Sunteți pe pagina 1din 15

COD ECONOMIC CONTINUT TEMATIC

IFRS ÎNTOCMIREA SI MODUL I 3 MODULE DE


PREZENTAREA 1. PREZENTAREA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE ACTUALE ÎN ROMÂNIA. CURS A CATE
2. INTRODUCERE ÎN STRUCTURA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE 3 ZILE
SITUAŢIILOR
RAPORTARE FINANCIARĂ (IFRS). CADRUL GENERAL DE ÎNTOCMIRE ŞI PREZENTARE A
FINANCIARE DIN SITUAŢIILOR FINANCIARE EMIS DE IASC.
PERSPECTIVA 3. IAS 1 PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE. PRINCIPII DE ÎNTOCMIRE A
STANDARDELOR SITUAŢIILOR FINANCIARE. BILANŢUL – COMPONENTE ŞI TRATAMENTE CONTABILE.
INTERNAŢIONALE DE CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE – COMPONENTE ŞI TRATAMENTE CONTABILE.
RAPORTARE SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII – COMPONENTE ŞI PREZENTARE.
POLITICI CONTABILE ŞI NOTE EXPLICATIVE – PREZENTARE.
FINANCIARA
4. IAS 7 SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR. DEFINIŢII. TRATAMENTE
CONTABILE. PREZENTARE.
5. IAS 37 PROVIZIOANE, DATORII CONTINGENTE ŞI ACTIVE CONTINGENTE.
DEFINIŢII. TRATAMENTE CONTABILE. STUDII DE CAZ.
6. STUDII DE CAZ PRIVIND ÎNTOCMIREA ŞI PREZENTAREA COMPONENTELOR
SITUAŢIILOR FINANCIARE: BILANŢ, CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE, SITUAŢIA
MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII, SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR,
POLITICI CONTABILE ŞI NOTE EXPLICATIVE.
7. IFRS 1 ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IFRS. TERMENI – CHEIE.
TRATAMENTE CONTABILE. STUDII DE CAZ.
MODULUL II:
1. IAS 2 STOCURI. DEFINIŢII. RECUNOAŞTERE ŞI EVALUARE. ANALIZA FINANCIARĂ
A INFORMAŢIILOR. STUDII DE CAZ.
2. IAS 11 CONTRACTE DE CONSTRUCŢII. DEFINIŢII. TRATAMENTE CONTABILE.
ANALIZA FINANCIARĂ A INFORMAŢIILOR. STUDII DE CAZ.
3. IAS 16 IMOBILIZĂRI CORPORALE. DEFINIŢII. MODELE DE EVALUARE ŞI
TRATAMENTE CONTABILE. ANALIZA FINANCIARĂ A INFORMAŢIILOR. STUDII DE CAZ.
4. IAS 17 LEASING. TERMENI – CHEIE. TRATAMENTE CONTABILE. ANALIZA
FINANCIARĂ A INFORMAŢIILOR. STUDII DE CAZ.
5. IAS 23 COSTURILE ÎNDATORĂRII. DEFINIŢII. TRATAMENTE CONTABILE. ANALIZA
FINANCIARĂ A INFORMAŢIILOR. STUDII DE CAZ.
6. IAS 36 DEPRECIEREA ACTIVELOR. TERMENI – CHEIE. MODELE DE EVALUARE.
ANALIZA FINANCIARĂ A INFORMAŢIILOR. STUDII DE CAZ.
7. IAS 38 ACTIVE NECORPORALE. DEFINIŢII. TRATAMENTE CONTABILE. ANALIZA
FINANCIARĂ A INFORMAŢIILOR. STUDII DE CAZ.
MODULUL III:
1. IAS 18 VENITURI DIN ACTIVITĂŢI CURENTE. DEFINIŢII. TRATAMENTE CONTABILE.
ANALIZA FINANCIARĂ A INFORMAŢIILOR. STUDII DE CAZ.
2. IAS 20 CONTABILITATEA SUBVENŢIILOR GUVERNAMENTALE ŞI PREZENTAREA
INFORMAŢIILOR LEGATE DE ASISTENŢA GUVERNAMENTALĂ. DEFINIŢII. TRATAMENTE
CONTABILE. ANALIZA FINANCIARĂ A INFORMAŢIILOR. STUDII DE CAZ.
3. IAS 12. IMPOZITUL PE PROFIT. DEFINIŢII. TRATAMENTE CONTABILE. STUDII DE CAZ.
4. IAS 21 EFECTELE VARIAŢIEI CURSURILOR DE SCHIMB VALUTAR. DEFINIŢII.
TRATAMENTE CONTABILE. ANALIZA FINANCIARĂ A INFORMAŢIILOR. STUDII DE CAZ.
5. IFRS 3 COMBINĂRI DE ÎNTREPRINDERI. DEFINIŢII. TRATAMENTE CONTABILE.
CONSOLIDAREA LA DATA ACHIZIŢIEI – STUDII DE CAZ.
6. CONSOLIDAREA POST-ACHIZIŢIE: IAS 27 SITUAŢII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI
SEPARATE, IAS 28 INVESTIŢII ÎN ÎNTREPRINDERI ASOCIATE, IAS 31 INTERESE ÎN
ASOCIERILE ÎN PARTICIPAŢIE. DEFINIŢII. TRATAMENTE CONTABILE ŞI STUDII DE CAZ.
AASU ACORDAREA MODUL 1. FIE 3 MODULE
E AJUTORULUI DE NOŢIUNEA DE AJUTOR DE STAT. A CATE 2 ZILE,
ACTE NORMATIVE SI PREVEDERI LEGALE DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT. FIE 2 MODULE
STAT-CONDIŢIE A ACATE 3 ZILE
PRINCIPII DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT. CONDIŢII PENTRU ACORDAREA
INTEGRĂRII ÎN AJUTORULUI DE STAT. ELEMENTE DE NOTIFICARE A AJUTORULUI DE STAT.
UNIUNEA COMPATIBILITĂŢI CU LEGISLAŢIA EUROPEANĂ. BENEFICIARII AJUTORULUI DE STAT.
EUROPEANĂ MODUL 2.
PREZENTAREA PE SCURT A REGLEMENTĂRILOR PRIVIND AJUTORUL DE STAT.
TIPURI DE AJUTOR DE STAT. STUDII DE CAZ. BAZA LEGALA AFERENTĂ FIECĂRUI TIP DE
AJUTOR, BENEFICIARII ACESTUIA, COMPATIBILITATEA CU LEGISLAŢIA UE.
MODUL 3. PREZENTARE SCURTĂ A REGLEMENTĂRILOR LEGALE ŞI TIPURILOR DE AJUTOR
DE STAT. FORME DE NOTIFICĂRI. STUDII DE CAZ.
BVC BUGETUL DE MODUL 1. DEFINIŢII. PREVEDERI LEGALE CE PRIVESC ELABORAREA BUGETULUI DE DOUA
VENITURI ŞI VENITURI ŞI CHELTUIELI. MODULE A
PREVEDERI ŞI CONSTRÂNGERI FISCALE CE TREBUIE AVUTE ÎN VEDERE LA ELABORAREA CATE 2 ZILE
CHELTUIELI.
BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI.
SINTEZA INDICATORI, PRINCIPII, CORELAŢII DE BAZĂ. CORELAŢII ÎN ANEXE. CORELAŢIA CU
INDICATORILOR BILANŢUL CONTABIL.
ECONOMICO- MODUL 2. SCURTĂ PREZENTARE A PREVEDERILOR LEGALE APLICABILE ELABORĂRII
FINANCIARI BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI.

1
PENTRU AGENŢII STUDII DE CAZ. ÎNTOCMIREA UNUI BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI.
ECONOMICI

GESTIUNEA MODALITATI DE APRECIERE A PERFORMANTELOR FINANCIARE ALE REZULTATELOR UNEI 2 MODULE A


FINANCIARA A INTREPRINDERI, DIAGNOSTICUL RENTABILITATII UNEI INTREPRINDERI, ANALIZA SI CATE 5 ZILE
APRECIEREA RISCULUI ECONOMIC SI FINANCIAR AL INTREPRINDERII, ANALIZA SI ( UNUL IN MAI,
INTREPRINDERILOR AL DOILEA IN
EVALUAREA RISCULUI, DE FALIMENT, EVALUAREA FINANCIARA A INTREPRINDERII,
GESTIUNEA STOCURILOR AUGUST)
IMPS IMPOZITUL PE CALCULAREA SI EVIDENTIEREA IMPOZITELOR PE SALARII 08- 10
SALARII – CONFORM PARTICULARITATI PRIVIND SALARIILE, CONCEDIILE MEDICALE, CATEGORII DE IMPOZITE FEBRUARIE
AFERENTE SALARIILOR (SINAIA)
CODULUI FISCAL IN
CADRUL LEGAL PENTRU IMPOZITUL PE SALARII SI ALTE CATEGORII DE IMPOZITE
VIGOARE CONTRIBUABILI, BAZE DE CALCUL, FACILITATI FISCALE, CONCEDII MEDICALE,
MICSORAREA COSTULUI FISCAL
IMPP IMPOZITUL PE ASPECTE LEGATE DE CALCULAREA SI EVIDENTIREA IMPOZITULUI PE PROFIT, 14-16. IUNIE
PROFIT – CONFORM PARTICULARITATI PRIVIND IMPOZITAREA PROFITULUI, FACILITATI FISCALE, CADRUL (JUPITER)
LEGAL PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT, CONTRIBUABILI SI COTE DE IMPOZITARE,
CODULUI FISCAL IN
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE, VENITURI NEDEDUCTIBILE, PIERDEREA FISCALA,
VIGOARE IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT
TVA TVA- CONFORM CALCULAREA SI EVIDENTIEREA TVA, PARTICULARITATI PRIVIND TVA, CADRUL LEGAL 12-14. IUNIE
CODULUI FISCAL IN PENTRU TVA, CONTRIBUABILI SI COTE DE IMPOZITARE, OPERATIUNI SUPUSE TVA, TVA (JUPITER)
NEDEDUCTIBILA, RAMBURSAREA TVA, MICSORAREA COSTULUI FISCAL
VIGOARE
CONTABILITATEA DEFINIŢII ŞI DELIMITĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR DE 24-28. APRILIE
IMOBILIZARILOR INTRARE A IMOBILIZĂRILOR ÎN PATRIMONIU. CONTABILITATEA AMORTIZĂRII. (SINAIA)
REEVALUAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE. CONTABILITATEA DEPRECIERII ACTIVELOR.
(CORPORALE,
CONTABILITATEA OPERAŢIILOR PRIVIND IEŞIREA IMOBILIZĂRILOR DIN PATRIMONIU.
NECORPORALE SI PARTICULARITĂŢI PRIVIND RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA IMOBILIZĂRILE
FINANCIARE) NECORPORALE. PARTICULARITĂŢI PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR
FINANCIARE.
FISCALITATEA CODUL FISCAL. ANALIZĂ ÎN DETALIU. DISCUTII 5 ZILE
SOCIETĂŢILOR ÎN CODUL DE PROCEDURA FISCALA. ANALIZA IN DETALIU. IULIE
CONTESTAREA SI SOLUTIONAREA ACTELOR DE CONSTATARE A CONTRAVENTIILOR DE JUPITER SAU
CONTEXTUL MAMAIA
CATRE ORGANELE DE CONTROL IN DOMENIUL FINANCIAR-FISCAL.
EXIGENŢELOR SOLUTIONAREA LITIGIILOR CA URMARE A CONTROALELOR EFECTUATE DE CURTEA DE
PERIOADEI DE CONTURI.
PREADERARE
CONTABILITATEA BAZELE ORGANIZARII CONTABILITATII MANAGERIALE DE GESTIUNE, CALCULATIA 5 ZILE
MANAGERIALA DE COSTURILOR, SISTEME ABC (ACTIVITY BASED COSTING)/ABM (ACTIVITY BASED IUNIE
MANAGEMENT) DE GESTIUNE A COSTURILOR, IMPLICATIA COSTURILOR IN JUPITER
GESTIUNE
PERFORMANTA ORGANIZATIILOR, CONTROLUL DE GESTIUNE, TEHNICI DE CONTROL
DE GESTIUNE, CONTROLUL BUGETAR, TABLOUL DE BORD
GESTIUNEA NECESITATEA ANALIZEI ECONOMICE, METODE SI TEHNICI DE ANALIZA TEHNICO- 5 ZILE
INFORMATIILOR FINANCIAR, ANALIZA COSTURILOR DE PRODUCTIE, URMARIREA PERFORMANTELOR OCTOMBRIE
INTREPRINDERII, INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI DE PERFORMANTA SINAIA
PRIVIND
PERFORMANTELOR
INTREPRINDERII
REGLEMENTARI ARIA DE APLICABILITATE SI MONEDA DE RAPORTARE 06-10. MARTIE
CONTABILE FORMATUL ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE SINAIA
PREVEDERI FINALE
CONFORME CU
PLANUL DE CONTURI GENERAL
DIRECTIVA IV A CEE . TRANSPUNEREA SODURILOR CONTURILOR DIN BALANTA DE VERIFICARE LA
PLANUL DE CONTURI 31.12.2005 IN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL
STRUCTURA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
TOCE TEHNICI ŞI 1. SCHIMBURILE ECONOMICE INTERNAŢIONALE 5 ZILE
OPERAŢIUNI DE 2. CONTRACTUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL AUGUST
3. COMERŢUL ÎN CONTRAPARTIDĂ JUPITER
COMERŢ EXTERIOR
4. LICITAŢII INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE
5. BURSELE DE MĂRFURI
6. FORME DE COMERCIALIZARE COMBINATE CU FORME DE FINANŢARE
7. FORME DE COMERCIALIZARE ALE PROPRIETĂŢII INTELECTUALE ŞI INDUSTRIALE
8. OPERAŢIUNI COMERCIALE COMBINATE
9. COOPERAREA ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ
10. ANALIZA OPORTUNITĂŢII ŞI EFICIENŢEI OPERAŢIUNILOR DE COMERŢ EXTERIOR
11.
PIAE PREGĂTIRE PROGRAMUL CUPRINDE 6 - 8 ORE DE PREGATIRE INTENSIVA PE ZI A PARTICIPANTILOR LA 4 ZILE A CATE
1 INTENSIVĂ ÎN EXAMENUL DE AUTORIZARE A ELECTRICIENILOR (ORGANIZAT DE ANRE) SI ACOPERA 6 H/ZI SAU 3
SAU TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE AUTORIZARE A ELECTRICIENILOR ZILE A CATE
VEDEREA SUSŢINERII 8H/ZI
PENTRU GRADELE I SI II (PIAE 1) SAU PENTRU GRADELE III SI IV (PIAE 2)

2
EXAMENULUI DE TEMATICA : (*****)
PIAE AUTORIZARE A LEGISLAŢIE PRIMARĂ ŞI SECUNDARĂ ÎN DOMENIUL AUTORIZĂRII ELECTRICIENILOR,
NORMATIVE ŞI PRESCRIPŢII TEHNICE ENERGETICE,
2 ELECTRICIENILOR
NOŢIUNI ŞI PROBLEME DE ELECTROTEHNICĂ, MĂSURĂRI ELECTRICE ŞI MAŞINI
ELECTRICE.
MANAGEMENT

MAP MANAGEMENTUL MODULUL I –5ZILE- MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR 20-24.


ACHIZIŢIILOR ŞI LEGISLAŢIE – PRIVIND ACHIZIŢIILE FEBRUARIE
FINANŢELE PUBLICE, INVESTIŢIILE PUBLICE ŞI ACHIZIŢIILE PUBLICE SINAIA
MONITORIZAREA
FORME DE ACHIZIŢII, CONTRACTE, PRINCIPII
ACTIVITĂŢILOR DE MANAGEMENTUL REALIZĂRII LUCRĂRILOR ŞI IMPACTUL ACHIZIŢIILOR. DRUMUL CRITIC.
CONTRACTARE ŞI GRAFICUL GANTT.
DERULARE A PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR. PRIORITIZAREA ACHIZIŢIILOR
ACESTORA PROCEDURI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
05-09. IUNIE
FUNDAMENTAREA NECESITĂŢII ŞI OPORTUNITĂŢII ACHIZIŢIILOR
JUPITER
CAZUISTICĂ
MODULUL 2 – 5 ZILE – MONITORIZAREA ACTIVITĂŢILOR
FLUXUL DERULĂRII PROCEDURILOR DE ACHIZIŢII
COMISIA DE EVALUARE
RAPORTUL COMISIEI DE EVALUARE
CĂI DE ATAC. MODURI DE REZOLVARE A CONTESTAŢIILOR
CONTRACTAREA. PREVEDERI CONTRACTUALE
DERULAREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII
CAZUISTICĂ
FAI FLUXUL MODULUL 1 – FUNDAMENTAREA INVESTIŢIILOR –5 ZILE 13-17.
ACTIVITĂŢILOR IMPACTUL INVESTIŢIILOR ÎN ACTIVITĂŢILE ECONOMICE FEBRUARIE
PIAŢA. DE LA PLAN LA PIAŢĂ SINAIA
MANAGERIALE
POLITICI ŞI STRATEGII INVESTIŢIONALE
AFERENTE EFICIENŢA ECONOMICĂ A INVESTIŢIILOR
DERULĂRII ANALIZA STRUCTURALĂ A INVESTIŢIILOR
ACTIVITĂŢILOR DECIZIA DE A INVESTI 12-16. IUNIE
FLUXUL ACTIVITĂŢILOR DE CONSULTANŢĂ NECESARE DERULĂRII INVESTIŢIILOR JUPITER
PENTRU REALIZAREA
INVESTIŢIILOR MODULUL 2 – MANAGEMENTUL DERULĂRII INVESTIŢIILOR – 5 ZILE
ELABORAREA DOCUMENTAŢIILOR PENTRU INVESTIŢII
AVIZE ŞI ACORDURI NECESARE REALIZĂRII INVESTIŢIILOR
CERTIFICATUL DE URBANISM
AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE. PROIECTUL PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE
CONSTRUIRE –PAC
CONTRACTAREA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE
ORGANIZAREA DE ŞANTIER
EXECUTAREA LUCRĂRILOR. ASISTENŢA TEHNICĂ. MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL
LUCRĂRILOR
RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INVESTIŢII
URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE A INVESTIŢIEI
MFI MANAGEMENTUL LEGEA FINANŢELOR PUBLICE. APLICAŢII 06-10.
FINANŢĂRII FONDURILE PUBLICE ŞI IMPACTUL ASUPRA UTILIZĂRII EFICIENTE A ACESTORA ÎN MARTIE
CONDIŢIILE LEGII SINAIA
INVESTIŢIILOR
CĂI DE ACCES LA FINANŢAREA DIN FONDURI PUBLICE
FLUXUL ACTIVITĂŢILOR FINANŢĂRII CHELTUIELILOR DE CAPITAL SUSŢINUTE DIN
FONDURI PUBLICE
RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGII NR.500/2002, ART.43, ALIN (1) PRIVIND APROBAREA
DOCUMENTAŢIILOR TEHNICO- ECONOMICE ŞI NOTELOR DE FUNDAMENTARE
CAZUISTICĂ
MEO MANAGEMENTUL  REGIMUL JURIDIC AL OFERTELOR 08-12. MAI
ELABORĂRII  DOCUMENTAŢII STANDARD PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA OFERTELOR SINAIA
DESTINATE ACHIZIŢIILOR PUBLICE
OFERTELOR
- PRODUSE
- SERVICII
- LUCRĂRI
 PĂRŢILE COMPONENTE ALE OFERTELOR
 ELABORAREA OFERTELOR. APLICAŢII
 MODUL DE PREZENTARE ŞI SUSŢINEREA OFERTELOR. LEGISLAŢIE
CAZUISTICĂ
MAP MANAGEMENTUL MODULUL I IULIE
DEPO REALIZARII DEPO LEGISLATIE PRIVIND DOCUMENTATIA PENTRU ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTEI JUPITER
CONTINUT – CADRU AL DEPO PENTRU ACHIZITIILE PUBLICE
CONTINUT – CADRU AL SECTIUNII IV – FORMULARE DIN DEPO
BAZE LEGALE PRIVIND ACTUALIZAREA SI REVIZUIREA PRETULUI CONTRACTULUI.
MODULUL II OCTOMBRIE
STRUCTURA FORMULARELOR DE OFERTA. APLICATII. SINAIA

3
CONTINUTUL DEPO PENTRU ACHIZITII DE PRODUSE. EXEMPLIFICARI.
PARTICULARITATI SI EXIGENTE LA INTOCMIREA DEPO PENTRU ACHIZITII DE SERVICII
PROIECTARE. APLICATII.
DEPO IN VEDEREA ACHIZITIILOR DE CONSULTANTA.
CAZUISTICA
MANAGEMENTUL 5 ZILE
ACTIVITATILOR OCTOMBRIE
SINAIA
DIRIGINTILOR DE
SANTIER
MPI MANAGEMENTUL MODULUL I IULIE
PROGRAMARII LEGISLATIE PENTRU INVESTITII. JUPITER
MANAGEMENTUL FINANTARII INVESTITIILOR.
INVESTITIILOR
INVESTITII PUBLICE.
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CU PRIVIRE LA CHELTUIELILE DE CAPITAL.
LEGEA BUGETULUI DE STAT PENTRU ANUL 2006 – CHELTUIELI DE CAPITAL PENTRU
INVESTITII.
STUDII DE CAZ. SEPTEMBRIE
JUPITER
MODULUL II
PROGRAMUL CALENDARISTIC PENTRU PROMOVAREA PROPUNERILOR DE FINANTARE
PUBLICA A INVESTITIILOR PE ANUL 2006, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR.
500/2002 PRIVIND FINANTELE PUBLICE.
FLUXUL ACTIVITATILOR INVESTITIONALE.
EXIGENTE IN AVIZAREA SI PROMOVAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE
AFERENTE INVESTITIILOR.
INTOCMIREA NOTEI DE FUNDAMENTARE PENTRU CATEGORIA ALTE CHELTUIELI DE
INVESTITII.
ACTUALIZAREA VALORII TOTALE A INVESTITIILOR.
STUDII DE CAZ.
MS MANAGEMENTUL 1. STRUCTURILE DE MANAGEMENT ŞI PROCESUL DE MANAGEMENT 2 MODULE A
SCHIMBĂRII 2. DILEME ORGANIZAŢIONALE CATE 3 ZILE
3. EFICACITATEA ORGANIZAŢIONALĂ (UNUL IN
4. DIAGNOSTICUL SCHIMBĂRII IULIE LA
5. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRILOR MAJORE ŞI ALE POLITICILOR COMPANIEI JUPITER SI AL
6. SCHIMBAREA DOILEA IN
7. MANAGEMENTUL COMPLEXITĂŢII SEPTEMBRIE
8. LEADERSHIP LA SINAIA)
9. O STRATEGIE PENTRU EFICACITATE
MRU MANAGEMENTUL 1. ANALIZA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE 2 MODULE A
RESURSELOR UMANE 2. RECRUTAREA ŞI SELECŢIA CATE 3 ZILE
3. COMPORTAMENTUL ORGANIZAŢIONAL (UNUL IN
4. MANAGEMENTUL RANDAMENTELOR ŞI EVALUAREA PERFORMANŢEI SALARIAŢILOR IULIE LA
5. MANAGEMENTUL POTENŢIALULUI DE ÎNLOCUIRE ŞI AL CARIERELOR JUPITER SI AL
6. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE DOILEA IN
SEPTEMBRIE
LA SINAIA)
MALS MANAGEMENTUL 1. MEDIUL DE AFACERI ROMÂNESC 5 ZILE IN MAI
AFACERILOR ÎNTR-O 2. MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII (SINAIA)
3. MARKETING
LUME ÎN SCHIMBARE
4. MANAGEMENT FINANCIAR ŞI CONTABIL
5. DIMENSIUNI ALE AFACERILOR DIN ROMÂNIA
IMS IMPLEMENTAREA INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL STRATEGIC. FIRMA ŞI CREAREA DE VALOARE 2 MODULE A
MANAGEMENTULUI ECONOMICĂ CATE 3 ZILE
COSTURILE ŞI DINAMICA ACESTORA: IMPERATIVELE ECONOMICE ŞI TEHNOLOGICE ALE (UNUL IN
STRATEGIC IULIE LA
FIRMEI (ECONOMIILE DE SCARĂ ŞI GRADUL DE UTILIZARE.ECONOMIILE DE
ANVERGURĂ.ECONOMIILE DE REŢEA.COSTURILE DE TRANZACŢIE.COSTURILE DE JUPITER SI AL
MANDAT.COSTURILE DE COMPLEXITATE.COSTURILE IRECUPERABILE.COSTURILE DE DOILEA IN
SUBSTITUIRE.COSTURILE DE CREŞTERE.PRODUCTIVITATEA, COMPETITIVITATEA ŞI SEPTEMBRIE
COMPARAREA COSTURILOR STRATEGICE. DIFERENŢELE INTERNAŢIONALE DE LA SINAIA)
PRODUCTIVITATE.
DINAMICA PIEŢELOR ŞI A CONCURENŢEI
DINAMICA STRATEGICĂ: SISTEMUL STRATEGIC ŞI STRATEGIILE DE PIAŢĂ.
DINAMICA SOCIALĂ ŞI PSIHOLOGICĂ A ORGANIZAŢIEI
MANAGEMENTUL RISCULUI ŞI AL INCERTITUDINII: ABORDAREA TEHNOCRATICĂ, POLITICĂ
ŞI STRUCTURALĂ.
ABORDAREA TEHNOCRATICĂ: PROGNOZĂ ŞI PREGĂTIRE.
MANAGEMENTU CERINTE, CARACTERISTICI SI PARTICULARITATI IN MANAGEMENTUL PROIECTELOR 2 MODULE A
CATE 5 ZILE
L (UNUL IN
PROGRAMELOR FEBRUARIE
LA
BUCURESTI,

4
STRATEGII SPECIFICE IN MANAGEMENTUL PROIECTELOR AL DOILEA IN
AUGUST LA
JUPITER)

ABORDAREA SISTEMICĂ ÎN MANAGEMETUL PROIECTELOR

DIFICULTATI IN ABORDARII PROIECTELOR. INFLUIENTE POLITICE, ECONOMICE, SOCIALE


SI TEHNICE

STUDII DE PREFEZABILITATE, FEZABILITATE, PLANURI DE AFACERI SI MARCHETING,


MEMORII TEHNICE PENTRU STUDII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI SI MANAGEMENTUL
CONFIGURATIEI PROIECTELOR
CICLUL DE VIATA AL PROIECTELOR. COSTURILE PROIECTELOR PE INTREG CICLUL DE VIATA

SISTEME INFORMATICE SI METODOLOGII UTILIZATE IN MANAGEMENTUL PROIECTELOR

MANAGEMENTUL CALITATII PROIECTELOR. LECTII INVATATE.

MANAGEMENTUL RISCURILOR

EVALUAREA PROIECTELOR

PARTICULARITATI DE CULTURA SI ETICA IN MANAGEMENTUL PROIECTELOR

MP MANAGEMENTUL ASPECTE GENERALE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTELOR 2 MODULE A


PROIECTELOR OBIECTIVELE ŞI CICLUL DE VIAŢĂ AL PROIECTULUI CATE 4 ZILE
ORGANIZAREA MANAGEMENTULUI PROIECTULUI (UNUL IN
CONSTRÂNGERILE PROIECTELOR MARTIE LA
MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN PROIECTE SINAIA, AL
MANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT DOILEA IN
MARKETING ŞI RELAŢII PUBLICE ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR IUNIE LA
JUPITER)
MRCI MANAGEMENTUL CURSUL ESTE DEDICAT MANAGERILOR DIN SOCIETATILE COMERCIALE SI INSTITUTIILE
RISCULUI SI AL PUBLICE SITUATI PE TOATE NIVELURILE ACESTOR ORGANIZATII. CURSUL VINE SA
CLARIFICE ASPECTE ALE UNOR ABORDARI NOVATOARE DIN MANAGEMENTUL MODERN
CONTROLULUI
BAZAT PE RISC SI ORIENTAT SPRE OBIECTIVE, PRACTICAT DE MAREA MAJORITATE A
INTERN ORGANIZATIILOR DIN UNIUNEA EUROPEANA DAR SI DIN ALTE TARI PUTERNIC
DEZVOLTATE DIN INTREAGA LUME.
SUBIECTE ABORDATE: 24-28 APRILIE
CONDUCEREA/GUVERNANTA UNEI ORGANIZATII (SINAIA)
RISC SI MANAGEMENT AL RISCULUI
INSTRUMENTE SI TEHNICI DE IDENTIFICARE SI EVALUARE A RISCURILOR
GESTIONAREA RISCURILOR
PRINCIPII ESENTIALE ALE CONTROLULUI INTERN
CONTROLUL INTERN AL UNEI ACTIVITATI
CONTROLUL INTERN AL UNEI ORGANIZATII
METODE SI TEHNICI DE IMPLEMENTARE A CONTROLULUI INTERN
EVALUAREA MODULUI DE IMPLEMENTARE SI EXERCITARE A CONTROLULUI INTERN
MPP MANAGEMENTUL 1.MANAGEMENUL CICLUL PROIECTULUI FAZE , DOCUMENTE, PRINCIPII 2 MODULE A
PROIECTULUI PHARE 2.ABORDAREA ÎN CADRUL LOGIC CATE 5 ZILE
3.FAZA DE ANALIZA (UNUL IN
4.FAZA DE PLANIFICARE MARTIE LA
5.FORMATUL ŞI STRUCTURA DOCUMENTELOR PROIECTULUI SINAIA, AL
6.ASPECTE ALE IMPLEMENTARII PROIECTELOR DOILEA IN
6.1. IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI RAPORTARE SEPTEMBRIE
6.2. MONITORIZAREA PROIECTULUI LA JUPITER)
6.3. EVALUAREA
6.4. TIPURI ŞI FORMATE DE RAPORTARE
7. PROGRAMAREA PHARE – DOCUMENTE, CRITERII ŞI OBIECTIVE

MARKETING

MK MARKETING 1. MARKETINGUL CA SISTEM ÎN PROCESUL MANAGERIAL AL FIRMEI 2 MODULE A


2. PIAŢA ELEMENT FUNDAMENTAL AL ACTIVITĂŢII DE MARKETING CATE 4 ZILE
3. CONECTAREA ACTIVITĂŢII DE MARKETING LA OBIECTIVELE FIRMEI (UNUL IN
4. MIXUL DE MARKETING MARTIE LA
5. DECIZIA DE MARKETING SINAIA, AL
6. MARKETINGUL PROCES DINAMIC DOILEA IN
NOIEMBRIE

5
LA
BUCURESTI)
SIA SISTEME  SISTEMUL INFORMATIONAL AL INTREPRINDERII DE COMERT 2 MODULE A
INFORMAŢIONALE ÎN  PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE ALE ÎNTREPRINDERILOR DE COMERŢ CATE 4 ZILE
(UNUL IN
AFACERI MARTIE LA
 SISTEMUL INFORMATIC AL ÎNTREPRINDERII COMERCIALE
 COMUNICAREA IN CADRUL INTREPRINDERILOR DE COMERT SINAIA, AL
 PRINCIPALII PURTATORI DE INFORMATII SCRISE DOILEA IN
 TIPURI DE FLUXURI SI CIRCUITE INFORMATIONALE ASOCIATE ACTIVITATILOR AUGUST LA
COMERCIALE JUPITER)
PARTICULARITATI ALE SISTEMULUI INFORMATIONAL IN ACTIVITATI DE COMERT
EXTERIOR
TA TEHNICA 1. NOŢIUNI FUNDAMENTALE ALE ACTIVITĂŢII DE COMERŢ 2 MODULE A
AFACERILOR 2. FORME DE ORGANIZARE A ÎNTREPRINDERILOR COMERCIALE CATE 4 ZILE
3. MEDIUL DE AFACERI, PIAŢA ÎNTREPRINDERII, FORME DE CONECTARE (UNUL IN
4. TIPOLOGIA OPERAŢIUNILOR COMERCIALE MARTIE LA
5. FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE SINAIA, AL
6. PLANUL DE AFACERI DOILEA IN
7. CONTRACTUL COMERCIAL AUGUST LA
8. DOCUMENTE ŞI PROCEDURI ALE DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII COMERCIALE JUPITER)
9. ANALIZA OPORTUNITĂŢII ŞI EFICIENŢEI OPERAŢIUNILOR COMERCIALE
10. COMERŢUL INTERNAŢIONAL

AUDIT

AII INIŢIERE ÎN AUDIT MODUL 1 2 MODULE A


 LEGEA NR. 672/2002 PRIVIND AUDITUL PUBLIC INTERN CATE 6 ZILE
 NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 672/2002 (UNUL IN MAI
 CODUL DE ETICĂ AL AUDITORULUI LA SINAIA,
 PARALELĂ ÎNTRE AUDIT INTERN ŞI CONTROL ALTUL IN
 STUDII DE CAZ -AUDIT DE RESURSE UMANE. AUDIT DE ACHIZIŢII PUBLICE. AUDIT AUGUST LA
JUPITER)
AL SALARIILOR
 DISCUŢII LIBERE
PERFECŢIONARE ÎN MODUL 2
AIP  SCURTĂ PREZENTARE A LEGISLAŢIEI APLICABILE AUDITULUI INTERN.
AUDIT
 STANDARDE DE ATRIBUT. STANDARDE DE REALIZARE.
 MISIUNI ÎN DERULARE
 DISCUŢII LIBERE LA CARE SUNT INVITAŢI SĂ PARTICIPE MANAGERII !
AUDIT PRINCIPII GENERALE DE ELABORARE A BILANTURILOR ENERGETICE, MODALITATI DE
ENERGETIC PREZENTARE A BILANTURILOR ENERGETICE, ANALIZA BILANTULUI, INDICATORI DE
PERFORMANTA, REZULTATELE AUDITULUI ENERGETIC, PLAN DE MASURI PENTRU
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN CONTUR, TIPURI DE ECHIPAMENTE
CONSUMATOARE DE ENERGIE, CONSUMURI DE ENERGIE
AUDITUL MODUL 1 27-29.MARTIE
SISTEMELOR DE PREZENTAREA STANDARDULUI ISO 27001- EVOLUTIA STANDARDULUI SI SINAIA
ADRESABILITATEA ACESTUIA, PREZENTAREA ANEXEI , CHECKLIST AUDIT
MANAGEMENT AL
EXEMPLE DE IMPLEMENTAREA – DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC SI SISTEMIC.
SECURITATII MODUL 2 28-30.AUGUST
INFORMATICE ALICAREA STANDARDULUI ROMAN ISO 17799. EXEMPLE DE INTRUZIUNI. PROBLEME DE JUPITER
( BS ISO 27001: SECURITATE. PREZENTAREA UNELTELOR DE AUDIT TEHNIC.
2005) STUDII DE CAZ PENTRU AUDIT TEHNIC. EXERCITII AUDIT SMSI. STUDII DE CAZ PRIVIND
IMPLEMENTAREA MASURILOR DE SECURITATE.
SMQ AUDITUL CURSUL ESTE REALIZAT PE TENDINŢELE VIITOARE DE DEZVOLTARE A BUNELOR PRACTICI MODUL 1
SISTEMELOR DE ÎN AUDITUL INTERN, ÎN ŢARA NOASTRĂ, NEFIIND O SIMPLĂ REFLECTARE A 06-10.
PRACTICILOR CURENTE DE AUDIT. ÎN ACEST FEL SE OBŢINE ALINIEREA LA MARTIE
MANAGEMENT AL SINAIA
STANDARDELE INTERNAŢIONALE ŞI LA CONCEPŢIA UNIUNII EUROPENE, ÎN CEEA CE
CALITATII PRIVEŞTE AUDITUL ŞI O INFORMARE A AUDITORILOR PENTRU SISTEMELE DE
(PENTRU MANAGEMENT AL CALITĂŢII DIN ORGANIZATIILE CERTIFICATE CONFORM
ORGANIZATII SR EN ISO 9001: 2001, DESPRE FELUL ÎN CARE SĂ FACĂ TRECEREA DE LA PRACTICILE
CERTIFICATE CURENTE DE AUDIT, LA AUDITUL MODERN ORIENTAT SPRE RISCURI.
CONFORM SR EN SUBIECTE ABORDATE:
 PRINCIPII ESENŢIALE ALE AUDITULUI INTERN
ISO 9001 :2001)
- MANAGEMENTUL RISCULUI ŞI AL CONTROLULUI INTERN
- TIPURI DE AUDIT MODUL 2
- LOCUL SI ROLUL AUDITULUI INTERN INTR-O ORGANIZAŢIE 28-30.
- NATURA ŞI SFERA DE ACOPERIRE A AUDITULUI INTERN AUGUST
- METODE, PRACTICI ŞI TEHNICI UTILIZATE IN AUDITUL INTERN JUPITER
- PRINCIPII DE AUDITARE SI REGULI DE CONDUITA ALE AUDITORILOR INTERNI
 PROGRAMUL DE AUDIT
 ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA AUDITULUI INTERN
- PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT

6
- INTERVENTIA LA FATA LOCULUI
- RAPORTUL DE AUDIT
- URMARIREA RECOMANDARILOR
 PREZENTAREA GENERALĂ A STANDARDULUI SR EN ISO 9001: 2001
 CRITERII DE AUDIT CONFORM SR EN ISO 9001: 2001
 IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR ASOCIATE ACTIVITĂŢILOR,
OPERAŢIUNILOR ŞI PROCESELOR DESFĂŞURATE ÎN CADRUL UNUI SISTEM DE
MANAGEMENT AL CALITATII.
 EVALUAREA AUDITULUI INTERN
 IMBUNATATIREA CALITATII IN AUDITUL INTERN
 STUDII DE CAZ
S AUDITUL CURSUL ESTE REALIZAT PE TENDINŢELE VIITOARE DE DEZVOLTARE A BUNELOR PRACTICI MODUL 1
M SISTEMELOR DE ÎN AUDITUL INTERN, ÎN ŢARA NOASTRĂ, NEFIIND O SIMPLĂ REFLECTARE A 27-31.
M PRACTICILOR CURENTE DE AUDIT. ÎN ACEST FEL SE OBŢINE ALINIEREA LA MARTIE
MANAGEMENT AL SINAIA
STANDARDELE INTERNAŢIONALE ŞI LA CONCEPŢIA UNIUNII EUROPENE, ÎN CEEA CE
MEDIULUI PRIVEŞTE AUDITUL ŞI O INFORMARE A AUDITORILOR PENTRU SISTEMELE DE
(PENTRU MANAGEMENT AL CALITĂŢII DIN ORGANIZATIILE CERTIFICATE CONFORM
ORGANIZATII SR EN ISO 14001: 2004, DESPRE FELUL ÎN CARE SĂ FACĂ TRECEREA DE LA PRACTICILE
CERTIFICATE CURENTE DE AUDIT, LA AUDITUL MODERN ORIENTAT SPRE RISCURI.
CONFORM SR EN SUBIECTE ABORDATE:
PRINCIPII ESENŢIALE ALE AUDITULUI INTERN
ISO 14001 :2004)
- MANAGEMENTUL RISCULUI ŞI AL CONTROLULUI INTERN
MODUL 2
- TIPURI DE AUDIT 28-30.
- LOCUL SI ROLUL AUDITULUI INTERN INTR-O ORGANIZAŢIE AUGUST
- NATURA ŞI SFERA DE ACOPERIRE A AUDITULUI INTERN JUPITER
- METODE, PRACTICI ŞI TEHNICI UTILIZATE IN AUDITUL INTERN
- PRINCIPII DE AUDITARE SI REGULI DE CONDUITA ALE AUDITORILOR INTERNI
PROGRAMUL DE AUDIT
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA AUDITULUI INTERN
- PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT
- INTERVENTIA LA FATA LOCULUI
- RAPORTUL DE AUDIT
- URMARIREA RECOMANDARILOR
PREZENTAREA GENERALĂ A STANDARDULUI SR EN ISO 14001: 2004
CRITERII DE AUDIT CONFORM SR EN ISO 14001: 2004
IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR ASOCIATE ACTIVITĂŢILOR, OPERAŢIUNILOR
ŞI PROCESELOR DESFĂŞURATE ÎN CADRUL UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI.
EVALUAREA AUDITULUI INTERN
IMBUNATATIREA CALITATII IN AUDITUL INTERN
STUDII DE CAZ
A AUDITUL DE CURSUL ESTE REALIZAT PE TENDINŢELE VIITOARE DE DEZVOLTARE A BUNELOR PRACTICI MODUL 1
L REGULARITATE ÎN ACEASTĂ ACTIVITATE, ÎN ŢARA NOASTRĂ, NEFIIND O SIMPLĂ REFLECTARE A 15-19. MAI
I PRACTICILOR CURENTE DE AUDIT. ÎN ACEST FEL SE OBŢINE ALINIEREA LA SINAIA
SI SISTEM AL
E STANDARDELE INTERNAŢIONALE ŞI LA CONCEPŢIA UE, ÎN CEEA CE PRIVEŞTE AUDITUL
LABORATOAREL ŞI O INFORMARE A AUDITORILOR PENTRU SISTEMELE DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII MODUL 2
OR DE (SMC) DIN LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI ŞI ETALONĂRI, DESPRE FELUL ÎN CARE 28-30.
INCERCARI SI SĂ FACĂ TRECEREA DE LA PRACTICILE CURENTE DE AUDIT, LA AUDITUL MODERN AUGUST
ORIENTAT SPRE RISCURI. JUPITER
ETALONARI
(ACREDITATE SUBIECTE ABORDATE:
PRINCIPII ESENŢIALE ALE AUDITULUI INTERN
CONFORM SR EN
- MANAGEMENTUL RISCULUI ŞI AL CONTROLULUI INTERN
ISO/CEI 17025) - METODE ŞI TEHNICI DE AUDIT
- PRINCIPII ŞI REGULI DE CONDUITĂ ALE AUDITORILOR INTERNI
 PREZENTAREA GENERALĂ A STANDARDULUI ISO/CEI 17025
 CRITERII DE AUDIT CONFORM SR EN ISO/CEI 17025
 IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR ASOCIATE ACTIVITĂŢILOR,
OPERAŢIUNILOR ŞI PROCESELOR DESFĂŞURATE ÎN LABORATOARELE DE ÎNCERCĂRI ŞI
ETALONĂRI.
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA AUDITULUI INTERN ÎN LABORATOARELE DE ÎNCERCĂRI
ŞI ETALONĂRI

RESURSE UMANE

TEHNICI DE 5 ZILE
GESTIONARE A IUNIE
JUPITER
RESURSELOR UMANE
COMPORTAMENT 5 ZILE
ORGANIZATIONAL AUGUST
SINAIA
EVALUAREA 5 ZILE
PERFORMANTELOR MAI
SINAIA

7
ORGANIZATIEI

TEHNICI 5 ZILE
MOTIVATIONALE SEPTEMBRIE
JUPITER

PR SI COMUNICARE

CORP COMUNICAREA MODUL I. COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ 5 ZILE


ORGANIZAŢIONALĂ 1. ROLUL COMUNICĂRII ORGANIZAŢIONALE MAI
2. SISTEME DE COMUNICARE ORGANIZAŢIONALE SINAIA
ŞI RELAŢII PUBLICE
COMUNICAREA REPREZENTATIVĂ. COMUNICAREA EXPRESIVĂ
3. POLITICA SIMBOLICĂ. REŢELE DE COMUNICARE
4.BARIERE ÎN COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ
BARIERELE COMUNICAŢIONALE GENERALE. BARIERELE COMUNICAŢIONALE SPECIFICE.
BARIERELE ÎN COMUNICAREA EXTERNĂ: MEDIU ECONOMIC, MASS-MEDIA, ONG,
BENEFICIARI/CLIENŢI.
5.ORGANIZAŢIA COMUNICANTĂ
ABORDAREA REACTIVĂ ÎN COMUNICARE. ABORDAREA ANTICIPATIVĂ ÎN COMUNICARE
6. CONCEPTUL DE ORGANIZAŢIE ARMONIZATĂ. DIMENSIUNEA STRATEGICĂ A
COMUNICĂRII.
7. COMUNICAREA ORGANIZATĂ
DIMENSIUNEA SOCIO-CULTURALĂ A COMUNICĂRII. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI
COMUNICAREA INTERNĂ.
8. COMUNICAREA PENTRU REPREZENTARE
CONSIDERAŢII PRIVIND CONCEPTUL DE REPREZENTARE. STRUCTURA REPREZENTĂRII.
MECANISME DE MANIPULARE. POSIBILITĂŢI DE EVITARE A MANIPULĂRII.

MODUL II. RELAŢII PUBLICE


DEFINITII ALE CONCEPTULUI DE RELATII PUBLICE. EVOLUTIA CONCEPTULUI DE RELATII 5 ZILE
PUBLICE. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN RELAŢIILE PUBLICE. PLANIFICAREA SEPTEMBRIE
STRATEGICĂ ÎN COMUNICAREA CU PUBLICUL. ORGANIZAREA DEPARTAMENTULUI DE JUPITER
RELATII PUBLICE. ABILITĂŢI ALE SPECIALIŞTILOR ÎN COMUNICATORE. PUTEREA DE
PERSUASIUNE. CERCETAREA IN COMUNICARE. AUDITUL ÎN RELAŢIILE PUBLICE.
PREVEDERILE NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 544/2001
PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

LEGISLATIE
PRIMARA SI
SECUNDARA ANRE

LEGEA ENERGIEI 3 ZILE


ELECTRICE FEBRUARIE
SINAIA
CODUL COMERCIAL 2 ZILE
AL PIETEI ANGRO DE FEBRUARIE
SINAIA
ENERGIE ELECTRICA
PREVEDERI 3 ZILE
LEGISLATIVE FEBRUARIE
1. PREVEDERI CUPRINSE ÎN LEGISLAŢIE PRIMARĂ
SINAIA
PRIVIND LEGEA NR. 318/2003 A ENERGIEI ELECTRICE
RACORDAREA H.G. NR.867/2003 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND RACORDAREA
UTILIZATORILOR LA UTILIZATORILOR LA REŢELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC H.G. NR. 1007/2004
PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE
REŢELELE
FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE LA CONSUMATORI
ELECTRICE 2. PREVEDERI CUPRINSE ÎN LEGISLAŢIE SECUNDARĂ
METODOLOGIE DE STABILIRE A TARIFELOR DE RACORDARE A
UTILIZATORILOR LA REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE DE MEDIE ŞI
JOASĂ TENSIUNE, APROBATĂ PRIN ORDINUL ANRE NR. 29/2003
METODOLOGIE DE EMITERE A AVIZELOR DE AMPLASAMENT DE CĂTRE
OPERATORII DE REŢEA, APROBATĂ PRIN ORDINUL ANRE NR. 38/2003 PROCEDURA
DE SOLUŢIONARE A NEÎNŢELEGERILOR PRIVIND
RACORDAREA UTILIZATORILOR LA REŢELELE ELECTRICE DE INTERES
PUBLIC ŞI EMITEREA AVIZELOR DE AMPLASAMENT, APROBATĂ
PRIN ORDINUL ANRE NR.18/2004 LICENŢELE
PENTRU DISTRIBUŢIA ENERGIEI ELECTRICE PROCEDURA PRIVIND
RACORDAREA UTILIZATORILOR LA REŢELELE
ELECTRICE ÎN VECINĂTATE DE LIMITA ZONEI DE ACTIVITATE A
UNOR OPERATORI DE DISTRIBUŢIE, APROBATĂ PRIN
ORDINUL ANRE NR. 34/2005
TDEE CADRUL DE 5 ZILE
IANR REGLEMENTARE IUNIE

8
E PENTRU STABILIREA JUPITER
TARIFELOR DE
DISTRIBUTIE
PEE1 PIETELE DE ENERGIE MODUL 1 MODUL 1-
+2 ELECTRICA DIN RESTRUCTURAREA SECTORULUI ENERGIEI ELECTRICE – OBIECTIVE SI 22-
MIJLOACE; 26.05.2006
ROMANIA. REGULI DE
DEZVOLTAREA PIETELOR CONCURENTIALE DE ENERGIE ELECTRICA LA SINAIA
FUNCTIONARE SI DE NIVEL MONDIAL;
DECONTARE ALE DESCHIDEREA PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ;
PIETELOR DE COMPONENTE REGLEMENTATE ŞI COMPONENTE CONCURENŢIALE ÎN
ENERGIE ELECTRICA, PREŢUL ENERGIEI ELECTRICE;
MECANISMELE PIETEI ANGRO DE ENERGIE ELECTRICA DIN ROMANIA –
CONFORM NOULUI
EVOLUTIE ISTORICA;
COD COMERCIAL PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE;
PIATA DE ENCHILIBRARE SI PLATA DEZECHILIBRELOR;
PIATA SERVICIILOR DE SISTEM ;
ALOCAREA CAPACITATILOR DE INTERCONEXIUNE – TENDINTE PE PIATA
EUROPEANA; MODUL 2-4
PROMOVAREA SURSELOR REGENERABILE ŞI A COGENERĂRII EFICIENTE; ZILE-AUGUST-
ASIGURAREA SIGURANTEI IN ALIMENTARE SI DEZVOLTAREA PIETEI DE JUPITER
CAPACITATI;
PREVEDERI ALE ACQUISULUI COMUNITAR IN DOMENIUL ENERGIEI –
TENDINTE;
CREAREA PIETEI REGIONALE DE ENERGIE ELECTRICA – FORUMUL DE LA
ATENA.
MODUL 2
MODIFICARI ALE CODULUI COMERCIAL AL PIETEI ANGRO DE ENERGIE ELECTRICA, CU
APLICARE DE LA 1 IANUARIE 2006;
PIATA DE CAPACITATI - OBIECTIVE, MOD DE IMPLEMENTARE;
EVOLUTII PE PIATA REGIONALA DE ENERGIE ELECTRICA;
MODIFICARI PROPUSE ALE LEGII ENERGIEI ELECTRICE CU EFECTE IN PIATA DE
ENERGIE;
ANALIZA REZULTATELOR DIN FUNCTIONAREA PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA,
CONFORM REGULILOR NOULUI COD COMERCIAL, IN PERIOADA 01 IULIE-31
DECEMBRIE 2005 SI 01. IANUARIE –30 IUNIE 2006.
STUDII DE CAZ.

PRINCIPIILE, ORGANIZAREA PIETEI ANGRO DE ENERGIE ELECTRICA, PROBLEME SPECIFICE ALE 3 ZILE
REGULILE SI DEZVOLTARII PIETEI ANGRO DE ENERGIE ELECTRICA (CONTRACTARE, MASURARE, FEBRUARIE
DECONTARE), AVANTAJELE NOILOR MECANISME, INTERDEPENDENTA PIETELOR SINAIA
MECANISMELE DE
CENTRALIZATE, DIFICULTATI IN IMPLEMENTARE, REZULTATELE FUNCTIONARII
FUNCTIONARE ALE PIETELOR CENTRALIZATE, IMBUNATATIREA EFICENTEI PIETELOR DE ENERGIE
PIETEI ANGRO DE ELECTRICA, ALTE SUBIECTE DE INTERES PENTRU CURSANTI.
ENERGIE ELECTRICA
FEE1 NOI REGLEMENTARI MODUL 1 5 ZILE
ANRE PRIVIND PREZENTARE REGLEMENTARI: COD COMERCIAL - 2005, CONTRACTE-CADRU (PENTRU APRILIE
CONSUMATORI ELIGIBILI, TRANSPORT, DISTRIBUTIE, SERVICII DE SISTEM) SINAIA
FURNIZAREA
METODOLOGII SPECIFICE FURNIZARII ENERGIEI ELECTRICE
ENERGIEI METODE NOI DE CALCUL ALE TARIFELOR/ PRETURILOR
ELECTRICE. METODOLOGIE DE DESEMNARE A FURNIZARII DE ULTIMA OPTIUNE
OPORTUNITATI DE MODUL 2
AFACERI IN APLICATII DE CALCUL DE TARIFE.
5 ZILE
CONDITIILE EVALUAREA CONSUMATORULUI DE ENERGIE ELECTRICA DIN PUNCT DE VEDERE AL
AUGUST
FURNIZORULUI.
DESCHIDERII JUPITER
STUDII DE CAZ.
INTEGRALE A PIETEI
DE ENERGIE
ELECTRICA PENTRU
CONSUMATORII NON-
CASNICI
CMPE EXPERIENTA ARMONIZAREA CADRULUI DE REGLEMENTARE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE IN 3 MODULE A
E COMPANIILOR SECTORUL ENERGIEI ELECTRICE. CATE 4 ZILE
MECANISMELE PIEŢEI ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ DIN ROMÂNIA – EVOLUŢIE
MULTINATIONALE
ISTORICĂ;
PRIVIND PROMOVAREA SURSELOR REGENERABILE ŞI A COGENERĂRII EFICIENTE;
FUNCTIONAREA PREVEDERI ALE ACQUISULUI COMUNITAR IN DOMENIUL ENERGIEI – TENDINŢE;
PIETELOR DE CREAREA PIETEI REGIONALE DE ENERGIE ELECTRICA – FORUMUL DE LA ATENA.
ENERGIE ELECTRICA PLANUL NATIONAL DE ALOCARE A EMISIILOR
DIN ROMANIA. COSTURI EXTERNE ALE PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE
SISTEME DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA;
ABORDAREA PIETEI

9
ROMANESTI. PRODUCERE IN COGENERARE. EXPERIENTA DALKIA IN EUROPA.
CONFORMARE LA CONFORMAREA CENTRALELOR ELECTRICE SI TERMICE LA CERINTELE IMPUSE DE
MEDIU.
CONDITII DE MEDIU.
CATEGORII DE CONSUMATORI, CURBE DE CONSUM SI MECANISME DE FORMARE A
PRETURILOR.
COMERTUL CU PERMISII DE EMISII.
EXPERIENTA UNOR SOCIETATI MULTINATIONALE CARE AU INTRAT PE PIATA
ROMANEASCA DE ENERGIE ELECTRICA
MODALITATI DE ALOCARE TRANSPARENTA A ENERGIEI ELECTRICE PE PIATA
CONCURENTIALA.
CONCLUZII.

TDEE REGLEMENTAREA 2 MODULE A


TARIFARII PENTRU CATE 4 ZILE
ACTIVITATEA DE
DISTRIBUTIE A
ENERGIEI
ELECTRICE.
TTEE REGLEMENTAREA 2 MODULE A
TARIFARII PENTRU CATE 4 ZILE
ACTIVITATEA DE
TRANSPORT A
ENERGIEI
ELECTRICE.
ST- SISTEME DE 2 MODULE A
ANRE TARIFARE. CATE 3 ZILE
ALEGEREA
TARIFELOR PENTRU
CONSUMATORII DE
ENERGIE ELECTRICA.
MOD DE CALCUL 2 MODULE A
EFECTIV AL CATE 3 ZILE
VENITULUI SI
TARIFELOR
REGLEMENTATE
PENTRU
DISTRIBUTIE
MOD DE CALCUL 2 MODULE A
EFECTIV AL CATE 3 ZILE
VENITULUI SI
TARIFELOR
REGLEMENTATE
PENTRU TRANSPORT
FUNCTIONAREA 3 ZILE
FURNIZORULUI DE APRILIE
SINAIA
ULTIMA OPTIUNE
UNBUNDLING - 3 ZILE
DELIMITAREA INTRE IULIE
JUPITER
DISTRIBUTIE SI
FURNIZARE -
CONFORM DIRECTIVE
UE
OPORTUNITATI IN 3 ZILE
ENERGIA IULIE
JUPITER
REGENERABILA,
CADRUL LEGISLATIV,
FINANTARE
SERVICIILE DE 3 ZILE
SISTEM IN FEBRUARIE
SINAIA
PERSPECTIVA PIETEI SAU
REGIONALE IULIE
JUPITER

10
RELAŢIILE ÎNTRE 5 ZILE
FURNIZOR ŞI NECESITATEA RELAŢIILOR ÎNTRE FURNIZORUL ŞI CONSUMATORII MAI
DE ENERGIE ELECTRICĂ SINAIA
CONSUMATORII DE
PLANUL DE AFACERI PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE.
ENERGIE DETALIERE A CONDIŢIILOR TEHNICO-ECONOMICE
ELECTRICĂ ÎN SERVICIILE PRESTATE PENTRU CONSUMATORI
CONDIŢIILE UTILITATEA PRODUSELOR SI/SAU SERVICIILOR PENTRU CLIENTI
LIBERALIZĂRII PREOCUPARILE PENTRU CERCETAREA SI DEZVOLTAREA
PIEŢEI PRODUSELOR/SERVICIILOR SI STATUTUL PROPRIETATII INTELECTUALE
DETINUTE DE COMPANIA DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE

CATEGORII DE PROBLEME DE INTERES PENTRU CONSUMATORI PE PIAŢA LIBERALIZATĂ 4 ZILE


PROBLEME CARE PROBLEMATICA SCHIMBĂRII FURNIZORULUI IULIE
EVALUAREA PERFORMANŢELOR FURNIZORILOR PRIN PRISMA INDICATORILOR DE JUPITER
PREOCUPĂ
PERFORMANŢĂ REALIZAŢI
CONSUMATORUL ÎN
RELAŢIA CU
FURNIZORUL DE
ELECTRICITATE ÎN
CONDIŢIILE PIEŢEI
LIBERALIZATE
CADRUL LEGISLATIV ASPECTE GENERALE 5 ZILE
ŞI DE LEGISLAŢIA DE BAZĂ SAU PRIMARĂ AUGUST
LEGISLAŢIA SECUNDARĂ JUPITER
REGLEMENTARE
EVOLUŢII CONSIDERATE NECESARE PENTRU LEGISLAŢIA SECUNDARĂ
PRIVIND ASPECTE SPECIFICE ALE ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢIILOR CU CONSUMATORII ÎNTR-O
FUNCTIONAREA SOCIETATE DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE
SECTORULUI PROBLEME ŞI ACTIVITĂŢI CU CARACTER TEHNIC DE SPECIALITATE PRESTATE DE
ENERGIEI ELECTRICE FURNIZOR ÎN RELAŢIILE SALE CU CONSUMATORII
CU ILUSTRARE LA ACTIVITĂŢI CU CARACTER ECONOMIC, COMERCIAL ŞI DE COMUNICARE PRESTATE DE
FURNIZOR ÎN RELAŢIILE CU CONSUMATORII
SITUAŢIA DIN
MANAGEMENTUL CA ACTIVITATE IN SINE, CONTINUTUL SAU PROPRIU PENTRU
ROMÂNIA DIRECTORUL DIRECTIEI DE FURNIZARE
DREPTURILE SI DREPTURILE SI OBLIGATIILE FURNIZORULUI DE ENERGIE ELECTRICA 3 ZILE
OBLIGATIILE CONSUMATORI CASNICI MAI
MARI SI MICI CONSUMATORI AGENTI ECONOMICI SINAIA
FURNIZORULUI SI
DREPURILE ŞI OBLIGATIILE CONSUMATORULUI
CONSUMATORULUI CONSUMATORI CASNICI
DE ENERGIE MARI SI MICI CONSUMATORI AGENTI ECONOMICI
ELECTRICA
ASPECTE PRIVIND ASPECTE GENERALE 5 ZILE
TRANZIŢIA DE LA ELEMENTE IMPORTANTE ASUPRA CĂRORA CREAREA PIETEI LIBERALIZATE ARE IMPACT IULIE
ELEMENTE CARACTERISTICE ALE PIEŢELOR LIBERALIZATE DE ELECTRICITATE JUPITER
ORGANIZAREA
COMPORTAREA ŞI STRUCTURA PREŢURILOR SPOT
RELAŢIILOR DEFINIŢIA PREŢURILOR SPOT ORARE
FURNIZOR COMPONENTELE PREŢURILOR ORARE SPOT
CONSUMATOR ÎN COMPONENTELE COSTULUI DE EXPLOATARE
ECONOMIA COMPONENTELE GENERATE DE ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ALIMENTARE
CENTRALIZATĂ ŞI UTILIZAREA REŢELELOR ECHIVALENTE
COMPONENTA DE AJUSTARE A VENITURILOR
DEZVOLTAREA
TARIFE PENTRU ACHIZITIA DE LA CONSUMATORI
ACESTORA ÎN TRAIECTORII ESTIMATE ALE EVOLUŢIEI PREŢURILOR SPOT
CONDIŢIILE CURBELE CLASATE ALE EVOLUŢIEI PREŢURILOR
ECONOMIEI DE PIAŢĂ RĂSPUNSUL CONSUMATORULUI

ASPECTE PRIVIND MODIFICĂRI ÎN STRUCTURA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN ROMÂNIA ÎN 3 ZILE


TRANZITIA LA PERIOADA DE TRANZIŢIE LA ECONOMIA DE PIAŢĂ MAI
RELAŢIILE FURNIZOR-CONSUMATOR ÎN CONDIŢIILE ECONOMIEI SINAIA
ECONOMIA DE PIATA
BAZATĂ PE PLANIFICARE CENTRALIZATĂ ÎN ROMÂNIA
IN EVOLUŢIA RELAŢIEI ÎNTRE FURNIZOR-CONSUMATOR ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE A
INDUSTRIA ENERGIEI ECONOMIEI DE PIAŢĂ ÎN ROMÂNIA
ELECTRICE DIN EVOLUŢIA RELAŢIILOR CONSUMATOR FURNIZOR DUPĂ REORGANIZAREA RENEL
ROMANIA

ALOCAREA PROCEDURA DE ALOCARE A CAPACITATILOR DE INTERCONEXIUNE (INREGISTRAREA 2 ZILE


CAPACITATILOR DE PARTICIPANTILOR LA LICITATIE; DETERMINAREA CAPACITATILOR DISPONIBILE DE FEBRUARIE
INTERCONEXIUNE CATRE PARTICIPANTII LA PIATA PE DIFERITE PERIOADE DE SINAIA
INTERCONEXIUNE SAU
LICITATIE; LICITAREA CAPACITATILOR DE INTERCONEXIUNE SI TRANSFERUL
CAPACITATILOR NEUTILIZATE IN CADRUL LICITATIILOR URMATOARE) SEPTEMBRIE
CONTRACTAREA CAPACITATILOR DE INTERCONEXIUNE JUPITER
STUDII DE CAZ

11
LEGISLATIE

NCM NOUL COD AL SOLUTII PRACTICE DE APLICARE A PREVEDERILOR CODULUI MUNCII IN SPIRITUL 3 ZILE
MUNCII RECENTELOR MODIFICARI SI COMPLETARI. MARTIE
NOUTATI LEGISLATIVE DIN DOMENIUL PENSIILOR SI AL ALTOR DREPTURI DE ASIGURARI SINAIA
SOCIALE. SAU
ALTE ASPECTE LEGATE DE LEGISLATIA MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE . CONFLICTELE DE SEPTEMBRIE
MUNCA. DISCUTII LIBERE. JUPITER

PERFECTIONAREA SISTEMUL PUBLIC DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE. 3 ZILE


INSPECTORILOR DE PENSIA PENTRU LIMITĂ DE VĂRSTĂ. MARTIE
PENSIA DE INVALIDITATE . SINAIA
PERSONAL PRIVIND PENSIA ANTICIPATĂ. SAU
NOUTATILE PENSIA ANTICIPATĂ PARŢIALĂ. SEPTEMBRIE
LEGISLATIVE PENSIA DE URMAŞ. JUPITER
LEGATE DE PENSII STAGIUL DE COTIZARE; DIFERENŢA DINTRE STAGIUL DE COTIZARE ŞI VECHIMEA ÎN
MUNCĂ.
NOŢIUNEA DE VÎRSTĂ STANDARD ŞI STAGIUL MINIM SAU STAGIUL COMPLET DE
COTIZARE.
PROTECŢIA SPECIALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP. ACCESUL LA PENSIE AL
PERSOANELOR CU HANDICAP.
ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ PE MOTIVUL PENSIONĂRII.
ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ A PENSIONARILOR.
RECALCULAREA PENSIILOR.
DREPTURILE DE ASIGURĂRI SOCIALE PE TERMEN SCURT ŞI MEDIU.
INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ; CONCEDIU ŞI INDEMNIZAŢIE PENTRU
ÎNGRIJIRE COPIL ÎN VÎRSTĂ DE PÎNĂ LA 2 ANI, RESPECTIV 3 ANI.
PROBLEME RIDICATE ÎN PRACTICĂ CARE VIZEAZĂ INTERPRETAREA ŞI APLICAREA
PREVEDERILOR LEGALE ÎN VIGOARE CU PRIVIRE LA DREPTURILE DE ASIGURĂRI
SOCIALE.
PROTECŢIA SOCIALĂ A PERSOANELOR DISPONIBILIZATE PRIN CONCEDIERI
COLECTIVE.

PERFECTIONAREA SALARIZAREA ÎN ROMÂNIA. 3 ZILE


ECONOMISTILOR CADRUL NORMATIV AL SALARIZĂRII. MARTIE
NOŢIUNEA DE SALARIU. SINAIA
PRIVIND PRINCIPIILE SISTEMULUI DE SALARIZARE. SAU
SALARIZAREA SALARIUL MINIM BRUT PE ŢARĂ. SEPTEMBRIE
PERSONALULUI SALARIUL CONCURENŢIAL. JUPITER
SALARIUL REAL.
SISTEMUL DE SALARIZARE.
FORME DE SALARIZARE.
SALARIZAREA ÎN SECTOR CONCURENŢIAL.
ACORDAREA TICHETELOR DE MASĂ.
SISTEMUL ACTUAL DE REGLEMENTARE AL SALARIZĂRII ÎN SECTORUL BUGETAR.
SALARIZAREA PERSONALULUI CONTRACTUAL ÎN SECTORUL BUGETAR.
SALARIZAREA FUNCŢIONARILOR CONTRACTUAL ÎN SECTORUL BUGETAR.
SALA RIZAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI
PIC PERFECŢIONAREA ÎN LEGEA NR. 182/2002 PRIVIND PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE; 3 ZILE
CUNOAŞTEREA ŞI HG NR. 585/2002 PENTRU APROBAREA STANDARDELOR NAŢIONALE DE PROTECŢIE A
INFORMAŢIILOR CLASIFICATE ÎN ROMÂNIA;
APLICAREA
HG NR. 353/2002 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND PROTECŢIA INFORMAŢIILOR
LEGISLAŢIEI CLASIFICATE ALE ORGANIZAŢIEI TRATATULUI ATLANTICULUI DE NORD ÎN ROMÂNIA;
INFORMAŢIILOR HG NR. 590/2004 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA NORMELE PRIVIND PROTECŢIA
CLASIFICATE INFORMAŢIILOR CLASIFICATE ALE ORGANIZAŢIEI TRATATULUI ATLANTICULUI DE NORD
ÎN ROMÂNIA, APROBATE PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 353/2002;
HG NR. 781/2002 PRIVIND PROTECŢIA INFORMAŢIILOR SECRETE DE SERVICIU.
HG NR. 2202/2004 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ART. 152 DIN STANDARDELE
NAŢIONALE DE PROTECŢIE A INFORMAŢIILOR CLASIFICATE ÎN ROMÂNIA, APROBATE PRIN
HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 585/2002;
OUG NR. 16/2005 PENTRU MODIFICAREA LIT. H) A ART. 17 DIN LEGEA NR. 182 / 2002
PRIVIND PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE ŞI PENTRU MODIFICAREA ŞI
COMPLETAREA LEGII NR. 333 / 2002 PRIVIND PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR,
VALORILOR ŞI PROTECŢIA PERSOANELOR;
HG NR. 185/2005 PRIVIND MODIFICAREA STANDARDELOR NAŢIONALE DE PROTECŢIE A
INFORMAŢIILOR CLASIFICATE ÎN ROMÂNIA, APROBATE PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI
NR. 585/2002.
GLOBALIZAREA ŞI RISCUL SECURITĂŢII INFORMAŢIILOR.
SISTEME PENTRU PROTEJAREA INFORMAŢIILOR ELECTRONICE CLASIFICATE.
ALTE TEME DE INTERES PRIVIND MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR CLASIFICATE.
STUDII DE CAZ.
DISCUTII LIBERE.

12
MPC MASURI DE 3 ZILE
ATE PROTECTIE FIZICA IN
PROGRAMELE DE
PREVENIRE SI
COMBATERE A
ACTIUNILOR
TERORISTE IN
ECONOMIE

JASC ASPECTE PRACTICE RAPORTUL JURIDIC DE MUNCĂ. 4 ZILE


ALE PROBLEMELOR REGULI ESENTIALE DE FOND SI FORMA PRIVIND GESTIONAREA ACTIVITATII DE IUNIE
PERSONAL IN CADRUL ORGANIZATIEI. JUPITER
DE NATURĂ
FISA POSTULUI SI ELEMENTE DE STRUCTURA IN ORGANIZAREA SOCIETATII. CONTRACTUL
JURIDICĂ DIN COLECTIV DE MUNCA. REGULAMENTUL INTERN. GESTIONAREA LITIGIILOR IN
ACTIVITATEA LEGATURA CU RELATIILE DE MUNCA. ASPECTE DE DREPT COMPARAT. ARMONIZAREA
SOCIETĂŢILOR LEGISLAŢIEI DIN ROMÂNIA ŞI A PRACTICII ÎN APLICAREA LEGISLAŢIEI MUNCII CU
COMERCIALE NORMELE EUROPENE.
PROTEJAREA INTERESELOR ORGANIZAŢIILOR CONTRA FAPTELOR DE CONCURENTA
NELOIALA.

SOCIETATI MODULUL I : 30.I. – 03.II.2006 MODULUL 1


COMERCIALE 30.01-
1. NOTIUNE SI CLASIFICARE 03.02.2006
2. FORMELE SOCIETATILOR COMERCIALE : SOCIETATI DE PERSOANE / MODULUL 2
SOCIETATI DE CAPITALURI 3 ZILE
3. TRASATURILE SOCIETATII IN NUME COLECTIV IULIE
4. TRASATURILE SOCIETATII IN COMANDITA SIMPLA JUPITER
5. TRASATURILE SOCIETATII PE ACTIUNI
6. TRASATURILE SOCIETATII IN COMANDITA PE ACTIUNI
7. TRASATURILE SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA
8. CATEGORII DE SOCIETATI COMERCIALE SPECIALE : GRUPURILE DE
INTERES ECONOMIC
9. ACTUL CONSTITUTIV AL UNEI SOCIETATI COMERCIALE : NOTIUNE,
CONDITII DE FORMA SI DE FOND, APORTUL LA CAPITALUL SOCIAL, PATRIMONIUL SI
CAPITALUL SOCIAL
10. FUNCTIONAREA, CONDUCEREA, GESTIUNEA SI CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETATII
COMERCIALE : ADUNAREA GENERALA, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, COMITETUL DE
DIRECTIE, COMISIA DE CENZORI, AUDITORII FINANCIARI

MODULUL II :

11. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV, MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL


12. REORGANIZAREA SOCIETATII COMERCIALE PRIN FUZIUNE SAU DIVIZARE
13. DIZOLVAREA SOCIETATII COMERCIALE : CAUZE COMUNE, CAUZE SPECIALE.
LICHIDAREA SOCIETATII COMERCIALE
14. PROCEDURA REORGANIZARII JUDICIARE SI A FALIMENTULUI : DEFINITIE,
SCOP, CARACTERELE PROCEDURII, CONDITIILE NECESARE DECLANSARII PROCEDURII,
ORGANELE CARE APLICA PROCEDURA
15. TITLURI DE CREDIT : CAMBIA, BILETUL LA ORDIN SI CECUL. CAMBIA :
INSTRUMENT DE CREDIT SI DE PLATA. CARACTERELE CAMBIEI. MENTIUNI
OBLIGATORII. TRANSMITEREA CAMBIEI PRIN GIR. AVALUL. BILETUL LA ORDIN :
MENTIUNI OBLIGATORII SI DEOSEBIRI FATA DE CAMBIE. CECUL : MENTIUNI
OBLIGATORII SI DEOSEBIRI FATA DE CAMBIE. AVANTAJELE UTILIZARII TITLURILOR DE
CREDIT.

PIB PROMOVAREA METODOLOGIA BĂNCII INTERNAŢIONALE PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE 27.02-


INVESTIŢIILOR ÎN (BIRD) 03.03.2006
PRINCIPALELE ETAPE ALE ELABORĂRII ŞI ANALIZĂRII UNUI PROIECT DE INVESTIŢII SINAIA
ROMÂNIA.
IDENTIFICAREA PROIECTELOR DE INVESTIŢII. STUDIU DE FEZABILITATE AL PROIECTULUI.
DOCUMENTAŢII ASPECTE SPECIFICE ALE METODOLOGIEI BIRD
ELABORATE ÎN INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE SPECIFICI METODOLOGIEI BIRD
CONFORMITATE CU STUDIU DE FEZABILITATE – DOCUMENTAŢIA TEHNICO- ECONOMICĂ A PROIECTELOR DE
METODOLOGIILE INVESTIŢII
BIRD NOTA DE FUNDAMENTARE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE. EXEMPLIFICĂRI

MCM MONITORIZAREA ŞI LEGISLAŢIE, RESPONSABILITĂŢI 10-14.04.2006


CONTROLUL STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTŢĂ A CONSTRUCŢIILOR CONFORM PREVEDERILOR SINAIA
LEGALE
CALITĂŢII
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI
LUCRĂRILOR DE

13
CONSTRUCŢII – FLUXUL ACTIVITĂŢILOR ŞI CONTROLUL DE CALITATE PE PARCURSUL REALIZĂRII
MONTAJ LUCRĂRILOR DE C+M
ELABORAREA DOCUMENTAŢIILOR CARE ATESTĂ CALITATEA LUCRĂRILOR
RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE C+M
INTERVENŢIILE ÎN TIMP ASUPRA LUCRĂRILOR DE C+M
EXEMPLIFICĂRI
APLICAŢII
STUDII DE CAZ
PAEC MIJLOACE FIXE. VALOAREA PATRIMONIALĂ A AGENŢILOR ECONOMICI. LEGISLAŢIE 10-14.07.2006
ACTIVITĂŢI METODE DE EVALUARE PATRIMONIALĂ SINAIA
PROPRIETATEA PUBLICĂ. LEGISLAŢIE
MANAGERIALE CU
TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ A UNOR BUNURI
PRIVIRE LA AMORTIZAREA CAPITALULUI IMOBILIZAT ÎN ACTIVE CORPORALE ŞI NECORPORALE.
PATRIMONIU, REGIMURI DE AMORTIZARE. APLICAŢII
AMORTIZARE, CASAREA ŞI VALORIFICAREA BUNURILOR SCOASE DIN FUNCŢIUNE. DURATA NORMALĂ A
EVALUARE ŞI MIJLOACELOR FIXE
CASARE CAZUISTICĂ

AVT METODOLOGIA DEVIZUL GENERAL 01-05.05.2006


DETERMINĂRII METODA COST- BENEFICIU SINAIA
INFLUENŢA FACTORULUI TIMP ASUPRA EFICIENŢEI ECONOMICE A INVESTIŢIILOR
VALORII TOTALE A
MOMENTE DE REFERINŢĂ ALE ACTUALIZĂRII
OBIECTIVELOR DE TEHNICA DISCONTĂRII
INVESTIŢII – PREVEDERI LEGALE PRIVIND ACTUALIZAREA INVESTIŢIILOR
ACTUALIZAREA APLICAŢII
VALORII TOTALE A ACTUALIZAREA OFERTELOR. PREVEDERI LEGALE. EXEMPLIFICARE
DEVIZELOR CAZUISTICĂ
GENERALE

CREC CALITATEA ÎN  LEGISLAŢIE. ATESTAREA SPECIALIŞTILOR 04-08.09.2006


REALIZAREA ŞI  OBLIGAŢII, ÎN CONDIŢIILE LEGII ALE FACTORILOR IMPLICAŢI ÎN REALIZAREA JUPITER
CONSTRUCŢIILOR
EXPLOATAREA
 ACTIVITATEA DE METROLOGIE ÎN CONSTRUCŢII
CONSTRUCŢIILOR
 CONDUCEREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII
 STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANŢĂ A CONSTRUCŢIILOR
 AUTORIZAREA ŞI ACREDITAREA LABORATOARELOR
 AGREMENTAREA PRODUSELOR ŞI PROCEDEEELOR NOI FOLOSITE LA REALIZAREA
CONSTRUCŢIILOR
 CERTIFICAREA DE CONFORMITATE A CALITĂŢII PRODUSELOR FOLOSITE ÎN
CONSTRUCŢII
 RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE C+M
UEAP CONCEPTE ALE UE  LEGISLAŢIA DIN ROMÂNIA ARMONIZATĂ CU DIRECTIVELE U.E. 03-07.04.2006
PRIVIND ACHIZIŢIILE  PARTENERIATUL PUBLIC – PRIVAT SINAIA
PUBLICE,  PREVEDERILE DE CONTRACTARE FIDIC ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR
 PRINCIPII ÎN ACHIZIŢIILE PUBLICE
MODIFICĂRI ÎN
 SURSE DE FINANŢARE A ACHIZIŢIILOR PUBLICE
LEGISLAŢIA  ETAPELE PROCESULUI DE ACHIZIŢII PUBLICE
ACHIZIŢIILOR  DOSARUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE
PUBLICE  PROCEDEE ŞI MĂSURI ÎN VEDEREA LUĂRII DECIZIILOR CU CELE MAI EFICIENTE
EFECTE, ASTFEL ÎNCÂT SĂ SE ASIGURE ATINGEREA OBIECTIVELOR UTILIZÂND CADRUL
LEGAL EXISTENT
 CAZUISTICĂ
UEPI ALINIEREA LA OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 03-07.07.2006
REGLEMENTĂRILE DREPTUL DE AUTOR JUPITER
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
DIN UE PRIVIND
BREVETE DE INVENŢIE ŞI PROTECŢIA MĂRCI
PROPRIETATEA PROTECŢIA DESENELOR ŞI MODELELOR
INTELECTUALĂ ŞI REGIMUL JURIDIC AL FRANCIZEI
INDUSTRIALĂ ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA DOCTORATULUI ÎN ROMÂNIA

RGU PROBLEMATICA RISCURI TEHNOLOGICE 16-20.10.2006


APLICĂRII REGLEMENTĂRI LEGALE PRIVIND DISTANŢELE ŞI MODUL DE AMPLASARE A SINAIA
LUCRĂRILOR DE MONTAJ ŞI CONSTRUCŢIILOR
PREVEDERILOR
REŢELE EDILITARE
LEGALE CUPRINSĂ ÎN AUTORIZAREA CONSTRUIRII PE TERENURI CU DESTINAŢIE FORESTIERĂ
REGULAMENTUL RACORDAREA LA REŢELELE PUBLICE. REALIZAREA DE REŢELE EDILITARE
GENERAL DE DELIMITAREA ZONELOR DE PROTECŢIE ŞI DE SIGURANŢĂ ALE CAPACITĂŢILOR
URBANISM ÎN ENERGETICE
REALIZAREA ZONE DE PROTECŢIE ŞI DE SIGURANŢĂ AFERENTE SISTEMULUI NAŢIONAL DE
TRANSPORT PRIN CONDUCTE ALE PRODUSELOR PETROLIERE

14
OBIECTIVELOR DE
INVESTIŢII

EFICIENTA  FACTORUL TIMP SI EFICIENTA ECONOMICA A INVESTITIILOR 23-27.10.2006


ECONOMICA A  MONITORIZARE, COSTURI, MENTENANTA SINAIA
INVESTITIILOR
PUNEREA IN 30.10-
SIGURANTA A 03.11.2006
SINAIA
FONDULUI
CONSTRUIT
RECEPTIA  RECEPTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 06.-10.11.2006
OBIECTIVELOR DE  GHID PENTRU ASIGURAREA CALITATII LUCRARILOR DE MONTAJ DTI SINAIA
INVESTITII
IPE INSTITUŢII ŞI 1. SPAŢIUL UNIC EUROPEAN. EVOLUŢIA ŞI EXTINDEREA SPAŢIULUI COMUNITAR 5 ZILE
POLITICI EUROPENE EUROPEAN.CONSTITUIREA ŞI OBIECTIVELE UNIUNII EUROPENE. CONCEPTUL DE NOIEMBRIE
“EUROPA EXTINSĂ” ŞI PROVOCĂRILE EI PE PLANUL REFORMEI INSTITUTIONALE A UE. SINAIA
CADRUL INSTITUTIONAL PROIECTAT PRIN CONSTITUTIA EUROPEANA -
PARLAMENTUL EUROPEAN ; CONSILIUL EUROPEAN ; CONSILUL UNIUNII EUROPENE ;
COMISIA EUROPEANA ; CURTEA DE JUSTITIE A COMUNITATILOR EUROPENE ;
TRIBUNALUL DE PRIMA INSTANTA ; CURTEA EUROPEANA DE CONTURI ; COMITETUL
ECONOMIC SI SOCIAL ; COMITETUL REGIUNILOR ; BANCA EUROPEANA DE INVESTITII ;
BANCA CENTRALA EUROPEANA ;MEDIATORUL EUROPEAN.
ORDINEA JURIDICA COMUNITARA – REGLEMENTARILE;DIRECTIVELE; DECIZIILE;
OPINIIILE SI RECOMANDARILE; ACORDURILE INTERNATIONALE;ACORDURILE DE
COOPERARE ; ACORDURILE DE ASOCIERE ; ACORDURILE EUROPENE. PRINCIPII CE
GUVERNEAZA UNIUNEA EUROPEANA.
2. POLICI EUROPENE. EVOLUŢIA POLITICILOR ŞI STRATEGIILOR ÎN PROCESUL DE
EXTINDERE UNIUNII EUROPENE
PRIMELE POLITICI ŞI ACŢIUNI COMUNITARE DE EXTINDERE ŞI PROCEDURILE DE
ADMITERE.
CRITERIILE DE ADERARE . CATEGORIILE DE COMPETENTE ALE UNIUNII.
INSTITUIREA PIETEI INTERNE. CONCURENTA. REGULILE APLICABILE
INTREPRINDERILOR. AJUTOARELE ACORDATE DE STATELE MEMBRE. POLITICA
MONETARA. POLITICA ECONOMICA. POLITICA DE MEDIU. ASISTENTA COMUNITARA.
POLITICI REGIONALE SI FONDURILE STRUCTURALE. POLITICI INDUSTRIALE. POLITICA
COMERCIALA COMUNA. POLITICA ENERGETICA . POLITICA EXTERNA SI DE SECURITATE
COMUNA. PROGRAMUL NATIONAL DE ADERARE A ROMANIEI LA UNIUNEA EUROPEANA.
TRATATUL DE ADERARE SI CLAUZELE SALE. MOTIVAŢII, OPORTUNITĂŢĂ ŞI RISCURI
ALE INTEGRĂRII EUROPENE.
FEM FONDURI EUROPENE 5 ZILE
DISPONIBILE SEPTEMBRIE
SINAIA
PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI
(*****) Acest curs se va desfasura inainte de sesiunea primavara/toamna cu 2-3 luni in serii a cate 30-40
persoane. Se poate desfasura la sediul beneficiarului in anumite conditii.
Toate cursurile de mai sus pot fi organizate la sediul beneficiarului.

15