Sunteți pe pagina 1din 8

Profesor, Zdraguș Ana

Proiect didactic
Data desfăşurării:
Obiectul: Istorie românilor şi universală
Profesor: Zdraguș Ana
Unitatea de învăţămînt: L.T „Ion Creangă”
Clasa: a VII-a
Tema: Răscoala de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu
Tipul lecţiei: Lecţie de asimilare a noilor cunoştinţe
Competenţe specifice:
 Descrierea datelor şi evenimentelor elementare din istoria românilor.
 Orientarea în spaţiul istoric,utilizînd hărţi istorice simple.
 Caracterizarea personalităţilor remarcabile din istoria spaţiului românesc, localităţii.
Concepte operaţionale:
 Cognitive
C1 Să identifice noţiuni - cheie din textul propus, lecturînd fragmentul din manual
C2 Să determine forţele motrice ale mişcării lui Tudor Vladimirescu utilizînd manualul
 Formative
C3 Să expună legăturile dintre mişcările politice din Europa şi răscoala de la 1821, examinînd harta
din manual
C4 Să enumere cauzele şi consecinţele răscoalei de la 1821, utilizînd informaţia din manual
 Atitudinale
C5 Să enumere reperele cronologice ale mişcării lui Tudor Vladimirescu plasîndu-le pe axa cronologică
C5 Să caracterizeze personajul istoric Tudor Vladimirescu, studiind informaţii suplimentare

Strategii didactice:
Metode şi procedee: Lucru cu harta, explicaţia, Clustering, Cercetarea, PRES, Comparaţia, Piramida personalităţii, discuţia
dirijată, Rebus.
Forme de activitate: activitate în grup, frontal, individual
Mijloace didactice: manualul şcolar ,,Istoria” clasa a VIII-a, postere, dicţionare explicative

1
Profesor, Zdraguș Ana

Desfăşurarea lecţiei

Timpul
Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii didactice

Obiective
lecţiei
Metode Forme Resurse
şi de materiale
procedee lucru
1 2 3 4 5 6 7 8
O  Ordonează clasa Elevul de serviciu raportează 1
R min
G  Notează absenţele .
M A
O N 2 ,,Razele Frontal Tabla
M I
Joc energizant: Elevii scriu:
min soarelui”
E Z Scop: fiecare elev scrie pe o rază Revoltă Revoluţie
N A ce înţelege prin cuvîntul:
T T
O 1. răscoală Lupte proteste
R răscoală
I
C
mişcare de răzvrătire
eliberare naţională

E Profesorul verifică tema de acasă Elevii relatează şi comentează 2 conversaţia Frontal


min
V materialul pregătit
O 5 Asociere Lucru în Fişa 1
Propune elevilor să asocieze Elevii îndeplinesc sarcina primită
min liberă perechi
C noţiunile cu definiţia lor:
 Eteria
A
 Fanariot
R  Emancipare
E
 Pandur

2
Profesor, Zdraguș Ana

1 2 3 4 5 6 7 8
 Profesorul anunţă tema, Elevii notează subiectul în caiete Expunerea Tabla
obiectivele lecţiei.,,Răscoala de
R la 1821 condusă de Tudor
Vladimirescu”
 Profesorul anunţă succint
E
esenţialul temei
S
 Propune elevilor să lectureze Elevii lecturează subiectul, apoi Discuţie Perechi Manualul
A
subiectul ,,Criza regimului expun ceea ce au înţeles: dirijată
E
fanariot”
L Anexa
1. Cauzele/consecinţele - criza regimului fanariot
N
răscoalei - ostilitatea boierimii româneşti
I
S fata de regimul fanariot si de
Z dominatia otomana
U - contextul internaţional favorabil
A (lupta popoarelor din Balcani
L împotriva dominaţiei otomane)
R - societate patriotică a grecilor,
2. Evoluţia ,,Eteriei” înfiinţată în 1814 la Odesa,
U
E condusă de Alexandru Ipsilante
I - mişcare de eliberare naţională a
A grecilor de sub jugul străin
- Ţărănimea nemulţumită de
3. Forţele motrice ridicarea continuă impozitelor
- Orăşenimea presată de
privilegiile acordate boierimii
- Negustorimea astrîmtorată de
monopolul otoman
- o parte a boierilor

3
Profesor, Zdraguș Ana

1 2 3 4 5 6 7 8
R Propun un şir de însărcinări Elevii îndeplinesc sarcina primită
E individuale (la tablă şi în caiete).
S A 1. Propun elevilor să examineze
Lucru cu Frontal Harta
E L harta de la pag.154 şi să Elevii vor expune oral ţările unde harta
N I determină ţările, anii unde au au izbucnit revoluţii
S Z izbucnit mişcări revoluţionare  Polonia 1830 – 1831
U A în prima jum. a sec. XIX-lea  Italia 1820
L R  Franţa 1830
U E  Grecia 1821
I A 2. Găseşte corelaţia dintre noţiuni, Răscoală –T. Vladimirescu – 1821
personalităţi, evenimente. Eteria – A. Ipsilante - 1820

3. Să extragă din temă Elevii completează tabelul Tabel Frontal


principalele momente ale Anexa
Axa
răscoalei
cronologică
1821 1822

Reflecţia  Se împarte clasa în două grupe Elevii studiază documentele, şi Lucru Lucru în Fişa
Grupa I - Proclamaţia de la Padeş explică esenţa lor cu echipe
documentele
Grupa II – Cererile norodului
românesc
 Să caracterizeze rolul istoric a Elevii vor completa tabelul
lui Tudor Vladimirescu
Evaluarea Evaluarea se efectuează în baza Elevii evaluează cunoştinţele Evaluare Frontal Fişă
finală obiectivelor trasate pe parcursul acumulate pe parcursul lecţiei
lecţiei.
Sarcini Eseu
pentru
extindere
4
Profesor, Zdraguș Ana

Anexa 1

Eterie Acţiunea de a (se) elibera de sub Eterie Acţiunea de a (se) elibera de sub
stăpînirea altui stat stăpînirea altui stat

Fanariot Soldat din oastea lui Tudor Fanariot Soldat din oastea lui Tudor
Vladimirescu. Vladimirescu.

Emancipare Mişcarea revoluţionară a grecilor Emancipare Mişcarea revoluţionară a grecilor


din 1821 împotriva turcilor din 1821 împotriva turcilor

Pandur Grec din păturile înstărite care Pandur Grec din păturile înstărite care
locuia în cartierul Fanar din locuia în cartierul Fanar din
Constantinopol numit ca domnitor Constantinopol numit ca domnitor
În Ţările Române În Ţările Române
Eterie Acţiunea de a (se) elibera de sub Eterie Acţiunea de a (se) elibera de sub
stăpînirea altui stat stăpînirea altui stat

Fanariot Soldat din oastea lui Tudor Fanariot Soldat din oastea lui Tudor
Vladimirescu. Vladimirescu.

Emancipare Mişcarea revoluţionară a grecilor Emancipare Mişcarea revoluţionară a grecilor


din 1821 împotriva turcilor din 1821 împotriva turcilor

Pandur Grec din păturile înstărite care Pandur Grec din păturile înstărite care
locuia în cartierul Fanar din locuia în cartierul Fanar din
Constantinopol numit ca domnitor Constantinopol numit ca domnitor
În Ţările Române În Ţările Române

5
Profesor, Zdraguș Ana

PRINCIPALELE MOMENTE ALE REVOLUŢIEI

15 ianuarie 23 ianuarie Februarie 21 martie Mai 1821 27 mai 1821 Iunie 1821
1821 1821 1821 1821
Declanşarea Proclamaţia Trimiterea Intrarea Intervenţia Asasinarea Înfrângerea
mişcării de la Padeş către Poarta oastei Imperiului lui definitiva a
revoluţionare a de panduri Otoman Tudor revoluţiei
documentului condusă de Vladimirescu în Ţarile
,, Cererile Tudor de către Romane
Norodului Vladimirescu Eteria
Românesc” în Bucureşti

Anexa
Cauze/consecinţe
6
Profesor, Zdraguș Ana

CAUZELE CONSECINTELE

- criza regimului fanariot - Încheierea perioadei fanariote


RĂSCOALA DE LA 1821
- ostilitatea boierimii româneşti - reinstalarea domnitorilor
fata de regimul fanariot si de CONDUSĂ DE pământeni în 1822 (Grigore
dominaţia otomana Ghica - Tara Româneasca,
TUDOR VLADIMIRESCU Ioniţa Sandu
- contextul internaţional Sturza - Moldova)
favorabil (lupta popoarelor din
Balcani împotriva dominaţiei - pentru evoluţia istoriei în
otomane) perioada următoare - începerea
procesului de renaştere
naţionala a românilor.

Anexa2
Doc 1
7
Profesor, Zdraguș Ana

Proclamaţia de la Padeş

Fraţilor locuitori ai Ţării Românești, veri de ce neam veţi fii! Nici o pravilă nu opreşte pe om a întâmpina răul cu rău! Şarpele când îţi iasă înainte,
dai cu ciomagul să-l loveşti, ca să-ţi aperi viaţa, care mai de multe ori ni se primejduieşte din muşcarea lui. Dar pe balaurii care ne înghit de vii,
căpeteniile noastre, zic, atât cele bisericeşti, cât şi cele politiceşti, până când să suferim a ne suge sângele din noi? Până când să le fim robi? Veniţi
dar, fraţilor cu toţii, cu rău să pierdem pe cei răi, ca să ne fie nouă bine!
Vechilul lui Dumnezău, prea puternicul nostru împărat, voieşte ca noi, ca nişte credincioşi ai lui, să trăim bine. Dar nu ne lasă răul ce ni-l pun peste
cap căpeteniile noastre!
Să se aleagă căpeteniile noastre din cei care pot să fie buni. Aceia sunt ai noştri şi cu noi dimpreună vor lucra binele, precum ne sunt făgăduiţi.
Nn vă leneviţi, ci siliţi de veniţi în grabă cu toţii, care veţi avea arme, cu arme, iar care nu veţi avea arme, cu furci de fier şi lănci (…) să vă faceţi
degrabă şi să veniţi unde veţi auzi că se află adunarea cea orânduită pentru binele şi folosul a toată ţara!
Şi ce vă vor povăţui mai marii Adunării, aceea să urmaţi, şi unde vă vor chema ei, acolo să mergeţi! Că ne ajunge, fraţilor, atâta vreme de când
lacrămele de pe obrazele noastre nu s-au uscat!
Şi iar să ştiţi că nimeni dintre noi nu este slobod (…) ca să se atingă măcar de un grăunte, de binele sau de casa vre unui neguţător, orăşean sau ţăran
sau de al vre unui locuitor, decât numai binele şi averile cele rău agonisite ale tiranilor boieri să se jertfească, însă al cărora nu vor urma nouă –
precum n unt făgăduiţi – să se ia pentru folosul de obşte