Sunteți pe pagina 1din 5

Dos.nr.

2-3725/2017
HOTĂRÂRE
În numele Legii
29 septembrie 2018 mun.
Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Centru)


Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul - Victoria Sanduța
grefier - Gabriela Juc
în sediul instanței, în ședință publică, a judecat cauza civilă la cererea de
chemare în judecată depusă de Vladimir Filat către BC ” XXXXXXXXX ” SA cu privire
la obligarea pârâtului de a elibera informații,
a constatat:

Argumentele participanților la proces:


1. La 23 noiembrie 2017, Vladimir Filat a depus cerere de chemare în către BC ”
XXXXXXXXX ” SA cu privire la obligarea BC ” XXXXXXXXX ” SA – în proces de
lichidare, prin intermediul reprezentanților săi să elibereze informații cu privire
la rulajele bancare și sumele disponibile pe contul bancar nr. XXXXXXXXX ca
aparține companiei ” Rodos Overseas” LTD.
2. În motivarea acțiunii, reclamantul a menționat că la 03 noiembrie 2017 a
formulat o cerere privind obţinerea informaţiei cu privire la sumele disponibile
pe contul bancar nr. XXXXXXXXX ce aparţine companiei „RODOS OVERSEAS”
LTD la BC „XXXXXXXXX” SA. În motivarea solicitării date a invocat la 27 iunie
2016, Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău a emis Sentinţa nr. 1-721/2016 în
cuprinsul căreia, a reţinut următoarele: „Tot Filat Vladimir, prin intermediul
companiei ” RODOS OVERSEAS LTD ”, înregistrată în Belize, conturile deschise
la BC „BANCA SOCIALA ” SA, având formal în calitate de unic asociat pe Costea
Costică, însă gestionarea de facto companiei o exercita Rusu Ion, la solicitarea
lui Filat Vladimir, a primit suma de 5 500 000 euro, ceea ce constituie în valută
națională suma de 102 144 900 lei MDL de pe contul companiei „DOVASTRA
CAPITAL LP” care este gestionată de llan Şor, mijloacele financiare provenind
din creditul acordat de BC „BANCA SOCIALA ” S.A. la 29.09.2014 în sumă de 7
008 948 dolari SUA, societăţii BIRO MEDIA SRL, cod fiscal 1013600020478,
care de asemenea este gestionată de llan Şor.” Astfel, având în vedere că suma
imputată nu a fost ridicată de către subsemnat şi nici de alte persoane
împuternicite de către acesta, rezultă că această sumă de bani a rămas pe
conturile deţinute de către „RODOS OVERSEAS” LTD la BC „XXXXXXXXX” SA.
În caz contrar, suma de bani care se pretinde că „a fost primită” de către
subsemnat pe contul bancar al acestei companii, a fost utilizată în alte plăţi
ulterioare de către societatea subscrisă fară aprobarea tranzacţiei de către
persoanele autorizate. În acest context, pentru a identifica circumstanţele de
fapt ale acestei situaţii, precum şi împrejurările reale în care s-au realizat aceste
transferuri bancare, dacă ele au fost efectiv realizate, este necesară eliberarea
informaţiei cu privire la rulajul bancar al contului curent al societăţii „ RODOS
OVERSEAS” LTD deţinut la BC „XXXXXXXXX” SA. Ca urmare a acestei solicitări,
la 14 noiembrie 2017, lichidatorul BC „XXXXXXXXX” SA, în proces de lichidare,
Sergiu Berghie, a expediat în adresa subsemnatului un răspuns cu nr. 1
900/2092 din 10 noiembrie 2017 prin care Vladimir Filat a fost informat că
informaţia solicitată se atribuie la secret bancar şi urmează a fi furnizată în
cazurile strict prevăzute de Legea instituţiilor finananciare, inclusiv la
solicitarea instanţei de judecată.
3. Reprezentantul reclamantului Vladimir Filat, avocat Cristina Bancu, în ședința
de judecată a declarat că susține cererea de chemare în judecată pe deplin,
solicitând obligarea BC ” Banca Socială ” SA – în proces de lichidare, prin
intermediul reprezentanților săi să elibereze informații cu privire la rulajele
bancare și sumele disponibile pe contul bancar nr. 2224703087482 ca aparține
companiei ” Rodos Overseas” LTD.
4. Reprezentanții BC ” XXXXXXXXX ” SA, Lilia Balmuș și Maxim Borodai în
ședință de judecată au susținut referința deplin, au solicitat respingerea cererii
dlui Filat Vladimir ca fiind nefondată, neîntemeiată și ilegală.
5. S – a menționat că prin cererea din 03 noiembrie 2017, dl Filat a solicitat de la
BC „XXXXXXXXX” S.A. în proces de lichidare oferirea de informaţii cu privire la
sumele disponibile pe contul bancar nr.XXXXXXXXX, ce aparţine Societăţii
„RODOS OVERSEAS” LTD, precum şi rulajele bancare din perioada 01.01.2015 -
01.01.2016, justificând solicitarea prin Sentinţa nr. 1- 721/2016 şi prevederile
art. 22 alin. (5) al Legii instituţiilor financiare nr.550 din 21.07.1995., însă
această informație conform prevederilor art. 22 alin. 1 al Legii instituțiilor
financiare nr. 550 din 21.07.1995, informația solicitată se se atribuie la secret
bancar și urmează a fi furnizată la solicitarea clientului băncii sau a
reprezentantului acestuia, prin urmare informația solicitată poate fi prezentată
doar în cazul respectării prevederilor legale menționate.

Aprecierea instanței:
6. Audiind participanții la proces, studiind materialele cauzei, verificând
argumentele invocate în raport cu probele cercetate în ședința de judecată,
instanța ajunge la concluzia de a respinge cererea de chemare în judecată ca
fiind neîntemeiată, din următoarele considerente.
7. Conform art.10 alin.(1) din Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul
la informaţie, persoana are dreptul de a solicita furnizorilor de informaţii,
personal sau prin reprezentanţii săi, orice informaţii aflate în posesia acestora,
cu excepţiile stabilite de legislaţie.
8. Conform art. 6 alin (1) din Codul Civil, Legea civilă nu are caracter retroactiv.
Ea nu modifică şi nici nu suprimă condiţiile de constituire a unei situaţii juridice
constituite anterior, nici condiţiile de stingere a unei situaţii juridice stinse
anterior. De asemenea, legea nouă nu modifică şi nu desfiinţează efectele deja
produse ale unei situaţii juridice stinse sau în curs de realizare.
9. Conform art.22 alin. (1) al Legii instituţiilor financiare nr.550 din 21.07.1995
(în vigoare la 23.11.2017, data depunerii cererii de chemare în judecată, ulterior
abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare din 01.01.2018), secret
bancar constituie orice informaţie referitoare la persoana, la bunurile, la
activitatea, la afacerea, la relaţiile personale sau de afaceri ale clienţilor băncii,
la conturile clienţilor (solduri, rulaje, operaţiuni derulate), la tranzacţiile
încheiate de clienţi, precum şi altă informaţie despre clienţi, care i-a devenit
cunoscută băncii.
10. Conform art.22 alin. (5) al Legii instituţiilor financiare nr.550 din
21.07.1995 (în vigoare la 23.11.2017, data depunerii cererii de chemare în
judecată, ulterior abrogat prin Legea nr.202 din XXXXXXXXX, în vigoare din
01.01.2018) informaţia ce constituie secret bancar urmează a fi furnizată de
bancă, în măsura în care furnizarea acestei informaţii este justificată de scopul
pentru care este solicitată, în următoarele cazuri: a) la solicitarea clientului
băncii sau a reprezentantului acestuia; b) în cazul decesului clientului băncii, la
solicitarea moştenitorului acestuia, cu anexarea certificatului de moştenitor,
precum şi la solicitarea notarului care a deschis procedura succesorală, cu
anexarea copiei certificatului de deces al clientului băncii; c) la solicitarea
organului de urmărire penală, cu autorizaţia judecătorului de instrucţie, privind
cauza penală concretă; d) la solicitarea instanţei de judecată, în scopul
soluţionării unei cauze aflate pe rol; e) la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, în
scopul exercitării atribuţiilor stabilite de legislaţia fiscală; f) la solicitarea
organului vamal, în privinţa persoanei supuse supravegherii vamale, în
conformitate cu prevederile Codului vamal; g) la solicitarea Curţii de Conturi, în
privinţa persoanei auditate, potrivit legii speciale ce reglementează activitatea
Curţii de Conturi; h) la solicitarea Serviciului de Informaţii şi Securitate, în
scopul exercitării atribuţiilor ce ţin de asigurarea securităţii de stat; i) la
solicitarea Centrului Naţional Anticorupţie, în privinţa persoanei care cade sub
incidenţa legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi
finanţării terorismului; i1) la solicitarea Autorităţii Naţionale de Integritate, în
privinţa persoanei supuse controlului; j) la solicitarea Comisiei Naţionale a
Pieţei Financiare, în scopul exercitării atribuţiilor ce ţin de domeniul pieţei
financiare nebancare; j1) la solicitarea Ministerului Finanţelor conform art.32
alin.(101) sau, în scopul exercitării atribuţiilor pentru conturile deschise în bănci
de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional; k) la
solicitarea organului de executare, în temeiul şi în limitele prevăzute de
documentul executoriu; l) cînd banca justifică un interes legitim.
11. Conform art.22 alin. (7) al Legii instituţiilor financiare nr.550 din 21.07.1995
(în vigoare la 23.11.2017, data depunerii cererii de chemare în judecată,
ulterior abrogat prin Legea nr.202 din XXXXXXXXX, în vigoare din
01.01.2018), nu constituie încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului
bancar: a) furnizarea către Banca Naţională a informaţiei necesare exercitării
atribuţiilor ei; b) furnizarea informaţiei şi a datelor întocmite astfel, încît
identitatea şi informaţiile privind activitatea fiecărui client al băncii nu pot fi
identificate; c) furnizarea obligatorie Serviciului Fiscal de Stat a informaţiei
privind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor bancare, în cazurile şi
cu referinţă la categoriile de contribuabili prevăzute de lege; d) furnizarea
informaţiei organizaţiei de audit a băncii, în limitele necesare exercitării de
către aceasta a activităţii de audit; e) furnizarea informaţiei Fondului de
garantare a depozitelor în sistemul bancar, în limitele necesare exercitării
atribuţiilor acestuia; f) furnizarea informaţiei birourilor istoriilor de credit
referitoare la creditele acordate, în conformitate cu legea; g) furnizarea
informaţiei Centrului Naţional Anticorupţie despre orice activitate sau
tranzacţie suspectă, în conformitate cu legislaţia cu privire la prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului; g1) furnizarea către
Autoritatea Naţională de Integritate a informaţiei necesare pentru exercitarea
atribuţiilor acesteia; h) furnizarea lunară către Ministerul Finanţelor a
informaţiei privind încasările, plăţile şi soldurile de mijloace băneşti în
conturile deschise în bănci de către instituţiile publice finanţate de la bugetul
public naţional; i) furnizarea informaţiei în conformitate cu prevederile şi în
limitele Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării
prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la
conturile străine (FATCA).
12. Conform art. 97 alin. (3) din Legea nr. 202 din XXXXXXXXX privind
activitatea băncilor, Informaţia care constituie secret bancar urmează a fi
furnizată de bancă, în măsura în care furnizarea acestei informaţii este
justificată de scopul pentru care este solicitată, în următoarele cazuri: a) la
solicitarea clientului băncii sau a reprezentantului acestuia; b) în cazul
decesului clientului băncii, la solicitarea moştenitorului acestuia, cu anexarea
certificatului de moştenitor, precum şi la solicitarea notarului care a deschis
procedura succesorală, cu anexarea copiei certificatului de deces al clientului
băncii; c) la solicitarea organului de urmărire penală, cu autorizaţia
judecătorului de instrucţie, privind cauza penală concretă; d) la solicitarea
instanţei de judecată, în scopul soluţionării unei cauze aflate pe rol; e) la
solicitarea scrisă a altor autorităţi publice ori din oficiu, dacă prin lege specială
aceste autorităţi publice au dreptul, în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor
specifice, să solicite şi/sau să primească astfel de informaţii de la bancă; f) la
solicitarea Ministerului Finanţelor, în conformitate cu Legea nr.419/2006 cu
privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, a
informaţiei privind împrumuturile acordate întreprinderilor de stat/municipale,
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public şi unităţilor
administrativ-teritoriale, necesară pentru monitorizarea sectorului public; g) la
solicitarea executorului judecătoresc, în temeiul şi în limitele prevăzute de
documentul executoriu; h) cînd banca justifică un interes legitim.
13. Instanța de judecată a constatat cu certitudine următoarele.
14. Prin răspunsul cu nr. 1900/2092 din 10 noiembrie 2017 , dnul Vladimir Filat a
fost informat că informaţia solicitată se atribuie la secret bancar şi urmează a
fi furnizată în cazurile strict prevăzute de Legea instituţiilor financiare, inclusiv
la solicitarea instanţei de judecată (f.d.24).
15. Prin Sentinţa nr. 1-721/2016 din 27 iunie 2016 emisă de Judecătoria Buiucani,
mun. Chişinău s – a constatat că, Filat Vladimir, prin intermediul companiei .
RODOS OVERSEAS LTD ”, înregistrată în Belize, conturile deschise la BC
„BANCA SOCIALA ” SA, având formal în calitate de unic asociat pe Costea
Costică, însă gestionarea de facto companiei o exercita Rusu Ion, la solicitarea
lui Filat Vladimir, a primit 29.09.2014 suma de 5 500 000 euro, ceea ce
constituie în valută națională conform cursului BNM suma de 102 144 900
MDL, de pe contul companiei „DOVASTRA CAPITAL LP” care este gestionată
de Ilan Şor, mijloacele financiare provenind din creditul acordat de BC
„BANCA SOCIALA ” S.A. la 29.09.2014 în sumă de 7 008 948 dolari SUA,
societăţii BIRO MEDIA SRL, cod fiscal 1013600020478, care de asemenea este
gestionată de llan Şor (anexa dosarului 2 – 3725/17, sentința nr. 1 – 721/2016
din 27.06.2016, f. 214).
16. Instanța notează, că prin sentința nr. 1 – 721/2016 din 27.06.2016, nu a fost
constatată titulatura reclamantului Vlad Filat, de asociat, reprezentant,
administrator al companiei „RODOS OVERSEAS” LTD, ori, prin sentință
instanța a constatat că compania „RODOS OVERSEAS” LTD a fost utilizată în
săvârșirea faptelor, acțiunilor cu caracter penal incriminate reclamantului
Vladimir Filat.
17. Totodată instanța atestă, că solicitarea înaintată de persoana fizică Vladimir
Filat, de a-i fi eliberată informaţia cu privire la sumele disponibile pe contul
bancar nr. XXXXXXXXX ce aparţine companiei „RODOS OVERSEAS” LTD la BC
„XXXXXXXXX” SA, nu cade sub incidența alin .(7) al art.22 al Legii instituţiilor
financiare nr.550 din 21.07.1995 (în vigoare la 23.11.2017, ulterior abrogat
prin Legea nr.202 din XXXXXXXXX, în vigoare din 01.01.2018), având în
vedere că acesta nu se atribuie la nici una din persoane, instituții, autorități,
care au dreptul legal de a primi de la bancă informația solicitată, reieșind din
prevederile art.22 alin. (5) din Legea instituţiilor financiare nr.550 din
21.07.1995. Totodată neprezentarea informației solicitate este justificată și de
art. 97 al Legii nr. 202 din XXXXXXXXX privind activitatea băncilor.
18. Astfel, instanța consideră că sentința nu înlocuiește actele prevăzute de
Legea privind activitatea băncilor și Codul civil în temeiul căreia persoana
fizică este împuternicită să acționeze din numele persoanei juridice, prin
urmare informația solicitată fiind atribuită la secret bancar nu poate fi
divulgat, astfel cererea reclamantului Vladimir Filat de a obliga BC ”
XXXXXXXXX ” SA – în proces de lichidare, prin intermediul reprezentanților săi
să elibereze informații cu privire la rulajele bancare și sumele disponibile pe
contul bancar nr. XXXXXXXXX ca aparține companiei ” Rodos Overseas” LTD,
este neîntemeiată și urmează a fi respinsă.
19. Reieşind din cele expuse, având în vedere normele legale invocate raportate
la circumstanțele speței, precum şi în temeiul art. 10 alin.(1) din Legea
nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie, art. 6 alin (1) din
Codul Civil, art.22 alin. (1), (5), (7) al Legii instituţiilor financiare nr.550 din
21.07.1995 (în vigoare la 23.11.2017, data depunerii cererii de chemare în
judecată, ulterior abrogat prin legea nr.202 din XXXXXXXXX, în vigoare
01.01.2018, art. 97 alin. (3) din Legea nr. 202 din XXXXXXXXX privind
activitatea băncilor, art.118,238-241 Cod de procedură civilă, instanța de
judecată,
h o t ă r ă ş t e:
Se respinge cererea de chemare în judecată depusă de Vladimir Filat către BC
” XXXXXXXXX ” SA cu privire la obligarea pârâtului de a elibera informații, ca fiind
neîntemeiată.
Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 30
zile de la data pronunţării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei
Chișinău (sediul Centru).

Preşedintele şedinţei, Victoria


Sanduța
judecătorul