Sunteți pe pagina 1din 2

COMISIA ELECTORALA CENTRALA

A REPT]BLICII MOLDOVA

CONSILITJL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE

Nisporeni nr. 17

ALEGERI PARLAMENTARE
din 24 februarie2019

HOTARIRE
cu privire la cerereade inregistrarea dlui Madimir Plahotniucln calitatede candidatla
funcfia de deputatin ParlamentulRepublicii Moldova,pentru circumscripliaelectorali
uninominal5Nisporeninr. 17

cu privire la cerereade inregistrarea'dlui Victor Tulbure in calitatede


reprezentantcu drept de vot consultativln Consiliul electoralal circumscripfieielectorale
Nisporeninr. 17

din ..03"ianuarie2019 nr. 12

La data de 28 decembrie2018, dl Vladimir Plahotniuc desernnatde cbtre Partidul


Democrat din Moldova a depus la Consiliul electoral al circumscripJieielectoraleNisporeni
nr.17 demersul privind inregistrarea in calitate de candidat la firncjia de deputat pentru
circumscriptia electorali uninominal6 Nisporeni nr. 17, \a Aleseri Parlamentare din 24
febraarie 2019, cu urmdtoareledocumenteanexate:
a) liste de subscriptiecompletate,in num6rde l[ frle, carecon]in semnAturilea.!000 de
sustinitori:
b) datelebiograficeale candidatului;
c) declaratiacandidahrluiprivind consimJimintulde a candidala alegerilepentru functia
de deputatin circumscripliaelectoralduninominald,continind gi declaratiape propria rispundere
desprelipsa interdictiilor legale/judecitoregtide a candida;
d) declaraliade averegi interesepersonalea candidatuluipentru ultimii doi ani anteriori
anului in care se desfbqoardalegerile,in conformitatecu Legea privind declarareaaverii qi a
intereselorpersonale;
e) certificatul de integritate,eliberat,in conditiile legii, de cdtreAutoritateaNationaldde
Integritate;
f) copiade pe achrl de identitateal candidatului,cu figa de insotire;
g) declaraliadespresuspendarea, pe duratacampanieielectorale,din func1iaocupatd*;
h) demersul privind desemnmeareprezelftthtului cu drept de vot consultativ al
candidatuluiin consiliul electoralde circumscriplie**.
in calitatede reprezentantcu drept de vot consultatival candidatuluiin consiliul electoral
de circumscripliea fost desemnatdl WctitrIulbure.
Materialeledepu." u,, fo.t ffi9i corespundrigorilor Codului electoral.

in temeiulart. 15, art. 46-49,eu:t.84,art. 85-87din Codul electoralnr.l38l-XIII din 21


noiembrie1997,Consiliulelectoralal circuirffifiiei electoraleNisporeninr.l7 hotarA$te:

* Dupi caz,pentrupersoanelecarecadsub incidentaart. 13 atin. (3) din Codul electoral.


tt Dupdcaz.
l. Se imegistreazddl Vladimir Plahotniucin calitate de candidatla funcfia de deputatin
circumscriplia electoralEuninominald Nisporeni nr 17 din partea Partidului Democrat din
Moldova pentruAlesefi Pailamentare dir, 21 febraarie 2019
2. Se confirmd in calitate de reprezentantcu drept de vot consultativin Consiliul electoral
al circumscripliei electoraleNisporeni nr.l7 , pentru perioadacampanieielectorale,dl Victor
Tulbure
4. Prezentahotiirire intri in vigoarela dataadoptirii qi seseaducela cunoqtinli publicd.

Pregedinteleconsiliului electoral
.Bd"r..-i.r-
numele, prerwmele

electoral
{r4r^ Jt&* .rrLo".,'o
t*t"dlr* numele, prenumele

rp*

) v

t - ?

* Dupd caz,pentrupe$oanelecarecad subincidenlaart. 13 alin. (3) din Codul electoral.


** DuoScaz.