the
project where the students identify
and collect pieces of useful and
relevant pieces of knowledge they
already collectively possess. It usually
surprises the teacher and/or the
industrial/business partner how much
knowledge the students already
possess. Various aspect of the
students ‘Out of school life’, usually
Pasul 3. Plănuiţi posibile soluţii come in useful here i.e. they maybe
model builders, they may collect and
Elevii găsesc multe soluţii ale problemei şi, în acelaşi timp, caută cele mai bune strategii catalogue things, they may be
interested in sports or travel; also
pentru a rezolva problema. Acesta este pasul realizat de către elev folosind cât se multe surse parents and friends are often useful at
de informaţii este necesar, adică profesorul şi partenerul economic/de afaceri, biblioteca, web- this stage. This step is carried out by
the students with the teacher and/or
ul, experţii, autorităţile, broşurile, documentele meseriei, manualele, etc. the industrial/business partner acting
as facilitators. ¶
Formatted: Font: 12 pt, Bold,
Danish
Elevi Plănuiţi posibile soluţii
Formatted: Left
* Gândiţi-vă la strategii posibile
Deleted: <sp>¶
Formatted: Font: 12 pt, Bold
Deleted: ¶

Pasul 4. Alegeţi soluţia optimă ¶
<sp>¶

<sp>¶
Elevii analizează metodic diverse soluţii, cerând sfatul profesorului şi/sau partenerului ¶

economic/de afaceri, atunci când este necesar. Apoi ei decid care este soluţia optimă. Dacă ¶
soluţia aleasă nu dă rezultate, atunci profesorul şi/sau partenerul economic/de afaceri au ¶
posibilitatea de a-i sfătui sau, dacă cred că elevii vor învăţa mai multe prin realizarea unui plan ¶

şi modificarea ulterioară a acestuia, pot decide să lase elevii să continue. Acest pas este ¶
realizat de elevi cu profesorul şi/sau partenerul economic/de afaceri în calitate de facilitatori. ¶


Step 3. Plan possible solutions.¶

The students produce many solutions
to the problem while at the same time
considering the best strategies for
solving the problem. This is the step
carried out by the student using as
many sources of information as
required i.e. teacher and industrial/
business partner, library, web,
experts, authorities, brochures, trade
papers, manuals etc.¶
August 2005 Pagina 12 din 45 Ghid despre CDL
Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Profesorii şi
partenerii
facilitează Deleted: <sp>¶
Formatted: Font: 11 pt, Not Bold,
Danish
Deleted: Step 4. Choose the best
Elevii Aleg strategia optimă solution.¶

Formatted: Font: 11 pt, Not Bold,


Danish
Deleted: The students methodically,
analyse the various solutions seeking
the advice of the teacher and/or the
industrial/business partner when
required. Then they decide on the
Pasul 5. Realizaţi planul. best solution. If the chosen solution is
not workable then the teacher and/or
the industrial/business partner have
Elevii implementează planul cu profesorul şi/sau partenerul economic/de afaceri în calitate de the choice of advising or if they think
facilitatori, şi ar trebui să fie răbdători dar insistenţi. Acesta este unul dintre paşii cei mai the students will learn more by
executing the plan and modifying it
dificili, pentru că profesorul şi/sau partenerul economic/de afaceri văd că elevii fac greşeli şi later they may decide to allow the
vor să intervină din cel mai judicios motiv. De asemenea lipsa de activitate din partea students to proceed. This step is
profesorului şi/sau a partenerului economic/de afaceri poate constitui o scuză pentru elev să carried out by the students with the
teacher and/or the industrial/business
fie leneş. Deci fiţi răbdători dar insistenţi. partner acting as facilitators. ¶
Deleted: ¶
<sp>¶
<sp>¶
Formatted: Font: 12 pt, Bold,
Profesorii şi Danish
partenerii Formatted: Font: 12 pt, Bold,
facilitează Danish
Formatted: Font: 12 pt, Bold,
Danish
Realizaţi planul Deleted: <sp><sp>¶
Elevi * Fiţi răbdători Formatted: Font: 12 pt, Bold,
* Fiţi insistenţi Danish
Formatted: Font: 12 pt, Bold
Deleted: <sp><sp><sp>¶
Formatted: Font: 11 pt, Not Bold,
Danish
Pasul 6 Comparaţi
Deleted: Step 5. Carry out the
plan.¶
Elevii compară rezultatul curent cu rezultatul anticipat şi criteriile de reuşită stabilite în pasul 1.
Formatted: Font: 11 pt, Not Bold,
Elevii ar trebui să fie încurajaţi nu numai să reflecteze la rezultat ci şi la proces. Acesta este Danish
pasul în care poate fi făcută orice schimbare considerată necesară, de pildă o schimbare
Deleted: The students implement
minoră a proiectului, o coloană suplimentară în schema analizei, o culoare diferită, etc. Acest the plan with the teacher and/or the
pas este realizat de către elevi împreună cu profesorul şi/sau partenerul economic/de afaceri industrial/business partner acting as
în calitate de facilitatori. facilitators and they should be patient
but persistent. This is one of the most
difficult steps because teacher and/or
the industrial/business partner see
students making mistakes, and for the
best of reasons, want to get involved.
Also the lack of activity by the teacher
and/or the industrial/business partner
the student can see this as an excuse
for being lazy. So be patient but
persistent. ¶
August 2005 Pagina 13 din 45 Ghid despre CDL
Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Profesorii şi
partenerii Deleted: <sp>¶
facilitează

Elevi
Formatted: Font: 11 pt, Not Bold,
Danish
Formatted: Font: 11 pt, Not Bold,
Comparaţi Danish
* Încurajaţi elevii să
reflecte asupra
procesului şi rezultatului
* Modificaţi dacă este
cazul
Formatted: Font: 11 pt, Not Bold,
Danish

Pasul 7. Evaluarea

Partea esenţială a evaluării este realizată de profesor şi/sau partenerul economic/de afaceri în Deleted: ¶
conformitate cu criteriile expuse în pasul 1, dar elevii devin implicaţi atunci când programul ¶
Step 6. Compare¶
evaluării include şi auto-evaluarea şi evaluarea colegilor. ¶
The students compare the actual
outcome with the proposed outcome
and the criteria for success agreed at
. step 1. The students should be
encouraged not only to reflect on the
outcome but also the process. It is at
this step that any required
Încurajaţi elevii să evalueze modification can be made i.e. a slight
Profesori şi procesul şi produsul
change in design, an extra column in
an analysis chart, a different colour
parteneri etc. This step is carried out by the
students with the teacher and/or the
industrial/business partner acting as
Elevii participă facilitators. ¶


<sp><sp><sp>¶

August 2005 Pagina 14 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Fig 2 Alocarea sarcinilor legate de curriculum-ul elaborat la nivel


local
Formatted: Font: 14 pt, Bold
Deleted: ¶

Deleted: ¶
Definiţi problema
* Contextul
* Cunoscutele şi
Profesori şi conceptele
Parteneri * Necunoscutele Profesorii şi
* Unităţile şi simbolurile partenerii
* Constrângeri facilitează
* Criterii de reuşită

Profesorii şi Deleted: Step 7. Evaluation¶


partenerii Elevi Formatted: Font: 11 pt, Not Bold
facilitează Deleted: The major part of the
assessment is carried out by the
Gândiţi-vă la aceasta Comparaţi teacher and/or the industrial/business
partner to the criteria laid out in step
* Lăsaţi-o să se ‘coacă’ * Încurajaţi elevii să 1, but the students are involved when
Elevi * Identificaţi cunoştinţe anume reflecteze asupra the assessment schedule includes
self and peer group assessment.¶
* Strângeţi informaţii procesului şi rezultatului ¶
* Modificaţi dacă este ¶

cazul ¶
<sp><sp><sp>

Formatted: Font: 11 pt, Not Bold


Elevi Plănuiţi posibile soluţii
Formatted: Left
* Gândiţi-vă la strategii posibile
Deleted: Fig 2 Allocation of
locally developed curriculum tasks¶
Elevi <sp><sp><sp><sp><sp><sp><sp>
Alegeţi strategia optimă <sp><sp><sp><sp><sp><sp><sp>
<sp><sp><sp><sp><sp><sp><sp>¶
Profesorul/partenerul Deleted: ¶
facilitează Realizaţi planul
* Fiţi răbdători Deleted: ¶
* Fiţi insistenţi
Elevi

Încurajaţi elevii să evalueze


Profesori şi procesul şi rezultatul
parteneri

Elevii participă
August 2005 Pagina 15 din 45 Ghid despre CDL

Lecţii învăţate
Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Fig 3 Alocarea sarcinilor Deleted: ¶Puţin implicat X ¶Implicat XX ¶Total implicat XXX ¶

Sarcină Elev Profesor Partener economic/de afaceri1. Definiţi problema X XXX XXX ¶


2. Gândiţi-vă la ea XXX X X ¶


3. Plănuiţi posibile soluţii XXX ¶


4. Alegeţi strategia optimă XXX X X ¶
Fig 3 Allocation of Tasks

5. Realizaţi planul XXX X X Formatted Table


Deleted: Slightly involved
6. Comparaţi XXX X X Deleted: Involved
Deleted: Totally Involved
7. Evaluaţi XX XXX XXX Deleted: Task
Deleted: Student
Deleted: Teacher
Deleted: Industrial/business
partner
Deleted: Define the problem
Deleted: Think about it
Deleted: Plan possible solutions
Deleted: Choose best strategy
Deleted: Carry out the Plan
Deleted: Compare
Deleted: Evaluate

August 2005 Pagina 16 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

PARTEA 2 – Importanţa abilităţilor cheie în cadrul proiectelor

Nivelul 1

În cazul nivelului 1, proiectul ar trebui să fie legat de una din cele două abilităţi cheie, adică
problema definită trebuie să permită ca elevii să:

• realizeze rezolvarea problemei (anexa 1)


• să satisfacă cerinţele clienţilor (anexa 2)

Unitatea „Lucrul în echipă” (anexa 3) este de asemenea o cerinţă.

Nivelul 2

Ca şi la nivelul 1, proiectele trebuie să ia în considerare unităţile de abilităţi cheie, aşa cum s-a
explicat în standardele de pregătire profesională. Drept exemplu, iată un extras ce enumeră
unităţile de nivelul 2 relevante pentru domeniul serviciilor din turism.

Domeniul serviciilor – unităţile de abilităţi cheie din turism


Comunicare şi abilităţi de calcul
Folosirea TI
Limbă străină
Asigurarea calităţii
Îmbunătăţirea propriului proces de învăţare
Igiena şi securitatea muncii
Lucrul în echipă

Atunci când se scrie modulul CDL, proiectele ar trebui, prin urmare, să includă abilităţile cheie
de nivel superior, precum şi conexiunea cu abilităţile cheie corespunzătoare nivelului 1, adică
rezolvarea de probleme, lucrul în echipă (formal şi informal) şi satisfacerea nevoilor clientului.

În practică, această integrare a abilităţilor cheie înseamnă că competenţele abilităţilor cheie se


predau împreună cu competenţele din unitatea tehnică (generală sau specializată) cu care se
află în conexiune CDL, de ex., în domeniul serviciilor, unităţile de abilităţi cheie ar trebui să fie
în legătură cu următoarele module.

Domeniul serviciilor – unităţi care au legătură cu CDL


Comerţ
Asigurarea calităţii în activitatea magazinului – non-alimentară
Asigurarea calităţii în activitatea magazinului – alimentară
Asigurarea calităţii în activitatea magazinului – recepţie/distribuţie
Turism
Expunerea şi comercializarea produselor de cofetărie - patiserie
Comunicare profesională în industria hotelieră
Alcătuirea meniurilor
Preparate specifice zonei şi tip fast-food
Coafură şi cosmetică
Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului

August 2005 Pagina 17 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

1. Toate calificările au aceleaşi unităţi cheie.

2. Abilităţile cheie ar trebui să fie integrate la toate nivelurile

3. Includeţi cât de multe oportunităţi pentru elevi de a învăţa abilităţile cheie în timp ce
învaţă abilităţile practice/îşi dezvoltă competenţele

Referinţe adiacente: Ghidul profesorului despre integrarea abilităţilor cheie

August 2005 Pagina 18 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Partea 3 – Scrierea unui modul de curriculum elaborat local (CDL) la nivelul 1

Înainte de a trece la următoarea etapă a elaborării modulelor CDL, o scurtă


recapitulare vă va ajuta să vă consolidaţi informaţiile prezentate în secţiunile
precedente.

Aţi făcut deja cunoştinţă cu conceptul CDL... o problemă rezolvată prin intermediul
unei abordări bazate pe proiect la locul de muncă sau în cadrul comunităţii locale,
adică un proiect este o problemă. Autorilor curriculum-ului din şcoli în cadrul
proiectului ÎPT li se cere să realizeze un curriculum nou sau revizuit împreună cu un
partener, pe baza unui proiect elaborat la nivel local. Curriculum-ul este prin urmare
adaptat la nevoile locale prin intermediul unui proiect de grup.

Unul dintre principalele obiective ale acestei secţiuni este să vă ofere o înţelegere
aprofundată a aspectelor practice legate de introducerea abordărilor centrate pe elev
în elaborarea şi furnizarea modulelor curriculum-ului elaborat la nivel local.

Relaţia dintre problemă şi descriptorul de nivel

Problema trebuie să corespundă descriptorului de nivel al Ministerului pentru


competenţele de la nivelul cerut, adică nivelul 1 se referă la sarcini de rutină, adesea
repetitive.

Rolurile în echipă

Sunteţi familiar cu rolurile fiecăruit membru al echipei (alocate de elevi), implicarea


relativă a fiecăruia în proces şi în rezultatul final (a se vedea pagina ). Aţi reflectat de
asemenea la avantajele unei abordări bazate pe proiect pentru toţi membrii
parteneriatului – elevi, profesori şi parteneri economici/de afaceri.

Care este punctul de pornire pentru a scrie un CDL?

• Completaţi schema educaţională ca bază pentru planul proiectului (fig. 4)


• Transferaţi informaţiile în foaia de lucru a elevului (fig. 5)

După ce aţi completat foaia de lucru a elevului, ne vom referi acum la structura
modulului şi procesul de elaborare a unui modul CDL, folosind formularul din fig. 6.

August 2005 Pagina 19 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Fig.4 Model de proiect

Definiţi problema
• Contextul
• Cunoscutele şi conceptele
• Necunoscutele
• Unităţile şi simbolurile
• Limitele
• Criteriile de reuşită

Reflectaţi asupra ei
• Lăsaţi-o să se‚ coacă’ Comparaţi
• Identificaţi o anume cunoştinţă
• Strângeţi informaţii • Încurajaţi elevii să reflecte
asupra procesului şi rezultatelor
• Faceţi modificări unde este cazul
Plănuiţi posibile soluţii
• Gândiţi-vă la strategiile posibile

Alegeţi strategia optimă

Realizaţi planul
• Fiţi răbdător
• Fiţi insistent

Încurajaţi elevii să evalueze procesul


şi produsul

Lecţii învăţate

August 2005 Pagina 20 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Fig 5 Foaia de lucru a elevului

1. Problema ce urmează a fi abordată


(Definiţi problema folosind ideile din prima casetă a schemei)

2. Titlurile abilităţilor cheie şi ale altor unităţi cu care are legătură proiectul
(Pentru nivelul 1 acesta trebuie să fie lucrul în echipă şi rezolvarea
problemelor. Pot fi de asemenea relevante unităţi specializate. Pentru
nivelurile 2 şi 3 aceasta va fi unitatea din modul legată de curriculum-ul
elaborat la nivel local, aşa cum a fost deja menţionat în programă)

3. Criteriile de evaluare
(Acestea vor fi legate de competenţele şi criteriile din unităţi. Ar fi de
asemenea util sa fie enumerate aici orice fel de criterii anume legate de
proiect).

August 2005 Pagina 21 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Fig. 6 Formatul modulului

Titlul modulului

I Notă introductivă

II Lista competenţelor relevante modulului

Unitate Competenţe

August 2005 Pagina 22 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

III Tabel de corelare a competenţelor şi conţinuturilor din acest modul.


(Folosiţi tabelul de dedesubt)

Unitate de competenţă - Competenţe individuale/criterii de Conţinuturi


competenţă performanţă
Criterii de performanţă Condiţii de aplicabilitate:

Conţinut:

Condiţii de aplicabilitate

Etapele rezolvării problemei.

Criterii de performanţă Condiţii de aplicabilitate:.

August 2005 Pagina 23 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

IVa Condiţii de evaluare şi apreciere

August 2005 Pagina 24 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

IVb Sugestii metodologice

Ivc Resurse

Anexă

(i) Proiect (educaţional)


(ii) Formular stabilind sarcinile elevului – proiect local

August 2005 Pagina 25 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Analiza paşilor de realizat

Pasul 1 Pregătiţi titlul modulului

Informaţii

• Domeniu, de ex., turism


• Calificare, de ex., muncitor în industria hotelieră
• Nivel de calificare
• Titlul modulului
• Numele şcolii şi numărul de cod

Pasul 2 Scrieţi nota introductivă (I)

Fiţi concis când scrieţi introducerea. Tot ceea ce este necesar este o descriere
scurtă (2-3 propoziţii) despre ce anume este modulul şi rezultatele anticipate, adică
ce anume doriţi să realizaţi. Este sugerată următoarea formulare standard:

“Scopul acestui modul este să le permită elevilor să:

• Rezolve o problemă reală într-un mediu de lucru tipic


• Lucreze într-o echipă (compusă din profesori, parteneri economici/de afaceri
şi colegi elevi)”

‘Echipa’ poate fi mai specială, de ex., cuprinzând un maistru, un administrator şi


dimensiunile grupului de elevi, de ex., de obicei 5 şi de preferat un număr impar. Cea
de-a doua propoziţie poate servi la consolidarea ‘satisfacerii cerinţelor clienţilor’ sau
a oricărei alte abilităţi ce a fost selectată.

Modulul încurajează elevii să lucreze cu:

• Clienţi reali
• Probleme reale
• Resurse reale
• Informări despre proiecte reale

August 2005 Pagina 26 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Pasul 3 Enumeraţi competenţele (II)

Unitate Competenţe

Scrieţi aici Unitatea de competenţă Scrieţi aici competenţele ce vor fi


(UDC), de ex., rezolvarea de probleme evaluate. Orice altceva inclus în
(1) competenţe trebuie să poată fi evaluat,
de ex., pentru rezolvarea problemelor la
nivelul 1 există trei competenţe:

• Identificaţi probleme simple


• Pregătiţi şi implementaţi un plan
pentru rezolvarea unei probleme
simple
• Verificaţi rezultatele obţinute
folosind implementarea planului
de rezolvare a unei probleme
simple

Observaţii:
Agentul economic are de asemenea
libertatea de a identifica competenţele
dacă doreşte, dar aceasta nu este o
cerinţă.

Competenţele trebuie să fie cât se poate


de scurte, şi trebuie să înceapă
întotdeauna cu un verb de acţiune, de
ex., asamblaţi componenta, întâmpinaţi
clientul, demonstraţi..., etc.

Sursa de informaţii pentru secţiunea (II) - Standardele de pregătire


profesională

August 2005 Pagina 27 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Pasul 4 Enumeraţi criteriile de performanţă şi conţinutul fiecărei


competenţe (III)

Tabel de corelare a competenţelor şi conţinuturilor din cadrul acestui modul

Unitatea de competenţă Criterii de performanţă Conţinut


şi competenţa
Sub titlul unităţii, Enumeraţi aici pentru Definiţi aici ce anume
enumeraţi aici fiecare competenţă trebuie să acopere elevii
competenţele, de ex. criteriile de performanţă, pentru a aborda
adică ce anume trebuie să competenţa în întregime
Rezolvarea problemelor fie capabil să facă elevul, (Crearea unei liste
Identificaţi probleme de ex. definitive este dificilă
simple uneori)
Identificaţi probleme
Pregătiţi şi implementaţi simple
un plan pentru rezolvarea
unei probleme simple Descrieţi situaţii
problematice
Verificaţi rezultatele
obţinute urmând Descrieţi caracteristicile
implementarea planului de problemei
rezolvare a problemelor
Formulaţi problema pe
baza caracteristicilor
stabilite

August 2005 Pagina 28 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Pasul 5 Probe de evaluare şi metodologia evaluării

Includeţi aici informaţii specifice despre:

• Probele de evaluare
• Metodele de evaluare ce urmează a fi folosite

Sursă de informaţii: Foaia de lucru a elevului

! Asiguraţi-vă că metoda de evaluare corespunde probelor de evaluare din


standarde, adică, dovada necesară pentru a confirma dobândirea unei competenţe.

Ce formă va îmbrăca evaluarea?

Hotărâţi-vă în privinţa formei optime de evaluare, de ex., dacă sunteţi mai interesat
de produsul final decât de proces, produsul finit ar putea constitui dovada. Alte forme
ar putea fi:

• Un raport
• O prezentare
• O chestionare sau un interviu
• O combinaţie a celor două
• Test/demonstraţie practică

Există câteva posibilităţi de evaluare în grup şi este mai degrabă la latitudinea


dumneavoastră să selectaţi o metodă adecvată modulului.

Referinţe adiacente:

1) Ghid pentru o evaluare flexibilă


2) Ghid despre proiectele ÎCE

August 2005 Pagina 29 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Pasul 6 Sugestii metodologice (IV)

Descrieţi aici felul în care aţi dori ca modulul să fie asistat...

Această secţiune furnizează informaţii suplimentare pentru a sprijini profesorii în


predarea modulului şi procesul de învăţare. Ar trebui prin urmare să fie o
descriere a modului în care ar trebui să fie sprijinită activitatea bazată pe proiect,
de ex.

• Elevii preiau controlul asupra activităţii de planificare pentru rezolvarea


problemei (sub îndrumare)
• Elevii ar trebui să deţină controlul asupra procesului de luare a deciziilor în
legătură cu rezolvarea problemei
• Rolul asumat de profesor, elev şi de partenerul economic/de afaceri
• Rolurile pe care fiecare elev le joacă în echipă
• Unde anume va fi întreprinsă activitatea, de pildă ‚la locul de muncă’
• Cunoştinţele teoretice obţinute pe baza unor abordări de învăţare activă mai
degrabă decât pasivă, de ex., folosirea discuţiilor în grup, interviuri,
brainstorming, etc.
• Stilurile de învăţare individuală ale elevului sunt recunoscute şi aplicate
• Partenerii economici/de afaceri joacă un rol activ în sprijinirea elevilor la locul
de muncă
• Profesorii acţionează ca mentori şi instructori, adică aduc o contribuţie
minimă
• Elevii sunt încurajaţi să gândească de unii singuri, şi să nu depindă
întotdeauna de altcineva pentru a rezolva problemele şi a face planuri pentru
ei
• Elevii trebuie să-şi aplice cunoştinţele şi învăţarea la situaţii reale de viaţă şi
la medii reale
• Elevilor ar trebui să li se ofere posibilitatea de a se dezvolta, nu să li se spună
întotdeauna de către profesor sau partenerul economic/de afaceri ce anume
să facă sau nu
• Elevii ar trebui să aibă libertatea de a se organiza singuri şi de a învăţa din
greşelile lor (cu excepţia aspectelor legate de sănătate şi siguranţă)
• Folosirea unui comportament adecvat într-un context dat, atât în privinţa
afacerilor cât şi a percepţiei sociale, de ex., prezentarea personală,
atitudinea, punctualitatea, interacţiunea cu ceilalţi, etc.
• Toţi participanţii la parteneriat (profesori, elevi şi parteneri economici/de
afaceri) joacă un rol flexibil în procesul de evaluare
• Munca în echipă este întotdeauna o cerinţă, şi elevii sunt încurajaţi să joace
roluri diferite în situaţiile din echipă (şi nu să joace întotdeauna acelaşi rol)
• Profesorii îndrumă elevii privind reflecţia asupra învăţămintelor pe care le-au
desprins din experienţa lor de ansamblu
• Şi nu în ultimul rând, modulul ar trebui să ofere oportunităţi suficiente pentru a
deprinde abilităţi cheie

Multe din punctele de deasupra au fost deja abordate în ghid şi ar trebui să slujească
ca nişte memento-uri referitoare la CDL.

August 2005 Pagina 30 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Pasul 7 Resurse

Enumeraţi aici resursele ce vor ajuta profesorul care predă modulele, de pildă,
materiale/suporturi de învăţare şi didactice. Enumeraţi de asemenea orice alte
resurse pe care elevul poate dori să le folosească la proiect.

Întrucât această secţiune este menită în principal să ajute profesorul, daţi exemple
concrete, de ex., nu este suficient să scrieţi „Cărţi” sau „Websites”. Trebuie să
furnizaţi o bibliografie, alcătuită conform standardelor acceptate, şi să identificaţi
websites pe care le sugeraţi.

Aveţi libertatea de a adăuga orice altceva ce consideraţi că va ajuta elevul şi-i va


sprijini pe toţi aceia implicaţi în parteneriatul proiectului.

Ca profesori, recunoaşteţi necesitatea unei gândiri creatoare şi înţelegeţi că jucaţi un


rol cheie în proiectarea şi pregătirea materialelor de învăţare şi didactice. Aveţi aici
câteva exemple care să vă ofere instrucţiuni la început, însă folosiţi-vă propria
creativitate şi inventivitate pentru a vă îmbunătăţi experienţa de învăţare, şi de
asemenea pentru a vă ajuta colegii cu mai puţin noroc decât dumneavoastră în
accesarea resurselor.

Persoane Publicaţii Media Organizaţii


Profesori Manuale TV Companii
Colegi elevi Reviste ilustrate Radio Magazine
Maiştri Reviste Casete video Biblioteci
Administratori Periodice despre DVD-uri Centre de studiu
meserie
Agenţi economici Ziare Muzee
Prieteni & familie Rapoarte

Internetul poate să vă ajute să accesaţi toate aceste surse de informaţii.

August 2005 Pagina 31 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Fig 7 Procesul de elaborare a modulului

Cuprinde :
PAS 1 Problema, contextul acesteia,
Identificaţi problema cunoscutele, necunoscutele şi
constrângerile, simboluri, criteriile
de reuşită.

PAS 2 Cuprinde :
Domeniul, calificarea, nivelul,
Pregătiţi titlul modulului Titlul modulului, numele şi codul
şcolii.

Cuprinde :
O scurtă descriere a modulului,
PAS 3 care sunt rezultatele anticipate şi
Scrieţi nota introductivă ce urmăreşte să realizeze.

Cuprinde :
PAS 4 Identificarea dificultăţilor,
Enumeraţi competenţele (C) pregătirea şi implementarea
planului, verificarea rezultatelor.

PAS 5 Cuprinde :
Lista criteriilor de performanţă,
Enumeraţi criteriile de identificarea problemelor, stabilirea
performanţă, conţinutul caracteristicilor.

Cuprinde :
PAS 6 Raport, prezentare, chestionare,
interviu, test practic, combinaţie.
Explicaţi criteriile de evaluare

Cuprinde :
PAS 7 Preluarea controlului de către elevi
la locul de muncă, luarea deciziilor,
Enumeraţi metodologia rezolvarea problemelor, dobândirea
abilităţilor cheie

Cuprinde :
PAS 8 Lista resurselor existente, lista
resurselor necesare.
Enumeraţi resursele

PAS 9 Cuprinde :
Orice anexe clar numerotate şi
Includeţi anexe incluse (schema şi foaia de lucru)
August 2005 Pagina 32 din 45 Ghid despre CDL
Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Partea 4 – Aplicarea metodologiei la nivelul 2

CDL la nivelul 2 dezvoltă abordarea naţională, aşa cum a fost ea schiţată în


programă.

Elaborarea unui proiect pentru nivelul 2 se bazează pe unitatea tehnică


(generală sau specializată) din calificarea ce este identificată ca având un
modul CDL.

Iată un exemplu din domeniul serviciilor:

Calificarea de nivelul 2 Unitatea legată de CDL


Comerciant vânzator mărfuri alimentare Asigurarea calităţii în activitatea
magazinului
Comerciant vânzator mărfuri non- Asigurarea calităţii în activitatea
alimentare magazinului
Recepţioner-distribuitor Asigurarea calităţii în activitatea
magazinului

O programă pentru fiecare din cele 3 unităţi enumerate menţionează care


abilităţi cheie sunt în conexiune cu unitatea, de ex., în cazul calificării
comerciant vânzător mărfuri alimentare, abilitatea cheie „Lucrul în echipă”
este o unitate corespunzătoare.

O copie a standardului unităţii şi programa modulului se află anexate


(Anexa 6 & 7).

Folosind acest modul ca punct de plecare, ar trebui să elaboraţi CDL pentru


nivelul 2, utilizând acelaşi format şi structură ca la nivelul 1, însă cu o
schimbare majoră de accent, pentru a reflecta caracteristicile de învăţare la
un nivel de formare superior. Trebuie prin urmare să aplicaţi aceeaşi
parametri despre rezolvarea problemelor, dar utilizând o abordare mai
avansată. Un proiect de nivelul 2 ar trebui să fie suficient de cuprinzător
pentru a reflecta standardul. Observaţi că formatul pentru CDL este acelaşi ca
şi în programă.

Procedură de elaborare

1) Selectaţi unitatea tehnică cu care se află în legătură CDL.

2) Elaboraţi ideea proiectului, pe baza unei probleme locale, în conexiune


cu subiectul unităţii identificat. Ideea dumneavoastră ar trebui să se
refere la o problemă identificată de dumneavoastră înşivă şi de agenţii
economici. Poate fi vorba de o singură problemă relevantă pentru, să
spunem, un număr de magazine, sau poate fi o problemă foarte
specifică, relevantă numai pentru un singur magazin. Este la latitudinea
dumneavoastră, dar ideea trebuie să fie dezvoltată împreună cu agenţii
economici.
August 2005 Pagina 33 din 45 Ghid despre CDL
Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Nu uitaţi – ideea trebuie să corespundă descriptorului de nivel al competenţei


pentru nivelul 2, adică pentru elevii din clasa a XI-a.

3) Completaţi documentaţia proiectului folosind formulare de tipul celor


din anexe, adică
Anexa 4 Schema educaţională
Anexa 5 Foaia de lucru a elevului

4) Anexaţi modulul finalizat, drept auxiliar al programei, pe baza


formatului în patru secţiuni folosit pentru nivelul 1.

Observaţie: Nu este necesar să repetaţi informaţiile ce se află deja în


programă în acest modul, ci numai teoria suplimentară care trebuie să fie
predată pentru a se face referire la competenţe.

Materialul auxiliar ar trebui să cuprindă informaţii suplimentare relevante


pentru profesorii care iniţiază proiectul, şi care îi ajută pe elevi să realizeze
proiectul. Pot fi necesare informaţii suplimentare în următoarele privinţe.

Conţinutul didactic/teoretic

Acesta ar trebui să fie relevant pentru abilităţile cheie ce sunt evaluate, de ex.,
abilităţi de lucru în echipă mai avansate decât cele de la nivelul 1.

Metodologia de învăţare şi predare (secţiunea IV)

Vor fi necesare specificaţii suplimentare care să vă permită să explicaţi:

• Cum anume vor aborda elevii modulul bazat pe realizarea unui proiect

• Cum anume vor acţiona profesorii în calitate de ghizi, facilitatori şi


mentori

Schema educaţională din Anexa 3 ar trebui să fie menţionată în secţiunea


despre metodologie.

Nu uitaţi – O abordare bazată pe proiect necesită ca o proporţie semnificativă


din timpul acordat modulului să fie alocată activităţii elevilor mai degrabă
decât predării ‚conţinutului teoretic’, de ex., 15% teorie, 85% activitatea
elevilor.

Resurse de învăţare

Informaţiile ar trebui să-i ajute pe elevi şi să fie concrete, de ex., nu este


suficient să spuneţi ‚websites’ sau ‚cărţi’. Îndrumaţi elevii în direcţia cea bună,
şi oferiţi-le detalii informative, de ex., websites specifice cu adresele
respective. Elevii ar trebui să fie încurajaţi să exploreze o gamă largă de
surse variate de informaţii.
August 2005 Pagina 34 din 45 Ghid despre CDL
Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Metode de evaluare

Este posibil ca acestea să fi fost deja acoperite în programă, dar poate fi


necesar să includeţi dovezi suplimentare despre tehnici de genul evaluării
colegilor, dacă intenţionaţi să le utilizaţi.

A cere elevilor un plan al proiectului sau activităţii, care să indice cum vor
rezolva problema, cine ce anume va face, etc, ar putea să ofere de asemenea
un instrument util pentru evaluare.

Partea 5 Niveluri ale abilităţii

Ilustraţiile care urmează (fig. 8 & fig. 9) descriu nivelurile de pregătire şi


implicaţiile lor practice.

Fig. 8 Descriptorii nivelurilor de calificare în conformitate cu


H.G. 1246/ 2001 şi alocarea de unităţi de competenţe, credite
pentru aceste niveluri

Nivelul 1
- competenţe profesionale care implică aplicarea cunoştinţelor în
activitatea profesională, din diverse domenii de activitate, activitate
caracterizată prin rutină şi sarcini de lucru previzibile

11 unităţi de competenţe cheie =


15 credite

Unităţi de competenţe tehnice generale (nr. variabil) 15 credite


Unităţi de competenţe tehnice specializate (nr. variabil)

Nivelul 2
- competenţe profesionale care implică aplicarea cunoştinţelor într-o
anumită activitate profesională, cu sarcini de lucru nerutiniere, care
presupun responsabilitate şi munca în echipă

7 unităţi de competenţe cheie =5


credite

Unităţi de competenţe tehnice generale (nr. variabil)


Unităţi de competenţe tehnice specializate (nr. variabil) 10 credite

Nivelul 3
- competenţe profesionale care implică aplicarea cunoştinţelor într-o arie
extinsă a activităţii profesionale, cu sarcini de lucru diverse şi complexe,

August 2005 Pagina 35 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

care exclud rutina. Sarcinile de lucru presupun luarea unor decizii,


responsabilitate şi uneori, munca în echipă cu atribuţii de coordonare.

8 unităţi de competenţe cheie =9


credite

Unităţi de competenţe tehnice generale (nr. variabil)


Unităţi de competenţe tehnice specializate (nr. variabil) 11 credite

Nivelul 3 (Avansat)
- competenţe profesionale care implică aplicarea cunoştinţelor într-o arie
extinsă a activităţii profesionale, cu sarcini de lucru diverse şi complexe,
caracterizate printr-un grad semnificativ al responsabilităţilor personale, al
coordonării activităţii şi alocării resurselor necesare desfăşurării eficiente a
respectivelor activităţi profesionale

4 unităţi de competenţe cheie *


= 15-30 credite
Unităţi de competenţe tehnice specializate * (nr. variabil)

* Notă: numărul creditelor variază în funcţie de complexitatea calificării.

August 2005 Pagina 36 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

August 2005 Pagina 37 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Fig. 9

Nivel Cunoştinţe şi Abilităţi Gândire critică Comunicare, tehnologia Autonomie, răspundere şi


cunoaştere informaţiei şi a comunicării lucrul cu ceilalţi
şi abilităţi de calcul
Cunoştinţe şi idei practice Foloseşte o serie Urmează metoda rezolvării Foloseşte unele abilităţi Sub îndrumare, lucrează singur sau
1 de bază limitată de abilităţi pas cu pas a unor probleme punctuale – în condiţii familiare împreună cu alţii la îndeplinirea
pentru îndeplinirea unor simple pentru a: unor sarcini necomplicate pentru
Recunoaşterea unor sarcini precise § Produce şi a răspunde la o atingerea unor obiective simple
procese, materiale şi a Identifică şi/sau analizează comunicare scrisă şi orală
unei terminologii de bază Selectează şi foloseşte, unele dintre consecinţele simplă, dar detaliată Contribuie la revizuirea sarcinii de
sub îndrumare, acţiunii/lipsei de acţiune. • Prelucra şi obţine informaţii lucru îndeplinite şi oferă sugestii
instrumente şi materiale • Îndeplini sarcini care pentru îmbunătăţirea practicilor şi a
corespunzătoare, în presupun efectuarea unor proceselor.
condiţii de siguranţă şi calcule şi folosirea unor
cu eficacitate. grafice simple Identifică punctele tari şi punctele
slabe referitoare la propria sa
muncă.

În special cunoştinţe Îndeplineşte sarcini de Aplică rezolvarea problemelor Foloseşte o serie de abilităţi de Lucrează singur sau împreună cu
2 practice şi un anumit nivel rutină şi sarcini mai într-o situaţie simplă rutină: alţii la îndeplinirea unor sarcini cu
de cunoştinţe teoretice complexe, prin folosirea • Realizare de şi răspuns la supraveghere minimă.
unor cunoştinţe Stabileşte concluzii în urma comunicare scrisă şi orală
Cunoaşterea unor procese, asociate unei anumite acţiunilor /lipsei de acţiune detaliată Stabileşte obiective şi
a unor materiale şi a unei teme/discipline • Prelucrarea, obţinerea şi responsabilităţi pentru sine, de
terminologii de bază combinarea informaţiilor comun acord cu supervizorul.
Îşi planifică şi • Îndeplinirea unor sarcini care
Abilitatea de a aplica organizează sarcinile, presupun efectuarea unor Îşi asumă responsabilităţi de
cunoştinţele în contexte selectează calcule şi folosirea unor conducere pentru anumite sarcini.
practice instrumentele grafice cu un anumit grad de
corespunzătoare, le complexitate Este conştient de ce fac ceilalţi
reglează şi le foloseşte atunci când efectuează o anumită
în condiţii de siguranţă sarcină şi contribuie la
şi cu eficacitate (fără îmbunătăţirea proceselor.
August 2005 Pagina 38 din 45 Ghid despre CDL
Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

pierderi)

Cunoştinţe vaste într-o Îndeplineşte anumite Obţine, organizează şi Foloseşte o serie largă de abilităţi Îşi asumă responsabilitatea pentru
3 anumită disciplină sarcini de rutină în foloseşte informaţii practice şi pentru a: îndeplinirea unei serii de activităţi
condiţii dificile teoretice pentru rezolvarea de rutină.
O cunoaştere profundă a problemelor. • Realiza şi răspunde la o
aspectelor practice ale Îşi planifică şi comunicare scrisă şi orală Conduce echipe stabilite în vederea
unei anumite discipline adaptează abilităţile Face generalizări şi detaliată şi relativ complexă îndeplinirii unor activităţi de rutină şi
pentru rezolvarea previziuni. • Prelucrează, obţine şi îi supraveghează pe alţii
Abilitatea de a aplica problemelor combină informaţii
cunoştinţele şi cunoaşterea Trage concluzii şi sugerează Îndeplineşte sarcini care Administrează o serie limitată de
în contexte de aplicaţie de soluţii. presupun efectuarea unor calcule resurse.
zi cu zi. şi folosirea unor grafice complexe
Îşi asumă un rol important în
îmbunătăţirea proceselor.

August 2005 Pagina 39 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Ce aşteaptă agenţii economici?


Aceştia aşteaptă ca elevii să:

• Înceapă să gândească de unii singuri


• Îşi asume mai multă responsabilitate
• Lucreze mai independent
• Se adapteze situaţiilor
• Se comporte adecvat într-un context dat

Atunci când elaborează proiecte la nivelul 2, ei ar trebui să răspundă acestor


nevoi ale agenţilor economici, care constituie priorităţi cheie ale unui
angajator atunci când evaluează un angajat.

Ce poate aştepta agentul economic de la elevii de la diferite niveluri?


Fig. 10 ilustrează aşteptările generale ale agenţilor economici.

Fig. 10

Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 (Tehnician)


Deşi elevii de la nivelul Un elev de la nivelul 2 La nivelul 3, elevul ar
1 au nevoie de ar trebui să fie capabil trebui să:
maximum de să muncească singur, • Îşi asume
supraveghere, ar trebui cu un minimum de responsabilitatea
să le daţi posibilitatea supraveghere, deşi pentru realizarea
de a gândi de unii aceasta nu înseamnă că unei serii de sarcini
singuri pentru a sprijini ar trebui să fie lăsaţi să • Fie capabil să le
dezvoltarea lor facă orice vreau arate altora ce să
personală – scopul facă
principal al unei abordări • Îşi folosească
bazate pe proiect propria iniţiativă
• Fie capabil să se
descurce cu un nivel
limitat de resurse
• Fie foarte conştient
de nevoia de a
reduce risipa
• Fie foarte conştient
de necesitatea
rentabilităţii
• Reflecte asupra
sarcinii, de ex.,
există o modalitate
mai eficientă de a o
face?
• Îşi asume o
autonomie mai mare
• Fie o persoană care
comunică eficace
August 2005 Pagina 40 din 45 Ghid despre CDL
Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Elevii îndeplinesc în Se aşteaptă ca în cazul


principal sarcini de unor sarcini de rutină,
rutină şi adesea foarte elevii să-şi poată asuma
repetitive, de ex., un om un rol de conducere, de
de serviciu la un hotel ex., reducerea risipei,
aplicarea măsurilor de
asigurare a sănătăţii şi
siguranţei, a fi conştient
de problemele mediului
Elevii de nivelul 2 ar
trebui să-şi folosească
minţile şi să gândească
foarte mult la ceea ce
fac, de ce, etc.

Agenţii economici cred că abilităţile interpersonale sunt importante?

Atunci când elaborezi proiecte, oferă întotdeauna elevilor posibilitatea de a-şi


demonstra abilităţile interpersonale la locul de muncă în relaţie cu diferite
persoane, într-o varietate de situaţii.

Abilităţile interpersonale sunt importante pentru toate nivelurile, fie că este


vorba de a acţiona faţă de o singură persoană sau într-o situaţie de grup,
folosind o varietate de metode de comunicare.

Schema din fig. 11 ilustrează procesul general al elaborării unor proiecte la


nivelul 2.

August 2005 Pagina 41 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Fig. 11 Elaborarea proiectelor de nivelul 2

Etapa 1
Identificaţi modulul/unitatea tehnică
specializată la nivelul 2 cu care urmează
să fie pus în legătură CDL

Etapa 2
Elaboraţi o idee de proiect, de ex.,
o problemă referitoare la CDL care
corespunde descriptorului de nivel pentru
o competenţă de nivelul 2, adică ceva
mai complexă

Etapa 3
Completaţi documentaţia proiectului ca la
nivelul 1, adică schema
educaţională şi foaia de lucru a
elevului

Etapa 4
Scrieţi modulul, satisfăcând caracteristicile
generale şi utilizând acelaşi format şi
aceeaşi structură ca cele de la nivelul 1

Etapa 5
Anexaţi modulul finalizat ca un auxiliar al
modulului aflat deja în programă

August 2005 Pagina 42 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Anexa 4 Schema educaţională

Definiţi problema
• Contextul
• Cunoscutele şi conceptele
• Necunoscutele
• Unităţile şi simbolurile
• Limitele
• Criteriile de reuşită

Reflectaţi asupra ei
• Lăsaţi-o să se‚ coacă’ Comparaţi
• Identificaţi o anume cunoştinţă
• Strângeţi informaţii • Încurajaţi elevii să reflecteze
asupra procesului şi rezultatelor
• Faceţi modificări unde este cazul
Plănuiţi posibile soluţii
• Gândiţi-vă la strategiile posibile

Alegeţi strategia optimă

Realizaţi planul
• Fiţi răbdător
• Fiţi insistent

Încurajaţi elevii să evalueze procesul


şi produsul

Lecţii învăţate

August 2005 Pagina 43 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Anexa 5 Foaia de lucru a elevului

1. Problema ce urmează a fi abordată


(Definiţi problema folosind ideile din prima casetă a schemei)

2. Titlurile abilităţilor cheie şi ale altor unităţi cu care are legătură


proiectul
(Pentru nivelul 1 acesta trebuie să fie formarea echipei şi rezolvarea
problemelor. Pot fi de asemenea relevante unităţi specializate. Pentru
nivelurile 2 şi 3 aceasta va fi unitatea din modul legată de curriculum-ul
elaborat la nivel local, aşa cum a fost deja menţionat în programă)

3. Criteriile de evaluare
(Acestea vor fi legate de competenţele şi criteriile din unităţi. Ar fi de
asemenea util sa fie enumerate aici orice fel de criterii anume legate
de proiect.)

August 2005 Pagina 44 din 45 Ghid despre CDL


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Proiect PHARE: RO 2002/000-586.05.01.02.01.01


Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică

Septembrie 2005

Conţinutul acestui material nu reprezintă in mod necesar poziţia oficiala a


Uniunii Europene

August 2005 Pagina 45 din 45 Ghid despre CDL


Page 11: [1] Deleted liliana 8/15/2005 1:16:00 PM
It is important to define the context and environment the problem is in. It is also
important that everyone, students, teachers and industrial/ business partners, defines
what is known and what is not known about the project and any concepts. If there are
any units or symbols to be used i.e. Kg., Watts, miles etc., they need to be agreed
before the project starts.
Page 11: [2] Deleted liliana 8/15/2005 1:16:00 PM
All the constraints for the project need to be made clear. The project needs to be
placed in a box where the sides, the top and the bottom are the constraints, which the
project cannot stray past.
Page 11: [3] Deleted liliana 8/15/2005 1:16:00 PM
From the start everyone must understand what are the criteria for success and how it
will be assessed.
Page 11: [4] Deleted liliana 8/15/2005 1:16:00 PM
This step is carried out by the teacher and/or the industrial/business partner although the
students can be involved in the development of an idea for a project.

S-ar putea să vă placă și