Sunteți pe pagina 1din 2
COMISIA ELECTORALA CENTRALA AREPUBLICI MOLDOVA CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE UNINOMINALE nr. 3/ ,__/2éc0//_ CA Nhe fe ALEGERI PARLAMENTARE din 24 februarie 2019 HOTARIRE cu privire la cererea de tnregistrare a grupului de inifiativa pentru sustinerea ‘candidatului la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova avann “Lvbcerdcs (dim partes L/-4 {in circumscripfia electoral uninominalé nr. 2/_— reece. £40 we 1 or, £2 dings £22045 La data de SE. Jt /P __, avenn Zebreries C_, « depus cererea privind inregistrarea grupului de inifiativ pentru susfinerea sa in calitate de candidat la funcfia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova in circumscriptia electorala uninominala nr. _2/ Oho Sips Le. , insofita de urmatoarele documents tuus theo _, : 1. Procesul-verbal al gedinfei/extras al procesului verbal wee gin db th. td 2. Lista membrilor grupului de 3. Copia de pe actul de identitate al candidatului. 4, Statutul si certificatul de inregistrare, in copie autentificat& prin stampila partidului politic. (pentru Partide politice sau blocuri electorale) 5. Copia hotiririi Comisiei Electorale Centrale de inregistrare a blocului electoral (dupa caz). Potrivit procesului-verbal, la data de 4 /f 7° ,aavut loc sedinja de constituire a grupului de inifiativa pentru sustinerea candidatului la funcjia de deputat, iar in calitate de conductor al grupului de inifiativa'a fost ales “ver (/ce jl 2 ‘ fn cadrul examinarii listei_ membrilor grupului de inijiativa pentru susfinerea dinei_iMbel vite CA 6 ‘in calitate de candidat la funcyia de deputat din partea s-a stabilit ci cele 7, de persoane propuse in calitate de membri ai grupului de inifiativa intrunesc cerinjele legale pentru inregistrare. Examinind celelalte documentele prezentate, Consiliul electoral de circumscriptie constatii ci acestea au fost intoemite cu respectarea cerinfelor legale stabilite in acest sens. {in temeiul art, 29, art. 46, art. 85, art. 87 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 si pet. 19, pet. 22 din Regulamentul privind particularitatile de desemnare gi inregistrare a candidatilor la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotiirea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018, Consiliul electoral al circumscriptiei electorale uninominale nr. _3./ _peceet, Che fiueee hot aragte: 1, Se inregistreazi grupul de inifiativi in num&r de 3 persoane (conform anexci), ntru colectarea semniturilor in vederea susfinerii inc: te de candidat a dlui/dnei oh fuze, (Al/ié ta funetia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, din partea DDEL in circumscriptia electorala uninominala nr. 2 / [pigy D2 Se confirma in calitate de conducator al grupului de inifiativa dVdna (Zititicy. tn rawr 3. Grupul de inifiativa va colecta semnaturile susfinitorilor pini la data de 24 ianuarie 2019, in conformitate cu prevederile art. 47 si 86 din Codul electoral gi ale capitolului IV din Regulamentului privind particulartifile de desemnare si inregistrare a candidatilor la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotdrirea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018 4, Prezenta hotirire intra in vigoare la data adoptarii i se aduce la cunostinfé publica, lectoral Thiveawer emnanwra ” mame, promumele diate consilului electoral ; de circumscriptie Kite] hake pono ty ‘uinele, premimele