Sunteți pe pagina 1din 4

Dosarul nr.1-636/17.

SENTINŢĂ

În numele Legii

12 iunie 2017 mun.


Chişinău

Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani

Instanţa de judecată în componenţa:

Preşedinte al şedinţei Lazari S.

Grefier Cebotari O.

cu participarea:

Procurorului Moraru S.

Avocatului Burlacu S.

examinînd în şedinţă de judecată publică, pe baza probelor administrate în faza de


urmărire penală, cauza penală privind învinuirea cet.
XXXXXX Vadim Valentin, YYYY a.n., originar or. Făleşti,
domiciliat mun. Chişinău, str. ZZZZZZ, moldovean, studii
superioare, căsătorit, neîncadrat în cîmpul muncii, fără
antecedente penale, cetăţean al RM,

conform art. 324 al. 4) CP RM, a -

STABILIT:

XXXXXX V.V., activînd în calitate de ofiţer de patrulare al companiei Rîşcani a


Brigăzii de patrulare a Inspectoratului Naţional de Patrulare al IGP al MAI al RM,
fiind investit în funcţie publică de execuţie cu statut special, căreia într-o instituţie
de stat i-au fost acordate permanent, prin stipularea legii şi prin numire, drepturi
şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice, contrar prevederilor
art. 19 lit. a), b), c), d), 20 lit. b), d), 26 alin. 1) lit. a) a Legii cu privire la
activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, nr. 320 din 27.12.2012, prin care asigură
reacţionarea promptă la sesizările, comunicările despre infracţiuni, culege
informaţii în scop de cunoaştere, prevenire şi combatere a infracţiunilor, precum
şi a altor fapte ilicite, elaborează şi întreprinde măsuri de prevenire a
infracţiunilor şi contravenţiilor, atribuite Poliţiei, asigură reacţionarea promptă la
sesizările şi comunicările despre infracţiuni şi contravenţii, aduce la cunoştinţa
autorităţilor administraţiei publice respective evenimentele care i-au devenit
cunoscute şi care pun în pericol siguranţa personală, socială şi a statului şi cer o
reacţionare promptă, constată cauzele şi condiţiile ce pot genera sau contribui la
săvîrşirea infracţiunilor şi contravenţiilor care sînt în competenţa Poliţiei, cu
sesizarea, potrivit legii, a organului competent sau a persoanei cu funcţii de
răspundere cu privire la necesitatea de întreprindere a măsurilor de înlăturare a
acestor cauze şi condiţii, conform legii, constată cauzele şi condiţiile ce pot
genera sau contribui la săvârşirea infracţiunilor, desfăşoară activităţi de
constatare a infracţiunilor, să respecte cu stricteţe drepturile, libertăţile omului,
să aibă un comportament demn, constată contravenţii şi aplică sancţiuni
contravenţionale potrivit legii, contrar prevederilor pct. 15 lit. i) şi j) din Codul
de etică şi deontologie al poliţistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.
481 din 10.05.2006, prin care este obligat să se opună tuturor formelor de
corupţie din poliţie, să informeze superiorii şi celelalte organe competente
referitor la toate cazurile de corupţie din poliţie, contrar fişei de post conform
căreia în atribuţiile de serviciu a lui XXXXXX V.V. intră: asigurarea activităţii de
patrulare pe străzi şi alte locuri publice, conform dislocaţiei forţelor şi mijloacelor,
în vederea asigurării securităţii rutiere, ordinii şi securităţii publice; aplicarea
legilor organelor superioare ale puterii de stat; depistarea şi documentarea
contravenţiilor; respectarea legalităţii vizavi de contravenienţi la locul comiterii
faptei prejudiciabile şi la aplicarea măsurilor de sancţionare contravenţională;
supravegherea şi controlul circulaţiei pe drumurile publice şi regimul din
transporturi, în relaţiile cu cetăţenii respectarea strictă a legislaţiei, îndeplinirea
obligaţiilor de serviciu, îmbinarea fermităţii şi a principialităţii în prevenirea şi
curmarea încălcărilor Regulamentului circulaţiei rutiere, menţinerii ordinii
publice; asigurarea respectării legalităţii şi corectitudinii în procesul documentării
încălcărilor Regulamentului circulaţiei rutiere, fiind responsabil de respectarea
legalităţii şi aplicării actelor normative în procesul patrulării şi documentării
încălcărilor regulilor de circulaţie rutieră, a comis infracţiunea de corupere
pasivă, prevăzută la art. 324 alin. 4) din CP RM, în următoarele circumstanţe:
Astfel, XXXXXX V.V., fiind în serviciul de menţinere a ordinii publice şi
supravegherii circulaţiei rutiere cu automobilul de serviciu de model ,,Şkoda
Rapid” cu n/î MAI 9730, la 24.10.2016, aproximativ ora 15:20, aflîndu-se la
intersecţia str. Calea Ieşilor – str. Mesager, mun. Chişinău, a stopat automobilul
de model „Wolksvagen Golf 5” nr/înm. O KE 732, la volanul căruia se afla cet.
Arseni G., pentru conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra
sa permis de conducere, încălcare prevăzută de art. 232 alin. l) Cod
Contravenţional. In continuare XXXXXX V.V. a pretins, acceptat şi primit de la
cet. Arseni G. bani în sumă de 400 lei, pentru a nu îndeplini acţiuni în exercitarea
obligaţiunilor sale funcţionale, prin netragerea la răspunderea contravenţională
exprimată prin neîntocmirea proceselor-verbale contravenţionale constatate şi
neaplicarea punctelor de penalizare.

XXXXXX V. pînă la începerea cercetării judecătoreşti a declarat că,


recunoaşte în totalitate săvîrşirea faptelor indicate în rechizitoriu, nu doreşte
administrarea de noi probe şi solicită ca judecata să se facă pe baza probelor
administrate în faza de urmărire penală.

Avocatul Burlacu S. a susţinut solicitarea inculpatului. Procurorul Moraru S.


nu a formulat obiecţii în privinţa solicitării inculpatului.

Deoarece din probele administrate rezultă că faptele inculpatului sînt


stabilite şi sînt suficiente date cu privire la persoana inculpatului pentru a
permite stabilirea unei pedepse, prin încheierea sa instanţa de judecată a admis
solicitarea inculpatului şi a dispus ca judecata pe cauza penală dată să se facă pe
baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Vinovăţia inculpatului în comiterea infracţiunii incriminate lui se mai


confirmă şi prin cumulul de probe care se conţine în materialele cauzei penale,
probe pe care inculpatul le-a recunoscut în totalitate şi în privinţa cărora nu a
formulat obiecţii, şi anume: procesul-verbal de sesizare despre săvîrşirea
infracţiunii (p.d. 4-6), procesul verbal de ridicare la 25.10.2016 de la martorul
Arseni G. a purtătorul de informaţii Micro SD de model „Kingston” în care se afla
un card de memorie (p.d. 15, 16), procesul-verbal de înregistrare la 25.11.2016 a
informaţiei (p.d. 17-19), procesul-verbal de percheziţie de la 25.10.2016 (p.d.
33-35), procesul-verbal de ridicare la 26.10.2016 a documentelor cu informaţia
referitor la deplasările automobilului de serviciu aflat în folosinţa inculpatului
(p.d. 42-45).

Efectuînd cercetarea judecătorească instanţa consideră vinovăţia


inculpatului XXXXXX V. în pretinderea, acceptarea şi primirea, personal, de către
o persoană publică, de bunuri ce nu i se cuvin, pentru sine, pentru a nu îndeplini
acţiuni în exercitarea funcţiei sale, săvîrşite în proporţii care nu depăşesc 100
unităţi convenţionale, pe deplin confirmată şi acţiunile inculpatului necesar de
încadrat conform art. 324 al. 4) CP RM.

În cadrul cercetării judecătoreşti au fost stabilite următoarele circumstanţe


atenuante ale vinovăţiei inculpatului, şi anume că, pentru prima dată a săvîrşit
o infracţiune uşoară, acordarea ajutorului la descoperirea infracţiunii comise,
căinţa în cele comise, caracteristica lui pozitivă, lipsa circumstanţelor agravante
ale vinovăţiei. Art. 364/1 al. 8) CPP RM stabileşte expres că, inculpatul care a
recunoscut săvîrşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să
se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de
reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul
pedepsei cu amenda. Reieşind din cumulul de circumstanţe atenuante a vinovăţiei
inculpatului, stabilite în cadrul cercetării judecătoreşti, din faptul că inculpatul a
depus declaraţii prin care integral şi-a recunoscut vina, instanţa consideră posibilă
calcularea reducerii cuvenite de la limita minimă a pedepsei cu amendă stabilită
prin art. 324 al. 4) CP RM.

În conformitate cu art. 364/1, 384-389, 392-395, 397 CPP RM, instanţa -

C O N D A M N Ă:

Pe XXXXXX Vadim Valentin a declara vinovat în săvîrşirea infracţiunii


prevăzute de art. 324 al. 4) CP RM şi a stabili lui o pedeapsă sub formă de
amendă în mărime de 750 unităţi convenţionale, 15000 lei, cu privarea pe termen
de 1 an de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Sentinţă cu drept de apel în Curtea de Apel Chişinău în decurs de 15 zile.

Judecător Lazari S.