Sunteți pe pagina 1din 62

Paraclisul

Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru

Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit

După ce dă binecuvântarea preotul, Doamne auzi rugăciunea

mea, după care Dumnezeu este Domnul și

Troparul

         
Glas

Prosomie: „Cel ce te-ai înălțat pe Cruce..”


îm 
păr 
tă și  
in   
du  
u  
te  
de  
veș   
ni


ca  
bu   
cu  
ri   e     
ca 
un 
slu  
ji


to 
o   
o   
or   
al
Prea 
sfin tei Tre imi 
și 
de

1
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru


un cort cu în ge  
rii  
fi  
ind  
Ne  o 
fi i


te 
ru    
gă mu ne  
mij  
lo 
ce eș  
te 
la 
Stă


pâ nul a toa te 
să 
ne
iz  
bă  
vea 
as  


pe noi  
din  
toa   
tă 
ne 
vo  
ia  
și  
ne  
ca   zul



și  
să 
dea 
ier 
ta 
re  
de 
gre 
șeli 
ce  
lor
ce
vin


la ti i ne 
cu  
su 
flet fă ă  
ră 
de 
în


do ia  
lă        
Slavă. Același. Și acum. A Născătoarei


i 
cio 
da a 
tă  
nu  
vom tă  
cea Preacu ra


tă 
noi 
ro bii tă 
ăi
a ves ti
pu 
te

2
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit


ri le ta le
că 
î na in tea Dom nu lui te


rogi pen tru noi 
din 
ma rea is  
pi 
te
lor 


ne ri  
di 
ce  
de
gra  
bă 
cu  
ha  
rul  
pă 
zin 
du


nene 
în ti nați 
de  
pă  
ca   
te 
de 
la ti ne


Stă pâ nă nu ne de păr tăm 
că 
tu ne


iz bă ve e ești 
din toa 
te 
ne vo o
i le

Psalmul 50 și canonul al cărui acrostih: Acoperă Neofite pe

rugătorii tăi. A lui Gherasim


3
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru

Canonul

   
Glas

Cântarea I
Irmos: „Apa trecând-o ca pe uscat...”

a 
 pa 
tre  
cân  d-o
  ca  
pe 
us  
cat   
și


din 
ră  
u 
ta a  
tea 
e 
gip te 
ni
lor


iz bă vit   
is  
ra  
e 
li 
tea nul stri ga 


iz bă vi to ru  
lui
și Dum ne ze 
e 
u   
lui

  să-i
nos tru    cân
   
tăm 


fin 
te 
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă  
te  pen

4
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit


tru noi 


e   
pa timi cum 
pli  
te  sunt
     strâm
    
to 
rat 
 


pă rin te 
Ne 
o fi i   
te 
de 
Dum


ne zeu 
pur  
tă 
to 
ru 
le 
   
ți  e 
din  
su 
flet

îți strig    


 mă  
iz  
bă 
veș te   
din 
ne 
ca  
zul


ca 
re  a  
ve
nit a  
su   
pra  
mea 
 


fin 
te 
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă  
te  pen



tru noi 

5
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru

in 
 toa 
tă ră u ta 
tea  
vrăj  
ma
șu lui 

   
slo  
bo  
zeș  
te   
mă 
pă 
rin in te


cu  
so 
li  
rea      
ta cea că   
tre  
Hri 
stos   
și


îmi dă via ță li niș ti i tă 
o,  
Ne 
o


fi i   
te  
ca 
un  
fier 
bi 
in   
te   
al 
meu o   
cro   
ti  


tor 


fin 
te 
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă  
te  pen



tru noi 

6
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit


în 
toa  
tă
ne vo  
ia  
și  
în 
ne 
caz 
 
la


ti și 
ne scă pa a rea    o dih 
na 
le 
re


gă  
sesc    
Ne   
o  
fi  
te   
pă  ri  
in 
te 
  


în  
toa  
tă 
vre e mea
  
ca 
mul  
țu 
mi i   
re  
cân


ta 
re   
îți   a  
duc 

rea   
 sfân   
tă   
Năs   
că   
toa  
re     
de Dum ne


zeu 
mi 
lu ieș 
te 
ne pe noi 

u 
 fle 
tul  
meu  
ce  
el  prea
  us  
cat 
   
de


mul 
te  
pă 
ca a  
te 
spre 
ro 
di rea vir

7
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru


tuți  
lor 
   
ro  
gu  
mă 
ți  
e 
Fe 
cioa  a


ră  
din  
iz  
vo 
rul  
mi  
i  
lei 
dum 
ne ze

 
ie ești îl a da a 
pă
a cum 


Cântarea a III-a
Irmos: „Doamne Cela ce ai făcut...”


oam 
ne 
Ce la ce ai 
fă 
cut
ce 
le de


dea 
su 
pra cru 
gu
lui ce resc 
și 
ai


zi 
dit  
Bi  
se  
ri  
ca  
Tu 
în   
tă 
reș 
te   
mă 
 


în  
tru  
dra  
gos  
tea  
Ta  mar  
    gi  
nea  
do


ri ri  
lor 
și 
cre din cio 
o  
și  
lor  
în 
tă  
ri

8
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit

 U 
i re nu 
le de oa 
meni 
Iu bi to ru le 


fin 
te 
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă  
te  pen



tru noi 


a 
o 
cro ti rea ta pu
ru
reaa 
ler


gând 
a cum 
noi toți 
ne 
slobo zim 
din

tot 
 ră ul și din vă tă ma rea 
vrăj
ma șu  
lui 

 
și  
ne  
pă 
zeș 
te de 
de grab  ră u


ta tea 
lui 
de 
Dum ne zeu   
purtă to 
ru le  
Ne 

pe 
o fi  i  te  cei 
ca re la   a
u dă-ți du

9
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru

cem 
u 


fin 
te 
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă  
te  pen



tru noi 


e 
gre 
u tă ți le viee și 
ții din


tot 
fe 
lul de is pi 
te
și
de boli 


cu   gă  
ru   ciu  
ni 
le 
ta 
le  
pe 
noi 
iz 


veș te ne  
ru 
gă mu ne ți e 
pe 
noi


ce cu
dra gos 
te 
a 
ler găm 
la
cu 
ra  mij 
tă  lo 

ci  
rea   și 
ta te 
lă u dăm   țu
cu mul mi i 

10
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit


re 


fin 
te 
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă  
te  pen



tru noi 


în 
ne 
vo in  
ță    lu  
ai stră cit  
pre 
cum


un 
soa 
re foar 
te  
lu  
mi 
nos  
în 
tu


ne ri cul pa 
ti  
mi  
lor 
me  
le 
ri si pe eș


te-l  
prea  
cu   
vi  
oa  
se  
pă  cu-a 
rin te 


le ta le 
ru  
gă 
ciuni 
ce  
le  
lu  
mi 
noa 
se


că     
tre Stă pâ  â  nul prin  
  po  
că  
in  
ță 
lu 
mi

11
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru


nea ză  
mă 
 

rea   
 sfân   
tă   
Năs   
că   
toa  
re     
de Dum ne


zeu 
mi 
lu ieș 
te 
ne pe noi 


ai 
ca 
A tot ți
i 
to ru lui
al 
Îm


pă  
ra  
tu  
lui 
tro 
on   prea
   
slă 
vit 
 


ce ea ce ești Fe cioa  
ră 
fă ră de pri ha a


nă  
cu  
mij   
lo  
ci  
ri  
le  ro 
ta le 


gu    
te Prea sfâ ân  
tă  
să  
mă   
ri    a
dici din


dân cul 
pa 
 a   ti  
mi   și  
lor   mân  
tu  i  
re 

12
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit


dă 
ru
ie eș
te-mi.


Troparele
ce se cântă
după Cântările a III-a și a VI-a

   
Glas

iz   
 bă   
veș  
te  
ne  
cu  
ru   
gă  
ciu  
ni


le  
ta a  
le  
prea 
cu vi oa a 
se


pur tă to 
ru  
le  
de 
Dum  
ne  
zeu  
din  
ne

   și  
ca zuri în  tris
  
tări   cei  
pe   ce  
ca  
u


tă a ta o 
o 
cro
ti re

13
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru

în  
 du  
ră 
te  
de 
Dum ne zeu Năs că


toa a 
re
Prea lă   u 
da a 
tă
și


chi i 
nul
meu 
cel tru pesc 
de  
grab con te neș 
te

  
mi-l vin  
și   de  
că-mi  
su  
fle   
teas 
ca   a   
du


re re
e  e 
 e 


Sedealna

             
Glas

Podobie: „Rugătoare fierbinte..”


a un 
turn  
în 
tă  
rit  
es  
te  
mij 
lo

 
ci rea ta 
a 
vând Ne o fi i te 
și

14
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit


a 
co  
pe  
ră  
mân
 tul  
tău 
zdro 
bim a ta cu


ri le pier ză to ru lui îm po tri va noa as


tră 
nu 
în ce 
ta dar a-L ru ga a
pe Hri


stos  
să 
ne dea no o uă  
ier 
ta re gre


șe li
lor


Cântarea a IV-a
Irmos: „Auzit-am Stăpâne...”

   
Glas


a u   
zi t-am Stă  
pâ  â  tai 
ne na 
i co


no  
mi  
ei  
Ta  a   
le    
în  
țe  
le
15
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru


s-am lu 
cru 
ri le Ta a le și
am prea slă


vit 
Dum 
ne ze i rea 
Ta 
 


fin 
te 
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă  
te  pen



tru noi 


u mi 
na a  rea
   
noa 
as 
trăși 
ier ta 


rea  
fă  
ră  
de   
le  gi  
lor 
noa  
as   


tre    
de 
la  
Stă  
pâ 
nul ce 
re 
Ne o fi i


te 
ce
lor ce scă păm  
la mij lo ci rea 
ta 


fin 
te 
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă  
te  pen


16
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit


tru noi 


ai 
pur 
ta 
at  
as   
pri  i  
mea și 
gre 
u


ta tea  
ne  
vo  
in  
țe  
lor    
Ne  
o 


fi te cu 
un 
cu get în tă rit 
dă
ne a ju


tor 
prin 
ru gă ciu nea 
ta 
 


fin 
te 
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă  
te  pen



tru noi 


a 
ta 
sfâ 
ân 
tă   
peș  
te cu 
ră ru 


ciu nea  
ta  a 
co  
pe  
r-o    
Cu  
vi 

17
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru


oa se căci 
se 
fe ri ce eș te 
și 
se la u


dă 
cu 
ne vo in ța  
ta 
 

rea   
 sfân   
tă   
Năs   
că   
toa  
re     
de Dum ne


zeu 
mi 
lu ieș 
te 
ne pe noi 


al 
drep 
tă 
ă  
ții soa din 
 are tru 
al


tău Mi  
tras  a 
stră  
lu   
cit    și  
în 


trea ga lu 
me 
o a lu mi nat 
cu
lu mi na


cu 
noș 
tin ței Sa a  
le 
 

18
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit

Cântarea a V-a
Irmos: „Luminează-ne pe noi...”

u 
 mi  
nea  
ză  
ne  
pe   
noi  
cu  
po


run 
ci 
le Ta  
le
Doa 
am  
ne
și 
cu bra


țul Tău
  
cel  î    nalt
 pa 
   cea 
Ta dă ne o no o


uă 
de 
oa 
meni 
Iu bi to ru le 


fin 
te 
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă  
te  pen



tru noi 


în 
țe 
le 
ep
te zdro be eș te 
cu 
pu


te 
rea 
ru gă ciunii ta a 
le po triv 
pe 

ni  
cul  
no  
os   
tru și 
   ne 
dă ru ieș te no o

19
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru


uă 
din 
pa 
cea 
ta Pă ri in te 


fin 
te 
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă  
te  pen



tru noi 

e  
 ma a 
rea 
vi e 
e 
ții 
ru 


ciu 
nea 
ta Ne  o
fi i   
te 
să 
ne fi

e  țărm
   li   
niș   
tit ce 
   lor 
ca re-a vem nă de ej


de 
la 
a co 
pe ră mân tul tău 


fin 
te 
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă  
te  pen



tru noi 

20
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit

în   
 nal  
ță  
ne  
pe   
noi  
din  
a 
dân 


cul pa ti mi   
lor
noa 
as   
tre
pes   
te pia tra


po  run
  ci   lor ce  
   lor  
ce-s  mân
 tu  i 
toa a


re 
pă 
rin 
te 
Ne o fi i te 

rea   
 sfân   
tă   
Năs   
că   
toa  
re     
de Dum ne


zeu 
mi 
lu ieș 
te 
ne pe noi 

în  
 tru  
pâ  
ân  
du  
u  
se  
din  a


le ta 
le 
sân    cu
giuri Prea ra a
tă 
Cu 


vân 
tul  
Cel  
ne  
tru   pesc cu 
  a 
Sa mi los ti

21
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru


vi i re 
în 
trea 
ga 
lu  me-a
     
mân
tu it 


Cântarea a VI-a
Irmos: „Rugăciunea mea...”


u 
gă
ciu 
u u nea mea 
voi
văr sa 


tre Do om 
nul
și 
Lui  
voi 
spu  
ne  
scâr


be le  
me   că 
le    s-a 
um    
plut de 
ne voi 
su
fle


tul meu  
și 
vi a ța mea  
de 
iad 
s-a  a 
pro pi


at   
ci  
ca  I 
o 
na
Ți 
e 
mă rog 


din stri că ciu 
ne  Dum
     
ne
ze u
le scoa te mă 


fin 
te 
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă  
te  pen

22
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit


tru noi 

rea  
 fe 
ri  
ci  i i 
te  Ne
  fi 
o 


te 
Cu  
vi  
oa 
a 
se 
prin  
ha  
rul 
cel  


ce 
ți 
s-a dat  ți   vin 
e    de 
că  sfin
 
te 
de

 și 
pa timi du 
reri  
tru
pul meu și su  
fle 
tul 


cu   
ră
țeș te mi-l   
și  
ba  
la 
u  
rul
cel 
prea


spur cat cu-a
 
le  
ta le  
ru   
gă
ciuni îl
a lu un


gă 


fin 
te 
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă  
te  pen


23
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru


tru noi 

a  
 lul  fur
 
tu  
u 
u 
ni 
lor  
su
fle

   a  
tești mă fu  
un  
dă 
pă  
rin  
te 
sfin  


te 
prea 
cu vi  
oa  
se  cu 
    mi 
la  
ta 
iz 


veș 
te 
mă
de 
grab cu-a
 
le ta le mij  
lo  
ciri 


că   
tre
Dum ne zeu   
și  
la     
țăr mul cel
dum 
ne


ze iesc 
al cu noș tin 
ței  Dom
     
nu
lui 
în drep


tea ză mă 


fin 
te 
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă  
te  pen


24
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit


tru noi 

ar  
 să  
ha  a 
a 
rul 
tă 
mă  i 
du  


ri 
lor  
de  
pa    
a timi mor  
mân 
tul 
tău  


sfin 
te 
Ne o   
fi    pen 
te    tru 
a   ceas
 
ta 
toți


cei 
ce
aler 
găm  
cu
cre din ță că  
tre 
el 

    
suntem iz bă vițidin  
tru  
toa 
te   
su
pă 


ri le 
ca 
pe  
un o  cro
  ti 
tor 
lă
u dân du


te 

rea   
 sfân   
tă   
Năs   
că   
toa  
re     
de Dum ne

25
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru


zeu 
mi 
lu ieș 
te 
ne pe noi 

e  
 Fă 
că  
to  
o 
o 
rul 
și   pâ 
Stă  


nul a   
toa 
a 
te  
fă  
ră  
schim
ba   
re 


L-ai năs cut  Mai
   ca 
că   din 
tru  
bo 
li 
le ce


le su
fle 
tești  
pe 
noi să ne iz  
bă 
veas 
că  
cu


vo ia Sa   
că  
tre  
ca 
re   
în
drep 
tea 


ne  
ca s-o-m pli 
nim 
și 
su
fle
tul 
să  
ni-l 
mân
tu


im 

26
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit

Troparele
ce se cântă
după Cântările a III-a și a VI-a

   
Glas

iz   
 bă   
veș  
te  
ne  
cu  
ru   
gă  
ciu  
ni


le  
ta a  
le  
prea 
cu vi oa a 
se


pur tă to 
ru  
le  
de 
Dum  
ne  
zeu  
din  
ne

   și  
ca zuri în  tris
  
tări   cei  
pe   ce  
ca  
u


tă a ta o 
o 
cro
ti re

în  
 du  
ră 
te  
de 
Dum ne zeu Năs că


toa a 
re
Prea lă   u 
da a 
tă
și 

27
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru


chi i 
nul
meu 
cel tru pesc 
de  
grab con te neș 
te

   
mi-l vin  
și   de  
că-mi   
su  
fle   
teas 
ca   a   
du


re re
e  e 
 e 


Condacul

             
Glas

Podobie: „Cu ale sângiuirilor tale..”

în  
 peș  
te  
ră  
tră  
ind  
ca  
un î  î

în  ger
 
de 
în ge rești ha ris me te-ai în


vre 
ed 
ni 
cit
și 
tu tu ror ce 
lor 
ce
a lea ar 


gă    
la dum ne ze ias ca ta 
ru
gă ciu u

28
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit


ne 
le 
dai 
îm 
pli 
ni  
re 
ce 
re  
ri   
lorpen
 tru


a ceas  
ta  
te 
lă  
u 
dă 
ăm  
Ne o 
fi i


te 
e  
e 


Prochimen

               
   
Glas


in 
sti 
tă e es te î 
na in 
tea


Domnu lui
moa ar 
tea
cu 
vi o 
su  
lui 
Lui
Stih: Fericit bărbatul cel ce se teme de Domnul.


in sti 
tă e es te î 
na in tea


u 
Dom nu lu 
u  ui 
 
moa a a
29
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru

 cu 
ar tea vi 
o o 
su lui Lu 
u 
 u
u 
ui


Slavă.. Și acum

             
Glas


la 
vă 
Ta 
tă
lui și Fi u lui și Sfâ


ân 
tu 
lui Duh 

  
en tru ru  
gă  
ciu 
ni  le 
Cu 
vi 
o 
su


lui  
Tău   
Mi  i   
los
ti i  cu 
ve     ră


țe eș te  
mul ți mea gre 
șe
e li lor  noa
   
stre


i a 
cum și pu 
ru   rea
 și 
în  
ve 
cii 
ve

30
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit


ci lor A min 


en 
tru
ru gă ciu 
ni
leNăs 
că toa 
rei
de


zeu 
Dum ne Mi
i los ti i  cu 
ve ră


țe eș te 
mul ți mea gre 
șe
e li lor  noas
   tre
Stih: Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și după
mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.

Stihira

             
Glas

Podobie: „Toată nădejdea..”


i a 
ță   
de  o 
po tri i vă 
cu


în 
ge  
rii   
du  
când  
în  
peș 
te  
ră    te-ai
 


um  
plu 
ut de  
Du  
hul  
Sfânt 
   
Sfin  
te  
Ne o

31
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru


fi i 
te prea cu 
vi 
oa  a  
se
și 
pli nești


pu  
ru 
rea 
  
ce  
re 
ri 
le 
noa  
as 
tre 
 
pen


tru a cea as ta 
Ți e 
ne 
ru
găm  
iz 


veș 
te 
ne pu 
ru 
rea 
din 
ne no ro ci i 
iri


și din 
ră  u 
tăți
din 
is pi te și ne ca


a zuri pe 
  cei 
ce 
te
la u
dă pu 
ru
reași 
ce 
re


pen tru noi 
ier
ta re    
de   
mul 
te   
le 
gre


șeli 
 și 
pă ca a te 
și
lu mi na a


a re 
de
la Hris 
tos   și 
via ță  
li 
niș 

32
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit


ti i
tăă ă


Cântarea a VII-a
Irmos: „Tinerii cei ce au mers...”

 
Glas

i  
 ne  
rii  
cei  
ce    
au  
me  
ers   
oa
re


când 
cu 
cre di in ța Tre 
i mii din


Iu   
de  
e  
ea 
în   
Ba  a  
bii 
lon 
  
vă  
pa  
ia


cup to o 
ru 
lui 
au  
căl 
ca Bi 
t-o stri gând 


ne eşti
 cu vân
 Dum 
tat  ne 
ze e 
ul  
pă 
ri 
in 
ţi  
lor


noş tri 

33
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru


fin 
te
al lui Dum ne zeu 
roa 
gă   
te pen tru

noi

e  
 re  
pă  
rin  
te   
a
ce  e   
lor
bol


navi 
vin 
de ca a 
re  
tru  
peas  
că 


ce lor  
ca  
re  
din 
greu 
pă  ă   tii 
mesc 
  
din  
pri


mej  
dii 
ne  
sca 
a   
pă   
pe  
noi   
toţi   
ca  
re  
cân

 Bi 
tăm    ne  
eşti  
cu  
vân  Dum 
tat  ne 
ze e
ul  


ri 
in   
ți 
lor
noș tri 


fin 
te
al lui Dum ne zeu 
roa 
gă   
te pen tru

noi

34
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit

fin  
 te  
pă  
rin  
te    a  
vân  
du   
te
câr


maci 
pe 
că ra rea mân tu i rii 
cu


cre  
di  
in  
ță 
te   
lă  ă  uu
dăm 
  în  
chip  
ne


vă zut 
în 
va 
ță  
ne  
pe  Bi 
toți să cân tăm 


ne  eşti
 cu  vân
 Dum 
tat  ne 
ze 
e 
ul  
pă 
ri 
in 
ţi  
lor


noş tri 


fin 
te
al lui Dum ne zeu 
roa 
gă   
te pen tru

noi

ă  
 ne  
pu  
te  
re    
pă  
rin  
te   
Ne
o


fit 
fri 
ca Do om nu lui sla vei 
în

35
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru

vi  
a  
ță  
să  
o  
cu  
ul  tii
văm 
  
ca  
bi  
ne


plă  
câ ând lui 
Hri 
stos  
să 
zi cem a Bi 
șa: 


ne  
eşti 
cu 
vân Dum 
tat  ne 
ze e 
ul  
pă 
ri 
in 
ţi  
lor


noş tri 


rea 
Sfân 
tă Năs că toa 
re   
de  Dum
ne zeu


mi lu ieș 
te 
ne pe noi

ai  
 că  
pe  
mi  
ne   e  
cel  
ce   
am
gre


șit 
iz 
bă veș te mă din pa timi 
și


mă  
scoa  
a  
te  
din   
ră  ă  uu
tăți 
   
ca  
Fi  u

36
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit


lui tău    cu 
să strig po  
că 
in ță a Bi 
șa 


ne  
eşti 
cu 
vân Dum 
tat  ne 
ze e 
ul  
pă 
ri 
in 
ţi  
lor


noș tri 


Cântarea a VIII-a
Irmos: „Pe Împăratul Ceresc...”

e  
 Îm   
pă    
ra a 
 tul  
ce  
resc


pe  
Ca a  
re 
Îl  
la u  
dă 
în 
ge


re  
e eș  
ti 
le 
ce  lă  
te    u 
da a

a ți-L
 și-L  
pe Dâ sul   prea  î   
năl  
țați  
în  
tru  
toți


ve 
e 
e e
cii 
37
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru


fin 
te
al lui Dum ne zeu 
roa 
gă   
te pen tru

noi

rea   
 fe   
ri    
ci  
 te  
pă  
rin


te  
sti 
in   
ge  
vă  
pa a  
ia 
su 
fle


te  eș  
ti 
lor 
pa  ca  
timi    fi 
ind 
iz


bă 
vit
de e să  
le   te  
am  
pe  
ti  i   
ne  
o


cro o
ti i 
tor 
 


fin 
te
al lui Dum ne zeu 
roa 
gă   
te pen tru

noi

e  
 sus   
pă      
ri in  te  
ve  
ghezi


pe  
ce 
ei  
ce 
se  
roa a  
gă 
cu 
cre

38
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit


di  in  
ță 
la 
ti  dă  
ne    ru 
ieș 
te

   
le-n dar, o, toa  
sfin te   te  
ce  le  
ce  
er
cu
e


vla a 
vii e 


fin 
te
al lui Dum ne zeu 
roa 
gă   
te pen tru

noi

ă  
 zeș   
te    
pa 
a 
 tri  
a 
ta


de  
toa a  
te 
por  
ni 
ri   
le 
ne 


zu  ți  
lor 
po 
triv  cu  
nici    a 
ta 
ru


gă 
ciu și  
ne sfin te      creș
pe toți   
ti  
nii  
ne  a


co 
o 
pee 
ră 

39
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru


rea 
Sfân 
tă Năs că toa 
re   
de  Dum
ne zeu


mi lu ieș 
te 
ne pe noi

e  
 cioa   
ră    
su 
u fle  
tul  
meu


bol  
na 
av  
tu  
îl  
vin 
de  
că 
dă 
ru


in  
du-mi 
po 
că 
in  ca  
ța    slă 
vin 
du

u 
te 
pe să  
ti ne      
mă mân tu       
iesc prin ru  


ciu u
neaa
ta 
 

ă  
 lă  
u 
dăm  
bi  
ne  
să  
cu


vân tăm și să ne în chi năm Dom nu

40
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit

lui 
 cân tân  
du-I  
și  
prea  
î 
năl  du-L
țâ ân   


pe Dâ 
ân
sul în tru toți ve cii 

e  
 Îm   
pă    
ra a 
 tul  
ce  
resc


pe  
Ca a  
re 
Îl  
la u  
dă 
în 
ge


re  
e eș  
ti 
le 
ce  lă  
te    u 
da a

a ți-L
 și-L
pe Dâ sul   prea 
î năl țați  
în tru


toți ve  e cii 
e 

41
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru

Cântarea a IX-a
Irmos: „Fecioară Preacurată...”

   
Glas

e 
 cioa  
ră 
Prea  
cu   tă 
ra   cei  
mân


tu  
iți  
prin  ti  i 
ne 
   
de   
Dum


ne zeu Năs că toa 
re  
e     
te măr tu  
ri 
sim 


cu ne tru peș 
ti 
le ce e 
te pe ti


ne te fe ri cim 


fin 
te 
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă  
te  pen



tru noi 

42
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit

ri  
 meș  
te  
ru  
gă     
ciu nea pă  
rin


te  
Ne  
o 
fi  i 
te   
cel   
ce-n


să  
la  
șu  
ri  
le  
ce  
le  
ce    lo  cu
re ești


iești   
și  
îm 
pli  
neș  
te  
ne  
ce e  
re


rea prea 
fe
ri ci i te 


fin 
te 
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă  
te  pen



tru noi 

a 
 ju  
tă 
to  
rul    
grab  nic și  
iz


bă  
vi  
to  
o 
rul 
   
și  
so 
li

43
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru


to rul cel ta 
re  
e 
că  tre
 Dumne
   
zeu 
te-ai


a ră tat 
ci 
pri o o  ți
lor prea 
cu  
vi


oa a se 


fin 
te 
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă  
te  pen



tru noi 

a 
 ra  
tă 
mai  î  tă 
nal   min  
tea


mea  
pă  
ri  
in  
te 
   
de  
râv 
na


cea do ri toa 
re   
de  
ce  
le   
pă  mân
 
tești 
și


în tru toa 
te 
m-a co 
o 
pe ră o 
Ne
o

44
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit


fi  i  
te 
 

rea   
 sfân   
tă   
Năs   
că   
toa  
re     
de Dum ne


zeu 
mi 
lu ieș 
te 
ne pe noi 

e 
 lă  u 
dăm  
pe   ne 
ti   Fe  
cioa


ră  
prea  
cu  
ra  
a 
tă   
și   
prea


slă vim ne cu prin 
să  ă 
na  
aș   
te  
rea
ta 


și ne ru găm 
că 
tre ti i 
ne pe noi


să ne mi lu iești 

45
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru

Cuvine-se cu adevărat

   
Glas

u 
 vi  
ne  
se   
cu  a 
de  


rat 
să   
te  
fe
ri cim 
Năs 
că toa 
re


de 
Dum 
ne  
zeu 
   pu 
cea  ru  
rea  
fe   
ri  
ci


tă 
și 
cu to o 
tul ne vi 
no 
va a tă 


și Ma a ai  
 
ca Dum ne u lui nos tru 
ze e


pe cea mai cin sti tă de cât He ru vi 
mii 

și  
 mai  
prea  
slă  
vi  i    fă ăr
tă    de-a 
se


mă 
na 
re  
de 
cât
Se  
ra  
fi  
mii  
ca 
re

46
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit


fă ră 
stri  
că  
ciu  
ne  
pe  
Dum  
ne  
zeu 
Cu


vân 
tul 
ai 
născut pe 
  ti 
ne cea 
cu   
a 
de


rat 
Năs  
că  
toa a a 
re    
de Dum ne  
ze 


eu 
te   
mă 
rim 
 


Mărimuri

   
Glas

o 
 dras   
lă  
cu  
ra 
t-a   Lef
  
ca 
re 
l0r 

bu  
 cu  
ră   
te  
Sfi 
in  
te   
Cu 
vi


oa 
se   e   
Ne  
o 
fit   
că 
ești 
lu 
mi nă

47
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru


to o  
rul  
ce  
lor 
ce  sunt
 în  
Ci i 
pru 
și


tu tu ror creș ti 
ni    ce 
lor    lor 
ce te la u


dă 


ă 
ră si t-ai toa  
te 
ce  
le lu mești


și  
din   
ti   
ne   
re   
țe
   
lui   
Hri

sto 
 os
te-ai 
în  
cre  
din 
țat    Lui   
și   bi  
ne


plă cu 
u t-ai o sfin 
te  Ne
 
o 
fi i te 


prin os te neli și ca 
az
ne sla 
de  
vă te-ai


fă cut păr taș 

48
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit

e   
 ti  
ne     te-ai
în suți   ză 
vo   
rât     

în  
 peș  
te   
ră  
sfi 
in  
te  
și 
a


co   
lo  te-ai
   
ne    
vo   
it  vas   
      cu   
rat    
al 


Du u  
hu   
lui  
Sfânt te-ai
  a  
ră  
ta a 
at 


nit fi ind de do 
o   ce 
rul   lor
dumne ze
iești 

or  
 ga   
nul  
de  
tai 
nă   al  
Du 
hu 
lui 

te   
 a 
răți   
pă  
ri 
in   
te   
și 
iz


vor 
de    
în   
vă  
ță 
turi   
ca 
u nul 
ca a 


re  
ești      
în dum ne 
ze  i i 
it   și    
ne 

49
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru


po vă țu iești 
pe   că 
noi    tre mân
tu
i i re 


e 
ră niți pă zeș  
te
ne sfi   te 
in  de

 
toa   
tă   
is   
pi   
ta   
ne    zu 
vă 

u   
tu  
lui  
Ve  li  
ar 
    cei    
pe    ce   
se 


roa a 
gă
la ti 
ne   
cu  
cre 
di in ță 
și


tu tu ror ier ta 
a  ce 
re   re
de la Hris tos 


u toa 
te  
oș 
ti 
 ri  le  
în  
ge 
rești 

cu   
 Bo 
te 
ză  
to 
o  rul
   
cu 
A


pos 
to   
lii   
cei
slă viți și 
cu tot 
so 
bo   
rul

50
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit


sfin ți  
lor 
Stă  Fi   
pâ â nă   u 
lui tău


te roa  gă
a toți 
să
ne  mân
 
tu i i  im 
 i


Sfinte Dumnezeule, troparele obișnuite, ectenia și apolisul, după
care cântăm următoarele:
Tropar

             
Glas

Podobie: „Când de pe lemn..”


e 
ce 
ei 
ca re cad 
la 
mij  
lo
ci rea


ta și 
la a co pe ră mân 
tul

 
tău sfi  
in  
te  
pă  
rin  
te  
Ne  e o 
 fit 
 


de toa tă mâ ni a 
și 
ne  
ca  
zul  
iz

51
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru


ve 
eș  
te   
ne  
pen  
tru 
toți ce 
re  ta 
ier


a rea șe 
gre  li 
lor noa as tre 
și iz 
bă
vi


re din 
ne  
voi  
și strâm
 to 
ră ări 
Bu
nu le 


că tu  
ue  
ești a 
ju  
to o  
rul 
no   
os

 și 
tru   mij  
lo   
ci  
to  
rul
fier bin te 


că pe
tre Hris tos  Ca
re L-ai  
iu 
bit


Distih

Primește glasul de rugăciune, o, părinte,

Pe care ți-l trimite acum Gherasim.

Sfârșit.

și lui Dumnezeu Slavă!

52
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit

Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele

nostru

Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit
După ce dă binecuvântarea preotul, Doamne auzi rugăciunea

mea, după care Dumnezeu este Domnul, ca de obicei

Troparele
Glasul al 4-lea „Cel ce Te-ai înălțat pe Cruce...”

Împărtășindu-te de veșnica bucurie, * ca un slujitor al Preafintei Treimi

* și de un cort cu îngerii fiind, Neofite, * rugămu-ne, mijlocește la

Stăpânul a toate * să ne izbăvească pe noi din toată nevoia și necazul *

și să dea iertare de greșeli * celor ce vin la tine cu suflet fără de îndoială.

Slavă. Același. Și acum. A Născătoarei

Psalmul 50 și canonul al cărui acrostih: Acoperă Neofite pe rugătorii tăi.

A lui Gherasim
53
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru

Cântarea 1, Glasul al 8-lea „Apa trecând-o ca pe uscat Israel”

De patimi cumplite sunt strâmtorat, * părinte Neofite * de Dumnezeu

purtătorule, * ție din suflet îți strig, * mă izbăvește din necazul care a

venit asupra mea.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Din toată răutatea vrăjmașului * slobozește-mă, Părinte, * cu solirea ta

cea către Hristos * și îmi dă viață liniștită, * o, Neofite, ca un fierbinte al

meu ocrotitor.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

În toată nevoia și în necaz * la tine scaparea * și odihna le regăsesc * ,

Neofite, părinte * în toată vremea ca mulțumire cântare îți aduc.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Sufletul meu cel prea uscat * de multe păcate, * spre rodirea virtuților, *

rogu-mă ție, Fecioară, * din izvorul milei dumnezeiești îl adapă acum.

Cântarea a 3-a „Doamne, Cela ce ai făcut...”

La ocrotirea ta pururea * alergând acum, noi toți ne slobozim * din tot

răul și din vătămarea vrăjmașului, * și ne păzește degrab * de răutatea

lui, de Dumnezeu purtătorule Neofite, * pe cei care laudă-ți aducem.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

54
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit

De greutățile vieții * și din tot felul de ispite și de boli * cu rugăciunile

tale pe noi izbăvește-ne * rugămu-ne ție * pe noi ce cu dragoste alergăm

la curată mijlocirea ta * și te lăudăm cu mulțumire.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

În nevoință ai strălucit * precum un soare foarte luminos, * întunericul

patimilor mele risipește-l,* preacuvioase părinte, * cu-ale tale rugăciuni

cele luminoase către Stăpânul * prin pocăință luminează-mă.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Maica Atotțiitorului, * al Împăratului tron preaslăvit, * ceea ce ești

Fecioară fără prihană, * cu mijlocirile tale * rogu-te, Preasfântă, să mă

ridici din adâncul patimilor * și mântuire dăruindu-mi.

Troparele
ce se cântă după Cântarea a III-a și a VI-a

Izbăvește-ne * cu rugăciunile tale, preacuvioase, * purtătorule de

Dumnezeu, din necazuri și întristări * pe cei ce caută a ta ocrotire.

Îndură-te, * de Dumnezeu Născătoare, Prealăudată, * și chinul meu cel

trupesc degrab contenește-mi-l * și vindecă-mi sufleteasca durere.

Ectenie și Sedealna
Glasul al 2-lea „Rugătoare fierbinte..”

Ca un turn întărit e mijlocirea ta * având Neofite, și acoperământul tău *

zdrobim atacurile pierzătorului împotriva noastră, * nu înceta dar a-L

ruga pe Hristos * să ne dea nouă iertare greșelilor.


55
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru

Cântarea a 4-a „Auzit-am Stăpâne..”

Luminarea noastră * și iertarea fărădelegilor noastre, * de la Stăpânul

cere, Neofite, * celor ce scăpăm la mijlocirea ta.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Ai purtat asprimea * și greutatea nevoințelor, * Neofite, cu un cuget

întărit, * dă-ne ajutor prin rugăciunea ta.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

A ta sfântă peșteră * cu rugăciunea ta acoper-o, * Cuvioase, căci se

fericește * și se laudă cu nevoința ta.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Al dreptății Soare * dintr-al tău mitras a strălucit, * și întreaga lume o a

luminat * cu lumina Sa cea strălucită.

Cântarea a 5-a „Luminează-ne pe noi...”

Înțelepte, zdrobește, * cu puterea rugăciunii tale * pe potrivnicul nostru

* și ne dăruiește nouă * din pacea ta părinte.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Pe marea vieții * rugăciunea ta Neofite * să ne fie țărm liniștit, * celor

care năzuim * la acoperamântul tău.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

56
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit

Înalță-ne pe noi * din adâncul patimilor noastre * peste piatra

poruncilor * celor ce-s mântuitoare, * părinte Neofite .

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Întrupându-se * din ale tale sângiuri, Preacurată, * Cuvântul cel

netrupesc, * cu a Sa milostivire, * întreaga lume a mântuit.

Cântarea a 6-a „Rugăciunea mea..”

Preafericite, * Neofite Cuvioase, * prin harul cel ce ți s-a dat ție *

vindecă, sfinte, de patimi și dureri * trupul meu și sufletul curățește-mi-

l * și balaurul cel preaspurcat * cu-ale tale rugăciuni îl alungă.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Valul furtunilor * sufletești mă afundă, * Părinte Sfinte Preacuvioase. *

Cu mila ta izbăvește-mă degrab * cu-ale tale mijlociri către Dumnezeu, *

și la țărmul cel dumnezeiesc * al cunoștinței Domnului îndreptează-mă.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Varsă harul * tămăduirilor de patimi * mormântul tău, Sfinte Neofite. *

Pentru aceasta toți cei ce alergăm * cu credință către el suntem izbăviți *

dintru toate supărările, * ca pe un ocrotitor lăudându-te.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pe Făcătorul * și Stăpânul a toate * fără de schimbare L-ai născut, Maică,

* ca dintru bolile cele sufletești * pe noi să ne izbăvească cu voia Sa, *

către care îndreptează-ne * ca s-o-mplinim și sufletul să ni-l mântuim.

57
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru

Troparele
ce se cântă după Cântarea a III-a și a VI-a

Izbăvește-ne * cu rugăciunile tale, preacuvioase, * purtătorule de

Dumnezeu, din necazuri și întristări * pe cei ce caută a ta ocrotire.

Îndură-te, * de Dumnezeu Născătoare, Prealăudată, * și chinul meu cel

trupesc degrab contenește-mi-l * și vindecă-mi sufleteasca durere.

Ectenie și Condacul
Glasul al 2-lea „Cu ale sângiurilor tale..”

În Peșteră trăind ca un înger * de îngerești harisme te-ai învrednicit * și

tuturor celor ce aleargă * la dumnezeiasca ta rugăciune * le dai plinire

cererilor. * Pentru aceea te lăudăm, Neofite.

Prochimen
Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioșilor Lui.

Stih Fericit bărbatul cel ce se teme de Domnul

Evanghelia după Matei: Mt. 11, 27-30.

Slavă Pentru rugăciunile cuviosului Tău...

Și acum. Cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu

58
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit

Stihiră Glasul al 6-lea „Toată nădejdea...„


Stih. Miluiește-mă Dumnezeule...

Viață deopotrivă * cu îngerii ducând în Peșteră, * te-ai umplut de Duhul

Sfânt, * Sfinte Neofite Preacuvioase, * și plinești pururea * cererile

noastre. * Pentru aceasta ție ne rugăm: * izbăvește-ne pururea din

nenorociri și din răutăți, * din ispite și necazuri * pe cei ce te laudă

pururea, * și cere pentru noi iertare * de multele greșeli și păcate * și

luminare de la Hristos * și viață liniștită.

Preotul. Mântuiește Doamne poporul Tău...

Cântarea a 7-a „Tinerii cei ce au mers...”

Cere Părinte a celor bolnavi vindecare trupească, * celor care din greu

pătimesc. * Din primejdii ne scapă pe noi toți care cântăm: * Bine ești

cuvântat Dumnezeul părinților noștri.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Sfinte Părinte avându-te cârmaci pe cărarea mântuirii * cu credință te

lăudăm. * În chip nevăzut învață-ne pe toți să cântăm: * Bine ești

cuvântat Dumnezeul părinților noștri.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Dă-ne putere, părinte Neofit, frica Domnului slavei, * în viață să o

cultivăm * ca bineplăcând lui Hristos să zicem așa: * Bine ești cuvântat

Dumnezeul părinților noștri.


59
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Maică pe mine cel ce am greșit izbăvește-mă din patimi * și mă scoate

din răutăți, * ca Fiului tău să-I strig cu pocăință așa: * Bine ești cuvântat

Dumnezeul părinților noștri.

Cântarea a 8-a „Pe împăratul...”

Preafericite părinte stinge văpaia * sufleteștilor patimi, * ca fiind izbăvit

de ele * să te am pe tine ocrotitor.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

De sus, Părinte, veghezi pe cei ce se roagă * cu credință la tine; *

dăruiește-le-n dar, o Sfinte, * toate ce le cer cu evlavie.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Păzește patria ta de toate pornirile * nevăzuților potrivnici * cu a ta

rugăciune, Sfinte, * și pe toți creștinii ne acoperă.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Fecioară, sufletul meu bolnav tu îl vindecă * dăruindu-mi pocăința * ca

slăvindu-te pe tine, * să mă mântuiesc prin rugăciunea ta.

Cântarea a 9-a „Fecioară Preacurată..”

Primește rugăciunea * Părinte Neofite, * cel ce-n sălașurile cele cerești

locuiești, * și împlinește-ne cererea, preafericite.

60
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași
Neofit Zăvorâtul,
cel ce în Cipru a strălucit

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Ajutătorul grabnic * și izbăvitorul * și solitorul cel tare către

Dumnezeu, * te-ai arătat ciprioților, preacuvioase.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Arată mai înaltă * mintea mea, părinte, * de râvna cea doritoare de cele

pământești, * și întru toate m-acoperă, o, Neofite.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Te lăudăm pe tine, * Fecioară preacurată, * și preaslăvim necuprinsă

nașterea ta, * și ne rugăm către tine pe noi să ne miluiești.

Cuvine-se cu adevărat.. și Mărimurile

Odraslă curat-a Lefcarelor, * bucură-te, Sfinte * Cuvioase Neofit * că ești

luminătorul celor ce sunt în Cipru * și tuturor creștinilor * celor ce te

laudă.

Părăsit-ai toate cele lumești * și din tinerețe * lui Hristos te-ai încredințat

* și Lui bineplăcut-ai, o, sfinte Neofite, * prin osteneli și cazne * de slavă

te-ai făcut părtaș.

Pe tine însuți te-ai zăvorât * în peșteră, Sfinte, * și acolo te-ai nevoit; *

vas curat al Duhului Sfânt te-ai arătat * rănit fiind de dorul celor

dumnezeiești.

Organul de taină al Duhului * te arăți părinte * și izvor de învățături, *

ca unul care ești îndumnezeit, * și ne povățuiești pe noi, * către

mântuire.

61
www.RobiiDomnului.blogspot.ro
Paraclisul
Cuviosului și Cugetătorului de Dumnezeu Părintele nostru

Nerăniți păzește-ne, sfinte, * de toată ispita * nevăzutului Veliar, * pe cei

ce se roagă la tine cu credință, * și tuturor iertare cere de la Hristos.

Sfinte Dumnezeule, troparele obișnuite, ectenia și apolisul, după care

cântăm următoarele:

Glasul al 2-lea „Când de pe lemn..”

Pe toți cei care cad la ocrotirea * și la acoperământul tău, Sfinte Părinte

Neofit, * de toată mânia și necazul izbăvește-ne, * pentru toți cere

iertarea greșelilor noastre * și izbăvire din nevoi și strâmtorări, Bunule.

* Căci tu ești ajutorul nostru * și mijlocitorul fierbinte * la Hristos, pe

Care L-ai iubit.

Distih

Primește glasul de rugăciune, o, părinte,

Pe care ți-l trimite acum Gherasim.

Încheiat astăzi, ziua a XVI-a, luna septembrie, anul mântuirii 2016, când

facem pomenirea Sfintei Mare Mucenițe Eufimia

Dumnezeului nostru Slavă în veci. Amin.

Diortosire text și melos și tehnoredactare:

Diacon Alexandru Grigoraș


62
Grupul Psaltic „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași