Sunteți pe pagina 1din 10

ACATISTUL MAICII PREOTESE OLGA MICHAEL

Rugăciunile începătoare

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Slavă
Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le


împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi
ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! Sfinte
Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule,
Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne,


iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru
numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta,
precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă ne-o nouă astăzi, şi ne
iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi
în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacul 1 (Glasul 4)

Dumnezeul nostru, care făureşte perdeaua mişcătoare a aurorei boreale, te-a făcut ca pe
o lumină vie, strălucind în nordul îndepărtat, şi luminându-i pe cei necăjiţi cu marea
Lui frumuseţe. Privind această strălucire, noi, copiii tăi, îţi înălţăm cântarea: Bucură-te,
Maică Preoteasă Olga, tămăduitoare a celor abuzaţi şi răniţi!

Icosul 1

1
Ai lucrat în nordul îndepărtat ca o nouă Tabită, făcând haine care să-i apere pe cei
săraci de frig şi încălzindu-le sufletele cu dragostea ta. Şi noi, cei care îndurăm vânturile
îngheţate ale acestui veac, ne găsim adăpost în mijlocirea ta cerească şi îţi aducem
laudele acestea:

Bucură-te, ceea ce ai dăruit cizme şi pufoaice pentru trupurile celor în nevoie!

Bucură-te, ceea ce ceri mila Domnului pentru sufletele celor chinuiţi!

Bucură-te, că prin munca ta neobosită i-ai îmbrăcat pe mulţi oameni din satul tău!

Bucură-te, că minunatele tale laude sunt cântate de mulţi oameni din întreaga lume!

Bucură-te, mângâiere puternică de pace a văduvelor şi orfanilor!

Bucură-te, turn neclătinat de apărare pentru cei striviţi şi lipsiţi de nădejde!

Bucură-te, oază de pace în lumea aceasta pătimaşă!

Bucură-te, martoră tăcută a vieţii veşnice!

Bucură-te, Maică Preoteasă Olga, tămăduitoare a celor abuzaţi şi răniţi!

Condacul 2

Născută fiind în micul sat Yup’ik din Kwethluk, ai păşit cu umilinţă alături de
Dumnezeul Tău, înfăptuind dreptatea şi iubind bunătatea, şi te-ai arătat tuturor ca un
om adevărat. Acum, când Domnul tău te-a ridicat la înălţimi cereşti, auzi din Biserica ta
de pe pământ cântarea: Aliluia!

Icosul 2

În tinereţe, te-ai căsătorit cu şeful poştei şi prăvăliei din sat, ajutându-l prin rugăciunile
tale să ajungă protopop. Ca preoteasă, ai fost o adevărată mamă pentru toţi cei pe care i-
ai cunoscut, şi noi, copiii tăi, cu bucurie alergăm la tine să-ţi aducem aceste cântări:

Bucură-te, ceea ce ne alini durerile cu îmbrăţişarea ta de mamă!

Bucură-te, ceea ce cu nesecata ta putere ne umpli de nădejde nouă!

Bucură-te, că ne ştergi lacrimile ca o mamă iubitoare!

Bucură-te, că vii la noi cu puterea Tatălui ceresc!


2
Bucură-te, ceea ce ai cusut veşmintele preoţeşti ale soţului tău, ca să stea în frumuseţe
înaintea lui Dumnezeu!

Bucură-te, ceea ce ne îmbraci şi pe noi cu adevărata sfinţenie, ca să putem sta în


Împărăţie fără să ne fie ruşine !

Bucură-te, uşă deschisă către mila lui Dumnezeu!

Bucură-te, zid înalt de apărare împotriva atacurilor vrăjmaşului!

Bucură-te, Maică Preoteasă Olga, tămăduitoare a celor abuzaţi şi răniţi!

Condacul 3

Ca roabă a Domnului, I-ai ascultat prima poruncă, şi te-ai înmulţit cu rodnicie, purtând
în pântece treisprezece copii, iubindu-i pe toţi şi plângându-i pe cei care au murit.
Acum, când stai în Rai alături de ei, primeşte de la noi, copiii tăi care vieţuim încă pe
pământ, cântarea: Aliluia!

Icosul 3

Încă din timpul vieţii tale pământeşti, ai fost dătătoare de viaţă, purtând mulţi copii
şi umplându-le vieţile de dragostea lui Dumnezeu. Acum, când viaţa ta pământească s-
a sfârşit şi cânţi în corul ceresc al sfinţilor, nu încetezi să ne dai nouă viaţă, copiilor tăi
duhovniceşti, care îţi dăruim cu mulţumire aceste cântări:

Bucură-te, ceea ce ţi-ai învăţat familia de pe pământ să umble pe căile Domnului!

Bucură-te, ceea ce îţi priveghezi familia duhovnicească cu dragostea lui Hristos!

Bucură-te, ceea ce ai primit pe fiecare din copiii tăi ca pe un dar al lui Dumnezeu!

Bucură-te, ceea ce ne primeşti pe toţi cei care venim la tine ca pe copiii tăi!

Bucură-te , îmbrăţişare tămăduitoare de mamă pentru cei răniţi!

Bucură-te, dumnezeiască apărare învingătoare împotriva demonilor!

Bucură-te, mângâierea tuturor copiilor tăi celor necăjiţi!

Bucură-te, bucuria tuturor celor ce caută ajutor la tine!

Bucură-te, Maică Preoteasă Olga, tămăduitoare a celor abuzaţi şi răniţi!

3
Condacul 4

În timpul vieţii tale, ai dat de pomană hainele copiilor tăi şi i-ai învăţat pe ei să păstreze
cinstea celor săraci, şi să nu spună nimic când îi vedeau pe ceilalţi putrându-le hainele.
Acum, când stai înaintea Domnului îmbrăcată în veşminte de slavă, strigi către El:
Aliluia!

Icosul 4

Ai muncit fără încetare, Maică Preoteasă Olga, la cizme şi haine tradiţionale, ca să aduni
bani pentru nevoiaşii din toată Alaska, astfel încât grija ta de mamă a fost simţită şi de
cei care erau departe de tine. Şi noi, cei în nevoi, plângem la tine de la marginile
pământului, căutând adăpost în mijlocirea ta de mamă şi aducându-ţi aceste cântări:

Bucură-te, pentru că Domnul te-a acoperit cu mantia bucuriei!

Bucură-te, pentru că Mirele te împodobeşte cu podoabele Împărăţiei Sale!

Bucură-te, ceea ce îmbraci copiii săraci cu dragostea lui Dumnezeu!

Bucură-te, ceea ce le redai cinstea înaintea ochilor oamenilor!

Bucură-te, haină strălucitoare a apărării noastre pământeşti!

Bucură-te, veşmânt luminos al biruinţei noastre cereşti!

Bucură-te, laudă a văduvelor!

Bucură-te, cântare a orfanilor!

Bucură-te, Maică Preoteasă Olga, tămăduitoare a celor abuzaţi şi răniţi!

Condacul 5

Ca şi Domnul, care a voit să adune copiii Ierusalimului aşa cum îşi adună cloşca puii,
aşa şi tu, Preoteasă Olga, ai adăpostit copiii răniţi, care aveau nevoie de îngrijirea ta.
Acum, când stai în slavă, ca o puternică mijlocitoare a lor, îi auzi cum strigă: Aliluia!

Icosul 5

Cei lipsiţi de apărare, care au suferit abuzuri din mâinile oamenilor, te-au căutat pentru
tămăduire,o, binecuvântată Maică Preoteasă, şi nu i-ai dezamăgit niciodată, ci le-ai
alinat şi le-ai umplut de nădejde inimile. Şi noi, copiii tăi, care suferim din pricina
rănilor noastre în lume, venim la tine cu încredere, zicând:
4
Bucură-te, ceea ce dai odihnă celor osteniţi şi împovăraţi!

Bucură-te, ceea ce umpli de putere nouă pe cei căzuţi!

Bucură-te, că sfatul tău i-a întărit pe cei loviţi şi deznădăjduiţi!

Bucură-te, că au nădăjduit la tine, şi s-au luminat!

Bucură-te, că ai ridicat de la ei vinovăţia şi ruşinea!

Bucurăte, ceea ce aperi neîncetat pe cei chinuiţi şi răniţi înaintea lui Dumnezeu!

Bucură-te, fortăreaţă de neînvins pentru cei ce caută scăpare!

Bucură-te, Maică Preoteasă Olga, tămăduitoare a celor abuzaţi şi răniţi!

Condacul 6

Deşi copiii tăi şi tovarăşii lor de joacă erau gălăgioşi şi făceau dezordine acasă la tine, nu
i-ai certat niciodată, nici nu ţi-ai ridicat vocea cu mânie la ei, ci, prin tăcerea ta, le-ai
arătat dragoste şi înţelegere. Minunându-ne înaintea răbdării tale dumnezeieşti, noi,
copiii tăi, strigăm către tine: Aliluia!

Icosul 6

Niciun om care a suferit de neglijare nu poate să nu găsească ajutor la tine, o,


binecuvântată Olga, pentru că, în înţelepciunea ta, ai ştiut cum să-i hrăneşti pe cei
flămânzi în timp ce le-ai păstrat stima de sine, care era în scădere. Noi, cei flămânzi şi
însetaţi de dreptatea Împărăţiei, căutăm la tine ajutor, strigând:

Bucură-te, că îi saturi pe cei flămânzi cu bunătăţile Împărăţiei!

Bucură-te, că îi saturi pe cei săraci cu pâinea lui Dumnezeu!

Bucură-te, că rugăciunile tale îi dezbină pe cei mândri, şi contenesc asuprirea lor!

Bucură-te, că dragostea ta îi înalţă pe cei umili şi îi ridică pe culmi!

Bucură-te, ceea ce ridici capetele celor ruşinaţi şi bătuţi!

Bucură-te, ceea ce vindeci inimile celor răniţi şi osteniţi!

Bucură-te, belşug nesecat!

5
Bucură-te, ospăţ nesfârşit!

Bucură-te, Maică Preoteasă Olga, tămăduitoare a celor abuzaţi şi răniţi!

Condacul 7

Ai lucrat ca moaşă, o, binecuvântată Maică Preoteasă, purtând de grijă femeilor din


satul tău, şi, prin înainte-vedere, ai ştiut când o femeie era însărcinată în primele
săptămâni, chiar dinainte ca ea să ştie. Uimindu-ne de cât de minunat e Dumnezeu
întru sfinţii săi, Îi aducem mulţumire cu cântarea: Aliluia!

Icosul 7

Cei slabi şi vulnerabili au venit la tine să ceară putere, o, Maică Preoteasă Olga, şi tu i-ai
călăuzit prin durerile naşterii la bucurie. Noi, cei care trecem prin această viaţă plină de
durere şi căutăm bucuria vieţii viitoare, îţi aducem aceste cântări:

Bucură-te, blândă vindecătoare, care ai lucrat să aduci pe lume mulţi copii nou-născuţi!

Bucură-te, moaşă în Duhul, muncind prin rugăciunile tale până când Hristos se
sălăşluieşte în noi!

Bucură-te, că inima ta ştia când Dumnezeu a zămislit în pântecele mamei un copil!

Bucură-te, că mâinile tale au adus mulţi copii la lumină!

Bucură-te, proorociţă ascunsă adânc în sfaturile lui Dumnezeu!

Bucură-te, sfinţenie vădită, mărturisind bunătatea lui Dumnezeu!

Bucură-te, ceea ce ne-ai umplut de bucurie cu ale tale munci răbdătoare!

Bucură-te, ceea ce, cu ale tale mijlociri neîncetate, îi aduci pe mulţi în Împărăţie!

Bucură-te, Maică Preoteasă Olga, tămăduitoare a celor abuzaţi şi răniţi!

Condacul 8

Cei bătrâni şi bolnavi au găsit pricină să-L laude pe Dumnezeu pentru tine, o, Maică
Preoteasă Olga, pentru că i-ai cercetat în neputinţa lor, şi le-ai făcut treburile, când ei
nu puteau, slujindu-L în tăcere pe Dumnezeu, prin oamenii Lui. Ştiind că tu Îl slujeşti
cu neîncetare pe Dumnezeu prin mijlocirea ta cerească, îţi înălţăm rugăciuni, cântându-
ţi cu glas mare: Aliluia!

6
Icosul 8

Ca şi Domnul tău, o, binecuvântată, te-ai încins cu veşmintele luminoase ale umilinţei şi


ai spălat picioarele celor împreună slujitori cu tine şi ai moştenit binecuvântarea pe care
El a făgăduit-o celor care-L urmează în smerita slujire. Acum, când El te-a înălţat,
primeşte laudele noastre înflăcărate:

Bucură-te, ceea ce i-ai cercetat pe orfani şi pe văduve în necazul lor!

Bucură-te, ceea ce te-ai păzit neîntinată de lume!

Bucură-te, ceea ce cu muncile tale, ai înviat inimile celor săraci!

Bucură-te, ceea ce, cu rugăciunile tale, i-ai ridicat până la tronul lui Dumnezeu!

Bucură-te, râvnă neînfrântă, strălucitoare cu Duhul!

Bucură-te, neîncetată mijlocire, slujindu-L pe Domnul!

Bucură-te, că munca ta le-a dat mereu nădejde celor osteniţi!

Bucură-te, Maică Preoteasă Olga, tămăduitoare a celor abuzaţi şi răniţi!

Condacul 9

Dumnezeu te-a făcut pentru Sine, ca să-I mărturiseşti slava, o, binecuvântată Maică
Preoteasă, și tu știai pe dinafară toate cuvintele slujbelor din multe zile de sărbătoare,
din Săptămâna Luminată și de la Înviere, ca să-I poți înălța neîncetat cântare Domnului
tău. Alăturându-ne ție, în cântarea laudelor Lui cele neasemănate, strigăm: Aliluia!

Icosul 9

Domnul ți-a deschis buzele, pentru ca gura ta să vestească lauda Lui, şi buzele tale au
răspândit lauda Lui, fiindcă, prin Duhul Sfânt, te-a învăţat însuşirile Sale. Caşi Maica
Domnului înaintea ta, sufletul tău l-a mărit pe Domnul, iar noi, cei ce ţi-am auzit
cântarea, ne bucurăm în Hristos, Mîntuitorul nostru, şi îţi zicem:

Bucură-te, ceea ce locuieşti în curţile Domnului!

Bucură-te, ceea ce cânţi pentru bucuria Dumnezeului celui viu!

Bucură-te, cântare de slavă, care opreşte larma demonilor!

Bucură-te, veşnică melodie, alăturându-te corului ceresc!


7
Bucură-te, că cuvintele laudelor Bisericii s-au scris în inima ta!

Bucură-te, că cuvintele curate de adorare au ieşit din buzele tale!

Bucură-te, ceea ce ai avut inima plină de cuvântul bun al Domnului!

Bucură-te, ceea ce i-ai adus cântare Împăratului!

Bucură-te, Maică Preoteasă Olga, tămăduitoare a celor abuzaţi şi răniţi!

Condacul 10

Dumnezeu, care-Şi trimite înainte cuvântul şi topeşte gheaţa, a avut grijă de tine chiar şi
în moarte, pentru că, deşi ai murit în îngheţata lună a lui Noiembrie, un vânt cald a
suflat şi a topit râul, îngăduindu-le multora din prietenii tăi să vină pe neaşteptate la
înmormântarea ta şi lăsând ca mormântul să-ţi fie săpat cu uşurinţă. Apoi, după ce au
plecat, frigul s-a întors, râul a îngheţat, iar pământul s-a întărit. Văzând grija pe care
Domnul o revarsă pentru sfinţii Lui, noi, păcătoşii, înălţăm cântarea: Aliluia!

Icosul 10

Când cei îndoliaţi la înmormântarea ta ţi-au dus sfântul trup la cimitir, ei au văzut un
stol de păsări de vară zburând deasupra, ca şi cum s-ar fi alăturat alaiului, iar, după
praznic, păsările nu s-au mai văzut. Aşa cum ordinea creată se alătură să proslăvească
pe sfânta lui Dumnezeu, şi noi alergăm să adăugăm laudele noastre:

Bucură-te, că întreaga ta viaţă a fost o mărturie a dragostei vindecătoare a lui


Dumnezeu!

Bucură-te, că, în moarte chiar, ai mărturisit stăpânirea Lui peste lumea creată!

Bucură-te, ceea ce i-ai adunat pe toţi la Domnul prin faptele tale smerite de slujire!

Bucură-te, ceea ce i-ai adunat pe toţi să Îl slăvească la ultima ta înfăţişare pe pământ!

Bucură-te, că rugăciunile tale aduc căldura lui Dumnezeu în sufletele noastre!

Bucură-te, că prezenţa ta alungă fricile îngheţate din inimile noastre!

Bucură-te, foc al iubirii în asprele zăpezi arctice!

Bucură-te, stâlp de lumină în lunga noapte a nordului!

Bucură-te, Maică Preoteasă Olga, tămăduitoare a celor abuzaţi şi răniţi!


8
Condacul 11

Sătenii care cântau colinde din casă în casă de Naşterea Domnului şi Veşnica pomenire
pe la casele celor care muriseră în anul trecut n-au vrut să te lase să dispari din inimile
lor, o, binecuvântată Olga, pentru încă douăzeci de ani de la moartea ta, vin să cânte
Veşnica pomenire în faţa casei tale goale. Noi, cei care te iubim, ne alăturăm lor în
neîncetata lor proslăvire, aducându-ţi cântarea : Aliluia!

Icosul 11

Cei ce mergeau cu steaua din casă în casă, luminând noaptea cu colindele lor, încă te
poartă în inimă, Maică Preoteasă Olga, stând în cântare în faţa casei pe care tu ai
părăsit-o când sufletul tău ne-a lăsat pentru locul din rai. Cum Steaua Nordului
străluceşte cu putere printre stelele cerului, aşa stai tu în corul sfinţilor, şi primeşti de
la noi aceste cântări:

Bucură-te, ceea ce, cu iubirea tămăduitoare ne legi de tine cu coardele proslăvirii!

Bucură-te, cea a cărei atingere blândă ne liberează din legăturile durerii!

Bucură-te, ceea ce nu-ţi părăseşti niciodată poporul!

Bucură-te, că poporul tău caută întotdeauna ajutor la tine!

Bucură-te, zid de apărare veşnic dăinuind în mijlocul bisericii tale!

Bucură-te, neobosită mijlocitoare înaintea tronului lui Dumnezeu!

Bucură-te, cântare de bucurie în noapte!

Bucură-te, flacără a nădejdii de dimineaţă!

Bucură-te, Maică Preoteasă Olga, tămăduitoare a celot răniţi şi abuzaţi!

Condacul 12

În dragostea ta de mamă, tu continui să ai grijă de noi, Maică Preoteasă Olga, rugându-


te pentru sufletele noastre, şi dăruindu-ne pacea prin sfânta ta icoană. Fiind
recunoscători lui Dumnezeu pentru minunile tale dintre noi, îţi aducem doxologie:
Aliluia!

Icosul 12

9
Cei abuzaţi în copilărie te cunosc ca pe o mare vindecătoare, o, binecuvântată Maică
Preoteasă. I-ai apărut într-un vis unei femei care făcea consiliere pentru abuz, ai
condus-o printr-o pădure, alinând-o, ca o moaşă, astfel încât toţi anii ei de traumă
dureroasă au ieşit din ea, lăsând-o vindecată şi bucuroasă în duh. Bucurându-ne în
iubirea ta vindecătoare, îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, însoţitoare a Maicii Domnului, dăruindu-ne ocrotire de mamă!

Bucură-te, moştenitoare a Sfântului Herman, strălucind din Alaska!

Bucură-te, ceea ce îndrepţi corzile încâlcite ale trecutului întunecat!

Bucură-te, ceea ce le dăruieşti celor răniţi şi căzuţi un viitor luminos!

Bucură-te, că usuci lacrimile copiilor!

Bucură-te, că ne umpli de bucuria lui Hristos!

Bucură-te, pace pentru cei traumatizaţi!

Bucură-te, integritate a celor răniţi!

Bucură-te, Maică Preoteasă Olga, tămăduitoare a celor abuzaţi şi răniţi!

Condacul 13

O, binecuvântată Maică Preoteasă Olga, primeşte aceste cântări ale noastre, celor ce ne
încredem în tine, şi cu mila pe care ne-ai arătat-o întotdeauna, scapă-ne din necazuri,
dureri şi deznădejde. Umple-ne cu lumina lui Hristos, ca să-I putem cânta lui
Dumnezeu împreună cu tine cântarea de biruinţă: Aliluia! (de trei ori; apoi Icosul 1 şi
condacul 1)

Rugăciune către Maica Preoteasă Olga

O, binecuvântată Maică Preoteasă Olga, auzi rugăciunea noastră, când ne înălţăm


inimile către tine, având încredere în puterea neîncetatei tale mijlociri. Aşa cum
răspândeşti căldura iubirii tale de mamă peste sufletele celor în nevoie, abuzaţi sau
răniţi, încălzeşte şi sufletele noastre, vindecându-ne durerea şi aducându-ne dragostea
lui Dumnezeu. Prin rugăciunile tale, să mergem pe căile păcii, să-L bucurăm pe
Domnul, şi să slăvim numele Lui, şi astfel să intrăm în bucuria Împărăţiei Sale veşnice,
lăudându-L mereu pe Domnul înaintea tronului Lui: pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

10