Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa nr 1:

la Ordinul Ministerului Sănătății,

Muncii și Protecției Sociale

nr 1031 din 18.19.2018

Regulamentul

de examinare a capacității psihice a solicitanților de a deține și folosi arme și muniții, a


practica activități sociale și profesionale cu responsabilitate sporită

I. Dispoziții generale
1. Prezentul Regulament stabilește modul de funcționare și organizare a Comisiei speciale și
Comisiei speciale de contestare de examinare a capacității psihice a solicitanților de a
deține și a folosi arme și muniții, a practica activități sociale și profesionale cu
responsabilitate sporită.
2. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 1402-XIII
din 16 decembrie 1987 privin sănătate mentală, Legii nr, 130 din 08 iulie 2012, privind
regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă, Hotărîrii Guvernului nr.293 din 23
aprilie 2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor și al
munițiilor, Hotărîrii Guvernului nr, 1452 din 24 decembrie 2007 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea
examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul
rutier.
3. Activitatea Comisiei speciale și Comisiei speciale de constatare se desfășoară în baza
legislației în domeniu și prezentul regulament.
4. În sensul prezentului regulament, următoarele noțiuni semnifică:

aptitudine – înșușire psihică individuală care condiționează îndeplinirea în bune condiții a


unei munci, a unei acțiuni;

activități sociale cu responsabilitate sporită –activități legate de conducerea mijloacelor de


transport, inclusiv cel de pasageri;activitatea la locul de muncă cu regim special; alte acte
prevăzute de actele normative ân vigoare;

capacitate psihică – ansamblul de înșușiri psihice ale persoanei,de ordin cognitiv-


intelectiv,caracterial și afectiv-volițional,care pot asigura performanța în deșfășurarea unei
activități și organiza motivat această activitate,determinată de aptitudini și de gradul de
maturizare a personalității,fiind tradusă prin fapte și rezultate cuantificabile;

stare psihică – modul,în care o persoană menține o activitate mintală de succes,ativități


productive zilnice,îndeplinitee prin prisma imaginei de sine,cît și capacitatea de evalua
provocările și problemele, să exploreze alegerile și să adopte decizii,determintă prin
examinare.

II. Scopul și funcțiile de bază a Comisiei speciale


1. Scopul comisiei speciale este de a stabili aptitudinea din punct de vedere psihologic și
medical al solicitantului de a deține și folosi arme și muniții, practica activități sociale
și profesionale cu responsabilitate sporită(în continuarea Solicitant)
2. Comisia specială exercită următoarele funcții de bază:
a) Examinarea actelor prezentate de către Solicitant conform p. 14 din prezentul
regulment.
b) Examinarea stării psihice a Solicitantului, precum și după caz stabilirea
diagnosticului clinic și/sau a particularităților psihologice existente,utilizînd în
acest scop examinările necesare,în conformitatea cu actele normative și
protocoalele și ghidurile aprobate.
c) Evaluarea capacității psihice a Solicitantului cu privire la aptitudine,din punct
de vedere psihologic și medical, de a deține și folosi arme și muniții, a
practica activități sociale și profesionale cu responsabilitare sporită.
d) Elaborarea deciziei comune privind aptitudinea Solicitantului din punct de
vedere psihologic și medical de a deține și folosi arme și muniții, a practica
activități sociale și profesionale cu responsabilitare sporită.
e) Eliberarea Certificatului privind aptitudinea Solicitantului de a deține și folosi
arme și muniții, a practica activități sociale și profesionale cu responsabilitare
sporită(în continuarea Certificat)
III. Organizarea și funcționarea Comisiei speciale
1. Comisia Specială se organizează în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie, Spitalul de
Psihiatrie Bălți, Spitalul de Psihiatrie Orhei și Centrele comunitare de sănătate mintală
capacitatea cărora permite respectarea prevederilor prezentului Regulament cu referire la
componența acesteia.
2. Componența nominală a Comisiei Speciale se aprobă prin ordinul intern al
conducătorului Instituției pe o perioadă de 3 ani.
3. Comisia specială este constituită din trei membri: 2 psihiatri și un psiholog din cadrul
instituției menționate mai sus.
4. Activitatea comisiei speciale este organizată și condusă de Președinte, numit prin ordin
de către conducătorul Instituției din lista membrilor Comisiei Speciale.
5. Comisia specială este convocată de către președinte ori de cîte ori este necesat,în limitele
timpului de lucru al subdiviziunii în care activează.
6. Deciziile se adoptă prin votul a cel puțin 2 membri ai Comisiei Speciale.
7. Comisia specială examinează cazurile:
În baza cererii depuse personal de Solicitant pe numele Președintelui Comisiei
Speciale.
La solicitatea organelor abilitate în condițiile respectării drepturilor și libertății
omului,conform legislației în vigoare.
8. La comisia specială, Solicitantul se va prezenta personal cu următoarele acte:
a. Buletin de identitate(original și fotocopie);
b. Livretul militar(pentru supușii militari) (original și fotocopie);
c. Fișa medicală a bolnavului de ambulator(F 025/e) (original);
d. Certificatul(avizul) privind aflarea în supravegherea specialiștilor din cadrul
CCSM de la locul de trai(în cazul examinării de către Comisia Specială din cadrul
Spitalului Clinic de Psihiatrie, Spitalului de Psihiatrie Bălți sau CCSM din alt
teritoriu administrativ) cu termenul de valabilitate de pînă la 30 de zile
calendaristice(original)
e. Dovadă de achitare a taxei pentru examinare.
9. Examinarea Solicintatului,se va efectua, repectînd Metodologia de examinare a
capacității psihice a solicitantului de a deține și folosi arme și muniții, a practica activăți
sociale și profesionale cu responsabilitate sporită,conform anexei nr.1 la prezentul
Regulament.
10. Comisia Specială la adoptarea deciziei va ține cont de rezultatele stării psihice a
Solicintatului, cît și/sau diagnosticul stabilit.
11. Decizia Comisiei Speciale se înscrie în Certificatul privind aptitudinea de a deține și a
folosi arme și muniții, a practica activități sociale și profesionale cu responsabilitate
sporită(formular nr. 091/e) conform anexei nr, 2 la prezentul Regulament.
12. Evidența Certificatelor se duce prin intermediul Registrului de evidență a certificatelor
eliberate ân baza deciziei Comisiei Speciale de examinare a capacității psihice a
solicitantului de de a deține și folosi arme și muniții, a practica activăți sociale și
profesionale cu responsabilitate sporită(formular nr. 091-1/e)conform anexei nr.3 la
prezentul regulament.
13. Comisia specială va elibera certificatul,în termen de pînă la 3 zile lucrătoare de la data
examinării Solicitantului,sub semnătura personală în Registru.
14. Certificatul se întocmește în doua exemplare. Un exemplar se eliberează solicitantului,
cel de al doile se anexează la dosar.
15. Dosarul Solicitantului va conține:
a. Fotocopiile actelor enumerate la p. 14 al prezentului Regulament;
b. Înscrisurile membrilor Comisiei Speciale și a specialiștilor cooptați în lucrul
comisiei(după caz);
c. Rezultatele examinărilor efectuate;
d. Alte acte aferente evaluării capacității psihice și stabilirii aptitudinii din punct de
vedere psihologic și medical a solicitantului de a deține și folosi arme și muniții, a
practica activăți sociale și profesionale cu responsabilitate sporită.
IV. Responsabilitățile și drepturile Comisiei Speciale
1. Comisia Specială este în drept, conform Metodologiei de examinare a capacității
psihice să solicite examinări suplimentare necesare pentru precizarea
diagnosticului și elaborarea deciziei definitive, inclusiv să coopteze, la necesitate
și alți specialiști.
2. În acest caz, termenul elaborării deciziei finale a Comisiei Speciale și eliberarea
Certificatului se prelungește pînă la prezentarea rezultatelor examinărilor
solicitate.
3. Comisia Specială prelucrează datele personale privind starea de sănătate a
Solicitantului, în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011
privind protecția datelor cu caracter personal.
4. Comisia specială în activitatea sa, respectă prevederile Legii 264-XVI din 27
octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic și Legii nr. 263-XVI
din 27 octombrie 2005 privind drepturile și responsabilitățile pacientului,precum
și alte acte normative în vigoare.
V. Dispoziții finale
1. Cheltuielile penteu efectuarea examinărilor necesare pentru elaborarea
deciziei sunt achitate anticipat de către solicitant la Instituția căreia activează
Comisia Specială,în modul stabilit pentru serviciile medicale contra plată,
conform tarifelor aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr, 1020 din 29
decembrie 2011.
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr.1020 din 29 decembrie 2011

CATALOGUL TARIFELOR UNICE


pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile
medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile
asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile
medico-sanitare publice şi cele private

Nr. Denumirea serviciilor Unitatea de Tarifele(lei)


ctr. masură

1.(pn.592) Examinarea complexă (nivelul funcţiilor 1 examinare 83 lei


intelectual amnezice, sfera emoţional-
volitivă, particularităţi de personalitate şi
de gîndire
2.(pn.1925) Examinarea psihiatrică pentru dreptul de 1 examen 69 lei
a procura şi purta arme

3.(pn.1931) Examenul medical al conducătorilor 1 concluzie 40 lei


mijloacelor de transport, cu eliberarea
concluziei consultative

Notă: Instituţiile medico-sanitare publice sînt în drept să micşoreze tarifele la serviciile


medico-sanitare pentru păturile social-vulnerabile în baza deciziilor comisiilor respective
formate în cadrul instituţiilor medicale.

Aprobat în cadrul CMF ,,CCSM’’BĂLȚI : Semnătura: