Sunteți pe pagina 1din 19

IMPERIUL OTOMAN

Originea şi istoria timpurie a otomanilor


Începuturile expansiunii în Europa
Factori favorizanţi ai expansiunii
Sistemul militar-feudal otoman
Cucerirea Constantinopolului şi ideologia
otomană
Apogeul expansiunii otomane
Semnele declinului puterii otomane: Lepanto
.Originea şi istoria timpurie a otomanilor

Turcii otomani:
 originari din Asia Centrală, între
Marele Zid Chinezesc, Mongolia şi
sudul taigalei siberiene
 păstori şi vânători
 migrează spre Turkmenistanul de
astăzi, unde se islamizează
 OSMAN (OTMAN)

 şeful unui trib selgiucid se afirmă în


luptele de frontieră cu bizantinii
 extinde stăpânirea în Asia Mică
 îşi ia titlul de sultan pe la 1300
OSMAN GHAZI
(1281-1326)  fixează prima capitală la BURSA
miniatură din 1563-Topkapy
Factori care au favorizat expansiunea în Europa
 Fărâmiţarea politică, luptele interne, anarhia ce domneau în Peninsula
Balcanică

 Colaborarea unor creştini balcanici cu otomanii

 Superioritatea militară a turcilor (ieniceri, spahii, arme de foc)

 Inconsistenţa încercărilor occidentalilor de a organiza cruciade de


stopare şi alungare a turcilor din Europa

 Toleranţa religioasă a otomanilor care a trezit bunăvoinţa oamenilor


de rând
Soldaţi pedeştri, proveniţi dintre copiii creştinilor luaţi ca tribut
şi crescuţi în spiritul milităresc şi al credinţei islamice
(miniatură de epocă - 1362)
Sistemul militar-feudal otoman

Teritoriile
Teritoriilecucerite
cuceriteau aufost
fosttreptat
treptatînglobate
înglobateînînsistemul
sistemulpolitic
politicotoman.
otoman.La La
început vasale, ţările plăteau un tribut (haraci), ca o răscumpărare
început vasale, ţările plăteau un tribut (haraci), ca o răscumpărare a păcii, a păcii,
fiind
fiindobligate
obligatesăsăducă
ducăoopolitică
politicăexternă
externăînînconcordanţă
concordanţăcu cuinteresele
intereselePorţii.
Porţii.
Iniţial, statul otoman a recurs la sistemul feudalo-vasalic
Iniţial, statul otoman a recurs la sistemul feudalo-vasalic din cauza din cauza
purtării
purtăriiunui
unuirăzboi
războipe pedouă
douăfronturi
fronturi(în (înEuropa
EuropaşişiînînAsia)
Asia)şişiaaevitării
evitării
cheltuielilor de impunere a unei administraţii total
cheltuielilor de impunere a unei administraţii total otomane. otomane.
Mai
Mai târziu,pământurile
târziu, pământurileţărilorţărilorcucerite
cuceriteau audevenit
devenitproprietatea
proprietateastatului
statului(a(a
sultanului
sultanului––monarh
monarhde detiptiporiental)
oriental)şişiau aufost
fostacordate
acordatefie fieaşezămintelor
aşezămintelorde de
binefacere de pe lângă moschei, fie feudalilor otomani (spahii,
binefacere de pe lângă moschei, fie feudalilor otomani (spahii, mai ales) ca mai ales) ca
beneficii
beneficiicondiţionate.
condiţionate.
EiEipercepeau
percepeau de la ţărani renta feudală,iar
de la ţărani renta feudală, iarde
delalacei
ceicreştini
creştinişişiootaxă
taxă
specială, care explică islamizarea unei părţi importante a populaţiei
specială, care explică islamizarea unei părţi importante a populaţiei balcanice balcanice
slave
slaveşişialbaneze.
albaneze.
Otomanii
Otomanii împărţeau lumea întreteritoriile
împărţeau lumea între teritoriilestăpânite
stăpânitedirect
direct(Casa
(Casa
Islamului),
Islamului), cele cu care trebuiau să poarte război pentru a le aduceînînIslam
cele cu care trebuiau să poarte război pentru a le aduce Islam
(Casa Războiului) şi cele care plăteau tribut fără a fi integrate
(Casa Războiului) şi cele care plăteau tribut fără a fi integrate lumii islamice lumii islamice
(Casa
(CasaPăcii),
Păcii),precum
precumŢările
ŢărileRomâne.
Române.
Cucerirea Constantinopolului şi ideologia
otomană
 Cucerirea CAPITALEI s-a făcut
după un asediu dramatic de două
luni, în 1453
 Noua capitală a imperiului,
CONSTANTINOPOLUL, va deveni
ISTANBUL
 MEHMED II (1451-1481) a fost
supranumit, de aceea, Cuceritorul
 Existenţa Imperiului bizantin a luat
sfârşit
 Imperiul otoman se va considera
moştenitorul direct al BIZANŢULUI
şi succesorul legitim al
IMPERIULUI ROMAN
 Ideologia sa va justifica încercările
ulterioare ale otomanilor de a cuceri
părţi tot mai importante din Europa
MEHMED II
FATIH
(1432-1481)
Cucerirea Constantinopolului (29 mai 1453)
(după DUCAS, Istoria turco-bizantină)
“Pătrunzând înăuntru şi răspândindu-se de la poarta lui
Charsias până la palat, [turcii] ucideau pe cine le ieşea în cale.
Turcii se temeau, căci ei mereu socotiseră că înlăuntrul oraşului vor
fi cel puţin la cincizeci de mii de luptători … de-ar fi ştiut că toată
oastea sub arme nu trece de opt mii, n-ar fi ucis pe nici unul.
Poporul întreg a fost robit, cei mai mulţi fiind prinşi în Marea
Biserică.
Intrând înăuntru cu săbiile în mână şi văzând poporul adunat cu
zecile de mii, fiecare îşi lega robul lui. Toate acestea se
întâmplaseră de la ora întâi din zi până la ora opt.
Atunci şi tiranul a intrat în oraş cu vizirii lui. … A descălecat la
Biserica cea Mare şi intrând înăuntru a rămas în extaz la vederea ei
… spunând: ”Ajungă-vă comorile şi robii! Clădirile oraşului sunt
ale mele “. Căci îi părea rău tiranului de învoirea ce a dat-o [ca
soldaţii să jefuiască oraşul timp de trei zile] când a văzut comorile
scoase şi robii luaţi fără de sfârşit”
SFÂNTA SOFIA DIN CONSTANTINOPOL
Apogeul puterii otomane

SELIM I YAVUZ
(1467-1520)

Sub SELIM I cel Cumplit (1512-1520), turcii


sunt interesaţi de expansiunea în Asia şi Africa
În urma cuceririi Egiptului de la mameluci,
sultanul
îşi ia şi titlul de CALIF (1517)
Apogeul puterii otomane

Din 1484,
prin cucerirea CHILIEI şi CETĂŢII ALBE
de la MOLDOVA lui ŞTEFAN CEL MARE,
Marea Neagră devine “lac turcesc”
Tătarii HOARDEI DE AUR sunt supuşi,
expansiunea continuă spre POLONIA
Apogeul puterii otomane
 Fiul său, SULEIMAN II(1521-1566)
(1521-1566 supranumit
Magnificul şi Legiuitorul, reia expansiunea în
Europa:
 Cucereşte BELGRADUL în 1521
 Nimiceşte armata Regatului Ungariei la MOHACS în
1526
 Asediază VIENA,
VIENA capitala Imperiului Romano-
German, în 1529
 Transformă Ungaria în provincie turcească şi
Transilvania în principat sub suzeranitate otomană, în
SULEIMAN II 1540-1541
KANUNI  Desăvârşeşte instituţiile sistemului politic şi religios
(1494-1566) otoman
ASEDIUL VIENEI www.gregory.cowen.com

(septembrie – octombrie 1529)


SULTANUL mobilizează o uriaşă armată de aproape 100000 de soldaţi
(20000 ieniceri, mineri balcanici, cavaleri maghiari) şi 500 tunuri.
Viena, cu ziduri vechi de 300 de ani, este apărată de 25000 de soldaţi şi
cavaleri, conduşi de contele de SALM.
4000 de femei, copii şi bătrâni scoşi din oraş, deşi escortaţi de soldaţi, sunt
ucişi sau luaţi robi de turci.
Din septembrie începu asediul. Încercările otomanilor de a sparge zidurile
prin asalturi aparente ascundeau adevăratul scop: săparea unor tunele care să-
i ducă în interiorul oraşului. Asediaţii răspund făcând incursiuni în tabăra
turcilor.
Pe 14 octombrie, ultimul asalt n-a reuşit. Apropierea iernii l-a făcut pe
SULEIMAN să ordone retragerea. Pierderile suferite de otomani s-au ridicat
la 20-25000 de oameni, ale creştinilor la mai puţin.
În fosta tabără otomană, austriecii găsesc saci cu “grâne negre”. Era pentru
prima dată când europenii descopereau cafeaua.
Semnele declinului Imperiului otoman
Bătălia de la LEPANTO (7 octombrie 1571)
Locul: Golful CORINT Rezultatul: mare victorie creştină;
otomanii pierd 200 corăbii, 30000
Forţele participante: IMPERIUL
soldaţi, 3000 sunt luaţi prizonieri;
OTOMAN şi LIGA SFÂNTĂ
creştinii au 8000 de morţi şi 21000
(Statul Papal, Regatul Spaniei,
de răniţi
Veneţia)
A 2-a zi, dimineaţa, marea era încă
Flotele care se înfruntă:
înroşită de sânge
230 de galere otomane conduse de
Factorii victoriei:
ALI-PAŞA
Blocarea adversarului
200 de galere ale creştinilor conduse
de arhiducele DON JUAN DE Precizia focului artileriei galerelor
AUSTRIA spaniole
Durata: 16 ore, de la răsăritul Soliditatea galerelor veneţiene –
soarelui adevărate fortăreţe plutitoare
Înarmarea superioară a creştinilor cu
tunuri şi archebuze

Antonio Danti, frescă, Muzeul Vatican


Bătălia navală de la Lepanto
Redată de VERONESE

Un participant la bătălie, care


şi-a pierdut mâna stângă, dar
a ajuns faimos altfel:
MIGUEL DE CERVANTES
Evaluare
(10 PUNCTE DIN OFICIU)
1. Turcii ajunşi în Asia Mică, au căpătat denumirea de otomani de la:
a. Murad
b. Osman
c. Selim
d. Orhan (5 p)

2. Prima capitală a statului otoman a fost stabilită la:


a .Istanbul
b. Constantinopol
c. Bursa
d. Adrianopol (5 p)

3. „Tiranul” descris de Ducas în Istoria turco-bizantină era:


a. Osman Ghazi
b. Baiazid il Derim
c. Mehmed II Fatih
d. Selim I Yavuz (5 p)
Evaluare
4. Expansiunea otomană în Peninsula Balcanică a fost iniţiată de:
a. Murad I
b. Mehmed II
c. Orhan
d. Baiazid I (5 p)

5. Cunoscuta expresie a lui Mihai Eminescu – „copii de suflet ai lui Allah” – se referă la:
a. minerii balcanici
b.ieniceri
c.spahii
d.soldaţii de pe galerele turceşti (5 p)

6. Calif desemnează:
a.un înalt demnitar arab
b.locţiitorul Profetului Muhammad
c.un conducător militar
d.conducătorul religios al Islamului
e.locţiitorul sultanului (10 p)
Evaluare
7. Ordonaţi cronologic evenimentele:
a. Cucerirea Egiptului mameluc
b. Fixarea capitalei imperiului la Constantinopol
c. Osman îşi ia titlul de sultan
d. Primul asediu otoman asupra Vienei
e. Cucerirea de către turci a Chiliei şi Cetăţii Albe (10 p)

8. Corelaţi (asociaţi) evenimentele cu datele:


1354 Bătălia de la Lepanto
1453 Turcii otomani la Galipoli
1521 Ungaria, paşalâc
1526 Cucerirea Belgradului
1540 Înfrângerea Ungariei la Mohacs
1571 (10 p)

9. Sultanul descris de Ducas în Istoria turco-bizantină şi-a atribuit după cucerirea


Constantinopolului:
a. locuitorii oraşului ca robi
b. clădirile oraşului
c. dreptul de a-i ucide pe apărătorii oraşului
d. comorile de nepreţuit (5 p)
Evaluare
10. Asociază:
a. Marea Biserică 1. domeniul statului acordat spahiilor şi moscheilor
b. Liga Sfântă 2. ţările care plăteau haraci
c. sultan 3. Sfânta Sofia
d. beneficiu condiţionat 4. alianţa Statului papal cu Spania şi Veneţia
e. „Casa Păcii” 5. monarh de tip oriental (5 p)

11. Statul otoman a recurs la sistemul feudalo-vasalic din cauza:


a. purtării unui război pe două fronturi
b. fărâmiţării politice şi anarhiei care domneau în Imperiu
c. influenţei fostului Imperiu bizantin
d. evitării cheltuielilor de impunere a unei administraţii otomane
e. influenţelor din Europa apuseană, prin cruciade (10 p)

12. Situează în sistemul politic otoman următoarele ţări aflate într-un anumit moment istoric, şi
anume:
a. Ţara Românească, la sfârşitul domniei lui Vlad Ţepeş (1462) 1. Casa Păcii
b. Moldova, la sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare (1504) 2. Casa Islamului
c. Ungaria, după 1540 3. Casa Războiului
(15 p)
BIBLIOGRAFIE
 Zoe PETRE (coordonator), Carol CĂPIŢĂ, Ecaterina LUNG, Cristian OLARIU,
Daniela ZAHARIA, Ioan GROSU, Istorie: manual pentru clasa a IX-a, Corint, Bucureşti, 2004
 Alexandru BARNEA (coordontaor), Vasile Aurel MANEA, Mihai STAMATESCU,
Bogdan TEODORESCU, Istorie: manual pentru clasa a IX-a, Corint, Bucureşti, 2004
 Lucia POPA, (coordonator), Radu G. PĂUN, Dragoş Ţigău, Istorie: manual pentru clasa a X-a,
Sigma, Bucureşti, 2000
 www.en.wikipedia.org
 www.gregory.cowen.com
 www.traditioninaction.org
 www.herodote.net

Profesor Mihail DUMACHE, Colegiul Naţional “Grigore Moisil” Oneşti

S-ar putea să vă placă și